ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700"

Transkript

1 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: CVR.nr P.nr Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult v/merete Lorentsen Kildegårdsvej 30, 8544 Mørke Mobil: Tilsynet har besøgt skolen: Tirsdag den 17. september 2013 Møde med lærere og pædagoger Tirsdag den 12. november 2013 Møde Tirsdag den 3. december 2013 Møde om undervisningsmiljøet Tirsdag den 11. Marts Formøde med Michael Kjær og Inge Sølvsten. Tirsdag den 25. Marts 2014 Overvære undervisningen kl.8.00 kl Møde med skoleleder Tirsdag den 6. Maj 2014 Fremlæggelse af rapport for skoleleder 2014 Fremlæggelse af rapport for skolens forældre. Årsagen til de mange besøg er drøftelser med lærerne om, hvordan de kan forbedre undervisningsmiljøet indretning. Skolens succes gør, at der allerede er lokalemangel og de store grupper, der undervises i, udfordrer lærerne i at skulle skabe varierede og nok elevarbejdspladser. Der er behov for flere nicher/rum, når de største grupper skal deles i flere arbejdsgrupper. Dette er bl.a. et af skolens indsatsområder for 2014, og allerede nu er fællesrummet på 1. sal indrettet mere funktionelt. Mobil: Mail: Side 1

2 Formål med tilsyn: Formålet med den årlige tilsynsrapport har sit grundlag i lov om friskoler og private grundskoler kap.3-9 a/b/c/d fra 7. maj Som det anføres i friskoleloven, skal der føres tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og om undervisningssproget er dansk. Desuden skal tilsynet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Endelig skal tilsynet se på, om skolen efter sit formål og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Følgende fag med angivelse af klassetrin har været observeret. Da der ifølge lovgivningen særligt skal være fokus på fagene dansk, matematik og engelsk ligger mine observationer der. Alle klasser har læsebånd fra kl (Jeg besøger: 2. klasse og 3. klasse). 6. klasse Dansk Fællestime. 3. klasse Matematik 2. klasse Dansk 4. klasse Engelsk 5. klasse Engelsk Kommunikation og dialog: Et af indsatsområderne for skolen i 2014 var at forbedre kommunikationen intern og ekstern. Der er nu udarbejdet retningslinjer for kommunikation og dialogformer mellem lærere og forældre. Kommunikationen og dialogen har sit udgangspunkt på 5 platforme, som er: Hjemmeside, forældreintra, elevintra, telefon og møder. På hjemmesiden kan man orientere sig om skolen generelt. Her vil man kunne søge oplysninger om personale, bestyrelse og støtteforening. Man kan orientere sig om skolens overordnede værdier og målsætninger og finde oplysninger om praktiske forhold. Hjemmesiden er primært tænkt som envejskommunikation og bruges af forældre til at søge oplysninger om skolen. Mobil: Mail: Side 2

3 På forældreintra kan man orientere sig om, hvad der sker på skolen og i den enkelte klasse. Man kan tilmelde sig arrangementer og samtaler og orientere sig om kommende arrangementer i kalenderen. Aktuelle informationer og lektier kan læses på opslagstavlen eller ugeplanen. Beskeder mellem skole og hjem foregår ligeledes på Intra via mailsystemet. Her meddeler man f.eks. barns sygdom, fritagelse for undervisning, der orienteres om situationer, som kræver forældres/personalet opmærksomhed osv.. Lange mails bør undgås og erstattes med et møde. Det understreges, at konflikter og problemer ikke løses via mails. I tilfælde af uenighed eller opklarende behov bruges telefonen eller der aftales et møde. Det forventes, at forældre tjekker intra mindst én gang om dagen. Der kan forventes svar fra medarbejderne i løbet af tre hverdage. På elevintra kan eleverne søge informationer om lektier, arrangementer og lignende. Her kan ligeledes sendes opgaver til læreren. Telefon. Ved akutte eller afklarende beskeder kan kommunikation mellem skolen og hjemmet foregå via telefon. Læreren/pædagogen bestemmer selv telefontiden. Møder. Skole/hjemsamtaler, forældremøder og lignende organiseres via intra. Møder mellem skole og hjem vil i almindelighed blive afholdt på skolen. Det tilstræbes, at alle eventuelle konflikter/uoverensstemmelser mellem skolen og hjemmet afklares ved personlige møder. Mentorordning. Når Ugelbølle Friskole modtager nye familier i eksisterende klasser, skal de modtages så godt som muligt. Derfor kontakter Kontaktlæreren en familie i klassen, som skal være mentor for den eller de nye familier det kommende skoleår. Mentorfamilien sørger for at kontakte den nye familie inden den nye elevs skolestart. Mentorfamilien sørger for, at den nye familie på uformel måde evt. ved besøg privat får mulighed for at stille spørgsmål og få oplysninger af generel art om skolen, klassen og lokalområdet. Her er det vigtigt, at mentorfamilien er klar over sin rolle som mentor og giver familien mulighed for selv at danne sig et indtryk af skolen og eleverne i klassen. Både mentorfamilien og den nye familie tager kontakt til hinanden løbende gennem det første skoleår Mobil: Mail: Side 3

4 Fagplaner / mål/evaluering. Ugelbølle Friskoles vision for evaluering er, at den bør medvirke til at: udvikle og forbedre drage nytte af erfaringer synliggøre, dokumentere og begrunde bevidstgøre/reflektere Visionen søges nået gennem skolens principper for evaluering. Derudover er der er lagt et stort arbejde i at tydeliggøre mål for undervisningen og mål i forhold til det sociale og pædagogiske indhold. Skolen anvender forskellige evalueringsværkstøjer som f.eks. LUS samtaler 1 gang om året i alle klasser og efter behov med evaluering sammen med ekstern læsevejleder. Mat prøver, matematik, forår, kl. ST prøver, dansk, forår, differentieret fra 2. kl. Nationale test i dansk og matematik, differentieret fra 2. kl., efterår CHIPS, efter behov ved bekymringsbørn Sprogscreening og KTI i 0. kl. Individuelle mål, løbende i alle klasser Elevsamtaler ved behov i alle klasser Klassesamtaler ved behov, pigemøder, drengemøder, gruppemøder Forældresamtaler mindst én gang om året og ved behov Forældremøder mindst to gange om året Daglig skole/hjemsamarbejde, telefonopkald, mails, dialog på skolen Individuelle handleplaner ved behov, udarbejdet af forældre, elev og pædagogisk personale i fællesskab Løbende evaluering af skolens undervisning. Evalueringen forholder sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valgt at følge, (Fælles Mål 09) samt inddrager opfølgningen af den foregående evaluering. Evalueringen sker med udgangspunkt i skolens fagplaner, årshjul og værdisæt. Den enkelte klasses samlede faglige og sociale årsplan bliver udarbejdet i teamet, der er tilknyttet klassen. Mobil: Mail: Side 4

5 Fra skoleåret 2014/15 er klassens lærere forpligtede til mindst én gang om året, at evaluere elevens udbytte af undervisningen og sammen med den enkelte elev sætte individuelle mål for den kommende tid. De individuelle mål vil blive udleveret inden første forældresamtale i efteråret, som derved indgår i dialogen med forældrene. I foråret 2014 udarbejdes og udleveres en skriftlig status på elevens faglige udbytte. Skolen følger Undervisningsministeriets bekendtgørelser og vejledninger, herunder slutmål, delmål og undervisningsplaner for de enkelte fag. (Fælles Mål). Børnehaveklassen følger Fælles Mål 2009,.2,stk.5. Er der behov for at se de enkelte fagplaner, kan de læses på skolens intranet. På intranet er også fremlagt matematikevalueringer på klasse og her gives også løbende informationer både til forældre og børn. Informationerne viser, at der udover almindelig faglig undervisning foregår rigtig meget i løbet af skoleåret. Sociale arrangementer både på skolen og som aktiviteter uden for skolen er til stor nytte og glæde for elevernes fællesskab og det sociale liv. Besøg i undervisningen. Hver dag starter med, at alle klasser har læsebånd, eleverne sidder i klassen og alt efter klassetrin, arbejdes der med forskellige former for læsning. Det kan være oplæsning, fælles læseundervisning, faglig læsning, individuel læsning, læsning på hold, makkerlæsning osv.. Der skal være ro i klasserne, og det forventes, at alle børn læser. I de klasser jeg besøger, er der stor koncentration og læsningen foregår i ro og med afdæmpet tale. Lærerens rolle er som vejleder og hjælper blandt andet med at finde nye bøger. Fællesamling. Under stille klaverspil finder eleverne deres pladser og da alle er klar tages fat på emnet, der i dag er forårstegn. En elev hjælper ved computeren og der startes med en forårssang, som gennemgås og der bliver fulgt op med, Hvilke forårstegn ser I? Derefter spørges der til legegrupperne, om der er nogen, der har brug for hjælp? Der skal købes udendørslegetøj, Har nogen nogle ønsker? Mobil: Mail: Side 5

6 Der er samlet penge ind via indsamling af mælkelåg, og børn der har arbejdet med mælkepakning. Enkelte beskeder fra lærere og elever. Fællestimen afsluttes med endnu en forårssang, Det er forår og solen skinner af Poul Kjøller. Læsebånd 2. klasse og 3. klasse. Eleverne sidder i små grupper, alene med en lærer eller ved selvvalgte steder, bl.a. også under bordet på madrasser. Bøgerne, som læses, er selvvalgte og der byttes undervejs med lærestøtte. Har eleverne brug for hjælp, foregår det stille ved håndsoprækning. 6. klasse Dansk. Der er vikar på i denne time, og gruppen skal se filmen fra Filmcentralen, Drengen der gik baglæns bygget over en novelle af Thomas Vinterberg. Eleverne sidder traditionelt ved siden af hinanden, og timen starter med at rammesætte indholdet for adfærden i klassen. Ikke sidde på bordet og ikke råbe højt mv.. En elev hjælper med at uddele spørgsmålsark til analyse af filmen, som efterfølgende læses igennem af eleverne. Derefter gennemgår læreren alle spørgsmål og uddyber f.eks., hvad et referat er, og at det højst må fylde 10 linjer. Eleverne skal lave noter undervejs til deres referat. Efter at læreren med humor har forventningsafklaret med eleverne, går filmen i gang. Der er meget stille og efter 20 minutter stoppes filmen, og læreren stiller opklarende spørgsmål som, Hvad er overtro? Hvad er tvangshandlinger? Få af eleverne svarer. Halvvejs inde i filmen gøres endnu et stop, og der er dialog om begreber som: Skyldfølelse og hvem udviser skyld? Hvad betyder de ulige/lige tal i filmen? Hvordan kan drengen bearbejde sin sorg? Hvad er tilgivelse? En velforberedt time, en spændende film på et meget højt fagligt niveau. Som vikar er kendskabet til elevernes faglige niveau begrænset, og dette var måske medvirkende til, at det var svært for læreren at få en større fælles dialog i gang omkring de stillede spørgsmål. 3. klasse Matematik. Opstart af timen med en fælles intro ved tavlen, hvor eleverne sidder lyttende og stille på madrassen. Der skal i timen arbejdes med opgaver fra Grundbogen TRIX. Enkelte kommer først ind i klassen, da introen næsten er ovre, og de bliver gjort opmærksomme på, at de andre har ventet på dem i over 6 minutter. Der skal arbejdes med minus, plus, gange og division og læreren gennemgår forskellige regnestykker med eleverne på tavlen. Hvordan nåede I Mobil: Mail: Side 6

7 til resultatet? Der gives aktivt svar, og eleverne opfordres til sammen i resten af timen at hjælpe hinanden. 2. klasse Dansk. Der er fremlæggelse af skriftlige elevopgaver, hvor eleverne har behandlet et valgfrit emne. Hver elev fremlægger for klassen, og der stilles uddybende spørgsmål fra lærere og eleverne til opgaven. Eleverne har arbejdet meget detaljeret med deres emner og fremviser nogle fyldige tekster med billeder. Alle viser interesse og er lyttende og spørgende. Læreren giver faglig feedback og roser eleverne for, at de lyttede så opmærksomt. I resten af timen skal der skrives en krimi, og opstarten er en dialog med eleverne om: Hvad er en krimi? I deres historie skal indgå: Hvem, Hvad, Hvornår og Hvor skete forbrydelsen. Der er frit valg, hvor eleverne vil sidde og løse deres opgaver, og lærerne fordeler sig i og udenfor lokalet. Eleverne har hurtigt fordelt sig og kommet i gang. Der er stor opmærksomhed på de elever, som skal have meget hjælp. 4. klasse Engelsk. Eleverne kommer dryssende, og da alle er samlet gives en grundig fælles intro på tavlen med uddybende eksempler til ordlegens indhold. Læreren sikrer sig, at alle har forstået opgaven. Eleverne skal gå rundt i klassen og finde en makker, der har den brik, der passer til ordet. f.eks. bee /billede af en bi. Der er fuld aktivitet, og alle skal tale engelsk. Nogen er lidt tilbageholdende, andre går frisk til opgaven. I timen bliver givet individuelle opgaver i forhold til elevernes faglige niveau, og derved udfordres de enkelte. 5. klasse Engelsk. Intro til timens indhold som i dag er at parre billeder med ord og finde ord i ord kategorier. Første opgave skal løses alene, anden opgave sammen med en anden. Der er stor koncentration, og eleverne rækker en gul seddel i vejret, hvis de har brug for lærerhjælp. Der er generelt nogle meget klare organisatoriske regler i klassen, som støtter eleverne. Alle opgaver er hentet fra Vikartimen.dk.. Pigemøde i legegrupperne. 18 piger har møde om, hvordan legegrupperne har fungeret. På tavlen har de skrevet op, hvad der har været positivt, og hvad der har været negativt ved legegrupperne. Gruppen taler om, at det er et fælles ansvar at kunne samarbejde i grupperne, og der bliver givet gode råd grupperne imellem. Der bliver brugt meget tid på at udrede, hvad der er den enkeltes ret/egne holdninger/ og hvad det betyder at blive personlig ramt ved en negativ Mobil: Mail: Side 7

8 kontakt. Især er det tydeligt, at alle pigerne gerne vil fremfører egne meninger. En spændende dialog om individets ret kontra fællesskabets kvaliteter, men også at lære at kunne rumme andres udsagn. Som afslutning giver børnene hinanden massage efter Materialet fra Mary fonden Fri for Mobberi. De skal give massage til en, de næsten aldrig leger med. Alle går op i det med stor koncentration. Sammenfattende. Det er min klare opfattelse, at Ugelbølle Friskole som helhed er i god fremdrift. Der lægges et stort arbejde i at udvikle undervisningsformerne og derved skabe et fagligt og socialpædagogisk miljø. Det bemærkes, at der nu er kommet en mere fælles linje i organisationsformen i opstarten af en undervisningstime. Undervisningsmaterialerne er yderst relevante og tilpasset elevernes behov, og de faglige mål er med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning. Undervisningen foregår i en arbejdsom atmosfære med glade og ivrige elever, og de mødes med relevante faglige og sociale krav og forventninger. Lærerne forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, og eleverne på alle klassetrin får kendskab til og respekt for friheds- og menneskerettigheder og lighed mellem kønnene. Der arbejdes bevidst med at skabe gode sociale relationer i skolen, og det vægtes at give eleverne en spændende og niveaudelt undervisning så alles behov i videste udstrækning indfries. Lærerne har en tilgang til eleverne med humor og ønske om at levere et højt fagligt indhold. Skolens samlede undervisningstilbud må derfor ud fra en helhedsvurdering siges at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen og organiseringen af den er på flere områder kreativ og bygger på viden om, hvordan børn bedst tilegner sig ny viden. Pædagogisk konsulent Merete Lorentsen ML- Consult Kildegårdsvej Mørke. Mobil: Mail: Side 8

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere