Revision : Version (Revision) : (1.0.0) Trykt :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes Relevant identificeret brug Røntgen-specialsæt til Dürr fremkaldelsesapparater. Produktkategorier [PC] PC30 - Fotokemikalier Anvendelser som frarådes Ingen ved korrekt anvendelse. Bemærkning Produktet er bestemt for erhvervsmæssigt brug. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør (producent/importør/enerepræsentant/videreforhandler/forhandler) orochemie GmbH + Co. KG Gade : Max-Planck-Straße 27 Postnr./By : Kornwestheim Telefon : Telefax : Kontaktperson for oplysninger : DÜRR DENTAL AG, Höpfigheimer Straße 17, Bietigheim- Bissingen, Germany Tel: , Fax: , i Danmark: DÜRR DENTAL AG, Hvidovre boulevard 40, 2650 Hvidovre, Denmark Tel.: , 1.4 Nødtelefon INT: (24 h/7 d) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Aquatic Acute 1 ; H400 - Farlig for vandløb : Kategori 1 ; Meget giftig for vandlevende organismer. Carc. 2 ; H351 - Cancerogenitet : Kategori 2 ; Mistænkt for at fremkalde kræft. Eye Dam. 1 ; H318 - Alvorlig øjenskade/-irritation : Kategori 1 ; Forårsager alvorlig øjenskade. Skin Irrit. 2 ; H315 - Ætsning/irritation af huden : Kategori 2 ; Forårsager hudirritation. Muta. 2 ; H341 - Kimcellemutagenitet : Kategori 2 ; Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. Skin Sens. 1 ; H317 - Hudsensibilisering : Kategori 1 ; Kan forårsage allergisk hudreaktion. Klassificeringsprocedure Klassificeringen blev foretaget i overensstemmelse med de i Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] fastlagte beregningsmetoder. Klassificering jævnfør direktiv 1999/45/EF Meget giftig for organismer, der lever i vand. Mulighed for varig skade på helbred. Irriterer øjnene og huden. N ; R 50 Muta. Cat.3 ; R 68 Carc. Cat.3 ; R 40 R 43 Xi ; R 36/ Mærkningselementer Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Farepiktogrammer Side : 1 / 16

2 Sundhedsfarer (GHS08) Ætsning (GHS05) Miljø (GHS09) Udråbstegn (GHS07) Signalord Farlig Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : Faresætninger H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. Sikkerhedssætninger P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Mærkning (1999/45/EF) Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater Xn ; Sundhedsskadelig N ; Miljøfarlig Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : R-sætninger 50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. 68 Mulighed for varig skade på helbred. 40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 36/38 Irriterer øjnene og huden. S-sætninger 36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 2.3 Andre farer Intet PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Beskrivelse Side : 2 / 16

3 indeholder hydrochinon, kaliumsulfit, kaliumhydroxid, stabilisatorer, kompleksdannere og hjælpestoffer i vandig opløsning. Farlige indholdsstoffer 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; REACH registreringsnr. : ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : 2,5-5 % Klassificering 67/548/EØF : N ; R50 Muta. Cat.3 ; R68 Carc. Cat.3 ; R40 R43 Xi ; R41 Xn ; R22 Klassificering 1272/2008 [CLP] : Muta. 2 ; H341 Carc. 2 ; H351 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 DIETHYLENGLYCOL ; REACH registreringsnr. : ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : 1-5 % Klassificering 67/548/EØF : Xn ; R22 Klassificering 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H302 BORSYRE (SVHC) ; REACH registreringsnr. : ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : 1-2 % Klassificering 67/548/EØF : Repr. Cat.2 ; R60 Repr. Cat.2 ; R61 Klassificering 1272/2008 [CLP] : Repr. 1B ; H360FD KALIUMHYDROXID ; REACH registreringsnr. : ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : 1-2 % Klassificering 67/548/EØF : C ; R35 Xn ; R22 Klassificering 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; REACH registreringsnr. : - ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : < 0,5 % Klassificering 67/548/EØF : N ; R51/53 R43 Xn ; R22 Klassificering 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411 Yderligere oplysninger Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger: se under afsnit 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generel information Tag straks snavset, vædet tøj af. Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. Ved indånding Sorg for frisk luft. Kontakt læge ved irritation af åndedrætsorganerne. Ved kontakt med huen Vask grundigt med vand. Ved hudirritation sog læge. Efter øjenkontakt Tag kontaktlinser ud, hold øjenlågene åbne. Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge. Ved indtagelse Drik omgående ved indtagelse: Vand Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks læge. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. Mistænkt for at fremkalde kræft. Forårsager alvorlig øjenskade. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Intet PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Side : 3 / 16

4 Egnet slukningsmiddel Slukningspulver. Sprøjtevand Forstøvet vand Produktet selv kan ikke brænde. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. Uegnet slukningsmiddel Hel vandstråle. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ingen kendte. Farlige forbrændingsprodukter Kulmonoxid. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Beskyttelsesudstyr bør afstemmes efter den omgivende brand. Slukningsvand må ikke nå ud i kloaken eller vandløb. Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Beskyttelsesudstyr bør afstemmes efter den omgivende brand. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Benyt personbeskyttelsesudstyr. Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8. Ikke for personale uddannet til nødstilfælde Benyt personbeskyttelsesudstyr. Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8. Nødhjælpsarbejdere Personlige værnemidler Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke kommes i regnvands kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Til rengøring Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Andre oplysninger Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. 6.4 Henvisning til andre punkter Intet PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Læg mærke til sikkerhedshenvisninger og brugsanvisning på pakningen. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Sikkerhedsforanstaltninger Brandbeskyttende foranstaltninger Almindelige forholdsregler for forebyggende beskyttelse mod brand. Der må ikke ryges under brugen. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lagerrum og beholdere Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5 C. Information om fælleslagring Opbevares adskilt fra levnedsmidler. Side : 4 / 16

5 7.3 Særlige anvendelser Læs brugsanvisningen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for arbejdsplads 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/STEL ( DK ) 2 mg/m 3 DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/TWA ( DK ) 2,5 ppm / 11 mg/m 3 KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/STEL ( DK ) 2 mg/m 3 Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/TWA ( DK ) 2 mg/m 3 DNEL/DMEL og PNEC-værdierne Der står ingen angivelse vedrørende tilberedning til rådighed. DNEL/DMEL Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Lokal) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,5 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Lokal) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 12 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 53 mg/kg Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 64 mg/kg Sikkerhedsfaktor : 24 h Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Kort tid (akut) 0,98 mg/kg Sikkerhedsfaktor : 24 h Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 0,98 mg/kg Sikkerhedsfaktor : 24 h Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 1,74 mg/m 3 Side : 5 / 16

6 Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 0,98 mg/kg Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 4,15 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Lokal) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 1 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Lokal) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 60 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 106 mg/kg Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 128 mg/kg Sikkerhedsfaktor : 24 h Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) mg/kg Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 8,3 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 7 mg/m 3 PNEC Grænseværditype : PNEC vandløb, brakvand ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,00011 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, brakvand ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,35 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, brakvand ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 10 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, havvand ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 1 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, havvand ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,35 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, havvand ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,00001 mg/l Grænseværditype : PNEC (Industri) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Jord 0,00012 mg/kg Grænseværditype : PNEC (Industri) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Jord 1,53 mg/kg Side : 6 / 16

7 Grænseværditype : PNEC sediment, brakvand ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 20,9 mg/kg Grænseværditype : PNEC sediment, brakvand ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,00098 mg/kg Grænseværditype : PNEC sediment, brakvand ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,8 mg/kg Grænseværditype : PNEC sediment, havvand ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,8 mg/kg Grænseværditype : PNEC sediment, havvand ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,00009 mg/kg Grænseværditype : PNEC spildevandsrensningsanlæget (STP) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,71 mg/l Grænseværditype : PNEC spildevandsrensningsanlæget (STP) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,75 mg/l Grænseværditype : PNEC spildevandsrensningsanlæget (STP) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 199,5 mg/l 8.2 Eksponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelsesbriller/ansigtsværn Briller med sidebeskyttelse DIN EN 166 Hudbeskyttelse Håndbeskyttelse Korttidskontakt (niveau 2: < 30 min.): Engangs beskyttelseshandsker af kategorien III i henhold til EN 374, f.eks. materiale nitril, lagtykkelse 0,1 mm. Langtidskontakt (niveau 6: < 480 min.): Beskyttelseshandsker af kategorien III i henhold til EN 374, f.eks. materiale nitril, lagtykkelse 0,7 mm. Ved omgang med kemiske arbejdsmidler må der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE-mærke og fircifret kontrolnummer. Beskyttelse af kroppen Beskyttelse af kroppen: påkræves ikke. Åndedrætsbeskyttelse Normalt er personlig åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig. Generelle sundheds- og hygiejneforholdsregler Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Tag snavset, vædet tøj af. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Arbejdstøj opbevares adskilt. På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksponering Ingen særlige forholdsregler påkrævet. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende : flydende Farve : lysegul Lugt : karakteristisk Sikkerhedsrelevante data Smeltepunkt / Smelteområde : ( 1013 hpa ) Ingen data disponible Kogepunkt / Kogeomåde : ( 1013 hpa ) ca. 100 C Nedbrydningstemperatur : ( 1013 hpa ) Ingen data disponible Brændepunkt : ikke relevant Side : 7 / 16

8 Antændelsestemperatur : ikke relevant Nedre eksplosionsgrænse : ikke relevant Øverste eksplosionsgrænse : ikke relevant Damptryk : ( 50 C ) Ingen data disponible Massefylde : ( 20 C ) 1-1,2 g/cm 3 Separationstest af opløsningsmidler : ( 20 C ) < 3 % Opløselighed i vand : ( 20 C ) 100 Vægt-% ph-værdi : 10,2-11 log P O/W : Ingen data disponible Udløbstid : ( 20 C ) < 12 s DIN-baeger 4 mm Lugtgrænse : Ingen data disponible Brandnærende væsker : Ikke relevant. Eksplosive egenskaber : Ikke relevant. Metalætsende : Virker ikke korroderende på metaller. 9.2 Andre oplysninger Intet PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen ved korrekt anvendelse Kemisk stabilitet Ved anvendelse af de tilrådede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering-stabil (se afsnit 7) Risiko for farlige reaktioner Der foreligger ingen oplysninger Forhold, der skal undgås Der foreligger ingen oplysninger Materialer, der skal undgås Ingen kendte Farlige nedbrydningsprodukter Der foreligger ingen oplysninger. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Der foreligger ingen data for blandingen. Akutte effekter Akut oral toksicitet Parameter : LD50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) 1300 mg/kg Parameter : LD50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) 365 mg/kg Parameter : LD50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 367 mg/kg Parameter : LD50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Side : 8 / 16

9 mg/kg Parameter : LD50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer 1120 mg/kg Parameter : LD50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) mg/kg Parameter : LD50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Kanin 4400 mg/kg Parameter : LD50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Mus 3450 mg/kg Parameter : LD50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) 566 mg/kg Parameter : LD50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) 273 mg/kg Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer Irriterer øjene og huden. Kan forårsage allergi hos modtagelige personer. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Akut dermal toksicitet Parameter : LD50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Kanin mg/kg Parameter : LD50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Kanin > 2000 mg/kg Parameter : LD50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Kanin > 2000 mg/kg Akut inhaleringstoksicitet Parameter : LC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) > 2 mg/l 4 h Parameter : LC0 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 28 mg/l 4 h Parameter : LC0 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Side : 9 / 16

10 > 4,6 mg/l 4 h Irritation og ætsende effekt Ved øjenkontakt: irritation. Forårsager hudirritation. Sensibilisering Kan forårsage allergisk hudreaktion. CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne) Cancerogenitet Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kimcellemutagenitet/Genotoksicitet Mulighed for varig skade på helbred. Mistænkt for at forårsage genetiske defekter Yderligere oplysninger Klassificeringen blev foretaget i overensstemmelse med de i Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] fastlagte beregningsmetoder. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Akvatoxicitet Der står ingen angivelse vedrørende tilberedning til rådighed. Parameter : LC50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) 0,638 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) 150 mg/l 576 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas mg/l 96 h Parameter : LC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) Gambusia affinis (Moskitofisk) 80 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas 1-10 mg/l Parameter : LC50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) Leuciscus idus (guldfiskelignende fisk) 35 mg/l 48 h Side : 10 / 16

11 Parameter : LC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) Poecilia reticulata (Guppy) 165 mg/l 24 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Carassius auratus (guldfisk) > h Parameter : LC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) 100 mg/l 768 h Parameter : LC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas 456 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Gambusia affinis (Moskitofisk) > 100 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Leuciscus idus (guldfiskelignende fisk) > mg/l 96 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) > 1000 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas mg/l 96 h Akut (kort varsel) daphnientoxicitet Parameter : EC50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) Akut (kort varsel) daphnientoxicitet 0,134 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) Akut (kort varsel) daphnientoxicitet 133 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) Akut (kort varsel) daphnientoxicitet > mg/l 24 h Parameter : EC50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : Side : 11 / 16

12 ) Daphnia magna (stor vandloppe) Akut (kort varsel) daphnientoxicitet 7,1 mg/l 24 h Parameter : EC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) mg/l 48 h Kroniske (langsigtede) daphnientoxicitet Parameter : NOEC ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) Kroniske (langsigtede) daphnientoxicitet 0,0057 mg/l 504 h Akut (kort varsel) algetoxicitet Parameter : EC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Selenastrum capricornutum Hæmning af vækstraten > 100 mg/l Parameter : ErC50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Pseudokirchneriella subcapitata Akut (kort varsel) algetoxicitet 0,33 mg/l 72 h Kroniske (langsigtede) algetoxicitet Parameter : NOEC ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Pseudokirchneriella subcapitata Kroniske (langsigtede) algetoxicitet 0,019 mg/l 72 h Parameter : NOEC ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Scenedesmus quadricauda Kroniske (langsigtede) algetoxicitet 2700 mg/l 192 h Bakterietoksicitet Parameter : EC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) Bakterietoksicitet 22 mg/l 0,25 h Parameter : EC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Bakterietoksicitet > 1,995 mg/l 0,5 h Parameter : EC50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksicitet 480 mg/l 16 h Parameter : EC10 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksicitet 8000 mg/l 16 h Side : 12 / 16

13 12.2 Persistens og nedbrydelighed Abiotisk nedbrydning Data foreligger ikke. Biologisk nedbrydning Data foreligger ikke Bioakkumuleringspotentiale Der foreligger ingen oplysninger Mobilitet i jord Kendt eller forventet fordeling på miljøafdelinger Der står ingen angivelse vedrørende tilberedning til rådighed Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Der foreligger ingen oplysninger Andre negative virkninger Der foreligger ingen oplysninger Yderligere økologiske oplysninger Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Bortskaffelse af produkt/emballage Affaldskoder / affaldsbetegnelser ifølge EAK Affaldskode produkt Koncentrat/større mængder: * udviklingsbade. Affaldsbehandlingsløsninger Korrekt bortskaffelse / Produkt Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler. Kontakt det ansvarlige og godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse. Korrekt bortskaffelse / Pakning Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenet emballage bør behandles som produktet. Affaldskoder * PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1 UN-nummer UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Vejtransport (ADR/RID) MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (1,4-DIHYDROXYBENZEN ) Søfart (IMDG) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( 1,4-DIHYDROXYBENZENE ) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( 1,4-DIHYDROXYBENZENE ) 14.3 Transportfareklasse(r) Vejtransport (ADR/RID) Klasse(r) : 9 Klassificeringskode : M6 Fareklasse (Kemler nr.) : 90 Tunnelrestriktionskode : E Særlige forskrifter : LQ 5 l LQ 7 E 1 Side : 13 / 16

14 Faremærkning(er) : 9 / N Søfart (IMDG) Klasse(r) : 9 EmS-nr. : F-A / S-F Særlige forskrifter : LQ 5 l E 1 Faremærkning(er) : 9 / N Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) Klasse(r) : 9 Særlige forskrifter : E 1 Faremærkning(er) : 9 / N 14.4 Emballagegruppe III 14.5 Miljøfarer Vejtransport (ADR/RID) : Ja Søfart (IMDG) : Ja (P) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ja 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Intet 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden ikke relevant PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til 15.1 sikkerhed, sundhed og miljø Nationale bestemmelser Råd om beskæftigelsesrestriktioner Unge må ifølge direktiv 94/33/EF kun omgås produktet, hvis skadelig påvirkning fra farlige stoffer undgås. Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF) Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke gennemført en stofsikkerhedsvurdering for denne blanding. PUNKT 16: Andre oplysninger 16.1 Oplysninger om ændringer 02. Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 02. Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] - Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres 02. Mærkning (67/548/EØF eller 1999/45/EF) 03. Farlige indholdsstoffer 14. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) - Vejtransport (ADR/RID) 14. UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) - Søfart (IMDG) 14. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) - Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) 14. Transportfareklasse(r) - Vejtransport (ADR/RID) 14. Transportfareklasse(r) - Søfart (IMDG) 14. Transportfareklasse(r) - Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) 16.2 Forkortelser og akronymer ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej ATE = Vurdering af Akut Toksicitet CAS = Chemical Abstracts Service CEN = Den Europæiske Standardiseringsorganisation CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008] CMR = Kræftfremkaldende, Mutagene eller Reproduktionstoksiske egenskaber CO₂= Kuldioxid DMEL-værdi = Afledte minimumseffektniveauer DNEL-værdi = Afledte nuleffektniveau Side : 14 / 16

15 EAK = Europæiske affaldskatalog EC = Europa-Kommissionen EC50 = Koncentration, der hæmmer effektiviteten med Halvdelen (50%) EN = Europæisk Standard (Norm) EU = Europæiske Union EUH sætning = CLP-specificeret faresætning FN = Forenede Nationer GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier H sætning = CLP/GHS faresætning IATA = International Air Transport Association ICAO-TI = International Civil Aviation Organization-Tekniske instruks IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods LC50 = Koncentrationen, hvorved halvdelen (50%) dør LD50= Dosis hvorved halvdelen (50%) dør LogPow = Logaritme af octanol/vand-fordelingskoefficienten MARPOL 73/78 = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af ("Marpol" = skibsforurening) NOEC/NOEL = Koncentration/Dosis uden statistisk sikkert observeret effekt OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk PMEC-værdi = Predicted-Minimal-Effect-Concentration PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration REACH = Lovgivning om Registrering, Vurdering, Godkendelse af samt Begrænsninger for Kemikalier [Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006] RID = Lovgivnngen om International Transport af Farligt Gods på Bane STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet - Gentagen Eksponering STOT-SE = Specifik Målorgantoksicitet - Enkelt Eksponering SVHC = Særligt problematiske stoffer TLV/STEL = STEL-værdi forstås, at en grænseværdi ikke bør overskrides i en periode på 15 minutter TLV/TWA = Grænseværdi for luftforurening/arbejdsdag VOC = Flygtige Organiske Bestanddele vpvb = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende 16.3 Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder Intet 16.4 Relevante R-, H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst) H290 Kan ætse metaller. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 22 Farlig ved indtagelse. 35 Alvorlig ætsningsfare. 36/38 Irriterer øjnene og huden. 40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. 41 Risiko for alvorlig øjenskade. 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 60 Kan skade forplantningsevnen. 61 Kan skade barnet under graviditeten. Side : 15 / 16

16 68 Mulighed for varig skade på helbred Kursushenvisninger Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået Yderligere oplysninger Bemærk brugsanvisning på etiketten. Dr. Klaus-Michael Wolf Tlf.-nr.: Fax-nr.: Dipl. Ing. Elisabeth Gehring Tlf.-nr.: Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme. Side : 16 / 16

Bearbeijdningsdato : 11.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012

Bearbeijdningsdato : 11.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes Relevant

Læs mere

Revision : 13.05.2015 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 13.05.2015

Revision : 13.05.2015 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 13.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

Revision : 16.04.2015 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 16.04.2015

Revision : 16.04.2015 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 16.04.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

Produktnavn : Universalrens Komponent 2 Revision : 07.10.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 07.10.2014

Produktnavn : Universalrens Komponent 2 Revision : 07.10.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 07.10.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Universalrens Komponent 2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revision : 10.11.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 10.11.2014

Revision : 10.11.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 10.11.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

4528 Zuchwil / Schweiz. +49 180 332 6639/product.safety@borer.ch 1.4 Nødopkald Swiss Toxicological Information Centre +41 44 251 51 51

4528 Zuchwil / Schweiz. +49 180 332 6639/product.safety@borer.ch 1.4 Nødopkald Swiss Toxicological Information Centre +41 44 251 51 51 1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen og brug, som frarådes Relevant identificeret brug Smøremiddel

Læs mere

4528 Zuchwil / Schweiz. +49 180 332 6639/product.safety@borer.ch 1.4 Nødopkald Swiss Toxicological Information Centre +41 44 251 51 51

4528 Zuchwil / Schweiz. +49 180 332 6639/product.safety@borer.ch 1.4 Nødopkald Swiss Toxicological Information Centre +41 44 251 51 51 1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen og brug, som frarådes Relevant identificeret brug Desinfektionsmiddel

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

4528 Zuchwil / Schweiz. +49 180 332 6639/product.safety@borer.ch 1.4 Nødopkald Swiss Toxicological Information Centre +41 44 251 51 51

4528 Zuchwil / Schweiz. +49 180 332 6639/product.safety@borer.ch 1.4 Nødopkald Swiss Toxicological Information Centre +41 44 251 51 51 1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen og brug, som frarådes Relevant identificeret brug Detergent

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Bearbeijdningsdato : 06.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012

Bearbeijdningsdato : 06.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes Relevant

Læs mere

Bearbeijdningsdato : 06.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012

Bearbeijdningsdato : 06.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes Relevant

Læs mere

Revision : 02.05.2015 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 02.05.2015

Revision : 02.05.2015 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 02.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Revision : Version (Revision) : (1.0.0) Trykt :

Revision : Version (Revision) : (1.0.0) Trykt : PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator CB 100 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 1.2 frarådes

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

4528 Zuchwil / Schweiz. +49 180 332 6639/product.safety@borer.ch 1.4 Nødopkald Swiss Toxicological Information Centre +41 44 251 51 51

4528 Zuchwil / Schweiz. +49 180 332 6639/product.safety@borer.ch 1.4 Nødopkald Swiss Toxicological Information Centre +41 44 251 51 51 1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen og brug, som frarådes Relevant identificeret brug Detergent

Læs mere

Bearbeijdningsdato : Version : Trykt :

Bearbeijdningsdato : Version : Trykt : 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes Relevant

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Bearbeijdningsdato : 27.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 27.11.2012

Bearbeijdningsdato : 27.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 27.11.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes Relevant

Læs mere

Produktnavn : Universalrens Komponent 1 Bearbeijdningsdato : 17.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012

Produktnavn : Universalrens Komponent 1 Bearbeijdningsdato : 17.11.2012 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Universalrens Komponent 1 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Bearbeijdningsdato : 07.11.2011 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012

Bearbeijdningsdato : 07.11.2011 Version : 1.0.0 Trykt : 21.11.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes Relevant

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Revision : Version (Revision) : (1.0.0) Trykt :

Revision : Version (Revision) : (1.0.0) Trykt : PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifolge 91/155/EØF. 01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden. Handelsnavn :

Sikkerhedsdatablad. ifolge 91/155/EØF. 01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden. Handelsnavn : 01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden Anvendelse af stoffet eller præparatet : Producent/leverandor : DÜRR SPRAYRENSEMIDDEL til rullepakker i fremkaldelsesmaskiner til tandfilm.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PSI Catalyst

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PSI Catalyst Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifolge 91/155/EF. 01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden. Handelsnavn :

Sikkerhedsdatablad. ifolge 91/155/EF. 01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden. Handelsnavn : 01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden Anvendelse af stoffet eller præparatet : Producent/leverandor : Dürr System-Hygiene MD 555 Specialrengøringsmiddel til sugeanlæg MD 555

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Polysil 100. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) 1907/2006 (REACH)

Polysil 100. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Revideret dato: 15.01.2014 Version (Revision): 1.0 Dato for print: 20-03-2015 1. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

VÆG OG FACADE, udendørs

VÆG OG FACADE, udendørs Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facade, udendørs PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINO WAXIL PLUS 37005 / 37006

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINO WAXIL PLUS 37005 / 37006 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummern: 37005 / 37006 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

SIKKERHEDSDATABLAD FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER Side: 1 Kompileringsdato: 25/09/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revision : Version (Revision) : (2.0.0) Trykt :

Revision : Version (Revision) : (2.0.0) Trykt : PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere