Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. 3. Orientering ved formanden. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af kredsdelegerede til BLs 5. Kreds 6. Valg af 2 redaktører for 2 år til Beboer Nyt. På valg er: Lene Schødt, afd. 9 og Kim Lenler Nielsen afd Valg af 2 suppleanter for 1 år til Beboer Nyt 8. Eventuelt Erik Piilgaard bød, på foreningens vegne, repræsentantskabet, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, funktionærer samt tillidsrepræsentanter velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Peter Kragballe blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet, ifølge foreningens vedtægter, var indkaldt rettidigt, hvorved mødet var beslutningsdygtigt. Dirigenten oplæste herefter den udsendte dagsorden som blev godkendt. Dirigenten nedsatte herefter følgende stemmeudvalg: Henny Petersen afd. 6, Kirsten Ejsing afd. 16 Peter Kim Nielsen afd. 17, Steen Schrøder Nielsen afd. 25, Murat Er afd. 40, Lise-Lotte Sørensen afd. 60 samt Katrine Sørensen, AAB administration. 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. Repræsentantskabsprotokollen fra den 14. juni 2012 blev godkendt. Repræsentantskabsprotokollen fra den 14. august 2012 blev godkendt.

2 Orientering ved formanden. Skriftlig orientering Projektafdelingen Nybyggeri Det planlagte byggeri afdeling 65, Æblelunden, er udsendt i ny licitation da ingen af de indkomne tilbud i første runde var konditionsmæssige. Ny licitation afholdes den 30. november. Det forventes, at skema B kan fremsendes til Aarhus Kommune i januar. Den nye driftsbekendtgørelse Arbejdet, med implementering af den nye driftsbekendtgørelse, er langt fremme. Afdelingernes PV- budgetter for 2013 er oprettet i det nye IT system for drift- og vedligeholdelse kaldet Mdoc FM. Mellem Mdoc FM og økonomiafdelingens WebBolig, udveksles der data, således at der skabes overensstemmelse mellem afdelingernes planer for fremtidig vedligeholdelse og afdelingernes budgetter. Med den nye bekendtgørelse kom også kravet om forvaltningsklassifikation. Formålet, med den nye klassifikation, er at sikre et bedre budgetgrundlag, og en statistik der både viser udviklingen i omkostninger og baggrunden for udgifterne. Tidligere har boligforeningerne skullet indberette omkostninger efter bygningsdele, der skelnedes ikke mellem reparation, udskiftning eller blot et ønske om noget nyt. Nu opstilles en vedligeholdelsesplan eller plan for fornyelse, og samtidig oplyses om baggrunden er slid og ælde, om det skyldes nye krav, ønsker fra beboerne eller andet. Det bærende element er bygningsdelskortet, her samles alle informationer et sted. For afdelingsbestyrelserne betyder det, at de så tidligt som muligt får drøftet ønsker for fremtidig vedligeholdelse, som minimum de arbejder der planlægges udført indenfor de første fem år i PV skemaet. PV arbejder Selvom krisen i samfundet har sat en stopper for prisernes himmelflugt, påvirkes de planlagte arbejder, da der er usikkerhed om selv gamle firmaers soliditet. Flere af de firmaer, som AAB gennem årene har samarbejdet med, har været igennem hestekure eller direkte reorganisering, og vi ser derfor store udsving i licitationspriserne. Firmaernes dårligere økonomiske resultater har også betydning for mangeludbedringen. Det er generelt sværere at få rettet mangler. Optegning af afdelingerne Optegning af afdelinger, i 3D Revit programmet, skrider godt frem. Vi indtegner nu råderetsændringer i de afdelinger, der er færdige, og vil snart registrere ændringerne i Mdoc FM. Udover de byggetekniske bygningsdelskort udarbejdes også et bygningsdelskort, der indeholder oplysninger om hvert lejemål. Voldgifter og ankesager Firmaet Balco, der laver lukkede altaner, indklagede AAB for Konkurrencestyrelsen med krav om, at de burde have haft opgaven med de nye altaner i afdeling 40, Veri I. Balco fik ikke medhold. Voldgiften mellem Skanska og AAB omkring utætheder i P dækket i afdeling 72, Nygade, er endt med forlig, og Skanska har udbetalt erstatning. Samme sag, mellem Alectia og AAB angående revner i samme P dæk, er ikke afsluttet endnu.

3 Sag mellem Brd. Thybo Skanderborg og AAB, om fejl og mangler vedrørende facader i afdeling 19, Vorrevangsparken, er ikke afsluttet endnu. Disse sager viser vigtigheden af at vi minutiøst følger gældende love og regler vedrørende udbud og entrepriser. Driftsafdelingen Udvikling og synlighed: Gennem 2011 og 2012 er der arbejdet med udviklingen af servicepakker. Blandt andet blev der i januar og februar afholdt 3 workshops mellem tilmeldte beboere og arbejdsgruppen. På baggrund af disse workshops blev der afholdt en ekstra workshop med fokus på afdelinger med have uden egen varmemester. I August var der yderlige en workshop med præsentation af hvordan servicepakkerne kunne se ud. På baggrund af evalueringen af denne workshop blev det besluttet at gå videre med projektet fra CZOO serviceviften. Den 30. oktober var der endnu en workshop, hvor vi havde en god og livlig diskussion om serviceviften, og dens fremtidlige udformning omkring anslået tid og økonomi. Udvalget vil arbejde videre med, hvordan vi kan bedst muligt kan få de økonomiske konsekvenser med i serviceviften. Vi vil ligeledes arbejde videre med hvordan, man kan implementere ekstra engangsopgaver i serviceviften, så afdelingsbestyrelse og personale kan se status på arbejdsopgaverne. Vi vil gerne takke jer for jeres deltagelse og input til alle vores workshops. Besparelser: Det seneste år har der været fokus på el besparelser, idet AAB har ansat egen elektriker, er det blevet nemmere for os selv, at gennemskue hvad vores teknikentreprenører fortæller os. Bl.a. i Skådeparken har man nogle tagventilatorer til udluftning af lejemålene. Der er i alt 38 stk. Disse Exhausto anlæg var ved at gå i stykker, og der blev derfor bestilt en elektriker til at se på sagen. Elektrikeren valgte, at skifte dem ud efterhånden som de gik i stykker. Et af anlæggene blev indleveret på varmemesterkontoret. Den nye lokalinspektør Kim Hansen, som også har elautorisation for AAB, tog anlægget med hjem og konstaterede, at det kun var en kondensator til 25 kr. der var problemet. Besparelse pr. reparation ca kr. I afd. 21 bliver der udskiftet lamper i opgange og kældre med lavenergi. Investering ,00 kr. Tilbagebetalingstid er ca. 6,5 år. Herefter vil der være en årlig besparelse på elregningen på cirka kr. Nye indtægter: I afd. 17 er som et forsøg, kommet et nyt P-kontrol firma ind, der hedder Green Park. Der er aftalt med dem, at afd. 17. får 60 % af alle kontrolafgifter der udstedes. Samling af udbud: Som et nyt initiativ har driften introduceret en ny metode i forbindelse med udbud af forskellige varegrupper, fx hvidevareindkøb, maling af opgange og lign. Konkret har året budt på et samlet indkøb af hvidevarer til afdeling 35, Trillegården, afdeling 5, Teglgaarden, afdeling 32, Abildgaarden og afdeling 58, Roukær Det samlede budget lå på kr og licitationsvinderen bød samlet kr hvilket svarer til en besparelse på 34 % eller knap kr På samme måde har der være udbudt malerarbejde i 2 afdelinger nemlig 37, Herredsvang og 38, Sandkåsparken. Her var det samlede budget kr og licitationen gik for kr En samlet besparelse på 44 % eller knap kr

4 Denne model vil blive yderligere indarbejdet i 2013 og planlægningen af PV opgaver vil blive synliggjort for de involverede afdelingsbestyrelser således, at beboerdemokratiet kan inddrages så tidligt som muligt. Det er netop én af de store gevinster ved den nye proces, når den er fuldt implementeret. Personale: Der er gennemført MUS samtaler hvorefter der er udarbejdet en samlet kursusplan for personalet. Skal følges op med en individuel kompetence afklaringsplan sammen med Århus Tech i februar-marts måned. 9 varmemestre er udvalgt og sendt på GLU 2. Et hold blandet med varmemestre, 1. mænd og driftsassistenter er startet på GLU 1. 4 nye voksenmeritelever er startet på ejendomsservicetekniker uddannelsen. 4 af vores ungdomslærlinge har bestået deres svendeprøve og er udlært d. 31. oktober. 1 bestod med en sølvmedalje. Efterfølgende er de 3 af dem ansat i foreningen (Thorfinn afd ), (Nilas afd. 24) og (Morten afd ). Daniel forlader firmaet efter 3 måneders ansættelse d. 19. december. Der er ansat 2 nye ejendomsservice elever: Jakob Rasmussen og Mikkel Dueholm. Økonomiafdelingen Forbrugsregnskaber Samtlige forbrugsregnskaber er udarbejdet og udsendt. Vi har desværre stadig problemer med en del af de afdelinger, der har fjernaflæsning, og det betyder, at vi er ved at undersøge markedet for at få nogle nye aktører på banen. Budget 2014 Planen er udsendt, og der er ikke de store ændringer i forhold til I 2013 var første år, hvor vi sendte det nye budgetlayout ud til beboerne, og det blev taget rigtig godt i mod. Der vil ikke blive lavet de store ændringer i budgetlayout for 2014, men der er indarbejdet enkelte forbedringer efter ønske fra beboerne, afdelingsbestyrelserne samt ansatte. Vi arbejder i øjeblikket med et nyt program til styring af PV-sagerne, og det skulle gerne betyde et forbedret layout på PV-skemaet i budgettet for Regnskab 2012 Afslutningsplan er udsendt og alle opfordres til at gennemgå deres konti i budgetkontrollen for eventuelle rettelser, så alt er gennemgået, når året slutter. Her er det også vigtig af få alle fakturaer frem til bogføring så hurtigt som muligt, ligesom udlæg skal afregnes husk vi modtager ikke kontanter i Langelandsgade. I øjeblikket arbejder vi med et nyt program til vores regnskaber, hvorfor der også kommer et nyt layout på de komprimerede regnskaber til beboerne. Ejendomsskat Der har de senere år været en del skriverier i pressen om, at kommunerne uretmæssigt har opkrævet for meget i ejendomsskatter. AAB har derfor tilbage i 2007 igangsat en række sager ved SKAT, med henblik på at sikre, at vores afdelinger betalte det korrekte i ejendomsskat. Vores rådgiver har været inde og vurdere alle vores afdelinger, og har valgt de afdelinger ud, hvor der er noget at gå efter. Ved hjælp fra vore rådgiver har AAB ført sager ved SKAT samt vurderings-ankenævnet og senest også ved landsskatteretten. Vi har i alle de færdigbehandlede

5 sager fået helt eller delvist medhold. Vi er derfor stolte over at kunne meddele, at vi indtil videre har fået tilbagebetalt over 2,3 mio. kr. til vores afdelinger. Der er meget mere på vej, da vi kun har færdigbehandlet ca. 15 % af sagerne. Vi har 39 sager kørende hos vores rådgiver heraf er 5 sager helt afsluttet, 12 sager afventer afgørelse fra SKAT, 8 sager er der klaget til Landsskatten, 4 sager afventer om sagen skal til Landsskatteretten, 5 sager afventer afgørelse fra vurderingsankenævnet. Det beløb der tilfalder de enkelte afdelinger, vil blive bogført på konto , Ekstraordinære indtægter, i det regnskabsår hvor vi får indtægten. Afdelingsbestyrelsen kan ikke disponere over beløbet, førend dette er besluttet på et afdelingsmøde. Beløbet vil således indgå i afdelingens resultat for året, hvilket som udgangspunkt vil medføre en lavere huslejestigning de kommende tre budgetår. Det kan i mange tilfælde forventes en lavere ejendomsbeskatning i årene fremover. Vi har dog ikke mulighed for at udtale os om dette, da SKAT skal foretage en omvurdering af de fremtidige ejendomsvurderinger efter en afgørelse. Køb af strøm Den 1. januar 2001 indgik vi en puljeaftale med Energi Danmark. Aftalen var en af de første af sin slags for storforbrugere. I dag omfatter aftalen, alle de afdelinger der har kollektiv afregning samt alt fællesforbrug af el i alle vores afdelinger. Energi Danmark har lavet en beregning, over hvor meget vi har sparet på indkøb af strøm i perioden 2004 til 2012, og det er i gennemsnit en besparelse pr. år på kr Nogle år har vi sparet rigtig mange penge f.eks. kr , medens der er andre år, hvor vi ikke har sparet penge, men alt i alt har det været en god ordning set over en årrække. For beboere med egen hovedmåler er der pt. ikke mulighed for at lave en fælles aftale igennem AAB, men der kan hver enkelt lave en selvstændig aftale med et energiselskab. Forvaltningskvalifikation Som tidligere nævnt, er der indført en ny forvaltningsklassifikation. Som følge heraf, har LBF ændret deres krav til regnskabsindberetningen vedrørende almindelig vedligeholdelse konto 115 og planlagt og periodisk vedligeholdelseskonto 116. Dette medfører, at AAB har valgt at tilpasse kontoplanen fra den 1. januar 2013, så de stillede krav kan imødekommes. Tilpasningen betyder, at konto 115 og konto 116 udvides med 23 nye konti i hver gruppe dvs. med 46 konti i alt. Der vil endvidere ske en mindre ændring i brugen af sortkoder. Den nuværende konto afskaffes, og erstattes af ovenstående 23 konti i 115-gruppen. Økonomiafdelingen vil sørge for at Web-bolig og Økonomikontrollen tilrettes, samt at det relevante personale undervises i brugen af de nye kontonumre og sortkoder. Ny afdelingsleder i økonomi Da Ole Nielsen har besluttet at gå på pension 1. juni 2013, har vi allerede nu besluttet at udnævne en ny afdelingsleder. Den nye afdelingsleder vil fremover være Kenneth Hillerslev Nielsen. Kenneth vil overtage de samme funktioner, som Ole Nielsen har haft, men der vil dog ske en løbende aflevering af opgaverne, indtil Ole går på pension 1. juni 2013.

6 Udlejning og kommunikation Ny hjemmeside AABs hjemmeside har ikke ændret sig de sidste mange år. Fokus har været på den interne kommunikation, som forretningsgange, elektroniske Work flows mm. Der er sket meget på webfronten de sidste år, derfor bliver det en helt ny hjemmeside, der går i luften i slutningen af året - med et nyt design og med helt nye funktioner. Samtidig vil hver boligafdeling på egen hjemmeside i AAB regi. På afdelingernes side, vil noget indhold blive opdateret af administrationen, ligesom det vil være muligt for afdelingerne selv at lægge indhold på siden. Med de nye afdelings hjemmesider bliver det muligt at uploade referater fra afdelingsmødet til egen hjemmeside og til AABs intranet. For de afdelinger der ønsker det, er det også muligt at få Facebook implementeret på siden. Der vil i første halvår af 2013 blive afholdt redaktørkurser for de afdelinger, der ønsker det. Det vil også være muligt at få hjælp af administrationen til at lægge indhold på hjemmesiden. Der er lavet en del forarbejde til den nye hjemmeside. Der er dels lavet en online spørgeskemaundersøgelse, en række beboervalgte har givet input, og også brugere og beboere har givet deres besyv til en workshop. Derfor håber vi, at der vil blive taget godt i mod hjemmesiden. Vi følger op med en række brugerundersøgelser i løbet af Årets repræsentantskabsweekend Årets repræsentantskabsweekend blev planlagt af Ajaja Hyttel, Lone Brock og Betina Højmark i samarbejde med kursusudvalget. Det er blevet en tradition at konferencen bruges til at drøfte den nuværende og den fremtidige strategi. I år var det bedre beboerdemokrati, der var det bærende emne. Det var et meget veloplagt repræsentantskab, der mødte op til workshops og i konferencesalen for at diskutere beboerdemokratiets vilkår og ikke mindst at for at drøfte fremtidsperspektiverne for AAB og beboerdemokratiet. Resultatet af arbejdet i workshopsene vil blive samlet i et inspirations-katalog på den nye hjemmeside og på intranettet. Havnen Det var en historisk dag for AAB, da de første beboere flyttede ind i afdeling 75, Havnen. Der var fra ventelistens åbning en stor interesse for byggeriet. Vores erfaring er at mange skriver sig op, selv om de ikke er helt afklarede med at flytte, og det var også tilfældet med Havnen. Vi måtte langt ned på ventelisten, før vi havde alle boliger tildelt. Den endelige tildeling viser, at ca. halv-delen af beboerne fra Havnen kommer fra andre AAB afdelinger, og halvdelen er boligsøgende udefra. AARHUSbolig Der sker løbende tilpasninger af funktionerne på aarhusbolig.dk, og der vil komme flere til inden slutningen af Det er Århus Omegn der i øjeblikket har projektlederskabet, og derfor står for igangsætningen af nye tiltag, men da AABs medarbejdere har en stor viden, om AARHUSbolig og det systemtekniske, trækkes der naturligt på ressourcer fra os. Kursusudvalget Kursusudvalget har afholdt kursusaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Afdelingsbestyrelsens rettigheder, pligter og ansvar samt i Driftsregnskabet og budgettets betydning og opbygning den 4. september. Der vil blive afholdt kursus i marts eller april 2013 med emnet: Afholdelse af afdelingsmøde. Her gennemgår kursusudvalget - hvordan man kan forberede sig til afdelingsmødet, og hvordan man kan sammensætte afdelingsbestyrelsens beretning. Der vil blive en gennemgang af

7 forretningsordenen for ordinært afdelingsmøde, og hvad man skal være opmærksom på i denne forbindelse, og om hvordan man kan fremlægge afdelingens budget for det kommende år. Repræsentantskabskonferencen blev afholdt på Hotel Comwell Rebild Bakker den oktober Der var ca. 100 fremmødte. Temaet var Bedre beboerdemokrati. Driftschef Flemming Jensen gav et oplæg omkring status indtil nu i driftsafdeling. AABs kommunikationsgruppe (Betina Højmark, Ajâja Hyttel og Lone Brock) kom med oplæg og havde arrangeret et gruppearbejde der gik på bedste vis, med stor aktivitet blandt deltagerne. Derudover havde vi besøg af Troels Munthe, der kommer fra en afdelingsbestyrelse i Alboas Vejlby Vest, Troels gav sit bud på beboerdemokrati. Søndag havde vi Søren Ryge på besøg til at fortælle om skæve eksistenser. Søndagen sluttede af med et indlæg fra afdelingsformand Jørgen Jensen, Skovgårdsparken afd. 24, der fortalte om deres erfaringer af den helhedsplan de havde besluttet, hvor vigtigt det var, at give beboerne tilstrækkelig med oplysninger, om netop deres situation og give beboerne mulighed for at give deres mening til kende omkring projektet. Projektdirektør Arne Tollaksen supplerede med power points af selve helhedsplanen i Skovgårdsparken, som er vedtaget af afdelingens beboere. Et rigtig godt input fra Jørgen og Arne om, hvordan man kan tackle den store udfordring, som en helhedsplan er. En weekend med masser af information, god snak og hyggeligt samvær. Der har været afholdt 4 kurser i intranet og økonomikontrol i efteråret af Lisbeth Dahl, Tina Lundum Jensen og Ajâja Hyttel. Der har været så stor tilslutning til kurserne, at AAB har været nødt til at oprette en venteliste og afholde et ekstra kursus. Det er undervisernes indtryk, at kurserne har været til stor hjælp for formænd og medlemmer. De folkevalgte har fået en bedre forståelse af, hvordan de finder rundt på intranettet, søger dokumenter frem og holder øje med økonomien i boligafdelingen i økonomikontrol. Der vil i foråret blive afholdt flere kurser. Hold derfor øje med nyhederne på Intranettet. Redaktionsudvalget Arbejdet i redaktionsudvalget har i det sidste år haft svære vilkår, da der har været en del udskiftning blandt redaktionsmedlemmerne. Det ville derfor være ønskeligt at opnå en større kontinuitet i redaktionsudvalget. Derfor bør man gøre sig selv klart, hvad det betyder at indtræde, da der selvfølgelig stilles krav til udvalgets medlemmer. Alle skal bidrage både på redaktions-møderne, men selvfølgelig også med artikler, da det er redaktionsudvalgets hensigt, at levere så meget materiale som muligt, til samtlige numre af Beboernyt. Samtidig har det været svært at mobilisere beboerne, samt repræsentantskabet, til at levere indlæg til bladet, hvilket selvfølgelig er problematisk, da det er vigtigt at modtage bidrag og indlæg fra så mange som muligt. Det er derfor vigtigt at bevare fokus, samt til stadighed at forsøge at udvikle arbejdet samt strukturen omkring Beboernyt, så det hele tiden er aktuelt, spændende og bidrager til beboerne i forhold til AAB samt i forhold til de muligheder og tilbud der forefindes i en almen boligforening. Ovenstående til trods, er det lykkedes at frembringe nogle spændende, informative og interessante artikler, der har forsøgt at beskrive vilkårene samt mulighederne ved at bo alment. Beboernyt i august 2012, var blad nummer 100. Dette blev fejret af redaktionsudvalget sammen med bestyrelsen, administrative medarbejdere samt tidligere medlemmer af redaktionsudvalget, ved en hyggelig sammenkomst, hvor der var mulighed for at snakke om gamle dage.

8 Slutteligt skal der lyde en stor tak til redaktionsudvalget for samarbejdet i den forgangne periode. Fritidsudvalget I anden halvdel af 2012 har vi haft syv arrangementer. Her skal nævnes et par af dem: Vi lagde ud med besøg hos Biskop Kjeld Holm. Et besøg, der var meget humoristisk. Vi har endvidere været på rundvisning på ARoS og set Tony Matelli, hvor der også var meget stor interesse fra beboernes side I oktober lånte vi Klostervangens beboerhus til et foredrag med tidligere drabschef Ove Dahl fra København, som fortalte om nogle af historiens dystre sider nemlig mordsager. Fra januar 2013 er vore lokaler i Langelandsgade 50 igen klar til afholdelse af aktiviteter. Vi har stadig en enorm søgning efter arrangementer med Aarhus Symfoniorkester i Musikhuset Aarhus, og der var mange tilfredse beboere til besøget i oktober måned, og vi vil gerne, hvis muligheden er der igen, arrangere en koncertaften i Musikhuset. I november 2012 får vi besøg af Chris MacDonald, og dette inspirerende foredrag om motivation og ny energi afholdes i Storcenter Nord Teatersal, der kan huse ca. 200 personer. I november har vi så igen lånt Klostervangens selskabslokale for afholdelse af to aftener med blomsterbinding og juledekorationer. Årets sidste arrangement er julemarkedet i Den Gamle By i december. Vi har pt. planlagt 6 aktiviteter i foråret 2013, bl.a. med Italiensk vinsmagning og delikatesser, foredrag med Niels Ole Frederiksen, Joan Ørting samt et besøg i Horsens gamle Statsfængsel. Det bliver en heldagstur med spisning og brugerbetaling. Endvidere har vi 2 byvandringer på programmet. Vi er ikke helt færdige med planlægningen for 2013 så mere kommer til. Fritidsudvalget har også revideret sin målsætning ud fra erfaringer fra tidligere års erfaring. Den ser således sådan ud: Fritidsudvalgets målsætning Fritidsudvalget nedsættes af AABs bestyrelse og består af 3 bestyrelsesmedlemmer. Projektkoordinatoren er tilknyttet fritidsudvalget og fungerer som sekretær for dette. Fritidsudvalget har et pristalsreguleret budget. Inden for denne ramme kan fritidsudvalget hvert år arrangere udflugter, konferencer, foredrag o. lign. Fritidsudvalgets mål er at medvirke til at gøre det attraktivt at bo i AAB. Dette søges opfyldt ved at skabe attraktive og alsidige oplevelser. Fælles for fritidsudvalgets arrangementer er, at de primært er forankret i beboernes interesser og behov. Det er fritidsudvalgets intention at arrangere et udbud af aktiviteter, hvor såvel brede som smalle emner tilbydes; således at både majoriteten af AABs beboere og mindre interessegrupper tilgodeses. Fritidsudvalget vil så vidt muligt i sit udbud af arrangementer, gå efter at det skal række udover det, som den almindelige beboer selv kan erhverve. Dvs. der skal eksempelvis til et besøg på ARoS være tilknyttet en omvisning, ved en vinsmagning skal der ligeledes være en vinekspert, der kan supplere med vinens oprindelse, dyrkning osv. Det er også intentionen, at alle aldersgrupper så vidt muligt tilgodeses. Som et led i AABs kommende nye hjemmeside, vil fritidsudvalgets beboerarrangementer i langt højere grad være mere synlige og nemmere at tilgå. Der vil i den sammenhæng være mulighed

9 for elektronisk at tilmelde sig arrangementerne direkte via hjemmesiden. Mundtlig orientering Politik Medfinansiering af nybyggeri blev i efteråret sat ned fra 14 % til 10 %: Det betød, at Aarhus Kommune blev tildelt 64 millioner fra folketinget. Vi havde store forventning til at få en større kvote til almene boliger i Aarhus. Vi hører konstant fra vores venner, der har flertallet i byrådet, at de gerne vil have en blandet beboersammensætning i alt nybyggeri i Aarhus. Samtidig viser alle beregninger, at der mangler boliger i byen som almindelige familier kan betale, til den store tilflytning man forventer i årene fremover. Hvad skete der så i byrådet? De valgte at bruge pengene til at lave budgetforlig med de borgerlige partier. Det betød, at der kun blev afsat 4 millioner til nybyggeriet, hvilket svarer til 22 ekstra boliger i Aarhus frem til Det er en forkert beslutning, som ikke hænger sammen med det vores venner fortæller os i dagligdagen. Det er dårligt fordi beskæftigelsen bliver ramt, og vores kvoter er blevet mindre, til skade for alle nye tilflyttere. Udsættelser Er nu med som et af elementerne i finansloven. Det vil, hvis kommunerne vil arbejde seriøst med spørgsmålet, være et godt initiativ. Samtidig er de tiltag man satte i gang 2009 ved at give resultater, udsættelser er nu på landsplan faldet med ca. 18 %. Hund Silkeborg En sag vi skal holde øjne med. Når ministeren blander sig, kan det være svært at kæmpe for beboerdemokratiet. AAB Silkeborg har jo tilbudt en lejlighed, hvor der må holdes hund. Kan man med en lægeerklæring omstøde reglerne, er det som at åbne en ladeport. Juletræ Kokkedal Det er en problematik, der åbner for mange teorier. Det skal være en ledetråd, til at vi passer vores arbejde i afdelingsbestyrelserne således, at vi varetager alle beboers krav og behov, så vi med vores beslutninger, kan se alle vores beboere i øjnene. BL og BL 5. kreds Ommærkning af almene boliger til ungdomsboliger 5. kreds vil godt gå med til, at vi laver udlejningsaftaler gældende for et eller to år. Vi vil ikke lave fast ommærkning. Kommunen kan i forvejen kræve 10 % i nybyggeri af ungdomsboliger. Samtidig har vi med reglerne i Aarhus Bolig givet anciennitetsret til de unge mennesker. Kommunikationsstrategi 5. kreds 5. kreds arbejder med at skabe større fokus på sit arbejde. Man vil starte med at sætte fokus på vækst og beskæftigelse, og den betydning det har for Århus. Ny leder af det boligsociale fælles sekretariat Vi siger tak til Jens Møller som, fra 1. januar 2013, er blevet ansat i ALBOA. Den 1. december har man valgt at ansætte Bertil Michael Mahs.

10 Bertil er 49 år og har en stor erfaring inden for det socialpolitiske område. Bygge kvoter Til og med 2015 kan der bygges 582 ungdomsboliger og 107 almene boliger +22 ekstra boliger = 129 i alt. Hjemfalds aftaler Der forhandles stadig. Anders er med i forhandlingerne og vi står fast på, at det skal være en god aftale for beboerne i AAB. aarhusbolig/aarhusbolig Vores gamle aarhusbolig Er nu endelig lukket, de berørte foreninger har fået deres indskud tilbage. Ny AARHUSbolig Kører flot og med godt samarbejde foreningerne imellem Der nu medlemmer, er skrevet op til ny bolig og 92 % er på elektronisk opnotering. Det er en fornøjelse, at følge debatten på landsplan, om de forskellige systemer man kører efter. Når man i Boligen kan læse, at hvis man i Aalborg, med boliger, skal betale kr. for at blive opnoteret, mens man i Aarhus Bolig, med boliger, kan nøjes med 100 kr. AAB har med Anders Rønnebro også deltaget i debatten. Anders har spurgt i BL om, hvorfor man overser København, når man laver en sammenligning på landsplan. Direktør Bent Madsen BL blev spurgt om det samme på BL 5 kredsweekend. Svaret var det samme; det er ikke nemt. Men vi kunne da klare det i Aarhus. Det siger nok, at der er store indtægter på spil i det Københavnske. Endvidere noteres bemærkningerne fra Nørresundby Boligselskab om, at de har nok i sig selv. Som man kunne læse i sidste nr. af Boligen, giver det en god forklaring på, hvorfor det skal koste over kr. i opnotering i det område, når man ikke vil samarbejde. AAB Afd. 65. Den 5. december åbner vi licitationen, og skal så til at tage stilling til, hvordan vi bygger afdelingen. Vi vil arbejde med solenergi og isolering samt rationel drift af afdelingen. Bebyggelses planer vil som sædvanligt blive ophængt i vores mødelokaler i Langelandsgade. Fremvisning af vores ombygning af kontorhuset Vi har, som I ved, renoveret vores underetage i Langelandsgade. I begyndelsen af det nye år vil vi fremvise ombygningen for afdelingsbestyrelserne, repræsentantskabet og samtlige medarbejdere. Samtidig vil vi vise tegningerne til afd. 65, Æblelunden. Afd. 66 Vi har købt et ekstra stykke jord til afdelingen. Købet er godkendt af Aarhus Kommune. Det betyder, at vi nu kan lave en meget bedre støjvold mod Grenåvej, samt at vi kan bygge 10 ekstra boliger til afdelingen.

11 Ungdomsboliger Godsbanen og Bryggervej er projekter vi arbejder meget med og forventer vi får kvote til. Kommunen har ikke taget endelig stilling, men AAB er klar når de siger start. Styrkelse af beboerdemokratiet i AAB I fortsættelse af weekend kurset og Strategiplan arbejdes der videre med dette, senest med artikel i Beboernyt og gode indlæg fra beboerne. Servicepakker Der arbejdes videre med forskellige oplæg. Det er et stort arbejde, men med det gode samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelser og administrationen glæder vi os til oplægget i Hjemmeside Som det kan læses på intranettet og i den skriftlige orientering, er den nye hjemmeside klar i december måned. Jeg håber, at I tager godt imod jeres hjemmesider og håber, at vores beboere vil få glæde af de nye muligheder for adgang til nyheder. Tilmelding i fremtiden Med AAB s og jeres nye hjemmesider vil det snart være muligt at bruge systemet til tilmeldinger til alle arrangementer som vi i dag, både i afdelingerne og administrationen, bruger meget tid på at administrere. Vi skal tænke fremadrettet, men også tænke på dem, for hvem det er for stort et skridt. Valg periode for Beboernyt Hvis man er valgt til redaktionsudvalget og forlader afdelingsbestyrelsen, kan man, hvis man ønsker det, forsætte til næste valg. Hvis repræsentantskabet vil acceptere det, kan de også genvælges. Vi mener, at vi skal bruge de samme regler, som når vi laver udvalg ude i afdelingerne. Lommebøger i 2014 For fremtiden vil vi spørge de enkelte afdelingsbestyrelser om de ønsker at modtage AAB lommebøgerne. Det er kun ca. 50 % der bliver afhentet, og da stk. prisen er 19 kr., vil vi kun bestille til dem der ønsker at modtage dem. Bankudbud Vi har, som i har kunnet læse på intranettet, sat vores bankforretning i udbud. Vi gør det for at få afprøvet vores udgifter til administration af vores bank udgifter. Det er jo også for at holde vores huslejeudgifter i ave. Resultatet vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Salg Volden Salget er nu gennemført. Ejendomsbeskatning Som I kan læse i den skriftlige orientering, har vi siden 2007 haft 39 sager kørende mod skat Aarhus. 11 af sagerne er nu afsluttet, og der arbejdes stadig videre med de resterende 28 sager. De færdigbehandlede afdelinger har fået 2,3 millioner tilbage. Der er et flot stykke arbejde som administrationen har lavet sammen med et eksternt firma. Helhedsplaner, isolering, solceller Finansloven åbner nye muligheder. Vi i AAB vil følge udviklingen nøje, og projektafdelingen vil medtage alle elementer i de tiltag som afdelingerne og AAB sætter i gang. Som der står i bestyrelsens julehilsen, i beboernyt, sætter AAB meget arbejde i gang.

12 Råderet Der er rejst et spørgsmål, om man i forbindelse med egen finansieret råderet kan vælge et IKEA køkken. Det kan man, og det aftales som sædvanligt med AAB, når man underskriver sin aftale. Til sidst en tak til repræsentantskabet, bestyrelsen og alle i administrationen for et godt samarbejde. Det er så bestyrelsens mundtlige orientering, som vi sammen med den skriftlige orientering nu sætter til debat Anni Lise Jessen afd. 58 Mente, at i forbindelse med PV arbejder samt licitationer, skal AAB være opmærksom på de overenskomstmæssige aftaler. Ved samling af udbud (fællesindkøb) skal AAB være opmærksom på at processen ikke trækker i langdrag, således enkelte afdelinger ikke skal vente unødigt længe på at alle afdelinger træffer en beslutning, hvilker betyder at beboerne må vente længe på f. eks. nye køleskabe. Erik Piilgaard Svarede at så længe de entrerede firmaer overholder danske overenskomster samt den danske lovgivning, så blander AAB sig ikke i, hvor arbejderne kommer fra. Anders Rønnebro Svarede at administrationen er opmærksom på problematikken, og at der arbejdes på at forbedre processen. Karen Kappel Andersen, afd. 23 Forespurgte, såfremt der etableres solceller, hvorledes AAB stiller sig til salg af overskudsstrøm. Erik Piilgaard Svarede at AAB, pr. nuværende, ikke har fuld klarhed over, hvilke muligheder den nye lovgivning giver. Den mundtlige orientering blev taget til efterretning. 4. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag til behandling. 5. Valg af kredsdelegerede til BLs 5. kreds Følgende blev valgt som kredsdelegerede; se bilag 1 6. Valg af 2 redaktører for 2 år til Beboer Nyt På valg er: Lene Schødt, afd. 9 og Kim Lenler Nielsen afd. 8. Endvidere blev Hans Sejr afd. 53, foreslået. Lene Schødt og Hans Sejr blev valgt som redaktører

13 Valg af 2 suppleanter for 1 år til Beboer Nyt På valg er Brian Karstensen, afd. 75 Havnen, Kim Lenler Nielsen afd. 8 Marselisgården og Mads Siim afd. 24, Skovgaardsparken. Kim Lenler Nielsen og Mads Siim blev valgt som suppleanter. 8. Eventuelt. Carsten Juul Pedersen, afd. 21 Langenæs Roste AABs administration. Redaktionsudvalget Dan Christensen takkede Kim Lenler Nielsen for hans arbejde i redaktionsudvalget og bød Hans Sejr velkommen i udvalget. Jubilæum Erik Piilgaard ønskede Birgit Møgelvang afd. 23 samt Alex Baun afd. 48 tillykke med deres 25 års jubilæer. Erik Piilgaard takkede dirigenten, de ansatte, repræsentantskabet samt kollegaerne i bestyrelsen for et godt møde. Samtidig ønskede han de fremmødte en god jul. Referent Sekretær Dan Christensen

14 Bilag 1 Afd. Navn 3 Jan Bach 8 Lisbeth Hoberg Refstrup 14 Peter Svart 16 Vibeke Petersen 18 Jørgen Kofoed 19 Jan Holst 21 Carsten Juul Pedersen 22 Dan Erik Rasmussen 23 Birgit Møgelvang 24 Jørgen Ulrik Jensen 25 Lisa Klank Feldt 28 Poul Lanther 35 Tove Hartvigsen 39 Erik H. Einfeldt 40 Erik Møller Nielsen 52 Bettina Muurmand 53 Hans Sejr 56 Henning L. Pedersen 60 Frida Ahrberg 64 Inge Voncina

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen.

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen. 12.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.06 1 Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Karin Jørgensen Bettina Grumsen Anders Nielsen Direktør

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Afdelingsmøde for afdeling 21 Langenæs I.

Afdelingsmøde for afdeling 21 Langenæs I. Side 1 af 7 Afdelingsmøde for afdeling 21 Langenæs I. MØDEDATO: 29. april 2016 TIDSPUNKT: 17:00 MØDESTED: HASSELAGERHUS. Så mange beboere deltog: 32 Antal udleverede stemmesedler: 64 Fra AABs administration

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 9

AAB Silkeborg Afdeling 9 AAB Silkeborg Afdeling 9 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 7. september 2016 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Hans Ole Zacho Poul Rosenkvist

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet.

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet. 14.10. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET Der var mødt 24 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Svend Erik Jensen Fra administrationen: John Christensen (områdevarmemester)

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. Side 106/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152, onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. Side 173/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde.

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 14. januar 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013, kl. 14.00 ved,,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering v/formanden 2. Råderet - generelt 3. Råderet Fruerlunden 3a. Råderet Hjerteparken

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere