Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade Køb~vn C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C"

Transkript

1 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade Køb~vn C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf Fax Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S vedrørende IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar 2002 om nedsættelse af TDC's priser for koblet samtrafik med 25 % på lokaltrafik (access og terminering), jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrenceog forbrugerforhold på telemarkedet 55 jf. 101, stk. 1, nr. 4. J.m Q50 TDC har i brev af 19. marts 2002 indbragt IT- og Tel"estyrelsens afgørelse af 20. februar 2002, hvori styrelsen traf afgørelse om nedsættelse af TDC's priser for koblet samtrafik med 25 % på lokal trafik (access og teinlinering). M afgørelsen fremgik, at den var truffet på basis af en bedste praksis sammenligning af priserne for access og terminering af koblet samtrafik i Danmark, Storbritannien, Irland og Frankrig med hjemmel i 55, stk.3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (herefter benævnt "teleloven"). På baggrund af bedste praksis beregninger og vurderinger var det IT - og Telestyrelsens samlede vurdering, at prisniveauet for lokal samtrafik i tilsvarende samtrafikaftaler i Storbritannien, Irland og Frankrig var lavere end de pr. 1. januar 2001 hos TDC gældende takster. TDC's påstand lød på, at IT- og Telestyrelsens afgørelse skulle ophæves i sin helhed. Den subsidiære påstand lød på, at IT - og Telestyrelsens afgørelse skulle hjemvises til fornyet behandling i IT - og Telestyrelsen. Til støtte for påstanden har 'IDC som hovedanbringende gjort gældende, at samtrafikpriserne i Irland ikke kan danne grundlag for en bedste praksis- afgørelse, da priserne som følge af indbringelsen for de irske domstole af den irske telestyrelses (ODTR) prisfastsættelse ikke er udtryk for et stabilt prisleje. Til støtte for den subsidiære påstand har TDC gjort følgende anbringender gældende: 1) IT - og Telestyrelsens afgørelse lider af en væsentlig formel mangel. idet IT - og Telestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt

2 2 omstændighederne i forbindelse med prisfasæættelsen i Irland med henblik på at afgøre, om priserne kan anses at have et stabilt prisleje. 2) IT - og Telestyrelsen har i forbindelse med udøvelsen af sit samlede skøn medtaget en for lav korrektion for faste afgjfter i de med Danmark sammenlignede lande. Teleklagenævnet har behandlet TDC's klage på et møde i nævnet den 19. august Nævnet traf på grundlag af det i sagen foreliggende materiale, jf. den vedhæftede sagsfremstilling, afgørelse om at stadfæste IT - og Telestyrelsens afgørelse. Teleklagenævnet har ved sin bedømmelse af sagen lagt vægt på føl. gende: Ad TDC's påstand om ophævelse af afgørelsen i sin helhed. Teleklagenævnet har ved sin bedømmelse som ved en tidligere afgørelse truffet den 8. maj 2002 vedrørende klage fra Telia over en afgørelse truffet af rr - og Telestyrelsen, hvori indgik sammenligning med påklagede priser i Norge, lagt vægt på, at det af sagen fremgår, at rr- og Telestyrelsen er indstillet på at justere allerede trufne bedste praksis afgørelser, når "sammenligningsgrundlaget falder væk." Teleklagenævnet kan tiltræde dette synspunkt, uanset at lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 55, stk. 3, alene taler om prisnedsættelser. Spørgsmålet om justeringer er således ikke lovnormeret, men hjemmelen hertil må antages at ligge i lovgivningens forudsætning om en til enhver tid korrekt prisdannelse. Teleklagenævnets accept har til forudsætning, at der er tale om væsentlige forskydninger i sammenligningsgrundlaget, og at IT - og Telestyrelsens beredvillighed gælder, hvad enten der er tale om, at sammenligningsgrundlaget har ændret sig i op- eller nedadgående retning. Teleklagenævnet forventer således, at IT- og Telestyrelsen justerer sin afgørelse, hvis den i sagen nævnte irske afgørelse ændres væsentligt på basis af indbringelsen af prisfastsættelsen for domstolene. Ad den subsidiære påstand, anbringende l, om, at lt- og Telestyrelsens afgørelse lider af en fonnel mangel på grund at; at styrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt omstændighederne i forbindelse med piisfastsættelsen i Irland. Det er nævneæ opfattelse, at IT- og Telestyrelsens afgørelse ikke lider af en væsentlig formel mangel. Det er således nævneæ opfattelse, at det må være op til IT - og Telestyrelsens skøn på hvilket niveau, der skal rettes henvendelse til en anden myndighed, og der må som udgangspunkt kunne stoles på de oplysninger, der er blevet indhentet. Samtidig er det nævnets opfattelse, at der ikke var noget i indholdet af svaret fra

3 3 ODTR, der konkret burde have givet IT - og Telestyrelsen anledning til at tvivle på rigtigheden af de indkomne oplysninger. '!DC har under dette anbringende endvidere påberåbt sig, at IT - og Telestyrelsen burde have undersøgt spørgsmålet nærmere om reævirknmgeme i Irland af, at der bliver givet medhold ved domstolene i den indbragte sag om prisfastsættelsen. Nævnet finder hertil, at det ligger inden for a1mindelig god sagsbehandling, at en offentlig myndighed på baggrund af den hidtidige sagsbehandling ændrer sin vurdering af betydningen for sagens afgørelse af et konkret spørgsmål og dermed jkke søger spørgsmålet yderligere belyst. Ad den subsidiære påstand, anbringende 2, om, at]t - og Telestyrelsen i forbindelsen med udøvelsen af sit samlede skøn i afgørelsen har medtaget en for lav korrektion for faste afgifter i de sammenlignede lande. Med hensyn til TDC's bemærkninger om, at styrelsen i relation til afgifter for Intra Building Circuit i Storbritannien havde anvendt en årlig udgift, der i realiteten var en kvartalsafgift, har nævnet på baggrund af den i sagen afit- og Telestyrelsen fremlagte mail-veksling med det britiske Oftellagt til grund, at den pågældende afgift er årlig. For så vidt angår WC's bemærkninger om, at rr- og Telestyrelsen ved fastsættelsen af korrektionen for faste afgifter i de sammenlignede lande har fastsat en for lav korrektion, finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte styrelsens afgørelse. Nævnet finder således, at styrelsen ved afgørelsen har holdt sig inden de rammer, som telelovgivningen udstikker for styrelsens samlede skøn ved fastsættelse af en konkret samtrafikpris baseret på bedste praksis metoderne, herunder særligt de overordnede målsætninger for samtrafikprisreguleringen, således som de er beskrevet i telelovens 1, stk. 3. Teleklagenævneæ afgørelse er i henhold til 102, stk. l, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet endelig og kan derfor ikke påklages til anden administrativ myndighed, herunder til ministeren for videnskab, telmologi og udv1kling. Teleklagenævnem afgørelse kan indbringes for domstolene senest otte uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. 102, stk. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. P.N.V. J-I~~~~~~'te~~n /".LV.L~~:r:;~~'

4 4 Sagsfremstilling. Klage fra TDC A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar 2002 om nedsættelse af TDC's priser for koblet samtrafik med 25 % på lokaltrafik (access og terminering) J.nr IT- og Telestyrelsen traf den 20. februar 2002 afgørelse om, at TDC's takster for koblet samtrafik som minimum skulle nedsættes med 20 % på lokal samtrafik i forhold til de pr. 1. januar 2002 gældende takster. Nedsættelsen skulle ske senest fra den 1. marts IT - og Telestyrelsen havde foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for access og terminering af koblet samtrafik i Danmark, Storbritannien, Irland og Frankrig, jf. 11, stk. 1, m.2, i bekendtgørelse m. 570 af 22. juni 2000 om samtrafik, jf. 55, stk.3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. På baggrund af bedste praksis beregninger og vurderinger var det IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at der forelå dokumentation for, at prisniveauet for lokal samtrafik i tilsvarende samtrafikaftaler i Storbritannien, Irland og Frankrig var lavere end de pr. 1. januar 2001 hos TDC gældende takster for koblet samtrafik. Denne afgørelse har TDC den 19. marts 2002 anket til Teleklagenævnet. I brev af 21. december 2001 meddelte IT - og Telestyrelsen til TDC, at styrelsen af egen drift havde udarbejdet en "bedste praksis" undersøgelse af TDC's priser for koblet samtrafik (access og temlinering). IT- og Telestyrelsen oplyste, at undersøgelsen havde været baseret på den samme metode som de hidtidige afgørelser om "bedste praksis" og var foretaget på baggrund af en sammenligning af niveauet for samtrafikpriserne i Danmark, Storbritannien, Irland og Frankrig. Det formelle sammenlignmgstidspunkt for afgørelsen var den 1. januar Bilagt IT- og Telestyrelsens brev var et udkast til afgørelse. IT- og Telestyrelsen konkluderede, at der var grundlag for at træffe afgørelse om, at mc burde nedsætte de pr. 1. januar 2001 gældende priser for koblet samtrafik med 25 % på lokal samtrafik. Afgørelsen ville have virkning pr. 1. febfuai IT- og Telestyrelsen bad mc om bemærkninger til sagen, herunder til udkastet til afgørelse. Samtidig blev mc anmodet om at kontrollere og opdatere de anvendte trafikfordelinger, samtalelængder m.v. I brev af 23. januar 2002 fremkom TDC med bemærkninger og opdateringer til IT - og Telestyrelsens udkast til afgørelse. Det fremgik bl.a. af

5 i bemærkningerne, attdc ikke fandt, at de priser, som indgår i den irske samtrafikaftale, er udtryk for et stabilt prisleje, jf. bemærkningerne til telelovens 55, stk. 3, om at det ved en sammenligning af samtrafikpriser i en bedste praksis afgørelse skal sikres, at den pågældende listepris er udtryk for et stabilt prisleje. TDC argumenterede med, at det af det irske Eircoms samtrafikaftale fremgår, at alle trafikafhængige priser, undtaget transit, er genstand for en appelproces, hvis resultat kan føre til en forhøjelse af priserne. TDC mente endvidere, at IT - og Telestyrelsen burde have foretaget en væsentlig mere dybtgående samlet analyse af alle betydelige delelementer af samtrafikproduktet udveksling af trafik, end den der fremgik af udkastet til afgørelse. TDC mente, at der i IT- og Telestyrelsens beregninger ikke indgik de væsentlige priselementer, der opkræves for samtrafikkapacitet i TDC's samtrafikaftale. Dette skyldtes ifølge TDC, at betaling for samtrafikkapacitet i UK og Irland er en integreret og uadskillelig del af betalingen for transmissionsydelser, hvorfor der i disse to lande ikke kan indgås aftale om samtrafikpunkter og kapacitet, uden at der også indgår betaling for en minimumstransmissionsydelse. Ifølge TDC havde styrelsen alene medtaget prisen i UK for delproduktet æc (Intra Buliding Circuit), som ifølge TDC er den interne ledningsføring fra centralen til transmissionsuctstyret. Imidlertid burde der efter TDC's opfattelse tillige være medtaget transmissionsforbindelsen fra trans~ionsudstyret til samtrafikpunktet mod den anden operatør. TDC' s beregninger var foretaget på baggrund af produktet CSI = customer sited interconnection, som er den billigste mulighed for samtrafik i UK. Dette produkt forudsætter, at den rekvllerende udbyder vil have det ønskede samtrafikpunkt placeret på egen central. TDC havde foretaget en beregning, som viste, at de danske priser for lokal samtrafik var 2 % højere end gennemsnittet for de tre sammenlignede lande, når der blev højde for en række produktrelaterede korrektioner. Denne beregning havde dog ikke taget højde for samtlige produktrelaterede korrektioner. TDC opfordrede på denne baggrund IT- og Telestyrelsen til at lade en nærmere række af beskrevne forhold indgå skønsmæssigt i et eventuelt krav til reduktion af samtrafjkpriseme. ~rr - og Telestyrelsens telefonnotat af februar 2002 fremgik, at spørgsmålet om, hvorvidt den irske pris kunne lægges til grund i en BP3-afgørelse, selvom prisfastsættelsen var anket, var blevet forelagt Kammeradvokaten. Kammeradvokaten havde oplyst. at den irske pris kunne lægges til grund, hvis anken ikke havde opsættende virkning. Hvis den pågældende samtrafikpris var gældende i Irland, havde den formel retskraft og kunne som sådan umiddelbart anvendes til sammenligning.

6 8 Den 20. februar 2002 forelå rr- og Telestyrelsens endelige afgørelse om, at TDC skulle nedsætte priserne for koblet samtrafik (access og terminering) med 20 % på lokal samtrafik. Det fremgik af afgørelsen, at rr- og Telestyrelsen havde valgt at basere sammenligningen på tre-lande metoden, UK, Irland og Frankrig, udfra en samlet vurdering af, at en BP -3 lande sammenligning bedst ville kuiule sikre et prisniveau for samtrafik, der tilgodeser formålene i teleloven. Afgørelsen heraf var bl.a. baseret på disse landes nuværende prisniveauer for kobletsamtrafik sammenholdt med den gennemførte samtrafikregulering og foreløbige markedsudvikling og -sammensætning i disse lande. Med hensyn til det forhold, at de trafikafhængige sarntrafikpriser i Irland er genstand for en appelproces, oplyste IT- og Telestyrelsen, at Eircom havde krævet omstødelse af den irske telestyrelses afgørelse om fastsættelse af sarntrafikpriseme. Den irske telestyrelse havde oplyst, at det ikke er sandsynligt, at en afgørelse i appelsagen foreligger før i år Den irske telestyrelse havde endvidere oplyst, at den igangværende appelproces ikke havde opsættende virkning for så vidt angår de gældende priser, samt at en eventuel omstødelse af den irske telestyreises afgørelse kun vil have virkning for fremtiden og således ikke have tijbagevirkende kraft. I afgørelsen fremgik det om IT- og Telestyrelsens konkrete tre-lande sammenji~ing, at der i Storbritannien og Irland er forskellige takster for terminering og access. IT-og Telestyrelsen havde i sammenligningen vægtet den faktiske fordeling af trafikken i TDC' net med henholdsvis 63,6 % og 36,4 %. IT- og Telestyrelsen havde i sammenligningen alene foretaget en analyse af taksterne for trafikydelser i forbindelse med koblet samtrafik. IT- og Telestyrelsen oplyste, at afgørelsen omfattede priser for samme delelementer af samtrafikproduktet koblet samtrafik som i afgørelsen af 7. december 2000, hvorefter TDC skulle nedsætte taksterne for disse produkter med minimum 5 % på lokal samtrafik. Teleklagenævnet stadfæstede afgørelsen den 28. marts T- og Telestyrelsen mente, at nærværende afgørelse opfyldte den af Teleklagenævnet udmeldte fortolkning af telelovens 55, stk. 3, hvorefter IT - og Telestyrelsens afgørelse altid skal indeholde en samlet konklusion i form af en samlet pris. IT - og Telestyrelsens afgørelse indeholdt en nærmere vurdering af sammenlignelighed mellem de tre lande. Herom hed det i afgørelsen, at de af IT - og Telestyrelsen anvendte bilag alle var fra standardtilbud fra henholdsvis BT (UK), Eircom (Irland) og France Telecom (Frankrig), hvorfor det kunne konstateres, at taksterne var i overensstemmelse med de faktiske forhold. Endvidere kunne ITog Telestyrelsen konstatere, at der var tale om listepriser, der benyttes i

7 7 gældende samtrafikaftaler, ligesom der var tale om, at den pågældende listepris var udtryk for et stabilt prisleje. IT - og Telestyrelsen havde foretaget en vurdering af eventuel krydssubsidiering i forhold til andre relevante ydelser 1) inden for samtrafikproduktet, 2) andre relevante kategorier af samtrafikprodukter samt 3) andre relevante aktivitetsområder. IT- og Telestyrelsen udtalte, at en fuldstændig vurdering af spørgsmålet om krydssubsidiering kun kunne foretages ved at sammenholde omkostningsdata fra de forskellige lande. Da sådanne data ikke var tilgængelige havde IT - og Telestyrelsen i stedet foretaget mere overordnede vurderinger hovedsageligt baseret på prissammenligninger. IT - og Telestyrelsen udtalte, at styrelsen havde anvendt samme metode for undersøgelse af krydssubsidiering som anvendt i den af Teleklagenævnet stadfæstede afgørelse af 7. december Ad 1) For så vidt angår andre ydelser inden for samtrafikproduktet udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester (koblet samtrafik) havde IT - og Telestyrelsen foretaget en vurdering af, om der i de sammenlignede lande opkræves andre afgifter (faste afgifter/portafgifter), som er højere end i Danmark, og som eventuelt kunne muliggøre lavere txafikafgifter for koblet samtxaf1k. Foranlediget af et ønske fra WC havde IT - og Telestyrelsen i forhold til tidligere undersøgelser foretaget en mere differentieret sammenligning af de faste afgifter for lokale, henholdsvis generelle samtrafjkpunkter. I lyset af, at forskellen mellem priserne i de sammenlignede lande er af en ikke ubetydelig størrelsesorden, havde IT- og Telestyrelsen i forbindelse med udøvelsen af sit samlede skøn ud fra et forsigtighedsprincip valgt at medtage en korrektion for det samlet set højere prisniveau for faste afgifter i de sammenlignede lande. Dette var sket til trods for, at der ikke umiddelbart var grundlag for at konkludere, at der sker krydssubsidiering mellem priserne for koblet samtrafjk og de faste afgifter. Korrektionen var baseret på en samlet vurdering af forskellene i prisniveauet for de faste afgifter i UK, Irland og Frankrig omregnet til en rninutpris baseret på den gennemsnitlige samtrafjk i henholdsvis lokale og generelle samtrafikpunkter. Beregningen pegede ifølge IT- og Telestyrelsens afgørelse på en korrektion i størrelsesordenen 3-4 % for lokal samtrafjk og 2-3 % for samtrafjk indenfor og mellem samtrafjkområder. Det fremgi;k af afgørelsen, at IT - og Telestyrelsen havde gennemgået priserne for transittrafik i Storbritannien og Irland. Der udbydes ikke transittrafik i Frankrig. På baggrund af denne gennemgang konstaterede IT - og Telestyrelsen, at der hverken i Storbritannien eller Irland opkræves priser for transittrafik af en størrelse, der kunne give anledning til at antage, at de rninutafhængige takster i de sammenlignede lande

8 8 var kunstigt lave som følge af, at der opkræves tilsvarende højere priser for transittrafik. Ad 2) For så vidt angår andre kategorier af samtrafikprodukter havde fr- og Telestyrelsen foretaget en sammenligning af priserne for leje af infrastrukturkapacitet (faste kredsløb). IT- og Telestyrelsen konkluderede, at der ikke var indikationer for krydssubsidiering mellem udbudet af koblet samtrafik og udbudet af infrastruktuikapacitet. IT - og Telestyrelsen henholdt sig bl.a. til, at den britiske teleoperatør (OFI'EL) og den irske teleregulatør har gennemført en grundig regnskabsmæssig opsplitning afsmp-udbydemes regnskaber, hvorved det sikres, at der ikke forekommer krydssubsidiering. De franske takster for faste kredsløb lå mellem niveauet i ab og Irland, hvilket efter IT - og Telestyrelsens opfattelse indjkerede, at disse priser heller ikke var et resultat af krydssubsidiering. Ad 3) For så vidt angår andre aktivitetsområder havde IT - og Telestyrelsen ud fra en væsentlighedsbetragtning vurderet takstniveauet på telefoniområdet i de sammenlignede lande. Sammenfattende konkluderede IT- og Telestyrelsen. at der ikke var indikationer for, at de sammenlignede takster skulle være "usædvanlig lave" som følge af eventuel krydssubsidiering. Mere generelt havde IT - og Telestyrelsen vurderet, at samtrafikaftaleme i Danmark og de tre sammenlignede lande var indgået mellem tilsvarende parter, hvorved der var tale om tilsvarende samtrafikaftaler. Endvidere fremhævede IT - og Telestyrelsen, at de reguiatoriske rammer for indgåelse af samtrafikaftaleme var meget ensartede i de fire lande. Efter IT- og Telestyrelsens vurdering er der i de sammenlignede lande tale om net, der ikke adskiller sig væsentligt fra TDC's net, og hverken er væsentligt ældre eller mere moderne end TDC's net. Der var dermed heller ikke grundlag for at antage, at TDC's kvalitetsniveau for samtrafikydelser skulle afvige væsentligt fra kvalitetsniveauet hos de udbydere, der sammenlignes med. IT- og Telestyrelsen havde dog konstateret, at der i de tre sammenlignede lande forekom reciprocitet vedrørende termineringselementer, der var en del af den samlede access- og termineringsydelse, og som var genstand for nærværende BP-sammenligning. Reciprocitet indebærer, at SMP-udbyderen betaler samme priser som modparten for at terminere i hinandens net. IT- og Telestyrelsen mente dog ikke, at forskellen mellem aftalerne fsva. spørgsmålet om reciprocitet under de givne omstændigheder udgjorde en væsentlig produktrelateret forskel.

9 9 Trods den nævnte sammenlignelighed med de tre lande fandt rr- og Telestyrelsen, at der ikke var fuld parallelitet i peak/ off-peak perioder samt i anvendelsen af opkaldsafgifter. Endvidere var der forskelle i samtrafikornrådemes størrelse. På denne baggrund foretog rr- og Telestyrelsen en række korrektioner for de identificerede forskelle samt foretog en valutakursornregning. Samtidig afviste rr - og Telestyrelsen nogle korrektioner, som mc havde ønsket i brev af 23. januar IT- og Telestyrelsen begrundede afslaget dels med korrektionemes bagatelagtige betydning og dels med, at rr - og Telestyrelsen havde udvist en høj grad af forsigtighed i de skøn, der lå bag afgørelsen. IT - og Telestyrelsen valgte at foretage kollektioner for følgende: 1) Forskelle i peak/off peak perioder samt trafikopdeling. IT- og Telestyrelsen valgte konkret at anvende den af '!DC anbefalede periode. 2) Opkaldsafgifter. Der opkræves ikke opkaldsafgift i UK. '!DC havde oplyst, at den gennemsnitlige samtalelængde opgjort ultimo august 2001 var på 3,29 minutter for den samlede trafik i '!DC's net. Denne gennemsnitlige samtalelængde blev benyttet ved beregningerne for alle fire lande. 3) Valutakursomregning: IT- og Telestyrelsen havde foretaget valutakurs omregninger ved anvendelsen af de gennemsnitlige valutakurser for året 2001 oplyst af Nationalbanken. 4) Endelig havde IT- og Telestyrelsen korrigeret for variation i hvor store afstande, de enkelte takster dækker i de forskellige lande. For UK's vedkommende var anvendt de samme vægte som i IT - og Telestyrelsens afgørelse af 7. december Det fremgik af afgørelsen, at der efter disse konektioner var tale om stort set sammenlignelige samtrafikydelser i sammenlignelige samtrafikaftaler. De områder, hvor der ikke kunne siges at være fuld sammenlignelighed, var inddraget i IT- og Telestyrelsens samlede skøn. Beregningerne inden det samlede skøn viste, at for lokal samtrafik havde UK, Irland og Frankrig priser, der lå % lavere end de danske priser. Imidlertid skulle der efter IT - og Telestyrelsens opfattelse ske en skønsmæssig korrektion for det samlet set højere prisniveau for faste afgifter i de sammenlignede lande På baggrund af en samlet skønsmæssigt vurdering, hvor IT- og Telestyrelsen lod sit endelige skøn præge af en vis forsigtighed bl.a. på baggrund af den bebyrdende virlming for mc af nedsættelse af samtrafiktaksterne, traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om nedsættelse af mc's takster i den nederste del af den procentvise ramme %. Med en korrektion for de højere faste afgifter blev afgørelsen, at mc's takster for lokal samtrafik skulle nedsættes med 20 %. 1 Peak periode: Spidsbelastningsperiode.

10 10 I brev af 1. marts 2002 til IT- og Telestyrelsen indsendte TDC med forbehold for TDC's eventuelle anke af afgørelsen og en eventuelopsættende virkning heraf forslag til udmøntning af den af IT - og Telestyrelsen krævede nedsættelse af taksterne for lokal samtrafik. TDC oplyste, at prisændringerne svarede til en nedsættelse på 20 % på access og terminering, når sammenvejningen blev foretaget under de fomdsætninger for beregningen af trafikfordeling og samtalelængde, som fremgik af U- og Telestyrelsens afgørelse. I brev af 6. marts 2002 konstaterede IT- og Telestyrelsen, at mc's foreslåede udmøntning levede op til IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar Forslaget til udmøntning gav ikke styrelsen anlednmg til bemærkninger. IT- og Telestyrelsen bemærkede, at styrelsen som hidtil havde valgt at lade det være op til mc konkret at udmønte afgørelsen på konkrete priselementer, herunder opkaldsafgift og minuttakster i høj- og lavtakstperioden. IT- og Telestyrelsen oplyste, at styrelsen nøje havde overvejet, hvorvidt den foreslåede udmøntning var i overensstemmelse med telelovgivningens formålsbestemmelser, herunder særligt at sikre alle udbydere reelle og ikke- diskriminerende muligheder for at indgå aftaler om samtrafik. Med brev af 19. marts 2002 indbragte TDC sagen for Teleklagenævnet. Påstanden lød på, at rr - og Telestyrelsens afgørelse skulle ophæves i sin helhed. Den subsidiære påstand lød på, at rr - og Telestyrelsens afgørelse skulle hjemvises til fornyet behandling i rr - og Telestyrelsen. Til støtte for påstanden gjorde TDC som hovedanbringende gældende, at samtrafikpriserne i Irland ikke kan danne grundlag for en BPafgørelse, da priserne som følge af en igangværende appelproces ikke er udtryk for et stabilt prisleje. Til støtte for den subsidiære påstand gjorde '!DC følgende anbringender gældende: 3) IT- og Telestyrelsens afgørelse lider af en væsentlig formel mangel, idet IT - og Telestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt omstændighederne i forbindelse med prisfastsættelsen i Irland med henblik på at afgøre, om priserne kan anses at have et stabilt prisleje. 4) IT - og Telestyrelsen havde i forbindelse med udøvelsen af sit samlede skøn medtaget en for lav korrektion for faste afgifter i de sammenlignende lande. Ad mc's påstand 1) Det var mc's opfattelse, at priserne i Irland ikke kan anses for at befinde sig i et stabilt prisleje som følge af den igangværende domstolsprøvelse. mc fandt, at kravet i bemærkningerne til telelovens 55, stk. 3, om et stabilt prisleje fomdsætter, at styrelsen ikke har kendskab til ornstændi~heder, der kan påvirke samtrafikpriser-

11 1.1 ne i det land, som påtænkes anvendt ved BP- vurderingen. I denne sag kunne det ikke afvjses, at priserne i den nærmeste fremtid kunne blive ændret på grund af domstoisprøvelsen. TDC fandt, at der ikke på baggrund af I'I' - og Telestyrelsens oplysninger fra den irske telestyrelse var grundlag for at udlede, at en eventuel omstødelse af den irske telestyrelses afgørelse kun vil have virkning for fremtiden og således ikke have tilbagevirkende kraft. Efter TDC' s opfattelse havde I'I'- og Telestyrelsen ikke taget hensyn til. at Eircoms samtrafikaftale indeholder et klart forbehold for regulering af priserne med tilbagevirkende kraft, hvis Eircom får medhold. Det ville derfor efter TDC's opfattelse ikke kunne afvises. at Eircom som følge af det aftalte forbehold kunne gennemføre en regulering med tilbagevirkende kraft. uanset om domstolsafgørelsen ikke måtte tage stilling til spørgsmålet om regulering af priserne med tilbagevirkende kraft. Ad den subsidiære påstand Ad anbringende 1: Til den subsidiære påstand bemærkede TDC, at rrog Telestyrelsen i forbindelse med sin vurdering af de irske priser burde have foretaget en nærmere undersøgelse af, om disse var udtryk for et stabilt prisleje. Ifølge TDC tydede den fremlagte mail korrespondance på, at rr- og Telestyrelsen alene havde rettet en uformel og tilsyneladende delvis privat forespørgsel til en medarbejder i den irske telestyrelse. En uformel henvendelse til en medarbejder i den irske telestyrelse kunne ikke udgøre et tilstrækkeligt grundlag for en endelig vurdering. rr- og Telestyrelsen kunne ifølge TDC have indhentet en uvildigjuridisk vurdering af Eircorns sag. Ifølge TDC led afgørelsen af en væsentlig formel fejl på grund af den manglende nærmere undersøgelse af priserne i Irland. Ad TDC's anbringende 2 i den subsidiære påstand. Med hensyn til IT - og Telestyrelsens kollektion for det samlet set højere prisniveau for faste afgifter i de sammenlignede lande fandt WC, at kollektionen burde have været i størrelsesordenen 18 % i stedet for 3-4 % efter IT- og Telestyrelsens beregning. mc påpegede, at styrelsen i relation til UK havde anvendt en årlig afgift, der i realiteten var en kvartaisafgift. TDC påpegede endvidere, at IT- og Telestyrelsen ved opgørelsen af prisen i UK og Irland i stedet for alene at medtage et priselement, som indgår i relation til samtrafikproduktet in-span interconnect, burde have inddraget samtlige priselementer. l brev af 18. april 2002 fremkom rr- og Telestyrelsen med en udtalelse til mc's klage.

12 12 rr- og Telestyrelsen fandt, at det parameter, som skal lægges til grund ved vurderingen af, hvorvidt priser befinder sig på et stabilt prisleje i de sammenlignede lande, er, om de pågældende priser "ikke er usædvanligt lave som følge af priskrig eller lignende", jf. lovbemærkningerne til teleloven. Stabiliteten relaterer sig således til, hvorvidt grundlaget for prisen må antages at befinde sig på et niveau, der på tidspunktet for sammenligningen umiddelbart fremstår som værende fastsat i overensstemmelse med reglerne i det pågældende land, i modsætning til priser, der holdes kunstigt lave f.eks. som følge af priskrig. Der findes efter ITog Telestyrelsens opfattelse ingen holdepunkter i den danske samtrafiklovgivning for, at spørgsmålet om påanke af en fastsat samtrafikpris eller risikoen for senere ændringer i prisen med tilbagevirkende kraft bevirker, at en given udenlandsk samtrafikpris ikke kan anses for at befinde sig i et stabilt leje. IT- og Telestyrelsen bemærkede endvidere, at styrelsen pr. e-mai! havde fået bekræftet hos den irske telestyrelse ODTR, at indbringelsen af prisfastsættelsen for domstolene ikke havde suspensiv virkning for ODTR' s prisfastsættelse. Den af IT - og Telestyrelsen anvendte samtrafikpris var derfor reelt i kraft. Samtidig havde ODTR oplyst, at det ikke kunne udelukkes, at den irske domstols afgørelse ville kunne få tilbagevirkende kraft i form af erstatning, hvilket stod i modsætning til, at prisen kunne tilbagereguleres. IT- og Telestyrelsen konkluderede efterfølgende; at det ikke har relevans for vurderingen af et prisleje, hvorvidt den pågældende prisfastsættelse er anket, og hvilken effekt ankeinstansens afgørelse efterfølgende måtte have for prissætningen. Endelig fandt IT - og Telestyrelsen ikke holdepunkter for at antage, at formen i en myndigheds henvendelse til en anden myndighed eller niveauet i organisationen for de medarbejdere, som forespørgslen rettes til, skulle have indflydelse på kvaliteten af de indhentede oplysninger. IT- og Telestyrelsen havde konkret ikke haft grund til at betvivle rigtigheden af de oplysninger, der var indhentet hos OD1R. Til TDC's subsidiære påstand om hjemvisning af IT- og Telestyrelsens afgørelse til fornyet behandling i IT- og Telestyrelsen gentog IT- og Telestyrelsen vedrørende spørgsmålet om status for de irske priser sin tidligere argumentation. Styrelsen tilføjede, at styrelsen efter gældende forvaltningsretlige grundprincipper ville være forpligtet til at ændre en BP-afgørelse, i det omfang det kommer til IT- og Telestyrelsens kundskab, at grundlaget for denne afgørelse ændres afgørende eller bortfalder. Til TDC's subsidiære påstand vedrørende hjemvisning som følge af!tog Telestyrelsens for lave korrektion for faste afgifter i de sammenlignede lande udtalte IT - og Telestyrelsen. at den ikke som påstået af TDC havde anvendt en kvartalspris i stedet for en årlig afgift. IT - og Telestyrelsen henviste til, at det af den til afgørelsen vedlagte Carrier Price List

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP- Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S

Afgørelse om fastsættelse af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP- Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S Nalunaarasuartaateqarnermi aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Tele Greenland A/S sendt via e-mail: tele@tele.gl & Nuuk Skynet A/S (advokat Thomas Dahl Fredslund) sendt via e-mail: tfr@mazanti.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 17. april 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Jørgen Gawinetski

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere