til den i Fellesskabet Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer okonomiske situation Graphs and Notes on the 7/8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til den i Fellesskabet Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer okonomiske situation Graphs and Notes on the 7/8"

Transkript

1 rssn Commission of he Eu rope n Communiies Kommissionen for De europiske Fellesskber Grphs nd Noes on he Economic Siuion in he Communiy Digrmmer og kommenrer il den okonomiske siuion i Fellesskbe Published monhly MAnedlig publikion i )

2 This publicion ppers monhly. l is inended, by mens of grphs nd brief commenries, o provide coninul nlysis of he developmen of he min economic indicors in he Communiy. ln ech issue n inroducory commenry, devoed o subjec of curren or specil ineres, is lwys ccompnied by he following grphs nd noes: A1 lndusril producion A2 Re of unemploymen 43 Consumer prices A4 Blnce of rde The oher grphs nd noes pper periodiclly, lerning s follows : Denne publikion udkommer manedlig. Den hr il formal ved digrmmer og kore kommenrer fremlegge en forlsbende nlyse f de vesenligse konjunkurindikorers forlob i Fellesskbe. En korfe kommenr vedrsrende e emne f serlig kulie eller ineresse eferfolges i hver nummer lid f nedennvne fire digrmmer og kommenrer: A1 ndusriprodukion A2 Arbejdsloshedsprocen A3 Forbrugerpriser A4 Hndelsblnce De ovrige digrmmer og kommenrer forekommer kun periodisk som nrl'. Jnury, April, JulyAugus, Ocober Jnur, pril, juliugus, okober B1 Expors 82 Trde beween member counries 83 Discoun re nd cllmoney res 84 Money supply 85 Effecive exchnge res 81 Ekspor 82 Hndel mellem medlemslndene 83 Diskonossogpengemrkedsrene 84 Pengeforsyning 85 Effekive vlukurser Februry, M"y, JulyAugus, November Februr, mj, juliugus, november C1 lmpors C2 Terms of rde C3 Wholesle prices C4 Reil sles C5 Wges C 1 lm por C2 Byeforhold C3 Engrospriser C4 Deilomsening C5 Lonninger Mrch, June, Sepember, December Mrs, iuni, sepember, december D1 Oupu in he mel producs indusries D2 Dwellings uhorized D3 Cenrl Governmen Budge D4 Shre Prices D5 Longerm ineres res D1 Produkion i melindusri D2 Boliger hvoril der er give byggeilldelse D3 Ssbudgee D4 Akiekurser D5 Lngfrisede renesser Resuls of he monhly business survey crried ou mong heds of enerprises in he Communiy re o be found immediely fer he grphs nd noes' The symbol g 3 signifies hreemonh moving verge; for furher observions on he grphs see ls pge. Resuler f den manedlig.e konjunkurundersogelse indhene blnd virksomhedsledelser i Fllesskbe findes umiddelbr efer digrmmerne og kommenrerne. Symbole A 3 beegner e remaneders lobende gennemsn i ; yderl i gere bemerkn i nger i d igrmmerne findes pa sidse side. Reproducion is subjec o cknowledgemen of he source Gengivelse er illd med kildengivelse

3 Commission of he Egopen Communiies DirecoreGenerl for Economic nd Finncil Affirs Direcore for Nionl Economies nd Economic Trends Rue de l Loi Bruxelles GRAPHS AND NOTES ON THE ECONOMC STUATON N THE COMMUNTY DAGRAMMER OG KOMMENTARER TL DEN AKONOMSKE STUATON FELLESSKABET Kommissionen for De europreiske Frellesskber Generldirekore for Akonomiske og Finnsielle Anliggender Direkore for Medlemssernes Akonomi og Koniunkurudvikling Rudcle l Loi 200, 1049 Bruxelles

4 THE WORLD ECONOMC STUATON AT THE END OF THE SUMMER Alhough world rde picked up slighly he end of he summer, i ws sill ffeced by inernionl economic developmens well ou of line wih longerm rends. Wheres he pce ofeconomic civiy seems o hve slowed down in he mjor indusrilized counries ouside he Communiy, nobly he Unied Ses, he smller indusrilized counries would, in generl, pper o hve moved on o period of less sluggish growh. Economic growh in he indusrilized world s whole, excluding he Communiy, seems o hve been some 3l2lhigher on n nnul bsis in he firs hlfofhe yer hn in he preceding six monhs, when n lmos idenicl nnul increse hd been recorded. n spie ofhis modes re ofeconomic expnsion in he indusrilized counries, he volume of world impors ppers o hve ghered momenum in he firs hlf of 1978,' excluding hose of he Communiy probbly rising by some 6"os gins 4lnd2l in he frrs nd second hlves of 1977 respecively. This improvemen cn be pu down minly o he brodbsed expnsion in rde beween indusrilized counries under he impc of more buoyn economic civiy in number ofcounries whose impornce in erms of world rde ouweighs heir impornce in erms ofproducion. n some cses, however, specil fcors were lso work. Assuming limied growh in world demnd nd oupu during he second hlf ofhe yer, rel gross domesic produc in he indusrilized counriesexcluding he Communiywill probbly grow by no more hn 4 l( in 1978 s whole, s gins 4.31in The re of expnsion in he volume of world rdegin excluding he Communiywill probbly ese from 521in 1917 o 421in Brussels, 5 Sepember 1978 DE NTERNATONALE KONJUNKTURER VED SOMMERENS AFSLUTNNG Til iods for en lille signing i den inernionle hndel, vr den,uig ved sommerens fsluning prrege f efervirkningerne f en inernionl okonomisk udvikling, som klr fviger fr endenserne pi lng sig. Medens der synes hve vrere en konjunkurfmning i de vigigse indusriliserede redjelnde og isrer i De forenede Ser, ser de ud som om udviklingen generel foregir mindre ovende i de mindre indusrilnde. hr den skonomiske veks i fsrse hlvir, i For indusrilndene som helhed eksklusive Frellesskbe forhold il de foregiende hlvir, formenlig vrre c. 3 y2 % pi irsbsis, hvilke er mege nrer den procenss, der blev konsere i nde hlvir Trods denne fdempede okonomiske ekspnsionsk i de indusriliserede lnde er signingen i verdenens smlede impormrengde (borse fr Frellesskbe) nok bleve forsrerke i fsrse hlvdel f 1918: den synes v&re nie op p6, c. 6 '" mod henholdsvis 4 og 2 % i fsrse og nden hlvdel f Denne ccelerion er isrer en flge f den generelle udvidelse f smhndelen.mellem indusriliserede lnde under pivirkning f de forbedrede indenlndske konjunkurer i flere lnde, hvis beydning i verdenshndelen er ssrre end i verdensprodukionen. visse ilfelde hr srerlige fkorer imidlerid ligeledes spille en rolle. For hele 1978 vil vksren for de indusriliserede lndes eksklusive Frellesskbe bruonionlproduk i fse priser under forudsrening f en begrnse signing i efersporgselen og verdensprodukionen i nde hlvir, uvivlsom ligge under 4 %, mod 4,3 %il97l. Den mengdemressige vreks i den inernionle smhndelsdigeksklusivefrellesskbeforvenesfldefr5y2%i1977rl 4Y2%i1978. Bruxelles, den 5. sepember 1978

5 A NDUSTRAL PRODUCTON NDUSTRPRODUKTON 1970 : 100 ndusry s whole Undjused indices Den smlede indusri lkke ssonkorrigerede l lj Cpil goods Adjused 3 Kpilgoder Sesonkorrigerede l. CEEGEC CEEG.EC F _ Y;' %;1 i{ Adjused indices V,r'^. Ssonkorrigerede 110.lK f"'.. la Consumer goods Adjused indices CEEGEC W 7.l rl r J '?.o rl Forbrugsgoder Ssonkorrigerede l. nermedie goods Adjused Hlvfbrik Ssonkorrigerede l CE. EG EC _J 125, {1. ' n he Communiy s 'whole, indusril producion excluding building nd consrucion cesed o expnd in April nd ws sill running in June is le1977 level. The ggrege f,rgures for he second qurer, djused for sesonl vriions, were much he sme i hose recorded in he preceding qurer, when indusril producion hd been sorye!"., higher^ on n nnul bsis hn ln he ls qurer of This loss of momenum is ribuble o he wekness of expor demnd nd o he slussish rend of business invesmen, no only in he cpil eoo'ds indusries, especilly mechnicl engineering. bu lso in re bsic indusries nd he indusries producing semimnufcures, nobly he seel indusry. n some counries, however, here ws revivl in civiy in he building nd consrucion indusry s, mong oher hings, he effecs of more expnsionry public spending policies begn o work hrough. n d'diion, privle con5umpion remined buoyn, judging, h is, by he number of new cr regisrions nd by purchses of consumer durbles nd quliy goods. Spending on ourism in priculr hs once ginbeen rising shrply since he spring. Fellesskbe under e er indusriprodukionen eksklusrve bysgeog nlegsvirksomhed ikke sege siden pril og vr i jdnipe slmme niveu som ved fsluningen f De smlede resufer fr nde kvrl i ssonkorrigerede l er nrsen undrede i forhold il de foregiende kvrl, hvor der vr en sienins pl c. 4'A pi irsbsis i iorhold il sidse kvrl f Dinne'iide iifi6dssillende udvikling skyldes den ringe udenlndske efersporgsel og fmningen i virksomhedernes inveseringsilbojelighed, som rmmer ikke blo inveseringsgode og isr mskinbygningsindusrien_, men ogs8_rivre og hlvfbrikindusrienl iseljern og silindusrien. Dog hr der i nogle lnde vere en signing i kivieen i bygge og nllssekoren bl.. som folge f den ekspn_sive offenlige udeifspoliik er begynd give resuler. ovrig viser silninien i nllef nyregisrerede privbiler' sm efersp6rgsilen efer vrige foibrrlgsgoder og kvliesproduker rusrloninqernes ef6rspsrgseifdrs er sor. Bl.. er ud giferne il ferierejse'r pi ny seg'e Seydelig siden forire.

6 NDUSTRAL PRODUCTON NDUSTRPRODUKTON A Adjused indices SemiLog. scle 1970 : Sesonkorrigerede l Semilog. skl CEEG EC Dnmrk BR Deuschlnd Frnce m lrelnd li Nederlnd BelgiqueBelgid r Luxembourg Unied Kingdom usa., chnge over l2monh period o n J T

7 A2 RATE OF UNEMPLOYMENT ARBEJDSLOSHEDSPROCENT % ' 'l '1 10. L (J EU Dnmrk BR Deuschlnd Frnce lrelnd li Nederlnd Belgique Belgie Luxembourg Unied Kingdom fl l{ n July, he sesonlly djused number of wholly unemployed in he Communiy s whole pssed he six million mrk for he firs ime, while in Augus he unemploymen re (sesonlly djused number of unemployed expressgd T q percenge of he ciiilin lbour force) once gin ouched he pek of recorded yer erlier. This deeriorion in he lbour mrke, which pushed up he sesonlly djused un m_ployme_n re in he Federl Republic of Germny, Frnce, he Unied Kingdom nd Luxemboulg, is due minly o he unusully lrge increse in he number of schoollevers seeking heir hrs jobs. n ddiion, he discourging economic clime h previled in he summer monhs led employers o pursue more cuious recruimen Dolicy hn usul. This shows up clerly in he sesonlly lojusieo number ofjob vcncies, which is good del lower in li Member Ses excep Belgium, where he figure hs been edging upwrds since ls April. By conrs,_ shorime hs coninued o decline in ll member counries; in July, i ws some 20 lower hn yer erlier. juli seg de sesonrensede nl f rbejdslose i Frellesskbe under 6for fsrse gng il 6 millioner, medens rbejdsloshedsprocenen i ugus (di for sesonudsving korrigerede nl rbejdslose i procen f den civile rbejdssyrke) pi ny^nllde op pi de mksimum pe 5,7 oo, der blev regisrere sidse ir. Denne iorverring f beskefigelsessiuionen, som i Forbundsrepublikken Tysklnd, Finkrig, De forenede Kongerige. og Luxembouig medfore en signing i den sesonrensede rbejdsloshedsprocen, skyldes fsrsl og fremmes den usedvnlig krfige signing i nlle f unge, som efer fsluningen f 9eres skolegng sogeirbejde for fsrie gng. Desuden hr de dirlige konomiske klim i sommerminederne ilskynde virksomhedslederne il fsre en forsigigere ns&elsespoliik end norml. Denne dfrerd fspejles ydelig i udviklingen i de ssonrensede nl f ledige ubesle sillinger, dgr er flde beydelig i lle medlemsser, med undgelse f Belgien, hvor de er sege ubeydelig siden pril. Tif gengld er delidsrbejdslosheden fors mindske overl; i juli vr den c. 20.under niveue e ir forinden.

8 CONSUMER PRCES FORBRUGERPRSER A : 100 Monhly vriions in, Mflnedlig rndring i '1976' ' '19 7' gl CE. EGEC Dnmrk BR Deuschlnd Frnce relnd li ff Nederlnd s BelgiqueBelgid Luxembourg Unied Kingdom,,, r, {,. r {, 7.,.., 4 7 z?. 4 < ' rl The esing in he monhly re of increse in he consumer price index for he Communiy s whole which ws in evidence in My coninued in June nd July. The welvemonh re of increse for he Communiy ws round 7 y2% in July. The impc of erlier flls in commodiy prices (in nionl cuirencies) is being seen in mny member counries, nd wge developmens hve no been such s o bring incresed upwrd pressure o ber on consumer prices, excep perhps in he UK. The index ws unchnged beween June nd July in he Federl Republic bu fell slighly in Augus. However, here hve been speific fcors, ending o increse prices, in number of cbunries. n Belgium nd he Neherlnds food prices incresed in July fer erlier flls, while in he sme monh he Duch uhoriies pplied subsnil increse in rens. ncresed public secor chrges hve been hving n impc in Frnce, where prive secor prices re lso progressively being freed. The firs of hese fcors, especilly, ws seen in he 1.2 rise in he index in July. n ly, however, he reccelerion in monhly res of increse eviden in he Spring ws reversed in July. n Denmrk he index excluding xes nd subsidies showed reurn o much more modere monhly increse in June. Efer nedgngen i signingsken i mj, er den minedlige signing i forbrugerpriserne i Fellesskbe under 6 flde yderligere i juni og juli. Den smlede inflionsk for den ienesie olvririnederiperiode er ikke deso mindre fors pi c. 7 y2%.virkningerne f de idligere regisrerede prisfld for visse rivrer viser sig nu i flere medlemsser, hvorimod lsnudviklingen, med indgelse f De forenede Kongerige, neppe hr virke simulerende pl signingen i forbrugerpriserne. Forbundsrepublikken Tysklnd er indekse uendre fr juni il juli, men flde ubeydelig i ugus. visse medlemsser hr "se rl i ge fk o rer fremine sii gn i n g:en. Si ledes seg fodev rep ri serne pfny i Belgien og NederlndEne i de foregflende mineder. og de nederlndske myndigheder gennemfore en beydelig lejeforhojelse. Frnkrig, hvoi priserne pi indusriproduker eferhinden er bleve frigive, er de imidlerid fors og fremmes forhojelsen f de offenliges kser. der ligger il grund for den signing i forbrugerprisindekse ph 1,2, der blev regisrere i juli. flien, hvor den minedlige signingsk for forbrugerpriserne pfl ny vr bleve sorre i forire, vende ender,rsen sig derimod i juli. Tilsvrende i Dnmrk er den minedlige signingsk for reguleringsprislle flde piny siden juni.

9 ^4 BALANCE OF TRADE Mio HANDELSBALANCE ce_eg_ec Dnmrk BR Deuschlnd Frnce l reno li Nederlnd E UEBL Unied Kingdom E J il 5 Reflecing he relively depressed inernl economic siuion nd he improvemen in he erms of rde, he Communiy's blnce of rde ws close o equilibruim he beginning of he summer. n Frnce nd he Neherlnds, he endency for he rde defici o decline (cibfob) coninued nd similr movemen go under wy in lrelnd. ly minined is sligh surplus up o June, while he Dnish blnce ended_o improve froin npil onwrds. Alhough, in he Unied Kingdom, modere growh of expors, ogeher wih sligh fll in impors, resuled in smller defici in June hn_in My, his counry's rde blnce deeriored once gin in July owing o shrf increse in is purchses of oil. Finlly,.he_surplus in he Federil Republic of Germny esed down in July from he relively high level recorded in he second qurer. Fellesskbes hndelsblnce, vr som flge f den indenlndske konjunkurfmning og forbedringen f bylleforholde, nsen i ligeveg i begyndelsen f sommeren. Frnkrig og Nederlndene forse endensen il en nedgng i hndelsunderskudde (ciffob) og en ilsvrende udvikling vise sig i rlnd. Endvidere fsholdes lliens beskedne overskud indil juni medens de dnske hndelsblnceforhold siden pril hr vis endens il en forbedring. Selv om der i De forenede Kongerige som folge f en moder eksporsigning kombinere med en lille nedgng i imporen i juni vr e mindre underskud end i den foregieide mlned, vider den folgende mined'en ny forvrring f hndelsblncoforholdene som folge f en beydelig signing i olieimporen. Endelig er Forbundsrepublikken Tysklnds overskud, der i nde kvrl vr forholdsvis sor, bleve lid mindre i juli.

10 Semilog. scle EXPORTS o nonmember counries Mio EKSPORT il ikke+nedlemslnde Semilog. skl B ceegec Dnmrk BR Deuschlnd Frnce lrelnd li Nedelnd UEBL _ Unied Kingdom Owing o he coninring low level of world demnd, he sesonllydjused vlue of Communiy expors o nonmember counries showed lile improvemen, in he second qurer of 1978, on he level reched he end ofls yer. The iend in volume erms ws probbly sill worse, since he expors of some Member Ses cully declined. Sles o nonmember indusrilized counries, which ccoun for some 35 of he Communiy's ol expors, were priculrly ffeced. Slckening domesic demnd in some Norhern Europen counries (rdiionl cusomers of he Communiy) nd in some Medierrnen counries gin influenced, lhough o lesser degree hn before, heir impors from Member Ses. As for sles o Norh Americ, he expor growh leders were he FederlRepublic of Germny nd he Unied Kingdom. Sles o nonoil producing developing counries pper o hve incresed only slowly indeed he Unied Kingdom's deliveries o hese counries cully fell in he second qurer. Finlly, he growh in volume erms of Communiy expors o OPEC counries seems o hve fllen below n nnul re of l0 %. Som folge f den fors ringe inernionle efersporgsel hr den ssonkorrigerede verdi i lsbende priser f Felle_sskbes ekspor il ikke:medlemslnde i nde kvrl f 1978 n eppe vcre hojere end niveue ved fsluningen f sidse 6r. Udviklingen i fse priser hr uden vivl vere endnu ringere, ide der endd hr kunne konseres en nedgng i visse medlemsser. De hr i fsrse omgng bersr Frellesskbes ekspor il indusriliserede redjelnde, som fger c. 35. f Fellesskbes smlede ekspor. Den indenlndske efersporgselsfmning i visse nordeuropeiske lnde, der er Fellesskbes rdiionelle kunder, sm i nogle middelhvslnde, hr nemlig fors, om end i mindre udsfkning end idligere, hf virkiing pi deres impor fr medlemsserne. Speciel hvd ngir eksporen il Nordmerik, er iser Forbundsrepublikken Tysklnds og De forenede Kongeriges ekspor fors sigende. Eksporen il ikkeolieproducerende udviklingslnde synes kun vrcre sege moder, og De forenede Kongeriges ekspor il disse lnde er endd flde i nde kvrl. Endelig ser de ud som om den m&ngemessige signing Fllesskbes ekspor il OPEClndene pi irsbsis nu er under l0 %.

11 B2 TRADE BETWEEN MEMBER COUNTRES Mio EUAERE Semilog. scle Bsis: HANDEL MELLEM MEDLEMSLANDENE Bsis: impor Semilog. skl Dnmrk BR Deuschlnd Frnce lrelnd li Nederlnd UEBL Unied Kingdom Afer period of firly rpid growh from ls summer onwrds, rde b6ween member cbuniries scrcely incresed during he firs hlf of However, his overll observion concels pern vrying from counry o counry. nrcommuniy impors Uy injf'eoerl Republic of Germny picked up fer sl'ckening in he firs quier. An upurn ws lso noed in relnd. n Frnce, inrcommuniy impors grew moderely in he second qurer, wheres Frnce's sles o oher Member Ses expnded sedily. Purchses by ly from he res.of he Communiy hve remined relively sble since he beginning of he yer nd is expors o oher Member Ses hve coninued o mke modere progress. The Unied Kingdom's inrcommuniy rde grew less rpidly hn is rde wih nonmember counries, in priculr wih oher Wesern Europen indusrilized counries. The rde of he oher Member Ses wih heir Communiy prners hs eiher mrked ime or gined only lile ground Jirice he beginning of he yer. Efer en forholdsvis sor opgng siden sidse romie. er hndelen inden for Fellesskbe neppe sege i forse hlvdel f Denne generelle udvikling drekker imidlerid over forskellige endenser fr lnd il lnd. Forbundsrepublikken Tysklnds impor fr ndre fllesskbslnde, hvis signingsk. fld i fsise kvrl, og derefer e opsving. Der kunne ligeledes konseres e opsving i rlnd. Frnkrig blev signingsken for imporen fr ndre frcllesskbslnde mindske i nde kvrl, medens eksporen il ndre medlemsser fors seg. liens impor fr ndre fllesskobslnde hr vere forholdsvis sbil siden begyndelsen f ire, og lndes ekspor il 4e ndre medlemsser er fors sege moder. De forenede Kongeriges hndel med de ovrige fllesskbslnde er sege i e mindre empo end lndes hndel med redjelnde og isr med de veseuropeiske indusrilnde. De ndre medlemssers hndel med der6s fellesskbsprnere hr siden ires begyndelse vrere undre eller er sege svg.

12 19 DSCOUNT RATE DSKONTOSATS CALL MONEY RATES PENGEMARKEDSRENTE B ' Dnmrk BR Deuschlnd Frnce lrelnd li Nederlnd BelgiqueBelgi6 Unied Kingdom,, r _l r T r 1 r #'{ U r r T _ 1_ J 1 J 'il T.i i Movemens of shorerm ineres res in he Communiy diverged o some exen during he summer. They endcd o fll in Frnce, in Denmrk, where he discoun re ws reduced fromg" o 8, in July, nd in ly, where i dropped_from 11.57" o 105% in Sepember. All hree counries were ble o relx ihe resriciive poficies pursued in his re s resul of he improvemen in heir exernl posiions. n conrs, ineres res were rised in he Unied Kingdom, Belgium, he Neherlnds nd lrelnd. The minimum lending re in he Unied Kingdom ws incresed from 9.o llin erly June s pr of pckge of mesures designed o dispel incipien nxieies bou he endency of economic policy. To couner he consequen ighening of he money mrke, he Bnk of Englnd relxed is policy on compulsory reserves. _n he Benelux counries he increse in he discoun re in July were inended o elimine he pressures wihin he snke on he currencies of hose counries. n he Federl Republic of Germny he money mrke remined relively srined. Afer suspending is fciliy of offering endy repurchse greemens ln midlune, he Bundesbnk rised he rediscoun quos on Julv. Der hr i lsbe f sommeren v&re visse forskelle i udviklingen den kore rene i Fllesskbe. Der blev konsere en fldende endens i Frnkrig. De smme vr ilfelde i Dnmrk, hvor diskonoen i juli blev neds fr 9 ll 9 eg i llien, hvor den i '0, sepember bl6v neds fr 1,5 il 10,5.For lle re lnde er de foibedringen f sillingen over for udlnde. der hrmuliggjor en lempelie f den resrikive poliik pi deeomride. ovrig hr der vdre renesigninger i De forenede Kongerige...Belgien. Nederlndene og ilnd. Forhojelsen f >>minimum lending re< fr 9 il l0 y,i begyndelsen fjrini vr indbefe i de kompleks f fornslininfdr, der blev gennemfor^ for lerne den beeyndende bekymring vedrorende De forenede. Kongeriges skbnomiske poliiik. For modvirke den eferfslgende srmming pi pengemrkede forse Bnk of Englnd.en smidigere ksselivoepoiik. Diskonoforhojelserne i juli i Beneluxlndene og sige pi fierne presse pl disse lndes vluer inden for selve >slngen<. Forbundsrepublikken Tysklnd vr pensemrkede sd forholdsvis srm. Efer i miden f juni i hve suspenderel idgesudlinene forhojede den yske Bundesbnk den l. juli koneringsloferne.

13 B4 lgtsl Dnmrk BR Deuschlnd FlnCe E lrelnd llli Nederlnd BelgiqueBelgiC Unied Kingdom 1'.. MONEY SUPPLY (nnul chnge) f n A ; rll l M! v u '1 i,l,r Y il PENGEFORSYNNG (nrlig rndring) 16 l r19 7l l n *{,7 f^ ( ' r v ^r h X 7 v,l v 19 7gl During he spring nd'summer, domesic liquidiy expnded differing res in he vrious Communiy counries. n hree of hem, ly, he Unied Kingdom nd relnd, money supply nrrowly defined (Ml) grew by over 20 compred wih he summer of 1977; however, o judge by he mos recen figures, he re of growh hs probbly begun o slow down in he Unied Kingdom nd lrelnd. Nex come he Federl Republic of Germny nd Frnce, where he re of increse is some l2l" nd where endency o slow down is lso discernible. Lsly, in he Benelux counries nd Denmrk, he res of increse re running s lile s bou l0"nd7respecively. n generl, money creion hs been primrily he resul of firly lively demnd for credi from boh he prive secor nd he public uhoriies; in ddiion, in boh he Federl Republic of Germny nd in ly he inflow of foreign currency hs remined significn fcor. The differing siuions in he vrious counries hve men h differing monery policies hve been needed. n June he Briish uhoriies reinroduced he 'corse', which ws exended in Augus unil June 1979: his sysem penlizes he bnks for excessive increses in ineresbering deposis by requiring hem o mke supplemenry deposis wih he Bnk of Englnd. n ly, oo, he resricion oncredi expnsion hs been exended unil Mrch 1979, hough some concessions hve been grned for smll lons. On he oher hnd, he Bundesbnk lowered he bnks'compulsory reserve rio in My nd in June he Dnish uhoriies rised he ceiling on he increse in credi by 47" fer n iniil 3oincrese he end of Februry. lsbe f sidse forflr oe sommer voksede den indenlndske likvidie i re forskellig Smfng i de forskellige fllesskbslnde. re f disse lnde, nemlig lien, De forenede Kongerige og rlnd, forogedes pengem&ngden i snver forsnd (Ml) med over 20 iforhold il sommeren 1977; dsmme efer de senese l er der imidlerid egn pi begyndende fld heri i De forenede Kongerige og rlnd. Derns kommer Forbundsrepublikken Tysklnii og Frnkrig, hvor signingsken er p&omkringl2, og hvor der ligeledes kn igges en endens il opbremsning. Endelig viser Beneluxlndene og Dnmrk kun en signingsk pi henloldsvis c. l0 op 7.. Generel skyldes pengdskselsen hovedsgelig en re livlig krediefersporgsel i bide den prive og offenlige sekor;endvidere hr ilfsrslen f udenlndsk vlu i Forbundsrepublikken Tysklnd og lien ogsi spille en rolle i denne henseende. Forskellene i lndenes udgngssiuion hr nodvendiggjor differeniere pengepoliik fr lnd il lnd. juni genindfore oe briiske myndigheder illregsindlinsordningen^ og forlngede den dernes i ugus il juni 1979 med henblik pi srffeoverdreven veks i reieber6nde bnkindlln (>Corie<). Ogsi i lien er begrensningen f krediforogelsen med visse lempelser for mindre kredier bleve forlenge il mrs Den yske Forbundsbnk senkede derimod koefhcienen for bnkernes obligoriske reserve i mj mined, mens udlinslofe i Dnmrk blev heve med 4 efer en forogelse pi 3 % i februr.

14 EXCHANGE RATES (weighed chnge in " since ls Qurer 1972) VEKSELKURSER (veje endringi y. i forhold il 1. kvr'l1972) B5 % r Dnmrk BR Deuschlnd FrnCe lrelnd li Nederlnd UEBL. BLEU Unied Kingdom EUAUCEUS $ USA 19 6r rg r r'.i =i rii ' r.,'. i., F l ll ll The summer did no resore clm o he exchnge mrkes. The firmer one of he Americn currency, eviden from he beginning of Mrch, lsed only unil he end of My. The su6sequeh decline ghered momenum nd culmined, in July nd Augus, in specculr flls gins mos of he mjor currencies. However, in he second fornigh of Augus, higher offrcil discoun re in he Unied Ses resuled in sligh rise for he dollr. For he period beween he end of Augus 1977 i.e. jus before he dollr begn o fll nd he end of Augus 1978, he Europen currencies pprecied gins he Americn currency by some 15 for he 'snke' currencies, ll, for serling, 13 for he French frnc nd 5y2% for he lir. The wekness of he dollr mus lso be prly blmed for he srins wihin he snke iself, priculrly he pressures which brough he mrk nd he Belgin frnc o he upper nd lower limis respecively of he Communiy bnd of flucuion nd necessied he pproprie inervenions. Sommeren brge ikke ro pi vlumrkede. De er endnu en gng dollren, der er hovednsvrlig for svingningeme i dee fidsium. Den sbiliesforbedring, som dollren vise fr begyndelsen f mrs, vrede kun il sluningen f mj. Den eferfolgende nedgng forverredes og ende i juli og ugus med opsigvekkende kursfld i forhold il sorsedelen f de vigigse uiluier. sidse hlvdel f ugus medfsre hevninferi f diskonossen i USA imidlerid en le signing i dollrkursen. iden mellem sluningen f ugus 1977 dvs kor fsr dollren og sluningen f ugus 1978 vr de begynde f flde europeiske vluers signing i forhold il dollren pi omkring l5 for >slngevluemes(( vedkommende, " for serling. 13. for den frnske frnc og 5 y2 for lirens vedkommende. De er il dels ligeledes den ivge dollrkurs, der er irsg il spndningerne inden for selve >slngen<<, nvnlig de pres, der hr brg mrken og den belgiske frnc'il den henholdsvis sverse og nederse giense for fllesskbsslngen, og som hr nodvendiggjor pssende inervenioner.

15 C MPORTS from nonmember counries MPORT fr ikkemedlemslnde l CE. EG E( Dnmrk Mio EUA l BR Deus ll hlnd l Frnce l, 7 r ^.fri; 1977 '976 T5,..,, 1_ '977 h,.d, 'O A lrelnd l 11 ll, r' A* li 1977 ll ''1977 h'. r^ J,. ry ' L njoenln 1977 ) F F ".v udel r f ' l ) n he erly monhs of he yer, Communiy impors were sill sluggish, nd from April onwrds ghered only lile srengh. This slckness ws minly due o he lck of buoyncy in indusril civiy, s resul of which impor demnd for rw merils nd semimnufcures ws confined o he replcemen of depleed socks on modes scle. Generlly speking. impors frbm he developing counries, including h_e oilproducing counries, eiher mrked ime or coninued o fll. The growh of Communiy purchses from indusrilized nonrember counries vri6d very considerbly from one Member Se o noher. All in ll, purchses from nonmember counries remined firly sble in he Unied Kingdom nd he Benelux counries, nd in Frnce here ws only modere increse. On he oher hnd, impors from nonmember counries showed n pprecible increse in lly, nd in he Federl Republic of Germny declining impor prices boosed he volumeof impors from nonmember counries in he firs hlf of he yer o more hn 3bove he figure recorded yer previously. Den svende udvikling, som endnu indil pril prgede Fellesskbes impor, er kun i ringe grd forbedre i iden derefer. Denne mhed skyldes hovedsgelig mnglende dynmik inden for indusrien, hvilke hr begrense efersporgslen efer impor f rivrer og hlvfbrik il kun omfe genopreelse f lgerbeholdninger. Generel se er imporen fr udviklingslndene, heri medregne de olieproducerende lnde, forbleveipfi smme niveu elle'r er fors hed flde. For si vid ngir Fllesskbes impor fr indusriliserede redielnde er denne vokse i mege forskellig omfng i de forskellige medlemsser. mporen fr ikkemedlemslnde er n&sen sbilisere i De forenede Kongerige og Beneluxlndene og er kun sege moder i Frnkrig. Der hr dog kunne konseres en signing i lien, mens en mrerkbr nedgng i imporpriserne i Forbundsiepublikken Tysklnd hr medfsr en signing i imporen fr redjelnde i fsrse hlvir pi mere end3 i forhold il Sre fsr.

16 TERMS OF TRADE BYTTEFORHOLD c : CEEGEC Dnmrk BR Deuschlnd FrnCe lrelnd Nederlnd G UEBL Unied Kingdom re f {,{ J A furher sligh improvemen in he erms of rde hs occurred in recen monhs. This hs been due no so much o he rise in expor prices, which hs remined modere, s o fcors ffecin! impor prices, from which mos of he Member Ses benefie?, rimely he depreciion of he dollr nd he movemen of impor prices for bsic merils. As resul of he fll in prices for bsic foodsuffs, he.developjng counries' expor prices expressed in dollrs hve, for he firs ime since 9i2, Gnded omrk ime, showing lile chnge over severl monhs. n ddiion, world demnd for crude oil hs been esier o mee s new sources of producion hve come on srem; since he spring, he csh price fbr crude oil hs, s resul, been flling slighly. lsbe f de sidse mineder er der ske en beskeden forbedring i byeforholde. Snrere end signingen i eksporpriserne, som hr vere beskeden, skyldes denne forbedring fkorer, der hr indvirke pi imporpriserne, og som de flese medlemslnde hr drge foldel f: dollrens nedskrivning og udviklingen i impbrpriserne pi bsisprodukerne. Som folge f prisnedgnsen foi primere levnedsmidler hr eksporpriserne udryk i dollrs i irdviklingslndene endog for fsrse gng siden 1972 ogi flere pi hinnden fslgende mineder vis en sbiliseringsendens.for si vid nsir riolie hr de vere leere dekke verdensefersporgslen] d der er ibne nye produkionskilder; fr forlre begynde siledes en svg nedgngi konnprisen pi rflolie.

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation.

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation. rssn 03784398 Commission of the Eu ropea n Communities Kommissionen for De europeiske Fallesskaber h: Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community 4 1978 Diagrammer og kommentarer til den

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked Specialeafhandling for Cand. Merc sudie Erhvervsøkonomisk insiu Forfaere: Anne Kvis Nielsen Jan Furbo Fuglsang Pedersen Vejleder: Tom Engsed Udviklingen i boligomkosninger, efficiensanalyse sam udbuds-

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/xzyg0196

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/xzyg0196 Skandinavisk Tobakskompagni A/S Annual Report and Accounts 1989/90 5 Years' Operation in Brief 1985/86 DK K million 1986/87 DK K million 1987/88 DKK million 1988/89 DK K million 1989/90 DK K million Net

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Professionel erhvervsudlejning

Professionel erhvervsudlejning Den grønne vej il sor bundlinie Læs side 30 ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og invesering udgives i samarbejde med Byggesocieee Nr. 08 2013 6. årgang Konor, lager & forrening? - Lejerne finder

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

. Februu 2002.27.ar8ans

. Februu 2002.27.ar8ans . Februu 2002.27.ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede

Læs mere

2., MAGNETISI{E OBSEI{VA~110NER.

2., MAGNETISI{E OBSEI{VA~110NER. : DEN NOR SI( E NOR DHAVS - EXPE DI T10.N 1876-1878... 1. As rrrono~iis KE OBSERVATI ONER... H. MOH N. 2., MAGNETISI{E OBSEI{VA~110NER. c. WILL E.,'3.,GE'OGRA~11 O(j NArrURHISrrORIE.. \ MED 6 FARVETRYKTE

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015 Årsberetning Annual Report 2014 Marts 2015/ March 2015 Udgivet af Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V www. spillemyndigheden.dk Marts 2015 ISBN 978-87-7121-901-2 Tryk Rosendahls-Schults

Læs mere

MARKET REPORT - RED PROPERTY ADVISERS

MARKET REPORT - RED PROPERTY ADVISERS MARKET REPORT - RED PROPERTY ADVISERS Issue III 2014 - Copenhagen The iconic brewery "Trekroner" is now in the market as a modern office building EXECUTIVE SUMMARY STILL HIGH DEMAND AND SECONDARY MARKETS

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II Hvordan ville en rendyrke dual indkomsskaemodel virke i Danmark? Simulering af en ensare ska på al kapialindkoms Arbejdspapir II Ændre opsparingsadfærd Skaeminiserie 2007 2007.II Arbejdspapir II - Ændre

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011 1 Påbegyndt byggeri 1982-2011 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Solgte investeringsejendomme 1992-2010 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Note: Erhverv er ekskl. fabrikker 2 Realkreditinstitutternes

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN...

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN... INDHOLD CONTENTS Påtegninger / Management's Statement and Auditor's Report 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 Management s Statement DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 6 Independent Auditor s Report on the Financial

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Niels E. Andersen, Civilingeniør, Lic. Techn. Lige siden den 11. september har der været diskuteret i massemedierne

Læs mere

Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 39

Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 39 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere