Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. 3. Orientering ved formanden. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af kredsdelegerede til BLs 5. Kreds 6. Valg af 2 redaktører for 2 år til Beboer Nyt. På valg er: Lene Schødt, afd. 9 og Kim Lenler Nielsen afd Valg af 2 suppleanter for 1 år til Beboer Nyt 8. Eventuelt Erik Piilgaard bød, på foreningens vegne, repræsentantskabet, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, funktionærer samt tillidsrepræsentanter velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Peter Kragballe blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet, ifølge foreningens vedtægter, var indkaldt rettidigt, hvorved mødet var beslutningsdygtigt. Dirigenten oplæste herefter den udsendte dagsorden som blev godkendt. Dirigenten nedsatte herefter følgende stemmeudvalg: Henny Petersen afd. 6, Kirsten Ejsing afd. 16 Peter Kim Nielsen afd. 17, Steen Schrøder Nielsen afd. 25, Murat Er afd. 40, Lise-Lotte Sørensen afd. 60 samt Katrine Sørensen, AAB administration. 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. Repræsentantskabsprotokollen fra den 14. juni 2012 blev godkendt. Repræsentantskabsprotokollen fra den 14. august 2012 blev godkendt.

2 Orientering ved formanden. Skriftlig orientering Projektafdelingen Nybyggeri Det planlagte byggeri afdeling 65, Æblelunden, er udsendt i ny licitation da ingen af de indkomne tilbud i første runde var konditionsmæssige. Ny licitation afholdes den 30. november. Det forventes, at skema B kan fremsendes til Aarhus Kommune i januar. Den nye driftsbekendtgørelse Arbejdet, med implementering af den nye driftsbekendtgørelse, er langt fremme. Afdelingernes PV- budgetter for 2013 er oprettet i det nye IT system for drift- og vedligeholdelse kaldet Mdoc FM. Mellem Mdoc FM og økonomiafdelingens WebBolig, udveksles der data, således at der skabes overensstemmelse mellem afdelingernes planer for fremtidig vedligeholdelse og afdelingernes budgetter. Med den nye bekendtgørelse kom også kravet om forvaltningsklassifikation. Formålet, med den nye klassifikation, er at sikre et bedre budgetgrundlag, og en statistik der både viser udviklingen i omkostninger og baggrunden for udgifterne. Tidligere har boligforeningerne skullet indberette omkostninger efter bygningsdele, der skelnedes ikke mellem reparation, udskiftning eller blot et ønske om noget nyt. Nu opstilles en vedligeholdelsesplan eller plan for fornyelse, og samtidig oplyses om baggrunden er slid og ælde, om det skyldes nye krav, ønsker fra beboerne eller andet. Det bærende element er bygningsdelskortet, her samles alle informationer et sted. For afdelingsbestyrelserne betyder det, at de så tidligt som muligt får drøftet ønsker for fremtidig vedligeholdelse, som minimum de arbejder der planlægges udført indenfor de første fem år i PV skemaet. PV arbejder Selvom krisen i samfundet har sat en stopper for prisernes himmelflugt, påvirkes de planlagte arbejder, da der er usikkerhed om selv gamle firmaers soliditet. Flere af de firmaer, som AAB gennem årene har samarbejdet med, har været igennem hestekure eller direkte reorganisering, og vi ser derfor store udsving i licitationspriserne. Firmaernes dårligere økonomiske resultater har også betydning for mangeludbedringen. Det er generelt sværere at få rettet mangler. Optegning af afdelingerne Optegning af afdelinger, i 3D Revit programmet, skrider godt frem. Vi indtegner nu råderetsændringer i de afdelinger, der er færdige, og vil snart registrere ændringerne i Mdoc FM. Udover de byggetekniske bygningsdelskort udarbejdes også et bygningsdelskort, der indeholder oplysninger om hvert lejemål. Voldgifter og ankesager Firmaet Balco, der laver lukkede altaner, indklagede AAB for Konkurrencestyrelsen med krav om, at de burde have haft opgaven med de nye altaner i afdeling 40, Veri I. Balco fik ikke medhold. Voldgiften mellem Skanska og AAB omkring utætheder i P dækket i afdeling 72, Nygade, er endt med forlig, og Skanska har udbetalt erstatning. Samme sag, mellem Alectia og AAB angående revner i samme P dæk, er ikke afsluttet endnu.

3 Sag mellem Brd. Thybo Skanderborg og AAB, om fejl og mangler vedrørende facader i afdeling 19, Vorrevangsparken, er ikke afsluttet endnu. Disse sager viser vigtigheden af at vi minutiøst følger gældende love og regler vedrørende udbud og entrepriser. Driftsafdelingen Udvikling og synlighed: Gennem 2011 og 2012 er der arbejdet med udviklingen af servicepakker. Blandt andet blev der i januar og februar afholdt 3 workshops mellem tilmeldte beboere og arbejdsgruppen. På baggrund af disse workshops blev der afholdt en ekstra workshop med fokus på afdelinger med have uden egen varmemester. I August var der yderlige en workshop med præsentation af hvordan servicepakkerne kunne se ud. På baggrund af evalueringen af denne workshop blev det besluttet at gå videre med projektet fra CZOO serviceviften. Den 30. oktober var der endnu en workshop, hvor vi havde en god og livlig diskussion om serviceviften, og dens fremtidlige udformning omkring anslået tid og økonomi. Udvalget vil arbejde videre med, hvordan vi kan bedst muligt kan få de økonomiske konsekvenser med i serviceviften. Vi vil ligeledes arbejde videre med hvordan, man kan implementere ekstra engangsopgaver i serviceviften, så afdelingsbestyrelse og personale kan se status på arbejdsopgaverne. Vi vil gerne takke jer for jeres deltagelse og input til alle vores workshops. Besparelser: Det seneste år har der været fokus på el besparelser, idet AAB har ansat egen elektriker, er det blevet nemmere for os selv, at gennemskue hvad vores teknikentreprenører fortæller os. Bl.a. i Skådeparken har man nogle tagventilatorer til udluftning af lejemålene. Der er i alt 38 stk. Disse Exhausto anlæg var ved at gå i stykker, og der blev derfor bestilt en elektriker til at se på sagen. Elektrikeren valgte, at skifte dem ud efterhånden som de gik i stykker. Et af anlæggene blev indleveret på varmemesterkontoret. Den nye lokalinspektør Kim Hansen, som også har elautorisation for AAB, tog anlægget med hjem og konstaterede, at det kun var en kondensator til 25 kr. der var problemet. Besparelse pr. reparation ca kr. I afd. 21 bliver der udskiftet lamper i opgange og kældre med lavenergi. Investering ,00 kr. Tilbagebetalingstid er ca. 6,5 år. Herefter vil der være en årlig besparelse på elregningen på cirka kr. Nye indtægter: I afd. 17 er som et forsøg, kommet et nyt P-kontrol firma ind, der hedder Green Park. Der er aftalt med dem, at afd. 17. får 60 % af alle kontrolafgifter der udstedes. Samling af udbud: Som et nyt initiativ har driften introduceret en ny metode i forbindelse med udbud af forskellige varegrupper, fx hvidevareindkøb, maling af opgange og lign. Konkret har året budt på et samlet indkøb af hvidevarer til afdeling 35, Trillegården, afdeling 5, Teglgaarden, afdeling 32, Abildgaarden og afdeling 58, Roukær Det samlede budget lå på kr og licitationsvinderen bød samlet kr hvilket svarer til en besparelse på 34 % eller knap kr På samme måde har der være udbudt malerarbejde i 2 afdelinger nemlig 37, Herredsvang og 38, Sandkåsparken. Her var det samlede budget kr og licitationen gik for kr En samlet besparelse på 44 % eller knap kr

4 Denne model vil blive yderligere indarbejdet i 2013 og planlægningen af PV opgaver vil blive synliggjort for de involverede afdelingsbestyrelser således, at beboerdemokratiet kan inddrages så tidligt som muligt. Det er netop én af de store gevinster ved den nye proces, når den er fuldt implementeret. Personale: Der er gennemført MUS samtaler hvorefter der er udarbejdet en samlet kursusplan for personalet. Skal følges op med en individuel kompetence afklaringsplan sammen med Århus Tech i februar-marts måned. 9 varmemestre er udvalgt og sendt på GLU 2. Et hold blandet med varmemestre, 1. mænd og driftsassistenter er startet på GLU 1. 4 nye voksenmeritelever er startet på ejendomsservicetekniker uddannelsen. 4 af vores ungdomslærlinge har bestået deres svendeprøve og er udlært d. 31. oktober. 1 bestod med en sølvmedalje. Efterfølgende er de 3 af dem ansat i foreningen (Thorfinn afd ), (Nilas afd. 24) og (Morten afd ). Daniel forlader firmaet efter 3 måneders ansættelse d. 19. december. Der er ansat 2 nye ejendomsservice elever: Jakob Rasmussen og Mikkel Dueholm. Økonomiafdelingen Forbrugsregnskaber Samtlige forbrugsregnskaber er udarbejdet og udsendt. Vi har desværre stadig problemer med en del af de afdelinger, der har fjernaflæsning, og det betyder, at vi er ved at undersøge markedet for at få nogle nye aktører på banen. Budget 2014 Planen er udsendt, og der er ikke de store ændringer i forhold til I 2013 var første år, hvor vi sendte det nye budgetlayout ud til beboerne, og det blev taget rigtig godt i mod. Der vil ikke blive lavet de store ændringer i budgetlayout for 2014, men der er indarbejdet enkelte forbedringer efter ønske fra beboerne, afdelingsbestyrelserne samt ansatte. Vi arbejder i øjeblikket med et nyt program til styring af PV-sagerne, og det skulle gerne betyde et forbedret layout på PV-skemaet i budgettet for Regnskab 2012 Afslutningsplan er udsendt og alle opfordres til at gennemgå deres konti i budgetkontrollen for eventuelle rettelser, så alt er gennemgået, når året slutter. Her er det også vigtig af få alle fakturaer frem til bogføring så hurtigt som muligt, ligesom udlæg skal afregnes husk vi modtager ikke kontanter i Langelandsgade. I øjeblikket arbejder vi med et nyt program til vores regnskaber, hvorfor der også kommer et nyt layout på de komprimerede regnskaber til beboerne. Ejendomsskat Der har de senere år været en del skriverier i pressen om, at kommunerne uretmæssigt har opkrævet for meget i ejendomsskatter. AAB har derfor tilbage i 2007 igangsat en række sager ved SKAT, med henblik på at sikre, at vores afdelinger betalte det korrekte i ejendomsskat. Vores rådgiver har været inde og vurdere alle vores afdelinger, og har valgt de afdelinger ud, hvor der er noget at gå efter. Ved hjælp fra vore rådgiver har AAB ført sager ved SKAT samt vurderings-ankenævnet og senest også ved landsskatteretten. Vi har i alle de færdigbehandlede

5 sager fået helt eller delvist medhold. Vi er derfor stolte over at kunne meddele, at vi indtil videre har fået tilbagebetalt over 2,3 mio. kr. til vores afdelinger. Der er meget mere på vej, da vi kun har færdigbehandlet ca. 15 % af sagerne. Vi har 39 sager kørende hos vores rådgiver heraf er 5 sager helt afsluttet, 12 sager afventer afgørelse fra SKAT, 8 sager er der klaget til Landsskatten, 4 sager afventer om sagen skal til Landsskatteretten, 5 sager afventer afgørelse fra vurderingsankenævnet. Det beløb der tilfalder de enkelte afdelinger, vil blive bogført på konto , Ekstraordinære indtægter, i det regnskabsår hvor vi får indtægten. Afdelingsbestyrelsen kan ikke disponere over beløbet, førend dette er besluttet på et afdelingsmøde. Beløbet vil således indgå i afdelingens resultat for året, hvilket som udgangspunkt vil medføre en lavere huslejestigning de kommende tre budgetår. Det kan i mange tilfælde forventes en lavere ejendomsbeskatning i årene fremover. Vi har dog ikke mulighed for at udtale os om dette, da SKAT skal foretage en omvurdering af de fremtidige ejendomsvurderinger efter en afgørelse. Køb af strøm Den 1. januar 2001 indgik vi en puljeaftale med Energi Danmark. Aftalen var en af de første af sin slags for storforbrugere. I dag omfatter aftalen, alle de afdelinger der har kollektiv afregning samt alt fællesforbrug af el i alle vores afdelinger. Energi Danmark har lavet en beregning, over hvor meget vi har sparet på indkøb af strøm i perioden 2004 til 2012, og det er i gennemsnit en besparelse pr. år på kr Nogle år har vi sparet rigtig mange penge f.eks. kr , medens der er andre år, hvor vi ikke har sparet penge, men alt i alt har det været en god ordning set over en årrække. For beboere med egen hovedmåler er der pt. ikke mulighed for at lave en fælles aftale igennem AAB, men der kan hver enkelt lave en selvstændig aftale med et energiselskab. Forvaltningskvalifikation Som tidligere nævnt, er der indført en ny forvaltningsklassifikation. Som følge heraf, har LBF ændret deres krav til regnskabsindberetningen vedrørende almindelig vedligeholdelse konto 115 og planlagt og periodisk vedligeholdelseskonto 116. Dette medfører, at AAB har valgt at tilpasse kontoplanen fra den 1. januar 2013, så de stillede krav kan imødekommes. Tilpasningen betyder, at konto 115 og konto 116 udvides med 23 nye konti i hver gruppe dvs. med 46 konti i alt. Der vil endvidere ske en mindre ændring i brugen af sortkoder. Den nuværende konto afskaffes, og erstattes af ovenstående 23 konti i 115-gruppen. Økonomiafdelingen vil sørge for at Web-bolig og Økonomikontrollen tilrettes, samt at det relevante personale undervises i brugen af de nye kontonumre og sortkoder. Ny afdelingsleder i økonomi Da Ole Nielsen har besluttet at gå på pension 1. juni 2013, har vi allerede nu besluttet at udnævne en ny afdelingsleder. Den nye afdelingsleder vil fremover være Kenneth Hillerslev Nielsen. Kenneth vil overtage de samme funktioner, som Ole Nielsen har haft, men der vil dog ske en løbende aflevering af opgaverne, indtil Ole går på pension 1. juni 2013.

6 Udlejning og kommunikation Ny hjemmeside AABs hjemmeside har ikke ændret sig de sidste mange år. Fokus har været på den interne kommunikation, som forretningsgange, elektroniske Work flows mm. Der er sket meget på webfronten de sidste år, derfor bliver det en helt ny hjemmeside, der går i luften i slutningen af året - med et nyt design og med helt nye funktioner. Samtidig vil hver boligafdeling på egen hjemmeside i AAB regi. På afdelingernes side, vil noget indhold blive opdateret af administrationen, ligesom det vil være muligt for afdelingerne selv at lægge indhold på siden. Med de nye afdelings hjemmesider bliver det muligt at uploade referater fra afdelingsmødet til egen hjemmeside og til AABs intranet. For de afdelinger der ønsker det, er det også muligt at få Facebook implementeret på siden. Der vil i første halvår af 2013 blive afholdt redaktørkurser for de afdelinger, der ønsker det. Det vil også være muligt at få hjælp af administrationen til at lægge indhold på hjemmesiden. Der er lavet en del forarbejde til den nye hjemmeside. Der er dels lavet en online spørgeskemaundersøgelse, en række beboervalgte har givet input, og også brugere og beboere har givet deres besyv til en workshop. Derfor håber vi, at der vil blive taget godt i mod hjemmesiden. Vi følger op med en række brugerundersøgelser i løbet af Årets repræsentantskabsweekend Årets repræsentantskabsweekend blev planlagt af Ajaja Hyttel, Lone Brock og Betina Højmark i samarbejde med kursusudvalget. Det er blevet en tradition at konferencen bruges til at drøfte den nuværende og den fremtidige strategi. I år var det bedre beboerdemokrati, der var det bærende emne. Det var et meget veloplagt repræsentantskab, der mødte op til workshops og i konferencesalen for at diskutere beboerdemokratiets vilkår og ikke mindst at for at drøfte fremtidsperspektiverne for AAB og beboerdemokratiet. Resultatet af arbejdet i workshopsene vil blive samlet i et inspirations-katalog på den nye hjemmeside og på intranettet. Havnen Det var en historisk dag for AAB, da de første beboere flyttede ind i afdeling 75, Havnen. Der var fra ventelistens åbning en stor interesse for byggeriet. Vores erfaring er at mange skriver sig op, selv om de ikke er helt afklarede med at flytte, og det var også tilfældet med Havnen. Vi måtte langt ned på ventelisten, før vi havde alle boliger tildelt. Den endelige tildeling viser, at ca. halv-delen af beboerne fra Havnen kommer fra andre AAB afdelinger, og halvdelen er boligsøgende udefra. AARHUSbolig Der sker løbende tilpasninger af funktionerne på aarhusbolig.dk, og der vil komme flere til inden slutningen af Det er Århus Omegn der i øjeblikket har projektlederskabet, og derfor står for igangsætningen af nye tiltag, men da AABs medarbejdere har en stor viden, om AARHUSbolig og det systemtekniske, trækkes der naturligt på ressourcer fra os. Kursusudvalget Kursusudvalget har afholdt kursusaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Afdelingsbestyrelsens rettigheder, pligter og ansvar samt i Driftsregnskabet og budgettets betydning og opbygning den 4. september. Der vil blive afholdt kursus i marts eller april 2013 med emnet: Afholdelse af afdelingsmøde. Her gennemgår kursusudvalget - hvordan man kan forberede sig til afdelingsmødet, og hvordan man kan sammensætte afdelingsbestyrelsens beretning. Der vil blive en gennemgang af

7 forretningsordenen for ordinært afdelingsmøde, og hvad man skal være opmærksom på i denne forbindelse, og om hvordan man kan fremlægge afdelingens budget for det kommende år. Repræsentantskabskonferencen blev afholdt på Hotel Comwell Rebild Bakker den oktober Der var ca. 100 fremmødte. Temaet var Bedre beboerdemokrati. Driftschef Flemming Jensen gav et oplæg omkring status indtil nu i driftsafdeling. AABs kommunikationsgruppe (Betina Højmark, Ajâja Hyttel og Lone Brock) kom med oplæg og havde arrangeret et gruppearbejde der gik på bedste vis, med stor aktivitet blandt deltagerne. Derudover havde vi besøg af Troels Munthe, der kommer fra en afdelingsbestyrelse i Alboas Vejlby Vest, Troels gav sit bud på beboerdemokrati. Søndag havde vi Søren Ryge på besøg til at fortælle om skæve eksistenser. Søndagen sluttede af med et indlæg fra afdelingsformand Jørgen Jensen, Skovgårdsparken afd. 24, der fortalte om deres erfaringer af den helhedsplan de havde besluttet, hvor vigtigt det var, at give beboerne tilstrækkelig med oplysninger, om netop deres situation og give beboerne mulighed for at give deres mening til kende omkring projektet. Projektdirektør Arne Tollaksen supplerede med power points af selve helhedsplanen i Skovgårdsparken, som er vedtaget af afdelingens beboere. Et rigtig godt input fra Jørgen og Arne om, hvordan man kan tackle den store udfordring, som en helhedsplan er. En weekend med masser af information, god snak og hyggeligt samvær. Der har været afholdt 4 kurser i intranet og økonomikontrol i efteråret af Lisbeth Dahl, Tina Lundum Jensen og Ajâja Hyttel. Der har været så stor tilslutning til kurserne, at AAB har været nødt til at oprette en venteliste og afholde et ekstra kursus. Det er undervisernes indtryk, at kurserne har været til stor hjælp for formænd og medlemmer. De folkevalgte har fået en bedre forståelse af, hvordan de finder rundt på intranettet, søger dokumenter frem og holder øje med økonomien i boligafdelingen i økonomikontrol. Der vil i foråret blive afholdt flere kurser. Hold derfor øje med nyhederne på Intranettet. Redaktionsudvalget Arbejdet i redaktionsudvalget har i det sidste år haft svære vilkår, da der har været en del udskiftning blandt redaktionsmedlemmerne. Det ville derfor være ønskeligt at opnå en større kontinuitet i redaktionsudvalget. Derfor bør man gøre sig selv klart, hvad det betyder at indtræde, da der selvfølgelig stilles krav til udvalgets medlemmer. Alle skal bidrage både på redaktions-møderne, men selvfølgelig også med artikler, da det er redaktionsudvalgets hensigt, at levere så meget materiale som muligt, til samtlige numre af Beboernyt. Samtidig har det været svært at mobilisere beboerne, samt repræsentantskabet, til at levere indlæg til bladet, hvilket selvfølgelig er problematisk, da det er vigtigt at modtage bidrag og indlæg fra så mange som muligt. Det er derfor vigtigt at bevare fokus, samt til stadighed at forsøge at udvikle arbejdet samt strukturen omkring Beboernyt, så det hele tiden er aktuelt, spændende og bidrager til beboerne i forhold til AAB samt i forhold til de muligheder og tilbud der forefindes i en almen boligforening. Ovenstående til trods, er det lykkedes at frembringe nogle spændende, informative og interessante artikler, der har forsøgt at beskrive vilkårene samt mulighederne ved at bo alment. Beboernyt i august 2012, var blad nummer 100. Dette blev fejret af redaktionsudvalget sammen med bestyrelsen, administrative medarbejdere samt tidligere medlemmer af redaktionsudvalget, ved en hyggelig sammenkomst, hvor der var mulighed for at snakke om gamle dage.

8 Slutteligt skal der lyde en stor tak til redaktionsudvalget for samarbejdet i den forgangne periode. Fritidsudvalget I anden halvdel af 2012 har vi haft syv arrangementer. Her skal nævnes et par af dem: Vi lagde ud med besøg hos Biskop Kjeld Holm. Et besøg, der var meget humoristisk. Vi har endvidere været på rundvisning på ARoS og set Tony Matelli, hvor der også var meget stor interesse fra beboernes side I oktober lånte vi Klostervangens beboerhus til et foredrag med tidligere drabschef Ove Dahl fra København, som fortalte om nogle af historiens dystre sider nemlig mordsager. Fra januar 2013 er vore lokaler i Langelandsgade 50 igen klar til afholdelse af aktiviteter. Vi har stadig en enorm søgning efter arrangementer med Aarhus Symfoniorkester i Musikhuset Aarhus, og der var mange tilfredse beboere til besøget i oktober måned, og vi vil gerne, hvis muligheden er der igen, arrangere en koncertaften i Musikhuset. I november 2012 får vi besøg af Chris MacDonald, og dette inspirerende foredrag om motivation og ny energi afholdes i Storcenter Nord Teatersal, der kan huse ca. 200 personer. I november har vi så igen lånt Klostervangens selskabslokale for afholdelse af to aftener med blomsterbinding og juledekorationer. Årets sidste arrangement er julemarkedet i Den Gamle By i december. Vi har pt. planlagt 6 aktiviteter i foråret 2013, bl.a. med Italiensk vinsmagning og delikatesser, foredrag med Niels Ole Frederiksen, Joan Ørting samt et besøg i Horsens gamle Statsfængsel. Det bliver en heldagstur med spisning og brugerbetaling. Endvidere har vi 2 byvandringer på programmet. Vi er ikke helt færdige med planlægningen for 2013 så mere kommer til. Fritidsudvalget har også revideret sin målsætning ud fra erfaringer fra tidligere års erfaring. Den ser således sådan ud: Fritidsudvalgets målsætning Fritidsudvalget nedsættes af AABs bestyrelse og består af 3 bestyrelsesmedlemmer. Projektkoordinatoren er tilknyttet fritidsudvalget og fungerer som sekretær for dette. Fritidsudvalget har et pristalsreguleret budget. Inden for denne ramme kan fritidsudvalget hvert år arrangere udflugter, konferencer, foredrag o. lign. Fritidsudvalgets mål er at medvirke til at gøre det attraktivt at bo i AAB. Dette søges opfyldt ved at skabe attraktive og alsidige oplevelser. Fælles for fritidsudvalgets arrangementer er, at de primært er forankret i beboernes interesser og behov. Det er fritidsudvalgets intention at arrangere et udbud af aktiviteter, hvor såvel brede som smalle emner tilbydes; således at både majoriteten af AABs beboere og mindre interessegrupper tilgodeses. Fritidsudvalget vil så vidt muligt i sit udbud af arrangementer, gå efter at det skal række udover det, som den almindelige beboer selv kan erhverve. Dvs. der skal eksempelvis til et besøg på ARoS være tilknyttet en omvisning, ved en vinsmagning skal der ligeledes være en vinekspert, der kan supplere med vinens oprindelse, dyrkning osv. Det er også intentionen, at alle aldersgrupper så vidt muligt tilgodeses. Som et led i AABs kommende nye hjemmeside, vil fritidsudvalgets beboerarrangementer i langt højere grad være mere synlige og nemmere at tilgå. Der vil i den sammenhæng være mulighed

9 for elektronisk at tilmelde sig arrangementerne direkte via hjemmesiden. Mundtlig orientering Politik Medfinansiering af nybyggeri blev i efteråret sat ned fra 14 % til 10 %: Det betød, at Aarhus Kommune blev tildelt 64 millioner fra folketinget. Vi havde store forventning til at få en større kvote til almene boliger i Aarhus. Vi hører konstant fra vores venner, der har flertallet i byrådet, at de gerne vil have en blandet beboersammensætning i alt nybyggeri i Aarhus. Samtidig viser alle beregninger, at der mangler boliger i byen som almindelige familier kan betale, til den store tilflytning man forventer i årene fremover. Hvad skete der så i byrådet? De valgte at bruge pengene til at lave budgetforlig med de borgerlige partier. Det betød, at der kun blev afsat 4 millioner til nybyggeriet, hvilket svarer til 22 ekstra boliger i Aarhus frem til Det er en forkert beslutning, som ikke hænger sammen med det vores venner fortæller os i dagligdagen. Det er dårligt fordi beskæftigelsen bliver ramt, og vores kvoter er blevet mindre, til skade for alle nye tilflyttere. Udsættelser Er nu med som et af elementerne i finansloven. Det vil, hvis kommunerne vil arbejde seriøst med spørgsmålet, være et godt initiativ. Samtidig er de tiltag man satte i gang 2009 ved at give resultater, udsættelser er nu på landsplan faldet med ca. 18 %. Hund Silkeborg En sag vi skal holde øjne med. Når ministeren blander sig, kan det være svært at kæmpe for beboerdemokratiet. AAB Silkeborg har jo tilbudt en lejlighed, hvor der må holdes hund. Kan man med en lægeerklæring omstøde reglerne, er det som at åbne en ladeport. Juletræ Kokkedal Det er en problematik, der åbner for mange teorier. Det skal være en ledetråd, til at vi passer vores arbejde i afdelingsbestyrelserne således, at vi varetager alle beboers krav og behov, så vi med vores beslutninger, kan se alle vores beboere i øjnene. BL og BL 5. kreds Ommærkning af almene boliger til ungdomsboliger 5. kreds vil godt gå med til, at vi laver udlejningsaftaler gældende for et eller to år. Vi vil ikke lave fast ommærkning. Kommunen kan i forvejen kræve 10 % i nybyggeri af ungdomsboliger. Samtidig har vi med reglerne i Aarhus Bolig givet anciennitetsret til de unge mennesker. Kommunikationsstrategi 5. kreds 5. kreds arbejder med at skabe større fokus på sit arbejde. Man vil starte med at sætte fokus på vækst og beskæftigelse, og den betydning det har for Århus. Ny leder af det boligsociale fælles sekretariat Vi siger tak til Jens Møller som, fra 1. januar 2013, er blevet ansat i ALBOA. Den 1. december har man valgt at ansætte Bertil Michael Mahs.

10 Bertil er 49 år og har en stor erfaring inden for det socialpolitiske område. Bygge kvoter Til og med 2015 kan der bygges 582 ungdomsboliger og 107 almene boliger +22 ekstra boliger = 129 i alt. Hjemfalds aftaler Der forhandles stadig. Anders er med i forhandlingerne og vi står fast på, at det skal være en god aftale for beboerne i AAB. aarhusbolig/aarhusbolig Vores gamle aarhusbolig Er nu endelig lukket, de berørte foreninger har fået deres indskud tilbage. Ny AARHUSbolig Kører flot og med godt samarbejde foreningerne imellem Der nu medlemmer, er skrevet op til ny bolig og 92 % er på elektronisk opnotering. Det er en fornøjelse, at følge debatten på landsplan, om de forskellige systemer man kører efter. Når man i Boligen kan læse, at hvis man i Aalborg, med boliger, skal betale kr. for at blive opnoteret, mens man i Aarhus Bolig, med boliger, kan nøjes med 100 kr. AAB har med Anders Rønnebro også deltaget i debatten. Anders har spurgt i BL om, hvorfor man overser København, når man laver en sammenligning på landsplan. Direktør Bent Madsen BL blev spurgt om det samme på BL 5 kredsweekend. Svaret var det samme; det er ikke nemt. Men vi kunne da klare det i Aarhus. Det siger nok, at der er store indtægter på spil i det Københavnske. Endvidere noteres bemærkningerne fra Nørresundby Boligselskab om, at de har nok i sig selv. Som man kunne læse i sidste nr. af Boligen, giver det en god forklaring på, hvorfor det skal koste over kr. i opnotering i det område, når man ikke vil samarbejde. AAB Afd. 65. Den 5. december åbner vi licitationen, og skal så til at tage stilling til, hvordan vi bygger afdelingen. Vi vil arbejde med solenergi og isolering samt rationel drift af afdelingen. Bebyggelses planer vil som sædvanligt blive ophængt i vores mødelokaler i Langelandsgade. Fremvisning af vores ombygning af kontorhuset Vi har, som I ved, renoveret vores underetage i Langelandsgade. I begyndelsen af det nye år vil vi fremvise ombygningen for afdelingsbestyrelserne, repræsentantskabet og samtlige medarbejdere. Samtidig vil vi vise tegningerne til afd. 65, Æblelunden. Afd. 66 Vi har købt et ekstra stykke jord til afdelingen. Købet er godkendt af Aarhus Kommune. Det betyder, at vi nu kan lave en meget bedre støjvold mod Grenåvej, samt at vi kan bygge 10 ekstra boliger til afdelingen.

11 Ungdomsboliger Godsbanen og Bryggervej er projekter vi arbejder meget med og forventer vi får kvote til. Kommunen har ikke taget endelig stilling, men AAB er klar når de siger start. Styrkelse af beboerdemokratiet i AAB I fortsættelse af weekend kurset og Strategiplan arbejdes der videre med dette, senest med artikel i Beboernyt og gode indlæg fra beboerne. Servicepakker Der arbejdes videre med forskellige oplæg. Det er et stort arbejde, men med det gode samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelser og administrationen glæder vi os til oplægget i Hjemmeside Som det kan læses på intranettet og i den skriftlige orientering, er den nye hjemmeside klar i december måned. Jeg håber, at I tager godt imod jeres hjemmesider og håber, at vores beboere vil få glæde af de nye muligheder for adgang til nyheder. Tilmelding i fremtiden Med AAB s og jeres nye hjemmesider vil det snart være muligt at bruge systemet til tilmeldinger til alle arrangementer som vi i dag, både i afdelingerne og administrationen, bruger meget tid på at administrere. Vi skal tænke fremadrettet, men også tænke på dem, for hvem det er for stort et skridt. Valg periode for Beboernyt Hvis man er valgt til redaktionsudvalget og forlader afdelingsbestyrelsen, kan man, hvis man ønsker det, forsætte til næste valg. Hvis repræsentantskabet vil acceptere det, kan de også genvælges. Vi mener, at vi skal bruge de samme regler, som når vi laver udvalg ude i afdelingerne. Lommebøger i 2014 For fremtiden vil vi spørge de enkelte afdelingsbestyrelser om de ønsker at modtage AAB lommebøgerne. Det er kun ca. 50 % der bliver afhentet, og da stk. prisen er 19 kr., vil vi kun bestille til dem der ønsker at modtage dem. Bankudbud Vi har, som i har kunnet læse på intranettet, sat vores bankforretning i udbud. Vi gør det for at få afprøvet vores udgifter til administration af vores bank udgifter. Det er jo også for at holde vores huslejeudgifter i ave. Resultatet vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Salg Volden Salget er nu gennemført. Ejendomsbeskatning Som I kan læse i den skriftlige orientering, har vi siden 2007 haft 39 sager kørende mod skat Aarhus. 11 af sagerne er nu afsluttet, og der arbejdes stadig videre med de resterende 28 sager. De færdigbehandlede afdelinger har fået 2,3 millioner tilbage. Der er et flot stykke arbejde som administrationen har lavet sammen med et eksternt firma. Helhedsplaner, isolering, solceller Finansloven åbner nye muligheder. Vi i AAB vil følge udviklingen nøje, og projektafdelingen vil medtage alle elementer i de tiltag som afdelingerne og AAB sætter i gang. Som der står i bestyrelsens julehilsen, i beboernyt, sætter AAB meget arbejde i gang.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere