Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation"

Transkript

1 n THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation Anette Faye Jacobsen på dansk ved Lisbeth Arne Nordager Thonbo INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

2 1. den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation... 5 Hvad er den Universelle Periodiske Bedømmelse?... 5 UPR og Menneskerettighedsrådet... 6 Særlige procedurer... 8 UPR samlinger i WG og HRC Plenarforsamlinger... 9 Hvor og hvornår? Det retlige grundlag for UPR UPR's status Styrker og svagheder Hvordan skal det fungere? Muligheder og trusler Hvem deltager? Styrker og svagheder Interessenternes roller og opgaver Stater NHRI'er og ICC Civilsamfundsorganisationer (NGO'er) FN's Højkommissær for Menneskerettigheders kontor (OHCHR) Centrale FN dokumenter Bag den Universelle Periodiske bedømmelse Resolutioner om oprettelsen af UPR Dokumenter der fastlægger procedurerne for UPR Guide til hjemmesider om den universelle periodiske bedømmelse side 3 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

3 1. Den Universelle Periodiske Bedømmelse - En kort præsentation Denne præsentation, der beskriver, hvorledes den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) fungerer, er tiltænkt både aktivister, og de der arbejder professionelt med menneskerettigheder. Der er således fokus på maskineriet og hovedaktørerne. Mekanismen er fortsat under udvikling, så præsentationen søger endvidere at beskrive både muligheder og udfordringer og trusler i systemet. De engelske forkortelser, som anvendes i teksten, er forklaret i en liste på side xx. De officielle dokumenter, som der henvises til i teksten, er kort beskrevet i afsnittet Centrale FN-dokumenter. Hvad er den Universelle Periodiske Bedømmelse? UPR er en mekanisme, hvorved De Forenede Nationers (FN) medlemsstater får gennemgået deres standarder og opfyldelse af forpligtelser på menneskerettighedsområdet. Det er således det første bedømmelsessystem, som er universelt, forstået på den måde at alle lande skal gennemgå processen, et efter et og på lige fod. UPR begyndte at fungere i begyndelsen af UPR s primære formål er at forbedre menneskerettighederne i praksis. Det skal man hele tiden huske ikke mindst hvis mekanismens mange teknikaliteter synes at tage kontrollen fra ens engagement. side 5 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

4 UPR og Menneskerettighedsrådet UPR er oprettet som en mekanisme under Menneskerettighedsrådet (HRC). HRC blev etableret i 2006 som afløser for Menneskerettighedskommissionen. HRC har 47 medlemmer valgt for en periode på tre år blandt FN's medlemsstater med en indbygget geografisk fordeling. Fordelingen er som beskrevet i Figur 1. Figur 1: Antal stater i de forskellige grupper i HRC Afrikanske stater 13 Asiatiske stater 13 Østeuropæiske stater (EEG) 6 Latinamerikanske og caribiske stater (GRULAC) 8 Vesteuropæiske stater, Nordamerika, Australien og New Zealand (WEOG) 7 Samlet antal medlemmer af HRC 47 De almindeligt anvendte forkortelser for grupperne af stater er anført i parentes. Man kan finde de nuværende medlemmer af HRC på: side 6 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

5 Figur 2: Geografisk fordeling af HRC medlemmerne Afrikanske gruppe Asiatiske gruppe Østeuropæiske gruppe Latinamerikanske og Caribiske gruppe Vesteuropæiske m.fl. gruppe FN medlemmer uden for gruppe Stat eller territorium der ikke er medlem af FN Kilde: NB: De geografiske grupper er defineret ved FN-maskineriets praksis. Der findes således ingen officiel liste over medlemmer i hver gruppe. side 7 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

6 HRC er det vigtigste FN-forum for diskussioner om menneskerettighederne. Det holder mindst tre ordinære samlinger om året, som hver varer ca. tre uger. Dagsordenen for de ordinære samlinger indeholder altid UPR som dagsordenens punkt 6. HRC har også andre opgaver end UPR, herunder at tage initiativ til ny menneskerettighedsinstrumenter, drøftelse af og evt. handling vedrørende aktuelle, hastende menneskerettighedsspørgsmål samt tilsyn med de permanente overvågningsmekanismer, der ikke knytter sig til en konvention. De konventionsbundne mekanismer dækker komitéernes overvågning af staternes opfyldelse af de menneskerettighedskonventioner, som de har ratificeret. Disse komitéer kaldes samlet for overvågningskomitéerne. Disse komitéers overvågning af de enkelte stater er omfattet af UPR gennem OHCHR s rapporter (se afsnittet nedenfor). På den anden side omfatter de overvågningsmekanismer, der ikke knytter sig til en konvention, UPR, den fortrolige klageprocedure som behandler alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettigheder samt de Særlige Procedurer. Særlige Procedurer De Særlige Procedurer (SP) er eksperter, kaldet Særlige Rapportører, Uafhængige Eksperter, Særlige Repræsentanter for Generalsekretæren eller Arbejdsgrupper med mandat til at rapportere systematisk om et særligt menneskerettighedstema eller menneskerettighederne i et givet land. I øjeblikket er der 39 tematiske SP'er og otte SP'er med et landemandat. SP'erne rapporterer til HRC, ofte hvert år, og rapporterne drøftes i HRC's ordinære plenarsamlinger. SP'ernes anmodninger og rapporter til de enkelte lande udgør også input til UPR-processen som et element i OHCHR s side 8 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

7 Samling af FN oplysninger vedr. Stater under Bedømmelse (Compilation Reports on FN Information pertaining to the State under Review (SuR). Tre typer information fra SP'er er omfattet af OHCHR s Samlerapporter: 1) Den enkelte regerings samarbejdsniveau anføres blot ved at oplyse, om regeringen har besvaret breve og anmodninger om besøg fra SP'er; 2) iagttagelser og konklusioner fra landebesøg; og 3) anbefalinger om at handle vedr. visse spørgsmål. Stater og andre interessenter kan påberåbe sig relevante SP oplysninger og anbefalinger i UPR samlingerne og dermed styrke denne overvågningsmekanisme. Ydermere kan interessenter fra det pågældende land overveje at knytte deres bidrag til, hvad der er allerede er påpeget i SP-rapporter for at påvirke staten mest muligt til at afhjælpe det påklagede forhold. Det fremgår af UPR samlingerne, at anbefalinger om at acceptere besøg af SP'er eller udstede stående invitationer (det vil sige, at regeringen altid vil acceptere anmodninger fra alle tematiske SP'er om besøg i landet) forekommer ganske ofte. De enkelte SP'er offentliggør rapporter om deres arbejde, og det er muligt at søge efter et givet land på tværs af alle SP'er på deres fælles hjemmeside: UPR samlinger i WG og HRC Plenarsamlinger UPR er oprettet som en overvågningsmekanisme i HRC regi, og alle ordinære HRC Plenarsamlinger vil have UPR på dagsordenen (Punkt 6, som nævnt ovenfor). UPR samlingerne i Genéve, Schweiz, foregår imidlertid i to fora: den ordinære HRC Plenarsamling og i Arbejdsgruppens (WG) samling (jf. Figur 4, nedenfor). Formålet med at gennemføre bedømmelsen i to fora, i WG og HRC Plenarsamlingen, er at give tilstrækkelig tid til den side 9 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

8 interaktive dialog mellem staterne, og samtidig at sikre at HRC Plenarforsamlingen ikke alene bruger sine kræfter på UPR. Perioden mellem WG og HRC Plenarsamlingen giver endvidere staten under bedømmelse tid til at overveje og træffe beslutning om de anbefalinger, der bliver foreslået i WG, før de endelige kommentarer afgives og bedømmelsen afsluttes i HRC Plenarsamlingen. Modsat i de ordinære HRC Plenarsamlinger har alene stater taleret i WG-møderne; andre interessenter kan godt deltage i møderne men uden ret til at intervenere. Denne struktur betyder således, at det kun er stater, der kan afgive anbefalinger til SuR. Selvom andre interessenter kan tage ordet under HRC Plenarsamlingen, er det meningen, at dette forum kommenterer resultatet af bedømmelsen i WG, og SuR skal alene tage stilling til den liste af anbefalinger, der er afgivet i WG. Ngo er og NHRI er bør være opmærksomme på disse betingelser, når de planlægger deres strategi for fortalervirksomhed. WG består af de samme lande som HRC. Muligheden for at tage ordet er imidlertid ikke begrænset til Rådets medlemslande hverken i WG eller i HRC Plenarsamlingen. I begge fora kan alle FN medlemmer også tage ordet i dialogen med SuR. WG samlingerne fastlægges separat fra de ordinære HRC Plenarsamlinger og anvender deres egen nummerering af samlingerne dette dobbelte nummersystem er ganske kompliceret og forvirrende, når man ikke er indviet. Hvor og hvornår? Alle samlinger finder sted i FN's bygninger i Genéve, og ca. 50 lande bliver bedømt hvert år. Alle bedømmelse af et land begynder i Genéve i WG og afsluttes i plenum i HRC ca. et halvt år senere. Tidsplanen og listen over lande, der skal bedømmes i de to fora, fremgår bl.a. af OHCHR s hjemmeside (jf. Guide til hjemmesider om UPR på side 35). Over en periode på fire år vil alle 192 FN medlemsstater være blevet bedømt, og et ny fire års UPR forløb begynder. Det første UPR forløb går fra 2008 til side 10 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

9 Det retlige grundlag for UPR Gennemgangen af staternes menneskerettighedsforhold tager udgangspunkt i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne samt de menneskerettighedskonventioner, som det enkelte land har tilsluttet sig. Herudover inddrages også humanitær ret og anbefalinger fra SP'er og andre FN mekanismer. Ydermere kan stater frivilligt forpligte sig ved at afgive tilsagn, fx når de er kandidater til at blive valgt til HRC (se nedenfor i afsnittet om Guide til hjemmesider, IV, UPR s status Bedømmelsen er obligatorisk for alle medlemmer af FN. Den er primært organiseret som en drøftelse blandt ligemænd, og det meste af tiden er afsat til, at medlemslandene giver anbefalinger til SuR. Anbefalingerne er ikke juridisk bindende for SuR; de har snarere karakter af udveksling af synspunkter og forslag mellem suveræne stater. Det ligger imidlertid i mekanismen, at stater frivilligt forpligter sig til at gennemføre de anbefalinger, de vælger at acceptere. Og disse forpligtelser må betragtes som bindende for staterne. Styrker og svagheder UPR s styrker omfatter dens universalitet og ligebehandling af staterne samtidig med at være en offentlig international bedømmelse blandt ligemænd. Det betyder for det første, at ingen stat længere, i princippet i det mindste, kan vælge ikke at anerkende menneskerettighederne som en fælles standard for det internationale samfund så vel som for det enkelte land. For det andet, er den offentlige bedømmelse blandt ligemænd en international begivenhed, som ingen stat vil nægte at deltage i, med mindre den ønsker at fremstå, som om den ikke lever op til de fælles standarder. Indtil videre er den generelle opfattelse, at mekanismen er blevet taget alvorligt af SuR. side 11 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

10 For det tredje er UPR holistisk i den forstand, at det retlige grundlag, som minimum, omfatter Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, som omfatter alle hovedkategorier af rettigheder og friheder. Hertil kommer, at bedømmelsen omfatter alle et givent lands traktatlige forpligtelser og anbefalinger til staten fra menneskerettighedsorganerne. Bedømmelsen omfatter således en bredere vifte af menneskeretlige forpligtelser end nogen anden mekanisme. For det fjerde, er UPR periodisk, hvilket vil sige, at alle stater løbende bliver bedømt hvert fjerde år. Det giver ny muligheder for at holde SuR ansvarlig i forhold til deres tilsagn fra den foregående bedømmelse. I hvilket omfang dette vil vise sig at være effektivt, kan afprøves under det andet UPR forløb. For det femte, knytter UPR de internationale mekanismer og den nationale gennemførelse af menneskerettighederne sammen på en ny måde. Det åbner ny muligheder for fortalervirksomhed og aktiviteter til fremme af menneskerettighederne. På den anden sider er der også overhængende trusler mod UPR mekanismen. Der er to hovedtendenser, som kan underminere mekanismen: For det første kan grupper af lande ofte de der ikke støtter menneskerettighederne helhjertet benytte lejligheden til ros frem for en vurdering af deres ligemænds opfyldelse af menneskerettighedsforpligtelser. Det kan blive ødelæggende for mekanismens troværdighed. For det andet kan stater vælge at forpligte sig så uklart eller så selektivt, at de ikke kan holdes fast herpå, hvorved UPR s virkning vil miste sin betydning. side 12 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

11 Hvordan skal det fungere? Set fra det enkelte lands perspektiv, er UPR en løbende proces med nationalt udgangspunkt (se Figur 3 på side 14). Fase 1 har til formål at udarbejde de oplysninger, der er brug for til bedømmelsen. Her er staten den ledende aktør, men oplysningerne skal udarbejdes gennem en bredt national høring med alle relevante interessenter, som det fremgår af Doc. 5/1, The Institution-building Package. Relevante interessenter omfatter den nationale menneskerettighedsinstitution, hvor en sådan findes, ngo er og andre med ekspertise eller særlig interesse i menneskerettigheder. Der findes ikke yderligere officielle FN retningslinier for statens høring med nationale interessenter heller ikke vedr. formål eller modaliteter. Det er imidlertid et klart krav, at SuR inddrager civilsamfundet og NHRI i processen, samt at metodik og fremgangsmåde for høringen dokumenteres i den nationale rapport (jf. Decision 6/102, point A). Oplysninger, der beskriver fremgangsmåden for høringen, skal fremgå af den nationale rapport fra SuR. Kravet om dokumentation gør det muligt at samle oplysninger om, hvorledes SuR har opfordret andre interessenter til at deltage i den indledende fase. Fase 2 i processen består af rapportering som både SuR og andre nationale interessenter deltager i og forelægger for OHCHR. Strukturen i den nationale rapport følger (stort set) de retningslinier, der fremgår af Decision 6/102 A-G. Rapporter fra ngo er og fra NHRI er bør indeholde yderligere oplysninger. De kan være supplerende eller kritiske i forhold til de oplysninger, der er anført i den nationale rapport. Bidragene fra andre interessenter fremgår ikke direkte i bedømmelsesdokumenterne men sammendrages i en rapport (max 10 sider) udarbejdet af OCHR. Endvidere samler OHCHR en rapport side 13 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

12 med aktuelle konklusioner og anbefalinger fra overvågningskomitéerne og SP vedrørende SuR. Det er således disse tre rapporter, der til sammen udgør grundlaget for første halvdel af den internationale bedømmelse, samlingen i WG. Figur 3: UPR forløbet set fra SuR s perspektiv Trin 4 National gennemførelse Samfundet NGO'er Trin 1 National høring NHRI STAT NHRI HRC OHCHR Særlige procedurer Trin 3 International bedømmelse NGO'er Arbejdsgrupper Overvågningskomitéer Trin 2 International rapportering side 14 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

13 Fase 3 i UPR forløbet beskriver de internationale samlinger mhp bedømmelsen, som finder sted i FN's bygninger i Genéve (jf. også Figur 4 side 16). Denne internationale del af UPR består af to etaper: Først finder dialogen mellem stater sted i WG. Det er udelukkende under WG samlingen, at der kan gives konkrete anbefalinger til SuR. Andre interessenter skal være opmærksomme på, at alene disse anbefalinger vil blive vedtaget som resultat af bedømmelsen og som følge heraf blive taget i betragtning af SuR som en mulig frivillig forpligtelse. Det er således i fase 3, at andre interessenter kan overveje at søge indflydelse hos andre landes repræsentanter, mhp at få dem til at tage deres mærkesager op som anbefalinger under WG s bedømmelse. Herefter foregår den afsluttende debat i plenum i HRC. Her kan både stater og ngo er og NHRI er intervenere. Senest under plenarsamlingen i HRC skal SuR klart angive, hvilke anbefalinger den accepterer at gennemføre. Nogle stater påtager sig efter samlingen i WG at erklære deres reaktion på anbefalinger skriftligt og meddele, hvorvidt SuR accepterer eller afviser dem eller vil overveje dem yderligere. Disse skriftlige erklæringer udkommer separat som et addendum til WG rapporten (og får samme dokumentnummer som rapporten blot med tilføjelsen Add.1 ). Endelig vedtager HRC Plenarsamlingen formelt resultatet af bedømmelsen. Det betyder, at HRC beslutter at anerkende, at bedømmelse af et givet land har fundet sted og er dokumenteret i WG rapporter, i SuR s frivillige tilsagn samt i bidrag og overvejelser vedr. SuR under samlingen i HRC. side 15 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

14 Figur 4: Bedømmelsesforløbet i Genéve Dokumenter Nationale rapporter (max.20 sider) OHCHR Samling af anbefalinger fra overvågningskomitéer og særlige procedurer (max. 10 sider) OHCHR Sammendrag af NGO'er og NHRI's rapporter (max. 10 sider) Møde i arbejdsgruppen 3 timer / SuR Staten fremlægger nationale rapporter (30 min.) Dialog mellem stater Dokumenter Sammendrag af synspunkter fremsat i arb.grp. Ikke obligatoriske Liste over anbefalinger med angivelse af SUR's accept eller afvisning HRC Plenarsamling 1 time / SuR Staten (20 min.) Andre stater (20 min.) Andre interessenter (20 min.) Dokumenter Mundtlige indlæg på OHCHR Extranet Sammendrag af plenumsamlingen i HRC Punkt 5 i rapporten side 16 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

15 Fase 4 kommer efter den internationale bedømmelse i Genéve. I denne fase bør staten sikre, at dens frivillige tilsagn bliver gennemført. Med henblik herpå kan den inddrage andre interessenter og endvidere søge bistand fra det internationale samfund. Resultaterne af disse bestræbelser udgør grundlaget for det næste UPR forløb. Det betyder, at statens anden bedømmelse efter fire år vil fokusere på, i hvilket omfang SuR s frivillige tilsagn er blevet realiseret i forhold til at gennemføre de anbefalinger, der blev accepteret under UPR processen i Genéve. Muligheder og trusler Som beskrevet ovenfor giver hver fase ny muligheder for at fremme menneskerettighederne. Fase 1 skal sikre, at alle aktører, der er engageret i menneskerettigheder nationalt, samler oplysninger og analyserer menneskerettighedssituationen og de udfordringer, der er i det pågældende land. Endvidere bør en tættere dialog mellem staten og civilsamfundet med NHRI en som facilitator støttes. En velorganiseret national høring vil resultere i øget bevidsthed om menneskerettigheder blandt alle interessenter. Truslerne mod høringen bliver til virkelighed, hvis hverken staten eller andre interessenter er villige eller i stand til at deltage i dialogen, eller hvis høringen gennemføres på fordomsfuld, diskriminerende, selektiv eller ikke gennemsigtig vis, hvor visse problemer eller interessenter udelukkes eller undertrykkes. Fase 2 er karakteriseret ved såvel national som international, dvs. til OHCHR, rapportering, Rapporter af høj kvalitet er i sig selv værdifulde redskaber til lokalt at sætte ny målsætninger for forbedring af menneskerettighederne. OHCHR s samling af anbefalinger til SuR fra overvågningskomitéerne og de særlige procedurer giver endnu en mulighed for at følge op på udestående forslag fra FN's menneskerettighedsmaskineri. side 17 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

16 Hvis hverken SuR eller andre interessenter er villige eller i stand til at frembringe omfattende og troværdige oplysninger og analyser af landets menneskerettighedssituation og udfordringer i forbindelse hermed, bringes rapporteringens værdi i fare. Fase 3, den internationale bedømmelse i Genéve, åbner et nyt udgangspunkt for fortalervirksomhed til fremme af menneskerettighederne i hjemlandet, ikke mindst hvis der er god dækning i de nationale medier. Webcast af UPR samlingerne giver mulighed for at koble bidragene fra bedømmelsen i Genéve til det nationale publikum i landet under bedømmelse. Bedømmelsen i Genéve giver også mulighed for bistand fra internationale eller bilaterale aktører til gennemførelse af de anbefalinger, som SuRs regering accepterer. Truslen mod en frugtbar bedømmelse i Genéve opstår, hvis et antal SuRs ikke er villige til at indgå i en oprigtig dialog om deres menneskerettighedsforhold. I så fald vil processen blive anset for forgæves og spild af tid og penge, hvilket kan bidrage til at miskreditere hele FN's menneskerettighedsmaskineri. På den anden side kan der være tale om en spildt mulighed, hvis anbefalingerne til SuR er dårligt forberedt, fx hvis de er af dårlig kvalitet, for brede og umulige at gennemføre, ikke er baseret på lovgivning om menneskerettigheder eller ikke er baseret på fakta. Fase 4, den nationale gennemførelse af anbefalingerne fra UPR kan forbedre landets standarder på menneskerettighedsområdet samt øge viden om og forståelse for sammenhængen i samspillet mellem internationale menneskerettighedsmekanismer og lokale kræfter. side 18 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

17 Risikoen består i, at regeringerne kun gør lidt eller ingen ting for at gennemføre de anbefalinger, der blev givet under bedømmelsen, eller at andre interessenter ikke har den fornødne styrke til at holde regeringen ansvarlig herfor. Det kan igen bane vej for mistillid overfor menneskerettighederne blandt lokale aktivister eller befolkningen som sådan. Hvem deltager? På nationalt niveau er regeringen den centrale aktør og ansvarlig for den nationale proces. Andre interessenter omfatter statslige institutioner som parlament og retsvæsenet. Hertil kommer civilsamfundsorganisationer i bredeste forstand herunder fagforeninger, religiøse grupperinger, akademikere og andre foreninger og institutioner, der er involveret i menneskerettighedsprogrammer. Medierne bør også involveres, og endelig bør nationale menneskerettighedsinstitutioner være betydelige bidragydere. På internationalt niveau kan alle medlemmer af FN deltage i den dialog mellem stater, som udgør kernen i den del af bedømmelsen, der foregår i Genéve. Herudover kan alle ngo er med rådgivende status under ECOSOC også bidrage ligesom nationale institutioner og International Coordinating Committee (ICC) på vegne af NHRI er. FN's OHCHR spiller også en vigtig rolle som sekretariat for den internationale bedømmelsesproces. Kontoret samler både de skriftlige bidrag fra ngo er og NHRI er til møderne i WG og anbefalinger fra overvågningsmekanismerne og de særlige procedurer. HRC og WG udgør grundlæggende det samme forum af 47 FN medlemmer. Medlemmerne vælges blandt alle FN lande med en fast geografisk fordeling (jf. Figur 1 på side 6). Ledelsen af bedømmelsesprocessen i HRC er betroet en såkaldt Trojka. Som ordet viser, er der tre medlemmer af Trojkaen. Til hver enkelt SuR, vælges Trojka-medlemmerne ved lodtrækning blandt medlemmerne af HRC, idet det sikres, at de repræsenterer forskellige regioner. SuR kan anmode om, at side 19 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

18 et af Trojka-medlemmerne kommer fra dens egen region. Formanden for HRC spiller en vigtig rolle, fordi han/hun har ansvar for at træffe beslutninger om procedurerne vedr. bedømmelsen. Styrker og svagheder UPR processen skal baseres på dialog mellem interessenterne på nationalt niveau. Dette er understreget i reglerne for UPR, og reglerne kræver endvidere, at dialogmetoden skal beskrives i SuR s rapport. Denne høring, som det kaldes, er overordentlig vigtigt og udgør et nyt aspekt i de internationale forpligtelser som staterne er pålagt. Det kan give ny muligheder for at gøre civilsamfundets engagement i gennemførelsen af menneskerettighederne bredere og dybere. De frivillige forpligtelser, som staterne har offentliggjort i det højt profilerede internationale forum, som HRC udgør, kan også vise sig at være et stærkt middel til at motivere staterne til at holde deres løfter. I nogle lande går regeringen måske ikke ind i en oprigtig dialog med civilsamfundet, fordi uafhængige ngo er ikke er tilladt eller bliver taget alvorligt som uafhængige aktører i samfundet. En anden risiko består i, at nogle regeringer afgiver meget uklare eller tvetydige tilsagn eller ganske enkelt helt afviser at tage imod anbefalinger og dermed undgår yderligere forpligtelser i henhold til UPR. side 20 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

19 Interessenternes roller og opgaver Interessenternes roller og opgaver i UPR er beskrevet generelt i de officielle dokumenter, som forskellige FN organer har vedtaget og suppleret af erklæringer fra Formanden for HRC om procedurespørgsmål. Ydermere udarbejder OHCHR (se Centrale FN dokumenter på side 29), halv-officielle retningslinjer til stater, ngo er og NHRI er vedrørende rapportering. I praksis er afvigelser fra normerne og idealerne ikke usædvanligt, og nedenfor gives korte beskrivelser af interessenternes normer, roller og opgaver samt kommentarer om, hvordan den praktiske gennemførelse har udviklet sig. Stater Stater har to roller i UPR processen: På den ene side skal de alle under bedømmelse, og på den anden side skal de deltage i andre landes bedømmelse. SuR skal beskrive både de retlige rammer for menneskerettighederne og praksis for gennemførelse og udfordringer i en rapport forud for bedømmelsen. Regeringerne skal forpligte sig til at involvere civilsamfundet og NHRI er i rapporteringsprocessen. OHCHR har udarbejdet retningslinjer for staternes rapporter (jf. Centrale FN dokumenter på side 29). Under den internationale bedømmelse i WG og i Plenarsamlingen i HRC i Genéve, skal SuR lytte til kommentarer, spørgsmål og anbefalinger vedrørende den nationale rapport og de øvrige rapporter, en baseret på oplysninger fra overvågningsmekanismerne og særlige procedurer og den anden om bidrag fra landets NHRI og ngo er. Endelig anmodes SuR om at erklære, hvilke anbefalinger den kan tilslutte sig. For at give andre interessenter den bedste mulighed for at forberede deres indlæg, så de stemmer overens med SuRs planer og hensigter, anbefales det, at det sker skriftligt så tidligt som muligt før Plenarsamlingen i HRC. Det er ikke alle SuR, der forbereder en sådan skriftlig liste over frivillige forpligtelser vedrørende anbefalingerne fra WG. side 21 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

20 Det er underforstået, at de anbefalinger, der accepteres, forpligter SuR og skal gennemføres i opfølgningsfasen til bedømmelsen. Kvaliteten og virkningen af bedømmelsesprocessen afhænger således i høj grad af SuRs vilje og evne til at leve op til mekanismens hensigt. Der er ofte en tendens til, at SuR beskriver menneskerettighedssituationen i landet med vægt på regeringens anstrengelser for at forbedre menneskerettighederne snarere end at beskrive fiaskoer og uløste problemer. Men andre interessenter har fået adgang til at påvirke processen. Dette samspil, nationalt og internationalt, er stadig under udvikling, men kan i de kommende år udvikle sig til ny former for fortalervirksomhed for menneskerettighederne. Andre stater er hovedaktører med ansvar for de interaktive bedømmelsesmøder i Genéve. Alle medlemsstater kan deltage med skriftlige spørgsmål til SuR eller gennem mundtlige indlæg i WG og senere ved Plenarsamlingen i HRC. Afhængig af deres forståelse for og prioriteringer i forhold til menneskerettighederne vælger staterne forskellige roller under bedømmelsen. Ikke overraskende, bidrager andre interesser ofte til at forme statens adfærd. Fx når ligesindede regeringer forsøger at beskytte SuR mod andre taleres kritik ved at bruge så meget tid som muligt blot for at rose eller støtte SuR. Den tendens, der findes blandt visse stater til at danne alliancer for at støtte hinanden, er i virkeligheden ødelæggende for de principper, der ligger til grund for UPR, og som er understreget i dokumentet om institutionsopbygning, herunder universalitet, gennemsigtighed, non-selectivity dvs. at det ikke længere er enkelte men alle lande, der bliver bedømt i HRC/UPR, og lige behandling af alle stater. Nogle stater er imidlertid oprigtigt engagerede i bedømmelsesmekanismen og åbne for at drøfte koordinering af bidrag på en mere frugtbar måde end blot at opnå tvivlsom støtte fra deres ligemænd. Fx er nogle stater villige til at støtte anbefalinger fra ngo er, når de passer sammen med statens egne prioriteringer. side 22 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

21 NHRI er og ICC Nationale Menneskerettighedsinstitutioner (NHRI er) er udtrykkeligt inkluderet i den internationale UPR proces i Genéve, selvom ikke alle stater har etableret nationale institutioner. I de tilfælde hvor der er etableret en NHRI i SuR, skal regeringen selvfølgelig inkludere den i den brede høring, der er påkrævet til forberedelse af den nationale rapport. NHRI er har fungeret som nationale fokuspunkter for oplysning om UPR til civilsamfundet, offentligheden, sårbare grupper, medierne og andre nationale aktører. NHRI er har også indledt nationale dialogprocesser, forberedt fælles platforme og handlingsplaner og bistået nationale interessenter i deres rapportering. NHRI er opfordres også til at fremlægge oplysninger om deres hjemland, når det skal bedømmes, og disse oplysninger indgår i det sammendrag fra såkaldt andre interessenter, som OHCHR forbereder. NHRI er skal være opmærksomme på den meget tidlige frist, som skal overholdes for skriftlige bidrag. Bidrag skal ofte afleveres til OHCHR fem til otte måneder før det relevante bedømmelsesmøde. De præcise frister findes på Extranet (Nr. III i guiden til UPR hjemmesider). NHRI er opfordres endvidere til at tage ordet vedrørende deres SuR i Plenarsamlingen i HRC under dagsordenspunktet om UPR. De skriftlige indlæg skal følge de retningslinjer, som OHCHR har udarbejdet (jf. Centrale FN Instrumenter nedenfor). De skriftlige indlæg skal også følge visse regler herunder meget begrænset taletid. NHRI er som beslutter at deltage i møderne i Genéve bør søge råd hos ICC (se næste afsnit) eller OHCHR s Enhed for Nationale Institutioner (kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiderne II og III i Guide til UPR hjemmesider på side 35). NHRI er har også en vigtig rolle at spille i den nationale opfølgning. NHRI en kan overvåge gennemførelsen af de frivillige forpligtelser, som staten har påtaget sig under bedømmelsen, og den kan også i sine årsrapporter til parlamentet, ministerier og andre rapportere om forbedringer eller bekymringer i forbindelse med gennemførelsen. side 23 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI SYSTE M ATISK ME NNE SKE R ETTIGHEDSOVERVÅGNI N G MED GE NNE M SLAGSKR A FT INTRO SYSTEMATISK MENNESKERETTIGHEDSOVERVÅGNING MED GENNEMSLAGSKRAFT MISSION ˮInstitut for

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

FN-forbundets holdninger og anbefalinger til udvikling, administration og brug af den globale informations- og kommunikationsteknologi, ikt

FN-forbundets holdninger og anbefalinger til udvikling, administration og brug af den globale informations- og kommunikationsteknologi, ikt FN-forbundets holdninger og anbefalinger til udvikling, administration og brug af den globale informations- og kommunikationsteknologi, ikt Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

DEN UNIVERSELLE PERIODISKE BEDØMMELSE AF DANMARK 2011

DEN UNIVERSELLE PERIODISKE BEDØMMELSE AF DANMARK 2011 DEN UNIVERSELLE PERIODISKE BEDØMMELSE AF DANMARK 2011 SAMMENSKREVNE ANBEFALINGER FRA FN s MENNESKERETTIGHEDSRÅD INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDDER Den Universelle Periodiske Bedømmelse af Danmark 2011 Sammenskrevne

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere