Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade Køb~vn C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C"

Transkript

1 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade Køb~vn C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf Fax Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S vedrørende IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar 2002 om nedsættelse af TDC's priser for koblet samtrafik med 25 % på lokaltrafik (access og terminering), jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrenceog forbrugerforhold på telemarkedet 55 jf. 101, stk. 1, nr. 4. J.m Q50 TDC har i brev af 19. marts 2002 indbragt IT- og Tel"estyrelsens afgørelse af 20. februar 2002, hvori styrelsen traf afgørelse om nedsættelse af TDC's priser for koblet samtrafik med 25 % på lokal trafik (access og teinlinering). M afgørelsen fremgik, at den var truffet på basis af en bedste praksis sammenligning af priserne for access og terminering af koblet samtrafik i Danmark, Storbritannien, Irland og Frankrig med hjemmel i 55, stk.3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (herefter benævnt "teleloven"). På baggrund af bedste praksis beregninger og vurderinger var det IT - og Telestyrelsens samlede vurdering, at prisniveauet for lokal samtrafik i tilsvarende samtrafikaftaler i Storbritannien, Irland og Frankrig var lavere end de pr. 1. januar 2001 hos TDC gældende takster. TDC's påstand lød på, at IT- og Telestyrelsens afgørelse skulle ophæves i sin helhed. Den subsidiære påstand lød på, at IT - og Telestyrelsens afgørelse skulle hjemvises til fornyet behandling i IT - og Telestyrelsen. Til støtte for påstanden har 'IDC som hovedanbringende gjort gældende, at samtrafikpriserne i Irland ikke kan danne grundlag for en bedste praksis- afgørelse, da priserne som følge af indbringelsen for de irske domstole af den irske telestyrelses (ODTR) prisfastsættelse ikke er udtryk for et stabilt prisleje. Til støtte for den subsidiære påstand har TDC gjort følgende anbringender gældende: 1) IT - og Telestyrelsens afgørelse lider af en væsentlig formel mangel. idet IT - og Telestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt

2 2 omstændighederne i forbindelse med prisfasæættelsen i Irland med henblik på at afgøre, om priserne kan anses at have et stabilt prisleje. 2) IT - og Telestyrelsen har i forbindelse med udøvelsen af sit samlede skøn medtaget en for lav korrektion for faste afgjfter i de med Danmark sammenlignede lande. Teleklagenævnet har behandlet TDC's klage på et møde i nævnet den 19. august Nævnet traf på grundlag af det i sagen foreliggende materiale, jf. den vedhæftede sagsfremstilling, afgørelse om at stadfæste IT - og Telestyrelsens afgørelse. Teleklagenævnet har ved sin bedømmelse af sagen lagt vægt på føl. gende: Ad TDC's påstand om ophævelse af afgørelsen i sin helhed. Teleklagenævnet har ved sin bedømmelse som ved en tidligere afgørelse truffet den 8. maj 2002 vedrørende klage fra Telia over en afgørelse truffet af rr - og Telestyrelsen, hvori indgik sammenligning med påklagede priser i Norge, lagt vægt på, at det af sagen fremgår, at rr- og Telestyrelsen er indstillet på at justere allerede trufne bedste praksis afgørelser, når "sammenligningsgrundlaget falder væk." Teleklagenævnet kan tiltræde dette synspunkt, uanset at lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 55, stk. 3, alene taler om prisnedsættelser. Spørgsmålet om justeringer er således ikke lovnormeret, men hjemmelen hertil må antages at ligge i lovgivningens forudsætning om en til enhver tid korrekt prisdannelse. Teleklagenævnets accept har til forudsætning, at der er tale om væsentlige forskydninger i sammenligningsgrundlaget, og at IT - og Telestyrelsens beredvillighed gælder, hvad enten der er tale om, at sammenligningsgrundlaget har ændret sig i op- eller nedadgående retning. Teleklagenævnet forventer således, at IT- og Telestyrelsen justerer sin afgørelse, hvis den i sagen nævnte irske afgørelse ændres væsentligt på basis af indbringelsen af prisfastsættelsen for domstolene. Ad den subsidiære påstand, anbringende l, om, at lt- og Telestyrelsens afgørelse lider af en fonnel mangel på grund at; at styrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt omstændighederne i forbindelse med piisfastsættelsen i Irland. Det er nævneæ opfattelse, at IT- og Telestyrelsens afgørelse ikke lider af en væsentlig formel mangel. Det er således nævneæ opfattelse, at det må være op til IT - og Telestyrelsens skøn på hvilket niveau, der skal rettes henvendelse til en anden myndighed, og der må som udgangspunkt kunne stoles på de oplysninger, der er blevet indhentet. Samtidig er det nævnets opfattelse, at der ikke var noget i indholdet af svaret fra

3 3 ODTR, der konkret burde have givet IT - og Telestyrelsen anledning til at tvivle på rigtigheden af de indkomne oplysninger. '!DC har under dette anbringende endvidere påberåbt sig, at IT - og Telestyrelsen burde have undersøgt spørgsmålet nærmere om reævirknmgeme i Irland af, at der bliver givet medhold ved domstolene i den indbragte sag om prisfastsættelsen. Nævnet finder hertil, at det ligger inden for a1mindelig god sagsbehandling, at en offentlig myndighed på baggrund af den hidtidige sagsbehandling ændrer sin vurdering af betydningen for sagens afgørelse af et konkret spørgsmål og dermed jkke søger spørgsmålet yderligere belyst. Ad den subsidiære påstand, anbringende 2, om, at]t - og Telestyrelsen i forbindelsen med udøvelsen af sit samlede skøn i afgørelsen har medtaget en for lav korrektion for faste afgifter i de sammenlignede lande. Med hensyn til TDC's bemærkninger om, at styrelsen i relation til afgifter for Intra Building Circuit i Storbritannien havde anvendt en årlig udgift, der i realiteten var en kvartalsafgift, har nævnet på baggrund af den i sagen afit- og Telestyrelsen fremlagte mail-veksling med det britiske Oftellagt til grund, at den pågældende afgift er årlig. For så vidt angår WC's bemærkninger om, at rr- og Telestyrelsen ved fastsættelsen af korrektionen for faste afgifter i de sammenlignede lande har fastsat en for lav korrektion, finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte styrelsens afgørelse. Nævnet finder således, at styrelsen ved afgørelsen har holdt sig inden de rammer, som telelovgivningen udstikker for styrelsens samlede skøn ved fastsættelse af en konkret samtrafikpris baseret på bedste praksis metoderne, herunder særligt de overordnede målsætninger for samtrafikprisreguleringen, således som de er beskrevet i telelovens 1, stk. 3. Teleklagenævneæ afgørelse er i henhold til 102, stk. l, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet endelig og kan derfor ikke påklages til anden administrativ myndighed, herunder til ministeren for videnskab, telmologi og udv1kling. Teleklagenævnem afgørelse kan indbringes for domstolene senest otte uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. 102, stk. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. P.N.V. J-I~~~~~~'te~~n /".LV.L~~:r:;~~'

4 4 Sagsfremstilling. Klage fra TDC A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar 2002 om nedsættelse af TDC's priser for koblet samtrafik med 25 % på lokaltrafik (access og terminering) J.nr IT- og Telestyrelsen traf den 20. februar 2002 afgørelse om, at TDC's takster for koblet samtrafik som minimum skulle nedsættes med 20 % på lokal samtrafik i forhold til de pr. 1. januar 2002 gældende takster. Nedsættelsen skulle ske senest fra den 1. marts IT - og Telestyrelsen havde foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for access og terminering af koblet samtrafik i Danmark, Storbritannien, Irland og Frankrig, jf. 11, stk. 1, m.2, i bekendtgørelse m. 570 af 22. juni 2000 om samtrafik, jf. 55, stk.3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. På baggrund af bedste praksis beregninger og vurderinger var det IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at der forelå dokumentation for, at prisniveauet for lokal samtrafik i tilsvarende samtrafikaftaler i Storbritannien, Irland og Frankrig var lavere end de pr. 1. januar 2001 hos TDC gældende takster for koblet samtrafik. Denne afgørelse har TDC den 19. marts 2002 anket til Teleklagenævnet. I brev af 21. december 2001 meddelte IT - og Telestyrelsen til TDC, at styrelsen af egen drift havde udarbejdet en "bedste praksis" undersøgelse af TDC's priser for koblet samtrafik (access og temlinering). IT- og Telestyrelsen oplyste, at undersøgelsen havde været baseret på den samme metode som de hidtidige afgørelser om "bedste praksis" og var foretaget på baggrund af en sammenligning af niveauet for samtrafikpriserne i Danmark, Storbritannien, Irland og Frankrig. Det formelle sammenlignmgstidspunkt for afgørelsen var den 1. januar Bilagt IT- og Telestyrelsens brev var et udkast til afgørelse. IT- og Telestyrelsen konkluderede, at der var grundlag for at træffe afgørelse om, at mc burde nedsætte de pr. 1. januar 2001 gældende priser for koblet samtrafik med 25 % på lokal samtrafik. Afgørelsen ville have virkning pr. 1. febfuai IT- og Telestyrelsen bad mc om bemærkninger til sagen, herunder til udkastet til afgørelse. Samtidig blev mc anmodet om at kontrollere og opdatere de anvendte trafikfordelinger, samtalelængder m.v. I brev af 23. januar 2002 fremkom TDC med bemærkninger og opdateringer til IT - og Telestyrelsens udkast til afgørelse. Det fremgik bl.a. af

5 i bemærkningerne, attdc ikke fandt, at de priser, som indgår i den irske samtrafikaftale, er udtryk for et stabilt prisleje, jf. bemærkningerne til telelovens 55, stk. 3, om at det ved en sammenligning af samtrafikpriser i en bedste praksis afgørelse skal sikres, at den pågældende listepris er udtryk for et stabilt prisleje. TDC argumenterede med, at det af det irske Eircoms samtrafikaftale fremgår, at alle trafikafhængige priser, undtaget transit, er genstand for en appelproces, hvis resultat kan føre til en forhøjelse af priserne. TDC mente endvidere, at IT - og Telestyrelsen burde have foretaget en væsentlig mere dybtgående samlet analyse af alle betydelige delelementer af samtrafikproduktet udveksling af trafik, end den der fremgik af udkastet til afgørelse. TDC mente, at der i IT- og Telestyrelsens beregninger ikke indgik de væsentlige priselementer, der opkræves for samtrafikkapacitet i TDC's samtrafikaftale. Dette skyldtes ifølge TDC, at betaling for samtrafikkapacitet i UK og Irland er en integreret og uadskillelig del af betalingen for transmissionsydelser, hvorfor der i disse to lande ikke kan indgås aftale om samtrafikpunkter og kapacitet, uden at der også indgår betaling for en minimumstransmissionsydelse. Ifølge TDC havde styrelsen alene medtaget prisen i UK for delproduktet æc (Intra Buliding Circuit), som ifølge TDC er den interne ledningsføring fra centralen til transmissionsuctstyret. Imidlertid burde der efter TDC's opfattelse tillige være medtaget transmissionsforbindelsen fra trans~ionsudstyret til samtrafikpunktet mod den anden operatør. TDC' s beregninger var foretaget på baggrund af produktet CSI = customer sited interconnection, som er den billigste mulighed for samtrafik i UK. Dette produkt forudsætter, at den rekvllerende udbyder vil have det ønskede samtrafikpunkt placeret på egen central. TDC havde foretaget en beregning, som viste, at de danske priser for lokal samtrafik var 2 % højere end gennemsnittet for de tre sammenlignede lande, når der blev højde for en række produktrelaterede korrektioner. Denne beregning havde dog ikke taget højde for samtlige produktrelaterede korrektioner. TDC opfordrede på denne baggrund IT- og Telestyrelsen til at lade en nærmere række af beskrevne forhold indgå skønsmæssigt i et eventuelt krav til reduktion af samtrafjkpriseme. ~rr - og Telestyrelsens telefonnotat af februar 2002 fremgik, at spørgsmålet om, hvorvidt den irske pris kunne lægges til grund i en BP3-afgørelse, selvom prisfastsættelsen var anket, var blevet forelagt Kammeradvokaten. Kammeradvokaten havde oplyst. at den irske pris kunne lægges til grund, hvis anken ikke havde opsættende virkning. Hvis den pågældende samtrafikpris var gældende i Irland, havde den formel retskraft og kunne som sådan umiddelbart anvendes til sammenligning.

6 8 Den 20. februar 2002 forelå rr- og Telestyrelsens endelige afgørelse om, at TDC skulle nedsætte priserne for koblet samtrafik (access og terminering) med 20 % på lokal samtrafik. Det fremgik af afgørelsen, at rr- og Telestyrelsen havde valgt at basere sammenligningen på tre-lande metoden, UK, Irland og Frankrig, udfra en samlet vurdering af, at en BP -3 lande sammenligning bedst ville kuiule sikre et prisniveau for samtrafik, der tilgodeser formålene i teleloven. Afgørelsen heraf var bl.a. baseret på disse landes nuværende prisniveauer for kobletsamtrafik sammenholdt med den gennemførte samtrafikregulering og foreløbige markedsudvikling og -sammensætning i disse lande. Med hensyn til det forhold, at de trafikafhængige sarntrafikpriser i Irland er genstand for en appelproces, oplyste IT- og Telestyrelsen, at Eircom havde krævet omstødelse af den irske telestyrelses afgørelse om fastsættelse af sarntrafikpriseme. Den irske telestyrelse havde oplyst, at det ikke er sandsynligt, at en afgørelse i appelsagen foreligger før i år Den irske telestyrelse havde endvidere oplyst, at den igangværende appelproces ikke havde opsættende virkning for så vidt angår de gældende priser, samt at en eventuel omstødelse af den irske telestyreises afgørelse kun vil have virkning for fremtiden og således ikke have tijbagevirkende kraft. I afgørelsen fremgik det om IT- og Telestyrelsens konkrete tre-lande sammenji~ing, at der i Storbritannien og Irland er forskellige takster for terminering og access. IT-og Telestyrelsen havde i sammenligningen vægtet den faktiske fordeling af trafikken i TDC' net med henholdsvis 63,6 % og 36,4 %. IT- og Telestyrelsen havde i sammenligningen alene foretaget en analyse af taksterne for trafikydelser i forbindelse med koblet samtrafik. IT- og Telestyrelsen oplyste, at afgørelsen omfattede priser for samme delelementer af samtrafikproduktet koblet samtrafik som i afgørelsen af 7. december 2000, hvorefter TDC skulle nedsætte taksterne for disse produkter med minimum 5 % på lokal samtrafik. Teleklagenævnet stadfæstede afgørelsen den 28. marts T- og Telestyrelsen mente, at nærværende afgørelse opfyldte den af Teleklagenævnet udmeldte fortolkning af telelovens 55, stk. 3, hvorefter IT - og Telestyrelsens afgørelse altid skal indeholde en samlet konklusion i form af en samlet pris. IT - og Telestyrelsens afgørelse indeholdt en nærmere vurdering af sammenlignelighed mellem de tre lande. Herom hed det i afgørelsen, at de af IT - og Telestyrelsen anvendte bilag alle var fra standardtilbud fra henholdsvis BT (UK), Eircom (Irland) og France Telecom (Frankrig), hvorfor det kunne konstateres, at taksterne var i overensstemmelse med de faktiske forhold. Endvidere kunne ITog Telestyrelsen konstatere, at der var tale om listepriser, der benyttes i

7 7 gældende samtrafikaftaler, ligesom der var tale om, at den pågældende listepris var udtryk for et stabilt prisleje. IT - og Telestyrelsen havde foretaget en vurdering af eventuel krydssubsidiering i forhold til andre relevante ydelser 1) inden for samtrafikproduktet, 2) andre relevante kategorier af samtrafikprodukter samt 3) andre relevante aktivitetsområder. IT- og Telestyrelsen udtalte, at en fuldstændig vurdering af spørgsmålet om krydssubsidiering kun kunne foretages ved at sammenholde omkostningsdata fra de forskellige lande. Da sådanne data ikke var tilgængelige havde IT - og Telestyrelsen i stedet foretaget mere overordnede vurderinger hovedsageligt baseret på prissammenligninger. IT - og Telestyrelsen udtalte, at styrelsen havde anvendt samme metode for undersøgelse af krydssubsidiering som anvendt i den af Teleklagenævnet stadfæstede afgørelse af 7. december Ad 1) For så vidt angår andre ydelser inden for samtrafikproduktet udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester (koblet samtrafik) havde IT - og Telestyrelsen foretaget en vurdering af, om der i de sammenlignede lande opkræves andre afgifter (faste afgifter/portafgifter), som er højere end i Danmark, og som eventuelt kunne muliggøre lavere txafikafgifter for koblet samtxaf1k. Foranlediget af et ønske fra WC havde IT - og Telestyrelsen i forhold til tidligere undersøgelser foretaget en mere differentieret sammenligning af de faste afgifter for lokale, henholdsvis generelle samtrafjkpunkter. I lyset af, at forskellen mellem priserne i de sammenlignede lande er af en ikke ubetydelig størrelsesorden, havde IT- og Telestyrelsen i forbindelse med udøvelsen af sit samlede skøn ud fra et forsigtighedsprincip valgt at medtage en korrektion for det samlet set højere prisniveau for faste afgifter i de sammenlignede lande. Dette var sket til trods for, at der ikke umiddelbart var grundlag for at konkludere, at der sker krydssubsidiering mellem priserne for koblet samtrafjk og de faste afgifter. Korrektionen var baseret på en samlet vurdering af forskellene i prisniveauet for de faste afgifter i UK, Irland og Frankrig omregnet til en rninutpris baseret på den gennemsnitlige samtrafjk i henholdsvis lokale og generelle samtrafikpunkter. Beregningen pegede ifølge IT- og Telestyrelsens afgørelse på en korrektion i størrelsesordenen 3-4 % for lokal samtrafjk og 2-3 % for samtrafjk indenfor og mellem samtrafjkområder. Det fremgi;k af afgørelsen, at IT - og Telestyrelsen havde gennemgået priserne for transittrafik i Storbritannien og Irland. Der udbydes ikke transittrafik i Frankrig. På baggrund af denne gennemgang konstaterede IT - og Telestyrelsen, at der hverken i Storbritannien eller Irland opkræves priser for transittrafik af en størrelse, der kunne give anledning til at antage, at de rninutafhængige takster i de sammenlignede lande

8 8 var kunstigt lave som følge af, at der opkræves tilsvarende højere priser for transittrafik. Ad 2) For så vidt angår andre kategorier af samtrafikprodukter havde fr- og Telestyrelsen foretaget en sammenligning af priserne for leje af infrastrukturkapacitet (faste kredsløb). IT- og Telestyrelsen konkluderede, at der ikke var indikationer for krydssubsidiering mellem udbudet af koblet samtrafik og udbudet af infrastruktuikapacitet. IT - og Telestyrelsen henholdt sig bl.a. til, at den britiske teleoperatør (OFI'EL) og den irske teleregulatør har gennemført en grundig regnskabsmæssig opsplitning afsmp-udbydemes regnskaber, hvorved det sikres, at der ikke forekommer krydssubsidiering. De franske takster for faste kredsløb lå mellem niveauet i ab og Irland, hvilket efter IT - og Telestyrelsens opfattelse indjkerede, at disse priser heller ikke var et resultat af krydssubsidiering. Ad 3) For så vidt angår andre aktivitetsområder havde IT - og Telestyrelsen ud fra en væsentlighedsbetragtning vurderet takstniveauet på telefoniområdet i de sammenlignede lande. Sammenfattende konkluderede IT- og Telestyrelsen. at der ikke var indikationer for, at de sammenlignede takster skulle være "usædvanlig lave" som følge af eventuel krydssubsidiering. Mere generelt havde IT - og Telestyrelsen vurderet, at samtrafikaftaleme i Danmark og de tre sammenlignede lande var indgået mellem tilsvarende parter, hvorved der var tale om tilsvarende samtrafikaftaler. Endvidere fremhævede IT - og Telestyrelsen, at de reguiatoriske rammer for indgåelse af samtrafikaftaleme var meget ensartede i de fire lande. Efter IT- og Telestyrelsens vurdering er der i de sammenlignede lande tale om net, der ikke adskiller sig væsentligt fra TDC's net, og hverken er væsentligt ældre eller mere moderne end TDC's net. Der var dermed heller ikke grundlag for at antage, at TDC's kvalitetsniveau for samtrafikydelser skulle afvige væsentligt fra kvalitetsniveauet hos de udbydere, der sammenlignes med. IT- og Telestyrelsen havde dog konstateret, at der i de tre sammenlignede lande forekom reciprocitet vedrørende termineringselementer, der var en del af den samlede access- og termineringsydelse, og som var genstand for nærværende BP-sammenligning. Reciprocitet indebærer, at SMP-udbyderen betaler samme priser som modparten for at terminere i hinandens net. IT- og Telestyrelsen mente dog ikke, at forskellen mellem aftalerne fsva. spørgsmålet om reciprocitet under de givne omstændigheder udgjorde en væsentlig produktrelateret forskel.

9 9 Trods den nævnte sammenlignelighed med de tre lande fandt rr- og Telestyrelsen, at der ikke var fuld parallelitet i peak/ off-peak perioder samt i anvendelsen af opkaldsafgifter. Endvidere var der forskelle i samtrafikornrådemes størrelse. På denne baggrund foretog rr- og Telestyrelsen en række korrektioner for de identificerede forskelle samt foretog en valutakursornregning. Samtidig afviste rr - og Telestyrelsen nogle korrektioner, som mc havde ønsket i brev af 23. januar IT- og Telestyrelsen begrundede afslaget dels med korrektionemes bagatelagtige betydning og dels med, at rr - og Telestyrelsen havde udvist en høj grad af forsigtighed i de skøn, der lå bag afgørelsen. IT - og Telestyrelsen valgte at foretage kollektioner for følgende: 1) Forskelle i peak/off peak perioder samt trafikopdeling. IT- og Telestyrelsen valgte konkret at anvende den af '!DC anbefalede periode. 2) Opkaldsafgifter. Der opkræves ikke opkaldsafgift i UK. '!DC havde oplyst, at den gennemsnitlige samtalelængde opgjort ultimo august 2001 var på 3,29 minutter for den samlede trafik i '!DC's net. Denne gennemsnitlige samtalelængde blev benyttet ved beregningerne for alle fire lande. 3) Valutakursomregning: IT- og Telestyrelsen havde foretaget valutakurs omregninger ved anvendelsen af de gennemsnitlige valutakurser for året 2001 oplyst af Nationalbanken. 4) Endelig havde IT- og Telestyrelsen korrigeret for variation i hvor store afstande, de enkelte takster dækker i de forskellige lande. For UK's vedkommende var anvendt de samme vægte som i IT - og Telestyrelsens afgørelse af 7. december Det fremgik af afgørelsen, at der efter disse konektioner var tale om stort set sammenlignelige samtrafikydelser i sammenlignelige samtrafikaftaler. De områder, hvor der ikke kunne siges at være fuld sammenlignelighed, var inddraget i IT- og Telestyrelsens samlede skøn. Beregningerne inden det samlede skøn viste, at for lokal samtrafik havde UK, Irland og Frankrig priser, der lå % lavere end de danske priser. Imidlertid skulle der efter IT - og Telestyrelsens opfattelse ske en skønsmæssig korrektion for det samlet set højere prisniveau for faste afgifter i de sammenlignede lande På baggrund af en samlet skønsmæssigt vurdering, hvor IT- og Telestyrelsen lod sit endelige skøn præge af en vis forsigtighed bl.a. på baggrund af den bebyrdende virlming for mc af nedsættelse af samtrafiktaksterne, traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om nedsættelse af mc's takster i den nederste del af den procentvise ramme %. Med en korrektion for de højere faste afgifter blev afgørelsen, at mc's takster for lokal samtrafik skulle nedsættes med 20 %. 1 Peak periode: Spidsbelastningsperiode.

10 10 I brev af 1. marts 2002 til IT- og Telestyrelsen indsendte TDC med forbehold for TDC's eventuelle anke af afgørelsen og en eventuelopsættende virkning heraf forslag til udmøntning af den af IT - og Telestyrelsen krævede nedsættelse af taksterne for lokal samtrafik. TDC oplyste, at prisændringerne svarede til en nedsættelse på 20 % på access og terminering, når sammenvejningen blev foretaget under de fomdsætninger for beregningen af trafikfordeling og samtalelængde, som fremgik af U- og Telestyrelsens afgørelse. I brev af 6. marts 2002 konstaterede IT- og Telestyrelsen, at mc's foreslåede udmøntning levede op til IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar Forslaget til udmøntning gav ikke styrelsen anlednmg til bemærkninger. IT- og Telestyrelsen bemærkede, at styrelsen som hidtil havde valgt at lade det være op til mc konkret at udmønte afgørelsen på konkrete priselementer, herunder opkaldsafgift og minuttakster i høj- og lavtakstperioden. IT- og Telestyrelsen oplyste, at styrelsen nøje havde overvejet, hvorvidt den foreslåede udmøntning var i overensstemmelse med telelovgivningens formålsbestemmelser, herunder særligt at sikre alle udbydere reelle og ikke- diskriminerende muligheder for at indgå aftaler om samtrafik. Med brev af 19. marts 2002 indbragte TDC sagen for Teleklagenævnet. Påstanden lød på, at rr - og Telestyrelsens afgørelse skulle ophæves i sin helhed. Den subsidiære påstand lød på, at rr - og Telestyrelsens afgørelse skulle hjemvises til fornyet behandling i rr - og Telestyrelsen. Til støtte for påstanden gjorde TDC som hovedanbringende gældende, at samtrafikpriserne i Irland ikke kan danne grundlag for en BPafgørelse, da priserne som følge af en igangværende appelproces ikke er udtryk for et stabilt prisleje. Til støtte for den subsidiære påstand gjorde '!DC følgende anbringender gældende: 3) IT- og Telestyrelsens afgørelse lider af en væsentlig formel mangel, idet IT - og Telestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt omstændighederne i forbindelse med prisfastsættelsen i Irland med henblik på at afgøre, om priserne kan anses at have et stabilt prisleje. 4) IT - og Telestyrelsen havde i forbindelse med udøvelsen af sit samlede skøn medtaget en for lav korrektion for faste afgifter i de sammenlignende lande. Ad mc's påstand 1) Det var mc's opfattelse, at priserne i Irland ikke kan anses for at befinde sig i et stabilt prisleje som følge af den igangværende domstolsprøvelse. mc fandt, at kravet i bemærkningerne til telelovens 55, stk. 3, om et stabilt prisleje fomdsætter, at styrelsen ikke har kendskab til ornstændi~heder, der kan påvirke samtrafikpriser-

11 1.1 ne i det land, som påtænkes anvendt ved BP- vurderingen. I denne sag kunne det ikke afvjses, at priserne i den nærmeste fremtid kunne blive ændret på grund af domstoisprøvelsen. TDC fandt, at der ikke på baggrund af I'I' - og Telestyrelsens oplysninger fra den irske telestyrelse var grundlag for at udlede, at en eventuel omstødelse af den irske telestyrelses afgørelse kun vil have virkning for fremtiden og således ikke have tilbagevirkende kraft. Efter TDC' s opfattelse havde I'I'- og Telestyrelsen ikke taget hensyn til. at Eircoms samtrafikaftale indeholder et klart forbehold for regulering af priserne med tilbagevirkende kraft, hvis Eircom får medhold. Det ville derfor efter TDC's opfattelse ikke kunne afvises. at Eircom som følge af det aftalte forbehold kunne gennemføre en regulering med tilbagevirkende kraft. uanset om domstolsafgørelsen ikke måtte tage stilling til spørgsmålet om regulering af priserne med tilbagevirkende kraft. Ad den subsidiære påstand Ad anbringende 1: Til den subsidiære påstand bemærkede TDC, at rrog Telestyrelsen i forbindelse med sin vurdering af de irske priser burde have foretaget en nærmere undersøgelse af, om disse var udtryk for et stabilt prisleje. Ifølge TDC tydede den fremlagte mail korrespondance på, at rr- og Telestyrelsen alene havde rettet en uformel og tilsyneladende delvis privat forespørgsel til en medarbejder i den irske telestyrelse. En uformel henvendelse til en medarbejder i den irske telestyrelse kunne ikke udgøre et tilstrækkeligt grundlag for en endelig vurdering. rr- og Telestyrelsen kunne ifølge TDC have indhentet en uvildigjuridisk vurdering af Eircorns sag. Ifølge TDC led afgørelsen af en væsentlig formel fejl på grund af den manglende nærmere undersøgelse af priserne i Irland. Ad TDC's anbringende 2 i den subsidiære påstand. Med hensyn til IT - og Telestyrelsens kollektion for det samlet set højere prisniveau for faste afgifter i de sammenlignede lande fandt WC, at kollektionen burde have været i størrelsesordenen 18 % i stedet for 3-4 % efter IT- og Telestyrelsens beregning. mc påpegede, at styrelsen i relation til UK havde anvendt en årlig afgift, der i realiteten var en kvartaisafgift. TDC påpegede endvidere, at IT- og Telestyrelsen ved opgørelsen af prisen i UK og Irland i stedet for alene at medtage et priselement, som indgår i relation til samtrafikproduktet in-span interconnect, burde have inddraget samtlige priselementer. l brev af 18. april 2002 fremkom rr- og Telestyrelsen med en udtalelse til mc's klage.

12 12 rr- og Telestyrelsen fandt, at det parameter, som skal lægges til grund ved vurderingen af, hvorvidt priser befinder sig på et stabilt prisleje i de sammenlignede lande, er, om de pågældende priser "ikke er usædvanligt lave som følge af priskrig eller lignende", jf. lovbemærkningerne til teleloven. Stabiliteten relaterer sig således til, hvorvidt grundlaget for prisen må antages at befinde sig på et niveau, der på tidspunktet for sammenligningen umiddelbart fremstår som værende fastsat i overensstemmelse med reglerne i det pågældende land, i modsætning til priser, der holdes kunstigt lave f.eks. som følge af priskrig. Der findes efter ITog Telestyrelsens opfattelse ingen holdepunkter i den danske samtrafiklovgivning for, at spørgsmålet om påanke af en fastsat samtrafikpris eller risikoen for senere ændringer i prisen med tilbagevirkende kraft bevirker, at en given udenlandsk samtrafikpris ikke kan anses for at befinde sig i et stabilt leje. IT- og Telestyrelsen bemærkede endvidere, at styrelsen pr. e-mai! havde fået bekræftet hos den irske telestyrelse ODTR, at indbringelsen af prisfastsættelsen for domstolene ikke havde suspensiv virkning for ODTR' s prisfastsættelse. Den af IT - og Telestyrelsen anvendte samtrafikpris var derfor reelt i kraft. Samtidig havde ODTR oplyst, at det ikke kunne udelukkes, at den irske domstols afgørelse ville kunne få tilbagevirkende kraft i form af erstatning, hvilket stod i modsætning til, at prisen kunne tilbagereguleres. IT- og Telestyrelsen konkluderede efterfølgende; at det ikke har relevans for vurderingen af et prisleje, hvorvidt den pågældende prisfastsættelse er anket, og hvilken effekt ankeinstansens afgørelse efterfølgende måtte have for prissætningen. Endelig fandt IT - og Telestyrelsen ikke holdepunkter for at antage, at formen i en myndigheds henvendelse til en anden myndighed eller niveauet i organisationen for de medarbejdere, som forespørgslen rettes til, skulle have indflydelse på kvaliteten af de indhentede oplysninger. IT- og Telestyrelsen havde konkret ikke haft grund til at betvivle rigtigheden af de oplysninger, der var indhentet hos OD1R. Til TDC's subsidiære påstand om hjemvisning af IT- og Telestyrelsens afgørelse til fornyet behandling i IT- og Telestyrelsen gentog IT- og Telestyrelsen vedrørende spørgsmålet om status for de irske priser sin tidligere argumentation. Styrelsen tilføjede, at styrelsen efter gældende forvaltningsretlige grundprincipper ville være forpligtet til at ændre en BP-afgørelse, i det omfang det kommer til IT- og Telestyrelsens kundskab, at grundlaget for denne afgørelse ændres afgørende eller bortfalder. Til TDC's subsidiære påstand vedrørende hjemvisning som følge af!tog Telestyrelsens for lave korrektion for faste afgifter i de sammenlignede lande udtalte IT - og Telestyrelsen. at den ikke som påstået af TDC havde anvendt en kvartalspris i stedet for en årlig afgift. IT - og Telestyrelsen henviste til, at det af den til afgørelsen vedlagte Carrier Price List

13 11 fra BT fremgik, at lejeprisen for en intern kabelforbindelse var 67,59 pund. og at denne pris angik "per 21vIbit/s p.a." Således var der efter ITog Telestyrelsens opfattelse tale om en årlig afgift. (Det er senere i sagen oplyst, at denne pris per 1. april 2002 blev ændret til 60 pund p.a.) Til TDC's anbringende under den subsidiære påstand om, at IT- og Telestyrelsen havde undladt at inddrage samtlige priselementer i samtrafikproduktet in-gpan interconnect, bemærkede IT- og Telestyrelsen, at de samtrafikprodukter, der søges sammenlignet med henblik på vurdering af m~g krydssubsidiering, ikke er fuldt sammenlignelige fra land til land. IT- og Telestyrelsen havde derfor været nødsaget til at vælge de samtrafikprodukter- eller delelementer heraf, der efter IT- og Telestyrelsens vurdering gav den bedste fællesnævner for produkæammenligningen landene imellem. Det var IT - og Telestyrelsens vurdering, at samtrafikproduktet "in-span interconnect" i UK var bedst sammenligneligt med det samtrafikprodukt, som TDC tilbyder. Ifølge IT- og Telestyrelsen omfatter dette UKprodukt tilfælde, hvor trafikken udveksles på et nærmere aftalt punkt et sted mellem den regulerede udbyders central og den anden udbyders central. Der kan i praksis i UK aftales en række forskellige udvekslingspunkter, hvor grundtilfældet er udveksling af trafik på den regulerede udbyders central. Hvis der ønskes udvekslet trafik nærmere den anden udbyders central, betaler den anden udbyder et beløb for transmissionsstrækning. Ifølge IT- og Telestyrelsen er grundtilfældet i UK sammenfaldende med, hvorledes der udveksles trafik i TDC's samtrafikaftaler, idet samtrafikken her etableres på TDC's centraler. IT- og Telestyrelsen havde derfor valgt at sammenligne med netop dette produkt og ikke inddraget transmissionskapacitetselementer i sammenligningen. IT- og Telestyrelsen konkluderede i udtalelsen, at TDC's anbringender ikke gav styrelsen anledning til at revurdere de udførte beregninger og heller ikke de sidst i afgørelsen foretagne skønsmæssige vurderinger. I brev af 7. maj 2002 fremkom '!'DC med kommentarer tillt- og Telestyrelsens brevet 18. april mg bemærkede, at selskabet ikke i bemærkningerne til teleloven havde fundet støtte for, at priserne var stabile, hvis de umiddelbart fremstod som værende fastsat i overensstemmelse med reglerne i det pågældende land. Ifølge TDG fremstod de praktiske erfaringer fra BPafgørelsen baseret på norske priser for sarntrafikpunkter og kapacitet, der senere blev trukket tilbage, som et eksempel på, at myndighedsgodkendelse ikke i alle tilfælde udgjorde et tilstrækkeligt grundlag for en antagelse om stabile priser.

14 14 Det var TDC's opfattelse, at IT- og Telestyrelsens egen fremgangsmåde med fremhævelse over for ODTR af spørgsmålet om sagsanlæggets virlming i relation til tilbagevirkende kraft gaven klar indikation af, at kriteriet stabile priser af styrelsen opfattes mere generelt end en myndighedsgodkendelse. I øvrigt mente TDC, at ODTR var fremkommet med en vag tijkendegivelse til IT- og Telestyrelsen, hvor ODTR på baggrund af det stillede spørgsmål slet ikke havde taget direkte stilling til, om Eircomkunne være berettiget til at hæve priserne med tilbagevirkende kraft. TDC mente, at IT ikke havde foretaget den fornødne oplysning af sagen for at kunne drage den konklusion, at det var udelukket, at priserne kunne reguleres med tilbagevirkende kraft. TDC mente, at IT tilsyneladende havde set helt bort fra, at Eircom i sit Standardtilbud havde forbeholdt sig adgang til at regulere med tilbage- Virkende kraft, hvis selskabet fik medhold i retssagen. TDC bemærkede, at IT - og Telestyrelsen slet ikke havde taget stilling til betydningen af, at Eircoms priser var "interim prices", der efterfølgende vil skulle vurderes af ODTR. Det var TDC's opfattelse, at kravet om stabile priser ikke harmonerede med anvendelsen af "interim prices". Korrektion af faste afgifter. Til støtte for TDC's påstand om, at en intern kabeltorbindelse i BT's standardkontrakt er kvartårlig vedlagde selskabet en bekræftelse i form af en mail fra BT herom. TDC anførte, at IT- og Telestyrelsens beskrivelse af det samlede britiske produkt lsi (in span interconnect) var overfladisk i såvel afgørelsen som i styrelsens udtalelse af 18. april TDC bemærkede, at lsi i UK er et såkaldt symmetrisk produkt, hvor de samme vilkår gælder for både BT og andre operatører. Allerede dette forhold gør en sammenligning problematisk, da de gensidige rettigheder ikke gør det nødvendigt, at alle elementer tildeles en omkostningsbaseret pris. TDC bemærkede, at rr- og Telestyrelsen ved sammenligningen med danske forhold alene havde medtaget BT's pris for Intra Building Circuit. I UK pålægges modparten et udsnit af omkostningemei forhold til mængden af trafik, som hver part udnytter samtrafikgrænsefladen til. Afregningen er derfor ikke fuldt ud omkostningsbaseret. Da rr- og Telestyrelsen havde medregnet kablingselementet til 1 00 % svarede det under danske forhold til, at andre operatører alene anvendte lokal samtrafik med TDC til deres egen trafik. I modsætning til i Danmark vil hver part i UK imidlertid ikke afholde egne basisomkostninger, hvis samtra~ fikproduktet er forlangt af den ene part og udelukkende anvendes til

15 15 trafik for denne. Efter TDC' s opfattelse var sammenligningen med BT's pris for Intra Building Circuit derfor misvisende. Sådanne basisomkostninger vil ifølge TDC i UK nødvendigvis være en linktorbindelse fra centralen til samtrafikpunktet. Årsagen hertil er, at andre operatører i de sammenlignede lande ikke har mulighed for som i Danmark at blive etableret på den lokalcentral, hvor samtrafik ønskes. og den billigste form for samtrafik er derfor lsi etableret umiddelbart uden for lokalcentralen. Det var derfor ikke oplagt, hvordan en sammenligning mellem det valgte danske samtrafikprodukt og lsi skulle foretages. TDC konkluderede, at det af IT- og Telestyrelsen valgte sammenligningsgrundlag ikke var underbygget og ikke i overensstemmelse med UK's regler. Efter TDC's opfattelse havde IT- og Telestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang undersøgt og vurderet forholdene i UK, og afgørelsen hvilede derfor ikke på et retvisende og tilstrækkeligt belyst grundlag. I brev af 11. juni 2002 fremkom IT - og Telestyrelsen med bemærkninger tiltdc' s udtalelse af 7. maj Det var styrelsens opfattelse, at det med lovbemærkningernes eksempel om priskrig er fastsat, hvor meget ("usædvanlig lave") og på hvilken måde ("priskrig eller lignende") en given samtrafikpris skal afvige fra den regelfastsatte pris, for at den pågældende pris er bragt ud af området for BP-bestemmelsens anvendelse. IT - og Telestyrelsen bemærkede, at eksemplet med priskrig med andre ord angiver kriterierne for spændet i den afstand, der som minimum skal være i afvigelsen mellem på den ene side normalprisen og på den anden side den ekstraordinært fastsatte pris, for at gøre den ekstraordinært fastsatte pris uegnet som grundlag i en BP-undersøgelse. Anke af en given prisfastsættelse. der i øvrigt er beregnet efter de nationale regler herfor, opfylder ifølge IT - og Telestyrelsen ikke kriterierne for at være bragt udenfor området for anvendelse som grundlag i en BPundersøgelse. Ifølge styrelsen sker såvel myndighedens som ankeinstansens vurdering af en prisfastsættelse på baggrund af samme sæt bagvedliggende regler, medens fastsættelse af en pris under priskrig altid udelukkende fastsættes ensidigt af udbyderen selv ud fra situationsbestemte kriterier. Til TDC's påpegning af, at Irland anvender "Interim prices", bemærkede rr- og Telestyrelsen, at der var tale om myndighedsgodkendte priser, der var i kraft på tidspunktet for sammenligningen. At prisen var beregnet på grundlag af et budget, sås ikke i sig selv at udgøre et tilstrækkeligt grundlag for at bringe prisen uden for anvendelsesområdet af telelovens 55, stk.3.

16 .16; Med hensyn til 'IDC's bemærkninger om at IT- og Telestyrelsen tidligere havde ændret en BP-afgørelse vedrørende sammenligning med Norge, udtalte styrelsen, at der ikke var tale om en omgørelse, men om en ny afgørelse for fremtiden. Årsagen var en følge af ændringer i det grundlag, som den oprindelige BP-afgørelse blev truffet på. Efter ri' - og Telestyrelsens opfattelse beskrev denne disposition udmærket BP- instrumentets grundintention om at anvende gældende samtrafikpriser til at nedsætte tilsvarende samtrafikpriser med, når der er grundlag herfor, og at tilbagekalde den pågældende nedsættelse, hvis grundlaget på et efterfølgende tidspunkt bortfalder. Med hensyn til mc's bemærkninger om, at grundlaget for sammenligning med UK og Irland er misvisende, bemærkede IT - og Telestyrelsen, at styrelsen havde taget udgangspunkt i produktet "in span interconnection." Dette produkt indeholder nemlig et delprodukt (mc), som ITog Telestyrelsen vurderede som det bedst sammenlignelige produkt i forhold til den aktuelt betragtede danske samtrafikydelse. Udgangspunktet for sammenligningen havde derfor været ydelserne "Intra Building Circuit" henholdsvis "Intra Building Links". rr - og Telestyrelsen bemærkede endvidere, at der i UK og Irland ikke som i Danmark direkte tilbydes en ydelse, hvor samtrafikpunktet er placeret på SMP-udbyderens central. Den mest sammenlignelige situation er derimod "in span" samtrafik i en variant, hvor samtrafikpunktet forudsættes etableret lige, hvor transmissionsforbindelserne terminerer. I dette tilfælde betales i UK og Irland udelukkende en pris pr. 2 MbitJs kapacitet i SMP-udbyderens centralbygning. Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse er det kun relevant i en sammenligning, hvor grundlaget i Danmark udgøres af samtrafikpunktet placeret på SMP-udbyderens central, at medtage en pris for Intra Building Link/Circuit, mens det ikke er relevant at medtage hele eller dele af transmissionsstrækningen. I denne forbindelse bemærkede IT - og Telestyrelsen, at prisen for ydelsen "Intra Building Link/Circuit" i såvel Irland som UK er den samme, uanset om der etableres samtrafikpunkter på centralen hos den udbyder, der ønsker samtrafik, eller "in-span" samtrafik. Dette forhold peger ifølge styrelsen på, at mg-ydelsen kan betragtes isoleret set, og at prisen på mg-ydelsen ikke afhænger af priserne for transmissionsstrækningerne. Med hensyl) til TDC's påstand om, at den anvendte pris for leje af mc er kvartårlig og ikke årlig, havde lt- og Telestyrelsen taget kontakt til den britiske teleregulatør OFrEt. OFI'EL havde bekræftet, at der var tale om en årlig pris, der siden 1997 havde indgået i en priskurv. OFI'EL havde yderligere oplyst, at prisen for mc var omkostningsbaseret ved hjælp af LRAIC-metoden. Derfor var TDC's anbringende om, at den i UK anvendte symmetri i afregningeme bevirker, at ikke alle elementer i prisen nødvendigvis er omkostningsbaserede, ikke relevant.

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

Teleklagenævnet. 31 marts 2003

Teleklagenævnet. 31 marts 2003 Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktieselskabet Lindh Staben Horten Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

til overførelse af data,.

til overførelse af data,. Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 Kobenhavn K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere