Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark"

Transkript

1 Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD ElectroWash (R) PX IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stof eller kemisk produkt Produktnavn ElectroWash (R) PX Synonymer ES1010E, ES810E Produkttype Identifikation af selskab/virksomhed Producent Aerosol. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA Distributør Tel or toll free Importør adresse på person ansvarlig for dette SDS Nødtelefon (med angivelse af betjeningstid) 2. FAREIDENTIFIKATION ITW Contamination Control Skejby Nordlandsvej 307 DK8200 Aarhus N Denmark Tel Fax Chemtrec or collect Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger. Klassificering F; R11 Fysiske/kemiske farer Sundhedsfarer for mennesker Miljømæssige farer Meget brandfarlig. Irriterer huden. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer. 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Stof/præparat Navn på indholdsstof Præparat ethanol F; R11 [2] propan F+; R12 [2] hexan Isomere, blandinger (indhold < 5% hexan ( )) F; R11 Xn; R65 hexan Isomere, blandinger (indhold < 5% hexan ( )) hexan Isomere, blandinger (indhold < 5% hexan ( )) F; R11 Xn; R F; R11 Xn; R65 propan2ol F; R11 Xi; R36 hexan Isomere, blandinger (indhold < 5% hexan ( )) CAS nummer % EF nummer Klassificering F; R11 Xn; R65 hexan F; R11 Repr. Cat. 3; R62 Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/ /9

2 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Xn; R48/20, R65 Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R sætninger vises i sektion 16 Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige og som derfor behøver nævnes i denne sektion. [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds eller miljøfare [2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Førstehjælpsforanstaltninger Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Beskyttelse af førstehjælpere Anmærkninger til lægen. Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i frisk luft. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mundtilmund genoplivning. Søg lægebehandling. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATOstilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse/nederdelslinning. Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mægder vand at drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATOstilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse/nederdelslinning. Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen. Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mundtilmund genoplivning. Ingen specifik behandling. Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret. Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer. 5. BRANDBEKÆMPELSE Slukningsmiddel Velegnet Ikke velegnet Særlige eksponeringsfarer Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand. Ingen kendte. Brandfarlig aerosol. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste med risiko for efterfølgende eksplosion. Gas kan akkumulere i lave eller lukkede områder eller drive meget langt væk til antændelseskilder og slå tilbage og derved medføre brand eller eksplosion. Bristede spraydåser kan blive skudt ud fra en brand med høj hastighed. Udstrømning til kloak kan medføre en brand eller eksplosionsfare. Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand. Dette materiale er giftig for vandige organismer. Vand fra brandslukning, der er forurenet med dette materiale, skal inddæmmes og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer kuldioxid kulmonoxid Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/ /9

3 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Personlige forholdsregler Miljømæssige forholdsregler Rengøringsmetoder 7. Lille udslip Stort udslip HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering Opbevaring Emballagematerialer Anbefalet Dansk brandklasse Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Hvis spraydåsen er bristet, bør der udvises forsigtighed på grund af det hurtige udslip af indholdet og drivmidlet under tryk. Hvis et stort antal beholdere revner, skal materialet behandles som udslip fra store beholdere, i henhold til anvisningerne i oprydningaf spildafsnittet. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og tør op hvis vandopløseligt, eller absorber med et inaktivt tørt materiale og placer i en egnet beholder til affaldsbortskaffelse. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Nærm dig udslippet med vinden i ryggen. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikkebrandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13). Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenet opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. Bemærk se punkt 1 for oplysninger i forbindelse med nødsituationer og punkt 13 for bortskaffelse af affald. Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Undgå indånding af dampe eller tåger. Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Undgå indånding af gas. Undgå udslip til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations, lys og materialehåndterings) udstyr. Brug ikkegnistrende værktøj. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares væk fra direkte sollys, på et tørt, køligt og velventileret område, væk fra uforenelige materialer (se sektion 10) samt føde og drikkevarer. Fjern alle antændingskilder. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Brug original beholder. I1 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Navn på indholdsstof Arbejdstilsynets grænseværdier ethanol Arbejdstilsynet (Danmark, 4/2005). Gennemsnitværdier 1900 mg/m³ 8 time (timer). Gennemsnitværdier 1000 ppm 8 time (timer). propan Arbejdstilsynet (Danmark, 4/2005). Gennemsnitværdier 1800 mg/m³ 8 time (timer). Gennemsnitværdier 1000 ppm 8 time (timer). Enkelt kvælstof. hexan Isomere, blandinger (indhold < 5% Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008). hexan ( )) Gennemsnitværdier 200 ppm 8 time (timer). Gennemsnitværdier 700 mg/m³ 8 time (timer). hexan Isomere, blandinger (indhold < 5% Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008). hexan ( )) Gennemsnitværdier 200 ppm 8 time (timer). Gennemsnitværdier 700 mg/m³ 8 time (timer). hexan Isomere, blandinger (indhold < 5% Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008). hexan ( )) Gennemsnitværdier 200 ppm 8 time (timer). Gennemsnitværdier 700 mg/m³ 8 time (timer). propan2ol Arbejdstilsynet (Danmark, 4/2005). Gennemsnitværdier 490 mg/m³ 8 time (timer). Gennemsnitværdier 200 ppm 8 time (timer). Carcinogen hexan Isomere, blandinger (indhold < 5% Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008). Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/ /9

4 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER hexan ( )) Gennemsnitværdier 200 ppm 8 time (timer). Gennemsnitværdier 700 mg/m³ 8 time (timer). hexan Arbejdstilsynet (Danmark, 4/2005). Gennemsnitværdier 90 mg/m³ 8 time (timer). Gennemsnitværdier 25 ppm 8 time (timer). Anbefalede målingsprocedurer Eksponeringskontrol Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Hygiejniske foranstaltninger Beskyttelse af åndedrætsorganer Beskyttelse af hænder Beskyttelse af øjne Beskyttelse af hud Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Beskyttelse baseret på MALkode Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der henvises til den Europæiske Standard EN 689 for metoder til vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale retningslinier for metoder til at fastsætte farlige stoffer. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Hvis anvendelsen danner støv, røg, gas, dampe eller tåge, skal der bruges afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejdernes eksponering for luftbårne forureningsstoffer under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier. De tekniske kontroller skal også holde gas, dampe eller støvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr. Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed. Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Emissioner fra udluftnings eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer. Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler Generelt Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald. Ved alt sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt som anbefalet eller instrueret. Malkode (1993) 21 Anvendelse Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine. Luftforsynet halvmaske skal anvendes. Ved sprøjtning i eksisterende* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezonen. Luftforsynet halvmaske, ærmebeskyttere og øjenbeskyttelse skal anvendes. Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezonen. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler. Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse. Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezonen og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks. Luftforsynet halvmaske, øjenbeskyttelse, overtræksdragt og hætte skal anvendes. Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/ /9

5 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 9. Tørring Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone. Polering Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes. Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte. *Se regulativer. FYSISKKEMISKE EGENSKABER Generel information Udseende Fysisk tilstandsform Farve Lugt Kogepunkt Smeltepunkt Flammepunkt Eksplosions begrænsninger Damptryk Relativ massefylde damp densitet Fordampningshastighed (butylacetat = 1) Selvantændelsestemperatur Væske. [Aerosol. Væske.] Klar. Farveløs. Kulbrinte. [Svag / svagt] Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø Andre oplysninger Forhold, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter 50 C (122 F) 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Materialer, der skal undgås Kan begynde at størkne ved følgende temperatur C (127.9 F) Dette er baseret på data for følgende bestanddel propan2ol. Vægtet gennemsnit C ( F) Lukket kop Lavere end 18 C (0 F).(Tagliabue.) Nedre 1.2% Øvre 7.7% 26.4 kpa (198 mm Hg) (ved 20 C) Vægtet gennemsnit 0.64 (Vand = 1) >1 (Luft = 1) >1 sammenlignet med Butylacetat. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Mindst kendte værdi C (532.1 F) (3methylpentan). Produktet er stabilt. Ved normale betingelser for opbevaring og brug, vil farlig polymerisation ikke opstå. Undgå alle former for antændingskilder (gnist eller flamme). Undgå udslip til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. Ingen specifikke data. Ved normale opbevarings og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. Potentielle akutte helbredspåvirkninger Indånding Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Indtagelse Irriterer mund, hals og mave. Hudkontakt Irriterer huden. Øjenkontakt Akut giftighed Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering Ethanol LD50 Intraarterie Rotte 11 mg/kg LD50 Rotte 3600 ug/kg LD50 Intravenøs Rotte 1440 mg/kg LD50 Oral Rotte 7060 mg/kg LD50 Oral Rotte Mand 7 g/kg LDLo Dermal Kanin 20 g/kg Rotte Mand 2700 mg/kg Rotte 2000 mg/kg Rotte Mand 1.25 mg/kg Rotte 1000 mg/kg Rotte ug/kg Intracerebral Rotte 500 mg/kg Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/ /9

6 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Intravenøs Rotte Mand 0.5 g/kg Rotte 1 g/kg Rotte Mand 0.5 g/kg Rotte 0.25 g/kg Oral Rotte 10 ml/kg Oral Rotte 6.67 ml/kg Oral Rotte 5 ml/kg Oral Rotte 0.72 g/kg Oral Rotte 8000 mg/kg Rotte 2.45 g/kg Oral Rotte 6000 mg/kg Oral Rotte 5250 mg/kg Oral Rotte 3 g/kg Oral Rotte 5000 mg/kg Oral Rotte 4800 mg/kg Oral Rotte 5.25 g/kg Oral Rotte 0.5 g/kg Oral Rotte 6 g/kg Rotte 2 g/kg Oral Rotte 2.5 g/kg Oral Rotte 5 g/kg Oral Rotte 1600 mg/kg Oral Rotte 1500 mg/kg Rotte 1.5 g/kg Oral Rotte 6.4 g/kg Rotte 3500 mg/kg Rotte 106 ug/kg Intracerebral Rotte Mand 2.4 mg/kg Rotte 3000 mg/kg Ikke Rotte 3 g/kg rapporteret isobutan LC50 Indånding Rotte mg/m3 4 timer Damp LC50 Indånding Rotte 57 pph 15 minutter Gas. propan2ol LD50 Dermal Kanin mg/kg LD50 Rotte 2735 mg/kg LD50 Intravenøs Rotte 1088 mg/kg LD50 Oral Rotte 5045 mg/kg LD50 Oral Rotte 5000 mg/kg Rotte 800 mg/kg hexan LD50 Oral Rotte 25 g/kg LDLo Rotte 9100 mg/kg Oral Rotte mg/kg Potentielle kroniske sundhedseffekter Produktnavn propan2ol Listenavn Navn på liste Klassificering Bemærkninger Danmark's kræftfremkaldende stoffer isopropylalkohol Optaget på liste Kroniske virkninger Danmark Kræftliste Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Carcinogenicitet Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Mutagenicitet Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Teratogenicitet Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Udviklingseffekter Fertilitets effekter Tegn/symptomer på overeksponering Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Indeholder et stof(fer), som er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. (nr. 140/1997). Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/ /9

7 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Indånding Indtagelse Hud Øjne Målorganer 12. MILJØOPLYSNINGER Miljømæssige effekter Akvatisk økotoksicitet Alvorlige symptomer kan omfatte følgende kvalme eller opkastning irritation i luftvejene hosten hovedpine døsighed/træthed svimmelhed/vertigo Ingen specifikke data. Alvorlige symptomer kan omfatte følgende irritation rødmen Alvorlige symptomer kan omfatte følgende irritation rødmen Indeholder materiale, der medfører skade på følgende organer blod, nervesystemet, reproduktionssystemet, lever, øvre luftrør, hud, centralnervesystem (CNS), øje, linse eller hornhinde. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Produkt/ingrediens navn Test Resultat Arter Ethanol Akut EC til 11.2 g/l Akut EC til mg/l Akut EC50 >100 ppm Akut EC ug/l 13 til 16 ml/l til ug/l til ug/l > ug/l ug/l ug/l Havvand ug/l Havvand til ug/l Havvand 5680 til 7392 mg/l til ug/l til ug/l obtusa Fisk Rainbow trout,donaldson trout Oncorhynchus mykiss flea Ceriodaphnia dubia flea Ceriodaphnia dubia Fisk Fathead Fisk Rainbow trout,donaldson trout Oncorhynchus mykiss Krebsdyr Brine shrimp Artemia franchiscana Fisk Bleak Alburnus alburnus Fisk Bleak Alburnus alburnus flea Ceriodaphnia dubia flea Ceriodaphnia dubia Eksponering 4 dage Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/ /9

8 12. MILJØOPLYSNINGER Andre negative virkninger til ug/l ug/l Kronisk NOEC <6.3 g/l propan2ol ug/l til ug/l til ug/l til ug/l ug/l > ug/l til ug/l Havvand hexan ug/l Konklusion/Sammendrag Bionedbrydelighed Konklusion/Sammendrag Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig til 2980 ug/l Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder for bortskaffelse Farligt Affald Danmark Kræftfremkaldende affald 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Internationale transportregler Oplysninger om regulering ADR/RID Klasse UN nummer UN1950 Fisk Harlequinfish, red rasbora Rasbora heteromorpha Fisk Western mosquitofish Gambusia affinis Krebsdyr Common shrimp, sand shrimp Crangon crangon Fisk Mozambique tilapia Tilapia mossambica Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Beholderen må ikke punkteres eller brændes. Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald. Affaldsbeholdere, skal mærkes med Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko. Officiel godsbetegnelse Klasser PG* Etiket AEROSOLS 2 Yderligere oplysninger 2 ADNR Klasse UN1950 AEROSOLS 2 2 IMDG Klasse UN1950 AEROSOLS(Begrænset mængde) 2.1 Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/ /9

9 14. TRANSPORTOPLYSNINGER IATA Klasse UN1950 Aerosols, flammable PG* Emballagegruppe 15. OPLYSNINGER OM REGULERING EU regler Klassificering og mærkning er fastlagt i henhold til EUdirektiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF (med tilpasninger) og tager hensyn til tilsigtet produktanvendelse. Anvendelsesområde Europa's register Andre EU regler Faresymbol eller symboler Industrielle anvendelser, Bruges ved spray. Europa's register Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. Risikosætninger Malkode (1993) 21 Meget brandfarlig, Lokalirriterende, Miljøfarlig R11 Meget brandfarlig. R38 Irriterer huden. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Sikkerhedssætninger S23 Undgå indånding af [***]. S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. Supplerende advarselssætninger Danmark Kræftrisiko Lavtkogende væsker Anvendelsesbegrænsninger Bekendtgørelse Nr. 571 om aerosoler 16. ANDRE OPLYSNINGER Den fulde ordlyd af R sætninger omtalt under punkt 2 og 3 Danmark Den fulde ordlyd af klassificeringerne omtalt i afsnit 2 og 3 Danmark Historik Udskrivningsdato Version Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn bør derfor være luftforsynet. Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde. Detail eller industriel brug. Ikke tilladt i kosmetiske produkter og i produkter til indendørs husholdningsformål. 2/13/2009. Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/2009. Dato for forrige udgave Udarbejdet af Ikke tilgængelig. Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave. Bemærkning til læseren R12 Yderst brandfarlig. R11 Meget brandfarlig. R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen. R48/20 Farlig alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R65 Farlig kan give lungeskade ved indtagelse. R36 Irriterer øjnene. R38 Irriterer huden. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. F+ Yderst brandfarlig F Meget brandfarlig Repr. Kat. 3 Giftig for reproduktion Kategori 3 Xn Sundhedsskadelig Xi Lokalirriterende N Miljøfarlig Ingen tidligere validering. 1 Så vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennævnte leverandør eller nogen af dennes underleverandører påtage sig nogen form for ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de her indeholdte oplysninger. Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Alle materialer kan udgøre ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes. Udgivelsesdato/Revisionsdato 2/13/ /9

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer 4352156 CAS nummer 64-17-5 Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel SIKKERHEDSDATABLAD Væske. C2-H6-O PUNKT

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation/ Synonym SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktets partnummer

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Scotch-Weld DP-270 Sort, Part A og B. Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING PUNKT 0: Interne forhold Brugssted ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING Anvendelser for stoffet eller blandingen Korrosionsbeskyttelses af metal overflader Intern kontaktperson Email på intern kontaktperson Intern

Læs mere