Revision : Version (Revision) : (1.0.0) Trykt :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes Relevant identificeret brug Røntgen-specialsæt til Dürr fremkaldelsesapparater. Produktkategorier [PC] PC30 - Fotokemikalier Anvendelser som frarådes Ingen ved korrekt anvendelse. Bemærkning Produktet er bestemt for erhvervsmæssigt brug. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør (producent/importør/enerepræsentant/videreforhandler/forhandler) orochemie GmbH + Co. KG Gade : Max-Planck-Straße 27 Postnr./By : Kornwestheim Telefon : Telefax : Kontaktperson for oplysninger : DÜRR DENTAL AG, Höpfigheimer Straße 17, Bietigheim- Bissingen, Germany Tel: , Fax: , i Danmark: DÜRR DENTAL AG, Hvidovre boulevard 40, 2650 Hvidovre, Denmark Tel.: , 1.4 Nødtelefon INT: (24 h/7 d) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Aquatic Acute 1 ; H400 - Farlig for vandløb : Kategori 1 ; Meget giftig for vandlevende organismer. Carc. 2 ; H351 - Cancerogenitet : Kategori 2 ; Mistænkt for at fremkalde kræft. Eye Dam. 1 ; H318 - Alvorlig øjenskade/-irritation : Kategori 1 ; Forårsager alvorlig øjenskade. Skin Irrit. 2 ; H315 - Ætsning/irritation af huden : Kategori 2 ; Forårsager hudirritation. Muta. 2 ; H341 - Kimcellemutagenitet : Kategori 2 ; Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. Skin Sens. 1 ; H317 - Hudsensibilisering : Kategori 1 ; Kan forårsage allergisk hudreaktion. Klassificeringsprocedure Klassificeringen blev foretaget i overensstemmelse med de i Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] fastlagte beregningsmetoder. Klassificering jævnfør direktiv 1999/45/EF Meget giftig for organismer, der lever i vand. Mulighed for varig skade på helbred. Irriterer øjnene og huden. N ; R 50 Muta. Cat.3 ; R 68 Carc. Cat.3 ; R 40 R 43 Xi ; R 36/ Mærkningselementer Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Farepiktogrammer Side : 1 / 16

2 Sundhedsfarer (GHS08) Ætsning (GHS05) Miljø (GHS09) Udråbstegn (GHS07) Signalord Farlig Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : Faresætninger H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. Sikkerhedssætninger P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Mærkning (1999/45/EF) Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater Xn ; Sundhedsskadelig N ; Miljøfarlig Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : R-sætninger 50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. 68 Mulighed for varig skade på helbred. 40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 36/38 Irriterer øjnene og huden. S-sætninger 36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 2.3 Andre farer Intet PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Beskrivelse Side : 2 / 16

3 indeholder hydrochinon, kaliumsulfit, kaliumhydroxid, stabilisatorer, kompleksdannere og hjælpestoffer i vandig opløsning. Farlige indholdsstoffer 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; REACH registreringsnr. : ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : 2,5-5 % Klassificering 67/548/EØF : N ; R50 Muta. Cat.3 ; R68 Carc. Cat.3 ; R40 R43 Xi ; R41 Xn ; R22 Klassificering 1272/2008 [CLP] : Muta. 2 ; H341 Carc. 2 ; H351 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 DIETHYLENGLYCOL ; REACH registreringsnr. : ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : 1-5 % Klassificering 67/548/EØF : Xn ; R22 Klassificering 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H302 BORSYRE (SVHC) ; REACH registreringsnr. : ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : 1-2 % Klassificering 67/548/EØF : Repr. Cat.2 ; R60 Repr. Cat.2 ; R61 Klassificering 1272/2008 [CLP] : Repr. 1B ; H360FD KALIUMHYDROXID ; REACH registreringsnr. : ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : 1-2 % Klassificering 67/548/EØF : C ; R35 Xn ; R22 Klassificering 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; REACH registreringsnr. : - ; EF-nummer : ; CAS-nr. : Vægtandel : < 0,5 % Klassificering 67/548/EØF : N ; R51/53 R43 Xn ; R22 Klassificering 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411 Yderligere oplysninger Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger: se under afsnit 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generel information Tag straks snavset, vædet tøj af. Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. Ved indånding Sorg for frisk luft. Kontakt læge ved irritation af åndedrætsorganerne. Ved kontakt med huen Vask grundigt med vand. Ved hudirritation sog læge. Efter øjenkontakt Tag kontaktlinser ud, hold øjenlågene åbne. Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge. Ved indtagelse Drik omgående ved indtagelse: Vand Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks læge. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. Mistænkt for at fremkalde kræft. Forårsager alvorlig øjenskade. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Intet PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Side : 3 / 16

4 Egnet slukningsmiddel Slukningspulver. Sprøjtevand Forstøvet vand Produktet selv kan ikke brænde. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. Uegnet slukningsmiddel Hel vandstråle. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ingen kendte. Farlige forbrændingsprodukter Kulmonoxid. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Beskyttelsesudstyr bør afstemmes efter den omgivende brand. Slukningsvand må ikke nå ud i kloaken eller vandløb. Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Beskyttelsesudstyr bør afstemmes efter den omgivende brand. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Benyt personbeskyttelsesudstyr. Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8. Ikke for personale uddannet til nødstilfælde Benyt personbeskyttelsesudstyr. Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8. Nødhjælpsarbejdere Personlige værnemidler Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke kommes i regnvands kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Til rengøring Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Andre oplysninger Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. 6.4 Henvisning til andre punkter Intet PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Læg mærke til sikkerhedshenvisninger og brugsanvisning på pakningen. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Sikkerhedsforanstaltninger Brandbeskyttende foranstaltninger Almindelige forholdsregler for forebyggende beskyttelse mod brand. Der må ikke ryges under brugen. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lagerrum og beholdere Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5 C. Information om fælleslagring Opbevares adskilt fra levnedsmidler. Side : 4 / 16

5 7.3 Særlige anvendelser Læs brugsanvisningen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for arbejdsplads 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/STEL ( DK ) 2 mg/m 3 DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/TWA ( DK ) 2,5 ppm / 11 mg/m 3 KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/STEL ( DK ) 2 mg/m 3 Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/TWA ( DK ) 2 mg/m 3 DNEL/DMEL og PNEC-værdierne Der står ingen angivelse vedrørende tilberedning til rådighed. DNEL/DMEL Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Lokal) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,5 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Lokal) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 12 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 53 mg/kg Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 64 mg/kg Sikkerhedsfaktor : 24 h Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Kort tid (akut) 0,98 mg/kg Sikkerhedsfaktor : 24 h Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 0,98 mg/kg Sikkerhedsfaktor : 24 h Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 1,74 mg/m 3 Side : 5 / 16

6 Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 0,98 mg/kg Grænseværditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruger, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 4,15 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Lokal) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 1 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Lokal) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 60 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 106 mg/kg Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 128 mg/kg Sikkerhedsfaktor : 24 h Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) mg/kg Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 8,3 mg/m 3 Grænseværditype : DNEL/DMEL (Medarbejder, Systemisk) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 7 mg/m 3 PNEC Grænseværditype : PNEC vandløb, brakvand ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,00011 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, brakvand ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,35 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, brakvand ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 10 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, havvand ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 1 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, havvand ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,35 mg/l Grænseværditype : PNEC vandløb, havvand ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,00001 mg/l Grænseværditype : PNEC (Industri) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Jord 0,00012 mg/kg Grænseværditype : PNEC (Industri) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Jord 1,53 mg/kg Side : 6 / 16

7 Grænseværditype : PNEC sediment, brakvand ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 20,9 mg/kg Grænseværditype : PNEC sediment, brakvand ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,00098 mg/kg Grænseværditype : PNEC sediment, brakvand ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,8 mg/kg Grænseværditype : PNEC sediment, havvand ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,8 mg/kg Grænseværditype : PNEC sediment, havvand ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,00009 mg/kg Grænseværditype : PNEC spildevandsrensningsanlæget (STP) ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 0,71 mg/l Grænseværditype : PNEC spildevandsrensningsanlæget (STP) ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 1,75 mg/l Grænseværditype : PNEC spildevandsrensningsanlæget (STP) ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) 199,5 mg/l 8.2 Eksponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelsesbriller/ansigtsværn Briller med sidebeskyttelse DIN EN 166 Hudbeskyttelse Håndbeskyttelse Korttidskontakt (niveau 2: < 30 min.): Engangs beskyttelseshandsker af kategorien III i henhold til EN 374, f.eks. materiale nitril, lagtykkelse 0,1 mm. Langtidskontakt (niveau 6: < 480 min.): Beskyttelseshandsker af kategorien III i henhold til EN 374, f.eks. materiale nitril, lagtykkelse 0,7 mm. Ved omgang med kemiske arbejdsmidler må der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE-mærke og fircifret kontrolnummer. Beskyttelse af kroppen Beskyttelse af kroppen: påkræves ikke. Åndedrætsbeskyttelse Normalt er personlig åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig. Generelle sundheds- og hygiejneforholdsregler Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Tag snavset, vædet tøj af. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Arbejdstøj opbevares adskilt. På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksponering Ingen særlige forholdsregler påkrævet. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende : flydende Farve : lysegul Lugt : karakteristisk Sikkerhedsrelevante data Smeltepunkt / Smelteområde : ( 1013 hpa ) Ingen data disponible Kogepunkt / Kogeomåde : ( 1013 hpa ) ca. 100 C Nedbrydningstemperatur : ( 1013 hpa ) Ingen data disponible Brændepunkt : ikke relevant Side : 7 / 16

8 Antændelsestemperatur : ikke relevant Nedre eksplosionsgrænse : ikke relevant Øverste eksplosionsgrænse : ikke relevant Damptryk : ( 50 C ) Ingen data disponible Massefylde : ( 20 C ) 1-1,2 g/cm 3 Separationstest af opløsningsmidler : ( 20 C ) < 3 % Opløselighed i vand : ( 20 C ) 100 Vægt-% ph-værdi : 10,2-11 log P O/W : Ingen data disponible Udløbstid : ( 20 C ) < 12 s DIN-baeger 4 mm Lugtgrænse : Ingen data disponible Brandnærende væsker : Ikke relevant. Eksplosive egenskaber : Ikke relevant. Metalætsende : Virker ikke korroderende på metaller. 9.2 Andre oplysninger Intet PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen ved korrekt anvendelse Kemisk stabilitet Ved anvendelse af de tilrådede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering-stabil (se afsnit 7) Risiko for farlige reaktioner Der foreligger ingen oplysninger Forhold, der skal undgås Der foreligger ingen oplysninger Materialer, der skal undgås Ingen kendte Farlige nedbrydningsprodukter Der foreligger ingen oplysninger. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Der foreligger ingen data for blandingen. Akutte effekter Akut oral toksicitet Parameter : LD50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) 1300 mg/kg Parameter : LD50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) 365 mg/kg Parameter : LD50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) 367 mg/kg Parameter : LD50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Side : 8 / 16

9 mg/kg Parameter : LD50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer 1120 mg/kg Parameter : LD50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) mg/kg Parameter : LD50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Kanin 4400 mg/kg Parameter : LD50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Mus 3450 mg/kg Parameter : LD50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) 566 mg/kg Parameter : LD50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) 273 mg/kg Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer Irriterer øjene og huden. Kan forårsage allergi hos modtagelige personer. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Akut dermal toksicitet Parameter : LD50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Kanin mg/kg Parameter : LD50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Kanin > 2000 mg/kg Parameter : LD50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Kanin > 2000 mg/kg Akut inhaleringstoksicitet Parameter : LC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) > 2 mg/l 4 h Parameter : LC0 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) 28 mg/l 4 h Parameter : LC0 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Side : 9 / 16

10 > 4,6 mg/l 4 h Irritation og ætsende effekt Ved øjenkontakt: irritation. Forårsager hudirritation. Sensibilisering Kan forårsage allergisk hudreaktion. CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne) Cancerogenitet Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kimcellemutagenitet/Genotoksicitet Mulighed for varig skade på helbred. Mistænkt for at forårsage genetiske defekter Yderligere oplysninger Klassificeringen blev foretaget i overensstemmelse med de i Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] fastlagte beregningsmetoder. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Akvatoxicitet Der står ingen angivelse vedrørende tilberedning til rådighed. Parameter : LC50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) 0,638 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) 150 mg/l 576 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas mg/l 96 h Parameter : LC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) Gambusia affinis (Moskitofisk) 80 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas 1-10 mg/l Parameter : LC50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) Leuciscus idus (guldfiskelignende fisk) 35 mg/l 48 h Side : 10 / 16

11 Parameter : LC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) Poecilia reticulata (Guppy) 165 mg/l 24 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Carassius auratus (guldfisk) > h Parameter : LC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) 100 mg/l 768 h Parameter : LC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas 456 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Gambusia affinis (Moskitofisk) > 100 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Leuciscus idus (guldfiskelignende fisk) > mg/l 96 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) > 1000 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas mg/l 96 h Akut (kort varsel) daphnientoxicitet Parameter : EC50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) Akut (kort varsel) daphnientoxicitet 0,134 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( BORSYRE (SVHC) ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) Akut (kort varsel) daphnientoxicitet 133 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) Akut (kort varsel) daphnientoxicitet > mg/l 24 h Parameter : EC50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : Side : 11 / 16

12 ) Daphnia magna (stor vandloppe) Akut (kort varsel) daphnientoxicitet 7,1 mg/l 24 h Parameter : EC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) mg/l 48 h Kroniske (langsigtede) daphnientoxicitet Parameter : NOEC ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vandloppe) Kroniske (langsigtede) daphnientoxicitet 0,0057 mg/l 504 h Akut (kort varsel) algetoxicitet Parameter : EC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Selenastrum capricornutum Hæmning af vækstraten > 100 mg/l Parameter : ErC50 ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Pseudokirchneriella subcapitata Akut (kort varsel) algetoxicitet 0,33 mg/l 72 h Kroniske (langsigtede) algetoxicitet Parameter : NOEC ( 1,4-DIHYDROXYBENZEN ; CAS-nr. : ) Pseudokirchneriella subcapitata Kroniske (langsigtede) algetoxicitet 0,019 mg/l 72 h Parameter : NOEC ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Scenedesmus quadricauda Kroniske (langsigtede) algetoxicitet 2700 mg/l 192 h Bakterietoksicitet Parameter : EC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-nr. : ) Bakterietoksicitet 22 mg/l 0,25 h Parameter : EC50 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Bakterietoksicitet > 1,995 mg/l 0,5 h Parameter : EC50 ( 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ONE ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksicitet 480 mg/l 16 h Parameter : EC10 ( DIETHYLENGLYCOL ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksicitet 8000 mg/l 16 h Side : 12 / 16

13 12.2 Persistens og nedbrydelighed Abiotisk nedbrydning Data foreligger ikke. Biologisk nedbrydning Data foreligger ikke Bioakkumuleringspotentiale Der foreligger ingen oplysninger Mobilitet i jord Kendt eller forventet fordeling på miljøafdelinger Der står ingen angivelse vedrørende tilberedning til rådighed Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Der foreligger ingen oplysninger Andre negative virkninger Der foreligger ingen oplysninger Yderligere økologiske oplysninger Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Bortskaffelse af produkt/emballage Affaldskoder / affaldsbetegnelser ifølge EAK Affaldskode produkt Koncentrat/større mængder: * udviklingsbade. Affaldsbehandlingsløsninger Korrekt bortskaffelse / Produkt Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler. Kontakt det ansvarlige og godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse. Korrekt bortskaffelse / Pakning Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenet emballage bør behandles som produktet. Affaldskoder * PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1 UN-nummer UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Vejtransport (ADR/RID) MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (1,4-DIHYDROXYBENZEN ) Søfart (IMDG) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( 1,4-DIHYDROXYBENZENE ) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( 1,4-DIHYDROXYBENZENE ) 14.3 Transportfareklasse(r) Vejtransport (ADR/RID) Klasse(r) : 9 Klassificeringskode : M6 Fareklasse (Kemler nr.) : 90 Tunnelrestriktionskode : E Særlige forskrifter : LQ 5 l LQ 7 E 1 Side : 13 / 16

14 Faremærkning(er) : 9 / N Søfart (IMDG) Klasse(r) : 9 EmS-nr. : F-A / S-F Særlige forskrifter : LQ 5 l E 1 Faremærkning(er) : 9 / N Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) Klasse(r) : 9 Særlige forskrifter : E 1 Faremærkning(er) : 9 / N 14.4 Emballagegruppe III 14.5 Miljøfarer Vejtransport (ADR/RID) : Ja Søfart (IMDG) : Ja (P) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ja 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Intet 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden ikke relevant PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til 15.1 sikkerhed, sundhed og miljø Nationale bestemmelser Råd om beskæftigelsesrestriktioner Unge må ifølge direktiv 94/33/EF kun omgås produktet, hvis skadelig påvirkning fra farlige stoffer undgås. Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF) Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke gennemført en stofsikkerhedsvurdering for denne blanding. PUNKT 16: Andre oplysninger 16.1 Oplysninger om ændringer 02. Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 02. Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] - Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres 02. Mærkning (67/548/EØF eller 1999/45/EF) 03. Farlige indholdsstoffer 14. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) - Vejtransport (ADR/RID) 14. UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) - Søfart (IMDG) 14. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) - Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) 14. Transportfareklasse(r) - Vejtransport (ADR/RID) 14. Transportfareklasse(r) - Søfart (IMDG) 14. Transportfareklasse(r) - Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) 16.2 Forkortelser og akronymer ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej ATE = Vurdering af Akut Toksicitet CAS = Chemical Abstracts Service CEN = Den Europæiske Standardiseringsorganisation CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008] CMR = Kræftfremkaldende, Mutagene eller Reproduktionstoksiske egenskaber CO₂= Kuldioxid DMEL-værdi = Afledte minimumseffektniveauer DNEL-værdi = Afledte nuleffektniveau Side : 14 / 16

15 EAK = Europæiske affaldskatalog EC = Europa-Kommissionen EC50 = Koncentration, der hæmmer effektiviteten med Halvdelen (50%) EN = Europæisk Standard (Norm) EU = Europæiske Union EUH sætning = CLP-specificeret faresætning FN = Forenede Nationer GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier H sætning = CLP/GHS faresætning IATA = International Air Transport Association ICAO-TI = International Civil Aviation Organization-Tekniske instruks IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods LC50 = Koncentrationen, hvorved halvdelen (50%) dør LD50= Dosis hvorved halvdelen (50%) dør LogPow = Logaritme af octanol/vand-fordelingskoefficienten MARPOL 73/78 = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af ("Marpol" = skibsforurening) NOEC/NOEL = Koncentration/Dosis uden statistisk sikkert observeret effekt OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk PMEC-værdi = Predicted-Minimal-Effect-Concentration PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration REACH = Lovgivning om Registrering, Vurdering, Godkendelse af samt Begrænsninger for Kemikalier [Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006] RID = Lovgivnngen om International Transport af Farligt Gods på Bane STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet - Gentagen Eksponering STOT-SE = Specifik Målorgantoksicitet - Enkelt Eksponering SVHC = Særligt problematiske stoffer TLV/STEL = STEL-værdi forstås, at en grænseværdi ikke bør overskrides i en periode på 15 minutter TLV/TWA = Grænseværdi for luftforurening/arbejdsdag VOC = Flygtige Organiske Bestanddele vpvb = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende 16.3 Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder Intet 16.4 Relevante R-, H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst) H290 Kan ætse metaller. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 22 Farlig ved indtagelse. 35 Alvorlig ætsningsfare. 36/38 Irriterer øjnene og huden. 40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. 41 Risiko for alvorlig øjenskade. 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 60 Kan skade forplantningsevnen. 61 Kan skade barnet under graviditeten. Side : 15 / 16

16 68 Mulighed for varig skade på helbred Kursushenvisninger Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået Yderligere oplysninger Bemærk brugsanvisning på etiketten. Dr. Klaus-Michael Wolf Tlf.-nr.: Fax-nr.: Dipl. Ing. Elisabeth Gehring Tlf.-nr.: Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme. Side : 16 / 16

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator (824-0004-002) Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifolge 91/155/EF. 01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden. Handelsnavn :

Sikkerhedsdatablad. ifolge 91/155/EF. 01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden. Handelsnavn : 01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden Anvendelse af stoffet eller præparatet : Producent/leverandor : Dürr System-Hygiene FD 340 er et brugsfærdigt skum med antimikrobiel virkning

Læs mere

: TRUCKCLEANER SUPER

: TRUCKCLEANER SUPER Udarbejdet den: 24/07/2012 Erstatter: 13/07/2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOFRAME ZR HT Artikelnummern: Stof-Gruppe: Disc råemne 06189 / 06192 / 06193 / 06194 / 06200

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 1210 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Revision 07/10/2012 Revision 3 Erstatter dato 05/10/2012 SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 116510 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133530 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 0781 516 30.. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: Methylprednisolone acetate for system suitability CRS

: Methylprednisolone acetate for system suitability CRS Methylprednisolone acetate for system suitability CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:31/07/2015 Revideret den:07/09/2015 Erstatter:31/07/2015 Version: 1.1 PUNKT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 542 45024 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo MIKO Pearl Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD MIKO Pearl Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.01.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A10976C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker Olie til Skifer & Klinker Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NON-SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND PLUS - XTRA [CYPAX]

SIKKERHEDSDATABLAD NON-SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND PLUS - XTRA [CYPAX] Revision JULY 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. HTCPX, EHTCPX700G, EHTCPX25K,

Læs mere

22.07.2015 KIT COMPONENTS

22.07.2015 KIT COMPONENTS Bio-Rad 22.07.2015 KIT COMPONENTS Product name: Access HCV Ab PLUS QC Product code: 34339 Article number Description Quantity Symbols 3439A Access HCV Ab PLUS QC - Negative QC1 (2.5 ml) 3 3439B Access

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 122000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12739A 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere