Egebakkeskolen A-Å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebakkeskolen A-Å 2013-2014"

Transkript

1 Egebakkeskolen A-Å AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes og klassernes trivsel. - AKT-læreren kontaktes via klasselæreren. Arbejdsopgaver for klassernes forældre - Malearbejde og havearbejde - 0.a og 0.b - Mandag, den 19. august. Den blå bygning males og der klippes bøgepur og laves almindeligt havearbejde. - Malearbejde 1. klasse - Tirsdag, den 20. august. Den blå bygning males - Malearbejde 2. klasse - Onsdag, den 21. august. Den blå bygning males - Sommerkoncert - 3. klasse - Ved sommerkoncerten i juni måned står 3. klasses forældre for en bod med salg af forfriskninger i pausen. (Se vores kost- og sundhedspolitik) Forældrerådet er tovholder og aftaler de nærmere retningslinjer og muligheder med skolen. Overskuddet fra salget går til klassekassen. - Musical 5. klasse - Musicallærerne inviterer klassens forældre til en arbejdslørdag i januar/februar, hvor forældrene hjælper med praktiske forhold omkring musicalen. Det kan være kostumer, kulisser eller lignende. - Julemarked - 6. klasse - Julemarkedet ligger altid lørdag før 1. søndag i advent. 6. klasses forældre står for en café med salg af forfriskninger i julens tegn. (Se vores kost- og sundhedspolitik) Forældrerådet er tovholder og aftaler de nærmere retningslinjer og muligheder med skolen. Overskuddet fra salget går til klassekassen og kan evt. gå til lejrturen i 6. klasse. - Skolefest - 8. klasse - Skolefesten ligger torsdag før påskeferien. Forældrene sørger for en café, hvor der både kan købes mad og drikke. (Se vores kost- og sundhedspolitik) Forældrerådet er tovholdere og aftaler i samarbejde med skolen de nærmere retningslinjer. Overskuddet fra salget går til klassekassen og kan evt. gå til lejrturen i 9. klasse - Dimissionsfest 9. klasse - I juni arrangerer forældrerådet i samarbejde med klasselæreren dimissionsfest for klassen. Forældrerådet inddrager de øvrige forældre efter behov og 7. klasse er arbejdsfri Forældrerådene i de respektive klasser fungerer som bindeled mellem skolen og forældrene i forbindelse med disse opgaver. De skal ikke være indpiskere, da alle forældre forventes at deltage som led i det forpligtende fællesskab. Bestyrelse - Karina Mathiasen (formand), valgt på generalforsamlingen - Flemming Kristensen, valgt på generalforsamlingen - Henrik Horup Andersen (næstformand), valgt på generalforsamlingen - Torben Schmidt Madsen, valgt på generalforsamlingen - Peder van der Schaft, valgt på generalforsamlingen - Per Sortkær Christensen, udpeget af Vestre Provsti - Kim Strange, udpeget af Vestre Provsti Børn- og ungelæge - Lone Hansen er tilknyttet Egebakkeskolen. Træffes på tlf

2 Digitale medier (IT) - Digitale medier er en integreret del af undervisningen på alle skolens klassetrin. Skolen har udarbejdet en læseplan for brugen af digitale medier. Planen skal sikre, at eleverne bliver fortrolige med disse, samt kan benytte medierne kommunikativt, analytisk og kreativt. - På trin 1 og 2 anvendes skolens medieudstyr. Efter aftale kan eleverne medbringe deres eget udstyr. - Fra 7. kl. medbringer alle elever en bærbar computer, der er egnet til brug i skolens undervisning. Der informeres nærmere om brug af egen bærbar computer på et møde i 6. kl. - For yderligere information om brugen af digitale medier i undervisningen, kontakt skolens medievejleder Allan Due Jepsen. Egebakkeband - Skolen har et band, som spiller til forskellige arrangementer. Egebakkeband og Store kor arbejder sammen om forskellige arrangementer. Det er gratis at være medlem af Egebakkeband. Elevråd - Der er et elevråd på Egebakkeskolen er elevrådet. Arbejdet i elevrådet støttes af en lærer. - Alle lærere kan kontaktes via Skoleintra. Se afsnittet om kommunikation Engelskvejleder - Dorrit Daugaard er skolens engelskvejleder, som bl.a. har til opgave at vejlede og være sparringspartner med lærerne om engelskundervisningen. Engelskvejlederen er ligeledes tovholder på implementeringen af engelsk i 0., 1. og 2. klasse. Desuden vil engelskvejlederen have fokus på at udvikle og synliggøre engelskundervisningen yderligere. Ferie - Vi har oplevet en stigning i fritagelse uden for de ordinære skoleferier. Det griber meget forstyrrende ind i undervisningen, hvorfor vi kraftigt opfordrer til, at eleverne kun afholder ferie i forbindelse med de ordinære skoleferier. Er der helt specielle grunde, der taler for at eleven bedes fri til en ekstraordinær ferie, er det forældrenes ansvar at den tabte undervisning indhentes og læreren er ikke forpligtet på at yde ekstra hjælp i denne anledning. Skolelederen kontaktes i disse tilfælde. Forældrerengøring - Hver familie gør rent 4 gange årligt. - Med undtagelse af enkelte uger gøres der rent lørdag fra kl Ønsker man ikke at deltage i forældrerengøringen opkræves kr. pr. år. - Udebliver man fra en rengøring opkræves 500 kr. Forældreråd/ arrangementsudvalg - I hver klasse vælges et forældreråd på 4 personer. Forældrerådet har til formål at medvirke til at styrke klassesammenholdet, f.eks. ved at arrangere forskellige sammenkomster for klassens elever og forældre. - Forældrerådet kan i samarbejde med klasselæreren få tid på forældremødet til punkter, der ligger i periferien af skolevirksomheden (F.eks. Blå mandag, diskussion af alkoholpolitik el. lign.) - Forældrerådet er skolen behjælpelig med fordeling af opgaver blandt alle klassens forældre i forbindelse med diverse skolearrangementer. - Forældrerådet har ingen beføjelser m.h.t. selve skolevirksomheden, som f.eks. klassens undervisning. Forældresamarbejde - Foruden det formaliserede skole-hjemsamarbejde forventes det, at forældrene tager medansvar for deres barns skolegang ved at bakke op om skolearbejdet og ved at være i åben dialog med skolen om barnet også ved evt. vanskeligheder.

3 Erfarer forældrene, at barnet af en eller anden grund ikke trives, er det forældrenes pligt at rette henvendelse til klasselæreren og deltage i et samarbejde omkring barnets trivsel. (Se afsnittet om trivsel.) Fotografering - 1. skoledag efter sommerferien får alle klasser taget et klassebillede. Hvert barn får et billede, som betales via klassekassen. - I efteråret foretages klassefotografering og billeder kan købes direkte hos fotofirmaet. Fravær - Ved sygdom eller andet fravær orienterer forældrene klasselærerne via Skoleintra. - På udflugtsdage bedes der givet telefonisk besked til skolen senest Frikvartersregler - Trin 1 og trin 2 er ude i alle frikvarter. Dog kan der i tilfælde af dårligt vejr gives indeordning. 7. klasse må benytte hallen. - Trin 3 har indeordning og må benytte hallen i frikvartererne. Friplads - Forældre har mulighed for at søge delvis friplads. Kriterierne for tildeling af delvis friplads er dels indkomst og dels antal hjemmeboende børn under 18 år. - Ansøgningsskema og vejledning rekvireres på kontoret, og sammen med ansøgningen afleveres kopi af årsopgørelsen fra Skat for kalenderåret forud for det år, der søges for. - Spørgsmål om fripladstilskud rettes til sekretær Lotte Norrig Fritagelse fra idræt - Er en elev skadet, således at han/hun ikke kan deltage i idræt, møder man alligevel op til undervisningen, hvor man evt. kan assistere læreren med f.eks. pointtælling, tidtagning el. lign. Forældre giver læreren besked på Intra om grunden til, at eleven ikke kan deltage. - I særlige tilfælde, hvor en elev er langtidssygemeldt/skadet, kan der træffes aftale med skolelederen om, at eleven fritages. Fritidsordning - Består af SFO klasse og klub fra 5. klasse og opefter - Direkte telefon: Åbningstiderne er og efter skoletid 17.00, fredag dog Der er heldagsåbent i efterårsferien og i en del af sommerferien. Se ferieplanen på Intra. - Udmeldelse af fritidsordningen er skriftlig og med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. - Betaling SFO: 1 barn kr kr., 2 børn kr.2.225, 3 børn kr , 4 børn kr. pr. måned i 11 måneder. (Juli er betalingsfri) - Betaling klub: kr. 675 pr. måned (Juli er betalingsfri) Glemte sager - Mindre ting som ure og smykker indleveres på kontoret og kan afhentes her. - Tøj og større ting gemmes i kælderen ved hallen eller under scenetrappen i den blå bygning. - Glemte sager lægges frem i forbindelse med skolefesten, derefter overgives resten til genbrug. Hjemmeside - - Her findes bl.a. skolens vedtægter, information om bestyrelse, fagudbud, nyt fra kontor mm. IT - Se Digitale Medier Karaktergivning - I 7. klasse gives to standpunktskarakter i løbet af skoleåret. Der gives 2 udtalelser i idræt.

4 - På trin 3 gives 3 standpunktskarakterer i løbet af skoleåret. Der gives 2 udtalelser i idræt i forbindelse med 1. og 3. standpunktskarakter. Klasseregler - Overtøj medbringes ikke i klassen, men hænges i garderoben. Klasselæreren tilser jævnligt denne. - Klassen har ordensdukse, som tømmer skraldespand, tørrer tavle og borde samt fejer gulvet. - På trin 1 sættes fodtøj uden for klassen. - På trin 2 sættes fodtøj i vindfanget. Klassearrangementer - Skolen kan lånes til klassearrangementer arrangeret af forældrerådet. Skolen kan ikke lånes/lejes til fødselsdage eller andre private arrangementer. Kontakt Lotte Norrig for yderligere information og aftale. Klub - Pr. barn kr. 675 pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri) Kommunikation mellem skole og hjem - Telefon: Lærerne kan kontaktes telefonisk på skolen. - Personligt fremmøde: Man kan aftale møde med læreren ved kontakt på Skoleintra eller ved at ringe til skolen. Man kan ikke forvente at holde møde med en lærer efter morgensang, da læreren er på vej til undervisning. - Skoleintra: Se dette punkt. - På trin 3 er der mulighed for at tale med lærerne på de månedlige træffetider (se datoer på forældreintra) Konfirmation - Konfirmation og konfirmationsforberedelse foregår normalt i Skjoldhøj Kirke. - Skjoldhøj Kirke tilbyder mini-konfirmand undervisning for alle 3. klasser. Kor - Skolen tilbyder deltagelse i kor. Korene øver 1 gang ugentligt og optræder ved forskellige arrangementer på skolen. - Lille kor er for elever fra 1. 2./ 3. klasse. - Store kor er for elever fra klasse. Store kor arbejder i perioder sammen med Egebakkeband. - Deltagelse i kor er gratis. Kostpolitik - Vi har en kostpolitik. Se den på hjemmesiden. Lejrskoler - På 3., 6. og 9. klassetrin tager klassen og lærerteamet på lejrskole. - I 3. klasse med én overnatning. - I 6. klasse med to overnatninger. - I 9. klasse er der udveksling med en skole i Macerata, Italien. - Der opkræves elevbetaling til turene. For 3. klasse er beløbet ca. 250 kr. for 6. klasse ca. 650 kr. og for 9. klasse ca kr og 9. klasse indleder skoleåret med en introtur. Elevbetaling til denne er ca. 200 kr. LP-modellen - (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) - Forskning viser, at et godt læringsmiljø er af afgørende betydning for elevernes læring og adfærd. LP-modellen sætter fokus på de faktorer, der er væsentlige i forhold til læringsmiljøet, for gennem disse at præge elevernes læring og udvikling i en positiv retning. Vi arbejder systematisk med modellen.

5 Læsevejleder - Lisbeth Holm er skolens læsevejleder, som bl.a. har til opgave at vejlede lærerne om læsning, læseudvikling og læseundervisning. Desuden har læsevejlederen kontakt til kommunens læsekonsulent. Matematikvejleder - Bente Bindeballe er skolens matematikvejleder som bl.a. har til opgave at vejlede lærerne om matematikudvikling og matematikundervisning. Desuden vil matematikvejlederen teste de elever, der på begynderstadiet har svært ved at komme i gang med at lære matematik og i samarbejde med matematiklæreren være ansvarlig for, at der lægges handleplaner for disse elevers udvikling. Medievejleder - Aage Stokholm og Allan Due Jepsen er skolens medievejledere som har til opgave at udvikle skolens mediestrategi og vejlede lærerne i forhold til denne. Mobiltelefon - Mobiltelefonen er et af flere digitale medier og kan derfor bruges i undervisningen efter aftale med læreren. - Brugen af mobiltelefoner i skoletiden skal som ved brugen af andre digitale medier ske ansvarsfuldt. - Hvis en elev har brug for at kontakte hjemmet, f.eks. ved sygdom, sker kontakten via læreren fra kontoret. Morgensang - Hver dag starter fælles for hele skolen kl med morgensang og Fadervor. Forældre er meget velkomne til at deltage. Musikskole - I tilknytning til skolen forefindes en musikskole, som tilbyder instrumentalundervisning på klaver, bas, guitar og trommer. Nærmere oplysninger hos Lisbeth Rasmussen. Og på Intra under Nyt fra Musikskolen. Optagelsesprocedure - Der optages max. 24 elever pr. klasse. Selve optagelsesproceduren kan læses på Ordensregler - Skolens regler skal underbygge og styrke et positivt fællesskab mellem alle på skolen. - Eleverne skal følge de henstillinger, de får af lærerne. - Tyggegummi er ikke tilladt på skolen. - Eleverne må ikke ryge på skolen. - Elever på trin 3 må forlade skolen i middagspausen, hvis forældrene har underskrevet en udgangstilladelse. Parkering - Parkeringspladsen foran den nye bygning er forbeholdt personale. - På legepladsen er kørsel og parkering ikke tilladt i skole- og SFO-tiden af hensyn til børnenes sikkerhed. Der er opsat bom for at forhindre dette. - Ved aflevering og afhentning af børn samt ved skolens arrangementer henvises forældre til at parkere på parkeringspladsen foran den blå bygning eller på Skjoldhøj Kirkes parkeringsplads. Rygepolitik - Rygning er ikke tilladt på skolen. Skole/hjem samtaler - På trin 1 og 2 inviteres til 2 årlige skole/hjem samtaler. Fra skolens side deltager klasseteamet (dansk og matematiklæreren)

6 - I børnehaveklassen deltager bh.klasselederen og SFO-lederen i samtalen i efteråret og bh. klasselederen og den kommende 1. klasselærer i foråret. - Orienteringen om og tilmeldingen til samtalerne foregår via Intra efter Først til mølle-princippet. Klasselæreren varsler mindst 3 dage før tilmeldingen begynder, dato og klokkeslæt for åbning af tilmeldingen. Tilmelding kan ikke åbne før kl På trin 3 afholdes én årlig skole/hjemsamtale. Den anden skole/hjem samtale erstattes af Lærerens træffetid. Se under kommunikation. Skoleskak - På Egebakkeskolen tilbyder vi skoleskak i efteråret/vinteren. Det foregår om eftermiddagen og koster 100 kr. for en sæson. Information om sæsonostart vil blive lagt på skoleintra. Egebakkeskolen er medlem af Dansk Skoleskakforening. Skoleintra - Al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem foregår via Skoleintra. - Opslagstavlen er forbeholdt meddelelser fra skolen. Forældre kan kommunikere direkte med andre forældre i klassen via Skoleintra. Skolemælk - Der er mulighed for at købe skolemælk. - I slutningen af skoleåret får eleverne udleveret materiale til bestilling af mælk til det kommende skoleår. Bestillingslisten udfyldes og indbetalingskortet betales. - Man bestiller for et halvt år ad gangen. - Hvis man i løbet af året ønsker at tilmelde sig mælkeordningen, får man bestillingsmateriale på kontoret. Der går 2 3 uger fra bestillingen, til barnet får mælken på skolen. - Hvis man ønsker at ændre mælketype, kontakter man Mejeriernes Skolemælksordning på tlf eller - Spørgsmål om mælkeordning kan rettes til sekretær Lotte Norrig. Skolepenge - 1 barn kr. 1245, 2 børn kr. 2140, 3 børn kr. 2760, 4 børn 3590 kr. pr. måned i 12 måneder. Skolevejledning - UU Århus, UU-vejleder, Palle Misser, træffes på skolen en gang om ugen. Ring til kontoret for at høre, hvornår han træffes og læs mere på Intra. Sundhedsplejerske - Pytte Vesterager, træffes på skolen 2 gange om måneden. Ring til kontoret for kontakt. - Aftaler eller kontakt til sundhedsplejerske kan også ske gennem sekretær Aase Daugaard på eller (voic ) tirsdag 12-13, torsdag + fredag 8-9 Tandlæge - Egebakkeskolen er tilknyttet tandklinikken på Skjoldhøjskolen, tlf Det er dog frivilligt, om man ønsker at benytte den eller en anden kommunal tandklinik. Telefon - Skolens hovednummer er Terminsprøver - Der afholdes terminsprøver for 8. og 9. klasse. Trinpolitik og trinkultur Skolen er opdelt i tre trin: Trin 1: bh kl. 3. kl. Trin 2: 4.kl.-7.kl. Trin 3: 8.kl.-9.kl.

7 Undervisningen foregår fortrinsvis klassevis, men i løbet af året arrangeres forskellige trinaktiviteter som emnedage, fællestimer, teaterture og lign. på hvert enkelt trin. Ved overgangen fra et trin til et andet sættes der på et forældremøde fokus på de udfordringer det nye trin indebærer for børn og forældre. Trivsel - Arbejdet med trivsel på vores skole bygger på åbenhed og tillid mellem elev, forældre og lærere. Klassens lærere arbejder hele tiden på at have en god omgangstone og en god omgangsform i klassen for at forebygge mobning. Der arbejdes med den enkelte elev, de indbyrdes relationer og klassen som fællesskab. - Oplever man som forældre at ens barn ikke trives, forventer vi at hjemmet kontakter klasselæreren. Dette er meget vigtigt, da det ikke altid er synligt for lærerne, hvilke konflikter eller problemer der er mellem børnene. - Hvis vi som skole er opmærksomme på, eller bliver gjort opmærksomme på at et barn ikke trives, gør vi følgende: - Først arbejder klasselæreren med de børn det handler om. Løses problemet ikke i dette forum, inddrages skoleleder, AKT-lærer og forældre. Der er ikke nogen facitliste til hvordan et problem løses. Vi tager hvert enkelt problem op efterhånden som de kommer og afgør løbende hvad der er brug for. - AKT-læreren arbejder tæt sammen med klasselæreren og skolelederen om elevernes trivsel. I arbejdet med elevernes og klassernes trivsel er det vigtigt at holde sig for øje, at problemløsning er en proces der tager tid og kræver at alle parter er indstillede på at arbejde med. Udlån af skolen - Se "Klassearrangementer". Udskoling - Fra klasse er der undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. - Eleverne i 8. klasse vælger hvert år et præsentationskursus, der tilbydes af de forskellige ungdomsuddannelser. - Eleverne i 9. Klasse har mulighed for at komme i en uges specialpraktik på en relevant uddannelse eller arbejdsplads. - Elever og forældre er til enhver tid velkomne til at kontakte skolevejlederen.(se punktet om skolevejledning.) Venneordning - Mellem 0.A og 5. klasse og mellem 0.B og 6. klasse etableres venneordning, mellem klasserne og mellem eleverne parvis. - Venneordningen har til hensigt at øge henholdsvis trygheden for de små elever og ansvarsfølelsen for de store elever. - I løbet af året arrangeres forskellige fælles aktiviteter for klasserne.

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

NYHEDSBREV August 2014

NYHEDSBREV August 2014 NYHEDSBREV August 2014 Fre. d. 1/8 SFO åben fra kl. 6.30 16.00 Man. d. 4/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tirs. d. 5/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Ons. d. 6/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tors. d. 7/8 SFO

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

ENDRUPSKOLEN MELLEMTRINNET

ENDRUPSKOLEN MELLEMTRINNET ENDRUPSKOLEN MELLEMTRINNET Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Kvalitet...3 Innovation...3 Respekt...3 Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole

Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole Vi har i denne lille folder samlet mange af de oplysninger, som er værd at vide som familie på vores friskole.

Læs mere

Nyt fritidstilbud til børn i 4.- 6. klasse. Fritidsklubben

Nyt fritidstilbud til børn i 4.- 6. klasse. Fritidsklubben Nyt fritidstilbud til børn i 4.- 6. klasse Fritidsklubben Velkommen i Fritidsklubben Fritidsklubben er et nyt tilbud for alle elever i 4.-6. klasse. Her får børn mulighed for at styrke venskaber og dyrke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Fredagsbrev den 30. januar 2015

Fredagsbrev den 30. januar 2015 Uge 6: Musical 9. og 10.kl. Emneuge 0.-8.kl. Onsdag den 4.2. kl. 19 Torsdag den 5.2. kl. 19 Uge 7: interferie Musical, billetter købes ved indgangen Musical, billetter købes ved indgangen, alle er velkomne!

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Nyhedsbrev Trørødskolen

Nyhedsbrev Trørødskolen Nyhedsbrev Trørødskolen April 2015 Skolelederen 0.-5. klasse 6.-9. klasse Skolelederen v/suzanne Henningsen PISA 2015 på Trørødskolen PISA-undersøgelsen blev gennemført på Trørødskolen fredag den 10. april.

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere