Egebakkeskolen A-Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebakkeskolen A-Å 2013-2014"

Transkript

1 Egebakkeskolen A-Å AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes og klassernes trivsel. - AKT-læreren kontaktes via klasselæreren. Arbejdsopgaver for klassernes forældre - Malearbejde og havearbejde - 0.a og 0.b - Mandag, den 19. august. Den blå bygning males og der klippes bøgepur og laves almindeligt havearbejde. - Malearbejde 1. klasse - Tirsdag, den 20. august. Den blå bygning males - Malearbejde 2. klasse - Onsdag, den 21. august. Den blå bygning males - Sommerkoncert - 3. klasse - Ved sommerkoncerten i juni måned står 3. klasses forældre for en bod med salg af forfriskninger i pausen. (Se vores kost- og sundhedspolitik) Forældrerådet er tovholder og aftaler de nærmere retningslinjer og muligheder med skolen. Overskuddet fra salget går til klassekassen. - Musical 5. klasse - Musicallærerne inviterer klassens forældre til en arbejdslørdag i januar/februar, hvor forældrene hjælper med praktiske forhold omkring musicalen. Det kan være kostumer, kulisser eller lignende. - Julemarked - 6. klasse - Julemarkedet ligger altid lørdag før 1. søndag i advent. 6. klasses forældre står for en café med salg af forfriskninger i julens tegn. (Se vores kost- og sundhedspolitik) Forældrerådet er tovholder og aftaler de nærmere retningslinjer og muligheder med skolen. Overskuddet fra salget går til klassekassen og kan evt. gå til lejrturen i 6. klasse. - Skolefest - 8. klasse - Skolefesten ligger torsdag før påskeferien. Forældrene sørger for en café, hvor der både kan købes mad og drikke. (Se vores kost- og sundhedspolitik) Forældrerådet er tovholdere og aftaler i samarbejde med skolen de nærmere retningslinjer. Overskuddet fra salget går til klassekassen og kan evt. gå til lejrturen i 9. klasse - Dimissionsfest 9. klasse - I juni arrangerer forældrerådet i samarbejde med klasselæreren dimissionsfest for klassen. Forældrerådet inddrager de øvrige forældre efter behov og 7. klasse er arbejdsfri Forældrerådene i de respektive klasser fungerer som bindeled mellem skolen og forældrene i forbindelse med disse opgaver. De skal ikke være indpiskere, da alle forældre forventes at deltage som led i det forpligtende fællesskab. Bestyrelse - Karina Mathiasen (formand), valgt på generalforsamlingen - Flemming Kristensen, valgt på generalforsamlingen - Henrik Horup Andersen (næstformand), valgt på generalforsamlingen - Torben Schmidt Madsen, valgt på generalforsamlingen - Peder van der Schaft, valgt på generalforsamlingen - Per Sortkær Christensen, udpeget af Vestre Provsti - Kim Strange, udpeget af Vestre Provsti Børn- og ungelæge - Lone Hansen er tilknyttet Egebakkeskolen. Træffes på tlf

2 Digitale medier (IT) - Digitale medier er en integreret del af undervisningen på alle skolens klassetrin. Skolen har udarbejdet en læseplan for brugen af digitale medier. Planen skal sikre, at eleverne bliver fortrolige med disse, samt kan benytte medierne kommunikativt, analytisk og kreativt. - På trin 1 og 2 anvendes skolens medieudstyr. Efter aftale kan eleverne medbringe deres eget udstyr. - Fra 7. kl. medbringer alle elever en bærbar computer, der er egnet til brug i skolens undervisning. Der informeres nærmere om brug af egen bærbar computer på et møde i 6. kl. - For yderligere information om brugen af digitale medier i undervisningen, kontakt skolens medievejleder Allan Due Jepsen. Egebakkeband - Skolen har et band, som spiller til forskellige arrangementer. Egebakkeband og Store kor arbejder sammen om forskellige arrangementer. Det er gratis at være medlem af Egebakkeband. Elevråd - Der er et elevråd på Egebakkeskolen er elevrådet. Arbejdet i elevrådet støttes af en lærer. - Alle lærere kan kontaktes via Skoleintra. Se afsnittet om kommunikation Engelskvejleder - Dorrit Daugaard er skolens engelskvejleder, som bl.a. har til opgave at vejlede og være sparringspartner med lærerne om engelskundervisningen. Engelskvejlederen er ligeledes tovholder på implementeringen af engelsk i 0., 1. og 2. klasse. Desuden vil engelskvejlederen have fokus på at udvikle og synliggøre engelskundervisningen yderligere. Ferie - Vi har oplevet en stigning i fritagelse uden for de ordinære skoleferier. Det griber meget forstyrrende ind i undervisningen, hvorfor vi kraftigt opfordrer til, at eleverne kun afholder ferie i forbindelse med de ordinære skoleferier. Er der helt specielle grunde, der taler for at eleven bedes fri til en ekstraordinær ferie, er det forældrenes ansvar at den tabte undervisning indhentes og læreren er ikke forpligtet på at yde ekstra hjælp i denne anledning. Skolelederen kontaktes i disse tilfælde. Forældrerengøring - Hver familie gør rent 4 gange årligt. - Med undtagelse af enkelte uger gøres der rent lørdag fra kl Ønsker man ikke at deltage i forældrerengøringen opkræves kr. pr. år. - Udebliver man fra en rengøring opkræves 500 kr. Forældreråd/ arrangementsudvalg - I hver klasse vælges et forældreråd på 4 personer. Forældrerådet har til formål at medvirke til at styrke klassesammenholdet, f.eks. ved at arrangere forskellige sammenkomster for klassens elever og forældre. - Forældrerådet kan i samarbejde med klasselæreren få tid på forældremødet til punkter, der ligger i periferien af skolevirksomheden (F.eks. Blå mandag, diskussion af alkoholpolitik el. lign.) - Forældrerådet er skolen behjælpelig med fordeling af opgaver blandt alle klassens forældre i forbindelse med diverse skolearrangementer. - Forældrerådet har ingen beføjelser m.h.t. selve skolevirksomheden, som f.eks. klassens undervisning. Forældresamarbejde - Foruden det formaliserede skole-hjemsamarbejde forventes det, at forældrene tager medansvar for deres barns skolegang ved at bakke op om skolearbejdet og ved at være i åben dialog med skolen om barnet også ved evt. vanskeligheder.

3 Erfarer forældrene, at barnet af en eller anden grund ikke trives, er det forældrenes pligt at rette henvendelse til klasselæreren og deltage i et samarbejde omkring barnets trivsel. (Se afsnittet om trivsel.) Fotografering - 1. skoledag efter sommerferien får alle klasser taget et klassebillede. Hvert barn får et billede, som betales via klassekassen. - I efteråret foretages klassefotografering og billeder kan købes direkte hos fotofirmaet. Fravær - Ved sygdom eller andet fravær orienterer forældrene klasselærerne via Skoleintra. - På udflugtsdage bedes der givet telefonisk besked til skolen senest Frikvartersregler - Trin 1 og trin 2 er ude i alle frikvarter. Dog kan der i tilfælde af dårligt vejr gives indeordning. 7. klasse må benytte hallen. - Trin 3 har indeordning og må benytte hallen i frikvartererne. Friplads - Forældre har mulighed for at søge delvis friplads. Kriterierne for tildeling af delvis friplads er dels indkomst og dels antal hjemmeboende børn under 18 år. - Ansøgningsskema og vejledning rekvireres på kontoret, og sammen med ansøgningen afleveres kopi af årsopgørelsen fra Skat for kalenderåret forud for det år, der søges for. - Spørgsmål om fripladstilskud rettes til sekretær Lotte Norrig Fritagelse fra idræt - Er en elev skadet, således at han/hun ikke kan deltage i idræt, møder man alligevel op til undervisningen, hvor man evt. kan assistere læreren med f.eks. pointtælling, tidtagning el. lign. Forældre giver læreren besked på Intra om grunden til, at eleven ikke kan deltage. - I særlige tilfælde, hvor en elev er langtidssygemeldt/skadet, kan der træffes aftale med skolelederen om, at eleven fritages. Fritidsordning - Består af SFO klasse og klub fra 5. klasse og opefter - Direkte telefon: Åbningstiderne er og efter skoletid 17.00, fredag dog Der er heldagsåbent i efterårsferien og i en del af sommerferien. Se ferieplanen på Intra. - Udmeldelse af fritidsordningen er skriftlig og med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. - Betaling SFO: 1 barn kr kr., 2 børn kr.2.225, 3 børn kr , 4 børn kr. pr. måned i 11 måneder. (Juli er betalingsfri) - Betaling klub: kr. 675 pr. måned (Juli er betalingsfri) Glemte sager - Mindre ting som ure og smykker indleveres på kontoret og kan afhentes her. - Tøj og større ting gemmes i kælderen ved hallen eller under scenetrappen i den blå bygning. - Glemte sager lægges frem i forbindelse med skolefesten, derefter overgives resten til genbrug. Hjemmeside - - Her findes bl.a. skolens vedtægter, information om bestyrelse, fagudbud, nyt fra kontor mm. IT - Se Digitale Medier Karaktergivning - I 7. klasse gives to standpunktskarakter i løbet af skoleåret. Der gives 2 udtalelser i idræt.

4 - På trin 3 gives 3 standpunktskarakterer i løbet af skoleåret. Der gives 2 udtalelser i idræt i forbindelse med 1. og 3. standpunktskarakter. Klasseregler - Overtøj medbringes ikke i klassen, men hænges i garderoben. Klasselæreren tilser jævnligt denne. - Klassen har ordensdukse, som tømmer skraldespand, tørrer tavle og borde samt fejer gulvet. - På trin 1 sættes fodtøj uden for klassen. - På trin 2 sættes fodtøj i vindfanget. Klassearrangementer - Skolen kan lånes til klassearrangementer arrangeret af forældrerådet. Skolen kan ikke lånes/lejes til fødselsdage eller andre private arrangementer. Kontakt Lotte Norrig for yderligere information og aftale. Klub - Pr. barn kr. 675 pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri) Kommunikation mellem skole og hjem - Telefon: Lærerne kan kontaktes telefonisk på skolen. - Personligt fremmøde: Man kan aftale møde med læreren ved kontakt på Skoleintra eller ved at ringe til skolen. Man kan ikke forvente at holde møde med en lærer efter morgensang, da læreren er på vej til undervisning. - Skoleintra: Se dette punkt. - På trin 3 er der mulighed for at tale med lærerne på de månedlige træffetider (se datoer på forældreintra) Konfirmation - Konfirmation og konfirmationsforberedelse foregår normalt i Skjoldhøj Kirke. - Skjoldhøj Kirke tilbyder mini-konfirmand undervisning for alle 3. klasser. Kor - Skolen tilbyder deltagelse i kor. Korene øver 1 gang ugentligt og optræder ved forskellige arrangementer på skolen. - Lille kor er for elever fra 1. 2./ 3. klasse. - Store kor er for elever fra klasse. Store kor arbejder i perioder sammen med Egebakkeband. - Deltagelse i kor er gratis. Kostpolitik - Vi har en kostpolitik. Se den på hjemmesiden. Lejrskoler - På 3., 6. og 9. klassetrin tager klassen og lærerteamet på lejrskole. - I 3. klasse med én overnatning. - I 6. klasse med to overnatninger. - I 9. klasse er der udveksling med en skole i Macerata, Italien. - Der opkræves elevbetaling til turene. For 3. klasse er beløbet ca. 250 kr. for 6. klasse ca. 650 kr. og for 9. klasse ca kr og 9. klasse indleder skoleåret med en introtur. Elevbetaling til denne er ca. 200 kr. LP-modellen - (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) - Forskning viser, at et godt læringsmiljø er af afgørende betydning for elevernes læring og adfærd. LP-modellen sætter fokus på de faktorer, der er væsentlige i forhold til læringsmiljøet, for gennem disse at præge elevernes læring og udvikling i en positiv retning. Vi arbejder systematisk med modellen.

5 Læsevejleder - Lisbeth Holm er skolens læsevejleder, som bl.a. har til opgave at vejlede lærerne om læsning, læseudvikling og læseundervisning. Desuden har læsevejlederen kontakt til kommunens læsekonsulent. Matematikvejleder - Bente Bindeballe er skolens matematikvejleder som bl.a. har til opgave at vejlede lærerne om matematikudvikling og matematikundervisning. Desuden vil matematikvejlederen teste de elever, der på begynderstadiet har svært ved at komme i gang med at lære matematik og i samarbejde med matematiklæreren være ansvarlig for, at der lægges handleplaner for disse elevers udvikling. Medievejleder - Aage Stokholm og Allan Due Jepsen er skolens medievejledere som har til opgave at udvikle skolens mediestrategi og vejlede lærerne i forhold til denne. Mobiltelefon - Mobiltelefonen er et af flere digitale medier og kan derfor bruges i undervisningen efter aftale med læreren. - Brugen af mobiltelefoner i skoletiden skal som ved brugen af andre digitale medier ske ansvarsfuldt. - Hvis en elev har brug for at kontakte hjemmet, f.eks. ved sygdom, sker kontakten via læreren fra kontoret. Morgensang - Hver dag starter fælles for hele skolen kl med morgensang og Fadervor. Forældre er meget velkomne til at deltage. Musikskole - I tilknytning til skolen forefindes en musikskole, som tilbyder instrumentalundervisning på klaver, bas, guitar og trommer. Nærmere oplysninger hos Lisbeth Rasmussen. Og på Intra under Nyt fra Musikskolen. Optagelsesprocedure - Der optages max. 24 elever pr. klasse. Selve optagelsesproceduren kan læses på Ordensregler - Skolens regler skal underbygge og styrke et positivt fællesskab mellem alle på skolen. - Eleverne skal følge de henstillinger, de får af lærerne. - Tyggegummi er ikke tilladt på skolen. - Eleverne må ikke ryge på skolen. - Elever på trin 3 må forlade skolen i middagspausen, hvis forældrene har underskrevet en udgangstilladelse. Parkering - Parkeringspladsen foran den nye bygning er forbeholdt personale. - På legepladsen er kørsel og parkering ikke tilladt i skole- og SFO-tiden af hensyn til børnenes sikkerhed. Der er opsat bom for at forhindre dette. - Ved aflevering og afhentning af børn samt ved skolens arrangementer henvises forældre til at parkere på parkeringspladsen foran den blå bygning eller på Skjoldhøj Kirkes parkeringsplads. Rygepolitik - Rygning er ikke tilladt på skolen. Skole/hjem samtaler - På trin 1 og 2 inviteres til 2 årlige skole/hjem samtaler. Fra skolens side deltager klasseteamet (dansk og matematiklæreren)

6 - I børnehaveklassen deltager bh.klasselederen og SFO-lederen i samtalen i efteråret og bh. klasselederen og den kommende 1. klasselærer i foråret. - Orienteringen om og tilmeldingen til samtalerne foregår via Intra efter Først til mølle-princippet. Klasselæreren varsler mindst 3 dage før tilmeldingen begynder, dato og klokkeslæt for åbning af tilmeldingen. Tilmelding kan ikke åbne før kl På trin 3 afholdes én årlig skole/hjemsamtale. Den anden skole/hjem samtale erstattes af Lærerens træffetid. Se under kommunikation. Skoleskak - På Egebakkeskolen tilbyder vi skoleskak i efteråret/vinteren. Det foregår om eftermiddagen og koster 100 kr. for en sæson. Information om sæsonostart vil blive lagt på skoleintra. Egebakkeskolen er medlem af Dansk Skoleskakforening. Skoleintra - Al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem foregår via Skoleintra. - Opslagstavlen er forbeholdt meddelelser fra skolen. Forældre kan kommunikere direkte med andre forældre i klassen via Skoleintra. Skolemælk - Der er mulighed for at købe skolemælk. - I slutningen af skoleåret får eleverne udleveret materiale til bestilling af mælk til det kommende skoleår. Bestillingslisten udfyldes og indbetalingskortet betales. - Man bestiller for et halvt år ad gangen. - Hvis man i løbet af året ønsker at tilmelde sig mælkeordningen, får man bestillingsmateriale på kontoret. Der går 2 3 uger fra bestillingen, til barnet får mælken på skolen. - Hvis man ønsker at ændre mælketype, kontakter man Mejeriernes Skolemælksordning på tlf eller - Spørgsmål om mælkeordning kan rettes til sekretær Lotte Norrig. Skolepenge - 1 barn kr. 1245, 2 børn kr. 2140, 3 børn kr. 2760, 4 børn 3590 kr. pr. måned i 12 måneder. Skolevejledning - UU Århus, UU-vejleder, Palle Misser, træffes på skolen en gang om ugen. Ring til kontoret for at høre, hvornår han træffes og læs mere på Intra. Sundhedsplejerske - Pytte Vesterager, træffes på skolen 2 gange om måneden. Ring til kontoret for kontakt. - Aftaler eller kontakt til sundhedsplejerske kan også ske gennem sekretær Aase Daugaard på eller (voic ) tirsdag 12-13, torsdag + fredag 8-9 Tandlæge - Egebakkeskolen er tilknyttet tandklinikken på Skjoldhøjskolen, tlf Det er dog frivilligt, om man ønsker at benytte den eller en anden kommunal tandklinik. Telefon - Skolens hovednummer er Terminsprøver - Der afholdes terminsprøver for 8. og 9. klasse. Trinpolitik og trinkultur Skolen er opdelt i tre trin: Trin 1: bh kl. 3. kl. Trin 2: 4.kl.-7.kl. Trin 3: 8.kl.-9.kl.

7 Undervisningen foregår fortrinsvis klassevis, men i løbet af året arrangeres forskellige trinaktiviteter som emnedage, fællestimer, teaterture og lign. på hvert enkelt trin. Ved overgangen fra et trin til et andet sættes der på et forældremøde fokus på de udfordringer det nye trin indebærer for børn og forældre. Trivsel - Arbejdet med trivsel på vores skole bygger på åbenhed og tillid mellem elev, forældre og lærere. Klassens lærere arbejder hele tiden på at have en god omgangstone og en god omgangsform i klassen for at forebygge mobning. Der arbejdes med den enkelte elev, de indbyrdes relationer og klassen som fællesskab. - Oplever man som forældre at ens barn ikke trives, forventer vi at hjemmet kontakter klasselæreren. Dette er meget vigtigt, da det ikke altid er synligt for lærerne, hvilke konflikter eller problemer der er mellem børnene. - Hvis vi som skole er opmærksomme på, eller bliver gjort opmærksomme på at et barn ikke trives, gør vi følgende: - Først arbejder klasselæreren med de børn det handler om. Løses problemet ikke i dette forum, inddrages skoleleder, AKT-lærer og forældre. Der er ikke nogen facitliste til hvordan et problem løses. Vi tager hvert enkelt problem op efterhånden som de kommer og afgør løbende hvad der er brug for. - AKT-læreren arbejder tæt sammen med klasselæreren og skolelederen om elevernes trivsel. I arbejdet med elevernes og klassernes trivsel er det vigtigt at holde sig for øje, at problemløsning er en proces der tager tid og kræver at alle parter er indstillede på at arbejde med. Udlån af skolen - Se "Klassearrangementer". Udskoling - Fra klasse er der undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. - Eleverne i 8. klasse vælger hvert år et præsentationskursus, der tilbydes af de forskellige ungdomsuddannelser. - Eleverne i 9. Klasse har mulighed for at komme i en uges specialpraktik på en relevant uddannelse eller arbejdsplads. - Elever og forældre er til enhver tid velkomne til at kontakte skolevejlederen.(se punktet om skolevejledning.) Venneordning - Mellem 0.A og 5. klasse og mellem 0.B og 6. klasse etableres venneordning, mellem klasserne og mellem eleverne parvis. - Venneordningen har til hensigt at øge henholdsvis trygheden for de små elever og ansvarsfølelsen for de store elever. - I løbet af året arrangeres forskellige fælles aktiviteter for klasserne.

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å 2014-2015

Egebakkeskolen A-Å 2014-2015 Egebakkeskolen A-Å 2014-2015 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Jakob Skjødt. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å

Egebakkeskolen A-Å Egebakkeskolen A-Å 2010-2011 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Velkommen i HYLDGÅRD SFO 2 & 3

Velkommen i HYLDGÅRD SFO 2 & 3 Velkommen i HYLDGÅRD SFO 2 & 3 KLUBBEN HYLDGÅRD Grundtvigsvej 88 Tlf. 9960 4840 Mailadr.: trbak@ikast-brande.dk Klubben Hyldgård er en afdeling af skolefritidsordningen ved Hyldgårdsskolen. SFO 2 er for

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder Velkommen til Bøgballe Friskole Forældrefolder Velkommen som forældre på Bøgballe Friskole Vi vil med denne folder give nye forældre et indblik i livet og traditionerne på Bøgballe Friskole og håber dermed,

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Er det første gang i sender et barn i skole, vil i opdage at, skolen har ændret sig meget, siden I selv gik i skole. Et nyt kapitel starter ikke kun i jeres

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014 Kolding Kommune 1 Indhold Udskolingsafdelingen på Bramdrup Skole... 3 Målsætning... 3 Forventninger... 4 Kommunikation skole/hjem... 4 Forældremøder... 4 Skole/hjemsamtaler...

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole Håndbog Informationer der er værd at vide Børnenes trivsel - i bred forstand - er den altafgørende faktor for en tilfredsstillende skoletid - fagligt og socialt

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012

Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012 Afbud: 4A, 5A,6A,6B,8A, 8B,9B Dagsorden: Hjemmesidereferat forældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2012 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af seneste referat 3. Orientering om skolen v/ Henrik

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Sundhedspolitik på Udefriskolen

Sundhedspolitik på Udefriskolen Sundhedspolitik på Udefriskolen Udefriskolens sundhedspolitik er en overordnet politik. Denne politik indeholder en kost bevægelsespolitik. Derudover er der tale om en trivselspolitik, hvor den fysiske

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej Referat af Skolebestyrelse Dato: 29/2 2012 Tidspunkt: 19.00 Sted: Ellekildevej Fremmødte: Afbud: Camilla R., samt elevrepræsentanter Punkter til evt. Ordensregler ved snevejr: Forælder har spurgt til om

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

PILEHAVESKOLEN. FRA A til Å

PILEHAVESKOLEN. FRA A til Å PILEHAVESKOLEN FRA A til Å SKOLEÅRET 2016 / 2017 Kære forældre, plejefamilier og bosteder For at give jeres barn så optimal en skolegang som muligt, er det nødvendigt, at barnet: Ø møder udhvilet og velsoigneret

Læs mere

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning.

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning. FORÆLDRE - INFORMATION Roslev Skolefritidsordning. Side 2 Til forældre med børn i Roslev SFO. Forældreinformationen indeholder nyttige oplysninger om fritidsordningen. Brug folderen hvis I har brug for

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere