Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014."

Transkript

1 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, og beslutning om evt. ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af administrator og revisor. 8. Eventuelt. Formand Allan Baggesø bød velkommen, herunder til revisor Per Larsen fra DataRevision og advokat Nina Pagh, der repræsenterer administrator Andelsbo. Ad. Punkt 1. Som dirigent valgtes advokat Nina Pagh, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 40 andele var repræsenteret, heraf 11 ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. Det besluttedes, at lade Nina Pagh udarbejde beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Ad. Punkt 2. Formand Allan Baggesø aflagde bestyrelsens beretning, som er vedhæftet dette referat. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad. Punkt 3. Revisor Per Larsen forelagde årsrapporten samt bestyrelsens forslag til andelsværdi kr ,- pr. kvm., gældende frem til næste ordinære generalforsamling. Den foreslåede andelsværdi er udtryk for en stigning på kr. 200,00 pr. kvm. Foreningens formue giver efter afslutning af byggesagen mulighed herfor, samtidigt med at der fortsat holdes en reserve i formuen til imødegåelse af værdiforringelse på næsten kr ,00. Det forelagte inklusiv andelsværdier blev enstemmigt godkendt. Også i år redegjorde Per Larsen for foreningens plan for omlægning af foreningens store afdragsfrie lån, der skal ske senest 1. januar Således som foreningens økonomi ser ud nu og med den planlagte forhøjelse, se punkt 4, tyder det på at omlægningen vil ske til et traditionelt fastforrentet 30-årigt kontantlån med sædvanlig afdragsbetaling. Ad. Punkt 4. Revisor Per Larsen forelagde drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, og det forelagte blev enstemmigt godkendt. (Den vedtagne forhøjelse fra sidste år på kr. 1,00 pr. kvm. månedligt pr. 1. oktober 2013 er indarbejdet i budgettet.) Ad. Punkt 5. Forslag 1. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til at omlægge/indfri eksisterende lån frem til næste ordinære generalforsamling i samarbejde med foreningens revisor og administrator, såfremt det måtte vise sig fordelagtigt for foreningen.

2 Administrator præciserede, at bemyndigelsen giver tilladelse til at ændre løbetid og lånetype, og gælder alle de dispositioner, som er nødvendige til gennemførelse af lånesag, tinglysning m.m. Endvidere blev det understreget, at bemyndigelsen ikke giver tilladelse til at vælge lån med renteswap og rentetrapper. Ved omlægning af foreningens stående lån bestræber bestyrelsen sig på at nyt lån i videst muligt omfang bliver med fast rente og sædvanlig afdragsbetaling. Herefter blev forslaget vedtaget med 37 stemmer for og ingen imod. Forslag 2. Forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af boligafgiften med kr. 1,00 pr. kvm. månedligt pr. 1. oktober Forslaget blev vedtaget, idet alle stemte for, undtagen 1, som hverken stemte for/imod. Forslag 3. Forslag fra bestyrelsen om indførelse af ny bestemmelse som 14 stk. 3 (se vedhæftede ordlyd). Efter en redegørelse fra bestyrelsen og besvarelse af spørgsmål om foreningens ventelister, blev forslaget sat til afstemning og vedtaget, idet 34 stemte for og 1 imod. Dermed er forslaget vedtaget med kvalificeret flertal, men da der ikke var kvalificeret fremmøde, skal forslaget op til 2. og endelig vedtagelse på førstkommende generalforsamling. Forslag 4. Forslag fra bestyrelsen om indførelse af en ny 8 a til vedtægterne om arbejdsdage (se vedhæftede ordlyd). Bestyrelsen forelagde forslaget, hvilket gav anledning til en del debat om arbejdsopgaver, formålet med arbejdsweekender og mere ideologiske betragtninger. Til sidst blev forslaget sat til afstemning i den foreliggende ordlyd og blev vedtaget, idet 36 stemte for og 2 imod. Dermed er forslaget vedtaget med kvalificeret flertal, men da der ikke var kvalificeret fremmøde, skal forslaget op til 2. og endelig vedtagelse på førstkommende generalforsamling. Forslag 5. Forslag fra bestyrelsen om at vedtægternes 9 stk. 2 udgår. Det er ikke hensigtsmæssigt at have en vedtægtsbestemmelse, der relaterer til tidligere projekter. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men da der ikke var kvalificeret fremmøde, skal forslaget op til 2. og endelig vedtagelse på førstkommende generalforsamling. Forslag 6. Forslag fra Silja og Alexander om bedre vedligeholdelse af søen, eventuelt nyt rensningssystem. Bestyrelsen oplyste, at søen fremover bliver renset hvert år, således som den blev før byfornyelsessagen. Tidligere tog en "bassingruppe" sig af pasningen og sørgede for løbende fornyelser. Bestyrelsen ser gerne, at "bassingruppen" genopstår og opfordrer interesserede til at henvende sig. På baggrund af disse oplysninger ønskede forslagsstiller ikke afstemning. Forslag 7. Forslag fra Silja og Alexander om mere grundig gennemgang af forbedringer ved salg for at undgå byggesjusk/ulovlige installationer. Forslaget debatteredes indgående og bestyrelsen oplyste, at det særligt er ved el-installationerne, at der er behov for en mere grundig gennemgang. Bestyrelsen har fået en tilbudspris fra el-installatør på kr ,00 for et mere grundigt eftersyn. Under debatten enedes forsamlingen om følgende ordlyd til et beslutningsforslag: "Ved hvert salg skal der inden vurdering af forbedringer foreligge el- og VVS-eftersyn ved ejendommens sædvanlige installatører. Udgiften hertil betales af sælger. El-eftersynet indebærer, at der åbnes til klemkasse og målerskab, ligesom der kan blive foretaget eventuelle nødvendige nedbrydninger for at kunne kontrollere el-installationerne. Det er sælgers ansvar, praktisk og økonomisk, at sørge for reetablering efter nedbrydninger, ligesom sælger hæfter for eventuelle øgede udgifter til vvs- og el-installatør samt vurderingsmand, hvis lejlighedens installationer og forbedringer giver anledning hertil."

3

4 A/B Borups Plads Januar 2014 Nedennævnte forslag til vedtægtsændringer blev med kvalificeret flertal vedtaget på ordinær generalforsamling den 21. januar 2014, men da der ikke var kvalificeret fremmøde skal forslaget op til 2. og endelig vedtagelse på førstkommende generalforsamling. Punkt A. Indførelse af en ny bestemmelse som 14, stk. 3 med følgende ordlyd: "Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtægternes 15, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimal lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i 14, stk. 2 litra a, skal den køber, der ønsker at købe til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen af prisen er på mindst 20% af den udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisterne skal herefter tilbydes andelen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til anden side, med en acceptfrist, der udløber på 5. dagen efter bestyrelsens offentliggørelse af salgsprisen." Punkt B. Forslag om indførelse af en ny 8 a til vedtægterne om arbejdsdage med følgende ordlyd: "Foreningen afholder 2 arbejdsweekender om året efter bestyrelsens bestemmelse. Arbejdsweekender afholdes lørdag/søndag i tidsrummet kl. 09:00-16:00. Bestyrelsen meddeler med mindst en måneds varsel tidspunktet for arbejdsweekenden. Personer over 15 år kan repræsentere en andel. Deltagelse på en arbejdsdag kan ske, ikke kun ved fysisk arbejde, men efter aftale med bestyrelsen også i form af hjælp til kaffebrygning, kagebagning, børnepasning, afhentning af materialer, eller anden form for aktiv opbakning omkring fællesarbejdet. Foreningen afholder alle udgifter til værktøj, materialer og forplejning. Alle andele skal være repræsenteret på mindst én dag årligt. Stk. 2. Alle andele indbetaler kr. 50,00 månedligt, 1. gang pr. 1. marts 2014 til en fond, som anvendes til arbejdsdagene eller til andre vedligeholdelsesarbejder, som ikke udføres på arbejdsweekender. De andele, som stiller med en deltager på mindst én arbejdsdag årligt, vil efter hvert regnskabsårs udløb få udbetalt årets indbetaling. Bestyrelsen fører lister over hvem der deltager på arbejdsdage. Erstatningsopgave kan tildeles, hvis man er forhindret i at deltage. Bestyrelsen kan dispensere fra deltagelse, hvis alder eller sygdom betinger dette. Ved fraflytning har andelshaver ikke krav på godtgørelse af betaling til fonden." Punkt C. Forslag om at vedtægternes 9, stk. 2 udgår.

5

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Havneengen 1, CVR-nummer 30328604. Foreningens hjemsted er i

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere