Dansk Faldskærms Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Faldskærms Union"

Transkript

1 Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen: Helle Eriksen og Nikolaj Larsen 1. Godkendelse af sidste møde referat Seneste referat godkendes - underskrives ved næste møde 2. Gennemgang af status på aftalte aktioner a) - Nyt DFU.DK Ansv. Nikolaj Der arbejdes videre med den nuværende platform. Parallelt med vores nuværende platform er kontoret i dialog med Klubmodul om en samlet pakke, som også inkluderer medlemsdatabase, tilmeldingsmodul, hjemmeside, regnskabsprogram etc. b) - Forsikring Ansv. Peter K. Status på forsikring og diskussion omkring samarbejdsaftale med Willis samt forsikringstilbud i forhold til rejse- og ulykkesforsikringer, der kan tilbydes DFU s medlemmer. input Peter K. Peter har rettet henvendelse til Sveriges Faldskærms Forbund - for at høre, om en aftale i lighed med det svenske forbunds eventuelt kan tilbydes DFU s medlemmer. 3. beslutninger til referat Ansøgning fra Airrush om støtte fra Lokalunionsfonden til videreudvikling Bestyrelsen har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen fra Airrush om støtte, da Lokalunionsfondens formål er støtte til breddeaktiviteter, og Airrush ikke kan betragtes som et breddehold. 4. Kort information fra administrationen Orientering fra mødet i Roskilde lufthavn Roskilde lufthavn åbner nu igen op for springaktivitet på lufthavnens område. FDK og Aversi har gennem længere tid forhandlet med lufthavnen og har nu opnået en aftale om igen at starte faldskærmsaktivitet med mulighed for landing inden for lufthavnens område. Der er dog et specifikt regelsæt for gennemførelsen af spring på Roskilde, og indledningsvist vil klubberne på Sjælland primært samarbejde om at afvikle tandemspring. Aftalen indebærer, at der årligt kan arrangeres op til 2 stævner på lufthavnen koordineret af DFU s administration. Orientering fra KUF Den daglige ledelse i Kontorfællesskabet, hvor DFU har sit kontor, har netop valgt at afskedige en af sine administrative medarbejdere i fællessekretariatet. Stillingen vil blive genbesat hurtigst muligt. Orientering fra udviklingskonsulenten vedrørende unionsmødet i Trafikstyrelsen. Helle deltog i unionsmødet i Trafikstyrelsen tirsdag d. 26. maj Helle nævnte på mødet de udfordringer, flere af DFU s klubber står over for ved de enkelte lufthavnes divergerende adgangsrestriktioner, sikkerhedskrav, gebyrpolitik med mere. DFU tager kontakt til KDA for at tage en yderligere dialog om emnet.

2 Unionsmødet omhandlede endvidere droneproblematikken, som kommer til at skabe udfordringer for luftsportsunionerne under KDA. Den tidligere generalsekretær i KDA, Anders Madsen, sidder i dag som sagsbehandler på dette område i Trafikstyrelsen. 5. Oplæg til ny udvalgsstruktur i DFU Helle havde inden mødet udsendt et oplæg, som hun har udarbejdet ud fra DFU s frivillighedsstrategi og i fortsættelse af bestyrelsens drøftelser om ændret struktur, indledt sidste efterår og foreløbigt præsenteret på Formands-budgetmødet i november 2014 samt udvalgsseminaret i februar Bestyrelsen drøftede oplægget. Mine havde nogle reservationer og spørgsmål i forhold til oplægget. Flemming ville udarbejde en oversigt til synliggørelse af arbejdsprocesserne. Katrine henledte opmærksomheden på tidshorisonten, idet strukturen skal være endeligt vedtaget, så den kan præsenteres på klubseminaret i september og i øvrigt meldes ud til de nuværende udvalg inden årsseminarerne, der vil blive de sidste, hvis strukturen besluttes som drøftet. Det blev aftalt, at Mine sender sine kommentarer og Flemming sin oversigt til Helle, som derefter vil sammenfatte og udarbejde endeligt oplæg med henblik på endelig vedtagelse på bestyrelsesmødet 3. august. Det blev aftalt, at formanden udarbejder et oplæg til nyhedsbrevet, som sendes til kommentering i bestyrelsen, så det ligger klar til DFU s nyhedsbrev for 2. kvartal. Michael Riber anmodede Helle om at sende en oversigt over de samlede AU aktiviteter for Evaluering af Bestyrelsesseminaret Bestyrelsen evaluerede udbyttet af bestyrelsesseminaret, som blev afholdt april Der var enighed om, at det var givtigt med tid til grundig drøftelse af større emner, og at der bør forsøges afsat penge på budgettet til et lignende seminar i Katrine bemærkede, at det på forhånd bør aftales, hvilke større emner der skal behandles, og hvis der, som det skete i år, faktisk træffes beslutninger, bør der udarbejdes et referat eller notat om det. Flemming var ikke umiddelbart enig i, at der nødvendigvis skulle foreligge en plan for seminaret. Der var enighed om, at alle deltagende bestyrelsesmedlemmer sender besked til administrationen, som derefter udarbejder en sammenfatning, der sendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. 7. Planlægning af klubudviklingsseminaret d september 2015 Bestyrelsens drøftede, hvilke større emner der skal belyses, og hvad hovedformål med seminaret skal være. Det blev besluttet, at det primære emne for klubudviklingsseminaret vil være den kommende strukturændring i DFU samt fokus på medlemsvækst og fastholdelse af medlemmer. Da der om lørdagen er repræsentantskabsmøde i KDA, blev desuden aftalt, at Flemming og Peter deltager i repræsentantskabsmødet og derfra fortsætter til klubudviklingsseminaret, så snart det er muligt. Det er aftalt, at DFU opstiller Peter til KDA s bestyrelse. Flemming kontakter DFU s nuværende repræsentant i KDA s bestyrelse, Jacques Jonsman, for at afklare, om Jacques som tidligere

3 tilkendegivet ønsker at udtræde, eller om han agter at fortsætte. Ina, Katrine, Michael og Mine deltager i hele seminaret. Seminaret afholdes på Danhostel i Næstved. 8. Evaluering af DFU Open og CP DM SU-formanden repræsenterede bestyrelsen både ved DFU Open maj og CP DM maj i henholdsvis HLF og NJFK. Mine oplyste, at begge konkurrencer desværre var præget af dårlige vejrforhold, primært for megen vind, og derudover var stemningen ved DFU Open naturligvis en del præget af den triste ulykke i Tjekkiet. Mine nævnte, at NJFK er en smule udfordret af at være halvt klubløs, da man er i færd med en ombygning af klubhuset. Men afholdelse af CP DM i NJFK var et fint bevis på, at mange hænder og hjælpere blandt de aktive springere gør, at tingene i sidste ende sagtens kan lykkedes. NJFK og CPU skal roses for, at konkurrencen blev afviklet med stor tålmodighed blandt atleterne til trods for meget svære vejrbetingelser. 9. Dropzone Denmark Flemming oplyste, at der siden seneste bestyrelsesmøde har været afholdt tre møder omkring Dropzone Denmark. Flemming havde indbudt de omkringliggende klubber til et skypemøde, hvor hovedformålet var at få indhente klubbernes holdninger til brug for til de videre forhandlinger. Herefter har der været afholdt et møde med folkene bag Dropzone Denmark i Herning, hvor fra DFU deltog Flemming, Katrine og Torben Tiedemann, formand for VAF, som repræsentant for de omkringliggende klubber. Endelig blev for nylig afholdt et møde i Idrættens Hus, hvor Katrine og Flemming deltog, og Flemming har afholdt et skype-møde med klubberne. Møderne gav grundlag for, at der forhandles videre med henblik på samarbejde mellem Dropzoen Denmark og DFU, og der er aftalt møde igen søndag d. 21. juni kl. 10 i Herning. Efter drøftelse var det bestyrelsens holdning, at DFU s oplæg til et samarbejde alene kan være, at Dropzone Denmark optages som medlem af DFU på lige vilkår med de øvrige klubber under DFU, hvilket der er en mulighed for i henhold til DFU s vedtægter. Flemming giver denne udmelding til Dropzone Denmark på mødet den 21. juni. Vedrørende den mail, Martin Bro Andersen har sendt til bestyrelsen med sine tanker om Dropzone Denmark, var der enighed om, at tankerne naturligvis indgår i bestyrelsens overvejelser. Michael Riber besvarer henvendelsen ved at tage en dialog med Martin i forbindelse med skærmflyvningskurset i FDK. 10. Swoop Challenge Flemming og Peter redegjorde for status på Swoop Challenge arrangementerne. Opvisningsgodkendelserne er på plads, alle de internationale deltagere er kontrolleret og de nødvendige certifikater er udstedt og stemplet af en instruktør-i. Det blev aftalt, at DFU s administration arkiverer de udstedte certifikater til næste års arrangement. Katrine oplyste, at hun har ansøgt Trafikstyrelsens om de nødvendige dispensationer og i den forbindelse sørget for at få udtrykkelig tilkendegivelse fra Trafikstyrelsen om, at også den del af eventen i Københavns Havn, som DFU ikke umiddelbart er ansvarlig for, at behørigt godkendt. DFU vil være synlige på jorden med et telt, bannere og flag i København både fredag d. 12. juni og lørdag d. 13. juni fra luften vil både CP, Wingsuit og præcision blive præsenteret.

4 DFU har modtaget en ansøgning fra Nils Predstrup via en mail fremsendt til Flemming og Nikolaj d. 30. maj omkring støtte til træningsspring til ham og Per Bjørn som forberedelse til wingsuitspring ved opvisningen i forbindelse med arrangementet i København. Katrine og Peter bemærkede, at træningen synes at dreje sig om XRW, der ikke er tilladt under DFU uden særskilt dispensation, og hvor det tidligere adskillige gange er tilkendegivet over for Swoop Challenge, at der ikke må finde XRW sted i forbindelse med opvisningerne. Der var enighed i bestyrelsen om, at der ikke kan bevilges støtte til træningsspring, og at det igen understreges, at der ikke må foretages XRW spring. 11. Information fra KDA I forbindelse med mødet på Roskilde lufthavn onsdag d. 27. maj 2015 deltog Helle og Nikolaj i et kort møde med KDA s nye generalsekretær, Tonny Henriksen. Det var et udmærket møde, der gav indtryk af, at Tonny er i gang med at få styr på tingene, som hvilket desværre synes ikke at have været helt tilfældet tidligere. Blandt andet har det vist sig, at man har glemt at opkræve DFU for kontingentet for 3. kvartal 2013, og at DFU derfor får en opkrævning på omkring kr. Flemming bemærkede til DFU s administration, at det er utilfredsstillende, at administrationen ikke selv har været opmærksom på fejlen og sørget for at lave en hensættelse. 12. Ulykken i Tjekkiet Bestyrelsen drøftede håndteringen af forløbet. DFU s administration var under hele forløbet i dialog med både springerne, bestyrelsen og DIF s forsikringsansvarlige, så de pårørende og de involverede springere blev rådgivet bedst muligt. Forsikringsdelene kørte upåklageligt. Blandt andet fik de andre springere tilbud om psykologbistand. Det blev internt i bestyrelsen understreget, at det er yderst vigtigt, at der er tæt kommunikation og løbende information til alle i bestyrelsen fra de personer i administrationen og bestyrelsen, der modtager oplysninger og for eksempel får henvendelse fra presse. Bestyrelsen besluttede, at kontoret skal udarbejde en folder til alle elitespringere, som tager på træningsophold i udlandet med information om forhold ved ulykker, herunder telefonnr., policenr., kontaktoplysninger og anden nyttig information. Katrine har som formand for ISU rettet henvendelse til CPU s formand for at høre nærmere om ulykken. Blandt andet skulle der foreligge videooptagelser, der kan have afgørende betydning for afklaring af, hvad der var årsagen. Der var enighed om, at alle DFU-springere i en sådan situation har pligt til at samarbejde med ISU og meddele de oplysninger, som ISU skønner behov for. ISU arbejder videre med sagen. 13. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmers faste deltagelse i udvalg med mere. Flemming - DIF s årsmøde Flemming deltog i DIF s årsmøde og fortalte, at det på årsmødet blev besluttet, at der fremadrettet skal være to næstformænd i DIF s bestyrelse. Derudover er det besluttet at ændre fordelingsnøglen. Der er nedsat en kommission med deltagelse fra både de store, mellemstore og små forbund, som skal udarbejde et oplæg til d. 1. oktober med henblik på diskussion på DIF s formandsmøde, således at den nye fordelingsnøgle kan være klar til godkendelse på DIF s repræsentantskabsmøde Mine - Info fra Team Danmark dialogmøde Mine og Nikolaj deltog på Team Danmarks dialogmøde d. 18. maj 2015, hvor både Team Danmark, DIF, aktivkomiteen og specialforbund deltog. Team Danmark ønsker at inddrage alle interessenter i

5 forhold til deres kommende støttekoncept, hvilket var baggrunden for afholdelsen af mødet. Mine fortalte, at mødet var både informativt og interessant. På baggrund af Mines og Nikolajs input fra mødet besluttede bestyrelsen, at der i DFU skal udarbejdes en PR-strategi. - Status på World Air Games i Dubai? Er der melding om, hvem der deltager? Efter meldingen fra bestyrelsen vedrørende muligheden for støtte har PU meldt tilbage, at man gerne vil stille med et landshold. Vedrørende CP har Christian Weber bekræftet deltagelse, mens det er uvist, om Peter Kallehave, der er skadet, ønsker at deltage. - PU s målsætninger, mail fremsendt til bestyrelsen d. 26. maj 2015 I forbindelse med bestyrelsesseminaret blev målsætningerne for de enkelte udvalg gennemgået og tilrettet af bestyrelsen. Målsætningerne blev efterfølgende udsendt til udvalgene igen til godkendelse, og der har været en dialog mellem SU formanden og PU omkring den ændrede målsætning, særligt omkring bestyrelsesbeslutningen fra 2014 om, at DFU ikke fremover vil støtte konkurrencedeltagelse i holdpræcision. Der var enighed om, at målsætningerne sendes til bestyrelsen til godkendelse og derpå offentliggøres på hjemmesiden. Katrine påpegede i den forbindelse, at hvis den nye udvalgs struktur vedtages, skal alle disciplinmålsætningerne tilrettes. Katrine Der er sendt statistik til Trafikstyrelsen, og de af årets FB-ændringer, der berører driftshåndbogsregler, er forelagt og godkendt af Trafikstyrelsen. IU har på vegne AFF-examinerne ansøgt om en tillægsbevilling på kr., idet budgetbeløbet på grund af blandt andet dårligt vejr allerede er opbrugt. Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen. Beløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto. 14. DIF s tilbud om uddannelse til bestyrelsesmedlemmer og andre. I anledning af de rundsendte uddannelsestilbud fra DIF drøftede bestyrelsen spørgsmålet om at bruge midler på uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Flemming gav udtryk for, at han generelt fandt det relevant og positivt med uddannelse og udvikling inden for en bestyrelse. Katrine bemærkede, at det nøje bør overvejes for et lille forbund som DFU at bruge mange penge på uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, der måske ved næste repræsentantskabsmøde ikke fortsætter. Michael bemærkede, at et bestyrelsesmedlem bør starte med at samle praktisk erfaring ved bestyrelsesarbejdet, inden den slags uddannelse kommer på tale. Spørgsmålet drøftes videre i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret. 15. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg Status pr. 30. april 2015 var udsendt sammen med mødeindkaldelsen og blev gennemgået på mødet. Indtægtssiden Salget af tandemerklæringer er fortsat ikke rigtig kommet i gang, og salget udgør p.t. omkring 30% af årsbudgettet. Salget af elevpakker er rigtig fint med og ligger på nuværende tidspunkt på ca. 60% af årsbudgettet. På kontingentside rammes budgettet for 1. kvartal, og der er styr på opkrævninger til klubberne.

6 Udgiftsside Udgifterne for administration og udviklingskonsulent ser budgetmæssigt fint ud. Derimod kan bestyrelsens administrationsudgifter igen vise sig en udfordring, idet bestyrelsen er meget synlige og deltager i mange ting udover selve bestyrelsesmøderne, for eksempel møder med Dropzone Denmark og Swopp Challenge samt repræsentation ved konkurrencer. Der ses et overforbrug på budgetposten Idrætskongres, da der ikke var budgetteret med to deltagere fra bestyrelsen. KDA Her kommer en budgetoverskridelse på grund af efterregningen fra 3. kvartal MU PIA symposiet medførte en mindre budgetoverskridelse, der dog skal ses i forhold til et mindre forbrug i Øvrige udvalg holder sig fortsat inden for deres budget. 15. Evaluering af møde + / - Forbedringsforslag samt punkter til næste møde Der var enighed om, at skypemøder er udmærket, idet der spares både tid og penge til transport. Dog bør der arbejdes med at forbedre teknikken, idet der var lydproblemer for nogle af deltagerne. Det ville eventuelt hjælpe, hvis alle anvender høretelefoner. Ina påpegede, at et så langt møde på skype, dvs foran en skærm og computer, er meget anstrengende. Der var enighed om, at det er godt, at Flemming forsøger en lidt mere kontant styring for en effektiv afvikling; men at det ikke må gå så stærkt, at man er ved at komme til at springe faste punkter over. Derudover bør der fremover altid være et eventuelt på dagsordenen. Mine henstillede, at dagsorden og bilagsmateriale udsendes i bedre tid. Eventuelt DFU s nye hændelsesrapporteringssystem, som er udarbejdet af Thomas Thorndahl, fungerer fortsat ikke optimalt. Katrine tager fat i Thomas Thorndahl for at få en status omkring de manglende ting og for at få et tidsestimat på, hvornår systemet forventes fungere. Vedrørende bud på afholdelse af DFU Open og DM sender Mine forespørgsel til klubberne med kort svarsfrist i anledning af WJ s bud på afholdelse af DFU Open. Flemming Olsson Anne Mine Møller Petersen Katrine Eriksen Ina Nielsen Peter Krogh Michael Riber

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

WWW.DFU.DK. December 2014. DFU s Nyhedsbrev. Udgivet af: Dansk Faldskærms Union - Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby

WWW.DFU.DK. December 2014. DFU s Nyhedsbrev. Udgivet af: Dansk Faldskærms Union - Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Udgivet af: Dansk Faldskærms Union - Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby WWW.DFU.DK December 2014 DFU s Nyhedsbrev DFU s nyhedsbrev 4. kvartal INDHOLDSFORTEGNELSE Nyt fra DFU s kontor Nyt fra Udviklingskonsulenten

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Udgivet af: Dansk Faldskærms Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. DFU s Nyhedsbrev

Udgivet af: Dansk Faldskærms Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. DFU s Nyhedsbrev Udgivet af: Dansk Faldskærms Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby September 2014 WWW.DFU.DK DFU s Nyhedsbrev Nyt design genoplivning af Springeren? DFU s administration introducerer hermed DFU s nyhedsbrev

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere