DANSK MINIGOLF UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MINIGOLF UNION"

Transkript

1 DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden, blev unionerne enige om at møde med hver en repræsentant i Odense den 20. september 1953 for nærmere forhandling om afholdelse af danmarksmesterskaber og en eventuel oprettelse af DMU. Til stede ved mødet var: Formanden for KMU, Børge Larsen, sekretæren i JMU, Jørgen Boye-Nielsen samt formanden for FMU, Poul Holm-Jensen, i hvis hjem mødet blev afholdt. På mødet blev der enighed om at afholde Danmarksmesterskaber i friluftsbadet i Odense, søndag den 11. oktober Der blev ikke på mødet opnået enighed om oprettelse af DMU, hvorfor dette spørgsmål måtte udsættes indtil videre. Ved danmarksmesterskaberne blev der imidlertid talt nærmere om oprettelsen af en union for Danmark, og hvad der var rigtigt, man lærte hinanden at kende. Der blev denne dag opnået kontakt med hinanden, idet man kunne lide at mødes til fredelig dyst. I vinterens løb førtes en ivrig korrespondance for at få oprettet DMU, og i kraft af den gode vilje fra uni o- nerne, blev man enige om at indkalde til stiftende generalforsamling i Odense, den 11. april 1954, kl i HK s lokaler på Klingenberg. Indbydelserne, som blev udsendt af FMU, kom til at se således ud: Fyens Minigolf Union, Poul Holm-Jensen, Krügersvej 2 B Odense Odense, den 19. marts 1954 I samarbejde med Københavns Minigolf Union og Jydsk Minigolf Union indkaldes til Stiftende Generalforsamling for oprettelse af: Samlingssted: H.K. s lokaler på Klingenberg i Odense Følgende foreløbige dagsorden er nedsat: 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse 3. Lovforslaget for Danmarksunionen 4. Valg af bestyrelse DANSK MINIGOLF UNION Søndag, den 11. april 1954, kl Side 1 af 11

2 5. Eventuelt JMU, KMU og FMU har i forvejen i store træk diskuteret lovforslaget, således af der ved dette møde skulle kunne vedtages gode og reelle love. Det er ligeledes i forvejen vedtaget, at hver Union må møde med 7 repræsentanter. Således skulle hver Union være repræsenteret med nøjagtig lige mange delegerede i alt 21 Tilmeldelse bedes sendt til ovennævnte adresse. Med venlig hilsen f. Fyens Minigolf Union Poul Holm-Jensen Formand Denne dag blev DMU stiftet. Den stiftende generalforsamling forløb således: Formanden for FMU, Poul Holm-Jensen bød velkommen og man gik over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Her blev foreslået: Børge Larsen, KMU, Leif Kølle, KMU og Lars Skifter, JMU. Efter afstemningen, som foregik ved håndsoprækning, blev førstnævnte valgt til dirigent. Denne takkede for valget, og man gik over til 2. Mandaternes prøvelse. Jylland 7, København 5 og Fyn 4 mandater. 3. Lovforslaget for Danmarksunionen. Man enedes om at vedtage det udkast til love, som var fremkommet fra Fyens Minigolf Union, med forskellige ændringer og rettelser. Det fremkomne forslag til love fra F.M.U så således ud: Jydsk Minigolf Union Sekretariatet Århus i marts 1954 Hermed fremsendes til behagelig gennemgang et lovforslag til en Danmarksunion for minigolf, udarbejdet af Fyens Minigolf Union. JMGU har sat spørgsmålet på sin dagsorden for 1954 og man skal derfor anmode klubbernes bestyrelser om grundigt at sætte sig ind i forslaget, så man på delegeretmødet i Haderslev har en klar og fast stillingtagen til dette vigtige emne. Side 2 af 11

3 1: Organisationens navn er DANSK MINIGOLF UNION. 2 DMU`s formål er at fremme udviklingen af minigolfsporten i Danmark, at indføre ensartede spilleregler samt at arrangere de årlige danmarksmesterskaber og eventuelle landskampe. 3 DMU er organiseret i lokalunioner og disses foreninger. Lokalunionernes område fastsættes af bestyrelsen under ansvar for repræsentantskabet. DMU s reglement og bestemmelser er fælles for alle lokalunioner. 4 Som medlem af DMU kan optages enhver forening, der dyrker minigolfsport. Begæring om opt a- gelse ledsaget af love og medlemsfortegnelse indsendes gennem de respektive lokalunioner til DMU s bestyrelse, der træffer afgørelse om optagelse. Ingen forening kan optages uden anbefaling af den pågældende lokalunion, for så vidt der findes en sådan. Ved indmeldelse betales igennem lokalunionen et indskud én gang for alle på kr. 10,- pr klub. Årskontingentet er kr. 1,- pr medlem, som forfalder hvert års 15. maj. Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt og heller ikke efter påkrav er betalt senest 1. juni, slettes foreningen af unionen. 5 Foreningen kan udmelde sig af unionen til hvert års 15. juni. Udmeldelsen skal være skriftlig og med mindst 3 ugers varsel og skal sendes igennem de respektive lokalunioner. 6 Unionens medlemmer er forpligtet til at underkaste sig DMU s love, bestemmelser og regle menter. Såvel lokalunionerne som de enkelte foreningers love må ikke være i strid med DMU s love. 7 DMU s anliggender varetages af bestyrelsen under ansvar for repræsentantskabet. 8 Repræsentantskabet er DMU`s højeste myndighed, og kun det kan vedtage ændringer i DMU`s l o- ve og reglementer. Repræsentantskabet består af DMU s bestyrelse, 1 repræsentant for hver påbegyndt 25 me d- lemmer af lokalunionen, samt formanden for enkeltforeninger, der efter bestyrelsens sanktion er tilknyttet DMU, men således beliggende, at de ikke kan optages i nogen lokalunion. Bestyrelsesmedlemmerne har hver 1 stemme og stemmeberettigede repræsentanter hver 1 stemme. Sidste kontingentindbetaling danner grundlaget for stemmeantal. Betingelsen for gyldig stemme er mindst 3 måneders medlemskab samt at indskud og kontingent for året er betalt. Stedfortrædere med behørig fuldmagt kan tillades. 9 Repræsentantskabet træder sammen i sidste halvdel af september måned. Det kan ekstraordinært indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 2 lokalunioner eller en tre d- jedel af de under DMU stående foreninger indsender skriftlig begæring herom med forhandling s- emne. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til møde med 3 ugers varsel senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Side 3 af 11

4 De ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes med 3 ugers varsel. Afgørelser på repræsentan t- skabsmødet træffes med simpel stemmeflerhed; dog kræves til lovændringer to tredjedels majoritet. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men denne skal altid være skriftlig, såfremt 2 stemmeberettigede repræsentanter forlanger dette. 10 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, indsendes til bestyrelsen senest den 5. september. Forslag kan kun indsendes gennem lokalunionerne og skal i forvejen være vedtaget på lokalunionernes nærmest foregående repræsentantskabsmøde. Forslag fra b e- styrelsen skal for at kunne nyde fremme være tilstillet lokalunionerne og foreningerne senest 1. august. 11 Den specificerede dagsorden samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 1/6 31/5 skal være lokalunionerne i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsordenen har følgende sammensætning: 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse 3. Forhandlingsprotokollen fra sidste samling 4. Formandens beretning 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse m.m. 8. Eventuelt 12 Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og protokolfører. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand, sekretær og protokolfører er på valg de lige årstal, næstformand og kasserer de ulige årstal, ligesom der hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv under ansvar for repræsentantskabet de årlige ydelser for uionens administration, rejseudgifter og diæter. 13 Lokalunionernes anliggender varetages af deres repræsentantskabsmøder og unionsledelse. Repræsentantskabet vælger ledelse og fastsætter love, der skal være i overensstemmelse med DMU s love og godkendes samt bære følgende påtegning, underskrevet af DMU`s bestyrelse, før de er gyldige: Nærværende love er i nøje overensstemmelse med DMU`s love og vedtægter, godkendt og påtegnet af denne. 2 eksemplarer af lovene afgives til DMU, 1 til opbevaring i unionens arkiv og 1 eksemplar til formanden. Lokalunionernes ordinære repræsentantskabsmøder afholdes 1 gang årlig i sidste halvdel af august måned. DMU`s bestyrelse har ret til at deltage i lokalunionernes repræsentantskabsmøde r, men ikke stemmeret. 14 DMU s kassebeholdning anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse. Når et beløb skal hæves, kræves formandens og kassererens underskrift. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 200,-. 15 Kun DMU kan udskrive danmarksmesterskaber i minigolf. Til nærmere udformning og tilrettelæggelse af disse nedsætter bestyrelsen et spilleudvalg på 3 mand. Side 4 af 11

5 Ingen union eller klub under DMU må afholde stævner med unioner eller klubber, der ikke er ti l- sluttet DMU, uden bestyrelsens særlige skriftlige tilladelse. 16 Lokalunioner, foreninger og enkelte medlemmer, som ikke holder unionens love og bestemmelser efterrettelige eller som modarbejder unionen, kan ekskluderes eller idømmes karantæne ved b e- slutning af bestyrelsen. Eksklusionen kan indankes for repræsentantskabet, hvis beslutning er e n- delig. 17 Ingen klub eller union må have medlemmer, der har gjort sig skyldig i en vanærende handling, uden at have fået oprejsning herfor. 18 DMU kan kun opløses, når to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder har vedtaget dette med to tredjedels majoritet. 19 Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse love, er unionens bestyrelse berettigede til at handle efter skøn. 20 I tilfælde af unionens opløsning tilfalder midlerne lokalunionerne i forhold til deres medlemskab i klubberne. De vedtagne love fik følgende udseende: DANSK MINIGOLF UNION LOVE FOR MEDLEMMER AF DANSK MINIGOLF UNION 1 Organisationens navn er: DANSK MINIGOLF UNION 2 DMU`s formål er at fremme udviklingen af minigolfsporten i Danmark, at indføre ensartede spill e- regler samt at arrangere de årlige danmarksmesterskaber og eventuelle landskampe. 3 DMU er organiseret i lokalunioner og disses foreninger. Lokalunionernes område fastsættes af b e- styrelsen under ansvar for repræsentantskabet. DMU s reglement og bestemmelser er fælles for alle lokalunioner. 4 Som medlem af DMU kan optages enhver forening, der dyrker minigolfsport. Begæring om opt a- gelse ledsaget af love og medlemsfortegnelse indsendes gennem de respektive lokalunioner til DMU s bestyrelse, der træffer afgørelse om optagelse. Ingen forening kan optages uden anbefaling af den pågældende lokalunion, for så vidt der findes en sådan. Ved indmeldelse betales igennem lokalunionen er indskud én gang for alle på kr. 10,- pr. klub. Årskontingentet er kr. 1,- pr. medlem, som forfalder hvert års 15. maj. Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidig og heller ikke efter påkrav er betalt senest 1. juni, slettes foreningen af unionen. Juniores, som ikke er fyldt 18 år inden 15. maj, betaler kr. 0,50 årlig. 5 Foreningen kan udmelde sig af unionen til hvert års 15. maj. Udmeldelsen skal være skriftlig og med mindst 3 ugers varsel og skal sendes til såvel DMU som lokalunionen. Side 5 af 11

6 6 Unionens medlemmer er forpligtiget til at underkaste sig DMU s love, bestemmelser og regl e- menter. Såvel lokalunionerne som de enkelte foreningers love, må ikke være i strid med DMU s love. 7 DMU`s anliggender varetages af bestyrelsen under ansvar for repræsentantskabet. 8 Repræsentantskabet er DMU s højeste myndighed, og kun det kan vedtage ændringer i DMU s love og reglementer. Repræsentantskabet består af DMU s bestyrelse samt 1 repræsentant for hver påbegyndt 25 medlemmer af lokalunionen, samt formanden for enkeltforeninger, der efter bestyrelsens sanktion er tilknyttet DMU, men således beliggende, at de ikke kan optages i nogen lokalunion. Bestyrelsesmedlemmerne har hver 1 stemme og stemmeberettigede repræsentanter hver 1 stemme. Sidste kontingentbetaling danner grundlaget for stemmeantal. Betingelsen for gyldig stemme er mindst 3 måneders medlemskab samt at indskud og kontingent for året er betalt. Stedfortrædere med fuldmagt kan ikke tillades. 9 Repræsentantskabet træder sammen i sidste halvdel af oktober måned. Det kan ekstraordinært indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 2 lokalunioner eller en tre d- jedel af de under DMU stående foreninger indsender skriftlig begæring herom med forhandling s- emne. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til møde med 3 ugers varsel, senest 14 dage efter begæringens modtagelse. De ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes med 3 ugers varsel. Afgørelser på repræsentan t- skabsmødet træffes med simpel stemmeflerhed, dog kræves til lovændringer to tredjedels majoritet. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men denne skal altid være skriftlig, såfremt 2 ste m- meberettigede repræsentanter forlanger dette. 10 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, indsendes til bestyrelsen senest den 5. oktober. Forslag indsendes til DMU samt lokalunionen. Forslag fra bestyrelsen skal for at kunne nyde fremme være tilstillet lokalunionerne og foreningerne senest 1. september. 11 Den specificerede dagsorden samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 1/6 31/5 skal være lokalunionerne i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsordenen har følgende sammensætning: 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse 3. Forhandlingsprotokollen fra sidste samling 4. Formandens beretning 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse m.m. 8. Eventuelt 12 Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær og protokolfører samt 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand, sekretær og protokolfører er på valg de lige årstal, næstformand og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem de ulige årstal, ligesom der hvert år vælges 3 suppleanter, 2 revisorer og 1 suppleant. Side 6 af 11

7 Bestyrelsen fastsætter selv under ansvar for repræsentantskabet de årlige ydelser for unionens administration, rejseudgifter og diæter. 13 Lokalunionernes anliggender varetages af deres repræsentantskabsmøder og unionsledelse. Repræsentantskabet vælger ledelse og fastsætter love, der skal være i overensstemmelse med DMU s love og godkendes samt bære følgende påtegning, underskrevet af DMU s bestyrelse, før de er gyldige: Nærværende love er i nøje overensstemmelse med DMU s love og vedtægter, godkendt og påtegnet af denne. 2 eksemplarer af lovene afgives til DMU, 1 til opbevaring i unionens arkiv og 1 eksemplar til formanden. Lokalunionernes ordinære repræsentantskabsmøder afholdes inden 15. oktober. DMU s bestyrelse har ret til at deltage i lokalunionernes repræsentantskabsmøder og har på disse forhandlingsret, men ikke stemmeret. 14 DMU s kassebeholdning anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse. Når et beløb skal hæves, kræves formandens og kassererens underskrift. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 200,-. 15 Kun DMU kan udskrive danmarksmesterskaber i minigolf. Til nærmere udformning og tilrettelæggelse af disse kan bestyrelsen nedsætte et spilleudvalg. Ingen union eller klub under DMU må afholde stævner med unioner eller klubber, der ikke er tilsluttet DMU, uden bestyrelsens særlige skriftlige tilladelse. 16 Lokalunioner, foreninger og enkelte medlemmer, som ikke holder unionens love og bestemmelser efterrettelige, eller som modarbejder unionen, kan ekskluderes eller idømmes karantæne ved beslutning af bestyrelsen. Eksklusionen kan indankes for repræsentantskabet, hvis beslutning er e n- delig, 17 I tilfælde af protest, hvori DMU s afgørelse er ønskelig, indbetales et depositum på kr. 10,00. Hvis protesten tages til følge, tilbagebetales beløbet. Stadsfæstes lokalunionens afgørelse, tabes depositummet. 18 Ingen klub eller union må have medlemmer, der har gjort sig skyldig i vanærende handling, uden at have fået oprejsning herfor. 19 DMU kan kun opløses, når to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder har vedtaget dette med to tredjedeles majoritet. 20 Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse love, er unionens bestyrelse berettigede til at handle efter skøn. 21 I tilfælde af unionens opløsning tilfalder midlerne lokalunionerne i forhold til deres medlemskab i klubberne.. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. april Man vedtog 4 med den klausul, at støtte bestyrelsesmedlemmernes rejser og diæter i så vid udstrækning, Side 7 af 11

8 som muligt. Endvidere havde man afstemning vedrørende bestyrelsens antal 5 eller 6. Det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen skulle være 6, så vidt muligt 2 fra hver lokalunion. Den valgte bestyrelse skulle være konstitueret til 1. ordinære generalforsamling (repræsentantskabsmøde). Efter lovenes godkendelse gik man over til spillereglerne, ligesom lovene var der fremkommet et forslag fra FMU. Disse blev ligeledes vedtaget med forskellige ændringer og tilføjelser. Det fremkomne forslag til spilleregler fra F.M.U så således ud: FYENS MINIGOLF UNION Odense i april 1954 Forslag til: SPILLEREGLER FOR KLUBBER, DER ER MEDLEM AF DMU! 1 De benyttede kugler skal være gummikugler af typer, som er anerkendt af DMU. 2 De benyttede kugler og køller må gerne være private. 3 Den arrangerende klubs spillere skal altid gå først. 4 Den arrangerende klub skal sørge for skrivere. Spillerne må ikke selv skrive, men dog godt forvisse sig om at de opnåede slag føres korrekt. 5 For at en kamp er gyldig, skal der være en repræsentant for den lokale union til stede. Det kan godt være et ikke-medlem af unionsbestyrelsen, men vedkommende skal i så fald være forsynet med et bevis, som på forlangende forevises. 6 Skriverens notat kan appelleres til repræsentanten, hvis afgørelse er gældende. Principielle afgørelser kan dog appelleres til den lokale unions bestyrelse. Dennes afgørelse vil i almindelighed v æ- re gældende. Ønsker klubben så at appellere til DMU kan dette lade sig gøre. Klubben indsender i givet fald til DMU anken samt kr. 20,-. Hvis anken tages til følge tilbagebetales beløbet, stadfæstes lokalunionens afgørelse beholder DMU depositummet. 7 Inden turneringerne begynder besigtiger de lokale unionsbestyrelser, at de deltagende klubbers baner er i mønstergyldig orden, ønsker bestyrelsen forandringer foretaget, skal disse laves. Den lokale klub har dog ret til at appellere afgørelsen til DMU. Protesten skal i så fald være ledsaget af et depositum på kr. 20,-, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. 8 Unionens repræsentant er højeste myndighed og hans afgørelser er endelige indtil en eventuel appel er taget til følge. 9 Under kampene må kun spillere og skrivere samt officials, som er i funktion være på banerne, s å- fremt det på nogen måde er muligt. 10 Højrøstet tale eller sang er ikke tilladt, ligesom det er spillerne forbudt at komme med kommentarer til spillet til modstanderen. Overtrædes dette skal skriveren omgående indberette dette til repræsentanten, hvis denne ikke allerede er blevet opmærksom på overtrædelsen. Repræsentanten noterer vedkommendes navn og klub og udtaler en advarsel. Gentages overtrædelsen udvises spilleren og hans resultat slettes af listen. Indberetning sendes til unionen i begge tilfælde. Modtager en spiller 3 advarsler i løbet af sæsonen, må han ikke spille uni onskampe i en måned. 11 Når en spiller træder på en bane, skræver over en bane, slår kuglen uden for en bane eller i grave, faldgruber eller lignende, tælles 1 slag ekstra. Disse straffeslag skal anføres på spillelisten Side 8 af 11

9 Hver klub skal dog på synligt sted have opslået reglerne for de enkelte baner, så alle kan være klar over, hvor der tælles ekstra ved fald i gruber el. lign. 12 Hvis en spiller ikke har passeret første forhindring på en bane med et slag, begyndes forfra på samme bane. Alle baner skal af klubben med kridt eller lign. være afmærket, således at alle kan se, hvornår første forhindring er passeret. På baner, hvor kuglen skal i hul med er slag males der en ring rundt om dette hul. 13 Kampen skal afvikles den fastsatte dag. Kun i meget specielle tilfælde kan kampdatoen ændres med godkendelse af DMU. 14 Kuglen skal være i hul på 8 slag. Er dette ikke nået tælles der 10 og der fortsættes til næste bane. 15 En spiller må kun repræsentere én klub i en sæson. Der kan dog dispenseres af uni onen ved flytninger. 16 Ingen klub der er tilsluttet DMU må spille med klubber, som ikke er medlem af DMU uden at der foreligger tilladelse fra DMU. Overtrædelse af dette medfører karantæne i en måned, og alle de kampe klubben skulle have spillet i dette tidsrum, noteres som tabte. I alle tilfælde mindst de 2 første kampe, der skulle have været spillet efter overtrædelsen, uanset hvor længe der så var til, at disse kampe skulle spilles. Unionen skal omgående, senest 3 dage efter overtrædelsen, indberette det skete til DMU, som så afgør om der er formildende omstændigheder. 17 Disse er må ikke være i strid med de lokale klubber og unioners. Disses spilleregler skal godkendes af DMU og skal indeholde en påtegning om, at disse er godkendt af DMU. De vedtagne spilleregler fik følgende udseende: DANSK MINIGOLF UNION SPILLEREGLER FOR KLUBBER DER ER MEDLEM AF DMU: 1 De benyttede kugler skal være gummikugler af typer, som er anerkendt af DMU. 2 De benyttede kugler og køller må gerne være private. 3 Den arrangerende klubs spillere skal altid gå først. 4 Den arrangerende klub skal, så vidt det lader sig gøre, sørge for skrivere. 5 Inden turneringerne begynder, besigtiger de lokale unionsbestyrelser, at de deltagende klubbers baner er i orden. Ønsker bestyrelsen forandringer foretaget, bør disse laves. 6 Under kampene må kun spillere og skrivere samt officials, som er i funktion være på banerne, s å- fremt det på nogen måde er muligt. Side 9 af 11

10 7 Højrøstet tale eller sang er ikke tilladt, ligesom det er spillerne forbudt, at komme med kommentarer til spillet til modstanderen. Overtrædes dette skal skriveren omgående indberette dette til lokalunionen. Modtager en spiller 3 advarsler i løbet af sæsonen, må han ikke spille unionskampe i en måned. 8 Når en spiller slår kuglen uden for en bane tælles 1 slag ekstra, og der begyndes forfra fra måtten. Disse straffeslag skal anføres på spillelisten. Hver klub skal dog på synligt sted have opslået reglerne. 9 Hvis en spiller ikke har passeret første forhindring på en bane med et slag, begyndes der forfra på samme bane. Bolden skal befinde sig på den anden side af forhindringen og spilles derfra. På ingen sted må bolden flyttes fra bande eller lign., og på ingen sted spilles forfra, medmindre 1. forhindring ikke er passeret. Alle baner skal af klubben med kridt eller lign. være afmærket, således at alle kan se, hvornår 1. forhindring er passeret. På baner, hvor kuglen skal i hul med ét slag, males der en ring om dette hul. 10 Kampen skal afvikles den fastsatte dag. Kun i meget specielle tilfælde kan kampdatoen ændres og kun med godkendelse fra DMU. 11 Kuglen skal være i hul på 8 slag. Er dette ikke nået, tælles der 10 og der fortsættes til næste bane. 12 En spiller må kun repræsentere én klub i en sæson. Der kan dog dispenseres af unionen ved flytninger. 13 Ingen klub, der er tilsluttet DMU må spille med klubber, som ikke er medlem af DMU, uden at der foreligger tilladelse fra DMU. Overtrædelse af dette medfører karantæne i en måned, og alle de kampe klubben skal have spillet i dette tidsrum, noteres som tabte, i alle tilfælde mindst de 2 første kampe, der skulle have været spillet efter overtrædelsen, uanset hvor længe der end var til, at disse kampe skulle spilles. Unionen skal omgående, senest 3 dage efter overtrædelsen, indberette det skete til DMU, som så afgør, om der er formildende omstændigheder. 14 Der gives ikke + eller ved turneringer. Alle slag tæller.. 3A. Valg af bestyrelse A : Formand: 3 kandidater til formandsposten: Poul Holm Jensen, Børge Larsen og Leif Kølle. Man afgjorde valget skriftlig og resultatet blev følgende: Poul Holm Jensen, 9 stemmer Børge Larsen 4 stemmer Leif Kølle 3 stemmer Side 10 af 11

11 B: Kasserer: Aksel Christensen, Fyn var eneste modtagne forslag. Blev enstemmigt valgt. C: 4 bestyrelsesmedlemmer: Børge Larsen, KMU, Lars Skifter, JMU, Iver Ravn, JMU og Leif Kølle, KMU. D: 3 suppleanter: Henry Hansen, KMU, Lynge Jacobsen, JMU og Erik Knudsen, FMU. E: 2 revisorer: Harry Bjerg, JMU og Harry Jensen KMU. 1 revisorsuppleant H. Jørgensen, JMU. 4. Eventuelt Her var der ingen, der ønskede ordet. Den stiftende generalforsamling sluttede med, at dirigenten foreslog at udbringe et 3-foldigt leve for DMU s beståelse, hvilket blev gjort, Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling holdtes der et kort bestyrelsesmøde, hvor man fordelte de forskellige poster. Bestyrelsen blev enig om følgende fordeling af posterne. Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Protokolfører: Bestyrelsesmedlem Poul Holm-Jensen, FMU Lars Rasmussen Skifter, JMU Børge Larsen, KMU Aksel Christiansen, FMU Ivar Ravn, JMU Leif Kølle, KMU. Side 11 af 11

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere