Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN 2015

2 Danmarks Domstole har for fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en attraktiv arbejdsplads Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: Kvalitet gennem videndeling ( ) Digitale retsmøder ( ) Den Digitale retsproces ( ) Rets- og forligsmægling ( ) Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne ( ) Sikkerhed ( ) Denne handlingsplan beskriver, hvilke indsatser Retten i Holstebro nærmere vil sætte i gang som bidrag til, at Danmarks Domstole når de overordnede mål. Retten i Holstebro har herudover fokus på at sikre, at rettens ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt, så de gode sagsbehandlingstider fra 2014 fastholdes, og mængden af verserende sager ikke stiger uforholdsmæssigt. Dette er til gavn for alle indbyggere i Holstebro retskreds og for rettens øvrige brugere, som har bopæl uden for retskredsen. Ved afvikling af visse sager ved afdelingskontoret i Thisted tages samtidig et særligt hensyn til den del af borgerne i retskredsen, som har længst afstand til rettens hovedkontor i Holstebro. Vi vil fortsat være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en god og ærlig kommunikation. Vi fortæller den gode historie og deler vores oplevelser med hinanden.

3 Rettens bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Videndeling i hverdagen Dommerne deltager i Dommerforeningens områdemøder, hvor juridisk videndeling bliver et fagligt tema Retsassessorer og dommerfuldmægtige deltager i Dommerfuldmægtigforeningens årsmøde, hvor juridisk videndeling bliver et fagligt tema Retten stiller mindst en jurist til rådighed for arbejdet i Domstolsstyrelsens arbejdsgrupper om juridisk videndeling Inden udgang af 2. kvartal afholdes møde med advokater Fokus på videndeling i alle afdelinger f. eks. på - personalemøder - erfamøder - afdelingsmøder - dommermøder - juristmøder herunder om ensartethed i processen Inden udgangen af 3. kvartal fremgår det af Intra, at dommere/jurister bidrager til juridisk videndeling Dommere/jurister har deltaget i det faglige tema om juridisk videndeling Inden udgangen af året har der været afholdt et heldagsjuristmøde med videndeling som tema Videndeling ved øget brug af domstolenes intranet (Intra) Inden udgangen af 2. kvartal er der afholdt flere korte møder om, hvordan vi bedst deler viden på Intra Alle skal være ansvarlige for, at den interne kommunikation foregår på Intra og ikke på alle andre måder Der skal være fokus på, at der lægges domsresuméer på Intra Lokale arbejdsbeskrivelser lægges på Intra. Fokus på indholdsleverandørernes bidrag til indlæg/vedligeholdelse af Intra Den interne kommunikation foregår i højere grad på Intra og i mindre grad på mail Alle PC er opsat til at have Intra som startside Aktuelle domsresuméer fremgår af Intra mindst en gang om ugen Webredaktørerne modtager jævnligt bidrag/indlæg fra indholdsleverandørerne Arbejdsbeskrivelser findes på Intra og har derved skabt mere trafik på Intra Visdomsbogen bliver løbende opdateret på alle sagsområder Alle medarbejdere er bevidste om, at de har brug for det, de kan finde på Intra Alle medarbejdere er bevidste om, at andre har brug for det, de lægger ud på Intra

4 2. Digitale retsmøder Dommerundervisning Inden udgangen af 2. kvartal har en itarbejdsgruppe afholdt møde om rettens behov Alle dommerne deltager i undervisning om gennemførelse af digitale retssager Flest mulige dommere har fået styrket deres aktuelle it-niveau Flere dommere har gennemført digitale retssager Indretning af digitale retssale i henhold til fælles standard Analyse af supplerende behov internt i Danmarks Domstole Inden udgangen af 2. kvartal har en itarbejdsgruppe holdt mindst ét møde om rettens behov og ønsker for indretning af digitale retssale Retten har medvirket med bidrag til analysen Dommerne/juristerne inddrages i indretningen Retten har medvirket med bidrag til analysen Snitflader med anklagemyndighed og forsvarere Brug af Av-udstyr og tablets, navnlig i straffesager, er inden udgangen af 2. kvartal drøftet med anklagemyndigheden og forsvarerne Brug af videokonferenceudstyret skal udvides til andet end fristforlængelser, fx civile sager og interne med andre i domstolene. Kan også tænkes brugt til skifte- og fogedsager (fjernenderne) Inden udgangen af 2. kvartal er der indgået en samarbejdsaftale med anklagemyndigheden om afvikling af digitale retssager Inden udgangen af 2. kvartal skal der ligge en aftale med anklagemyndigheden om fordelingen af opgaverne før og under gennemførelse af straffesager med digitale dokumenter. Aftalen skrives på baggrund af erfaringerne fra forsøgssager Inden udgangen af 2. kvartal har der været afholdt møde med advokater i brugen af video 3 Der afvikles digitale retsmøder i muligt omfang på baggrund af bl.a.. samarbejdet med anklagemyndigheden og forsvarere Inden udgangen af året er erfaringerne samlet og formidlet videre

5 Bedste praksis arbejdsgange med afvikling af digitale retsmøder Månedlige workshops i anvendelsen af tablets og videndeling herom for relevante deltagere Der udpeges en superbruger i hver afdeling, som er tovholder på digitale retsmøder, også i specialafdelingerne Alle jurister anvender i videst muligt omfang deres ipads ved møder, sagsbehandling mv. Der afholdes undervisning i afholdelse af digitale retsmøder med ekstern underviser Alle som har ipads udnytter dem optimalt, og vi øver os i at blive digitale Superbrugerne har fulgt op på de afholdte workshops Alle har inden årets udgang afholdt mindst ét digitalt retsmøde 3. Den digitale retsproces Digital understøttelse af det civile område Alle oplæres i brugen af de nuværende værktøjer ved at anvende digital post Vi stiller medarbejdere til rådighed for workshops eller lignende under udvikling af området Alle retsbøger og afgørelser i civile sager, sendes digitalt af den sagsbehandlende jurist til advokaterne/parterne Ved udgangen af året har vi erfaringer med brug af digitale dokumenter Analyse af arbejdssituationer Der stilles ressourcer til rådighed til Domstolsstyrelsens analyse Retten har bidraget til analysen Gennemførelse af pcudskiftning Der sikres den bedst mulige implementering af nye PC ere, herunder tid og rum, til at medarbejderne får mulighed for at anvende de nye sagsgange Inden årets udgang er alle medarbejdere fortrolige med de nye PC ere 4. Rets- og forligsmægling Sikre ensartethed i processen forud for rets- og forligsmægling Understøtte at flere sager løses uden domsafsigelse Retten bidrager til Domstolsstyrelsens analyse af fokusområdets problemstillinger Flere sager er i 2015 afgjort uden domsafsigelse end i 2014 På dommermøder, juristmøder og afdelingsmøder, herunder med de medarbejdere, der behandler småsager, drøftes, i hvilket omfang rettens indsats nu har betydning for, om sager afgøres uden domsafsigelse og i hvilket omfang, retten kan bidrage til, at en større del af sagerne afgøres uden domsafsigelse Som ovenfor Som ovenfor

6 Styrke kendskabet til rets- og forligsmægling ved retterne Som ovenfor Som ovenfor 5. Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne Analyse og kompetenceudvikling for itkontaktpersoner og superbrugere Rettens it-kontaktpersoner og superbrugere medvirker til analysen Inden udgangen af 2. kvartal har ledelsen orienteret alle medarbejderne om fokusområdets omfang Inden udgangen af året er der flere it-superbrugere og hver afdeling har en superbruger Få klarlagt lokale it-roller og støttestruktur Efter udmelding fra domstolsstyrelsen bliver itstøttestrukturen fastlagt, så den passer ind i organiseringen ved retten Senest den af styrelsen udmeldte dato er der sat navne på tovholder, forandringsleder, superbrugere og it-kontaktperson Brugerinddragelse De eksterne samarbejdsparter, herunder anklagemyndigheden og advokaterne, inddrages i de kommende digitaliseringsindsatser 6. Sikkerhed Sikkerhedsmæssige tiltag i retsbygningen Inden udgang af 2. kvartal har ledelsen orienteret alle medarbejderne om de sikkerhedsmæssige tiltag Retten har inden udgangen af 2. kvartal udpeget en sikkerhedskoordinator Uddannelse Alle medarbejdere deltager i et kursus i konflikthåndtering Stævningsmænd uden forudgående kendskab til konflikthåndtering er tilbudt at deltage i et kursus Revidering af I samarbejde med politiet gennemgås beredskabsplanen for Retten i beredskabsplanen Holstebro Inden udgang af 2. kvartal har ledelsen/sikkerhedsudvalget orienteret alle medarbejdere om beredskabsplanen Der har været afholdt møde med de eksterne samarbejdspartnere Sikkerhedskoordinatoren har løbende og systematisk ydet rådgivning og bistand omkring sikkerhed Inden årets udgang er rettens medarbejdere trygge ved at kunne håndtere mulige konfliktsituationer Alle medarbejdere ved retten kender beredskabsplanen og ved, hvor den kan findes på Intra

7 Øvrige indsatser ved retten Nr. Indsats Procesmål Resultatmål 7. Tidssvarende kommunikation 8. Projekt med Kompetenceudvikling/ Kompetencesekretariatet 9. Reviderede sagsbehandlingstider 10.Dørene åbnes for gymnasieklasser Sprogpolitik Årets temadag den 4. september 2015 afholdes med fokus på den reviderede sprogpolitik kombineret med en oplægsholder Temadagen skal yderligere have fokus på det Medarbejderudviklingssamtaler med effekt, mening og kvalitet Korte sagsbehandlingstider/ gennemløbstider Etablere kontakt til gymnasier i retskredsen sociale på tværs af afdelingerne Lederne, der afholder MUS, har fået redskaber til at arbejde strategisk med hele MUSprocessen Retten som arbejdsplads får afdækket, hvad vi ønsker af MUS, samt hvordan vi samler op og fremadrettet anvender MUS Der skabes en god arbejdsrelation med tillid og åbenhed som muliggør at gennemføre MUS med kvalitet, hvor der er plads til konstruktiv kritik fra begge parter Vi har i 2015 særligt fokus på beholdningen af uberammede sager (civil/straffe) Vi har i 2015 særligt fokus på omberammelser af sager Tilbyde undervisningsforløb til min. 2 gymnasier i retskredsen for at udbrede kendskabet til domstolenes opgaver og roller i retssamfundet Understøtte Danmarks Domstoles værdier om åbenhed og lydhørhed Orientere om karrieren om jurist, særligt inden for domstolene Alle medarbejdere kender den reviderede sprogpolitik Medarbejderne oplever, at MUS er et redskab til at drøfte ønsker til arbejdslivet og egen udvikling i relation til rettens kompetencebehov Uberammede sager er gennemgået i 3. og 4 kvartal Beholdningen af verserende sager er ikke steget ved udgangen af 3. kvartal Omberammelser af sager opgøres i hele 2015 hver måned Inden udgang af året er der gennemført et undervisningsforløb for mindst 2 gymnasier i retskredsen

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

TEMA Sikkerhed i retterne

TEMA Sikkerhed i retterne # 20 JUNI 2015 Magasin for Danmarks Domstole TEMA Sikkerhed i retterne Ganske vist er der nu indført adgangskontrol i nogle retter, men ved domstolene skal sikkerhed og tryghed altid gå hånd i hånd med

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere