Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl i Mødelokale 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4"

Transkript

1 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt af lederrepræsentanterne) (2 min.) Som aftalt på mødet i december 2011 fortsætter vi med at bruge hospitalets værdier som baggrund for at evaluere mødet. Medarbejderrepræsentanterne har i en periode valgt værdierne. Derfor blev det den 24. august aftalt, at det nu er lederrepræsentanterne, der i en periode vælger mødets værdi. Lederrepræsentanterne præsenterer, hvilken værdi de mener, der skal være særligt fokus på på mødet. HMUs medlemmer har mulighed for at komme med eksempler på, hvordan værdien optimalt set kan komme til udtryk på mødet. Ved mødets afslutning evaluerer vi, hvordan HMUs medlemmer mener, at værdien er eller ikke er kommet til udtryk. HL/MHD/ AEF 3. TEMA: Tværgående indsatsområder fra APV og TULE (56 min.) (til drøftelse og beslutning) Som aftalt på HMU mødet den 20. juni er det nu tid til at drøfte og udvælge tværgående temaer som opfølgning på APV og TULE samt fastlægge den fremadrettede proces. Afdelingerne har siden HMU mødet i juni har mulighed for at melde yderligere temaer ind og afdelingslederne har desuden drøftet de temaer, som er kommet ind, på AL mødet den 21. august. 1

2 DK-8930 NØ Der er meldt følgende forslag til tværgående indsatsområder på baggrund af TULE og APV: Samarbejde på tværs af afdelinger Retning fra øverste ledelse Forbedring af kommunikation på hospitalet Diskussion af hospitalets værdier Det er de rigtige ting, vi bruger mest tid på i det daglige arbejde Samarbejde på tværs af faggrupper Forbedring af adgangsveje Bevægelse fra kontrol til tillid i organisationen Fokus på den røde tråd i forbindelse med tilrettelæggelse af opgaveløsning Det indstilles, at HMU som udgangspunkt vælger 2 tværgående temaer, som enten er relevante for alle afdelinger at samarbejde om, eller er relevante for en del af afdelinger at samarbejde om HMU fastlægger den fremadrettede proces, herunder opfølgning på de 2 temaer på HMU møderne PAUSE (25 min.) Vi spiser frokost og genoptager mødet ca. kl Godkendelse af referat fra HMU-mødet den 24. august (5 min.) MHD/AEF 5. Metode til videndeling vedr. opfølgning på APV og TULE (20 min.) (til drøftelse) Der findes et forum for videndeling i sundhedsvæsenet, som kan anvendes bredt til vidensdeling. På Regionshospitalet eksisterer der også et debatforum for arbejdsmiljøorganisationen, som kan anvendes: +arbejdsmilj%c3%b8grupperne. De enkelte LMU medlemmer kan derudover se andres løsningsforslag via arbejdsmiljøsystemet til sagsbehandling af APV er. Hvordan kan vi eventuelt supplere metoderne ovenfor, så videndeling bliver nemt i hverdagen? Erfaringen viser, at videndeling fungerer i praksis ved metoder, der er baseret på småt og smart og som bygger på eksisterende fællesskaber. 2

3 DK-8930 NØ Det indstilles, at HMU medlemmer drøfter og anbefaler metoder til videndeling på tværs af afdelinger HL 6. Økonomi og aktivitet (40 min.) (til orientering) Som aftalt på HMU-mødet den 24. august bruger vi på dette møde ekstra tid på at gennemgå situationen vedr. hospitalets økonomi og aktivitet. Der vil løbende være tid til at stille spørgsmål. Hospitalsledelsen indstiller til At HMU tager orienteringen til efterretning PAUSE (10 min.) MHD/AEF Vi genoptager mødet kl Status fra Personalepolitisk Udvalg - og serviceeftersyn af personalepolitikker (5 min.) (til orientering) Personalepolitisk Udvalg har drøftet de eksisterende personalepolitiske retningslinjer og politikker. Udvalget har besluttet at gennemgå og drøfte samtlige personalepolitikker og retningslinjer mhp. en overordnet drøftelse i HMU af hvilke personalepolitiske retningslinjer og politikker, der bør være retningslinjer (ens for alle) og hvilke, der bør være værdibaserede. Udvalgets udgangspunkt for gennemgangen er, at så meget som muligt af det personalepolitiske grundlag bør være værdibaseret. Udvalget holder fast i tidsplanen, så HMU bliver præsenteret for et oplæg på første HMU møde i Udvalget indstiller At HMU tager orienteringen til efterretning AEF/HBA/ MSJ 8. Input til sundhedsfremmegruppens planlægning af aktiviteter 2013 (15 min.) (til orientering og drøftelse) Status på efterårets arrangementer Fjordløbet og DHL Foreløbig er både Fjordløbet samt DHL-stafetten gennemført med deltagelse fra hospitalet. DHL-stafetten var en succes i forhold til antallet af tilmeldte, der var steget fra ca. 160 tilmeldte sidste år til 210 tilmeldte i år. Der var dog en oplevelse af, at flere havde meldt fra uden, at der var blevet fundet en erstatning for dem. 3

4 DK-8930 NØ I forhold til Fjordløbet var der kun 3 tilmeldte. Derudover deltog ca. 4-5, der ikke var klar over, at de kunne have fået tilmeldingen betalt af hospitalet. Tidspunktet for Fjordløbet har givetvis en betydning, da der ikke blev skabt nok opmærksomhed omkring løbet, fordi tilmeldingsperioden ligger midt i sommerferieperioden. Sundhedsfremmegruppen vil på gruppens møde i diskutere, hvorvidt vi fra hospitalets fortsat ønsker at støtte Fjordløbet og eventuelle alternativer til Fjordløbet. Sundhedsdag, kampagne og foredrag Den 20. september afholdes hospitalets sundhedsdag for personalet. Sundhedsdagen fokuserer i år på tilbud om at få testet sin sundhed i forhallen på plan 2. Der har løbende været en god opbakning til netop dette tilbud, mens der sidste år desværre ikke var nævneværdig opbakning til de øvrige arrangementer i form af foredrag og gratis tilbud i motionsklubben. Sidst men ikke mindst skal vi selvfølgelig nævne de foredrag, der er finansieret af den rest, der var tilovers fra trepartsmidlerne; nemlig fyraftensforedragene med henh. Chris MacDonald og Peter Lund Madsen. Begge foredrag er lige nu fuldt bookede med 400 tilmeldte til hvert foredrag. Det store antal deltagere kunne lade sig gøre, da HL har bevilget midler til at flytte foredragene til Hotel Scandic Kongens Ege. Input til sundhedsfremmegruppens drøftelse Den 14. november afholder sundhedsfremmegruppen møde for at forberede oplæg til næste års fokusområder. Derfor ønsker vi, at HMU drøfter nedenstående spørgsmål med henblik på input til sundhedsfremmegruppens videre arbejde. Spørgsmål til HMU: Er det de rigtige aktiviteter, der bruges tid på at arrangere? Har HMU forslag og ideer, som de ønsker, at sundhedsfremmegruppen tager i betragtning i forhold til oplægget til næste års aktiviteter? Det indstilles at HMU tager orienteringen om efterårets arrangementer til efterretning HMU drøfter input til sundhedsfremmegruppens møde den 14. november MSJ 9. Kommentarer til nyhedsbrevet til HMU (10 min.) (til drøftelse) Det indstilles At HMU drøfter eventuelle kommentarer til nyhedsbrevet At HMU tager nyhedsbrevet til efterretning 4

5 DK-8930 NØ Indhold af nyhedsbrevet: Status på evaluering af APV-processen Status på påbud fra Arbejdstilsynet Status fra Forskningsenheden Praktiksamarbejde med psykomotorikuddannelsen Bilag Nyhedsbrev til HMU nr. 12 TP/PD 10. Valg af arrangører til årets julefrokost i HMU (5 min.) (til drøftelse og beslutning) Traditionen tro afholder HMU julefrokost i forlængelse af årets sidste møde, der i år er den 6. december, og ligesom de øvrige år skal der udpeges nogle af HMUs medlemmer til at stå for planlægningen af julefrokosten. Formandskabet indstiller derfor til At HMU vælger henh. en repræsentant fra A-siden og en repræsentant fra B- siden, der står for arrangementet 11. Eventuelt (10 min.) Forslag til punkter på næste møde 12. Evaluering af mødet (5 min.) (til drøftelse) Formandskabet indstiller til At HMU evaluerer på brugen af den valgte værdi på mødet (se evalueringsspørgsmål nedenfor) Spørgsmål til evalueringen: Hvordan er den valgte værdi kommet til udtryk eller ikke kommet til udtryk på mødet? Hvad har jeg sagt eller gjort på mødet, som har været i overensstemmelse med mødets værdi? Eventuelt andre kommentarer til evalueringen 5

6 DK-8930 NØ Referat: Ad 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med to punkter til eventuelt: Drøftelse af kompensation til afdelingerne i forhold til deltagelse i HMU jf. MED-aftalens 24, stk. 3 og 4 Forslag om at hospitalet sponserer ipads til HMU-medlemmer Ad 2. Mødets værdi Thomas Pazyj og Marianne Jensen valgte værdien dialog. Ad 3. TEMA: Tværgående indsatsområder fra APV og TULE HMU blev indledningsvis inddelt i grupper à 3 med det formål, at hver gruppe skulle blive enige om ét tværgående indsatsområde, som der efterfølgende skulle arbejdes videre med på hospitalet. Derefter blev grupperne slået sammen to og to og skulle nu prioritere, hvilket af de to indsatsområder, som de første grupper var nået frem til, der skulle arbejdes videre med. Resultatet af processen blev, at følgende to indsatsområder stod tilbage, da to grupper havde valgt samme indsatsområde: At det er de rigtige ting, vi bruger mest tid på i det daglige arbejde Bemærkninger til området fra grupperne: Udgangspunktet for at vide, om det er de rigtige ting vi bruger tid på, er, at vi kender og arbejder ud fra en samlet strategi for hospitalet, der angiver hvilken retning vi som hospital overordnet skal bevæge os i På det individuelle plan kræver området, at alle er villige til at kigge på deres daglige arbejdsrutiner og arbejdets fordeling. Det kræver et overblik (evt. arbejdsgangsanalyse) samt at man kender opgaven og ikke mindst opgavens betydning for de andre afdelinger, der måtte være involveret i opgaven For at komme i mål med indsatsområdet vil det kræve, at vi er villige til at hjælpe hinanden på tværs af afdelinger og opgaver, se det andet valgte indsatsområde Ved at komme i mål med dette indsatsområde forventer HMU, at arbejdsmiljøet og den enkelte medarbejders tilfredshed med sit arbejde vil blive højere, samt at det vil smitte af på patienternes tilfredshed med hospitalet, der ligeledes vil blive højere 6

7 DK-8930 NØ Samarbejde på tværs Bemærkninger til området fra grupperne: Samarbejde på tværs skal forstås meget bredt. Det gælder både samarbejde på tværs af afdelinger, faggrupper samt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere Ved at forbedre samarbejdet på tværs vil vi blive bedre til at skabe sammenhængende patientforløb. Vi kan i arbejdet med det sammenhængende patientforløb bruge kræftpakkeforløbene som model. For at komme i mål med dette indsatsområde er det vigtigt, at vi er villige til at se helheden i den opgave, vi udfører, løfte i flok samt at organisationen er præget af, at vi har tillid til hinanden Grupperne blev bedt om at svare på 1. Hvad der skal ske fra nu af i forhold til de valgte indsatsområder? 2. Hvordan HMU vil involveres i det videre arbejde? 1. I forhold til hvad der skal ske fremover, besluttede HMU, at opgaven i forhold til de tværgående indsatsområder sendes til afdelingerne og LMUerne. I forhold til at skabe retning og strategi overordnet er dette arbejde allerede i gang, men i forhold til at vide, hvilke problemstillinger, der er mest presserende i den enkelte afdeling for, at det er de rigtige ting, der bliver brugt tid på i det daglige, samt om samarbejdet på tværs fungerer så godt som det kan, er det primært afdelingerne og LMUerne i afdelingerne, der selv kan afgøre det. HMU understregede vigtigheden af, at ansvaret for at tage et initiativ kommer tilbage til den enkelte medarbejder og den enkelte afdeling; dvs. at alle, når de oplever problemer eller uhensigtsmæssige arbejdsgange, spørger sig selv: Hvad kan jeg gøre? HMU beder således LMUerne drøfte, hvordan og hvilke handlinger, der kan sættes i gang for at komme i mål med de tværgående indsatsområder. Hvis der viser sig at være områder, der kræver overordnede handlinger på hospitalsniveau, sender LMUerne dem videre til de rette instanser; eksempelvis kvalitetsrådet, HMU, hospitalsledelsen osv. 2. HMU ønsker tilbagemeldinger fra LMUerne i forhold til, hvilke initiativer afdelingen har taget vedr. de tværgående indsatsområder. Tilbagemeldingerne vil blive drøftet på HMUs første møde i 2013 (mødet vil blive forsøgt lagt i februar). Derudover vil HMU kontakte enkelte afdelinger for at invitere afdelingen til at fortælle om deres arbejde indtil nu med de tværgående indsatsområder. 7

8 DK-8930 NØ Ad 4. Godkendelse af referat fra HMU-mødet den 24. august Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad 5. Metode til videndeling vedr. opfølgning på APV og TULE HMU drøftede, hvordan vi på hospitalet bedst videndeler i forhold til arbejdet med APV og TULE. HMU havde i den forbindelse følgende bemærkninger: Vigtigt at vi bruger de kanaler vi allerede har, dvs. fra LMU og daglig leder til de enkelte medarbejdere, samt via øvrige netværk på hospitalet eks. kvalitetskoordinatorerne, arbejdsmiljøorganisationen, tillidsrepræsentanterne osv. Passe på med at bruge mail og intranet. Mange mail kan opfattes som spam, hvis de ikke er direkte relevante for den enkelte, og intranettet er ikke et dagligt arbejdsredskab for alle, så hvis man ønsker, at alle skal tage del i videndelingen, skal der fokuseres via andre kanaler end blot de netbaserede som intranettet Lyt til de nyansatte. De kommer med et frisk perspektiv og kan bidrage med mange ideer Forslag om at bruge omklædningsrummene og interne konkurrencer til at skabe opmærksomhed Skabe opmærksomhed om de gode historier. Fokus i LMU på hvad de andre afdelinger kunne have gavn af at høre om (dog med det forbehold, at det, der fungerer på én afdeling, ikke nødvendigvis er den bedste løsning på en anden) Forslag om at afholde et årligt temamøde for HMU og LMU Personaleafdelingen fik opgaven med at arbejde videre med videndeling i forhold til APV og TULE. Ad 6. Økonomi og aktivitet Thomas Pazyj fremlagde status for hospitalets økonomi og aktivitet. Opfølgning på budget 2013 Regionsrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2013 lagt en finansieringsplan, for at vi kan få bygget resten af den fælles akutafdeling inkl. en udvidelse af dagkirurgi og skopiområdet. Det er et meget positivt signal og betyder, at vi senest i begyndelsen af 2017 forventer at have en samlet akutafdeling i nye og tidssvarende lokaler. 8

9 DK-8930 NØ For at kunne finansiere regionens anlægsplaner har regionen vedtaget, at det årlige produktivitetskrav på 2 %, dvs. hvor vi skal levere 2 % meraktivitet inden for samme budget, i 2013 er hævet til 3 %. Vi står derfor som hospital med en meget stor opgave i 2013, hvor de to tværgående indsatsområder, vi i HMU netop har valgt; samarbejde på tværs, og at det er de rigtige ting, vi bruger tid på i dagligdagen, bliver særligt vigtige, når vi skal nå i mål med det nye produktivitetskrav. En anden positiv nyhed er, at vores profil som screeningshospital er blevet yderligere understreget, da regionsrådet har valgt, at vi på Regionshospitalet skal stå for den regionale tarmkræftscreening, der igangsættes fra Status for økonomi På baggrund af budgetloven er målet for regnskabet i 2012, at vi skal ende med et overskud på 3,3 mio. kr. Pt. er vores udmelding til regionen, at vi regner med at ende på et samlet underskud på 5 mio. kr., hvilket er en difference på 8,3 mio. kr. i forhold til vores mål. Hvis vi kigger på afdelingernes regnskaber, ser den samlede situation noget værre ud. Her har vi lige nu på afdelingsniveau et samlet underskud på ca. 14 mio. kr.. Baggrunden for, at vi regner med at ende med et underskud på 5 mio. kr., er, at vi lige nu fra hospitalsledelsens side holder igen på alle fælles konti. Derudover beder vi de afdelinger, der har overskud om at være yderst sparsommelige resten af året, samtidig med at vi har en forventning om, at effekten af afdelingernes handleplaner vil begynde at vise sig i den sidste del af året. Det er dog en meget vanskelig situation, mange afdelinger lige nu står i rent økonomisk, og det vigtigste er derfor lige nu at få alle afdelinger i økonomisk balance hurtigst muligt. Handleplaner for at genoprette økonomisk balance For at komme i økonomisk balance har afdelingerne med underskud udarbejdet en række handleplaner. Handleplanerne er hårde og har også i flere tilfælde fået personalemæssige konsekvenser, men de er nødvendige, for at afdelingerne kommer i balance. I hospitalsledelsen er vi i tæt dialog med de afdelinger, der har underskud, og vi har tillid til, at de handleplaner, afdelingerne har formuleret, er gennemarbejdede og vil få den ønskede effekt, så alle afdelinger opnår økonomisk balance i

10 DK-8930 NØ I forhold til de personalemæssige konsekvenser er vi på nogle afdelinger hjulpet af, at flere medarbejdere har fundet nyt arbejde, hvilket betyder, at behovet for omplaceringer falder. Lisbeth Reuss-Schmidt bemærkede i den forbindelse, at grunden til, at flere medarbejdere finder nyt arbejde, er, at arbejdsmiljøet på hospitalet er så dårligt, at de ikke ønsker at arbejde her længere. Det er derfor ikke udelukkende positivt, at flere medarbejdere siger deres stilling op, hvis det sker pga. et dårligt arbejdsmiljø. Thomas Pazyj svarede, at det selvfølgelig ikke er positivt, når dårligt arbejdsmiljø er årsag til, at medarbejdere forlader os, og han understregede, at netop arbejdsmiljøet har stor fokus fra hospitalsledelsens side. Vi er klar over, at organisationen er presset, og at dette har betydning for arbejdsmiljøet, og den samlede lederkreds arbejder hårdt på at forbedre situationen. Afdelingernes budgetter og gældsafvikling Det vil ikke være muligt for alle afdelinger at opnå økonomisk balance i indeværende år, og det nye økonomiske styringsparadigme betyder, at afdelingen arver sit underskud, hvilket vi nu skal til at overveje, hvordan vi håndterer. Lars Engelst Petersen spurgte til, om hospitalsledelsen forestiller sig, at afdelingerne kan afdrage gælden og hvor lang afdragsperioden bliver? Thomas Pazyj svarede, at vi fra hospitalsledelsens side selvfølgelig er interesserede i, at en afdeling med underskud afdrager sin gæld hurtigst muligt, men vi er samtidig opmærksomme på, at gældsafviklingen skal ligge inden for, hvad afdelingen kan tåle. Derfor overvejer vi at fordele afdragene på gælden over flere år på samme måde, som vi som hospital tidligere har lavet aftaler med regionen om gældsafvikling over flere år. Men vi har i hospitalsledelsen endnu ikke lagt os fast på en bestemt håndtering i forhold til afvikling af gæld. Derudover skal afdelingerne med overskud have mulighed for at få overført deres overskud, men alt i alt betyder det, at vi som hospital også står med et overordnet finansieringsproblem, når nogle afdelinger skal have deres overskud, mens andre afdelinger endnu ikke har afviklet deres gæld. Medarbejdersiden fremlagde deres bekymring i forhold til, om budgetterne for flere af afdelingerne i udgangspunktet er de rigtige, når nogle afdelinger i år står med meget voldsomme underskud? Thomas Pazyj svarede, at budgetterne er de rigtige, og at vi med effekten fra handleplanerne gerne skulle opnå, at budgetterne bliver overholdt. Marianne Jensen tilføjede, at vi i forhold til budgetterne har kigget på andre tilsvarende afdelinger i regionen, hvor flere afdelinger især på det medicinske område har samme budget eller oven i købet færre penge til at drive tilsvarende afdelinger. Hvis de kan overholde deres budgetter, bør det også være muligt for os at gøre det samme. 10

11 DK-8930 NØ Pirkko Dinnesen afrundede punktet med at understrege, at det er vigtigt, at vi ser hospitalet som en helhed, der skal fungere bedst muligt, og Thomas Pazyj bemærkede, at vi som hospital er nødt til at have fokus på at have så smidige arbejdsgange som muligt både på tværs og i egen afdeling, samt at vi skal arbejde hårdt på omlægning af patientforløb til vores og patientens bedste. HMU tog orienteringen til efterretning. Ad. 7 Status fra Personalepolitisk Udvalg - og serviceeftersyn af personalepolitikker Mette Dehlendorff informerede om, at Personalepolitisk Udvalg for at være så effektive som muligt har valgt at inddele sig i mindre læsegrupper, der hver læser og drøfter forskellige af hospitalets personalepolitikker. Thomas Pazyj tilføjede, at udvalget som udgangspunkt har valgt at arbejde henimod, at vores personalepolitikker i højere grad skal være værdibaserede. Det betyder dog, at der kan opstå drøftelser og diskussioner i vores organisation, hvis afdelingerne vælger at håndtere de samme situationer forskelligt. Et eksempel kunne være, at vi i dag har en ramme for, hvor meget et jubilæum må koste. Hvis vi vælger en værdibaseret tilgang her, vil det i højere grad være op til den enkelte afdeling, hvad man vil bruge på jubilæer, men ønsker vi, at der her opstår interne forskelle på hospitalet i forhold til, hvordan man fejres, når man har jubilæum? Det er et af de spørgsmål, vi skal tage stilling til i denne proces. Lisbeth Reuss-Schmidt bemærkede, at hvis vi vælger en værdibaseret tilgang, er det vigtigt, at vi er åbne og giver plads og tid til den løbende debat i forhold til, hvordan værdierne skal tolkes og udmøntes. HMU tog orienteringen til efterretning. Ad 8. Input til sundhedsfremmegruppens planlægning af aktiviteter 2013 Anja Frøkjær indledte med at informere om, at ud over at planlægge næste års aktiviteter, skal vi i sundhedsfremmegruppen og i HMU også evaluere på, om vi har nået det mål, vi tidligere har fastsat i HMU; nemlig at vi ville nå til trin 3 i Sundhedsstyrelsens 5-trins model for Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen. HMU tog den skriftlige orientering i dagsordenen til efterretning og havde følgende input til sundhedsfremmegruppens arbejde med planlægning af aktiviteter i 2013: 11

12 DK-8930 NØ Cykling: Give Fjordløbet en chance til (evt. tidligere tilmelding, så tilmeldingen ikke falder sammen med sommerferien), finde ud af muligheder for fællestræning i Cykelklub, gøre mere ud af Vi cykler til arbejde; evt. i form af en lokal konkurrence Kigge på andre af bogstaverne i KRAM-faktorerne (vi har i dag meget fokus på M for motion, men hvad med kost, rygning og alkohol?) Forslag om en delvis deltagerbetaling på nogle aktiviteter, hvilket kan give mulighed for flere aktiviteter og færre udeblivelser. Penge er ikke nødvendigvis afgørende for, om folk vil deltage Fokusere på at få bevægelse ind i hverdagen, udfordre hinanden på tværs Samarbejde med Kommune: sundhed på sygehuset Gøre reklame for mulighed for at melde hold til via Firmasport Pirkko Dinnesen takkede for ideerne. Ad 9. Kommentarer til nyhedsbrevet til HMU I forhold til status på påbud fra Arbejdstilsynet bemærkede Thomas Pazyj, at Arbejdstilsynet har godkendt vores handleplaner. Næste tidsfrist er den 1. oktober, hvor løsningsforslagene skal være indsendt til Arbejdstilsynet med angivelse af tidsfrist mm.. Eneste undtagelse er påbuddene i forhold til skærmarbejdspladser samt de fysiske påbud i forhold til Akutafdelingen. Sidstnævnte drøfter vi med Arbejdstilsynet. Da udgiften til løsningen af de fysiske påbud i Akutafdelingen løber op i en halv mio. kr., er vi i dialog med Arbejdstilsynet om at få forlænget fristen. Årsagen er, at vi jo i 2014 flytter ind i nye lokaler, når fase 1 af akutbyggeriet står færdigt, så spørgsmålet er, om vi kan spare den halve mio. kr., når vi nu har konkrete planer om at flytte de afsnit, der har fået påbuddene. HMU tog nyhedsbrevet til efterretning. Ad 10. Valg af arrangører til årets julefrokost i HMU HMU valgte Minna K. Andersen og Andreas Jonsson til at arrangere årets julefrokost. Minna og Andreas melder tilbage om tidsplan for arrangementet. HMU-mødet tilpasses tidsmæssigt til et evt. arrangement før selve spisningen. Ad 11. Eventuelt Drøftelse af kompensation til afdelingerne i forhold til deltagelse i HMU jf. MEDaftalens 24, stk. 3 og 4. Medarbejderrepræsentanterne spurgte til, om det nye økonomiske styringsparadigme giver anledning til ændringer i forhold til fordelingen af den økonomiske kompensation til afdelinger 12

13 DK-8930 NØ med HMU-medlemmer? Emnet har været drøftet tidligere, hvor konklusionen har været, at fordelingen af HMU-medlemmer er nogenlunde jævn i forhold til organisationen, samt at det ikke gav mening at bruge ressourcer på at lade afdelingerne betale nogle penge for at få nogle igen. Marie Gylling bemærkede, at det ud over at virke mærkeligt, at vi på hospitalet kan beslutte en anden fremgangsmåde end den, der er beskrevet i MED-aftalen, også kan være svært at få den nødvendige tid til HMU-arbejdet, når økonomien og vagtplanerne er så stramme? Her kunne den økonomiske kompensation til afdelingerne muligvis gøre det lettere for afdelingen at undvære HMU-medlemmerne i den nødvendige tid. Thomas Pazyj og Lone Winther Jensen svarede, at afdelingerne her på hospitalet byder ind til fælles udvalg og indsatser uden mellemregninger. Det er som udgangspunkt en nødvendighed såvel som en forpligtelse, at alle bidrager til fællesskabet i forhold til at give medarbejderne tid til at deltage i de relevante udvalg. Som vi tidligere har drøftet, skal den økonomiske kompensation til afdelingerne findes i hospitalets egen økonomi, så derfor har vi valgt ikke at bruge tidsmæssige ressourcer på først at opkræve penge fra afdelingerne for bagefter at give afdelingerne ca. den samme sum tilbage. I forhold til at få den nødvendige tid til at deltage i HMU understregede hospitalsledelsen, at medarbejdersiden altid kan kontakte hospitalsledelsen, hvis de oplever problemer i den forbindelse. Hospitalsledelsen vil så drøfte det med den pågældende afdelingsledelse. Pirkko Dinnesen konkluderede, at vi fastholder den tidligere konklusion om ikke at bruge tid på en omfordeling af interne økonomiske midler i forbindelse med HMU-deltagelse, men at beslutningen kan tages op til fornyet diskussion, hvis der på et senere tidspunkt viser sig at være nogle afdelinger, der bidrager med langt flere HMU-medlemmer end andre. Forslag om at hospitalet sponserer ipads til HMU-medlemmer Pirkko Dinnesen fremlagde på medarbejderrepræsentanternes vegne forslag om, at HMUs medlemmer får bevilget en ipad. Fordelen er, at vi kan spare penge i forhold til at printe de lange dagsordner og bilag. Hospitalsledelsen afviste forslaget, men åbnede op for, at forslaget kan stilles igen, når der er balance i hospitalets økonomi. Ad 12. Evaluering af mødet HMUs medlemmer var enige om, at der havde været en god og konstruktiv dialog på mødet. Derudover var der ros til processerne i forbindelse med temadelen, som Mette Dehlendorff har stået for; særligt i forhold til det positive ved at arbejde i grupper og vekselvirkningen mellem diskussionerne i grupperne og i plenum. 13

14 DK-8930 NØ Afslutningsvis takkede HMU Ole Kjeldsen for hans store bidrag til HMU-arbejdet. Ole Kjeldsen går på efterløn fra årsskiftet, og dette møde var hans sidste møde i HMU. På mødet deltog: Fra ledersiden deltog: Thomas Pazyj, formand for HMU Lone Winther Jensen Marianne Jensen Børge Bossen Ole B. Kjeldsen Bente Fogh Andreas Jonsson Lisbeth Kidmose Nina Søndergaard Fra medarbejdersiden deltog: Pirkko Dinnesen, næstformand for HMU Lars Engelst Petersen Anna Larsen Helle B. Andersen Lisbeth Reuss-Schmidt Marie Gylling Minna Krogh Andersen Rie Rytter Ilse Irene Rasmussen Lise Arbjerg Tove Juul Kristensen André Nørlund Vangsgaard (suppleant for Dorte Henriksen) Afbud fra: Kirsten Wisborg Dorte Henriksen Troels Bødker Thim Observatør: Anja E. Frøkjær (HR-konsulent) Mette Dehlendorff (Personalechef) Nanna K. Pedersen (gæst, elev i Personaleafdelingen) Referent: Maja S. Jacobsen Thomas Pazyj, Formand for HMU Pirkko Dinnesen, Næstformand i HMU 14

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl. 13-14 i Mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant)

Læs mere

Dagsorden: Referat: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (lederrepræsentant) (1 min.) 2. Godkendelse af dagsorden (1 min.

Dagsorden: Referat: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (lederrepræsentant) (1 min.) 2. Godkendelse af dagsorden (1 min. Referat af ekstraordinært HMU-møde Præsentation af plan for afledte besparelser tirsdag den 31. maj 2011, kl. 14.00-15.00 i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Mandag den 23. april, kl. 12-15 i Mødelokale 4. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter) (2 min.

Referat af ordinært HMU-møde Mandag den 23. april, kl. 12-15 i Mødelokale 4. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter) (2 min. DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Mandag den 23. april, kl. 12-15 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter) (2 min.) 2. Mødets værdi

Læs mere

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.)

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.) Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. Region Midtjyllands forslag til strukturbesparelser Fredag den 21. maj 2010 kl. 8.30-10.00 i mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl i den lille foredragssal

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl i den lille foredragssal Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl. 10.30-12.00 i den lille foredragssal Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer Pirkko Dinnesen blev

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde samt temamøde om arbejdsmiljø Onsdag den 7. december, kl. 11.00-17.30 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat af ordinært HMU-møde samt temamøde om arbejdsmiljø Onsdag den 7. december, kl. 11.00-17.30 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat af ordinært HMU-møde samt temamøde om arbejdsmiljø Onsdag den 7. december, kl. 11.00-17.30 i mødelokale M4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter)

Læs mere

Referat fra ekstraordinært HMU-møde den 3. juli 2014 om flytning af MS4. 1. Flytning af MS4 til plan 4 (orientering og drøftelse)

Referat fra ekstraordinært HMU-møde den 3. juli 2014 om flytning af MS4. 1. Flytning af MS4 til plan 4 (orientering og drøftelse) Referat fra ekstraordinært HMU-møde den 3. juli 2014 om flytning af MS4 Sagsb. HL Indstilling 1. Flytning af MS4 til plan 4 (orientering og drøftelse) Orientering om baggrund for flytningen Thomas Pazyj

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling HMU bød ledende bioanalytiker Jette Krüger

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 2. december 2010 kl i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale, over indgang 1

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 2. december 2010 kl i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale, over indgang 1 Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 2. december 2010 kl. 13.00-17.30 i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale, over indgang 1 Dagsorden: Sagsb. Indstilling 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant)

Læs mere

Der er givet 2 påbud, orientering under punkt om det under arbejdsmiljø.

Der er givet 2 påbud, orientering under punkt om det under arbejdsmiljø. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Feedback torsdag den 12. 03.2015, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4 Sagsb. Indstilling HL/PD 1. Godkendelse af dagsorden, referat, punkter til eventuelt og kort præsentationsrunde

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til evt. 2. Mødets værdi (valgt af ledelsesrepræsentanterne)

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Onsdag den 7. september, kl i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat af ordinært HMU-møde Onsdag den 7. september, kl i mødelokale M4, Patienthotellet Referat af ordinært HMU-møde Onsdag den 7. september, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling 1. Valg af ordstyrer (lederrepræsentant) (2 min.) 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. sparekatalog for 2011 Tirsdag den 4. maj 2010 kl i den lille foredragssal

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. sparekatalog for 2011 Tirsdag den 4. maj 2010 kl i den lille foredragssal Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. sparekatalog for 2011 Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 9-11 i den lille foredragssal Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (ledelsesrepræsentant)

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde tema Arbejdsmiljødrøftelse 14.01.2015

Referat fra ordinært HMU-møde tema Arbejdsmiljødrøftelse 14.01.2015 fra ordinært HMU-møde tema Arbejdsmiljødrøftelse 14.01.2015 Sagsb. Indstilling TP 1. Overblik over det kommende sortimentsudvalg for uniformer v. Pernille Lundvang og Hanne Rosenlund fra Midtvask (orientering)

Læs mere

Referat fra Stabens LMU-møde den 30. november 2011 kl , videokonference - Udvalgsværelse 2, Herning og Mødelokale 3, Holstebro.

Referat fra Stabens LMU-møde den 30. november 2011 kl , videokonference - Udvalgsværelse 2, Herning og Mødelokale 3, Holstebro. Hospitalsenheden Vest Staben Kvalitets- og Udviklingschef Birgitte Ostersen Økonomimedarbejder Dorthe Niewald Planlægger Henrik G. Iversen (afbud) Kvalitetskonsulent Jeanette Henriksen Lønmedarbejder Kate

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med hospitalets omdømme som tema torsdag den 13. juni 2013

Referat fra ordinært HMU-møde med hospitalets omdømme som tema torsdag den 13. juni 2013 Referat fra ordinært HMU-møde med hospitalets omdømme som tema torsdag den 13. juni 2013 Sagsb. Indstilling PD 1. Godkendelse af dagsorden og referat samt punkter til eventuelt (3 min.) kl. 11.30-11.33

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger.

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling TP/PD 1. Godkendelse af dagsorden, referat og punkter

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere:

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere: Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i LMU, den 15. juni 2010. Deltagere: Mette Norup Frøjk Britta Glintborg

Læs mere

Dagsorden til ordinært HMU-møde Torsdag den 9. februar, kl. 12-15 i Mødelokale 3. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (lederrepræsentanter) (2 min.

Dagsorden til ordinært HMU-møde Torsdag den 9. februar, kl. 12-15 i Mødelokale 3. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (lederrepræsentanter) (2 min. Dagsorden til ordinært HMU-møde Torsdag den 9. februar, kl. 12-15 i Mødelokale 3 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (lederrepræsentanter) (2 min.) 2. Mødets værdi (valgt af medarbejderrepræsentanterne)

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D), Lars Stub Jørgensen (hus E) og Elise Hovgaard (hus E)

Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D), Lars Stub Jørgensen (hus E) og Elise Hovgaard (hus E) Referat Bruger Pårørenderåds møde 23.11.11 Deltagere: Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D), Lars Stub Jørgensen (hus E) og Elise Hovgaard (hus E) Pårørende: Lone Lilør Kristensen (hus

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Sagsb. Indstilling PD/TP 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) Kl. 11.30-11.35 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017 Dagsorden Deltagelse: FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 26.-27. april 2017 Referat Mødt: Anne Anthon Andersen Jørgen Laurvig Katrine Nadia Jørgensen Lise Møller Schilder Marianne Bækbøl Marie Bille Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Referat af RB-møde tirsdag 3. maj 2016 Deltagere: Jørgen Peschardt, Anne

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde i Dagtilbudsdistrikt Holbæk By Onsdag d. 9/ kl i Bispehøjens Børnegård

Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde i Dagtilbudsdistrikt Holbæk By Onsdag d. 9/ kl i Bispehøjens Børnegård Dagsorden i overskrifter: Punkt 0 Præsentation af børnehus (kl. 18.40 19.00)... 1 Punkt 1 Godkendelse og underskrift af referat, herunder udestående punkter. Valg af referent og ordstyrer. (kl. 19.00 19.05)...

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Afbud fra Bodil Boesgaard i stedet deltog Lars Søgaard. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde...

Afbud fra Bodil Boesgaard i stedet deltog Lars Søgaard. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. juni 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Bodil Boesgaard i stedet deltog Lars Søgaard. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af MED-udvalgsmøde Fredag d. 4. april 2014 kl

Referat af MED-udvalgsmøde Fredag d. 4. april 2014 kl Referat af MED-udvalgsmøde Fredag d. 4. april 2014 kl. 10.00-13.00 Kulturhusets konferencerum Ledelsesrepræsentanter: Bernhard Schmitz Thomas Meyhoff Crone (referent) John Bay Sørensen Renate Gregersen

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Informationsbrev om TULE og APV

Informationsbrev om TULE og APV Hospitalsenheden Vest Staben HR Afdelingsledelser Arbejdsmiljøgrupper Tillidsrepræsentanter Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Informationsbrev

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Referat MED-møde Forebyggelse og Sundhed

Referat MED-møde Forebyggelse og Sundhed Referat MED-møde Forebyggelse og Mødedato: 20. september 2007 Tidspunkt: 11:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Indkaldelse Sten Dokkedahl Conny Elnegaard Pia Kalmer Jørgensen Lisa Brandt Jørgensen Elsebeth

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Orienterings- og valgmøde om suppleringsvalg og ordinært skolebestyrelsesmøde begge dele med deltagelse af bestyrelsen

Orienterings- og valgmøde om suppleringsvalg og ordinært skolebestyrelsesmøde begge dele med deltagelse af bestyrelsen REFERAT Emne: Orienterings- og valgmøde om suppleringsvalg og ordinært skolebestyrelsesmøde begge dele med deltagelse af bestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Konferencelokalet Mødetidspunkt kl. 19:00 Forventet

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Patienten i fokus onsdag den 2. oktober 2013, kl. 9.00-12.30 i Lille sal

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Patienten i fokus onsdag den 2. oktober 2013, kl. 9.00-12.30 i Lille sal Referat fra ordinært HMU-møde med tema Patienten i fokus onsdag den 2. oktober 2013, kl. 9.00-12.30 i Lille sal Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af dagsorden, referat og punkter til eventuelt (5 min.)

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referatet og dagsordenen blev godkendt. Dorte beklagede meget forvirringen med dagsordenen inden mødet.

Referatet og dagsordenen blev godkendt. Dorte beklagede meget forvirringen med dagsordenen inden mødet. Referat Bruger Pårørenderåds møde 19.01.11 Deltagere: Beboere: Ulla Carlsen (hus E), Dorrit Nilsson (hus D) Pårørende: Hanne Fog (hus A), Susanne Hvilsom (hus E) og Lone Lilør Kristensen (hus D) Medarbejdere:

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Referat fra LMU-møde

Referat fra LMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 30. juni 2011 1-13-6-11 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 22. juni 2011 Søren Nymarksvej 3, Højbjerg

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Lynettefællesskabet I/S 20. marts 2006 Referat af bestyrelsesmøde nr. 1, 2006 i Lynettefællesskabet I/S onsdag den 7. marts 2007 kl. 9.00 på renseanlæg Damhusåen Deltagere: Kommunalbestyrelsesmedlem Margit

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere