Sundhedsministeren på visit hos Team Cystisk Fibrose. se side Foto: Birger Vogelius Freelance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsministeren på visit hos Team Cystisk Fibrose. se side 24 2 2007. Foto: Birger Vogelius Freelance"

Transkript

1 Sundhedsministeren på visit hos Team Cystisk Fibrose se side Foto: Birger Vogelius Freelance

2 se side 24 INDHOLD 3 Formandens hjørne. 4 Forretningsorden. 7 Helena svømmede fra ø til ø. 8 Fedttyper og fedtkvalitet. 11 Ny plakat om at tage stilling til organdonation. 12 Når lyset bryder frem. 14 Min tur til USA med Ønskefonden. 18 Cystisk Fibrose spinninghold i Silkeborg. 19 Ud i verden med CF. 20 CF-skolen i Århus har 10 års jubilæum. 24 Sundhedsministeren på visit. 26 Socialrådgiveren informerer. 27 Kort nyt. 28 Det sker. 30 For børn og teens. FLYTNING HUSK at melde flytning til CF-Foreningen så undgår vi unødvendig porto... klik ind på CF-hjemmesiden og hold øje med seneste nyheder. UD AT REJSE? Klik Rejsetips og se regler for rejseforsikring m.m. CFSHOP CFF s Internetbutik, hvor man bl.a. kan købe CF-merchandise og betale kontingent og bidrag vha. Dankort. Layout, produktion: Demuth Graphic Oplag: eksemplarer ISSN Eftertryk er tilladt, dog med angivelse af kilden. Hyrdebakken Viborg CF-bladets redaktion: Mette Jensen Tania Pressler Hanne Wendel Tybkjær (ansv.) Erik Wendel Landsforeningen til Bekæmpelse af Fax BG Bank KALENDER november 2007 CF-Familiekursus 2007 Hotel Faaborg Fjord 25. november 31. december 2007 CF-Landsindsamling 30. nov.- 1.dec CF-Julemarked Helligåndshuset på Strøget i København begge dage kl Forside: Jørgen Emil Hansen og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen I NÆSTE BLAD... bringes: CF-Foreningens årsberetning og regnskab for 2006 Patientdata: CF-Centrenes Årsrapport 2005 Danske videnskabelige præsentationer på CF-kongresser februar 2008 CF-Skilejr i Alpe d'huez, Frankrig for CF'ere, som er født i årene , som er uden kronisk infektion og uden Burkholderia og Achromobacter infektion Sundhedsministeren på visit hos Team Cystisk Fibrose Støt Cystisk Fibrose GRATIS og automatisk, når du handler på internettet DOWNLOAD DET GODE PROGRAM fra linket på vores hjemmeside. Når du efterfølgende handler fra din PC støtter du automatisk Cystisk Fibrose med donationer fra de butikker, der er tilknyttet ENGODSAG.DK. Læs mere på Socialrådgiver-assistance til CF-medlemsfamilier I kan kontakte mig telefonisk hver torsdag mellem kl. 16 og kl. 18, hvor jeg giver telefonrådgivning på tlf Skulle jeg en enkelt gang ikke have mulighed for at passe telefonen i dette tidsrum, vil I kunne høre en besked på telefonsvareren om, hvornår jeg kan træffes i stedet. I har også mulighed for at sende mig en mail til Venlig hilsen Gitte Madsen, socialrådgiver Foto: Birger Vogelius Freelance 2 NR

3 Nyt i CFF: Regional struktur i CFF med forslag om styrket medlemsindflydelse direkte i CFF's bestyrelse FORMANDENS HJØRNE AF BJARNE HANSEN Cystisk Fibrose Foreningens (CFF) vedtægter og struktur har været stort set uændret siden foreningens blev stiftet i 1967, men i de senere år har vilkårene og udfordringerne for foreningens arbejde været under forandring på både det nationale og lokale plan. I foråret 2007 blev CFF opmærksom på, at Scleroseforeningen havde ændret struktur for sin lokale repræsentation i Danmark. Scleroseforeningen er nu repræsenteret via LOKALAFDELINGER i landets 5 regioner, hvor foreningen tidligere var repræsenteret via Lokalforeninger og såkaldte Klubber. I den anledning har Scleroseforeningen også udarbejdet en 'Forretningsorden for Scleroseforeningens lokalafdelinger'. Scleroseforeningen og CF-Foreningen er begge medlem af DSI-De Samvirkende Invalideorganisationer, (ændres til Danske Handicaporganisationer fra 1/1-2008) og har herigennem jævnlig foreningskontakt. Begge foreninger er 'gamle i gårde' som patientorganisationer og har stort set haft samme strukturelle opbygning, om end Scleroseforeningen er lidt ældre og selvklart meget større end CF-Foreningen. Det var derfor naturligt at spørge Scleroseforeningen, om de ville dele erfaringer ifm. strukturændringen med CFF. Scleroseforeningen var særdeles imødekommende overfor dette, og foreningerne mødtes i marts Mødet afdækkede, at de oplevelser og udfordringer, som Scleroseforeningen havde haft som baggrund for deres strukturændring, var næsten identiske med CFF's oplevelser gennem de senere år. CFF nedsatte derfor på sit bestyrelsesmøde den 20. marts en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde en ny regional struktur for CFF med udgangspunkt i Scleroseforeningens erfaringer og opbygning. Dette blev også omtalt på CFF-Generalforsamlingen Udkastet til en ny regionsstruktur blev vedtaget på Bestyrelsesmøde den 17. september 2007 i form af en såkaldt 'Forretningsorden for Lokalafdelinger under Cystisk Fibrose Foreningen', som derefter vil danne baggrund for tilhørende ændringsforslag til foreningens vedtægter, herunder om bestyrelsens sammensætning. Den nye struktur i korte træk: 1. Der vil fremover kun være én officiel forening til støtte for 'bekæmpelsen af cystisk fibrose', nemlig CYSTISK FIBROSE FORENINGEN (CFF). Herved sikres, at begrebet 'bekæmpelse af cystisk fibrose' og Cystisk Fibrose Foreningen 'brandes' med ensartet signal til omverdenen. 2. Alle, der ønsker at støtte 'bekæmpelsen af cystisk fibrose' via medlemskab, er herefter medlem af én og samme forening, nemlig CFF. 3. Lokalafdelingerne navngives efter den/ de kommune(r), hvori lokalafdelingsmedlemmerne bor og følger de nye regionsgrænser. 4. Alle, som er eller fremover bliver kontingentbetalende medlem af CF-Foreningen og har bopæl inden for en anerkendt/registreret Lokalafdelings kommune(r), bliver af CFF spurgt, om de ønsker at være tilknyttet den pågældende Lokalafdeling. 5. De nuværende lokalforeninger opfordres til følge strukturændringen og ændre status til at være LOKALAFDELINGER under CFF. 6. Lokalafdelingerne ledes af afdelingsbestyrelser, der vælges af afdelingernes tilknyttede 'medlemmer' på lokalafdelingernes årsmøder. 7. CFF's bestyrelsen foreslås ved vedtægtsændring udvidet til at omfatte en repræsentant fra hver af de fem regioner, udpeget af og blandt CF-forældre og voksne CF'ere over 18 år, som er kontingentbetalende medlemmer af CFF, og som er tilknyttet registrerede/anerkendte CF-lokalafdelinger under den pågældende region. Herved tilbydes patientfamilier i lokalafdelingerne direkte repræsentation i CFF bestyrelsen. Regionsrepræsentanterne udpeges for et år ad gangen med mulighed for at blive 'genudpeget'. 8. CFF støtter op omkring lokale aktiviteter i højere grad end tidligere, idet der efter inspiration fra Scleroseforeningen etableres blandt andet en såkaldt aktivitetspulje, hvorfra lokalafdelingerne kan søge om underskudsgaranti til fundraising aktiviteter, hvis det ikke har været muligt at få en sådan garanti i lokalområdet. CFF havde pr. brev indkaldt CF-familierne til to dialogmøder i oktober 2007 i hhv. Middelfart og Roskilde for at informere om den nye struktur og svare på eventuelle spørgsmål, herunder om valget af regionsrepræsentanter til CFF's bestyrelse. Desværre var der yderst begrænset interesse for disse møder. Ved tilmeldingsfristens udløb var der således kun tilmeldt 4 personer til mødet i Middelfart og 13 til mødet i Roskilde. Af hensyn til økonomien ved disse arrangementer var det i invitationen forudsat, at møderne ville blive gennemført ved min. 25 deltagere til hvert møde. På den kommende ordinære generalforsamling, som vil finde sted i april 2008, vil bestyrelsen fremsætte forslag til vedtægtsændringer, så CFF bestyrelsen derefter kan rumme repræsentanter udpeget i de 5 regioner som skitseret ovenfor og i den af bestyrelsen vedtagne Forretningsorden for Lokalafdelinger under CFF, som er gengivet i dette blad. Foreningens medlemmer opfordres derfor hermed til at reorganisere de nuværende lokalforeninger til lokalafdelinger iht. Forretningsordenen. Desuden opfordrer vi til dannelse af flere lokalafdelinger under CFF i landets regioner for derefter regionalt at udpege de første repræsentanter til CFF bestyrelsen. Og endelig opfordrer vi til at stemme for ændring af vedtægterne ifm. den kommende generalforsamling for at sikre, at styrket medlemsindflydelse direkte i CFF bestyrelsen bliver en realitet. NR

4 Forretningsorden for Lokalafdelinger under Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose (Cystisk Fibrose Foreningen CFF) 1 Lokalafdelingers navn og hjemsted Lokalafdelinger under Cystisk Fibrose Foreningen (CFF) er navngivet efter lokalafdelingernes hjemkommune(r). Eksempelvis: 'Cystisk Fibrose Foreningens lokalafdeling for Viborg Kommune' eller 'Cystisk Fibrose Foreningens lokalafdeling for Ringsted, Næstved og Slagelse kommuner. 2 Formål Lokalafdelingens formål er: at fungere som netværk for lokalafdelingens medlemmer, at bistå CFF med informations- og oplysningsarbejde om sygdommen i lokalområdet, at støtte CFF med fundraising, der skal anvendes i overensstemmelse med CFF's formålsparagraf. 3 Medlemmer Lokalafdelingens medlemmer skal være de af CFF's kontingentbetalende medlemmer med bopæl i de respektive kommuner, som ønsker at være opført som medlemmer af/være tilknyttet lokalafdelingen. CFF retter forespørgsel herom til de pågældende CFF-medlemmer. 4 Overordnede relationer mellem Lokalafdelingen og Cystisk Fibrose Foreningen (CFF) Lokalafdelingen er godkendt som lokalafdeling under CFF, når lokalafdelingens tegningsberettigede underskriver denne forretningsorden og er anerkendt/registreret af CFF. Lokalafdelinger tilbydes overordnet profilpræsentation på CFF's webside: cff.dk/ Lokalafdelinger. Hvis lokalafdelinger ønsker mere omfattende webaktivitet, skal dette ske på selvstændige websider med link til/fra cff.dk. På sådanne sider anvendes et overordnet webhoved-design, som leveres af CFF, ligesom indholdet, der publiceres på websiden, er i overensstemmelse med CFF's praksis og sker i henhold til samme "Code of Conduct" for formidling af informationer, som CFF anvender. Anvendelse af CFF's logo eller dele heraf, i såvel trykt som elektronisk materiale fra lokalafdelingerne, aftales med CFF. Efter strukturreformens ikrafttræden med oprettelse af fem regioner i Danmark kan CFF-bestyrelsen endvidere omfatte en repræsentant fra hver af de fem regioner, udpeget af og blandt CF-forældre og voksne CF'ere over 18 år, som er medlemmer af/tilknyttet CF-lokalafdelinger under den pågældende region. Regions-bestyrelsesmedlemmer udpeges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5 Årsmøder og bestyrelse 5.1 Årsmøder Årsmødet indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering på lokalafdelingens webside, hvis en sådan findes, og på Årsmødet annonceres også i forudgående nummer af CF-bladet. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt (brev el. ) og være formanden i hænde senest to uger før årsmødet. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Lokalafdelingens årsrapport (regnskab) for det forløbne år 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af suppleant 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Årsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt. Afstemning på årsmødet afgøres ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende medlemmer. Stemmeberettigede på årsmødet er de af lokalafdelingens medlemmer, som har betalt kontingent til CFF for det forløbne år. 4 NR

5 Forretningsorden for Lokalafdelinger under Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose (Cystisk Fibrose Foreningen CFF) Årsmødet vælger en bestyrelse på min. 4, max. 6 personer for en periode på 2 år, således at den ene halvdel det første år vælges for en periode på 1 år og den andel halvdel for en periode på 2 år. Derefter er valgperiodene 2 år. Desuden vælges en suppleant samt en revisor for en periode på 1 år. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 1/4 af lokalafdelingens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom. 5.2 Bestyrelse Afdelingens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Senest 1 måned efter årsmødet skal bestyrelsen være konstitueret med formand og kasserer. Bestyrelsen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Såfremt et årsmødevalgt bestyrelsesmedlem fratræder inden for vedkommendes valgperiode, indtræder suppleanten. Er der ingen suppleant, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem. Suppleanter og medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen, er bestyrelsesmedlemmer indtil det næste årsmøde. 5.3 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen afholder møder, når formanden skønner det nødvendigt, eller når det forlanges af 1/3 af lokalbestyrelsens medlemmer eller af revisor. Der bør så vidt muligt afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 1 uges varsel. Forud for mødets afholdelse skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet samt det for behandling af dagsordenen nødvendige regnskabsog bilagsmateriale. Indkaldelse kan, hvor forholdene tilsiger det, ske med kortere varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede efter forudgående indkaldelse. Indgåelse af aftaler om arrangementer og aktiviteter forudsætter dog en enig bestyrelses accept heraf. I ekstraordinære tilfælde, hvor afholdelse af bestyrelsesmøde efter formandens opfattelse ikke kan vente, kan bestyrelsen træffe beslutning ved skriftlig (herunder ) eller telefonisk afstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen skal opbevare et godkendt beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde med kopi til CFF. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, kan kræve dette ført til referatet. 5.4 Fortrolighed Bestyrelsens medlemmer skal behandle person- og foreningsfølsomme oplysninger, som kommer dem i hænde i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, som fortrolige. 6 Økonomi 6.1 Regnskab og drift Kassereren er ansvarlig for at føre foreningens regnskab, der følger kalenderåret. Lokalafdelingen opretter en bankkonto; Lokalafdelingen må ikke deltage i spekulationsforretninger. CFF yder et økonomisk årligt tilskud til lokalafdelingerne på kr. 10,00 pr. medlem jfr. medlemsdefinitionen i 3, mens lokalafdelingen til gengæld ikke opkræver kontingent af de tilknyttede medlemmer. CFF yder et lån stort kr ,- til basale startomkostninger i nydannede lokalafdelinger, som ikke ved tidligere aktiviteter har opsamlet en egenkapital. Lånet tilbagebetales/modregnes i efterfølgende overskudsgivende aktiviteter til fordel for CF, herfra dog undtaget midler indsamlet til Forskning jfr Lokalafdelingen må ikke indgå økonomiske NR

6 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hovedsæde: Aalborg Hovedsæde: Viborg Hovedsæde: Vejle Hovedsæde: Sorø Hovedsæde: Hillerød Tidligere amter: Tidligere amter: Tidligere amter: Tidligere amter: Tidligere områder: Nordjylland, kommunerne Ringkjøbing, Århus, Ribe, Sønderjylland, Fyn Roskilde, Vestsjælland og København Amt, Hanstholm, Morsø, Sydthy, nordlige Vejle og samt kommunerne Børkop, Storstrøm Frederiksborg Amt, Thisted og Ålestrup fra Viborg Amt samt Mariager Kommune (undtagen Havndal-området) fra Århus Amt. sydlige Viborg. Indbyggere: (2007) Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle fra Vejle Amt. Indbyggere: (2007) Bornholms Regionskommune samt Københavns og Frederiksberg kommuner. Indbyggere: Indbyggere: Indbyggere: (2007) (2007) (2007) Kilde: Forretningsorden for Lokalafdelinger under Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose (Cystisk Fibrose Foreningen CFF) forpligtelser i forbindelse med aktiviteter, som lokalafdelingen ikke har økonomisk dækning for, enten ved egne økonomiske midler eller ved en underskudsgaranti. CFF yder støtte til lokalafdelingens fundraising aktiviteter ved at stille en økonomisk underskudsgaranti til de af CFF godkendte arrangementer i den udstrækning, det ikke er muligt for afdelingen at skaffe en sådan i lokalområdet. Lokalafdelingen skal hvert år inden CFF's generalforsamling indsende et årsregnskab sammen med en aktivitetsrapport. Regnskab og aktivitetsrapport vil blive omtalt på CFF-generalforsamlingen, i CFbladet og på cff.dk 6.2 Tegning Lokalafdelingen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Alle betalingsbilag skal være attesteret af formanden. 6.3 Offentlige midler til støtte for lokalafdelingens arbejde Lokalafdelingerne skal hvert år indsende ansøgning til den/de kommuner, som lokalafdelingen berører, om tildeling af de offentlige midler, der i kommunerne er til rådighed for frivilligt lokalt arbejde. (Oplysning om ansøgningsfrist fås hos den enkelte kommune. 6.4 Lokalafdelingens fundraising aktiviteter Lokalafdelingens fundraising, herunder ansøgning om eventuel sponsorstøtte til aktiviteter, skal som udgangspunkt ske inden for lokalområdet. Lokalafdelingen må ikke henvende sig til landsdækkende virksomheder uden forudgående aftale med CFF. Ved offentlige fundraising aktiviteter (dvs. aktiviteter, som andre end lokalafdelingens medlemmer har adgang til) skal formålet med aktiviteten samt brugen af de indsamlede midler være klart for offentligheden. Eksempelvis: Til FORSKNING i Cystisk Fibrose. Til BEKÆMPELSE af Cystisk Fibrose. Overskud fra offentlige aktiviteter indsamlet under henvisning til 'FORSKNING I CYSTISK FIBROSE' skal umiddelbart efter aktivitetens afholdelse overføres til CFF's bankkonto med ref. "Forskning", og regnskab herfor fremsendes til CFF. Midler indsamlet til FORSKNING må således ikke anvendes til f.x. investering i fremtidige lokale fundraising-aktiviteter. Ved overskud fra offentlige aktiviteter indsamlet til andre formål som eksempelvis 'BEKÆMPELSEN AF CYSTISK FIBROSE' skal mindst 50 % af overskuddet tilfalde CFF, mens resterende overskud kan anvendes af lokalafdelingen til at finansiere fremtidige aktiviteter. Når opsamlede midler i Lokalafdelingen overstiger kr., skal Lokalafdelingen informere CFF, som herefter rådgiver Lokalafdelingen om anvendelse af disse midler. Lokalafdelingen skal følge CFF's anvisninger herom. 7 Lokalafdelingers udvidelse el. opløsning 7.1 Udvidelse af lokalafdelinger Ved udvidelse af antallet af kommuner under en lokalafdeling tilfalder afdelingernes individuelle økonomiske midler den nye fælles lokalafdeling. 7.2 Opløsning af en lokalafdeling Egentlig opløsning af en lokalafdeling kan ske efter beslutning herom truffet på to årsmøder (ekstraordinært) afholdt med mindst 8 ugers mellemrum. Ved opløsning tilfalder lokalafdelingens økonomiske midler CFF. 8 Ændring af Forretningsorden for lokalafdelinger Denne Forretningsorden kan alene ændres af CFF's bestyrelse, men skal optages til revision ifm. Generalforsamlingen i år Vedtaget af CFF Bestyrelsen den 17. september NR

7 13-årig CF er deltog i færøsk havsvømmekonkurrence: Helena svømmede fra ø til ø En gang om året afholder man svømmekonkurrence på Færøerne, hvor man svømmer fra hovedstaden på Færøerne, Torshavn, til øen øst for byen, Nólsoy (Nolsøe). I 2006 stillede den kun 13-årige CF er Helena G. Jacobsen til start. Trods CF, forkølelse og omfattende antibiotikabehandling havde Helena sat sig som mål at stå distancen. Konkurrencen afholdes hvert år i august (når strømmen er så god som den kan blive) i forbindelse med den årlige bygdefest på Nólsoy. I luftlinje er distancen ca 4 km, men pga. bølger og strøm svømmer man ca. 6 km. Golfstrømmen passerer Færøerne, og derfor er havtemperaturen stabil på ca. 8 grader både vinter og sommer. Selv om bølger, strøm og ikke mindst havtemperaturen kan være en hård og kold udfordring, så svømmes distancen uden brug af svømmefødder og kun iført en tynd triatlonsvømmedragt. Denne dragt er kun tre milimeter tyk og derfor væsentlig lettere at svømme med end en frømandsdragt. I 2006 var Helena ikke alene den yngste, men også den tredje hurtigste af alle kvinder, der har deltaget i konkurrencen. Med tiden på 1 time og 42 minutter var hun også hurtigere end mange mænd, som har deltaget gennem tiderne. Hun kom i mål som en flot nr. 4, kun slået med et par minutter af tre mænd, der alle havde deltaget i kapsvømningen før. Med til historien hører, at Helena absolut ikke stillede til start uden grundig forhåndstræning. Helena er således konkurrencesvømmer i den lokale svømmeklub HS, hvor hun troligt møder til træning 6-9 gange om ugen. Hertil kommer, at hun også klarer sig særdeles godt til de årlige færøske svømmemesterskaber. Båd og hjælpere Inden man melder sig til konkurrencen, skal man have aftale med en følgebåd til turen i tilfælde af, at man må give op på grund af træthed, bliver bange, eller det pludselig bliver dårligt vejr og tåge. Gode naboer til Helena og hendes familie havde organiseret en følgebåd med styrmand, og Helenas veninder var med som hjælpere og "heppekor". Styrmanden har stor betydning for svømmeren i vandet, og styrmænd, der har deltaget flere gange, kender såldes de særlige strømforhold i Nolsoyarfjord og kan hjælpe svømmerne med at finde den optimale rute. Det var imidlertid første gang, styrmanden i Helenas båd skulle følge en svømmer, og derfor sejlede han desværre for langt mod syd. Det var medvirkende til, at Helena kom til at svømme meget længere end de andre deltagere. Dommeren og andre i konkurrencen var imidlertid ikke i tvivl om, at Helena havde været den bedste og hurtigste svømmer. Den færøske radio Kringvarp Føroya havde efterfølgende et interview med Helena og spurgte hende bl.a., om hun havde planer om at deltage næste år. Hertil svarede Helena, at det havde hun, og at hun tilmed havde tænkt sig at vinde konkurrencen. Helenas motto er iøvrigt: Vil man, så kan man. Helena i vandet og på landjorden, hvor man ser afstanden, hun svømmede. Godt gået, Helena eller rettere: Godt svømmet! ew NR

8 Fedttyper og fedtkvalitet hovedpunkter fra oplæg på CF-Familiekurset i Fåborg 2006 Fra v.: Jane Sundstrup og Anne Mørch Olesen familier, da anbefalingen om at variere typerne af det fedt, vi indtager, gælder os alle. Dog bør det som indledning til emnet understreges, at et tilstrækkeligt kalorieindtag stadig er 1. prioritet, når der tales kost og CF også selvom dette indebærer, at fordelingen af fedtsyrer kunne være mere hensigtsmæssig. Oplægget blev delt op, så der både var teori og praktiske råd at tage med hjem. Her følger et resumé af vores oplæg. Energifordeling CF ere har øget behov for protein og kalorier. Samtidig har de i perioder nedsat appetit, hvilket vanskeliggør et tilstrækkeligt protein- og kalorieindtag. Derfor anbefaler man en lidt anderledes sammensætning af kosten til CF ere (slide nr. 1). Fedt er en koncentreret energikilde og indeholder dobbelt så mange kalorier som henholdsvis kulhydrat og protein. For at AF ANNE MØRCH OLESEN (CF-CENTER SKEJBY) OG JANE SUNDSTRUP (CF-CENTER KØBENHAVN), KLINISKE DIÆTISTER. Slide 1 I forbindelse med afholdelse af det årlige Familiekursus i Fåborg (november 2006) blev vi inviteret til at komme og holde et oplæg omkring mad til cystisk fibrose patienter. Vores oplæg var én af de tre workshops, som blev afholdt lørdag eftermiddag. Vi bringer her hovedpunkterne og slides fra workshoppen, så de, som ikke havde mulighed for at deltage på dagen, også får mulighed for at søge informationer om emnet. Valg af emne til workshoppen faldt på fedttyper og fedtkvalitet. Det er ikke uvæsentligt, hvilken form for fedt vi spiser, og da en typisk CF-kost er relativ fedtrig, mente vi, det ville være relevant at drøfte dette emne med familierne. Samtidig forsøgte vi at tilgodese både CF-patienter og deres 8 NR

9 Slide 2 produkter med et højt indhold af mættede fedtsyrer kunne være smør, piskefløde, ost, creme fraiche, spegepølse og leverpostej. Også nogle industrielt fremstillede produkter kan indeholde en del mættet fedt, eksempelvis kager, kiks, chokolade og kartoffelchips (slide nr. 3). Umættede fedtsyrer findes primært i pro- Slide 3 dukter fra havet (marine produkter) og fra planteriget (vegetabilske produkter). Enkeltumættede fedtsyrer findes i store mængder i alle planteolier, nødder, mandler, frø og kerner. Eneste undtagelse er kokos og kokosolie. Særligt oliven- og rapsolie er gode kilder til enkeltumættede fedtsyrer (slide nr. 4). Flerumættede fedtsyrer findes ligeledes i planteolier særligt vindruekerneolie og solsikkeolie, men også i fede fisk som makrel, hellefisk, stenbider, sild og laks (slide nr. 4). "opkoncentrere" mængden af kalorier er det derfor hensigtsmæssigt at vælge en fedtrig kost til netop CF-patienter, hvor et tilstrækkeligt kalorieindtag til tider kan være vanskeligt at opnå (slide nr. 2). Fedttyper Fedt inddeles i to grupper: - Mættede fedtsyrer - Umættede fedtsyrer. Variér dit fedtindtag Som tidligere nævnt, indeholder de forskellige fedtkilder i vores kost alle tre former for fedtsyrer. Ved at variere de fedtholdige produkter i vores dagligdag, varierer vi altså samtidig indtaget af fedtsyrer, (fordeling af fedtsyrer, slide nr. 5). Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi i grove træk får lige store andele fra de tre nævnte fedttyper. Den anbefaling kan være ganske svær at nå i praksis. Dette gælder ikke alene for den danske befolkning generelt, men i høj grad også for CF ere, som anbefales at spise store mængder fedt mhp. at opretholde en god ernæringstilstand. Mange CF ere får en del fedt fra ost- og Umættede fedtsyrer kan yderligere inddeles i to undergrupper: - Enkeltumættede fedtsyrer - Flerumættede fedtsyrer. Det der afgør, om en fedtsyre er mættet eller umættet, er dens kemiske struktur nærmere bestemt hvorvidt der i fedtsyren indgår dobbeltbindinger eller ej. Alle fedtholdige produkter, som vi anvender i vores dagligdag, indeholder både mættede og umættede fedtsyrer blot i forskellige forhold. Dvs. at hver gang vi spiser fedt, får vi tilført både mættede, enkeltumættede og flerumættede fedtsyrer. Mættede fedtsyrer forekommer hovedsaligt i produkter, der stammer fra dyreriget (animalske produkter), som f.eks. kødprodukter og mejeriprodukter. Eksempler på NR

10 Slide 4 Forslag til aftensmad - brug olie eller plantemargarine til stegning - spis fed fisk som laks, ørred eller makrel til aftensmad mindst en gang om ugen - kom olie-eddikedressing i salaten - kom nødder, frø og kerner i salaten - anvend pesto som alternativ til ketchup. Forslag til mellemmåltider - lav dip til chips og grøntsager af avocado (guacamole) - ha en lille skål med nødder eller mandler stående - ha et marcipanbrød med i tasken eller brug det som aftenhygge - brug smagsneutrale olier som fx rapsolie, valnøddeolie og solsikkeolie i brød og kager. mejeriprodukter. De anbefales eksempelvis at drikke sødmælk og spise fuldfede oste, som tilfører en del mættet fedt. Mhp. at skabe bedre balance i tilførslen af de forskellige fedttyper anbefales det at inddrage flere vegetabilske og marine fedtkilder i kosten. Der gives her nogle konkrete forslag til, hvordan man i hverdagen kan øge tilførslen af umættede fedttyper. - spis fiskepålæg som makrel i tomat, makrelsalat, marinerede sild, røget laks og røget ørred gerne hver dag - brug jordnøddesmør (peanutbutter) som pålæg - anvend pesto eller mayonnaise som fedtstof på brødet eller i sandwich - lad en lille portion nødder eller mandler være en del af madpakken. I forbindelse med workshoppen havde vi lavet smagsprøver på kager og snacks med højt indhold af umættede fedtsyrer, og vi uddelte opskrifter på bl.a. pesto, brød og kager. Opskrifterne er ikke bragt her, men I er velkomne til at spørge efter dem ved lejlighed. På gensyn på CF-centrene. Anne Mørch Olesen (tlf ) Jane Sundstrup (tlf ) Forslag til morgenmad - kom nødder, mandler eller frø på dine havregryn - spis müesli indeholdende nødder og frø - vælg brød, som indeholder nødder, kerner eller frø - anvend plantemargarine eller et blandingsprodukt (Bakkedal, Kærgården) på brødet. Slide 5 Det anbefales fortsat at anvende fede mælkeprodukter på morgenmadsprodukterne, samt at bruge fuldfede oste på brødet og til madlavning. Forslag til frokost - anvend plantemargarine eller et blandingsprodukt på brødet - vælg brød, som indeholder nødder, kerner eller frø - kom frø, nødder eller avocado i salaten 10 NR

11 Ny plakat om at tage stilling til organdonation kender du et sted, hvor det ville være oplagt at få Transplantationsgruppens nye plakat op at hænge? CF-Foreningen er medlem af Transplantationsgruppen, som i samarbejde med Sundhedsstyrelsen har fået lavet en ny plakat. Plakaten opfordrer danskerne til at tage stilling til organdonation og især til at registrere deres holdning i Donorregistret. Synes du, plakaten skal hænge på din arbejdsplads, i håndboldhallen, på gymnasiet, hos din læge, i fitnesscenteret, hos din fysioterapeut, i dit barns børnehave eller andre steder? Og vil du hjælpe os med at få den hængt op? Så send meget gerne en mail til projektkoordinator Signe Ørvad på så sørger hun for at sende dig en plakat eller flere. Tak for hjælpen. Transplantationsgruppen Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre Tlf.: (onsdag + torsdag) Har du set Transplantationsgruppens virale film? Se den på og hjælp os meget gerne med at sende den videre. Tak NR

12 September 2007 CFF koncert med Lis Sørensen Når lyset bryder frem AF ERIK WENDEL Torsdag den 27. september arrangerede CFF koncert med Lis Sørensen på Paletten, Det Regionale Spillested i Viborg, i anledning af foreningens 40 års jubilæum. Koncerten var intens og betagende. Lis Sørensen bliver ganske enkelt bedre og bedre, som årene går. er mere reglen end udtagelsen, at en koncert med Lis Sørensen meldes udsolgt efter kort tids billetsalg. Koncerten på Paletten var ingen undtagelse. De 'kun' 300 billetter var solgt en måned før koncerten. Lis Sørensens har på det nærmeste udviklet sig til at være en 'institution' i dansk musik i begrebets bedste og mest positive forstand. Hun er kendt for sine nærværende koncerter på især mindre spillesteder, hvor publikum på tæt hold kan opleve den nerve og intensitet, som Lis Sørensen fremfører sine sange med. Hendes professionalisme og kærlighed til musikken skinner igennem fra første tone, og hendes musikere: Jan Sivertsen, Poul Halberg, Jette Schandorff, Jonas Kragh og Mads Michelsen har spillet i stort set alle kendte danske rock/popbands gennem de sidste 30 år. Det Torsdag aften den 27. september kl bød CFF ved Hanne Tybkjær publikum velkommen og informerede kort om sygdommen på opfordring fra Lis Sørensen. Herefter fulgte Lis Sørensen og hendes band med et festfyrværkeri af nye og gamle hits. Heriblandt: 'Paseo Con Amore', 'Tæt på ækvator', 'Fuld af nattens stjerner', 'Når lyset Jonas Krag Jette Schandorff Jan Sivertsen 12 NR

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

TEMA: Lungetransplantation og organdonation

TEMA: Lungetransplantation og organdonation TEMA: Lungetransplantation og organdonation 2 98 OKTOBER CF-foreningen på nettet www.cf-dk.org Voksne CF-patienter er fuldt vidende om, at samtlige danske lungetransplantationer på CF-ere indtil udgangen

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

CF-Skilejr, side 30-31

CF-Skilejr, side 30-31 CF-Skilejr, side 30-31 1 2008 CF-Skilejr, side 28-29 INDHOLD 3 Formandens hjørne. 4 Skimmelsvampe i bygninger. 8 Aspergillus svampeinfektion ved Cystisk Fibrose. 11 Skimmelsvamp i din bolig hvad kan du

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Indholdsfortegnelse. Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 68 februar HAVDE DENNE MAND MARFAN? Man har fundet frem til, at Abraham Lincoln måske havde Marfan Syndrom Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland PWS NYT 2014 Årgang 28 Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland Nummer 02 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Medlemmernes hjælp er vigtig for foreningen... 3 Weekendseminar på Kursuscenter

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD UNGENYT TEMA-NUMMER: TRANSPLANTATION Edith fik livet og sit skolelærerjob tilbage efter en transplantation. Erik Nielsen har omvendt ventet i over 3 år på en ny lunge. NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang September 2007 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Det barn jeg bærer, har risiko for HC; hvad skal jer gøre?... 4 Ægtefælledag

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC. nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.hu Det øverste billede: Voksenkursus, John Østergaard og Dorethe Det mellemste

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere