DANSK MINIGOLF UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MINIGOLF UNION"

Transkript

1 DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden, blev unionerne enige om at møde med hver en repræsentant i Odense den 20. september 1953 for nærmere forhandling om afholdelse af danmarksmesterskaber og en eventuel oprettelse af DMU. Til stede ved mødet var: Formanden for KMU, Børge Larsen, sekretæren i JMU, Jørgen Boye-Nielsen samt formanden for FMU, Poul Holm-Jensen, i hvis hjem mødet blev afholdt. På mødet blev der enighed om at afholde Danmarksmesterskaber i friluftsbadet i Odense, søndag den 11. oktober Der blev ikke på mødet opnået enighed om oprettelse af DMU, hvorfor dette spørgsmål måtte udsættes indtil videre. Ved danmarksmesterskaberne blev der imidlertid talt nærmere om oprettelsen af en union for Danmark, og hvad der var rigtigt, man lærte hinanden at kende. Der blev denne dag opnået kontakt med hinanden, idet man kunne lide at mødes til fredelig dyst. I vinterens løb førtes en ivrig korrespondance for at få oprettet DMU, og i kraft af den gode vilje fra uni o- nerne, blev man enige om at indkalde til stiftende generalforsamling i Odense, den 11. april 1954, kl i HK s lokaler på Klingenberg. Indbydelserne, som blev udsendt af FMU, kom til at se således ud: Fyens Minigolf Union, Poul Holm-Jensen, Krügersvej 2 B Odense Odense, den 19. marts 1954 I samarbejde med Københavns Minigolf Union og Jydsk Minigolf Union indkaldes til Stiftende Generalforsamling for oprettelse af: Samlingssted: H.K. s lokaler på Klingenberg i Odense Følgende foreløbige dagsorden er nedsat: 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse 3. Lovforslaget for Danmarksunionen 4. Valg af bestyrelse DANSK MINIGOLF UNION Søndag, den 11. april 1954, kl Side 1 af 11

2 5. Eventuelt JMU, KMU og FMU har i forvejen i store træk diskuteret lovforslaget, således af der ved dette møde skulle kunne vedtages gode og reelle love. Det er ligeledes i forvejen vedtaget, at hver Union må møde med 7 repræsentanter. Således skulle hver Union være repræsenteret med nøjagtig lige mange delegerede i alt 21 Tilmeldelse bedes sendt til ovennævnte adresse. Med venlig hilsen f. Fyens Minigolf Union Poul Holm-Jensen Formand Denne dag blev DMU stiftet. Den stiftende generalforsamling forløb således: Formanden for FMU, Poul Holm-Jensen bød velkommen og man gik over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Her blev foreslået: Børge Larsen, KMU, Leif Kølle, KMU og Lars Skifter, JMU. Efter afstemningen, som foregik ved håndsoprækning, blev førstnævnte valgt til dirigent. Denne takkede for valget, og man gik over til 2. Mandaternes prøvelse. Jylland 7, København 5 og Fyn 4 mandater. 3. Lovforslaget for Danmarksunionen. Man enedes om at vedtage det udkast til love, som var fremkommet fra Fyens Minigolf Union, med forskellige ændringer og rettelser. Det fremkomne forslag til love fra F.M.U så således ud: Jydsk Minigolf Union Sekretariatet Århus i marts 1954 Hermed fremsendes til behagelig gennemgang et lovforslag til en Danmarksunion for minigolf, udarbejdet af Fyens Minigolf Union. JMGU har sat spørgsmålet på sin dagsorden for 1954 og man skal derfor anmode klubbernes bestyrelser om grundigt at sætte sig ind i forslaget, så man på delegeretmødet i Haderslev har en klar og fast stillingtagen til dette vigtige emne. Side 2 af 11

3 1: Organisationens navn er DANSK MINIGOLF UNION. 2 DMU`s formål er at fremme udviklingen af minigolfsporten i Danmark, at indføre ensartede spilleregler samt at arrangere de årlige danmarksmesterskaber og eventuelle landskampe. 3 DMU er organiseret i lokalunioner og disses foreninger. Lokalunionernes område fastsættes af bestyrelsen under ansvar for repræsentantskabet. DMU s reglement og bestemmelser er fælles for alle lokalunioner. 4 Som medlem af DMU kan optages enhver forening, der dyrker minigolfsport. Begæring om opt a- gelse ledsaget af love og medlemsfortegnelse indsendes gennem de respektive lokalunioner til DMU s bestyrelse, der træffer afgørelse om optagelse. Ingen forening kan optages uden anbefaling af den pågældende lokalunion, for så vidt der findes en sådan. Ved indmeldelse betales igennem lokalunionen et indskud én gang for alle på kr. 10,- pr klub. Årskontingentet er kr. 1,- pr medlem, som forfalder hvert års 15. maj. Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt og heller ikke efter påkrav er betalt senest 1. juni, slettes foreningen af unionen. 5 Foreningen kan udmelde sig af unionen til hvert års 15. juni. Udmeldelsen skal være skriftlig og med mindst 3 ugers varsel og skal sendes igennem de respektive lokalunioner. 6 Unionens medlemmer er forpligtet til at underkaste sig DMU s love, bestemmelser og regle menter. Såvel lokalunionerne som de enkelte foreningers love må ikke være i strid med DMU s love. 7 DMU s anliggender varetages af bestyrelsen under ansvar for repræsentantskabet. 8 Repræsentantskabet er DMU`s højeste myndighed, og kun det kan vedtage ændringer i DMU`s l o- ve og reglementer. Repræsentantskabet består af DMU s bestyrelse, 1 repræsentant for hver påbegyndt 25 me d- lemmer af lokalunionen, samt formanden for enkeltforeninger, der efter bestyrelsens sanktion er tilknyttet DMU, men således beliggende, at de ikke kan optages i nogen lokalunion. Bestyrelsesmedlemmerne har hver 1 stemme og stemmeberettigede repræsentanter hver 1 stemme. Sidste kontingentindbetaling danner grundlaget for stemmeantal. Betingelsen for gyldig stemme er mindst 3 måneders medlemskab samt at indskud og kontingent for året er betalt. Stedfortrædere med behørig fuldmagt kan tillades. 9 Repræsentantskabet træder sammen i sidste halvdel af september måned. Det kan ekstraordinært indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 2 lokalunioner eller en tre d- jedel af de under DMU stående foreninger indsender skriftlig begæring herom med forhandling s- emne. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til møde med 3 ugers varsel senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Side 3 af 11

4 De ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes med 3 ugers varsel. Afgørelser på repræsentan t- skabsmødet træffes med simpel stemmeflerhed; dog kræves til lovændringer to tredjedels majoritet. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men denne skal altid være skriftlig, såfremt 2 stemmeberettigede repræsentanter forlanger dette. 10 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, indsendes til bestyrelsen senest den 5. september. Forslag kan kun indsendes gennem lokalunionerne og skal i forvejen være vedtaget på lokalunionernes nærmest foregående repræsentantskabsmøde. Forslag fra b e- styrelsen skal for at kunne nyde fremme være tilstillet lokalunionerne og foreningerne senest 1. august. 11 Den specificerede dagsorden samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 1/6 31/5 skal være lokalunionerne i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsordenen har følgende sammensætning: 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse 3. Forhandlingsprotokollen fra sidste samling 4. Formandens beretning 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse m.m. 8. Eventuelt 12 Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og protokolfører. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand, sekretær og protokolfører er på valg de lige årstal, næstformand og kasserer de ulige årstal, ligesom der hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv under ansvar for repræsentantskabet de årlige ydelser for uionens administration, rejseudgifter og diæter. 13 Lokalunionernes anliggender varetages af deres repræsentantskabsmøder og unionsledelse. Repræsentantskabet vælger ledelse og fastsætter love, der skal være i overensstemmelse med DMU s love og godkendes samt bære følgende påtegning, underskrevet af DMU`s bestyrelse, før de er gyldige: Nærværende love er i nøje overensstemmelse med DMU`s love og vedtægter, godkendt og påtegnet af denne. 2 eksemplarer af lovene afgives til DMU, 1 til opbevaring i unionens arkiv og 1 eksemplar til formanden. Lokalunionernes ordinære repræsentantskabsmøder afholdes 1 gang årlig i sidste halvdel af august måned. DMU`s bestyrelse har ret til at deltage i lokalunionernes repræsentantskabsmøde r, men ikke stemmeret. 14 DMU s kassebeholdning anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse. Når et beløb skal hæves, kræves formandens og kassererens underskrift. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 200,-. 15 Kun DMU kan udskrive danmarksmesterskaber i minigolf. Til nærmere udformning og tilrettelæggelse af disse nedsætter bestyrelsen et spilleudvalg på 3 mand. Side 4 af 11

5 Ingen union eller klub under DMU må afholde stævner med unioner eller klubber, der ikke er ti l- sluttet DMU, uden bestyrelsens særlige skriftlige tilladelse. 16 Lokalunioner, foreninger og enkelte medlemmer, som ikke holder unionens love og bestemmelser efterrettelige eller som modarbejder unionen, kan ekskluderes eller idømmes karantæne ved b e- slutning af bestyrelsen. Eksklusionen kan indankes for repræsentantskabet, hvis beslutning er e n- delig. 17 Ingen klub eller union må have medlemmer, der har gjort sig skyldig i en vanærende handling, uden at have fået oprejsning herfor. 18 DMU kan kun opløses, når to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder har vedtaget dette med to tredjedels majoritet. 19 Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse love, er unionens bestyrelse berettigede til at handle efter skøn. 20 I tilfælde af unionens opløsning tilfalder midlerne lokalunionerne i forhold til deres medlemskab i klubberne. De vedtagne love fik følgende udseende: DANSK MINIGOLF UNION LOVE FOR MEDLEMMER AF DANSK MINIGOLF UNION 1 Organisationens navn er: DANSK MINIGOLF UNION 2 DMU`s formål er at fremme udviklingen af minigolfsporten i Danmark, at indføre ensartede spill e- regler samt at arrangere de årlige danmarksmesterskaber og eventuelle landskampe. 3 DMU er organiseret i lokalunioner og disses foreninger. Lokalunionernes område fastsættes af b e- styrelsen under ansvar for repræsentantskabet. DMU s reglement og bestemmelser er fælles for alle lokalunioner. 4 Som medlem af DMU kan optages enhver forening, der dyrker minigolfsport. Begæring om opt a- gelse ledsaget af love og medlemsfortegnelse indsendes gennem de respektive lokalunioner til DMU s bestyrelse, der træffer afgørelse om optagelse. Ingen forening kan optages uden anbefaling af den pågældende lokalunion, for så vidt der findes en sådan. Ved indmeldelse betales igennem lokalunionen er indskud én gang for alle på kr. 10,- pr. klub. Årskontingentet er kr. 1,- pr. medlem, som forfalder hvert års 15. maj. Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidig og heller ikke efter påkrav er betalt senest 1. juni, slettes foreningen af unionen. Juniores, som ikke er fyldt 18 år inden 15. maj, betaler kr. 0,50 årlig. 5 Foreningen kan udmelde sig af unionen til hvert års 15. maj. Udmeldelsen skal være skriftlig og med mindst 3 ugers varsel og skal sendes til såvel DMU som lokalunionen. Side 5 af 11

6 6 Unionens medlemmer er forpligtiget til at underkaste sig DMU s love, bestemmelser og regl e- menter. Såvel lokalunionerne som de enkelte foreningers love, må ikke være i strid med DMU s love. 7 DMU`s anliggender varetages af bestyrelsen under ansvar for repræsentantskabet. 8 Repræsentantskabet er DMU s højeste myndighed, og kun det kan vedtage ændringer i DMU s love og reglementer. Repræsentantskabet består af DMU s bestyrelse samt 1 repræsentant for hver påbegyndt 25 medlemmer af lokalunionen, samt formanden for enkeltforeninger, der efter bestyrelsens sanktion er tilknyttet DMU, men således beliggende, at de ikke kan optages i nogen lokalunion. Bestyrelsesmedlemmerne har hver 1 stemme og stemmeberettigede repræsentanter hver 1 stemme. Sidste kontingentbetaling danner grundlaget for stemmeantal. Betingelsen for gyldig stemme er mindst 3 måneders medlemskab samt at indskud og kontingent for året er betalt. Stedfortrædere med fuldmagt kan ikke tillades. 9 Repræsentantskabet træder sammen i sidste halvdel af oktober måned. Det kan ekstraordinært indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 2 lokalunioner eller en tre d- jedel af de under DMU stående foreninger indsender skriftlig begæring herom med forhandling s- emne. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til møde med 3 ugers varsel, senest 14 dage efter begæringens modtagelse. De ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes med 3 ugers varsel. Afgørelser på repræsentan t- skabsmødet træffes med simpel stemmeflerhed, dog kræves til lovændringer to tredjedels majoritet. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men denne skal altid være skriftlig, såfremt 2 ste m- meberettigede repræsentanter forlanger dette. 10 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, indsendes til bestyrelsen senest den 5. oktober. Forslag indsendes til DMU samt lokalunionen. Forslag fra bestyrelsen skal for at kunne nyde fremme være tilstillet lokalunionerne og foreningerne senest 1. september. 11 Den specificerede dagsorden samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 1/6 31/5 skal være lokalunionerne i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsordenen har følgende sammensætning: 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse 3. Forhandlingsprotokollen fra sidste samling 4. Formandens beretning 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse m.m. 8. Eventuelt 12 Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær og protokolfører samt 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand, sekretær og protokolfører er på valg de lige årstal, næstformand og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem de ulige årstal, ligesom der hvert år vælges 3 suppleanter, 2 revisorer og 1 suppleant. Side 6 af 11

7 Bestyrelsen fastsætter selv under ansvar for repræsentantskabet de årlige ydelser for unionens administration, rejseudgifter og diæter. 13 Lokalunionernes anliggender varetages af deres repræsentantskabsmøder og unionsledelse. Repræsentantskabet vælger ledelse og fastsætter love, der skal være i overensstemmelse med DMU s love og godkendes samt bære følgende påtegning, underskrevet af DMU s bestyrelse, før de er gyldige: Nærværende love er i nøje overensstemmelse med DMU s love og vedtægter, godkendt og påtegnet af denne. 2 eksemplarer af lovene afgives til DMU, 1 til opbevaring i unionens arkiv og 1 eksemplar til formanden. Lokalunionernes ordinære repræsentantskabsmøder afholdes inden 15. oktober. DMU s bestyrelse har ret til at deltage i lokalunionernes repræsentantskabsmøder og har på disse forhandlingsret, men ikke stemmeret. 14 DMU s kassebeholdning anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse. Når et beløb skal hæves, kræves formandens og kassererens underskrift. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 200,-. 15 Kun DMU kan udskrive danmarksmesterskaber i minigolf. Til nærmere udformning og tilrettelæggelse af disse kan bestyrelsen nedsætte et spilleudvalg. Ingen union eller klub under DMU må afholde stævner med unioner eller klubber, der ikke er tilsluttet DMU, uden bestyrelsens særlige skriftlige tilladelse. 16 Lokalunioner, foreninger og enkelte medlemmer, som ikke holder unionens love og bestemmelser efterrettelige, eller som modarbejder unionen, kan ekskluderes eller idømmes karantæne ved beslutning af bestyrelsen. Eksklusionen kan indankes for repræsentantskabet, hvis beslutning er e n- delig, 17 I tilfælde af protest, hvori DMU s afgørelse er ønskelig, indbetales et depositum på kr. 10,00. Hvis protesten tages til følge, tilbagebetales beløbet. Stadsfæstes lokalunionens afgørelse, tabes depositummet. 18 Ingen klub eller union må have medlemmer, der har gjort sig skyldig i vanærende handling, uden at have fået oprejsning herfor. 19 DMU kan kun opløses, når to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder har vedtaget dette med to tredjedeles majoritet. 20 Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse love, er unionens bestyrelse berettigede til at handle efter skøn. 21 I tilfælde af unionens opløsning tilfalder midlerne lokalunionerne i forhold til deres medlemskab i klubberne.. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. april Man vedtog 4 med den klausul, at støtte bestyrelsesmedlemmernes rejser og diæter i så vid udstrækning, Side 7 af 11

8 som muligt. Endvidere havde man afstemning vedrørende bestyrelsens antal 5 eller 6. Det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen skulle være 6, så vidt muligt 2 fra hver lokalunion. Den valgte bestyrelse skulle være konstitueret til 1. ordinære generalforsamling (repræsentantskabsmøde). Efter lovenes godkendelse gik man over til spillereglerne, ligesom lovene var der fremkommet et forslag fra FMU. Disse blev ligeledes vedtaget med forskellige ændringer og tilføjelser. Det fremkomne forslag til spilleregler fra F.M.U så således ud: FYENS MINIGOLF UNION Odense i april 1954 Forslag til: SPILLEREGLER FOR KLUBBER, DER ER MEDLEM AF DMU! 1 De benyttede kugler skal være gummikugler af typer, som er anerkendt af DMU. 2 De benyttede kugler og køller må gerne være private. 3 Den arrangerende klubs spillere skal altid gå først. 4 Den arrangerende klub skal sørge for skrivere. Spillerne må ikke selv skrive, men dog godt forvisse sig om at de opnåede slag føres korrekt. 5 For at en kamp er gyldig, skal der være en repræsentant for den lokale union til stede. Det kan godt være et ikke-medlem af unionsbestyrelsen, men vedkommende skal i så fald være forsynet med et bevis, som på forlangende forevises. 6 Skriverens notat kan appelleres til repræsentanten, hvis afgørelse er gældende. Principielle afgørelser kan dog appelleres til den lokale unions bestyrelse. Dennes afgørelse vil i almindelighed v æ- re gældende. Ønsker klubben så at appellere til DMU kan dette lade sig gøre. Klubben indsender i givet fald til DMU anken samt kr. 20,-. Hvis anken tages til følge tilbagebetales beløbet, stadfæstes lokalunionens afgørelse beholder DMU depositummet. 7 Inden turneringerne begynder besigtiger de lokale unionsbestyrelser, at de deltagende klubbers baner er i mønstergyldig orden, ønsker bestyrelsen forandringer foretaget, skal disse laves. Den lokale klub har dog ret til at appellere afgørelsen til DMU. Protesten skal i så fald være ledsaget af et depositum på kr. 20,-, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. 8 Unionens repræsentant er højeste myndighed og hans afgørelser er endelige indtil en eventuel appel er taget til følge. 9 Under kampene må kun spillere og skrivere samt officials, som er i funktion være på banerne, s å- fremt det på nogen måde er muligt. 10 Højrøstet tale eller sang er ikke tilladt, ligesom det er spillerne forbudt at komme med kommentarer til spillet til modstanderen. Overtrædes dette skal skriveren omgående indberette dette til repræsentanten, hvis denne ikke allerede er blevet opmærksom på overtrædelsen. Repræsentanten noterer vedkommendes navn og klub og udtaler en advarsel. Gentages overtrædelsen udvises spilleren og hans resultat slettes af listen. Indberetning sendes til unionen i begge tilfælde. Modtager en spiller 3 advarsler i løbet af sæsonen, må han ikke spille uni onskampe i en måned. 11 Når en spiller træder på en bane, skræver over en bane, slår kuglen uden for en bane eller i grave, faldgruber eller lignende, tælles 1 slag ekstra. Disse straffeslag skal anføres på spillelisten Side 8 af 11

9 Hver klub skal dog på synligt sted have opslået reglerne for de enkelte baner, så alle kan være klar over, hvor der tælles ekstra ved fald i gruber el. lign. 12 Hvis en spiller ikke har passeret første forhindring på en bane med et slag, begyndes forfra på samme bane. Alle baner skal af klubben med kridt eller lign. være afmærket, således at alle kan se, hvornår første forhindring er passeret. På baner, hvor kuglen skal i hul med er slag males der en ring rundt om dette hul. 13 Kampen skal afvikles den fastsatte dag. Kun i meget specielle tilfælde kan kampdatoen ændres med godkendelse af DMU. 14 Kuglen skal være i hul på 8 slag. Er dette ikke nået tælles der 10 og der fortsættes til næste bane. 15 En spiller må kun repræsentere én klub i en sæson. Der kan dog dispenseres af uni onen ved flytninger. 16 Ingen klub der er tilsluttet DMU må spille med klubber, som ikke er medlem af DMU uden at der foreligger tilladelse fra DMU. Overtrædelse af dette medfører karantæne i en måned, og alle de kampe klubben skulle have spillet i dette tidsrum, noteres som tabte. I alle tilfælde mindst de 2 første kampe, der skulle have været spillet efter overtrædelsen, uanset hvor længe der så var til, at disse kampe skulle spilles. Unionen skal omgående, senest 3 dage efter overtrædelsen, indberette det skete til DMU, som så afgør om der er formildende omstændigheder. 17 Disse er må ikke være i strid med de lokale klubber og unioners. Disses spilleregler skal godkendes af DMU og skal indeholde en påtegning om, at disse er godkendt af DMU. De vedtagne spilleregler fik følgende udseende: DANSK MINIGOLF UNION SPILLEREGLER FOR KLUBBER DER ER MEDLEM AF DMU: 1 De benyttede kugler skal være gummikugler af typer, som er anerkendt af DMU. 2 De benyttede kugler og køller må gerne være private. 3 Den arrangerende klubs spillere skal altid gå først. 4 Den arrangerende klub skal, så vidt det lader sig gøre, sørge for skrivere. 5 Inden turneringerne begynder, besigtiger de lokale unionsbestyrelser, at de deltagende klubbers baner er i orden. Ønsker bestyrelsen forandringer foretaget, bør disse laves. 6 Under kampene må kun spillere og skrivere samt officials, som er i funktion være på banerne, s å- fremt det på nogen måde er muligt. Side 9 af 11

10 7 Højrøstet tale eller sang er ikke tilladt, ligesom det er spillerne forbudt, at komme med kommentarer til spillet til modstanderen. Overtrædes dette skal skriveren omgående indberette dette til lokalunionen. Modtager en spiller 3 advarsler i løbet af sæsonen, må han ikke spille unionskampe i en måned. 8 Når en spiller slår kuglen uden for en bane tælles 1 slag ekstra, og der begyndes forfra fra måtten. Disse straffeslag skal anføres på spillelisten. Hver klub skal dog på synligt sted have opslået reglerne. 9 Hvis en spiller ikke har passeret første forhindring på en bane med et slag, begyndes der forfra på samme bane. Bolden skal befinde sig på den anden side af forhindringen og spilles derfra. På ingen sted må bolden flyttes fra bande eller lign., og på ingen sted spilles forfra, medmindre 1. forhindring ikke er passeret. Alle baner skal af klubben med kridt eller lign. være afmærket, således at alle kan se, hvornår 1. forhindring er passeret. På baner, hvor kuglen skal i hul med ét slag, males der en ring om dette hul. 10 Kampen skal afvikles den fastsatte dag. Kun i meget specielle tilfælde kan kampdatoen ændres og kun med godkendelse fra DMU. 11 Kuglen skal være i hul på 8 slag. Er dette ikke nået, tælles der 10 og der fortsættes til næste bane. 12 En spiller må kun repræsentere én klub i en sæson. Der kan dog dispenseres af unionen ved flytninger. 13 Ingen klub, der er tilsluttet DMU må spille med klubber, som ikke er medlem af DMU, uden at der foreligger tilladelse fra DMU. Overtrædelse af dette medfører karantæne i en måned, og alle de kampe klubben skal have spillet i dette tidsrum, noteres som tabte, i alle tilfælde mindst de 2 første kampe, der skulle have været spillet efter overtrædelsen, uanset hvor længe der end var til, at disse kampe skulle spilles. Unionen skal omgående, senest 3 dage efter overtrædelsen, indberette det skete til DMU, som så afgør, om der er formildende omstændigheder. 14 Der gives ikke + eller ved turneringer. Alle slag tæller.. 3A. Valg af bestyrelse A : Formand: 3 kandidater til formandsposten: Poul Holm Jensen, Børge Larsen og Leif Kølle. Man afgjorde valget skriftlig og resultatet blev følgende: Poul Holm Jensen, 9 stemmer Børge Larsen 4 stemmer Leif Kølle 3 stemmer Side 10 af 11

11 B: Kasserer: Aksel Christensen, Fyn var eneste modtagne forslag. Blev enstemmigt valgt. C: 4 bestyrelsesmedlemmer: Børge Larsen, KMU, Lars Skifter, JMU, Iver Ravn, JMU og Leif Kølle, KMU. D: 3 suppleanter: Henry Hansen, KMU, Lynge Jacobsen, JMU og Erik Knudsen, FMU. E: 2 revisorer: Harry Bjerg, JMU og Harry Jensen KMU. 1 revisorsuppleant H. Jørgensen, JMU. 4. Eventuelt Her var der ingen, der ønskede ordet. Den stiftende generalforsamling sluttede med, at dirigenten foreslog at udbringe et 3-foldigt leve for DMU s beståelse, hvilket blev gjort, Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling holdtes der et kort bestyrelsesmøde, hvor man fordelte de forskellige poster. Bestyrelsen blev enig om følgende fordeling af posterne. Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Protokolfører: Bestyrelsesmedlem Poul Holm-Jensen, FMU Lars Rasmussen Skifter, JMU Børge Larsen, KMU Aksel Christiansen, FMU Ivar Ravn, JMU Leif Kølle, KMU. Side 11 af 11

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

JYSK KEGLE UNION LOVE

JYSK KEGLE UNION LOVE Side 1af 5 1 Unionens navn er Jysk Kegle Union ( J.K.U. ) TILSLUTNING: 2 Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund ( D.Ke.F. ) Dansk Idræts Forbund (D.I.F. ) og Word Ninepin Bowling Association / Fe'de'ration

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK)

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) DANSK YNGLING KLUB Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Dansk Yngling Klub, Der forkortes DYK. Den er stiftet den 25. februar 1970. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere