Egebakkeskolen A-Å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebakkeskolen A-Å 2013-2014"

Transkript

1 Egebakkeskolen A-Å AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes og klassernes trivsel. - AKT-læreren kontaktes via klasselæreren. Arbejdsopgaver for klassernes forældre - Malearbejde og havearbejde - 0.a og 0.b - Mandag, den 19. august. Den blå bygning males og der klippes bøgepur og laves almindeligt havearbejde. - Malearbejde 1. klasse - Tirsdag, den 20. august. Den blå bygning males - Malearbejde 2. klasse - Onsdag, den 21. august. Den blå bygning males - Sommerkoncert - 3. klasse - Ved sommerkoncerten i juni måned står 3. klasses forældre for en bod med salg af forfriskninger i pausen. (Se vores kost- og sundhedspolitik) Forældrerådet er tovholder og aftaler de nærmere retningslinjer og muligheder med skolen. Overskuddet fra salget går til klassekassen. - Musical 5. klasse - Musicallærerne inviterer klassens forældre til en arbejdslørdag i januar/februar, hvor forældrene hjælper med praktiske forhold omkring musicalen. Det kan være kostumer, kulisser eller lignende. - Julemarked - 6. klasse - Julemarkedet ligger altid lørdag før 1. søndag i advent. 6. klasses forældre står for en café med salg af forfriskninger i julens tegn. (Se vores kost- og sundhedspolitik) Forældrerådet er tovholder og aftaler de nærmere retningslinjer og muligheder med skolen. Overskuddet fra salget går til klassekassen og kan evt. gå til lejrturen i 6. klasse. - Skolefest - 8. klasse - Skolefesten ligger torsdag før påskeferien. Forældrene sørger for en café, hvor der både kan købes mad og drikke. (Se vores kost- og sundhedspolitik) Forældrerådet er tovholdere og aftaler i samarbejde med skolen de nærmere retningslinjer. Overskuddet fra salget går til klassekassen og kan evt. gå til lejrturen i 9. klasse - Dimissionsfest 9. klasse - I juni arrangerer forældrerådet i samarbejde med klasselæreren dimissionsfest for klassen. Forældrerådet inddrager de øvrige forældre efter behov og 7. klasse er arbejdsfri Forældrerådene i de respektive klasser fungerer som bindeled mellem skolen og forældrene i forbindelse med disse opgaver. De skal ikke være indpiskere, da alle forældre forventes at deltage som led i det forpligtende fællesskab. Bestyrelse - Karina Mathiasen (formand), valgt på generalforsamlingen - Flemming Kristensen, valgt på generalforsamlingen - Henrik Horup Andersen (næstformand), valgt på generalforsamlingen - Torben Schmidt Madsen, valgt på generalforsamlingen - Peder van der Schaft, valgt på generalforsamlingen - Per Sortkær Christensen, udpeget af Vestre Provsti - Kim Strange, udpeget af Vestre Provsti Børn- og ungelæge - Lone Hansen er tilknyttet Egebakkeskolen. Træffes på tlf

2 Digitale medier (IT) - Digitale medier er en integreret del af undervisningen på alle skolens klassetrin. Skolen har udarbejdet en læseplan for brugen af digitale medier. Planen skal sikre, at eleverne bliver fortrolige med disse, samt kan benytte medierne kommunikativt, analytisk og kreativt. - På trin 1 og 2 anvendes skolens medieudstyr. Efter aftale kan eleverne medbringe deres eget udstyr. - Fra 7. kl. medbringer alle elever en bærbar computer, der er egnet til brug i skolens undervisning. Der informeres nærmere om brug af egen bærbar computer på et møde i 6. kl. - For yderligere information om brugen af digitale medier i undervisningen, kontakt skolens medievejleder Allan Due Jepsen. Egebakkeband - Skolen har et band, som spiller til forskellige arrangementer. Egebakkeband og Store kor arbejder sammen om forskellige arrangementer. Det er gratis at være medlem af Egebakkeband. Elevråd - Der er et elevråd på Egebakkeskolen er elevrådet. Arbejdet i elevrådet støttes af en lærer. - Alle lærere kan kontaktes via Skoleintra. Se afsnittet om kommunikation Engelskvejleder - Dorrit Daugaard er skolens engelskvejleder, som bl.a. har til opgave at vejlede og være sparringspartner med lærerne om engelskundervisningen. Engelskvejlederen er ligeledes tovholder på implementeringen af engelsk i 0., 1. og 2. klasse. Desuden vil engelskvejlederen have fokus på at udvikle og synliggøre engelskundervisningen yderligere. Ferie - Vi har oplevet en stigning i fritagelse uden for de ordinære skoleferier. Det griber meget forstyrrende ind i undervisningen, hvorfor vi kraftigt opfordrer til, at eleverne kun afholder ferie i forbindelse med de ordinære skoleferier. Er der helt specielle grunde, der taler for at eleven bedes fri til en ekstraordinær ferie, er det forældrenes ansvar at den tabte undervisning indhentes og læreren er ikke forpligtet på at yde ekstra hjælp i denne anledning. Skolelederen kontaktes i disse tilfælde. Forældrerengøring - Hver familie gør rent 4 gange årligt. - Med undtagelse af enkelte uger gøres der rent lørdag fra kl Ønsker man ikke at deltage i forældrerengøringen opkræves kr. pr. år. - Udebliver man fra en rengøring opkræves 500 kr. Forældreråd/ arrangementsudvalg - I hver klasse vælges et forældreråd på 4 personer. Forældrerådet har til formål at medvirke til at styrke klassesammenholdet, f.eks. ved at arrangere forskellige sammenkomster for klassens elever og forældre. - Forældrerådet kan i samarbejde med klasselæreren få tid på forældremødet til punkter, der ligger i periferien af skolevirksomheden (F.eks. Blå mandag, diskussion af alkoholpolitik el. lign.) - Forældrerådet er skolen behjælpelig med fordeling af opgaver blandt alle klassens forældre i forbindelse med diverse skolearrangementer. - Forældrerådet har ingen beføjelser m.h.t. selve skolevirksomheden, som f.eks. klassens undervisning. Forældresamarbejde - Foruden det formaliserede skole-hjemsamarbejde forventes det, at forældrene tager medansvar for deres barns skolegang ved at bakke op om skolearbejdet og ved at være i åben dialog med skolen om barnet også ved evt. vanskeligheder.

3 Erfarer forældrene, at barnet af en eller anden grund ikke trives, er det forældrenes pligt at rette henvendelse til klasselæreren og deltage i et samarbejde omkring barnets trivsel. (Se afsnittet om trivsel.) Fotografering - 1. skoledag efter sommerferien får alle klasser taget et klassebillede. Hvert barn får et billede, som betales via klassekassen. - I efteråret foretages klassefotografering og billeder kan købes direkte hos fotofirmaet. Fravær - Ved sygdom eller andet fravær orienterer forældrene klasselærerne via Skoleintra. - På udflugtsdage bedes der givet telefonisk besked til skolen senest Frikvartersregler - Trin 1 og trin 2 er ude i alle frikvarter. Dog kan der i tilfælde af dårligt vejr gives indeordning. 7. klasse må benytte hallen. - Trin 3 har indeordning og må benytte hallen i frikvartererne. Friplads - Forældre har mulighed for at søge delvis friplads. Kriterierne for tildeling af delvis friplads er dels indkomst og dels antal hjemmeboende børn under 18 år. - Ansøgningsskema og vejledning rekvireres på kontoret, og sammen med ansøgningen afleveres kopi af årsopgørelsen fra Skat for kalenderåret forud for det år, der søges for. - Spørgsmål om fripladstilskud rettes til sekretær Lotte Norrig Fritagelse fra idræt - Er en elev skadet, således at han/hun ikke kan deltage i idræt, møder man alligevel op til undervisningen, hvor man evt. kan assistere læreren med f.eks. pointtælling, tidtagning el. lign. Forældre giver læreren besked på Intra om grunden til, at eleven ikke kan deltage. - I særlige tilfælde, hvor en elev er langtidssygemeldt/skadet, kan der træffes aftale med skolelederen om, at eleven fritages. Fritidsordning - Består af SFO klasse og klub fra 5. klasse og opefter - Direkte telefon: Åbningstiderne er og efter skoletid 17.00, fredag dog Der er heldagsåbent i efterårsferien og i en del af sommerferien. Se ferieplanen på Intra. - Udmeldelse af fritidsordningen er skriftlig og med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. - Betaling SFO: 1 barn kr kr., 2 børn kr.2.225, 3 børn kr , 4 børn kr. pr. måned i 11 måneder. (Juli er betalingsfri) - Betaling klub: kr. 675 pr. måned (Juli er betalingsfri) Glemte sager - Mindre ting som ure og smykker indleveres på kontoret og kan afhentes her. - Tøj og større ting gemmes i kælderen ved hallen eller under scenetrappen i den blå bygning. - Glemte sager lægges frem i forbindelse med skolefesten, derefter overgives resten til genbrug. Hjemmeside - - Her findes bl.a. skolens vedtægter, information om bestyrelse, fagudbud, nyt fra kontor mm. IT - Se Digitale Medier Karaktergivning - I 7. klasse gives to standpunktskarakter i løbet af skoleåret. Der gives 2 udtalelser i idræt.

4 - På trin 3 gives 3 standpunktskarakterer i løbet af skoleåret. Der gives 2 udtalelser i idræt i forbindelse med 1. og 3. standpunktskarakter. Klasseregler - Overtøj medbringes ikke i klassen, men hænges i garderoben. Klasselæreren tilser jævnligt denne. - Klassen har ordensdukse, som tømmer skraldespand, tørrer tavle og borde samt fejer gulvet. - På trin 1 sættes fodtøj uden for klassen. - På trin 2 sættes fodtøj i vindfanget. Klassearrangementer - Skolen kan lånes til klassearrangementer arrangeret af forældrerådet. Skolen kan ikke lånes/lejes til fødselsdage eller andre private arrangementer. Kontakt Lotte Norrig for yderligere information og aftale. Klub - Pr. barn kr. 675 pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri) Kommunikation mellem skole og hjem - Telefon: Lærerne kan kontaktes telefonisk på skolen. - Personligt fremmøde: Man kan aftale møde med læreren ved kontakt på Skoleintra eller ved at ringe til skolen. Man kan ikke forvente at holde møde med en lærer efter morgensang, da læreren er på vej til undervisning. - Skoleintra: Se dette punkt. - På trin 3 er der mulighed for at tale med lærerne på de månedlige træffetider (se datoer på forældreintra) Konfirmation - Konfirmation og konfirmationsforberedelse foregår normalt i Skjoldhøj Kirke. - Skjoldhøj Kirke tilbyder mini-konfirmand undervisning for alle 3. klasser. Kor - Skolen tilbyder deltagelse i kor. Korene øver 1 gang ugentligt og optræder ved forskellige arrangementer på skolen. - Lille kor er for elever fra 1. 2./ 3. klasse. - Store kor er for elever fra klasse. Store kor arbejder i perioder sammen med Egebakkeband. - Deltagelse i kor er gratis. Kostpolitik - Vi har en kostpolitik. Se den på hjemmesiden. Lejrskoler - På 3., 6. og 9. klassetrin tager klassen og lærerteamet på lejrskole. - I 3. klasse med én overnatning. - I 6. klasse med to overnatninger. - I 9. klasse er der udveksling med en skole i Macerata, Italien. - Der opkræves elevbetaling til turene. For 3. klasse er beløbet ca. 250 kr. for 6. klasse ca. 650 kr. og for 9. klasse ca kr og 9. klasse indleder skoleåret med en introtur. Elevbetaling til denne er ca. 200 kr. LP-modellen - (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) - Forskning viser, at et godt læringsmiljø er af afgørende betydning for elevernes læring og adfærd. LP-modellen sætter fokus på de faktorer, der er væsentlige i forhold til læringsmiljøet, for gennem disse at præge elevernes læring og udvikling i en positiv retning. Vi arbejder systematisk med modellen.

5 Læsevejleder - Lisbeth Holm er skolens læsevejleder, som bl.a. har til opgave at vejlede lærerne om læsning, læseudvikling og læseundervisning. Desuden har læsevejlederen kontakt til kommunens læsekonsulent. Matematikvejleder - Bente Bindeballe er skolens matematikvejleder som bl.a. har til opgave at vejlede lærerne om matematikudvikling og matematikundervisning. Desuden vil matematikvejlederen teste de elever, der på begynderstadiet har svært ved at komme i gang med at lære matematik og i samarbejde med matematiklæreren være ansvarlig for, at der lægges handleplaner for disse elevers udvikling. Medievejleder - Aage Stokholm og Allan Due Jepsen er skolens medievejledere som har til opgave at udvikle skolens mediestrategi og vejlede lærerne i forhold til denne. Mobiltelefon - Mobiltelefonen er et af flere digitale medier og kan derfor bruges i undervisningen efter aftale med læreren. - Brugen af mobiltelefoner i skoletiden skal som ved brugen af andre digitale medier ske ansvarsfuldt. - Hvis en elev har brug for at kontakte hjemmet, f.eks. ved sygdom, sker kontakten via læreren fra kontoret. Morgensang - Hver dag starter fælles for hele skolen kl med morgensang og Fadervor. Forældre er meget velkomne til at deltage. Musikskole - I tilknytning til skolen forefindes en musikskole, som tilbyder instrumentalundervisning på klaver, bas, guitar og trommer. Nærmere oplysninger hos Lisbeth Rasmussen. Og på Intra under Nyt fra Musikskolen. Optagelsesprocedure - Der optages max. 24 elever pr. klasse. Selve optagelsesproceduren kan læses på Ordensregler - Skolens regler skal underbygge og styrke et positivt fællesskab mellem alle på skolen. - Eleverne skal følge de henstillinger, de får af lærerne. - Tyggegummi er ikke tilladt på skolen. - Eleverne må ikke ryge på skolen. - Elever på trin 3 må forlade skolen i middagspausen, hvis forældrene har underskrevet en udgangstilladelse. Parkering - Parkeringspladsen foran den nye bygning er forbeholdt personale. - På legepladsen er kørsel og parkering ikke tilladt i skole- og SFO-tiden af hensyn til børnenes sikkerhed. Der er opsat bom for at forhindre dette. - Ved aflevering og afhentning af børn samt ved skolens arrangementer henvises forældre til at parkere på parkeringspladsen foran den blå bygning eller på Skjoldhøj Kirkes parkeringsplads. Rygepolitik - Rygning er ikke tilladt på skolen. Skole/hjem samtaler - På trin 1 og 2 inviteres til 2 årlige skole/hjem samtaler. Fra skolens side deltager klasseteamet (dansk og matematiklæreren)

6 - I børnehaveklassen deltager bh.klasselederen og SFO-lederen i samtalen i efteråret og bh. klasselederen og den kommende 1. klasselærer i foråret. - Orienteringen om og tilmeldingen til samtalerne foregår via Intra efter Først til mølle-princippet. Klasselæreren varsler mindst 3 dage før tilmeldingen begynder, dato og klokkeslæt for åbning af tilmeldingen. Tilmelding kan ikke åbne før kl På trin 3 afholdes én årlig skole/hjemsamtale. Den anden skole/hjem samtale erstattes af Lærerens træffetid. Se under kommunikation. Skoleskak - På Egebakkeskolen tilbyder vi skoleskak i efteråret/vinteren. Det foregår om eftermiddagen og koster 100 kr. for en sæson. Information om sæsonostart vil blive lagt på skoleintra. Egebakkeskolen er medlem af Dansk Skoleskakforening. Skoleintra - Al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem foregår via Skoleintra. - Opslagstavlen er forbeholdt meddelelser fra skolen. Forældre kan kommunikere direkte med andre forældre i klassen via Skoleintra. Skolemælk - Der er mulighed for at købe skolemælk. - I slutningen af skoleåret får eleverne udleveret materiale til bestilling af mælk til det kommende skoleår. Bestillingslisten udfyldes og indbetalingskortet betales. - Man bestiller for et halvt år ad gangen. - Hvis man i løbet af året ønsker at tilmelde sig mælkeordningen, får man bestillingsmateriale på kontoret. Der går 2 3 uger fra bestillingen, til barnet får mælken på skolen. - Hvis man ønsker at ændre mælketype, kontakter man Mejeriernes Skolemælksordning på tlf eller - Spørgsmål om mælkeordning kan rettes til sekretær Lotte Norrig. Skolepenge - 1 barn kr. 1245, 2 børn kr. 2140, 3 børn kr. 2760, 4 børn 3590 kr. pr. måned i 12 måneder. Skolevejledning - UU Århus, UU-vejleder, Palle Misser, træffes på skolen en gang om ugen. Ring til kontoret for at høre, hvornår han træffes og læs mere på Intra. Sundhedsplejerske - Pytte Vesterager, træffes på skolen 2 gange om måneden. Ring til kontoret for kontakt. - Aftaler eller kontakt til sundhedsplejerske kan også ske gennem sekretær Aase Daugaard på eller (voic ) tirsdag 12-13, torsdag + fredag 8-9 Tandlæge - Egebakkeskolen er tilknyttet tandklinikken på Skjoldhøjskolen, tlf Det er dog frivilligt, om man ønsker at benytte den eller en anden kommunal tandklinik. Telefon - Skolens hovednummer er Terminsprøver - Der afholdes terminsprøver for 8. og 9. klasse. Trinpolitik og trinkultur Skolen er opdelt i tre trin: Trin 1: bh kl. 3. kl. Trin 2: 4.kl.-7.kl. Trin 3: 8.kl.-9.kl.

7 Undervisningen foregår fortrinsvis klassevis, men i løbet af året arrangeres forskellige trinaktiviteter som emnedage, fællestimer, teaterture og lign. på hvert enkelt trin. Ved overgangen fra et trin til et andet sættes der på et forældremøde fokus på de udfordringer det nye trin indebærer for børn og forældre. Trivsel - Arbejdet med trivsel på vores skole bygger på åbenhed og tillid mellem elev, forældre og lærere. Klassens lærere arbejder hele tiden på at have en god omgangstone og en god omgangsform i klassen for at forebygge mobning. Der arbejdes med den enkelte elev, de indbyrdes relationer og klassen som fællesskab. - Oplever man som forældre at ens barn ikke trives, forventer vi at hjemmet kontakter klasselæreren. Dette er meget vigtigt, da det ikke altid er synligt for lærerne, hvilke konflikter eller problemer der er mellem børnene. - Hvis vi som skole er opmærksomme på, eller bliver gjort opmærksomme på at et barn ikke trives, gør vi følgende: - Først arbejder klasselæreren med de børn det handler om. Løses problemet ikke i dette forum, inddrages skoleleder, AKT-lærer og forældre. Der er ikke nogen facitliste til hvordan et problem løses. Vi tager hvert enkelt problem op efterhånden som de kommer og afgør løbende hvad der er brug for. - AKT-læreren arbejder tæt sammen med klasselæreren og skolelederen om elevernes trivsel. I arbejdet med elevernes og klassernes trivsel er det vigtigt at holde sig for øje, at problemløsning er en proces der tager tid og kræver at alle parter er indstillede på at arbejde med. Udlån af skolen - Se "Klassearrangementer". Udskoling - Fra klasse er der undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. - Eleverne i 8. klasse vælger hvert år et præsentationskursus, der tilbydes af de forskellige ungdomsuddannelser. - Eleverne i 9. Klasse har mulighed for at komme i en uges specialpraktik på en relevant uddannelse eller arbejdsplads. - Elever og forældre er til enhver tid velkomne til at kontakte skolevejlederen.(se punktet om skolevejledning.) Venneordning - Mellem 0.A og 5. klasse og mellem 0.B og 6. klasse etableres venneordning, mellem klasserne og mellem eleverne parvis. - Venneordningen har til hensigt at øge henholdsvis trygheden for de små elever og ansvarsfølelsen for de store elever. - I løbet af året arrangeres forskellige fælles aktiviteter for klasserne.

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ALKOHOL Elever må under ingen omstændigheder indtage eller medbringe alkohol

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202. Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium

Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202. Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202 Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium 12 1 Indhold Velkommen til Vejlefjordskolen... side 3 Træffetider og telefonnumre...

Læs mere

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ HÅRUP SKOLE KONTAKT Skolens kontor Personalerummet SFO Reden Åbningstid: 8-14 Tlf. 87 13 92 36 Tlf. 87 13 92 52 Tlf. 87 13 92 30 Bedst mellem kl. 11.00 og 11.45 E-mail: haa@mbu.aarhus.dk

Læs mere