Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014"

Transkript

1 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og prisregulering. 1 I rapporten blev det gennemsnitlige effektiviseringspotentiale for de forbrugerejede vandværker opgjort til 0,7 kroner per kubikmeter debiteret vand i 2012, eller i alt ca. 30 mio. kroner. Dette tal er baseret på de såkaldte korrigerede effektiviseringspotentialer, der er opgjort af Forsyningssekretariatet, og som bliver brugt til at udmåle vandværkernes årlige effektiviseringskrav. Forsyningssekretariatet offentliggjorde, den 18. oktober 2013, en pressemeddelelse, der opgjorde et effektiviseringspotentiale på 1,4 kroner per kubikmeter debiteret vand eller i alt ca. 70 mio. kroner for de samme vandværker. 2 Dette tal er baseret på de såkaldte rå effektiviseringspotentialer. Efterfølgende har Forsyningssekretariatet fremsendt deres beregninger for de forbrugerejede vandværker af de rå effektiviseringspotentialer, de korrigerede effektiviseringspotentialer samt de årlige effektiviseringskrav, som de forbrugerejede vandværker blev pålagt i 2013, og Copenhagen Economics har haft lejlighed til at gennemgå beregningerne. De fremsendte beregninger fra Forsyningssekretariatet bekræfter de beregninger som Copenhagen Economics har udført i rapporten for FVD på baggrund af de korrigerede potentialer, som resulterer i de opgjorte 0,7 kroner per kubikmeter debiteret vand. Samtidig viser beregningerne Forsyningssekretariatets vurdering af de yderligere potentialer, som sekretariatet på baggrund af de rå potentialer mener er til stede blandt de omfattede forbrugerejede vandværker, hvilket resulterer i de opgjorte 1,4 kroner per kubikmeter debiteret vand Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics. Se Se Economics?tc=C3A638EB710642BEB5D7E16F82A0AA47 De rå potentialer er opgjort på baggrund af en stor benchmarkingmodel. Copenhagen Economics har ikke haft til opgave at vurdere Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel i detaljer, og kan således hverken be- eller afkræfte, om de yderligere potentialer, som fremgår af de opgjorde rå potentialer, i praksis er til stede eller ej. 1

2 Dermed står det klart, at der enighed om fakta og beregninger og at forskellen i de to tal alene skyldes, at Forsyningssekretariatet lægger de såkaldte rå potentialer til grund, mens Copenhagen Economics har lagt de korrigerede potentialer til grund. Dette notat er udarbejdet for at forklare disse to tal (rå potentialer og korrigerede potentialer) samt hvorledes Forsyningssekretariatet har omsat de korrigerede effektiviseringspotentialer til årlige effektiviseringskrav for de forbrugerejede vandværker, der er omfattet af prislofterne. 1 Centrale tal i forbindelse med den årlige benchmarking Forsyningssekretariatet opgør tre centrale tal i forbindelse med den årlige benchmarking for hvert vandværk der er omfattet af prisloftsreguleringen: 1. Et råt effektiviseringspotentiale, der opgøres ved hjælp af Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel. 2. Et korrigeret effektiviseringspotentiale, der bliver brugt til at udmåle de årlige effektiviseringskrav. 3. Et årligt effektiviseringskrav, som er den reduktion i driftsomkostningerne, der indgår i prisloftet i det tilhørende år, og således er det potentiale der søges indfriet i det enkelte år. I det følgende forklares disse tre tal nærmere. 1.1 Det rå effektiviseringspotentiale Det rå effektiviseringspotentiale opgøres ved hjælp af Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel på baggrund af vandværkernes driftsomkostninger og de målbare driftsvilkår, der anvendes i modellen. Benchmarkmodellen tager således hensyn til blandt andet antal vandboringer, ledningernes længde og andre lokale forhold. I benchmarkingmodellen tages der en række hensyn. Blandt andet har Forsyningssekretariatet valgt, at fronten ikke kan udgøres af de private vandværker, ligesom der ikke sammenlignes med de allermest effektive selskaber. Fordi effektiviseringspotentialerne genberegnes årligt vil det rå effektiviseringspotentiale ændre sig over tid. Der vil som udgangspunkt være to modsatrettede effekter: De ineffektive selskaber bliver mere effektive gennem effektiviseringskravene, og nærmer sig derved fronten, hvilket reducerer potentialerne De mest effektive frontselskaber bliver også mere effektive, hvilket øger afstanden til de øvrige selskaber, hvilket øger potentialerne. I benchmarkingen for 2013 beregnes det samlede rå potentiale for de forbrugerejede vandværker til 76 millioner kr. 2

3 1.2 Det korrigerede effektiviseringspotentiale Selvom Forsyningssekretariatets rå potentialer tager højde for visse forskelle mellem vandværkerne, så skal tallet alligevel have et virkelighedstjek. Det gør sekretariatet selv i den individuelle vurdering af forsyningernes effektiviseringspotentiale, og det er de såkaldte korrigerede tal, som for de forbrugerejede vandværker udgør ca. 30 mio. kr. Det er dette tal der reguleres efter, og som Copenhagen Economics har benyttet i rapporten. Beregningen af det enkelte vandværks korrigerede effektiviseringspotentiale udføres ifølge Forsyningssekretariatet i fire trin: 1. Først beregner Forsyningssekretariatet et umiddelbart effektiviseringspotentiale for samtlige selskaber på baggrund af selskabets oplysninger om costdrivere samt alder og tæthed. 2. Hvis selskaberne får godkendt særlige forhold bliver det umiddelbare effektiviseringspotentiale ændret svarende til, at selskabets netvolumenmål øges med de omkostninger selskabet får godkendt som særlige forhold. 3. Herefter tages der et forsigtighedshensyn til manglende costdrivere. 4. Resultatet af selskabets effektiviseringspotentiale efter særlige forhold og hensynet til manglende costdrivere korrigeres efterfølgende i forhold til selskabets sammensætning af costdrivere. Efter samtlige fire justeringer fremkommer selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale, jf. Forsyningssekretariatets rapport vedrørende fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav. 4 I prisloftet for 2013 er forsigtighedshensynet tilgodeset ved et generelt tillæg, som sekretariatet har fastlagt til 25 procent. Det korrigerede potentiale danner udgangspunkt for fastsættelsen af de individuelle effektiviseringskrav. Det korrigerede effektiviseringspotentiale udgør samlet 34 millioner kr. for de forbrugerejede vandværker i Når benchmarkingmodellen genberegnes årligt vil de korrigerede potentialer også ændre sig, og der vil være modsatrettede effekter ligesom for det rå potentiale. 4 5 Se rapporten Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne: Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013, afsnit 8.4. Baseret på benchmarking for I rapporten Forbrugerejede vandværker og prisregulering var beregningerne baseret på benchmarkingen for 2012, hvilket på daværende tidspunkt var de senest tilgængelige tal. 3

4 1.3 Det årlige effektiviseringskrav På baggrund af det korrigerede effektiviseringspotentiale beregnes det årlige effektiviseringskrav, der indgår i prisloftet, og er den besparelse, der i det enkelte år forventes realiseret som følge af prisloftsreguleringen. Forsyningssekretariatet har vurderet i hvilken takt potentialerne forventes at kunne realiseres, og besluttet at det korrigerede potentiale kan indfries over fire år. Det årlige effektiviseringskrav for det enkelte vandværk udgør således som udgangspunkt 25 procent af det korrigerede effektiviseringspotentiale, dog med en øvre og en nedre grænse for kravet. Det korrigerede effektiviseringspotentiale på 34 mio. kr. vil således blive udmøntet over en årrække på mindst fire år, og det er dette tal som er anvendt i FVD-rapporten, og som svarer til en gennemsnitlig effektivisering på 0,7 kroner per kubikmeter såfremt det opnås. Det faktiske årlige effektiviseringskrav i benchmarkingen for 2013 er opgjort til 6 mio. kr. i alt for de forbrugerejede vandværker, der er omfattet af prislofterne. Årsagen til at det årlige effektiviseringskrav udgør mindre end 25 procent af effektiviseringspotentialet er, at der er indregnet både en øvre og en nedre grænse for effektiviseringskravet. Således kan effektiviseringskravet maksimalt udgøre 5 procent af et vandværks driftsomkostninger, mens vandværker med beregnede effektiviseringskrav, der udgør under 1 procent af driftsomkostninger ikke får noget effektiviseringskrav (bagatelgrænse). Sammenhængen mellem de tre tal er vist i Figur 1. Figur 1 Sammenhæng mellem effektiviseringspotentialer og effektiviseringskrav Forbrugerejede vandværker 2013 Mio. kr Korrektion for individuelle forhold + forsigtighedshensyn % af korrigeret potentiale, dog med bagatelgrænse og max krav Råt potentiale Korrigeret potentiale Effektiviseringskrav 6 Kilde: Copenhagen Economics baseret på data fra Forsyningssekretariatet, Benchmarking for

5 1.4 Potentiale pr. kubikmeter I rapporten Forbrugerejede vandværker og prisregulering opgøres det samlede effektiviseringskrav i de forbrugerejede vandværker, der er omfattet af prisloftsreguleringen på baggrund af Forsyningssekretariatets korrigerede potentialer. Det vil sige på baggrund af det effektiviseringspotentiale, der over en årrække vil blive udmøntet i konkrete prislofter. Dette potentiale udgør 0,7 kroner per kubikmeter debiteret vand i gennemsnit, hvilket bekræftes af beregninger af både Copenhagen Economics og de fremsendte beregninger fra Forsyningssekretariatet. I Forsyningssekretariatets pressemeddelelse af den 18. oktober præsenteres et besparelsespotentiale svarende til 1,4 kroner per kubikmeter. Dette effektiviseringspotentiale er opgjort på baggrund af det rå potentiale, jf. Figur 2. Figur 2 Effektiviseringspotentialer og besparelser pr. m3 Kr. pr. m3 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,4 Råt potentiale der ikke implementeres i prislofter Korrektion for individuelle forhold + forsigtighedshensyn 0,7 Korrigeret potentiale der implementeres i prislofter Kilde: Copenhagen Economics baseret på data fra Forsyningssekretariatet, Benchmarking for 2013, samt Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, pressemeddelelse 18. oktober Hvor stort er det realiserbare effektiviseringspotentiale? Det rå potentiale fremkommer, som nævnt, fra Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel. Det rå potentiale består således nogle modelberegnede forskelle i driftsomkostninger på tværs af vandværker (givet de målbare driftsvilkår), mens det korrigerede potentiale tager udgangspunkt i de rå modelberegnede potentiale og Forsyningssekretariatets egne korrektioner for, som ikke fanges af modellen og for et generelt forsigtighedshensyn. Hvor tæt disse hver især ligger på et realiserbart potentiale i den forbrugerejede del af vandsektoren vil afhænge af, hvor godt modellen passer til virkeligheden, og hvor godt de valgte korrektioner tager højde for eventuelle uhensigtsmæssigheder i modellen. 5

6 Det skal i den forbindelse understreges, at benchmarkingmodeller af den anvendte slags langt fra kan betragtes som en eksakt videnskab. Den konkrete benchmarkingmodel har da også været udsat for en del kritik både hvad angår korrektheden af de data som Forsyningssekretariatet har anvendt og hvad angår antagelser og andre faglige metodevalg. 6 I implementeringen af vandsektorloven har Forsyningssekretariatet valgt, at korrigere det rå potentiale dels for at tage højde for forhold, der påvirker de enkelte vandværkers drift og dels på grund af forsigtighedshensyn. Det vurderes som fornuftigt rent metodisk at foretage en individuel vurdering og ikke alene baseret vurderingen af effektiviseringspotentialerne på en stor benchmarkmodel som altid vil være behæftet med en vis usikkerhed. DANVA og FVD har tidligere påpeget at de modelberegnede effektiviseringspotentialer på i gennemsnit op mod 40 procent kan være udtryk for, at modellen beskriver branchen dårligt og ikke afspejler et realistisk potentiale i sektoren. Selvom der efter al sandsynlighed er et potentiale for effektivisering blandt nogle af de omfattede vandværker, så tyder de omfattende korrektioner og de mange individuelle forhold på, at de beregnede rå potentialer er overvurderede, hvilket den store forskel på Forsyningssekretariatets rå og korrigerede potentialer også tydeligt viser. 3 Samlet konklusion De faktiske pålagte effektiviseringskrav for de forbrugerejede vandværker er baseret på de korrigerede effektiviseringspotentialer, der udgør 34 mio. kroner, svarende til 0,7 kroner per kubikmeter. Copenhagen Economics er af den overbevisning, at effektiviseringspotentialet og gevinsten ved prisreguleringen i Vandsektorloven bør opgøres som den del af effektiviseringspotentialet, der rent faktisk forsøges høstet gennem implementeringen af prislofter. Vi vurderer også, at det er fornuftigt af Forsyningssekretariatet, at foretage individuelle korrektioner og anvende et forsigtighedshensyn, som det er gjort. Det vil sige, at de 0,7 kroner per kubikmeter er det mest retvisende tal i forhold til en vurdering af hvilke effektiviseringsgevinster, der er forsøgt indhøstet via prislofterne i vandsektorloven til dato. Copenhagen Economics har i den gennemførte analyse ikke haft til opgave, at vurdere den konkrete benchmarkingmodel, der ligger til grund for de beregnede effektiviseringspotentialer. Copenhagen Economics er af den overbevisning, at det potentiale 6 Se notat på 18 sider med Forsyningssekretariatets svar på høringssvar fra DANVA og FVD, bilag 7, februar /~/media/KFST/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking%202013/Resultatorienteret%20benchmarking %202013/Bilag%207%20%20Hoeringssvar%20% pdf 6

7 man i praksis har valgt, at forsøge at realisere er udtryk for det effektiviseringspotentiale, der i den relevante 4-årige periode kan realiseres som følge af prisreguleringen. Copenhagen Economics stiller sig tvivlende overfor om de effektiviseringskrav, svarende til de 34 mio. kr., kan realiseres. Copenhagen Economics kan ikke bekræfte, at der skulle være et yderligere realiserbart potentiale på 42 mio. kroner blandt de omfattede forbrugerejede vandværker. 7 Det er vores håb, at aktører og beslutningstagere med dette notat har et bedre grundlag for at foretage selvstændige vurderinger af effektiviseringspotentialerne for de forbrugerejede vandværker i Danmark. 7 En egentlig efterprøvning af Forsyningssekretariatets potentialeberegninger er vanskeliggjort af at Forsyningssekretariatet har valgt ikke at offentliggøre nødvendige omkostningsdata. Dermed har Copenhagen Economics eller andre eksperter ikke har mulighed for at verificere om Forsyningssekretariatets vurderinger. 7

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Gl. Hørning Vandværk Att.: Hanne Strandgaard Møllevænget 45 8362 Hørning 21. december 2012 Sag 12/10857 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Energi Viborg Vand A/S Att.: Henrik Juel Poulsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/03283 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Gl. Hørning Vandværk Att.: Steffen Dall Kristensen Møllevænget 45 8362 Hørning Den 22. august 2014 Sag nr. 14/04182 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber

Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Dato: 1. juni 2016 Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Dette notat beskriver den metode, som Forsyningssekretariatet forventer at anvende til at fastlægge det nye økonomiske

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 29/7 2014 i sag nr. VFL-4-2013. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 29/7 2014 i sag nr. VFL-4-2013. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 29/7 2014 i sag nr. VFL-4-2013 Hillerød Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet fastsatte ved afgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Billund Spildevand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 1. marts 2013 Sag: Vand-12/04924-10 Sagsbehandler: /LTK Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Esbjerg Spildevand A/S Att.: Flemming Andersen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 7. oktober 2015 Sag nr. 15/02235 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL Mod. Forsyningssekretariatet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL Mod. Forsyningssekretariatet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-2-2014 Gørlev Vandforsyning a.m.b.a. Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelse

Læs mere

vand- og spildevandsforsyningerne 2012

vand- og spildevandsforsyningerne 2012 Tillæg til Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne 2012 og Tillæg til: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne 2012 Fastsættelse af individuelle

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene 1. Indledning Dette notat beskriver metode, antagelser og beregningsgrundlag, som ligger til grund for beregningen af det

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Kolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 1. st.tv 6000 Kolding Den 17. december 2013 Sag nr. 13/11854 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Ishøj Vand A/S Att.: Erik Friis Baldersbækvej 6 2635 Ishøj Den 19. december 2013 Sag nr. 13/11737 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 HOFOR Vand København A/S Att.: Louise Isafold Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 19. december 2013 Sag nr. 13/11730 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af. Jammerbugt Forsyning A/S

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af. Jammerbugt Forsyning A/S KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af Jammerbugt Forsyning A/S Kerteminde Forsyning Vand A/S Randers Spildevand A/S Hørsholm Vand ApS Halsnæs Forsyning

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Kerteminde Forsyning Spildevand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 17. december 2013 Sag nr. 13/11853 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vand A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg 15. februar 2013 Sag 12/10847 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Glostrup Spildevand A/S Bo Nørbjerg Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup 11. januar 2013 Sag 12/10419 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S (spildevand) Att.: Jens F. Bastrup Døjsøvej 1 8660 Skanderborg 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0639 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Roskilde Vand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde 30. september 2011 Sag 4/1020-0301-0447 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Roskilde Vand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 17. december 2013 Sag nr. 13/11760 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde 15. februar 2013 Sag 12/10431 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Frederikshavn Spildevand A/S Att.: Karsten Nellemann Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Den 12.december 2013 Sag nr. 13/11715 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 HTK Vand A/S Att.: Kim René Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup 31. maj 2013 Sag 12/05938 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Håndtering af bunkning

Håndtering af bunkning Håndtering af bunkning Maj 2010 Indhold 1 Formål 3 2 Hvorfor nye retningslinjer for håndtering af bunkning 4 3 Håndtering af bunkning 5 3.1 Hvad er princippet i de nye retningslinjer for håndtering bunkning

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Bornholms Vand A/S Att.: Tommy Jensen Industrivej 1 3700 Rønne Den 10. september 2014 Sag nr. 14/03991 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Lejre Spildevand A/S Att.: Lars Thaulow Højbyvej 19 4320 Lejre Den 30. september 2014 Sag nr. 14/03779 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. maj 2011 FLC flc@vd.dk 7244 3197 MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 Opgørelser baseret på de seneste Transportvane Undersøgelser 1 (TU) indikerer,

Læs mere

Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har besluttet at ca. 10-12% lønmidlerne skal fordeles på baggrund af sociale indikatorer

Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har besluttet at ca. 10-12% lønmidlerne skal fordeles på baggrund af sociale indikatorer Notat om fordeling af midlerne mellem Fredensborgs skoler med udgangspunkt i elevernes sociale baggrund Venturelli Consulting Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund...3 3. Den grundlæggende

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aarhus Vand A/S (spildevand) Att.: Lars Schrøder Bautavej 1 8210 Århus V 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0460 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Verdo Vand A/S Att.: Jesper S. Sahl Agerskellet 7 8920 Randers NV Den 26. august 2014 Sag nr. 14/04385 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Analyse af samarbejdsmulighederne. forsyningsområdet i det nordsjællandske område. PwCs præsentation af endelig rapport

Analyse af samarbejdsmulighederne. forsyningsområdet i det nordsjællandske område. PwCs præsentation af endelig rapport www.pwc.dk Analyse af samarbejdsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske område s præsentation af endelig rapport Revision. Skat. Rådgivning. 1. En samlet virksomhed 2 1.1 En samlet virksomhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Grøn firmabilskat August 2016 1

Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat Det nuværende system for firmabilbeskatning er forældet, derfor ønsker vi et opgør med det nuværende system. Vi ønsker et nyt og grønnere skattesystem.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Esbjerg Spildevand A/S Att.: Flemming Andersen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 30. september 2014 Sag nr. 14/03731 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 408 Offentligt DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 23. september 2016 Projektnr. 00208 bi, jj/cel, KBJ

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 30. september 2014 Sag nr. 14/03803 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat om aflønning i den finansielle sektor

Notat om aflønning i den finansielle sektor Finanstilsynet 25. november 2015 J.nr. 500-0030 GOVN/MRE Notat om aflønning i den finansielle sektor 1. Indledende bemærkninger Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Greve Vandværk a.m.b.a. Att.: Lene V. Ravn/Jakob B. Jakobsen Håndværkerbyen 1 2670 Greve 15. februar 2013 Sag 12/10553 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Forsyningssekretariatet har i alt modtaget 6 høringssvar.

Forsyningssekretariatet har i alt modtaget 6 høringssvar. NOTAT Dato: 15. januar 2018 Forsyningssekretariatet Høringsnotat til OPEX-netvolumenmål for drikkevandsselskaberne Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter til brug for OPEXdel af benchmarkingmodellen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt 26. april 2016 J.nr. 15-1434179 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Syddjurs Spildevand A/S Att.: Søren Lynge Pedersen Tyrrisvej 14 8410 Rønde Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03825 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11861 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Komitéen har i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S i foråret 2011 gennemført en undersøgelse af oplysninger om corporate governance

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Udsholt Vandværk a.m.b.a. Att.: Per Roswall Udsholtvej 71 3230 Græsted 21. december 2012 Sag 12/10763 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Høringsnotat til benchmarkingen for 2017

Høringsnotat til benchmarkingen for 2017 Dato: 11. november 2016 Sagsbehandler: /ch Høringsnotat til benchmarkingen for 2017 Forsyningssekretariatet sendte resultaterne og dokumentationen for den totaløkonomiske benchmarking for 2017 i høring

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 11. oktober 2013 Sag nr. 13/04572 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2015 C(2015) 3035 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0464 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Energi Viborg Vand A/S Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 8. januar 2014 Sag nr. 13/04384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Afløb Ballerup A/S Att.: Frank Bennetsen Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00015 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

FORSLAG TIL OMLÆGNING AF FURESØ KOMMUNES GÆLD 090108

FORSLAG TIL OMLÆGNING AF FURESØ KOMMUNES GÆLD 090108 FORSLAG TIL OMLÆGNING AF FURESØ KOMMUNES GÆLD 090108 RESUMÉ På baggrund af en længere analyseproces og dialog med Danske Bank har Furesø kommune modtaget et forslag til omlægning af gældsporteføljen. Dette

Læs mere

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3 VIBORG KOMMUNE CITY SENSE VIBORG AFRAPPORTERING, EFTERÅR 2015 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger

Læs mere

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER af Martin Windelin tlf. 3355 7720 28. december 2006 og Signe Hansen tlf. 3355 7714 HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER I 3. kvartal 2006 steg beskæftigelsen i vikarbranchen med 400 personer. Beskæftigelsen i

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Gentofte Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0475 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe Revsbæk Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund 7. september 2012 Sag 12/10206 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA (XXX)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Notat. Partnering-aftale for værkstedsydelser supplerende notat

Notat. Partnering-aftale for værkstedsydelser supplerende notat Notat Sag Kunde Supplerende notat vedr. Konsekvensberegning for scenariet hvor KTK indgår partnering-aftale for værkstedsydelser KTK Notat nr. 2 d. 02.05.05 Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere