Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/ kl Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS"

Transkript

1 Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/ kl Sted: OUH Referent: TL / RS Deltagere: Tobias Lyngeraa (TL), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW), Jane Andersen (JA), Annette Freudendahl (AF), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Rune Sort (RS) Specialeråds-repræsentanter: Jakob Trier Møller (JTM), Reg. Hovedstaden; Alan Kimper-Karl suppl. For Henrik Stougaard, Region Syd; Ole Viborg, Region Midt. Fraværende: Carsten Tollund (CT), Lisbeth Bredahl (LB), Morten Hasager Kirk (MHK), Annette Ulrich (AU) Ole Christensen, Region Sjælland, Morten Freundlich, Region Nord Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Regionerne a. Specialeplanen se nederst b. Rekruttering til specialet faldende antal ansøgere (RBJ) c. Hvordan håndterer regionerne dataudtræk d. Efteruddannelse hvad er behovet; hvordan håndterer regionerne finansiering? e. DAD hvad er status i regionerne? Hvad er status på landsplan (Anne/Kim) 4. Økonomi 5. Strategiplan 6. Ansøgning fra FYA (sendt i særskilt mail) 7. Emergency Medicine Summer School ansøgning fra SATS (bilag vedhæftet) 8. Hjemmesiden 9. Udvalgene a. Forretningsudvalget b. Anæstesiudvalget c. Intensivudvalget d. Smerteudvalget e. Børneudvalget f. Thoraxudvalget g. Neuroudvalget h. Obstetrisk udvalg i. PAU j. Uddannelsesudvalget

2 Side 2 k. FYA l. DAO 10. Til orientering: LVS på Facebook https://www.facebook.com/laegevidenskabeligeselskaber 11. DAD 12. eventuelt 1. Valg af dirigent KG valgt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Regionerne Sundhedsplatformen ved JTM: Reg.H og Reg.Sjælland indfører samme system. Udbuddet vundet af det amerikanske firma EPIC med stor erfaring. Implementeres først på Herlev forår 2016, dernæst RH og siden resten af Reg.H og sidst Reg.Sj. Platformen dækker bredt og der kommer et decideret anæstesimodul. Det tegner godt og funktionelt og godt integreret. Dog anderledes end nuværende journalformer etc. det bliver mere klik -orienteret. Især ITA vil møde forandringer da det nuværende modul CIS nedlægges. a. Specialeplanen Er godkendt og udsendt. Problem at nyeste opdatering af ASA klasser, som medfører flere ASA IV, er lavet efter specialeplanen. Dvs. der er mange centre, som enten skal flytte ASA IV patienter eller søge regionsfunktion for at få lov at bedøve dem f.eks. hoftefrakturpatienter etc. Det tilsvarende gør sig gældende med børneanæstesi. Vi må løbende vurdere implementeringen i praksis. Fra region Syd: lange vanskelige diskussioner. Især børneanæstesi har fyldt. Sikring af kompetencer bliver en udfordring. Også de præhospitale læger. Region Midt: Også børn som stort spg. Det vil måske blive afgjort af den kirurgiske kompetence (lagt op til e.g. at børnehernie kirurgi samles på 2 steder). b. Rekruttering til specialet faldende antal ansøgere (RBJ) Langt mindre søgning gennem sidste 2 runder. Denne gang kun 49 personer, der har søgt total på landsplan. Generelt smallere 7-rolle CV er. Generel tendens i flere specialer. Årsagerne er nok flere: Poolen af Turnuskandidater er ved at være udtømt. Nogle udskyder KBU (og dermed 5-års frist). Flere forsker i ph.d. stillinger etc. Der har været små årgange, som stiger igen. DUU: Laver udkast til handleplan for yderligere rekruttering nedsætter evt. arbejdsgruppe? c. Hvordan håndterer regionerne dataudtræk Meget bekymrende, at alt kvalitetssikringsarbejde nu effektivt er nedlukket. Der skal patientsamtykke til alle datatræk fraset uddannelsesrelaterede data (muliggør kompetencekort etc.). Ikke umiddelbart noget at gøre for vores specialiserede selskab. Der arbejdes på det i det politiske system og indspark dertil bør komme fra paraplyorganisationer som LVS og Lægeforeningen etc. d. Efteruddannelse hvad er behovet; hvordan håndterer regionerne finansiering? RH: møde med HR afd. som undersøger. Hvordan løses det andre steder og hvad er behovet ift. de i overenskomsten stipulerede 10 dage? Vejle: besøg hos hinanden er måske mere givtigt ift. kongresser el. lign. RegionH/sundhedsfaglig råd: ingen klare linje/holdninger. Hvad forstås ved efteruddannelse og hvordan defineres f.eks. en neuroanæstesiolog. SSAI uddannelse kunne være en

3 Side 3 mulighed, men hvordan defineres det på eks. regionsniveau? Evt. katalog for efteruddannelse var en mulighed. DUU arbejder med emnet på kommende møder. e. DAD hvad er status i regionerne? Hvad er status på landsplan (Anne/Kim) DAD 4 er startet op med visse både tekniske og informationsmæssige problemer. De regioner (Syd, Midt og delvist Nord) som skal indberette via automatisk webbaseret dataregistrering er ikke på før formentlig juni måned. Tidligere har der været analyseportal som kunne trække data ud. Den fungerer ikke i den nye version formentlig før september. Der har manglet teknisk support for at få det op at køre til tiden. JTM: problem ifm. at udtrække fejllister jævnligt, så fejl kan rettes. KG: successen ligger i overlevelse af DAD og de større linjer stort arbejde af Kristian Antonsen. JTM: DAD styregruppen bør sikre sig at DAD integreres flydende i Sundhedsplatformen. KG tager det op med Kristian Antonsen. Nye landsdækkende databaser: DanArrest (kardiologerne) registrering af alle hjertestopbehandlinger er opstartet hos anæstesien i Reg.Syd. Præhospitaldatabase: skal køre selvstændigt, uafhængig af f.eks. Sundhedsplatformen. 4. Økonomi Kasseren er ikke til stede. AU og TC arbejder på at indføre et bedre regnskabsprogram. 5. Strategiplan Forretningsudvalgsmøde: besøg af Claus Hindsø fra ort.kirurgisk selskab mhp. inspiration til videreudvikling af organisationen. Han beskriver, at DOS har en strategiplan, som de læner sig op ad til hvert eneste møde. SW: Vi bør ligeledes have en strategiplan. Forretningsudvalget mødes om dette næste gang. Kommentarer: KG: Bør laves og bruges mindst en gang årligt forud for årsmøde: hvor er vi på vej hen? De 4 søjler bør beskrives. Rekruttering til specialet og efteruddannelse/ definition af subspecialer etc. ligeledes. Forretningsudvalgsmøde mhp. strategi og konkretisering til oplæg for os andre. 6. Ansøgning fra FYA Der ydes ,- kr til FYA Symposium 2015 ligesom sidste år. Mod dette ydes eksponering af DASAIM. 7. Emergency Medicine Summer School ansøgning fra SATS Der ydes ,- kr til formålet. Relevant og meget ambitiøst projekt. Budget lidt uklart, men vi ønsker at støtte også set I lyset af diskussion om rekruttering. SW skriver svar til SATS og beder dem kontakte TC mhp. afklaring af praktisk betaling. 8. Hjemmesiden Historisk hjørne på hjemmesiden oprettes.

4 Side 4 Mulige indslag: Nyhedsbrev/leder, DAD status, HU-ansøgningsopgørelse (DUU + FYA). Mangler fortsat input fra udvalgene. Snak om evt. gruppe med log ind via hjemmeside hvor e.g. der kan ligge DUU dokumenter om bl.a. A-kurser, OSCE mv. Uvist hvad det ville kræve. 9. Udvalgene a. Forretningsudvalget Første møde er gået fint. Det kræver tilvænning at undvære input fra udvalgene i længere tid ad gangen. Der arbejdes med strategiplan, inspirationsbesøg ved Klaus Hindsø fra DOS. Hjemmeside: oprettes historisk hjørne ved redaktøren og indbudte gæsteskribenter. Nyhedsbrev hver måned ved redaktøren. Regnskab: der ses på regnskabsprogram. Reg.anæstesiudvalg: Besøg af Bo Gottshcau. Udfærdiger kommissorium blandt interesserede medlemmer, men der er opstået tvivl om, hvad de kan og vil stille op med ift. kliniske retningslinjer, kompetencekort etc. F.eks. kan der ikke findes enighed om et emne til DASAIMs årsmøde. Kommissorie-udkast skal foreligge 1. maj. Ny kasserer: Jesper Dirks fra HOC stiller op. b. Anæstesiudvalget Afholdt 1 møde. Arbejder med DASAIMs udskrivningskriterier og national PONV guideline. Rekommendationen Målsætning for Anæstesi omfatter alle 4 søjler samt uddannelse og kvalitet (hele bestyrelsen/strategi). Dvs. den skal alle bidrage til revision af. Alternativt kan den formentlig erstattes af kommende strategiplan. c. Intensivudvalget Holdt 1 møde. Udvalget præget af mandefald muligt flere udskiftninger til næste GF. Der arbejdes på at få indflydelse på diverse kvalitetsindikatorer som fastsættes af DID, DDKM etc. Ny DSIT formand Bjarne Dahler kontakt til dem og Hindsgavl Intensivsymposium mhp. strømlining af nye rekommendationer, evidens etc. d. Smerteudvalget e. Børneudvalget Intet fysisk møde. Diskuteret emne til årsmøde. Hjemmeside-input fra yngre kursister. Ingen forslag til hovedsponsor. f. Thoraxudvalget g. Neuroudvalget h. Obstetrisk udvalg Weekendinternat målbeskrivelse for A-kursus, vellykket. Lattergas-vejledning revideret. i. PAU Fundet emner til årsmødet. Arbejdes med vedligeholdelsesuddannelse. Det nye præ-hospital-akutlæge 5-dages kursus er godkendt af sygehusledelserne. j. Uddannelsesudvalget Marts møde og igen i maj. Ansættelsesrunde. Vidensdeling i mellem ansættelsesudvalgene. Input til hjemmeside. Udarbejdelse af målsætning for alle A-kurserne efter krav fra sundhedsstyrelsen. Opmærksomhed på forskning under HU. F.eks. ph.d er samt evt forskningstræningsmoduler der griber om sig. Diskussion af forhold for udd. ansvarlige/vejledere ift. ønske om produktion, hvilket medfører manglende tildeling af dage til uddannelse mv.

5 Side 5 k. FYA Haft fokus på rekrutteringsproblemerne med succesfuldt event for SATS i Odense om specialet. Planlagt emne til årsmøde: Defensiv anæstesiologi: Fri ryg før fri luftvej? FYA Symposium juni. Forventer deltagere. GF flyttet hertil og nye best.medlemmer skal vælges. l. DAO Rekommandation fra speciallæge praksis. Koordineres med anæstesiudvalget. 10. Til orientering: LVS på Facebook LVS er nu på Facebook: https://www.facebook.com/laegevidenskabeligeselskaber 11. DAD - status Behandlet under punkt 3. e. 12. Eventuelt 1. Årsmødet: Husfeldt-forelæsning: Eske Willerslev desværre forhindret. Alternative forslag fra Internatet bringes i spil. SW går videre med dette. 2. G4 skal vi deltage i det?(materiale rundsendt) tages evt. op på næste møde. Koster dog mange penge. /TL + RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 1 Januar 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

Oktober 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2012 20. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin INDHOLDSFORTEGNELSE / KOLOFON LEDER... 3 DEBAT Kejserens nye klæder eller anden kurs for speciallægeuddannelsen? v/

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere