Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen"

Transkript

1 Liv i fokus Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen - et uddannelsesforløb hvor vi, med udgangspunkt i dit eget liv, arbejder bevidst med at forstå og beskrive socialt arbejde, og det liv brugerne lever Århus Universitetshospital Risskov Uddannelsesafdelingen

2 Liv i fokus Uddannelsesforløbet er i sig selv et udviklingsprojekt, hvor hvert modul bygger på et teoretisk grundlag, der står til løbende debat. De anvendte teorier og metoder afprøver deltagerne selv, inden de bliver afprøvet i praksis. Målgruppe Du kan deltage, hvis du: Ofte har kontakt eller socialt samvær med mennesker der har sociale problemer, for eksempel i forbindelse med en sindslidelse. Har lyst til at holde kursets temaer op imod dit eget liv og personlighed. Deltager aktivt i den dialoggruppe, som du bliver en del af under forløbet og i den fælles læreproces. Imellem de enkelte moduler har mulighed for i praksis at afprøve de metoder, vi arbejder med. Formål På uddannelsesforløbet lærer du en række sociale, psykologiske og filosofiske teorier og metoder, som du praktisk kan bruge i det sociale arbejde med mennesker, der har en sindslidelse, psykiske eller sociale problemer. Modulernes opbygning Uddannelsesforløbet består af 6 moduler, der alle retter sig mod at styrke forståelsen af livet i en social sammenhæng. Modulerne er bygget op, så vi veksler mellem konkret undervisning, afprøvning og refleksion af den teori og metode, der er knyttet til det enkelte modul. Deltagerne er under hele forløbet inddelt i dialoggrupper. Her afprøver og forbereder vi metoderne til omsætning i praksis. Dialoggrupperne fungerer også som forum for erfaringsudveksling af den metodeafprøvning, der er foregået i praksis. Plenum benyttes til vidensbasering på specifikt og generelt niveau. Desuden er der undervisning og fælles refleksion over modulets emne, og emnets relation til de øvrige moduler. I plenum foregår også en fortløbende sikring af at ord og handling stemmer overens.

3 Modul 1: Livshistoriefortælling Teorien er hentet fra psykologien og socialretsfilosofien. Tidspunkt: 6., 7. og 8. april Modul 2: Dokumentation Modulet er en evaluering af den personlige viden og erfaring, der er opnået igennem forløbet, sat i relation til den daglige praksis og kravet om dokumentation af den faglige indsats. Tidspunkt: 8., 9. og 10. juni Modul 3: Motivation Teorien er hentet fra psykologien. Tidspunkt: 31. august og 1. og 2. september Modul 4: Hverdagslivsbeskrivelser Teorien er hentet fra kultursociologien. Tidspunkt: 26., 27. og 28. oktober Modul 5: Kulturbeskrivelser Titlen er en metafor for modulets arbejde med de fysiske, sociale og psykologiske kulturer der findes i institutioner. Teorien er hentet fra psykologien, sociologien og teorier om organisationskulturer. Tidspunkt: 11., 12. og 13. januar Modul 6: Det gode liv Titlen er en metafor for samspillet mellem livsværdier og livsdrømme. Metoden er hentet fra filosofien og psykologien. Tidspunkt: Datoer følger.

4 Nærmere beskrivelse af modulernes indhold: Livshistoriefortælling og hverdagslivsbeskrivelser. Begge moduler fokuserer på erkendelsen af og indsigt i, hvordan vi hver især forstår vores liv. Fortællingen udgør en basal forforståelse for det sociale arbejde. Som fortælling er både livshistorien og hverdagslivsbeskrivelsen på en gang både bagudskuende, fremadskuende og forankret i nuet - dagligdagen. På de to moduler arbejder vi med, hvordan man bliver i stand til, som praktiker, at lytte til brugernes fortælling om deres hverdag. Gennem det at lytte, bliver vi fortrolige med de betydninger og koder, som fortælleren benytter sig af. Fortællingen om vores hverdag er en del af fortællingen om vores liv. Vi fortæller ved at tænke tilbage på dagene, der er gået. På samme måde fortæller vi livshistoriefortællingen ved hjælp af et langt tilbageblik. Betegnelsen fortælling eller det narrative kan betragtes som en grundlæggende form for menneskelig erkendelse og tænkning, som har betydning for vores kulturelle og faglige forståelser af os selv og den verden, vi lever i. Med andre ord; vi bruger fortællingen til at give vores liv mening (Højlund, 2000). I en narrativ fortolkning af det sociale arbejde kan man tale om tre typer fortællinger: Livshistoriefortællingen/ hverdagslivsbeskrivelsen Journalfortællingen Urfortællingen De tre typer fortællinger kan tilsammen give indsigt i, hvad der foregår, når vi arbejder med sociale problemer i praksis. Socialretsfilosoffen Peter Højlund (2000) peger på den narrative tilgang som den mest troværdige, hvis vi ønsker at kaste lys over de mere komplekse sammenhænge, som sociale problemer indgår i. En narrativ tilgang til det sociale arbejde gør det muligt at kaste lys over mere dybtliggende sociale strukturer. Ved at lytte til en andens fortælling kan vi nemlig hæve os op over den daglige praksis, og synliggøre det sæt af ritualer og normer, der er på spil, og som ofte dækkes til af formelt korrekte begrundelser. Der er altså to typer fortællinger om vores liv: Vores egen fortælling i form af hverdagslivsbeskrivelser og livshistoriefortælling Andres fortælling For imellem brugerens fortælling om sit liv og institutionens praksis findes medarbejderens fortolkende og digtende virkelighed i form af journalfortællingen.

5 Dokumentation. Modulet har fokus på dokumentation af den personlige viden og erfaring, man opnår igennem forløbet, sat i relation til den daglige praksis og kravet om dokumentation af den faglige indsats. Vi benytter viden om virkningsevaluering i relation til den daglige praksis, hvor journalfortællingen er en narrativ model for forståelse af såvel hverdagslivsbeskrivelsen som livshistoriefortællingen. Ifølge Højlund (2000) er det igennem journalfortællingen, at brugerens fortælling om sit liv bliver omsat til socialfaglig terminologi og en målsætning bliver skitseret. Journalfortællingen kan derfor betegnes som den skabende og formende aktivitet, hvor brugerens egen beskrivelse bliver iscenesat ud fra en socialfaglig viden og indsigt. Journalfortællingen er den professionelles redskab, som bygges på fortiden, men samtidig retter sig mod fremtiden, i form af en plan for den indsats brugeren har behov for. Beskrivelserne er i forskellige former, for eksempel som handleplaner i henhold til servicelovens 141, statusrapporter eller anamneser i journaler. Motivation og Det gode liv. Begge moduler drejer sig om samspillet mellem livskvalitet, livsværdier og livsdrømme og den indre motivation, der driver os som menneske. Disse to moduler har - trods en teoretisk tilgang med udgangspunkt i individets indre psykiske forhold - også omdrejningspunkt i hverdagslivet. På den måde fjerner vi fokus fra sindslidelsen, og retter det i stedet for mod brugerens motivation for sit liv. Vi danner alle særlige livsmønstre gennem vores daglige aktiviteter. Blandt andet ved at gentage bestemte mønstre igen og igen, ofte så mange gange, at det bliver til vaner. Når vi lytter til brugerens fortælling om det, der har betydning og værdi i hverdagen, får vi indblik i de vaner, der er karakteristiske for netop denne person og de til tider stærke kræfter, der styrer livet. I en socialfaglig kontekst omfatter livsmønstret også personlige relationer til familie og venner, og den måde sociale og psykiske problemstillinger bliver løst på. Ved at forstå, hvad der betyder noget for brugeren, kan vi rette vores iagttagelser mod en forståelse af den interaktion, der foregår mellem brugeren, de andre og den kontekst interaktionen udspiller sig i. Vi vælger på denne måde et perspektiv, hvor der ikke fokuseres på sygdommen. Der kan også peges på betydningen af brugerens livsmønster og værdier, hvis vi vil forstå, at der sker et sammenstød mellem institution og livsmønster, i mødet mellem medarbejdere og brugeren (Ramian, 1998). Mødet udspiller sig nemlig i et rum, hvor brugerens fortælling og selvforståelse ofte støder sammen med medarbejderens personlige og faglige erfaringer og de juridiske, økonomiske og forvaltningsmæssige forestillinger.

6 Kulturbeskrivelser. Modulets udgangspunkt er organisationens/det sociale tilbuds fortælling om sin egen praksis. På samme måde som livshistoriefortællingen og hverdagslivsbeskrivelsen er organisationens fortælling bagudrettet, idet den iagttager brugerens problemstilling ud fra en historisk erfaring, en faglig og ofte også begrundelsesteknisk vinkel, der gør det muligt at iscenesætte brugerens problemstilling (Højlund, 2000). Med andre ord kan man sige, at det er igennem organisationens tidligere praksis, at den bestræber sig på at generalisere livs og journalfortællingen. Ved hjælp af kulturanalyser i et funktionelt og symbolsk perspektiv (Schultz, 2002) ser vi nærmere på, hvad der er med til at skabe en organisations fortælling, med henblik på at forstå dens betydning for dem der færdes i den. Modulet fokuserer derfor på de fysiske, sociale og psykologiske kulturer, der er i institutioner. Kulturerne er, ligesom vaner og gentagelser, en del af den håndteringsstrategi, der findes i en institution/organisation. Vaner er for det meste upåagtede, og det er derfor nødvendigt at blive bevidst om dem for at kunne ændre på kulturen.

7 Litteraturliste Listen omfatter den litteratur, der benyttes som baggrund for undervisningen. Adolph, Erik; Blæhr, Mogens; Faureholm Jytte; Hensen, Per; Ramian, Knud; Sundberg, Tor (1999): Socialt arbejde med sindslidende - en basisbog. Systime. Bech-Jørgensen, Birte (1994): Når hver dag bliver hverdag. Akademisk forlag. (udsolgt fra forlaget). Bech-Jørgensen, Birte (1999): Normalitetsbilleder. ALFUFF, Aalborg Universitet. Bech-Jørgensen, Birte & Kristiansen, Søren (red.) (2000): Sociale perspektiver. ALFUFF, Aalborg Universitet. Bech-Jørgensen, Birte (2002): Usædvanlige tidsstrategier. In: Social kritik Tidsskrift for social analyse & debat, nr. 82/2002: Bourdieu, Pierre (2003): Af praktiske grunde. Hans Reitzels Forlag. Brandt, Preben (2004): Socialpsykiatri psykiatri på humanistisk grundlag. Munksgaard. Bruner; Jerome (2004): At fortælle historier i juraen, i litteraturen og i livet. Alinea. Egmont. Cirlot, J.E.(2002): Symbolordbog. Visdomsbøgerne, Sankt Ansgars Forlag, København. Clausen, Birthe Juhl og Lauritsen, Jørgen (2000): Livshistorier i pædagogisk arbejde. Semi forlaget. Cooper, J.C. (1999): Politikens Symbolleksikon. Politikens Forlag. Foucault, Michel (1971): Sindssygdom og psykologi. Bibliotek Rhodos. Foucault, Michel (2004 [1972]): Galskabens historie i den klassiske periode. Det lille forlag. Frank, Robert (2002): Samtale og samvær. Videnscenter for Socialpsykiatri. Goffman, Erving (2001[1961]): Anstalt og menneske. Paludans fiolbibliotek Gústafsson, Jonas, Ramian, Knud (red)(2003): Livshistorien - en vej til det menneskelige. Systime.

8 Husted, Jørgen (2005): Etik, moral & værdier. Philosophia. Husted, Jørgen (2009): Etik og værdier i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag. Høgsbro, Kjeld (red)(2004): Socialpsykiatriens kompleksitet. Samfundslitteratur. Højlund, Peter, (2000): Socialretsfilosofi. Retslære for socialt arbejde. Socialpædagogisk Bibliotek. Jacobsen, Bo (2009): Livets dilemmaer. En bog om eksistentiel psykologi. Hans Reitzels Forlag. Järvinen, Margaretha & Mik Meyer, Nanna,(red) (2003): At skabe en klient. Hans Reitzels Forlag. Schultz, Majken (2002): Kultur i organisationer: Funktion eller symbol. Handelshøjskolens forlag. Skytte, Marianne (2008): Livshistorier som videnskilde i socialt arbejde. Åkerstrøm Andersen, Niels (2003): Borgerens kontraktliggørelse. Hans Reitzels Forlag. Willig, Rasmus (2009): Umyndiggørelse. Hans Reitzels Forlag

9 Praktiske oplysninger Modulerne foregår som internat. Hvert modul varer tre dage og foregår som internat, dvs. med overnatning. Det er en forudsætning for at deltage, at du er til stede under hele forløbet. Kun i særlige tilfælde kan der gives dispensation herfor. Tid til refleksion og stille tid indgår som væsentlige elementer i processen omkring forståelse og omsætning af den undervisning, der indgår i dagtimerne. Sted: Deltagerantal: Undervisere: Marielund Vestermarksvej 3, Sdr. Vissing 8740 Brædstrup Tlf min. 12 max. 16 deltagere. Uddannelseskonsulent, cand.scient soc. Sanne Graabech Proceskonsulent, underviser, cand.psych. Robert Frank Ansøgningsfrist: 9. marts 2011 Pris: kr ,- Betalingen kan deles over to budgetår. Der opkræves et depositum på 1/3 af beløbet ved ansøgningsfristen Yderligere oplysninger : Uddannelsesafdelingen, Psykiatrien i Region Midtjylland, Århus Universitetshospital, Risskov Kursusleder/uddannelseskonsulent, cand.scient. soc. Sanne Graabech, tlf.: / mobil , Sekretær Annette Poulsen, tlf.: ,

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet. Stine Frydendal Nielsen Institut for Idræt, marts 2009 Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere