BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB"

Transkript

1 BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015

2 Indhold 1 Indledning Opgaver Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab Aktivering og drift af krisestaben Informationshåndtering Koordination og samarbejde Krisekommunikation Bemanding og materiel/udstyr Vejledninger, retningslinjer og procedurer Øvrigt...7 2

3 1 Indledning Formålet med den civile beredskabsplanlægning er at kunne videreføre ledelsen af Region Sjælland i en beredskabssituation. Beredskabsplanen anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyringsorganisation til at håndtere hændelsen. Planen har således til formål at beskrive forhold vedrørende etablering af en krisestyringsorganisation, der gør det muligt for Region Sjælland hurtigt og effektivt at løse sine opgaver. Krisestyringen skal sikre optimal udnyttelse af ressourcer, så konsekvenser af en indtruffen ekstraordinær hændelse begrænses, og så organisationen hurtigst muligt kan vende tilbage til en normal situation. Den civile beredskabsplan er baseret på Region Sjællands almindelige organisation suppleret med etablering af en krisestab og tilhørende støttefunktioner. 2 Opgaver Beredskabsplanen er bygget op over fem kerneopgaver i krisestyringen: Aktivering og drift af krisestaben, håndtering af informationer om krisen, koordinering af handlinger og ressourcer, kommunikation og operativ indsats. Krisestabens arbejde skal kunne understøttes i tilstrækkeligt omfang til, at den kan løse sine opgaver. Varetagelsen af krisestabens opgaver er ikke snævert knyttet til Regionshuset men kan varetages fra andre matrikler, forudsat at IT-infrastrukturen er intakt. 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab Region Sjællands krisestyringsorganisation består af en krisestab samt et antal støttefunktioner. Krisestaben kan inddrage ressourcer fra regionens virksomheder eller udpege enkeltpersoner, der skal inddrages i opgaveløsningen. Krisestaben skal sikre, at Region Sjælland samlet yder en effektiv indsats i forbindelse med ekstraordinære hændelser. For at løse denne opgave skal staben opstille og opretholde et overblik over situationen, koordinere handlinger og disponere ressourcer samt koordinere Region Sjællands interne og eksterne kommunikation om hændelsen. Krisestaben udgøres af: Direktionen (tre medlemmer) Chefen for Ledelsessekretariatet Chefen for Pressestaben Direktionen udpeger en stabschef som udgangspunkt chefen for regionens ledelsessekretariat. Hvis krisestaben vurderer, at der er behov for opskalering af krisestaben, kan krisestaben supplere sig med en ledelsesrepræsentant fra en eller flere af sine virksomhedsområder eller tværgående centre, herunder: Holbæk Sygehus, Nykøbing F Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus, Primær Sundhed, Præhospitalt Center, Psykiatrien, Regional Udvikling, Roskilde og Køge Sygehus, Socialområdet, IT, samt 3

4 Sygehusapoteket. Alle virksomhedsområder og tværgående centre skal derfor planlægge for at kunne indgå i staben med en repræsentant samt en stedfortræder. Indgangen til krisestaben er Ledelsessekretariatet, der sekretariatsbetjener krisestaben. Direktionen har ansvaret for styring og koordinering af regionens virke. Chefen for Ledelsessekretariatet har ansvaret for, at krisestaben kan løse sine opgaver herunder sikring af fysiske rammer, samt styring og koordinering. Chefen for Ledelsessekretariatet skal ligeledes sikre den nødvendige opbakning til krisestaben i form af stabsstøttefunktioner. Disse skal bidrage til, at krisestaben kan varetage sine opgaver. Funktionerne etableres og bemandes ud fra en vurdering af behov for støtte. De ansvarlige enheder skal sikre, at funktionerne kan bemandes. Bemandingen sker efter en særlig bemandingsplan, se action card nr. 1 og skabelon nr Aktivering og drift af krisestaben Region Sjælland skal til enhver tid kunne aktivere krisestaben. Regionen skal være forberedt på at kunne håndtere alle typer kriser inden for eget område, på at yde bistand til andre myndigheder under kriser, der involverer flere sektorer, samt på at indgå i tværgående styringsfora. Krisestaben aktiveres, når det erkendes, at der er opstået en ekstraordinær situation, som kan udvikle sig til en krise. Aktivering og drift af Region Sjællands krisestab: Se action card nr. 1-4 og 6-10 samt skabelonerne nr. 1 og 2 samt 4-7, jf. afsnit 9 Vejledninger, retningslinjer og procedurer I beredskabssituationer følges regionens standardprocedurer mht. kommandovej, kommunikation, opgavefordeling, opgavevaretagelse og pressehåndtering. Region Sjælland er forpligtet til at udsendelse forbindelsesofficerer i forbindelse med aktivering af en række stabe. Forbindelsesofficeren skal fungere som bindeled mellem Region Sjællands krisestab og den modtagende stab samt bidrage til informationsudveksling. 5 Informationshåndtering I forbindelse med en hændelse, hvor Region Sjællands krisestab er aktiveret, vil krisestaben løbende modtage information fra forskellige kilder. For at sikre at relevante informationer kommer frem til staben, kan der iværksættes en række foranstaltninger, f.eks. Forstærket overvågning af postkasser, telefoner og sikrede kommunikationsmidler Medieovervågning Løbende rapportering Hastemeldinger Væsentlige informationer og beslutninger dokumenteres på skrift, så der er enighed om, og klarhed over, hvad der er oplyst til og besluttet af krisestaben. Der tages beslutningsreferat under hvert krisestabsmøde. 4

5 Referatet fordeles til relevante aktører umiddelbart efter hvert krisestabsmøde, se liste over potentielle relevante aktører og eksterne partnere. Der udarbejdes en forløbende aktionsliste, som indeholder informationer om, hvilke tiltag krisestaben har besluttet at sætte i værk samt status for udførelsen ( gennemført, under udførelse, afventer ), se skabelon nr Koordination og samarbejde Krisestaben sørger for, at der løbende er klarhed over de overordnede politiske prioriteringer samt sikrer, at der er dækning for større, ekstraordinære økonomiske dispositioner, hvis dette er nødvendigt for at den operative indsats kan forløbe effektivt. 7 Krisekommunikation Kommunikationsindsatsen i forbindelse med ekstraordinære hændelser skal sikre, at Region Sjælland kan reagere med en hurtig og præcis kommunikation ved akut opstået behov for information og at regionen kan opretholde et højt informationsniveau internt og eksternt. Kommunikationsenheden placeres i umiddelbar nærhed af krisestaben. Det er vigtigt, at der foregår en tæt koordination af krisekommunikationen i forbindelse med hændelser, der omfatter flere myndigheder. I Region Sjælland anvendes et princip om, at det som udgangspunkt er politiets opgave at koordinere information til pressen i indsatsområdet i kaosfasen. Øvrige beredskabsparter udtaler sig om håndtering i egen sektor, efter retningslinjer fra egen organisation. I beredskabssituationer følges således regionens gældende procedurer mht. pressehåndtering herunder modtagelse af henvendelser samt kommandoveje med hensyn til valg af reaktion og valg af medie i kaosfasen koordinerer pressestaben med politiet, jf. ovenstående. Krisekommunikationsopgaver består bl.a. af udpegelse af talsmand, forstærket pressebetjening og medieovervågning, udarbejdelse af relevant ekstern og intern kommunikation, deltagelse i tværgående stabe og koordination med samarbejdspartnere. Krisestaben træffer konkret afgørelse om eventuelt brug af andre sprog end dansk efter indstilling fra Ledelsessekretariatet. Primær Sundhed har indgået aftaler med tolke, der i givet fald kan kontaktes af Ledelsessekretariatet (Kommunikation, Pressestaben) med henblik på oversættelse til de sprog, der vurderes at være relevante i situationen. 8 Bemanding og materiel/udstyr Udgangspunktet for nærværende delplan er, at krisestaben og dens sekretariat varetager sine opgaver med samme opgavefordeling, ud fra samme regler og principper samt med samme typer udstyr som ved regionens daglige drift. 5

6 Hvis krisestaben etableres i Regionshuset, jf. action card nr. 2, skal der være en PC, samt netadgang (såvel intra- som internet), videokonference og fjernsyn. Hvert medlem af krisestaben medbringer egne mobile elektroniske kommunikationsmidler som minimum mobiltelefon. Som følge af rådighed over hjemmearbejdspladser og/eller mobile funktioner for disse medarbejdere, kan krisestabens funktioner varetages fra flere adresser på én gang (herunder eventuelt medarbejderes private adresser) under forudsætning af, at IT-infrastrukturen er intakt. Regionshusets og krisestabens funktioner er følsomme over for energi (el og varme) og vand men ikke fødevarer. På kort sigt er funktionerne ikke følsomme over for utensilier og udstyr. I tilfælde af svigtende adgang til disse funktioner beslutter lederen af Ledelsessekretariatet, om man skal afvente retablering af funktionerne eller midlertidigt flytte opgaveløsningen svarende til en situation med evakuering, se afsnit 10 Øvrigt. 9 Vejledninger, retningslinjer og procedurer Ansvarsfordeling og opgavevaretagelsen reguleres via Region Sjællands kompetenceregler. Der er udarbejdet action cards for: Krisestabens sammensætning, herunder aktivering og afløsning, action card nr. 1 Møderum, inkl. indretning, action card nr. 2 Krisestabens støttefunktioner, action card nr. 3 Orientering internt i Region Sjællands ledelse og administration om nedsættelse af krisestaben, action card nr. 4 Udpegning af karantænefacilitet, action card nr. 5 Der udarbejdes action cards for: Dagsorden for 1. krisestabsmøde, skabelon nr. 1 Dagsorden for krisestabsmøder, skabelon nr. 2 Potentielle modtagere af beslutningsreferater fra krisestaben, skema nr. 1 Regionens pressestrategi/instruks, strategi nr. 1 Skema til brug ved terrortrussel, skabelon nr. 3 Instruks for fordeling af post, action card nr. 6 Stående operationsprocedurer for Kommunikation, action card nr. 7 Skabelon for indrapportering fra Region Sjællands tværgående centre og virksomhedsområder, skabelon nr. 4 Skabelon for hastemeldinger, skabelon nr. 5 Instruks for logføring og journalisering, action card nr. 8 Skabelon for aktionsliste, skabelon nr. 6 Skabelon for organisationens situationsbillede, skabelon nr. 7 Instruks for enhedernes bidrag til opstilling af situationsbilledet, action card nr. 9 Instruks for opstilling af situationsbilledet, action card nr. 10 Skabelon for bemandingsplan, Krisestaben, skabelon nr. 8 6

7 Beredskabsplan og action cards er placeret på Regionshusets intranet under: ministrationen/sider/default.aspx 10 Øvrigt Kommunikation og IT-infrastruktur: Regionshusets og krisestabens funktioner er følsomme over for kommunikation (telefon) og adgang til IT (herunder mail). Koncern IT udarbejder planer for retablering af IT-infrastrukturen ved svigt, som en del af ITberedskabsplan. Evakuering af bygninger: Der foreligger evakueringsinstruks, der er ophængt decentralt i Regionshuset. Der er udpeget samlingsplads, som fremgår af evakueringsinstruksen. I tilfælde af evakuering træffer chefen for Ledelsessekretariatet, jf. den normale kommandovej, beslutning om: 1) at afvente tilbagevenden til Regionshuset uden etablering af krisestab, 2) arbejde fra hjemmet uden etablering af krisestab 3) aktivering af krisestab og etablering af denne på: - En del af Regionshuset som udgangspunkt på Direktionsgangen og med placering af krisestaben i lokale 3408 (mødelokale 21). Subsidiært udpeger chefen for Ledelsessekretariatet et andet lokale - En anden af regionens matrikler (den relevante sygehusledelse orienteres om dette og anviser lokaler) - Privat ejendom eller offentlig ejendom som ikke ejes/drives af Region Sjælland Bombetrusler: Der kan være tale om bombetrussel eller anden terrortrussel rettet mod regionens bygninger eller personer ansat i regionen. Ved telefoniske terrortrusler er det vigtigt at modtageren forholder sig roligt, er venlig, forsøger at holde forbindelsen længst muligt og forsøger at få så mange oplysninger som muligt. Hurtigst muligt registreres en række oplysninger, der kan være til hjælp ved en efterfølgende efterforskning, se skema til brug ved terrortrussel (skabelon 3). Politiet tager stilling til evt. evakuering af Regionshuset. I givet fald iværksættes evakuering jf. evakueringsinstruksen. Genhusning efter brand: I tilfælde af behov for genhusning efter brand eller tilsvarende skader kontakter Ledelsessekretariatet regionens institutioner mhp. muligheder for midlertidig placering af medarbejdere på matrikler uden for Regionshuset, herunder opgørelse af de aktuelle genhusningsmuligheder og beslutning om fordeling på matrikler. Direktionen nedsætter en arbejdsgruppe med deltagelse fra de relevante enheder mhp. opgørelse af kapacitetsbehov og afsøgning af mulighederne for genhusning på mellemlangt og langt sigt. 7

8 Uddannelse, øvelser og evaluering samt revision: Nærværende delplan evalueres og revideres hvert år inden udgangen af januar måned af Ledelsessekretariatet, der er ansvarligt for, at de designerede medlemmer af krisestaben samt Ledelsessekretariatet kender deres funktioner i tilfælde af aktivering af krisestaben. Der arrangeres en krisestyrings-/krisestabsøvelse en gang i hver valgperiode. 8

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Evaluering af KRISØV 2011

Evaluering af KRISØV 2011 Evaluering af KRISØV 2011 Udarbejdet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Offentliggjort februar 2011 Forsidefoto: Situationsbillede

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Struktur for OPERATIV LEDELSE i Københavns brandvæsen Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Version 4 5. november 2011 Indhold Denne rapport er et internt arbejdsdokument.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere