med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud"

Transkript

1 med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud Inklusion, Trivsel & Læring Sammenhæng Pædagogiske Læreplaner Projekter Udvikling af LEDELSE Digitalisering Læringssyn Overgang RUSA Personlig r Udvikling Social Udvikling Barnet I centrum Børn I balance KIDSMART Forældreintra Læringsmiljøer Tidlig Opsporing/ Indsats Sprog AL Sprogvurdering Teamudvikling Børn & IT Ressourcepersoner Kultur Krop Natur Lokale Udv.- projekter Medarbejderudvikling 1

2 Kvalitetsudvikling & Ledelse med fokus på børnenes udvikling, trivsel og læring I 2010 satte temaplan på dagtilbudsområdet fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring. Helhedsplanen for området implementerede efterfølgende en ny struktur med sammenlægning af en række institutioner til større juridiske enheder med fælles ledelse. Samtidig blev der i forbindelse med økonomiaftalen i 2012 centralt afsat midler til kvalitetsudvikling, og med Børnetopmødet i Aalborg blev fokus på kvaliteten af arbejdet på vores område skærpet såvel nationalt som lokalt. Lokalt bl.a. ved, at Byrådet i juni 2012 opstillede en række politiske pejlemærker for området, hvor arbejdet med de pæd. læreplaner med særlig fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen og børnenes motoriske udvikling, børns digitale kompetencer, udvikling af motiverende læringsmiljøer og digitalisering af kommunikationen med forældrene er centrale indsatsområder. For at støtte op herom vedtog Byrådet samtidig, at alle de centralt tilførte kvalitetsmidler for Vejens vedkommende mere end 5 mio. kr. skulle tilfalde dagtilbudsområdet. En stor del af midlerne direkte til de enkelte områder/institutioner. Det er et politisk ønske, at alle disse tiltag afspejles og udmøntes i Dagtilbuds- og Skoleafdelingens drifts- og udviklingsaftaler med de enkelte daginstitutioner (juridiske enheder). Alt dette har betydet, at der på dagtilbudsområdet er iværksat en lang række tiltag, og vi har vurderet det hensigtsmæssigt at forsøge at skabe et overblik over og en fælles forståelse af de indsatser og projekter, der er fælles for alle institutioner i dagtilbudsområdet. Paraplyen er skabt med henblik på at fastholde overblikket kommunalt og på den enkelte institution. Nogle indsatser som f.eks. de pædagogiske læreplaner og digitaliseringen er en grundlæggende del af den daglige pædagogiske indsats i de enkelte institutioner. Andre som for eksempel forældreintra og Rambøll overgang beskriver de redskaber, der kan medvirke til, at vi kommer i mål med opgaverne. Mange af indsatserne er i øvrigt tæt forbundet med de kompetenceudviklingsforløb, der er sat i værk i kommunen. Paraplyen er således ikke statisk, men skal fortløbende udvikles og forfines i tæt samarbejde med vores udviklingsafdeling, hvor konsulenterne har tovholderfunktioner på indsatserne. Ivar Bak Dagtilbuds- og Skolechef Finn Langeberg Rasmussen Leder af dagtilbuddet 2

3 Inklusion, Trivsel og Læring Læringssyn Gennem lokale udviklingsprojekter arbejdes der på at etablere og kvalificere de faglige værdier, teoretiske grundlag og fælles forståelser, der hersker inden for dagtilbudskulturen, vedr. børns trivsel, udvikling og læring. Læringsmiljøer Der pågår en fortsat bestræbelse på at udvikle gode læringsmiljøer i dagtilbuddene. Men det kan være svært at få hold på de mange faktorer og perspektiver, der er i spil, når billedet af det gode læringsmiljø skal iagttages og reflekteres i den faglige dialog og udfoldes i den pædagogiske praksis. Gennem lokale udviklingsprojekter arbejdes der bl.a. med at identificere funktionelle som processuelle faktorer samt dertilhørende mentale, fysiske, digitale og sociale læringsperspektiver i de pædagogiske miljøer. Disse faktorer og perspektiver reflekteres og kvalificeres videre i relation til aktuelle og ønskede pædagogiske mål og indsatser. Læs mere om læring i dagtilbud på Ressourcepersoner Den fremtidige struktur for ressourcepersoner er under udvikling bl.a. med flg. mål for øje, at udnytte kompetencer hos ressourcepersonerne bedst muligt i et kommunalt perspektiv at sikre at ressourcepersonerne også i fremtiden har de bedste kompetencer at sikre bedst mulig sammenhæng i indsats, pædagogiske strategier og generel øget kvalitet at få ressourcepersonerne til at understøtte overgange fra dagtilbud til skole og mellem de forbundne skoler mere end i dag Kirsten Busk og Regin Holm er tovholdere på processen Dagtilbudsområdet har gennem årene uddannet en række pædagoger med specifikke kompetencer. Bl.a. inden for marte-meo, sprog, motorik og småbørnspædagogik. Seneste initiativ er, at der uddannes 27 læringsagenter på diplomniveau. De skal bidrage med ny forskningsbaseret viden samt relevante metoder til optimering af de pædagogiske indsatser generelt. Kompetenceudviklingsstrategisk sigtes der på at etablere og understøtte læringsprocesser med fokus på flg. tre perspektiver/faser: Deltagernes motivation for at lære noget nyt og anvende det tillærte (40) Opkvalificeringens kvalitet (20) Arbejdspladsens understøttelse af anvendelsen af det tillærte (40) Derfor bliver uddannelsen af læringsagenterne leder- og konsulentunderstøttet, bl.a. via systematisk fokus på forventningsafstemnings-, faciliterings- og opfølgningsprocesser. 3

4 Esther Kristensen er tovholder på processen De lokale udviklingsprojekter Alle områder og institutioner arbejder med pædagogiske og organisatoriske udviklingsprojekter, bl.a. med henblik på at styrke inklusionsindsatsen. Der er tilknyttet en eller flere konsulenter til de enkelte projekter. Sammenhæng Overgang Som led i at kvalificere de pædagogiske indsatser samt dialogen med børn, forældrene og professionelle i overgangen fra dagtilbud til skole har en arbejdsgruppe bestående af dagtilbuddene i Vejen by, Askov-Malt/Egebo og Billingland samt Grønvangskolen, Askov-Malt Skole og Østerbyskolen gennem nogle år anvendt FKO-redskabet Farvel til dagtilbud og goddag til skolen i daglig tale Farvel-Goddag. Med udgangspunkt i gruppens erfaringer og ønsker blev det besluttet at udvikle et elektronisk redskab, der skulle anvendes af alle dagtilbud og skoler i Vejen Kommune. Målet er at sikre børn og forældre den bedst mulige sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole. I den forbindelse skal redskabet hjælpe til at følge barnets udvikling og læring over tid, med særligt fokus på robusthed og forandringsparathed samt kvalificere den pædagogiske praksis således, at den bedst muligt understøtter udvikling af robusthed og forandringsparathed hos børnene op til, under og efter skiftet fra dagtilbud til skole. Redskabet udvikles i samarbejde med Rambøll og har i deres regi fået navnet Rambøll Overgang. I foråret 2014 iværksættes en pilottest af redskabet i samarbejde med de i arbejdsgruppen involverede institutioner. Herefter udarbejdes implementeringsplan. Esther Kristensen og Kirsten Dalegaard er tovholdere på projektet. Sprogvurdering Ifølge dagtilbudsloven 11 har kommunalbestyrelsen ansvar for at sikre, at der gennemføres en sprogvurdering af et barn i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der kan give formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. På baggrund af de erfaringer Lintrup Børnecenter og Glejbjerg Børne- og Skolecenter har gjort med Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen (FKO sprogvurdering), sammenholdt med kommunens fokus på sprog, læsning og skrivning, er det besluttet, at Vejen Kommune fra januar 2014 benytter dette materiale til sprogvurdering. Sprogvurderingen skal foretages som individuel vurdering på alle tre- og femårige børn i dagtilbud. 4

5 Sprogvurderingen skal foretages som gruppeprøve i 0. klasse, og der foretages her udelukkende individuelle vurderinger på bekymringsbørn. Der er i oktober 2013 afholdt et firetimers kursus for sprogansvarlige, læsevejledere, børnehaveklasseledere og andre interesserede i anvendelse af materialet. Dette kursus blev fulgt op af et fyraftensmøde i januar På et fælles netværksmøde for skolernes læsevejledere og de sprogansvarlige i dagtilbud i januar 2014 var sprogvurderingerne hovedpunktet på dagsordenen. I samarbejde med Kirsten Dalegaard er sprogvurderingen implementeret i de enkelte dagtilbud. Primo januar 2014 har alle skoler og dagtilbud adgang til det elektroniske materiale, og områdelederne opretter videre de medarbejdere, der har behov adgang til FKO sprogvurdering. Tale-høreteamet vil hjælpe med analyse af vurderingsrapporterne og komme med forslag til foranstaltninger. Kirsten Dalegaard og Esther Kristensen er tovholdere på projektet. Tidlig opsporing Forebyggelsesstrategien er udarbejdet med de overordnede mål at Styrke arbejdet med inklusion i dagtilbud og skoler Forebygge i forhold til anbringelse uden for hjemmet Forebyggelsesarbejdet styrkes ved intensivering af det forebyggende og opsøgende arbejde og gennem organisering af en helhedsorienteret indsats, der målrettes til borgere med kontakt til flere af kommunens afdelinger. Den tidlige forebyggende indsats styrkes gennem: Etablering af åben rådgivning i dagtilbud og skoler. Rådgivningen retter sig til unge, forældre og ansatte, der arbejder med børn og unge. Styrkelse af de tidlige forebyggende indsatser. Opfølgning af gennemførte forebyggende indsatser. Udarbejdelse af handleguides m.v. Regin Holm Nielsen er tovholder på projektet RUSA Indførelsen af aldersblandede klasser og rullende skolestart har afsæt i temaplanen fra Der arbejdes på flere skoler med aldersblandede klasser for elever fra klassetrin, hvilket er en forudsætning for den rullende skolestart. Der er efter godkendelse i Byrådet etableret rullende skolestart i Lintrup Børnecenter, på Grønvangskolen, Askov-Malt Skole, Østerbyskolen og Brørupskolen. Læs mere om RUSA på 5

6 Henriette V. Eriksen og Kirsten Dalegaard er tovholdere på projektet. Pædagogiske læreplaner Fra 2004 blev det lovpligtigt at udarbejde pædagogiske læreplaner for børn i dagtilbud. Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan det enkelte dagtilbud vil arbejde med læring og børnemiljø, med særskilt fokus på inklusion af børn i udsatte positioner. Arbejdet med planerne skal inddrage såvel de lovgivningsmæssige/politiske, samt de professionelles, børnenes og forældrenes perspektiver, og slutteligt godkendes af forældrebestyrelse og kommune. Arbejdet med læreplanerne skal minimum evalueres hvert 2. år. Pædagogiske læreplaner i et inklusionsperspektiv - med fokus på læring Overskriften for en mere inkluderende kultur i Vejen Kommunes institutioner er en styrkelse af den almene indsats og almenundervisningen ved at arbejde med kvalitetsudvikling af kerneydelsen i dagtilbud og skole. Børnenes læring skal være i centrum for alle aktiviteter i dagtilbuddet og i folkeskolen. På den baggrund er det politisk besluttet at arbejde med følgende områder: De pædagogiske læreplaner med særlig fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen og børnenes motoriske udvikling Børns digitale kompetencer Den pædagogiske bevidsthed om det enkelte barns udvikling, herunder bevidst inddragelse af forældrene som samarbejdsparter Udvikling af motiverende læringsmiljøer, der understøtter den pædagogiske balance mellem voksenstyring af aktiviteter og udfordrende legemuligheder Digitalisering af kommunikationen med forældrene Der er gennem årene arbejdet lokalt med udvikling af forskellige metoder til planlægning, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde, og aktuel forskning peger på, at vi snart vil se centrale initiativer til, at give de pædagogiske læreplaner en opgradering til version 2.0. Esther Kristensen er tovholder på processen. Projekter Barnet i centrum: Projektet Barnet i centrum er et samarbejde med DPU og 17 andre kommuner, som løber i Se mere på Formålet med projektet er at forske og udvikle den kvalitativt bedste pædagogik for 0-3-årige børn. Fra Vejen Kommune deltager dagplejen og 6 af vores fleksinstitutioner, Egely, Regnbuen, Galaksen, Luna, Spiloppen og Lindehuset sammen med Hanne Holm, som er tovholder på institutionsdelen. 6

7 Se mere om deltagernes projekter på: Formålet for vores deltagelse er at højne kvaliteten af det pædagogiske arbejde med de 0-3-årige. Deltagerne får tilført ny viden, prøver den af i praksis, så de kan være med til at udbrede dette i kommende fleksinstitutioner, desuden vil denne viden i stor udstrækning også kunne anvendes i børnehaverne. Hanne Holm er tovholder på projektet. Børn i balance en forebyggende indsats for børn med motoriske vanskeligheder: Et kommunalt projekt løbende fra 1. oktober december Formålet er, at dagtilbuddene bliver bedre til at opfange og træne børn med motoriske vanskeligheder, altså en tidlig indsats, så det forebygges, at disse børn får problemer i skolen. Derfor tilbyder projektet at uddanne en person fra hvert dagtilbud, som derefter skal bidrage til at skærpe fokus på børnenes behov samt med ideer til relevante motorikaktiviteter. Målet er: En halvering af antallet af børn med motoriske vanskeligheder ved skolestart fra 20 % til 10 % i skoleåret Se mere om projektet på: Projektbeskrivelsen og materiale fra projektet kan findes på U-drevet under Børn. Claus Frost, Børnefysioterapeut i Vejen Kommune og Hanne Holm er tovholdere på projektet. KidSmart KidSmart-projektet er et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, IBM, 10 børneinstitutioner i Vejen Kommune samt Vejen Kommunes Biblioteker. IBM har doneret 12 børnevenlige computere til 10 børneinstitutioner og 2 børnebiblioteksafdelinger. De opstilles fra sommeren 2013 på henholdsvis Vejen og Rødding Bibliotek samt i de deltagende institutioner. Projektet forventes afsluttet ultimo Formål: Styrke børns informationskompetencer Afklare og udfordre pædagogernes holdning til børns brug af IT Undersøge og undervise i leg og læring i computerspil Nå og fastholde nye brugergrupper i børnebiblioteket ved at gøre Vejen og Rødding børnebiblioteker til attraktive besøgsdestinationer for familier Projektorganisering: Styregruppe: Biblioteksledelsen Projektleder: Anja Pedersen Projektgruppe: Repræsentanter fra team børn & unge på biblioteket: 7

8 Anja og Kenneth, samt Finn Rasmussen og Esther Kristensen som repræsentanter for daginstitutionsområdet. Evaluering: Børneinstitutionerne og bibliotek besvarer styrelsens spørgeskema. Biblioteket forestår desuden lokal evaluering, hvor Esther Kristensen bistår ved institutionernes pædagogiske planlægning og evaluering. Udvikling af Ledelse Ledelse med fokus på udvikling, trivsel og læring Formålet med indsatsen er at sikre paradigmeskiftet fra organisatorisk orienteret ledelse til læringsorienteret ledelse, dvs. ledelse med fokus på trivsel, udvikling og læring. Der er i efteråret 2013 udarbejdet en evalueringsundersøgelse mhp. at afdække status på området, og på baggrund heraf arbejdes der på flere planer. Med deltagelse af områdeledere og daglige pædagogiske ledere er der afholdt seminarer med relevante ledelsesteoretiske og metodiske input, primært med fokus på læringsorieteret, teambaseret ledelse og ledelsesudvikling. Der er etableret AL-forum for områdeledere, hvor de kan arbejde med udvikling af personligt lederskab, samt AL-grupper for ledelsesteamene, hvor målet er at udvikle velfungerende og dynamiske ledelsesteam. De vil blive etableret lignede tilbud til ledere i Børnecentre, dagpleje og ressourceteam. Videre planlægges faglige oplæg for den samlede ledergruppe, med henblik på at kvalificere og understøtte den pædagogiske udvikling i dagtilbuddene. Esther Kristensen og Hanne Holm er tovholdere på processen Digitalisering Forældreintra Digitale løsninger skal være et bærende element i Vejen Kommunes kommunikation med borgerne. I forlængelse af Digitaliseringsstrategien vil der i begyndelsen af 2014 blive etableret en forældreintraløsning i samtlige af kommunens dagtilbud. Med implementering af platformen mininstitution er målet bl.a. at lette forældres kommunikation med institutionen. Alle informationer samles ét sted, og via computer, SMS eller en App på mobilen, kan der meldes fravær og sygdom, gives og læses beskeder, tilmeldes til arrangementer og meget andet. Børnenes stamdata og tilladelser indtastes og opdateres elektronisk. Det er samtidig et mål at give dagtilbudspersonalet bedre mulighed for at kommunikere med forældre og sikre det administrative overblik uden at gå på kompromis med tiden til børnene. 8

9 Mads Skuldbøl Nielsen og Esther Kristensen er tovholdere på projektet. Børn & IT Børn er omgivet af digitale medier og produkter lige fra fødslen den digitale dannelse starter i dagpleje og flexinstitution. IT kan være et stærkt redskab til bedre og mere spændende leg og læring i dagtilbuddene og skal håndteres fagligt reflekteret af det pædagogiske personale på lige fod med andre medier og produkter, der indgår i vores hverdagsliv. Målet er, at børnene får erfaring med og forholder sig differentieret til forskellige digitale medier samt lærer at indtage og agere i rollen som producenter. Herudover indgår IT som redskab ift. personalets løbende kvalificering, dokumentation og evaluering af den pædagogiske praksis. Der udbydes løbende kurser f.eks. ift. ipads i dagtilbud, inviteres til fælles projekter samt gives mulighed for konsulentbistand til konkrete udviklingstiltag i de enkelte dagtilbud. Mads Skuldbøl Nielsen og Esther Kristensen er tovholdere på indsatserne. 9

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere