Sundhedsudvalg REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudvalg REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger:

2 Sundhedsudvalg, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 3. Godkendelse af dagsorden : Præsentation og drøftelse af Sundhedsprofilen for Haderslev Kommune Afslutning af projekt Forebyggelses og rådgivningscenter. Kl Sundhedsstyrelsens svar på indgåelse af Sundhedsaftaler med Region Syddanmark Målopfyldelse af Planstrategien for Haderslev Kommune Sundhedskonference Ansøgning til puljen Haderslev i bevægelse. Skridttællerkonkurrence Sundhedsudvalgets puljer Budgetopfølgning Sundhedsservice orienterer om Sundhedsfabrikkens aktiviteter og fordeling af puljemidler Kommunal (med)finansiering årsresultat Revisionsberetning nr. 5 vedr. Haderslev Kommune Gensidig orientering Eventuelt... 13

3 Sundhedsudvalg, Side 3 3. Godkendelse af dagsorden DIASBR / 06/2273 Godkendes : Præsentation og drøftelse af Sundhedsprofilen for Haderslev Kommune 2008 DIMOJH / 07/21384 Sundhedsprofilen for Haderslev Kommune 2008 vil overordnet blive præsenteret for Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d. 15. januar På baggrund af præsentationen vil der blive lagt op til en drøftelse af resultaterne, samt den fremtidige prioritering inden for sundhedsfremme og forebyggelse i Haderslev Kommune. Sundhedschef Anne Sophie Brodersen / Sundhedsøkonom Morten Jessen-Hansen Præsentation af Sundhedsprofilen for Haderslev Kommune Sundhedsudvalgsmøde d. 15. januar (672067) Sundhedsudvalget drøfter resultaterne af Sundhedsprofilen for Haderslev Kommune 2008 på baggrund af præsentationen. Idet udvalget noterer sig effekten af de igangværende projekter inden for KRAM-områderne, lægges der fremover også fokus på en alkoholog misbrugspolitik. Udvalget noterer sig endvidere de praktiserende lægers rolle.

4 Sundhedsudvalg, Side 4 5. Afslutning af projekt Forebyggelses og rådgivningscenter. Kl DIATHA / 09/128 Socialministeriet bevilligede i 2005/2006 Haderslev kommune kr til et forsøg med et fysisk forebyggelses- og rådgivningscenter over årene Forsøget er nu afsluttet og der foreligger en afsluttende rapport med forsøgets resultater. Resultaterne vedrører den indsats, der er gjort overfor forsøgets grupper: Type 2 diabetikere, borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse ( KOL) og enlige ældre mænd. Rapportens resultater peger på, at der på hovedparten af der udpegede måleparametre er konstateret fremgang. En fremgang, der understøtter mere landsdækkende undersøgelsers resultater. På møde med Sundhedsudvalget vil rapportens resultater blive nærmere belyst. Rapporten: "Afslutning af projekt Sundhedscenter 2009". Er under udarbejdelse og vil blive sendt til medlemmerne af sundhedsudvalget på mail den 14. januar og vil ligeledes blive udleveret på mødet. Afdelingschef Anette Toftegaard. Rapportens resultater indstilles til drøftelse. Udsættes til næste møde. 6. Sundhedsstyrelsens svar på indgåelse af Sundhedsaftaler med Region Syddanmark 2008 DIASBR / 06/133 Haderslev Kommune og Region Syddanmark indgik Sundhedsaftaler ultimo september 2008 i henhold til Sundhedslovens 203 og "Vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler, 2006, Sundhedsstyrelsen". Aftalerne skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen til vurdering, og svar er modtaget fra Sundhedsstyrelsen d. 28. november 2008 (se bilag).

5 Sundhedsudvalg, Side 5 Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Sundhedsstyrelsens svar på Sundhedsaftalen for Haderslev Kommune - Haderslev Kommune - Godkendelsesbrev 2008 (653345) Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Til efterretning. 7. Målopfyldelse af Planstrategien for Haderslev Kommune 2008 DIMOJH / 07/23770 Byrådet har med planstrategien "Det vil Byrådet arbejde for! Planstrategi og Strategi for Lokal Agenda 21", december 2007, skabt grundlaget for udarbejdelsen af Kommuneplan I planstrategien er der fastlagt målsætninger for Byrådets forskellige indsatsområder, og disse målsætninger indgår i arbejdet med Kommuneplan Erhvervs- og Kulturservice har, med hjælp fra serviceområderne, udarbejdet en status over målopfyldelse i planstrategien. Status viser bl.a., at der i serviceområderne er fokus og fremdrift i forhold til de opstillede målsætninger. Der er på nuværende tidspunkt igangsat og afsluttet mange forskellige initiativer, som involverer kommunens interne og eksterne interessenter, enten direkte eller indirekte. Mange tiltag er iværksat ved hjælp af partnerskaber på tværs af serviceområderne, hvilket styrker forankringen af de enkelte tiltag. Procedure Status på Planstrategien har været behandlet på direktionsmødet d. 2. december Sundheds- og Borgerservice Direktør Niels Koustrup / Sundhedsøkonom Morten Jessen-Hansen

6 Sundhedsudvalg, Side 6 Planstrategi - Status på målopfyldelse 2008 (672061) Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning. 8. Sundhedskonference 2009 DIDOEV / 08/28955 Med henvisning til Sundhedsudvalgets beslutning den 7. juni 2007 vedrørende afholdelse af Sundhedskonference, ønsker Sundhedsservice at orientere om status på planlægning af konference 5. marts Sundhedskonference 2009 afholdes i Haderslev Idrætscenter den 5. marts 2009 i tidsrummet kl Konferencens fokus er på kost. Der er derfor indbudt oplægsholdere som har en merviden og gjort en indsats indenfor kostområdet. Temaerne er kost og livskvalitet, og viden om kost og sundhed. Derudover overrækkes Sundhedsprisen for 2008 og der orienteres kort om Haderslev Kommunes sundhedsprofil og Sundhedsservices indsatser. Der er inviteret en række organisationer og foreninger med relevans for kostområdet til at opstille stande i et udstillingsområde i forhallen på Idrætscenteret. Konferencen er bygget op med en veksling imellem oplæg og deltagernes besøg på standene. Derfor vil antallet af stande være udvidet i forhold til tidligere år, og der vil være lagt op til, at der skal være muligheder for aktiviteter som er relevante for temaet ved standene. Økonomiske forhold Sundhedskonferencen har et budget på kr. som dækkes af Sundhedsudvalgets almen pulje. Sundhedskonferencen er gratis for deltagerne.

7 Sundhedsudvalg, Side 7 Sundhedsmæssige forhold Der er foretaget en screening af forslagets påvirkning af sundhedstilstanden for befolkningen og enkelte grupper i befolkningen. Det er vurderet at forslaget kræver en kort redegørelse for sundhedskonsekvenser for befolkningen og enkelte grupper i befolkningen. Det vurderes at afholdelse af sundhedskonferencen vil øge befolkningens viden om sund kost og herunder sund kosts betydning for livskvalitet. Den øgede viden erhverves igennem den direkte deltagelse i konferencen via oplæg fra fagpersoner, ved besøg og deltagelse i aktiviteter ved standene. Samt gennem ved den pressedækning emnet og konferencen vil få. Projektkoordinator Dorte Evald Sundhedskonference - Sundhedskonference(1).DOC (638743) Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Godkendes. Det bevilgede beløb på kr. dækkes af udvalgets puljer. 9. Ansøgning til puljen Haderslev i bevægelse. Skridttællerkonkurrence. DIDOEV / 07/26482 Der er kommet følgende ansøgning til puljen Haderslev i bevægelse fra Arbejdsmarkedsservice. Der søges om kr. til indkøb af skridttællere til brug i en skridttællerkonkurrence i projektet "Sund kultur" som kører i Arbejdsmarkedsservice. Ansøgningen har været behandlet i Sundhedsfokusggruppen den 17. december 2008.

8 Sundhedsudvalg, Side 8 Sundhedsfokusgruppen kan ikke anbefalede ansøgningen, men foreslår i stedet at Sundhedsservice får tilført midler til indkøb af 100 skridttællere, og at de lånes ud til andre serviceområder. Økonomiske forhold Der søges om kr. fra Puljen Haderslev i bevægelse. Sundhedsmæssige forhold Der er foretaget en screening af forslagets påvirkning af sundhedstilstanden for befolkningen og enkelte grupper i befolkningen. Det er vurderet at forslaget kræver en kort redegørelse for sundhedskonsekvenserne for befolkningen og enkelte grupper i befolkningen. Det vurderes at indkøb af skridttællere og anvendelse af disse vil have en betydning for at skabe øget bevægelse i gruppen som anvender skridttællere, i det målingen af antal skridt vil være et incitament for at bevæge sig ekstra for den enkelte i gruppen. Projektkoordinator Dorte Evald VS: Ansøgning til Haderslev i bevægelse pulje vedr. skridttæller konkurrence - Ansøgning til Haderslev i bevægelse pulje vedr. skridttæller konkurrence inkl. Evas input.doc (659647) Sundhedsudvalget følger Sundhedsfokusgruppens anbefaling Sundhedsservice kan indkøbe det nødvendige antal skridttællere. 10. Sundhedsudvalgets puljer Budgetopfølgning DIMOJH / 08/1534 Sundhedsudvalget bliver forelagt oversigten over de prioriterede puljemidler i 2008 pr. 31. december 2009 til orientering. Oversigten indeholder såvel det samlede budget for Haderslev i

9 Sundhedsudvalg, Side 9 Bevægelse og den Almene pulje som de politisk prioriterede midler samt beslutningsdatoen og det medfølgende dagsordensnummer. Formålet med oversigten er at give Sundhedsudvalget et overblik over det resterende budget i indeværende år og overslagsårene. Økonomiske forhold De økonomiske forhold beskrives i det medfølgende bilag. Det skal bemærkes at ikke alle bevilligede beløb vil blive brugt i i enkelte tilfælde kan der endda være tale om beløb der ikke bliver forbrugt overhovedet. Et eventuelt mindreforbrug i 2008 vil blive givet som en tillægsbevilling i Sundheds- og Borgerservicedirektør Niels Koustrup / Sundhedsøkonom Morten Jessen-Hansen Sundhedsudvalgets puljer dec (661030) Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Til efterretning. 11. Sundhedsservice orienterer om Sundhedsfabrikkens aktiviteter og fordeling af puljemidler DIANBR / 08/34884 Sundhedsudvalget besluttede på møde den 3. april 2008 at igangsætte Sundhedstiltag på Ungdomsuddannelserne samt bevilge kr. til sundhedsaktiviteter på Ungdomsuddannelserne. Projektet omtales i daglig tale som Sundhedsfabrikken. Den 9. september 2008 blev der afholdt en sundhedsdag i Haderslev Idrætscenter for alle unge på ungdomsuddannelserne med ca unge som deltagere. Arrangementet omfattede stande og foredrag med Chris MacDonald.

10 Sundhedsudvalg, Side 10 På ungdomsuddannelserne er der siden oprettet Sundhedsråd med elever, lærere og ledelse som medlemmer på de enkelte Ungdomsuddannelser. Der har været afholdt 2 workshops for sundhedsrådene med det formål at udvikle inspiration og ideer til konkrete sundhedsaktiviteter på de enkelte ungdomsuddannelser. Center for Undervisningsmidler indgår i dette samarbejde. Alle sundhedsråd har med udgangspunkt i lokale sundhedstiltag ansøgt om midler fra en fælles aktivitetspulje på i alt kr. Midlerne er fordelt på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsfabrikkens styregruppe. Det fremgår af bilag 1, hvordan midlerne er fordelt. Ved igangsætning og afrapportering af de konkrete sundhedsaktiviteter på Ungdomsuddannelserne skal det beskrives: 1. om der på den enkelte skole er en struktur for implementering af sundhedstiltag 2. om aktiviteten tilgodeser udbudet af sund mad i kantine 3. om der på skolen er udarbejdet en model for tobaksforebyggelse 4. hvilke konkrete events, undervisningsaktiviteter eller kampagner, der har været afholdt på skolen i forhold til en eller flere af KRAMs - faktorerne 5. om sundhedsrådenes arbejde er med til at danne grundlag for en sundhedspolitik på Ungdomsuddannelserne 6. hvordan skolens elever er involveret i arbejdet. Økonomiske forhold Tildelingen af midler er på ialt kr., der er inden for projektets samlede tildelte ramme. Sundhedskoordinator Annette Brandi Puljemidler - fordeling (643478) Sundhedsservice indstiller at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning.

11 Sundhedsudvalg, Side Kommunal (med)finansiering årsresultat DIMOJH / 08/1534 Regnskabsresultatet for den kommunale (med)finansiering i 2008 foreligger på baggrund af afregningen d. 2. januar 2009, der er den sidste afregning der bliver konteret i Den samlede afregning for 2008 indeholder forbrug for 11 måneders kommunal (med)finansiering dog kun 9 måneders sygesikring, samt efterregistreringerne fra På Sundhedsudvalgsmødet d. 15. januar 2009 udleverer Sundheds- og Borgerservice Direktør Niels Koustrup en opdateret forbrugsrapport for Sundhedsudvalgets område i Økonomiske forhold Tabel. Den kommunale (med)finansiering - Budget og forbrug (1.000 kr.) Budget Forbrug Kommunal medfinansiering (Somatik og psykiatri) Specialiseret genoptræning (Somatik) Kommunal finansiering (Hospice og færdigbehandlede) I alt Difference -475 Resultatet for 2008 for den kommunale (med)finansiering er et merforbrug på ,- kr. svarende til en budgetoverskridelse på 0,4%. Områdets svært styrbare natur taget i betragtning er ovenstående resultat at betragte som budgetoverholdelse. Sundheds- og Borgerservice Direktør Niels Koustrup / Sundhedsøkonom Morten Jessen-Hansen Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning.

12 Sundhedsudvalg, Side Revisionsberetning nr. 5 vedr. Haderslev Kommune DINIKO / 09/553 Haderslev Kommunes revision, BDO Kommunernes Revision, fremsender delberetning for regnskabsåret I forbindelse med udarbejdelsen af vedlagte delberetning aflagde revisionen besøg i Sundhedsservice. Revisionens vurderinger findes i kapitel 5. Sundhedsservice er enig i Revisionens vurderinger og anbefalinger. Det bemærkes især at der er tale om et nyt område, hvor den største udgift den aktivitetsbestemte medfinansiering er et nyt område. Sundhedsservice følger nøje udviklingen på området, og Sundhedsudvalget får regelmæssig orientering om forbruget. Kommunerne har dog kun i yderst begrænset omfang mulighed for at påvirke udgiftsniveauet. Sundhedsservice deltager i et samarbejde i Sønderjylland for at sikre nøjagtige data og følger udviklingen. Hertil kommer at det for tiden undersøges, på hvilken måde der kan etableres informationssystemer der kan medføres øget fokus og indflydelse på området. Sundhedsmæssige forhold Et nøjere studie af de data der produceres på sygehusene vedr. udskrivninger og ambulante besøg vil måske på sigt kunne identificere områder, hvor borgerne i Haderslev Kommune har et andet sygdomsmønster end andre steder, og hvor der så herefter vil kunne sættes ind med forebyggelse og sundhedsfremme Sundhedsdirektør Niels Koustrup Beretning nr. 5 vedrørende Haderslev Kommune (672224) Sundhedsudvalget tager Revisionens vurderinger og anbefalinger til efterretning

13 Sundhedsudvalg, Side 13 Til efterretning. 14. Gensidig orientering DIASBR / 06/185 Fællesmødet med Børn- og Familie udsættes til 24. marts Eventuelt DIASBR / 06/566 Der søges arrangeret tur til Østerbro den 2. april og Sønderborg/Aabenraa den 26. marts for at se på Sundhedscentre.

14 Sundhedsudvalg, Side 14 Underskriftsside Asta Freund Ella Skjellerup Rita Juhl Anna Grethe Smith Søren Rishøj Jakobsen Bent K. Andersen Knud Erik Hansen Niels Koustrup

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere