Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade Køb~vn C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C"

Transkript

1 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade Køb~vn C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf Fax Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S vedrørende IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar 2002 om nedsættelse af TDC's priser for koblet samtrafik med 25 % på lokaltrafik (access og terminering), jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrenceog forbrugerforhold på telemarkedet 55 jf. 101, stk. 1, nr. 4. J.m Q50 TDC har i brev af 19. marts 2002 indbragt IT- og Tel"estyrelsens afgørelse af 20. februar 2002, hvori styrelsen traf afgørelse om nedsættelse af TDC's priser for koblet samtrafik med 25 % på lokal trafik (access og teinlinering). M afgørelsen fremgik, at den var truffet på basis af en bedste praksis sammenligning af priserne for access og terminering af koblet samtrafik i Danmark, Storbritannien, Irland og Frankrig med hjemmel i 55, stk.3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (herefter benævnt "teleloven"). På baggrund af bedste praksis beregninger og vurderinger var det IT - og Telestyrelsens samlede vurdering, at prisniveauet for lokal samtrafik i tilsvarende samtrafikaftaler i Storbritannien, Irland og Frankrig var lavere end de pr. 1. januar 2001 hos TDC gældende takster. TDC's påstand lød på, at IT- og Telestyrelsens afgørelse skulle ophæves i sin helhed. Den subsidiære påstand lød på, at IT - og Telestyrelsens afgørelse skulle hjemvises til fornyet behandling i IT - og Telestyrelsen. Til støtte for påstanden har 'IDC som hovedanbringende gjort gældende, at samtrafikpriserne i Irland ikke kan danne grundlag for en bedste praksis- afgørelse, da priserne som følge af indbringelsen for de irske domstole af den irske telestyrelses (ODTR) prisfastsættelse ikke er udtryk for et stabilt prisleje. Til støtte for den subsidiære påstand har TDC gjort følgende anbringender gældende: 1) IT - og Telestyrelsens afgørelse lider af en væsentlig formel mangel. idet IT - og Telestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt

2 2 omstændighederne i forbindelse med prisfasæættelsen i Irland med henblik på at afgøre, om priserne kan anses at have et stabilt prisleje. 2) IT - og Telestyrelsen har i forbindelse med udøvelsen af sit samlede skøn medtaget en for lav korrektion for faste afgjfter i de med Danmark sammenlignede lande. Teleklagenævnet har behandlet TDC's klage på et møde i nævnet den 19. august Nævnet traf på grundlag af det i sagen foreliggende materiale, jf. den vedhæftede sagsfremstilling, afgørelse om at stadfæste IT - og Telestyrelsens afgørelse. Teleklagenævnet har ved sin bedømmelse af sagen lagt vægt på føl. gende: Ad TDC's påstand om ophævelse af afgørelsen i sin helhed. Teleklagenævnet har ved sin bedømmelse som ved en tidligere afgørelse truffet den 8. maj 2002 vedrørende klage fra Telia over en afgørelse truffet af rr - og Telestyrelsen, hvori indgik sammenligning med påklagede priser i Norge, lagt vægt på, at det af sagen fremgår, at rr- og Telestyrelsen er indstillet på at justere allerede trufne bedste praksis afgørelser, når "sammenligningsgrundlaget falder væk." Teleklagenævnet kan tiltræde dette synspunkt, uanset at lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 55, stk. 3, alene taler om prisnedsættelser. Spørgsmålet om justeringer er således ikke lovnormeret, men hjemmelen hertil må antages at ligge i lovgivningens forudsætning om en til enhver tid korrekt prisdannelse. Teleklagenævnets accept har til forudsætning, at der er tale om væsentlige forskydninger i sammenligningsgrundlaget, og at IT - og Telestyrelsens beredvillighed gælder, hvad enten der er tale om, at sammenligningsgrundlaget har ændret sig i op- eller nedadgående retning. Teleklagenævnet forventer således, at IT- og Telestyrelsen justerer sin afgørelse, hvis den i sagen nævnte irske afgørelse ændres væsentligt på basis af indbringelsen af prisfastsættelsen for domstolene. Ad den subsidiære påstand, anbringende l, om, at lt- og Telestyrelsens afgørelse lider af en fonnel mangel på grund at; at styrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt omstændighederne i forbindelse med piisfastsættelsen i Irland. Det er nævneæ opfattelse, at IT- og Telestyrelsens afgørelse ikke lider af en væsentlig formel mangel. Det er således nævneæ opfattelse, at det må være op til IT - og Telestyrelsens skøn på hvilket niveau, der skal rettes henvendelse til en anden myndighed, og der må som udgangspunkt kunne stoles på de oplysninger, der er blevet indhentet. Samtidig er det nævnets opfattelse, at der ikke var noget i indholdet af svaret fra

3 3 ODTR, der konkret burde have givet IT - og Telestyrelsen anledning til at tvivle på rigtigheden af de indkomne oplysninger. '!DC har under dette anbringende endvidere påberåbt sig, at IT - og Telestyrelsen burde have undersøgt spørgsmålet nærmere om reævirknmgeme i Irland af, at der bliver givet medhold ved domstolene i den indbragte sag om prisfastsættelsen. Nævnet finder hertil, at det ligger inden for a1mindelig god sagsbehandling, at en offentlig myndighed på baggrund af den hidtidige sagsbehandling ændrer sin vurdering af betydningen for sagens afgørelse af et konkret spørgsmål og dermed jkke søger spørgsmålet yderligere belyst. Ad den subsidiære påstand, anbringende 2, om, at]t - og Telestyrelsen i forbindelsen med udøvelsen af sit samlede skøn i afgørelsen har medtaget en for lav korrektion for faste afgifter i de sammenlignede lande. Med hensyn til TDC's bemærkninger om, at styrelsen i relation til afgifter for Intra Building Circuit i Storbritannien havde anvendt en årlig udgift, der i realiteten var en kvartalsafgift, har nævnet på baggrund af den i sagen afit- og Telestyrelsen fremlagte mail-veksling med det britiske Oftellagt til grund, at den pågældende afgift er årlig. For så vidt angår WC's bemærkninger om, at rr- og Telestyrelsen ved fastsættelsen af korrektionen for faste afgifter i de sammenlignede lande har fastsat en for lav korrektion, finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte styrelsens afgørelse. Nævnet finder således, at styrelsen ved afgørelsen har holdt sig inden de rammer, som telelovgivningen udstikker for styrelsens samlede skøn ved fastsættelse af en konkret samtrafikpris baseret på bedste praksis metoderne, herunder særligt de overordnede målsætninger for samtrafikprisreguleringen, således som de er beskrevet i telelovens 1, stk. 3. Teleklagenævneæ afgørelse er i henhold til 102, stk. l, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet endelig og kan derfor ikke påklages til anden administrativ myndighed, herunder til ministeren for videnskab, telmologi og udv1kling. Teleklagenævnem afgørelse kan indbringes for domstolene senest otte uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. 102, stk. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. P.N.V. J-I~~~~~~'te~~n /".LV.L~~:r:;~~'

4 4 Sagsfremstilling. Klage fra TDC A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar 2002 om nedsættelse af TDC's priser for koblet samtrafik med 25 % på lokaltrafik (access og terminering) J.nr IT- og Telestyrelsen traf den 20. februar 2002 afgørelse om, at TDC's takster for koblet samtrafik som minimum skulle nedsættes med 20 % på lokal samtrafik i forhold til de pr. 1. januar 2002 gældende takster. Nedsættelsen skulle ske senest fra den 1. marts IT - og Telestyrelsen havde foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for access og terminering af koblet samtrafik i Danmark, Storbritannien, Irland og Frankrig, jf. 11, stk. 1, m.2, i bekendtgørelse m. 570 af 22. juni 2000 om samtrafik, jf. 55, stk.3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. På baggrund af bedste praksis beregninger og vurderinger var det IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at der forelå dokumentation for, at prisniveauet for lokal samtrafik i tilsvarende samtrafikaftaler i Storbritannien, Irland og Frankrig var lavere end de pr. 1. januar 2001 hos TDC gældende takster for koblet samtrafik. Denne afgørelse har TDC den 19. marts 2002 anket til Teleklagenævnet. I brev af 21. december 2001 meddelte IT - og Telestyrelsen til TDC, at styrelsen af egen drift havde udarbejdet en "bedste praksis" undersøgelse af TDC's priser for koblet samtrafik (access og temlinering). IT- og Telestyrelsen oplyste, at undersøgelsen havde været baseret på den samme metode som de hidtidige afgørelser om "bedste praksis" og var foretaget på baggrund af en sammenligning af niveauet for samtrafikpriserne i Danmark, Storbritannien, Irland og Frankrig. Det formelle sammenlignmgstidspunkt for afgørelsen var den 1. januar Bilagt IT- og Telestyrelsens brev var et udkast til afgørelse. IT- og Telestyrelsen konkluderede, at der var grundlag for at træffe afgørelse om, at mc burde nedsætte de pr. 1. januar 2001 gældende priser for koblet samtrafik med 25 % på lokal samtrafik. Afgørelsen ville have virkning pr. 1. febfuai IT- og Telestyrelsen bad mc om bemærkninger til sagen, herunder til udkastet til afgørelse. Samtidig blev mc anmodet om at kontrollere og opdatere de anvendte trafikfordelinger, samtalelængder m.v. I brev af 23. januar 2002 fremkom TDC med bemærkninger og opdateringer til IT - og Telestyrelsens udkast til afgørelse. Det fremgik bl.a. af

5 i bemærkningerne, attdc ikke fandt, at de priser, som indgår i den irske samtrafikaftale, er udtryk for et stabilt prisleje, jf. bemærkningerne til telelovens 55, stk. 3, om at det ved en sammenligning af samtrafikpriser i en bedste praksis afgørelse skal sikres, at den pågældende listepris er udtryk for et stabilt prisleje. TDC argumenterede med, at det af det irske Eircoms samtrafikaftale fremgår, at alle trafikafhængige priser, undtaget transit, er genstand for en appelproces, hvis resultat kan føre til en forhøjelse af priserne. TDC mente endvidere, at IT - og Telestyrelsen burde have foretaget en væsentlig mere dybtgående samlet analyse af alle betydelige delelementer af samtrafikproduktet udveksling af trafik, end den der fremgik af udkastet til afgørelse. TDC mente, at der i IT- og Telestyrelsens beregninger ikke indgik de væsentlige priselementer, der opkræves for samtrafikkapacitet i TDC's samtrafikaftale. Dette skyldtes ifølge TDC, at betaling for samtrafikkapacitet i UK og Irland er en integreret og uadskillelig del af betalingen for transmissionsydelser, hvorfor der i disse to lande ikke kan indgås aftale om samtrafikpunkter og kapacitet, uden at der også indgår betaling for en minimumstransmissionsydelse. Ifølge TDC havde styrelsen alene medtaget prisen i UK for delproduktet æc (Intra Buliding Circuit), som ifølge TDC er den interne ledningsføring fra centralen til transmissionsuctstyret. Imidlertid burde der efter TDC's opfattelse tillige være medtaget transmissionsforbindelsen fra trans~ionsudstyret til samtrafikpunktet mod den anden operatør. TDC' s beregninger var foretaget på baggrund af produktet CSI = customer sited interconnection, som er den billigste mulighed for samtrafik i UK. Dette produkt forudsætter, at den rekvllerende udbyder vil have det ønskede samtrafikpunkt placeret på egen central. TDC havde foretaget en beregning, som viste, at de danske priser for lokal samtrafik var 2 % højere end gennemsnittet for de tre sammenlignede lande, når der blev højde for en række produktrelaterede korrektioner. Denne beregning havde dog ikke taget højde for samtlige produktrelaterede korrektioner. TDC opfordrede på denne baggrund IT- og Telestyrelsen til at lade en nærmere række af beskrevne forhold indgå skønsmæssigt i et eventuelt krav til reduktion af samtrafjkpriseme. ~rr - og Telestyrelsens telefonnotat af februar 2002 fremgik, at spørgsmålet om, hvorvidt den irske pris kunne lægges til grund i en BP3-afgørelse, selvom prisfastsættelsen var anket, var blevet forelagt Kammeradvokaten. Kammeradvokaten havde oplyst. at den irske pris kunne lægges til grund, hvis anken ikke havde opsættende virkning. Hvis den pågældende samtrafikpris var gældende i Irland, havde den formel retskraft og kunne som sådan umiddelbart anvendes til sammenligning.

6 8 Den 20. februar 2002 forelå rr- og Telestyrelsens endelige afgørelse om, at TDC skulle nedsætte priserne for koblet samtrafik (access og terminering) med 20 % på lokal samtrafik. Det fremgik af afgørelsen, at rr- og Telestyrelsen havde valgt at basere sammenligningen på tre-lande metoden, UK, Irland og Frankrig, udfra en samlet vurdering af, at en BP -3 lande sammenligning bedst ville kuiule sikre et prisniveau for samtrafik, der tilgodeser formålene i teleloven. Afgørelsen heraf var bl.a. baseret på disse landes nuværende prisniveauer for kobletsamtrafik sammenholdt med den gennemførte samtrafikregulering og foreløbige markedsudvikling og -sammensætning i disse lande. Med hensyn til det forhold, at de trafikafhængige sarntrafikpriser i Irland er genstand for en appelproces, oplyste IT- og Telestyrelsen, at Eircom havde krævet omstødelse af den irske telestyrelses afgørelse om fastsættelse af sarntrafikpriseme. Den irske telestyrelse havde oplyst, at det ikke er sandsynligt, at en afgørelse i appelsagen foreligger før i år Den irske telestyrelse havde endvidere oplyst, at den igangværende appelproces ikke havde opsættende virkning for så vidt angår de gældende priser, samt at en eventuel omstødelse af den irske telestyreises afgørelse kun vil have virkning for fremtiden og således ikke have tijbagevirkende kraft. I afgørelsen fremgik det om IT- og Telestyrelsens konkrete tre-lande sammenji~ing, at der i Storbritannien og Irland er forskellige takster for terminering og access. IT-og Telestyrelsen havde i sammenligningen vægtet den faktiske fordeling af trafikken i TDC' net med henholdsvis 63,6 % og 36,4 %. IT- og Telestyrelsen havde i sammenligningen alene foretaget en analyse af taksterne for trafikydelser i forbindelse med koblet samtrafik. IT- og Telestyrelsen oplyste, at afgørelsen omfattede priser for samme delelementer af samtrafikproduktet koblet samtrafik som i afgørelsen af 7. december 2000, hvorefter TDC skulle nedsætte taksterne for disse produkter med minimum 5 % på lokal samtrafik. Teleklagenævnet stadfæstede afgørelsen den 28. marts T- og Telestyrelsen mente, at nærværende afgørelse opfyldte den af Teleklagenævnet udmeldte fortolkning af telelovens 55, stk. 3, hvorefter IT - og Telestyrelsens afgørelse altid skal indeholde en samlet konklusion i form af en samlet pris. IT - og Telestyrelsens afgørelse indeholdt en nærmere vurdering af sammenlignelighed mellem de tre lande. Herom hed det i afgørelsen, at de af IT - og Telestyrelsen anvendte bilag alle var fra standardtilbud fra henholdsvis BT (UK), Eircom (Irland) og France Telecom (Frankrig), hvorfor det kunne konstateres, at taksterne var i overensstemmelse med de faktiske forhold. Endvidere kunne ITog Telestyrelsen konstatere, at der var tale om listepriser, der benyttes i

7 7 gældende samtrafikaftaler, ligesom der var tale om, at den pågældende listepris var udtryk for et stabilt prisleje. IT - og Telestyrelsen havde foretaget en vurdering af eventuel krydssubsidiering i forhold til andre relevante ydelser 1) inden for samtrafikproduktet, 2) andre relevante kategorier af samtrafikprodukter samt 3) andre relevante aktivitetsområder. IT- og Telestyrelsen udtalte, at en fuldstændig vurdering af spørgsmålet om krydssubsidiering kun kunne foretages ved at sammenholde omkostningsdata fra de forskellige lande. Da sådanne data ikke var tilgængelige havde IT - og Telestyrelsen i stedet foretaget mere overordnede vurderinger hovedsageligt baseret på prissammenligninger. IT - og Telestyrelsen udtalte, at styrelsen havde anvendt samme metode for undersøgelse af krydssubsidiering som anvendt i den af Teleklagenævnet stadfæstede afgørelse af 7. december Ad 1) For så vidt angår andre ydelser inden for samtrafikproduktet udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester (koblet samtrafik) havde IT - og Telestyrelsen foretaget en vurdering af, om der i de sammenlignede lande opkræves andre afgifter (faste afgifter/portafgifter), som er højere end i Danmark, og som eventuelt kunne muliggøre lavere txafikafgifter for koblet samtxaf1k. Foranlediget af et ønske fra WC havde IT - og Telestyrelsen i forhold til tidligere undersøgelser foretaget en mere differentieret sammenligning af de faste afgifter for lokale, henholdsvis generelle samtrafjkpunkter. I lyset af, at forskellen mellem priserne i de sammenlignede lande er af en ikke ubetydelig størrelsesorden, havde IT- og Telestyrelsen i forbindelse med udøvelsen af sit samlede skøn ud fra et forsigtighedsprincip valgt at medtage en korrektion for det samlet set højere prisniveau for faste afgifter i de sammenlignede lande. Dette var sket til trods for, at der ikke umiddelbart var grundlag for at konkludere, at der sker krydssubsidiering mellem priserne for koblet samtrafjk og de faste afgifter. Korrektionen var baseret på en samlet vurdering af forskellene i prisniveauet for de faste afgifter i UK, Irland og Frankrig omregnet til en rninutpris baseret på den gennemsnitlige samtrafjk i henholdsvis lokale og generelle samtrafikpunkter. Beregningen pegede ifølge IT- og Telestyrelsens afgørelse på en korrektion i størrelsesordenen 3-4 % for lokal samtrafjk og 2-3 % for samtrafjk indenfor og mellem samtrafjkområder. Det fremgi;k af afgørelsen, at IT - og Telestyrelsen havde gennemgået priserne for transittrafik i Storbritannien og Irland. Der udbydes ikke transittrafik i Frankrig. På baggrund af denne gennemgang konstaterede IT - og Telestyrelsen, at der hverken i Storbritannien eller Irland opkræves priser for transittrafik af en størrelse, der kunne give anledning til at antage, at de rninutafhængige takster i de sammenlignede lande

8 8 var kunstigt lave som følge af, at der opkræves tilsvarende højere priser for transittrafik. Ad 2) For så vidt angår andre kategorier af samtrafikprodukter havde fr- og Telestyrelsen foretaget en sammenligning af priserne for leje af infrastrukturkapacitet (faste kredsløb). IT- og Telestyrelsen konkluderede, at der ikke var indikationer for krydssubsidiering mellem udbudet af koblet samtrafik og udbudet af infrastruktuikapacitet. IT - og Telestyrelsen henholdt sig bl.a. til, at den britiske teleoperatør (OFI'EL) og den irske teleregulatør har gennemført en grundig regnskabsmæssig opsplitning afsmp-udbydemes regnskaber, hvorved det sikres, at der ikke forekommer krydssubsidiering. De franske takster for faste kredsløb lå mellem niveauet i ab og Irland, hvilket efter IT - og Telestyrelsens opfattelse indjkerede, at disse priser heller ikke var et resultat af krydssubsidiering. Ad 3) For så vidt angår andre aktivitetsområder havde IT - og Telestyrelsen ud fra en væsentlighedsbetragtning vurderet takstniveauet på telefoniområdet i de sammenlignede lande. Sammenfattende konkluderede IT- og Telestyrelsen. at der ikke var indikationer for, at de sammenlignede takster skulle være "usædvanlig lave" som følge af eventuel krydssubsidiering. Mere generelt havde IT - og Telestyrelsen vurderet, at samtrafikaftaleme i Danmark og de tre sammenlignede lande var indgået mellem tilsvarende parter, hvorved der var tale om tilsvarende samtrafikaftaler. Endvidere fremhævede IT - og Telestyrelsen, at de reguiatoriske rammer for indgåelse af samtrafikaftaleme var meget ensartede i de fire lande. Efter IT- og Telestyrelsens vurdering er der i de sammenlignede lande tale om net, der ikke adskiller sig væsentligt fra TDC's net, og hverken er væsentligt ældre eller mere moderne end TDC's net. Der var dermed heller ikke grundlag for at antage, at TDC's kvalitetsniveau for samtrafikydelser skulle afvige væsentligt fra kvalitetsniveauet hos de udbydere, der sammenlignes med. IT- og Telestyrelsen havde dog konstateret, at der i de tre sammenlignede lande forekom reciprocitet vedrørende termineringselementer, der var en del af den samlede access- og termineringsydelse, og som var genstand for nærværende BP-sammenligning. Reciprocitet indebærer, at SMP-udbyderen betaler samme priser som modparten for at terminere i hinandens net. IT- og Telestyrelsen mente dog ikke, at forskellen mellem aftalerne fsva. spørgsmålet om reciprocitet under de givne omstændigheder udgjorde en væsentlig produktrelateret forskel.

9 9 Trods den nævnte sammenlignelighed med de tre lande fandt rr- og Telestyrelsen, at der ikke var fuld parallelitet i peak/ off-peak perioder samt i anvendelsen af opkaldsafgifter. Endvidere var der forskelle i samtrafikornrådemes størrelse. På denne baggrund foretog rr- og Telestyrelsen en række korrektioner for de identificerede forskelle samt foretog en valutakursornregning. Samtidig afviste rr - og Telestyrelsen nogle korrektioner, som mc havde ønsket i brev af 23. januar IT- og Telestyrelsen begrundede afslaget dels med korrektionemes bagatelagtige betydning og dels med, at rr - og Telestyrelsen havde udvist en høj grad af forsigtighed i de skøn, der lå bag afgørelsen. IT - og Telestyrelsen valgte at foretage kollektioner for følgende: 1) Forskelle i peak/off peak perioder samt trafikopdeling. IT- og Telestyrelsen valgte konkret at anvende den af '!DC anbefalede periode. 2) Opkaldsafgifter. Der opkræves ikke opkaldsafgift i UK. '!DC havde oplyst, at den gennemsnitlige samtalelængde opgjort ultimo august 2001 var på 3,29 minutter for den samlede trafik i '!DC's net. Denne gennemsnitlige samtalelængde blev benyttet ved beregningerne for alle fire lande. 3) Valutakursomregning: IT- og Telestyrelsen havde foretaget valutakurs omregninger ved anvendelsen af de gennemsnitlige valutakurser for året 2001 oplyst af Nationalbanken. 4) Endelig havde IT- og Telestyrelsen korrigeret for variation i hvor store afstande, de enkelte takster dækker i de forskellige lande. For UK's vedkommende var anvendt de samme vægte som i IT - og Telestyrelsens afgørelse af 7. december Det fremgik af afgørelsen, at der efter disse konektioner var tale om stort set sammenlignelige samtrafikydelser i sammenlignelige samtrafikaftaler. De områder, hvor der ikke kunne siges at være fuld sammenlignelighed, var inddraget i IT- og Telestyrelsens samlede skøn. Beregningerne inden det samlede skøn viste, at for lokal samtrafik havde UK, Irland og Frankrig priser, der lå % lavere end de danske priser. Imidlertid skulle der efter IT - og Telestyrelsens opfattelse ske en skønsmæssig korrektion for det samlet set højere prisniveau for faste afgifter i de sammenlignede lande På baggrund af en samlet skønsmæssigt vurdering, hvor IT- og Telestyrelsen lod sit endelige skøn præge af en vis forsigtighed bl.a. på baggrund af den bebyrdende virlming for mc af nedsættelse af samtrafiktaksterne, traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om nedsættelse af mc's takster i den nederste del af den procentvise ramme %. Med en korrektion for de højere faste afgifter blev afgørelsen, at mc's takster for lokal samtrafik skulle nedsættes med 20 %. 1 Peak periode: Spidsbelastningsperiode.

10 10 I brev af 1. marts 2002 til IT- og Telestyrelsen indsendte TDC med forbehold for TDC's eventuelle anke af afgørelsen og en eventuelopsættende virkning heraf forslag til udmøntning af den af IT - og Telestyrelsen krævede nedsættelse af taksterne for lokal samtrafik. TDC oplyste, at prisændringerne svarede til en nedsættelse på 20 % på access og terminering, når sammenvejningen blev foretaget under de fomdsætninger for beregningen af trafikfordeling og samtalelængde, som fremgik af U- og Telestyrelsens afgørelse. I brev af 6. marts 2002 konstaterede IT- og Telestyrelsen, at mc's foreslåede udmøntning levede op til IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar Forslaget til udmøntning gav ikke styrelsen anlednmg til bemærkninger. IT- og Telestyrelsen bemærkede, at styrelsen som hidtil havde valgt at lade det være op til mc konkret at udmønte afgørelsen på konkrete priselementer, herunder opkaldsafgift og minuttakster i høj- og lavtakstperioden. IT- og Telestyrelsen oplyste, at styrelsen nøje havde overvejet, hvorvidt den foreslåede udmøntning var i overensstemmelse med telelovgivningens formålsbestemmelser, herunder særligt at sikre alle udbydere reelle og ikke- diskriminerende muligheder for at indgå aftaler om samtrafik. Med brev af 19. marts 2002 indbragte TDC sagen for Teleklagenævnet. Påstanden lød på, at rr - og Telestyrelsens afgørelse skulle ophæves i sin helhed. Den subsidiære påstand lød på, at rr - og Telestyrelsens afgørelse skulle hjemvises til fornyet behandling i rr - og Telestyrelsen. Til støtte for påstanden gjorde TDC som hovedanbringende gældende, at samtrafikpriserne i Irland ikke kan danne grundlag for en BPafgørelse, da priserne som følge af en igangværende appelproces ikke er udtryk for et stabilt prisleje. Til støtte for den subsidiære påstand gjorde '!DC følgende anbringender gældende: 3) IT- og Telestyrelsens afgørelse lider af en væsentlig formel mangel, idet IT - og Telestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt omstændighederne i forbindelse med prisfastsættelsen i Irland med henblik på at afgøre, om priserne kan anses at have et stabilt prisleje. 4) IT - og Telestyrelsen havde i forbindelse med udøvelsen af sit samlede skøn medtaget en for lav korrektion for faste afgifter i de sammenlignende lande. Ad mc's påstand 1) Det var mc's opfattelse, at priserne i Irland ikke kan anses for at befinde sig i et stabilt prisleje som følge af den igangværende domstolsprøvelse. mc fandt, at kravet i bemærkningerne til telelovens 55, stk. 3, om et stabilt prisleje fomdsætter, at styrelsen ikke har kendskab til ornstændi~heder, der kan påvirke samtrafikpriser-

11 1.1 ne i det land, som påtænkes anvendt ved BP- vurderingen. I denne sag kunne det ikke afvjses, at priserne i den nærmeste fremtid kunne blive ændret på grund af domstoisprøvelsen. TDC fandt, at der ikke på baggrund af I'I' - og Telestyrelsens oplysninger fra den irske telestyrelse var grundlag for at udlede, at en eventuel omstødelse af den irske telestyrelses afgørelse kun vil have virkning for fremtiden og således ikke have tilbagevirkende kraft. Efter TDC' s opfattelse havde I'I'- og Telestyrelsen ikke taget hensyn til. at Eircoms samtrafikaftale indeholder et klart forbehold for regulering af priserne med tilbagevirkende kraft, hvis Eircom får medhold. Det ville derfor efter TDC's opfattelse ikke kunne afvises. at Eircom som følge af det aftalte forbehold kunne gennemføre en regulering med tilbagevirkende kraft. uanset om domstolsafgørelsen ikke måtte tage stilling til spørgsmålet om regulering af priserne med tilbagevirkende kraft. Ad den subsidiære påstand Ad anbringende 1: Til den subsidiære påstand bemærkede TDC, at rrog Telestyrelsen i forbindelse med sin vurdering af de irske priser burde have foretaget en nærmere undersøgelse af, om disse var udtryk for et stabilt prisleje. Ifølge TDC tydede den fremlagte mail korrespondance på, at rr- og Telestyrelsen alene havde rettet en uformel og tilsyneladende delvis privat forespørgsel til en medarbejder i den irske telestyrelse. En uformel henvendelse til en medarbejder i den irske telestyrelse kunne ikke udgøre et tilstrækkeligt grundlag for en endelig vurdering. rr- og Telestyrelsen kunne ifølge TDC have indhentet en uvildigjuridisk vurdering af Eircorns sag. Ifølge TDC led afgørelsen af en væsentlig formel fejl på grund af den manglende nærmere undersøgelse af priserne i Irland. Ad TDC's anbringende 2 i den subsidiære påstand. Med hensyn til IT - og Telestyrelsens kollektion for det samlet set højere prisniveau for faste afgifter i de sammenlignede lande fandt WC, at kollektionen burde have været i størrelsesordenen 18 % i stedet for 3-4 % efter IT- og Telestyrelsens beregning. mc påpegede, at styrelsen i relation til UK havde anvendt en årlig afgift, der i realiteten var en kvartaisafgift. TDC påpegede endvidere, at IT- og Telestyrelsen ved opgørelsen af prisen i UK og Irland i stedet for alene at medtage et priselement, som indgår i relation til samtrafikproduktet in-span interconnect, burde have inddraget samtlige priselementer. l brev af 18. april 2002 fremkom rr- og Telestyrelsen med en udtalelse til mc's klage.

12 12 rr- og Telestyrelsen fandt, at det parameter, som skal lægges til grund ved vurderingen af, hvorvidt priser befinder sig på et stabilt prisleje i de sammenlignede lande, er, om de pågældende priser "ikke er usædvanligt lave som følge af priskrig eller lignende", jf. lovbemærkningerne til teleloven. Stabiliteten relaterer sig således til, hvorvidt grundlaget for prisen må antages at befinde sig på et niveau, der på tidspunktet for sammenligningen umiddelbart fremstår som værende fastsat i overensstemmelse med reglerne i det pågældende land, i modsætning til priser, der holdes kunstigt lave f.eks. som følge af priskrig. Der findes efter ITog Telestyrelsens opfattelse ingen holdepunkter i den danske samtrafiklovgivning for, at spørgsmålet om påanke af en fastsat samtrafikpris eller risikoen for senere ændringer i prisen med tilbagevirkende kraft bevirker, at en given udenlandsk samtrafikpris ikke kan anses for at befinde sig i et stabilt leje. IT- og Telestyrelsen bemærkede endvidere, at styrelsen pr. e-mai! havde fået bekræftet hos den irske telestyrelse ODTR, at indbringelsen af prisfastsættelsen for domstolene ikke havde suspensiv virkning for ODTR' s prisfastsættelse. Den af IT - og Telestyrelsen anvendte samtrafikpris var derfor reelt i kraft. Samtidig havde ODTR oplyst, at det ikke kunne udelukkes, at den irske domstols afgørelse ville kunne få tilbagevirkende kraft i form af erstatning, hvilket stod i modsætning til, at prisen kunne tilbagereguleres. IT- og Telestyrelsen konkluderede efterfølgende; at det ikke har relevans for vurderingen af et prisleje, hvorvidt den pågældende prisfastsættelse er anket, og hvilken effekt ankeinstansens afgørelse efterfølgende måtte have for prissætningen. Endelig fandt IT - og Telestyrelsen ikke holdepunkter for at antage, at formen i en myndigheds henvendelse til en anden myndighed eller niveauet i organisationen for de medarbejdere, som forespørgslen rettes til, skulle have indflydelse på kvaliteten af de indhentede oplysninger. IT- og Telestyrelsen havde konkret ikke haft grund til at betvivle rigtigheden af de oplysninger, der var indhentet hos OD1R. Til TDC's subsidiære påstand om hjemvisning af IT- og Telestyrelsens afgørelse til fornyet behandling i IT- og Telestyrelsen gentog IT- og Telestyrelsen vedrørende spørgsmålet om status for de irske priser sin tidligere argumentation. Styrelsen tilføjede, at styrelsen efter gældende forvaltningsretlige grundprincipper ville være forpligtet til at ændre en BP-afgørelse, i det omfang det kommer til IT- og Telestyrelsens kundskab, at grundlaget for denne afgørelse ændres afgørende eller bortfalder. Til TDC's subsidiære påstand vedrørende hjemvisning som følge af!tog Telestyrelsens for lave korrektion for faste afgifter i de sammenlignede lande udtalte IT - og Telestyrelsen. at den ikke som påstået af TDC havde anvendt en kvartalspris i stedet for en årlig afgift. IT - og Telestyrelsen henviste til, at det af den til afgørelsen vedlagte Carrier Price List

13 11 fra BT fremgik, at lejeprisen for en intern kabelforbindelse var 67,59 pund. og at denne pris angik "per 21vIbit/s p.a." Således var der efter ITog Telestyrelsens opfattelse tale om en årlig afgift. (Det er senere i sagen oplyst, at denne pris per 1. april 2002 blev ændret til 60 pund p.a.) Til TDC's anbringende under den subsidiære påstand om, at IT- og Telestyrelsen havde undladt at inddrage samtlige priselementer i samtrafikproduktet in-gpan interconnect, bemærkede IT- og Telestyrelsen, at de samtrafikprodukter, der søges sammenlignet med henblik på vurdering af m~g krydssubsidiering, ikke er fuldt sammenlignelige fra land til land. IT- og Telestyrelsen havde derfor været nødsaget til at vælge de samtrafikprodukter- eller delelementer heraf, der efter IT- og Telestyrelsens vurdering gav den bedste fællesnævner for produkæammenligningen landene imellem. Det var IT - og Telestyrelsens vurdering, at samtrafikproduktet "in-span interconnect" i UK var bedst sammenligneligt med det samtrafikprodukt, som TDC tilbyder. Ifølge IT- og Telestyrelsen omfatter dette UKprodukt tilfælde, hvor trafikken udveksles på et nærmere aftalt punkt et sted mellem den regulerede udbyders central og den anden udbyders central. Der kan i praksis i UK aftales en række forskellige udvekslingspunkter, hvor grundtilfældet er udveksling af trafik på den regulerede udbyders central. Hvis der ønskes udvekslet trafik nærmere den anden udbyders central, betaler den anden udbyder et beløb for transmissionsstrækning. Ifølge IT- og Telestyrelsen er grundtilfældet i UK sammenfaldende med, hvorledes der udveksles trafik i TDC's samtrafikaftaler, idet samtrafikken her etableres på TDC's centraler. IT- og Telestyrelsen havde derfor valgt at sammenligne med netop dette produkt og ikke inddraget transmissionskapacitetselementer i sammenligningen. IT- og Telestyrelsen konkluderede i udtalelsen, at TDC's anbringender ikke gav styrelsen anledning til at revurdere de udførte beregninger og heller ikke de sidst i afgørelsen foretagne skønsmæssige vurderinger. I brev af 7. maj 2002 fremkom '!'DC med kommentarer tillt- og Telestyrelsens brevet 18. april mg bemærkede, at selskabet ikke i bemærkningerne til teleloven havde fundet støtte for, at priserne var stabile, hvis de umiddelbart fremstod som værende fastsat i overensstemmelse med reglerne i det pågældende land. Ifølge TDG fremstod de praktiske erfaringer fra BPafgørelsen baseret på norske priser for sarntrafikpunkter og kapacitet, der senere blev trukket tilbage, som et eksempel på, at myndighedsgodkendelse ikke i alle tilfælde udgjorde et tilstrækkeligt grundlag for en antagelse om stabile priser.

14 14 Det var TDC's opfattelse, at IT- og Telestyrelsens egen fremgangsmåde med fremhævelse over for ODTR af spørgsmålet om sagsanlæggets virlming i relation til tilbagevirkende kraft gaven klar indikation af, at kriteriet stabile priser af styrelsen opfattes mere generelt end en myndighedsgodkendelse. I øvrigt mente TDC, at ODTR var fremkommet med en vag tijkendegivelse til IT- og Telestyrelsen, hvor ODTR på baggrund af det stillede spørgsmål slet ikke havde taget direkte stilling til, om Eircomkunne være berettiget til at hæve priserne med tilbagevirkende kraft. TDC mente, at IT ikke havde foretaget den fornødne oplysning af sagen for at kunne drage den konklusion, at det var udelukket, at priserne kunne reguleres med tilbagevirkende kraft. TDC mente, at IT tilsyneladende havde set helt bort fra, at Eircom i sit Standardtilbud havde forbeholdt sig adgang til at regulere med tilbage- Virkende kraft, hvis selskabet fik medhold i retssagen. TDC bemærkede, at IT - og Telestyrelsen slet ikke havde taget stilling til betydningen af, at Eircoms priser var "interim prices", der efterfølgende vil skulle vurderes af ODTR. Det var TDC's opfattelse, at kravet om stabile priser ikke harmonerede med anvendelsen af "interim prices". Korrektion af faste afgifter. Til støtte for TDC's påstand om, at en intern kabeltorbindelse i BT's standardkontrakt er kvartårlig vedlagde selskabet en bekræftelse i form af en mail fra BT herom. TDC anførte, at IT- og Telestyrelsens beskrivelse af det samlede britiske produkt lsi (in span interconnect) var overfladisk i såvel afgørelsen som i styrelsens udtalelse af 18. april TDC bemærkede, at lsi i UK er et såkaldt symmetrisk produkt, hvor de samme vilkår gælder for både BT og andre operatører. Allerede dette forhold gør en sammenligning problematisk, da de gensidige rettigheder ikke gør det nødvendigt, at alle elementer tildeles en omkostningsbaseret pris. TDC bemærkede, at rr- og Telestyrelsen ved sammenligningen med danske forhold alene havde medtaget BT's pris for Intra Building Circuit. I UK pålægges modparten et udsnit af omkostningemei forhold til mængden af trafik, som hver part udnytter samtrafikgrænsefladen til. Afregningen er derfor ikke fuldt ud omkostningsbaseret. Da rr- og Telestyrelsen havde medregnet kablingselementet til 1 00 % svarede det under danske forhold til, at andre operatører alene anvendte lokal samtrafik med TDC til deres egen trafik. I modsætning til i Danmark vil hver part i UK imidlertid ikke afholde egne basisomkostninger, hvis samtra~ fikproduktet er forlangt af den ene part og udelukkende anvendes til

15 15 trafik for denne. Efter TDC' s opfattelse var sammenligningen med BT's pris for Intra Building Circuit derfor misvisende. Sådanne basisomkostninger vil ifølge TDC i UK nødvendigvis være en linktorbindelse fra centralen til samtrafikpunktet. Årsagen hertil er, at andre operatører i de sammenlignede lande ikke har mulighed for som i Danmark at blive etableret på den lokalcentral, hvor samtrafik ønskes. og den billigste form for samtrafik er derfor lsi etableret umiddelbart uden for lokalcentralen. Det var derfor ikke oplagt, hvordan en sammenligning mellem det valgte danske samtrafikprodukt og lsi skulle foretages. TDC konkluderede, at det af IT- og Telestyrelsen valgte sammenligningsgrundlag ikke var underbygget og ikke i overensstemmelse med UK's regler. Efter TDC's opfattelse havde IT- og Telestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang undersøgt og vurderet forholdene i UK, og afgørelsen hvilede derfor ikke på et retvisende og tilstrækkeligt belyst grundlag. I brev af 11. juni 2002 fremkom IT - og Telestyrelsen med bemærkninger tiltdc' s udtalelse af 7. maj Det var styrelsens opfattelse, at det med lovbemærkningernes eksempel om priskrig er fastsat, hvor meget ("usædvanlig lave") og på hvilken måde ("priskrig eller lignende") en given samtrafikpris skal afvige fra den regelfastsatte pris, for at den pågældende pris er bragt ud af området for BP-bestemmelsens anvendelse. IT - og Telestyrelsen bemærkede, at eksemplet med priskrig med andre ord angiver kriterierne for spændet i den afstand, der som minimum skal være i afvigelsen mellem på den ene side normalprisen og på den anden side den ekstraordinært fastsatte pris, for at gøre den ekstraordinært fastsatte pris uegnet som grundlag i en BP-undersøgelse. Anke af en given prisfastsættelse. der i øvrigt er beregnet efter de nationale regler herfor, opfylder ifølge IT - og Telestyrelsen ikke kriterierne for at være bragt udenfor området for anvendelse som grundlag i en BPundersøgelse. Ifølge styrelsen sker såvel myndighedens som ankeinstansens vurdering af en prisfastsættelse på baggrund af samme sæt bagvedliggende regler, medens fastsættelse af en pris under priskrig altid udelukkende fastsættes ensidigt af udbyderen selv ud fra situationsbestemte kriterier. Til TDC's påpegning af, at Irland anvender "Interim prices", bemærkede rr- og Telestyrelsen, at der var tale om myndighedsgodkendte priser, der var i kraft på tidspunktet for sammenligningen. At prisen var beregnet på grundlag af et budget, sås ikke i sig selv at udgøre et tilstrækkeligt grundlag for at bringe prisen uden for anvendelsesområdet af telelovens 55, stk.3.

16 .16; Med hensyn til 'IDC's bemærkninger om at IT- og Telestyrelsen tidligere havde ændret en BP-afgørelse vedrørende sammenligning med Norge, udtalte styrelsen, at der ikke var tale om en omgørelse, men om en ny afgørelse for fremtiden. Årsagen var en følge af ændringer i det grundlag, som den oprindelige BP-afgørelse blev truffet på. Efter ri' - og Telestyrelsens opfattelse beskrev denne disposition udmærket BP- instrumentets grundintention om at anvende gældende samtrafikpriser til at nedsætte tilsvarende samtrafikpriser med, når der er grundlag herfor, og at tilbagekalde den pågældende nedsættelse, hvis grundlaget på et efterfølgende tidspunkt bortfalder. Med hensyn til mc's bemærkninger om, at grundlaget for sammenligning med UK og Irland er misvisende, bemærkede IT - og Telestyrelsen, at styrelsen havde taget udgangspunkt i produktet "in span interconnection." Dette produkt indeholder nemlig et delprodukt (mc), som ITog Telestyrelsen vurderede som det bedst sammenlignelige produkt i forhold til den aktuelt betragtede danske samtrafikydelse. Udgangspunktet for sammenligningen havde derfor været ydelserne "Intra Building Circuit" henholdsvis "Intra Building Links". rr - og Telestyrelsen bemærkede endvidere, at der i UK og Irland ikke som i Danmark direkte tilbydes en ydelse, hvor samtrafikpunktet er placeret på SMP-udbyderens central. Den mest sammenlignelige situation er derimod "in span" samtrafik i en variant, hvor samtrafikpunktet forudsættes etableret lige, hvor transmissionsforbindelserne terminerer. I dette tilfælde betales i UK og Irland udelukkende en pris pr. 2 MbitJs kapacitet i SMP-udbyderens centralbygning. Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse er det kun relevant i en sammenligning, hvor grundlaget i Danmark udgøres af samtrafikpunktet placeret på SMP-udbyderens central, at medtage en pris for Intra Building Link/Circuit, mens det ikke er relevant at medtage hele eller dele af transmissionsstrækningen. I denne forbindelse bemærkede IT - og Telestyrelsen, at prisen for ydelsen "Intra Building Link/Circuit" i såvel Irland som UK er den samme, uanset om der etableres samtrafikpunkter på centralen hos den udbyder, der ønsker samtrafik, eller "in-span" samtrafik. Dette forhold peger ifølge styrelsen på, at mg-ydelsen kan betragtes isoleret set, og at prisen på mg-ydelsen ikke afhænger af priserne for transmissionsstrækningerne. Med hensyl) til TDC's påstand om, at den anvendte pris for leje af mc er kvartårlig og ikke årlig, havde lt- og Telestyrelsen taget kontakt til den britiske teleregulatør OFrEt. OFI'EL havde bekræftet, at der var tale om en årlig pris, der siden 1997 havde indgået i en priskurv. OFI'EL havde yderligere oplyst, at prisen for mc var omkostningsbaseret ved hjælp af LRAIC-metoden. Derfor var TDC's anbringende om, at den i UK anvendte symmetri i afregningeme bevirker, at ikke alle elementer i prisen nødvendigvis er omkostningsbaserede, ikke relevant.

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC's priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af trafik

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS Teleklagenævnet Elektro-Let ApS Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup Bredgade 43 DK-1260 København K fif 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Elektro-Let ApS vedrørende klage over et

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Hi3G s priser for terminering af trafik har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

Teleklagenævnet. 31 marts 2003

Teleklagenævnet. 31 marts 2003 Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktieselskabet Lindh Staben Horten Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler En kommune havde givet landzonetilladelse til et byggeri, men havde med henvisning til en lokalplan for området afslået at tillade

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Faxe Kommune Att. Arne Denwers.

Faxe Kommune Att. Arne Denwers. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 4. september 2015 Sag 15/08352 / AMS E-mail: arde@faxekommune.dk kommunen@faxekommune.dk Ophævelse af stoplovsafgørelser for Faxe Kommune for 2007-2012 samt reviderede stoplovsafgørelser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere