Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl i Mødelokale 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4"

Transkript

1 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt af lederrepræsentanterne) (2 min.) Som aftalt på mødet i december 2011 fortsætter vi med at bruge hospitalets værdier som baggrund for at evaluere mødet. Medarbejderrepræsentanterne har i en periode valgt værdierne. Derfor blev det den 24. august aftalt, at det nu er lederrepræsentanterne, der i en periode vælger mødets værdi. Lederrepræsentanterne præsenterer, hvilken værdi de mener, der skal være særligt fokus på på mødet. HMUs medlemmer har mulighed for at komme med eksempler på, hvordan værdien optimalt set kan komme til udtryk på mødet. Ved mødets afslutning evaluerer vi, hvordan HMUs medlemmer mener, at værdien er eller ikke er kommet til udtryk. HL/MHD/ AEF 3. TEMA: Tværgående indsatsområder fra APV og TULE (56 min.) (til drøftelse og beslutning) Som aftalt på HMU mødet den 20. juni er det nu tid til at drøfte og udvælge tværgående temaer som opfølgning på APV og TULE samt fastlægge den fremadrettede proces. Afdelingerne har siden HMU mødet i juni har mulighed for at melde yderligere temaer ind og afdelingslederne har desuden drøftet de temaer, som er kommet ind, på AL mødet den 21. august. 1

2 DK-8930 NØ Der er meldt følgende forslag til tværgående indsatsområder på baggrund af TULE og APV: Samarbejde på tværs af afdelinger Retning fra øverste ledelse Forbedring af kommunikation på hospitalet Diskussion af hospitalets værdier Det er de rigtige ting, vi bruger mest tid på i det daglige arbejde Samarbejde på tværs af faggrupper Forbedring af adgangsveje Bevægelse fra kontrol til tillid i organisationen Fokus på den røde tråd i forbindelse med tilrettelæggelse af opgaveløsning Det indstilles, at HMU som udgangspunkt vælger 2 tværgående temaer, som enten er relevante for alle afdelinger at samarbejde om, eller er relevante for en del af afdelinger at samarbejde om HMU fastlægger den fremadrettede proces, herunder opfølgning på de 2 temaer på HMU møderne PAUSE (25 min.) Vi spiser frokost og genoptager mødet ca. kl Godkendelse af referat fra HMU-mødet den 24. august (5 min.) MHD/AEF 5. Metode til videndeling vedr. opfølgning på APV og TULE (20 min.) (til drøftelse) Der findes et forum for videndeling i sundhedsvæsenet, som kan anvendes bredt til vidensdeling. På Regionshospitalet eksisterer der også et debatforum for arbejdsmiljøorganisationen, som kan anvendes: +arbejdsmilj%c3%b8grupperne. De enkelte LMU medlemmer kan derudover se andres løsningsforslag via arbejdsmiljøsystemet til sagsbehandling af APV er. Hvordan kan vi eventuelt supplere metoderne ovenfor, så videndeling bliver nemt i hverdagen? Erfaringen viser, at videndeling fungerer i praksis ved metoder, der er baseret på småt og smart og som bygger på eksisterende fællesskaber. 2

3 DK-8930 NØ Det indstilles, at HMU medlemmer drøfter og anbefaler metoder til videndeling på tværs af afdelinger HL 6. Økonomi og aktivitet (40 min.) (til orientering) Som aftalt på HMU-mødet den 24. august bruger vi på dette møde ekstra tid på at gennemgå situationen vedr. hospitalets økonomi og aktivitet. Der vil løbende være tid til at stille spørgsmål. Hospitalsledelsen indstiller til At HMU tager orienteringen til efterretning PAUSE (10 min.) MHD/AEF Vi genoptager mødet kl Status fra Personalepolitisk Udvalg - og serviceeftersyn af personalepolitikker (5 min.) (til orientering) Personalepolitisk Udvalg har drøftet de eksisterende personalepolitiske retningslinjer og politikker. Udvalget har besluttet at gennemgå og drøfte samtlige personalepolitikker og retningslinjer mhp. en overordnet drøftelse i HMU af hvilke personalepolitiske retningslinjer og politikker, der bør være retningslinjer (ens for alle) og hvilke, der bør være værdibaserede. Udvalgets udgangspunkt for gennemgangen er, at så meget som muligt af det personalepolitiske grundlag bør være værdibaseret. Udvalget holder fast i tidsplanen, så HMU bliver præsenteret for et oplæg på første HMU møde i Udvalget indstiller At HMU tager orienteringen til efterretning AEF/HBA/ MSJ 8. Input til sundhedsfremmegruppens planlægning af aktiviteter 2013 (15 min.) (til orientering og drøftelse) Status på efterårets arrangementer Fjordløbet og DHL Foreløbig er både Fjordløbet samt DHL-stafetten gennemført med deltagelse fra hospitalet. DHL-stafetten var en succes i forhold til antallet af tilmeldte, der var steget fra ca. 160 tilmeldte sidste år til 210 tilmeldte i år. Der var dog en oplevelse af, at flere havde meldt fra uden, at der var blevet fundet en erstatning for dem. 3

4 DK-8930 NØ I forhold til Fjordløbet var der kun 3 tilmeldte. Derudover deltog ca. 4-5, der ikke var klar over, at de kunne have fået tilmeldingen betalt af hospitalet. Tidspunktet for Fjordløbet har givetvis en betydning, da der ikke blev skabt nok opmærksomhed omkring løbet, fordi tilmeldingsperioden ligger midt i sommerferieperioden. Sundhedsfremmegruppen vil på gruppens møde i diskutere, hvorvidt vi fra hospitalets fortsat ønsker at støtte Fjordløbet og eventuelle alternativer til Fjordløbet. Sundhedsdag, kampagne og foredrag Den 20. september afholdes hospitalets sundhedsdag for personalet. Sundhedsdagen fokuserer i år på tilbud om at få testet sin sundhed i forhallen på plan 2. Der har løbende været en god opbakning til netop dette tilbud, mens der sidste år desværre ikke var nævneværdig opbakning til de øvrige arrangementer i form af foredrag og gratis tilbud i motionsklubben. Sidst men ikke mindst skal vi selvfølgelig nævne de foredrag, der er finansieret af den rest, der var tilovers fra trepartsmidlerne; nemlig fyraftensforedragene med henh. Chris MacDonald og Peter Lund Madsen. Begge foredrag er lige nu fuldt bookede med 400 tilmeldte til hvert foredrag. Det store antal deltagere kunne lade sig gøre, da HL har bevilget midler til at flytte foredragene til Hotel Scandic Kongens Ege. Input til sundhedsfremmegruppens drøftelse Den 14. november afholder sundhedsfremmegruppen møde for at forberede oplæg til næste års fokusområder. Derfor ønsker vi, at HMU drøfter nedenstående spørgsmål med henblik på input til sundhedsfremmegruppens videre arbejde. Spørgsmål til HMU: Er det de rigtige aktiviteter, der bruges tid på at arrangere? Har HMU forslag og ideer, som de ønsker, at sundhedsfremmegruppen tager i betragtning i forhold til oplægget til næste års aktiviteter? Det indstilles at HMU tager orienteringen om efterårets arrangementer til efterretning HMU drøfter input til sundhedsfremmegruppens møde den 14. november MSJ 9. Kommentarer til nyhedsbrevet til HMU (10 min.) (til drøftelse) Det indstilles At HMU drøfter eventuelle kommentarer til nyhedsbrevet At HMU tager nyhedsbrevet til efterretning 4

5 DK-8930 NØ Indhold af nyhedsbrevet: Status på evaluering af APV-processen Status på påbud fra Arbejdstilsynet Status fra Forskningsenheden Praktiksamarbejde med psykomotorikuddannelsen Bilag Nyhedsbrev til HMU nr. 12 TP/PD 10. Valg af arrangører til årets julefrokost i HMU (5 min.) (til drøftelse og beslutning) Traditionen tro afholder HMU julefrokost i forlængelse af årets sidste møde, der i år er den 6. december, og ligesom de øvrige år skal der udpeges nogle af HMUs medlemmer til at stå for planlægningen af julefrokosten. Formandskabet indstiller derfor til At HMU vælger henh. en repræsentant fra A-siden og en repræsentant fra B- siden, der står for arrangementet 11. Eventuelt (10 min.) Forslag til punkter på næste møde 12. Evaluering af mødet (5 min.) (til drøftelse) Formandskabet indstiller til At HMU evaluerer på brugen af den valgte værdi på mødet (se evalueringsspørgsmål nedenfor) Spørgsmål til evalueringen: Hvordan er den valgte værdi kommet til udtryk eller ikke kommet til udtryk på mødet? Hvad har jeg sagt eller gjort på mødet, som har været i overensstemmelse med mødets værdi? Eventuelt andre kommentarer til evalueringen 5

6 DK-8930 NØ Referat: Ad 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med to punkter til eventuelt: Drøftelse af kompensation til afdelingerne i forhold til deltagelse i HMU jf. MED-aftalens 24, stk. 3 og 4 Forslag om at hospitalet sponserer ipads til HMU-medlemmer Ad 2. Mødets værdi Thomas Pazyj og Marianne Jensen valgte værdien dialog. Ad 3. TEMA: Tværgående indsatsområder fra APV og TULE HMU blev indledningsvis inddelt i grupper à 3 med det formål, at hver gruppe skulle blive enige om ét tværgående indsatsområde, som der efterfølgende skulle arbejdes videre med på hospitalet. Derefter blev grupperne slået sammen to og to og skulle nu prioritere, hvilket af de to indsatsområder, som de første grupper var nået frem til, der skulle arbejdes videre med. Resultatet af processen blev, at følgende to indsatsområder stod tilbage, da to grupper havde valgt samme indsatsområde: At det er de rigtige ting, vi bruger mest tid på i det daglige arbejde Bemærkninger til området fra grupperne: Udgangspunktet for at vide, om det er de rigtige ting vi bruger tid på, er, at vi kender og arbejder ud fra en samlet strategi for hospitalet, der angiver hvilken retning vi som hospital overordnet skal bevæge os i På det individuelle plan kræver området, at alle er villige til at kigge på deres daglige arbejdsrutiner og arbejdets fordeling. Det kræver et overblik (evt. arbejdsgangsanalyse) samt at man kender opgaven og ikke mindst opgavens betydning for de andre afdelinger, der måtte være involveret i opgaven For at komme i mål med indsatsområdet vil det kræve, at vi er villige til at hjælpe hinanden på tværs af afdelinger og opgaver, se det andet valgte indsatsområde Ved at komme i mål med dette indsatsområde forventer HMU, at arbejdsmiljøet og den enkelte medarbejders tilfredshed med sit arbejde vil blive højere, samt at det vil smitte af på patienternes tilfredshed med hospitalet, der ligeledes vil blive højere 6

7 DK-8930 NØ Samarbejde på tværs Bemærkninger til området fra grupperne: Samarbejde på tværs skal forstås meget bredt. Det gælder både samarbejde på tværs af afdelinger, faggrupper samt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere Ved at forbedre samarbejdet på tværs vil vi blive bedre til at skabe sammenhængende patientforløb. Vi kan i arbejdet med det sammenhængende patientforløb bruge kræftpakkeforløbene som model. For at komme i mål med dette indsatsområde er det vigtigt, at vi er villige til at se helheden i den opgave, vi udfører, løfte i flok samt at organisationen er præget af, at vi har tillid til hinanden Grupperne blev bedt om at svare på 1. Hvad der skal ske fra nu af i forhold til de valgte indsatsområder? 2. Hvordan HMU vil involveres i det videre arbejde? 1. I forhold til hvad der skal ske fremover, besluttede HMU, at opgaven i forhold til de tværgående indsatsområder sendes til afdelingerne og LMUerne. I forhold til at skabe retning og strategi overordnet er dette arbejde allerede i gang, men i forhold til at vide, hvilke problemstillinger, der er mest presserende i den enkelte afdeling for, at det er de rigtige ting, der bliver brugt tid på i det daglige, samt om samarbejdet på tværs fungerer så godt som det kan, er det primært afdelingerne og LMUerne i afdelingerne, der selv kan afgøre det. HMU understregede vigtigheden af, at ansvaret for at tage et initiativ kommer tilbage til den enkelte medarbejder og den enkelte afdeling; dvs. at alle, når de oplever problemer eller uhensigtsmæssige arbejdsgange, spørger sig selv: Hvad kan jeg gøre? HMU beder således LMUerne drøfte, hvordan og hvilke handlinger, der kan sættes i gang for at komme i mål med de tværgående indsatsområder. Hvis der viser sig at være områder, der kræver overordnede handlinger på hospitalsniveau, sender LMUerne dem videre til de rette instanser; eksempelvis kvalitetsrådet, HMU, hospitalsledelsen osv. 2. HMU ønsker tilbagemeldinger fra LMUerne i forhold til, hvilke initiativer afdelingen har taget vedr. de tværgående indsatsområder. Tilbagemeldingerne vil blive drøftet på HMUs første møde i 2013 (mødet vil blive forsøgt lagt i februar). Derudover vil HMU kontakte enkelte afdelinger for at invitere afdelingen til at fortælle om deres arbejde indtil nu med de tværgående indsatsområder. 7

8 DK-8930 NØ Ad 4. Godkendelse af referat fra HMU-mødet den 24. august Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad 5. Metode til videndeling vedr. opfølgning på APV og TULE HMU drøftede, hvordan vi på hospitalet bedst videndeler i forhold til arbejdet med APV og TULE. HMU havde i den forbindelse følgende bemærkninger: Vigtigt at vi bruger de kanaler vi allerede har, dvs. fra LMU og daglig leder til de enkelte medarbejdere, samt via øvrige netværk på hospitalet eks. kvalitetskoordinatorerne, arbejdsmiljøorganisationen, tillidsrepræsentanterne osv. Passe på med at bruge mail og intranet. Mange mail kan opfattes som spam, hvis de ikke er direkte relevante for den enkelte, og intranettet er ikke et dagligt arbejdsredskab for alle, så hvis man ønsker, at alle skal tage del i videndelingen, skal der fokuseres via andre kanaler end blot de netbaserede som intranettet Lyt til de nyansatte. De kommer med et frisk perspektiv og kan bidrage med mange ideer Forslag om at bruge omklædningsrummene og interne konkurrencer til at skabe opmærksomhed Skabe opmærksomhed om de gode historier. Fokus i LMU på hvad de andre afdelinger kunne have gavn af at høre om (dog med det forbehold, at det, der fungerer på én afdeling, ikke nødvendigvis er den bedste løsning på en anden) Forslag om at afholde et årligt temamøde for HMU og LMU Personaleafdelingen fik opgaven med at arbejde videre med videndeling i forhold til APV og TULE. Ad 6. Økonomi og aktivitet Thomas Pazyj fremlagde status for hospitalets økonomi og aktivitet. Opfølgning på budget 2013 Regionsrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2013 lagt en finansieringsplan, for at vi kan få bygget resten af den fælles akutafdeling inkl. en udvidelse af dagkirurgi og skopiområdet. Det er et meget positivt signal og betyder, at vi senest i begyndelsen af 2017 forventer at have en samlet akutafdeling i nye og tidssvarende lokaler. 8

9 DK-8930 NØ For at kunne finansiere regionens anlægsplaner har regionen vedtaget, at det årlige produktivitetskrav på 2 %, dvs. hvor vi skal levere 2 % meraktivitet inden for samme budget, i 2013 er hævet til 3 %. Vi står derfor som hospital med en meget stor opgave i 2013, hvor de to tværgående indsatsområder, vi i HMU netop har valgt; samarbejde på tværs, og at det er de rigtige ting, vi bruger tid på i dagligdagen, bliver særligt vigtige, når vi skal nå i mål med det nye produktivitetskrav. En anden positiv nyhed er, at vores profil som screeningshospital er blevet yderligere understreget, da regionsrådet har valgt, at vi på Regionshospitalet skal stå for den regionale tarmkræftscreening, der igangsættes fra Status for økonomi På baggrund af budgetloven er målet for regnskabet i 2012, at vi skal ende med et overskud på 3,3 mio. kr. Pt. er vores udmelding til regionen, at vi regner med at ende på et samlet underskud på 5 mio. kr., hvilket er en difference på 8,3 mio. kr. i forhold til vores mål. Hvis vi kigger på afdelingernes regnskaber, ser den samlede situation noget værre ud. Her har vi lige nu på afdelingsniveau et samlet underskud på ca. 14 mio. kr.. Baggrunden for, at vi regner med at ende med et underskud på 5 mio. kr., er, at vi lige nu fra hospitalsledelsens side holder igen på alle fælles konti. Derudover beder vi de afdelinger, der har overskud om at være yderst sparsommelige resten af året, samtidig med at vi har en forventning om, at effekten af afdelingernes handleplaner vil begynde at vise sig i den sidste del af året. Det er dog en meget vanskelig situation, mange afdelinger lige nu står i rent økonomisk, og det vigtigste er derfor lige nu at få alle afdelinger i økonomisk balance hurtigst muligt. Handleplaner for at genoprette økonomisk balance For at komme i økonomisk balance har afdelingerne med underskud udarbejdet en række handleplaner. Handleplanerne er hårde og har også i flere tilfælde fået personalemæssige konsekvenser, men de er nødvendige, for at afdelingerne kommer i balance. I hospitalsledelsen er vi i tæt dialog med de afdelinger, der har underskud, og vi har tillid til, at de handleplaner, afdelingerne har formuleret, er gennemarbejdede og vil få den ønskede effekt, så alle afdelinger opnår økonomisk balance i

10 DK-8930 NØ I forhold til de personalemæssige konsekvenser er vi på nogle afdelinger hjulpet af, at flere medarbejdere har fundet nyt arbejde, hvilket betyder, at behovet for omplaceringer falder. Lisbeth Reuss-Schmidt bemærkede i den forbindelse, at grunden til, at flere medarbejdere finder nyt arbejde, er, at arbejdsmiljøet på hospitalet er så dårligt, at de ikke ønsker at arbejde her længere. Det er derfor ikke udelukkende positivt, at flere medarbejdere siger deres stilling op, hvis det sker pga. et dårligt arbejdsmiljø. Thomas Pazyj svarede, at det selvfølgelig ikke er positivt, når dårligt arbejdsmiljø er årsag til, at medarbejdere forlader os, og han understregede, at netop arbejdsmiljøet har stor fokus fra hospitalsledelsens side. Vi er klar over, at organisationen er presset, og at dette har betydning for arbejdsmiljøet, og den samlede lederkreds arbejder hårdt på at forbedre situationen. Afdelingernes budgetter og gældsafvikling Det vil ikke være muligt for alle afdelinger at opnå økonomisk balance i indeværende år, og det nye økonomiske styringsparadigme betyder, at afdelingen arver sit underskud, hvilket vi nu skal til at overveje, hvordan vi håndterer. Lars Engelst Petersen spurgte til, om hospitalsledelsen forestiller sig, at afdelingerne kan afdrage gælden og hvor lang afdragsperioden bliver? Thomas Pazyj svarede, at vi fra hospitalsledelsens side selvfølgelig er interesserede i, at en afdeling med underskud afdrager sin gæld hurtigst muligt, men vi er samtidig opmærksomme på, at gældsafviklingen skal ligge inden for, hvad afdelingen kan tåle. Derfor overvejer vi at fordele afdragene på gælden over flere år på samme måde, som vi som hospital tidligere har lavet aftaler med regionen om gældsafvikling over flere år. Men vi har i hospitalsledelsen endnu ikke lagt os fast på en bestemt håndtering i forhold til afvikling af gæld. Derudover skal afdelingerne med overskud have mulighed for at få overført deres overskud, men alt i alt betyder det, at vi som hospital også står med et overordnet finansieringsproblem, når nogle afdelinger skal have deres overskud, mens andre afdelinger endnu ikke har afviklet deres gæld. Medarbejdersiden fremlagde deres bekymring i forhold til, om budgetterne for flere af afdelingerne i udgangspunktet er de rigtige, når nogle afdelinger i år står med meget voldsomme underskud? Thomas Pazyj svarede, at budgetterne er de rigtige, og at vi med effekten fra handleplanerne gerne skulle opnå, at budgetterne bliver overholdt. Marianne Jensen tilføjede, at vi i forhold til budgetterne har kigget på andre tilsvarende afdelinger i regionen, hvor flere afdelinger især på det medicinske område har samme budget eller oven i købet færre penge til at drive tilsvarende afdelinger. Hvis de kan overholde deres budgetter, bør det også være muligt for os at gøre det samme. 10

11 DK-8930 NØ Pirkko Dinnesen afrundede punktet med at understrege, at det er vigtigt, at vi ser hospitalet som en helhed, der skal fungere bedst muligt, og Thomas Pazyj bemærkede, at vi som hospital er nødt til at have fokus på at have så smidige arbejdsgange som muligt både på tværs og i egen afdeling, samt at vi skal arbejde hårdt på omlægning af patientforløb til vores og patientens bedste. HMU tog orienteringen til efterretning. Ad. 7 Status fra Personalepolitisk Udvalg - og serviceeftersyn af personalepolitikker Mette Dehlendorff informerede om, at Personalepolitisk Udvalg for at være så effektive som muligt har valgt at inddele sig i mindre læsegrupper, der hver læser og drøfter forskellige af hospitalets personalepolitikker. Thomas Pazyj tilføjede, at udvalget som udgangspunkt har valgt at arbejde henimod, at vores personalepolitikker i højere grad skal være værdibaserede. Det betyder dog, at der kan opstå drøftelser og diskussioner i vores organisation, hvis afdelingerne vælger at håndtere de samme situationer forskelligt. Et eksempel kunne være, at vi i dag har en ramme for, hvor meget et jubilæum må koste. Hvis vi vælger en værdibaseret tilgang her, vil det i højere grad være op til den enkelte afdeling, hvad man vil bruge på jubilæer, men ønsker vi, at der her opstår interne forskelle på hospitalet i forhold til, hvordan man fejres, når man har jubilæum? Det er et af de spørgsmål, vi skal tage stilling til i denne proces. Lisbeth Reuss-Schmidt bemærkede, at hvis vi vælger en værdibaseret tilgang, er det vigtigt, at vi er åbne og giver plads og tid til den løbende debat i forhold til, hvordan værdierne skal tolkes og udmøntes. HMU tog orienteringen til efterretning. Ad 8. Input til sundhedsfremmegruppens planlægning af aktiviteter 2013 Anja Frøkjær indledte med at informere om, at ud over at planlægge næste års aktiviteter, skal vi i sundhedsfremmegruppen og i HMU også evaluere på, om vi har nået det mål, vi tidligere har fastsat i HMU; nemlig at vi ville nå til trin 3 i Sundhedsstyrelsens 5-trins model for Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen. HMU tog den skriftlige orientering i dagsordenen til efterretning og havde følgende input til sundhedsfremmegruppens arbejde med planlægning af aktiviteter i 2013: 11

12 DK-8930 NØ Cykling: Give Fjordløbet en chance til (evt. tidligere tilmelding, så tilmeldingen ikke falder sammen med sommerferien), finde ud af muligheder for fællestræning i Cykelklub, gøre mere ud af Vi cykler til arbejde; evt. i form af en lokal konkurrence Kigge på andre af bogstaverne i KRAM-faktorerne (vi har i dag meget fokus på M for motion, men hvad med kost, rygning og alkohol?) Forslag om en delvis deltagerbetaling på nogle aktiviteter, hvilket kan give mulighed for flere aktiviteter og færre udeblivelser. Penge er ikke nødvendigvis afgørende for, om folk vil deltage Fokusere på at få bevægelse ind i hverdagen, udfordre hinanden på tværs Samarbejde med Kommune: sundhed på sygehuset Gøre reklame for mulighed for at melde hold til via Firmasport Pirkko Dinnesen takkede for ideerne. Ad 9. Kommentarer til nyhedsbrevet til HMU I forhold til status på påbud fra Arbejdstilsynet bemærkede Thomas Pazyj, at Arbejdstilsynet har godkendt vores handleplaner. Næste tidsfrist er den 1. oktober, hvor løsningsforslagene skal være indsendt til Arbejdstilsynet med angivelse af tidsfrist mm.. Eneste undtagelse er påbuddene i forhold til skærmarbejdspladser samt de fysiske påbud i forhold til Akutafdelingen. Sidstnævnte drøfter vi med Arbejdstilsynet. Da udgiften til løsningen af de fysiske påbud i Akutafdelingen løber op i en halv mio. kr., er vi i dialog med Arbejdstilsynet om at få forlænget fristen. Årsagen er, at vi jo i 2014 flytter ind i nye lokaler, når fase 1 af akutbyggeriet står færdigt, så spørgsmålet er, om vi kan spare den halve mio. kr., når vi nu har konkrete planer om at flytte de afsnit, der har fået påbuddene. HMU tog nyhedsbrevet til efterretning. Ad 10. Valg af arrangører til årets julefrokost i HMU HMU valgte Minna K. Andersen og Andreas Jonsson til at arrangere årets julefrokost. Minna og Andreas melder tilbage om tidsplan for arrangementet. HMU-mødet tilpasses tidsmæssigt til et evt. arrangement før selve spisningen. Ad 11. Eventuelt Drøftelse af kompensation til afdelingerne i forhold til deltagelse i HMU jf. MEDaftalens 24, stk. 3 og 4. Medarbejderrepræsentanterne spurgte til, om det nye økonomiske styringsparadigme giver anledning til ændringer i forhold til fordelingen af den økonomiske kompensation til afdelinger 12

13 DK-8930 NØ med HMU-medlemmer? Emnet har været drøftet tidligere, hvor konklusionen har været, at fordelingen af HMU-medlemmer er nogenlunde jævn i forhold til organisationen, samt at det ikke gav mening at bruge ressourcer på at lade afdelingerne betale nogle penge for at få nogle igen. Marie Gylling bemærkede, at det ud over at virke mærkeligt, at vi på hospitalet kan beslutte en anden fremgangsmåde end den, der er beskrevet i MED-aftalen, også kan være svært at få den nødvendige tid til HMU-arbejdet, når økonomien og vagtplanerne er så stramme? Her kunne den økonomiske kompensation til afdelingerne muligvis gøre det lettere for afdelingen at undvære HMU-medlemmerne i den nødvendige tid. Thomas Pazyj og Lone Winther Jensen svarede, at afdelingerne her på hospitalet byder ind til fælles udvalg og indsatser uden mellemregninger. Det er som udgangspunkt en nødvendighed såvel som en forpligtelse, at alle bidrager til fællesskabet i forhold til at give medarbejderne tid til at deltage i de relevante udvalg. Som vi tidligere har drøftet, skal den økonomiske kompensation til afdelingerne findes i hospitalets egen økonomi, så derfor har vi valgt ikke at bruge tidsmæssige ressourcer på først at opkræve penge fra afdelingerne for bagefter at give afdelingerne ca. den samme sum tilbage. I forhold til at få den nødvendige tid til at deltage i HMU understregede hospitalsledelsen, at medarbejdersiden altid kan kontakte hospitalsledelsen, hvis de oplever problemer i den forbindelse. Hospitalsledelsen vil så drøfte det med den pågældende afdelingsledelse. Pirkko Dinnesen konkluderede, at vi fastholder den tidligere konklusion om ikke at bruge tid på en omfordeling af interne økonomiske midler i forbindelse med HMU-deltagelse, men at beslutningen kan tages op til fornyet diskussion, hvis der på et senere tidspunkt viser sig at være nogle afdelinger, der bidrager med langt flere HMU-medlemmer end andre. Forslag om at hospitalet sponserer ipads til HMU-medlemmer Pirkko Dinnesen fremlagde på medarbejderrepræsentanternes vegne forslag om, at HMUs medlemmer får bevilget en ipad. Fordelen er, at vi kan spare penge i forhold til at printe de lange dagsordner og bilag. Hospitalsledelsen afviste forslaget, men åbnede op for, at forslaget kan stilles igen, når der er balance i hospitalets økonomi. Ad 12. Evaluering af mødet HMUs medlemmer var enige om, at der havde været en god og konstruktiv dialog på mødet. Derudover var der ros til processerne i forbindelse med temadelen, som Mette Dehlendorff har stået for; særligt i forhold til det positive ved at arbejde i grupper og vekselvirkningen mellem diskussionerne i grupperne og i plenum. 13

14 DK-8930 NØ Afslutningsvis takkede HMU Ole Kjeldsen for hans store bidrag til HMU-arbejdet. Ole Kjeldsen går på efterløn fra årsskiftet, og dette møde var hans sidste møde i HMU. På mødet deltog: Fra ledersiden deltog: Thomas Pazyj, formand for HMU Lone Winther Jensen Marianne Jensen Børge Bossen Ole B. Kjeldsen Bente Fogh Andreas Jonsson Lisbeth Kidmose Nina Søndergaard Fra medarbejdersiden deltog: Pirkko Dinnesen, næstformand for HMU Lars Engelst Petersen Anna Larsen Helle B. Andersen Lisbeth Reuss-Schmidt Marie Gylling Minna Krogh Andersen Rie Rytter Ilse Irene Rasmussen Lise Arbjerg Tove Juul Kristensen André Nørlund Vangsgaard (suppleant for Dorte Henriksen) Afbud fra: Kirsten Wisborg Dorte Henriksen Troels Bødker Thim Observatør: Anja E. Frøkjær (HR-konsulent) Mette Dehlendorff (Personalechef) Nanna K. Pedersen (gæst, elev i Personaleafdelingen) Referent: Maja S. Jacobsen Thomas Pazyj, Formand for HMU Pirkko Dinnesen, Næstformand i HMU 14

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling HMU bød ledende bioanalytiker Jette Krüger

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til evt. 2. Mødets værdi (valgt af ledelsesrepræsentanterne)

Læs mere

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling TP/PD 1. Godkendelse af dagsorden, referat og punkter

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Sagsb. Indstilling PD/TP 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) Kl. 11.30-11.35 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Referat fra LMU-møde

Referat fra LMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 30. juni 2011 1-13-6-11 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 22. juni 2011 Søren Nymarksvej 3, Højbjerg

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Mikael Carlsen, John Kristensen, Lise Terkildsen, Merete L. Nielsen, Henrik E. Jørgensen, Anders W.

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat. A. Beslutningspunkter

Referat. A. Beslutningspunkter Forum: MED udvalgsmøde for plejeboligområdet Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 08.00 15.30 Formøde for medarbejderne kl. 08.00-09.00 Herefter rundvisning i det nye sundhedshus Hvor Gitte C og Dorthe

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland

Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland Deltagere: Andreas Kirkegaard Christina Cohr Connie Christensen Ernst Theill Finn Belstrøm Finn Thomsen Oskar Kragegaard Lisbeth Dahl Jørgensen Nicolai

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere