Nørre Nebel og Lydum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørre Nebel og Lydum."

Transkript

1 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St. Nikolai K. Svendborg m. Karen Margrethe Høyrup, f. 18. Feb. 81 i S. Kirkeby, D. af Sgpr. Carl H. til Humble og Aug. Møller. Naur og Sir. Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift Jan Andreas Peter Vilhelm Gregersen (22. Sept. 86 Stauning, se Hornslet) Feb Andreas Aariis Liisberg (17. Marts 91 Skibet, se Rødhy-R.) Juni Niels Christian Hansen, f. 15. Sept i Aalborg, S. af Overdyrlæge v. Aalborg kommunale Slagtehus, R. af Dbg. Hans Pet. Heinr. H. og Anna Laura Westh. St. Aalborg 84, Kand. 18. Juni (*1.-I.), Privatlærer v. fl. Sk. i Kbh. og paa Frederiksberg 89 91, ord. 1. Juli 91, underviste samtidig med sin Præstegerning her et Par Gange ugentlig v. Skoler i Holstebro, entl. 5. Jan. 97, Lærer v. St. Annæ katolske Sognesk. i Kbh. S. Aug. 97 til Maj 08, tillige Lærer i Tysk v. Klauman's Sk. i Kbh. S. Aug. 97 til Juli 10, tillige en Tid fra 97 Lærer v. Bendixen's Kursus, Skoleembedseks. v. Tillægsprøve (Latin, Tysk) 8. Juni 98, tillige Lærer v. Købmandsskolens Aftenhold (for Kvinder) Sept. 06 og v. Kbh.s kommunale Aftenkursus (for Mænd) Okt. 06, tillige Gymnasielærer v. St. Andreas Kollegiets fuldstændige højere Almensk. i Ordrup Maj 08, Red. af Nordisk Ugebl. f. katolske Kristne 1. Jan. 10, har deri skr. en Mængde Art. og flere Art. i Kirkeklokken samt udg. Julehilsen (01 og 02), Bibelhistorie for Folkeskolen (03, overs, efter Schuster-Mey's Biblische Geschichte), Pastor Moe som Sandhedsvidne (04), Fra Henrik VIIFs Dage, Skildr, fra d. 16. Aarhundredes England m. Illustr. (08), En lille Pintsebog (10), Rosenkransbogen (10), Kommunionsbønner (12), Aloysiusbogen (12), Den fuldkomne Anger (13), Den daglige Messe (13) og sammen med Halfdan Kejser og Johs. Jørgensen: Den katolske Kirkes Messebog paa Dansk og Latin (07); g. 28. Aug. 91 i St. Johannes K. Kbh. m. Agnes Petra Caroline Eriksen, f. der 18. Marts 70, D. af Justitsraad, Sekretær i Kbh.s Bygningskommission, R. af Dbg. Ferdin. Carl Chr. E. og Constance Soph. Mathilde Schnipp. Se Stud. fra 84.

2 Feb Jørgen Christian Pedersen Skydsgaard (24. Aug. 01 S. Næraa, se der) Okt Carl Bertel Olsen (2. Nov. 06 Lunde-O., se der) Feb Peder Christian Fredsted, f. 14. April 1873 i Fredsted, S. af Boelsmand Lars Pedersen og Margr. Pedersen Due. St. priv. 93, Kand. 15. Juni (n.-h.), Alumn. Borch's Koll. Dec April 01, Manuduktør og Lærer i Kbh., Lærer Sørup Højsk. 1. April Nov. 02, v. Djurslands Højsk. 1. Nov Nov. 05, tillagt Familienavnet Fredsted v. kgl. Bev. af 18. Nov. 05, uord. Medhj. hos Pastor Johs. Clausen i Vonsild-D. 1. Jan. 1. Maj 06, Lærer v. Risgaard Højsk. 1. Nov. 06, ord. 6. Marts 07, den 1. April 1901 holdt jeg Dimisprædiken i Frue Kirke i København for 3 Tilhørere, hvoraf de to sad og fulgte med i hver sin Prædikenopskrift. Jeg fik Karakteren Non contemnendus, som jeg er stolt af, da den, saavidt vides, er enestaaende i de praktiske Prøver i Gejstlig Stat"; Sekr. og Kasserer for Kristel. Foren. t. vildfarende Børns Redn. i Ringkjøbing Amt 07; g. 17. April 07 i Lyngby v. Grenaa m. Katrine Jensen, f. 1. Maj 83 paa Rolighed, Lyngby, D. af Gaardejer Søren J. og Birthe Marie Mikkelsen. Nautrup, Sæby og Vile. Harre Herred, Viborg Amt og Stift Dec Carl Vilhelm Johannes Camradt (16. Nov. 85 Nim-U., se Radsted) Marts Christian Frederik Madelun g, f. 21. Feb i Sjørring, S. af Provst Georg Chr. M. til Sjørring-T. og Margr. Doroth. Møller. St. Aalborg 67, Huslærer, Kand. 29. Jan. 81 h. 1 (l.-h.), pers. Kapl. Hvalsø-S. 13. Juni 81, ord. 22. Juni, entl. 12. April 83 for at overtage Stillingen som Præst v. St. Hans Hosp. paa Bistrup, udnævnt 18. April, t V. Maj 86 i Roskilde uden at tiltræde her; g. 5. Okt. 83 i Holmens K. Kbh. m. Ingeborg Eleonora Dorothea D i e der i chs en, f. 15. April 57 i Kbh., D. af Generalmajor Died. Herm. D. og Nanna Joh. Carol. Kirst. Jahn Juli Lars Hemming Carstensen (15. Aug. 94 Sejling-S., se der) Nov Jens Anders Jensen (2. Maj 05 Bjerregrav-A., se der).

3 Aug Hans Nielsen Høigaard, f. 25. Nov paa Thorlund Mark, Ølgod, S. af Landmand Chr. Ped. Hansen (Høigaard) og Ane Hansen. St. Ribe 93, tillagt Familienavnet Høigaard v. kgl. Bev. af 28. Maj 97, Kand. 22. Juni (l.-l), Lærer v. Sørup Højsk. 19. Aug Aug. 00, v. Cand. theol. C. S. Jacobsen's priv. Realsk. Aalborg 19. Aug Aug. 04, i denne Tid tillige 1 Aar Lærer v. Cand. mag. Møllers Handelssk. i Aalborg, ligesom han havde en Mængde priv. Timer, fra 1. Aug. 04 indtil min Overtagelse af mit nuværende Embede fortsatte jeg min Virksomhed med at give priv. Timer og var tillige stærkt optaget af Arbejde af kirkelig Art (K. F. U. M., Søndagsskole, Prædiken, Foredrag), alt imens jeg søgte Embede." Ord. 4. Okt. 05, Fm. f. Værger. 05, Sognebiblioteket 05, Menighedssamfundet 09, Sæby Kirkes Bestyrelse 10, holder ikke faa Møder af vækkende Art omkring i Jylland, skriver lejlighedsvis i kirkelige Blade og som kirkelig Medarb. v. Skive Folkebl. hver Uge en Art. af religiøst Indhold (Mission, saavel indre som ydre, Folkekirkens Liv og Forhold m. m.); g. 23. Dec. 01 i Thisted m. eksam. Almuelærerinde, Cand. phil. Ane Johansen, f. der 28. Marts 71, D. af Købmand Niels Chr. J. og Mariane Poulsen. Nebbelunde og Sæddinge. Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift April Peter Leon hard Trojel, f. 21. Juni 1819 i Nebbelunde, S. af Konsistorialraad, Provst Thomas T. til Kjøbelev og Joh. Louise Sybille Birch. St. priv. 37, Alumn. Elers' Koll. 10. Marts April 43, Kand. 31. Okt. 43 h. (l.-*l.), opholdt sig efter Embedseks. et Aarstid i Kjøbelev for at uddanne sig for Præstegerningen, Huslærer i Østofte Præstegaard Dec. 44 og Jan. 45, i Nysted hos Købmand Jacob Heidenheim for hans og Toldassistent Brunnemann's Sønner Feb. til Nov. 45, pers. Kapl. Østofte 19. Aug. 45, ord. 17. Sept., Kjøbelev (hos sin Fader) 2. Nov. 49, Thoreby 17. Aug. 54 April 56, res. Kapl. Tirsted-S.-V. 16. Feb. 56, Fm. f. Sogneforstanderskabet der i 6 Aar, i en Række Aar Medl. af Sogneraadet i Nebbelunde-S., entl. 23. Feb. 89, bor i Nakskov, R.* 4. Sept. 12; g. 11. Juni 56 i Nakskov m. sit Søskendebarn Charlotte Elisabeth Birch, f. 29. Okt. 25 i Kbh.., f 11. Jan. 90 i Nakskov, D. af Overauditør, Underbogh. i Statsgjældskont. Carl Chr. 47

4 733 B. og Marie Soph. Kyhl. Se Fam. Seidelin, S. 42. Farbroder Adjunkt i Nykjøbing F., Cand. theol. 0. S. Trojel. Brodersønner Sgpr. C. T. T. til Søllinge-H. og Sgpr. P. L. T. til Skivholme-S. Søskendebørn Pastorinderne Scharling i Asminderup, Bagger i Brahetrolleborg og Lund i Udby. Hustrus Søsterdatter Pastorinde Bagger i Klim Maj Ludvig Daniel Ni el s s en, f. 13. April 1852 i Hals, S. af Førstelærer Nic. Laur. N. og Helene Marie Heiss. St. Aalborg 71, Kand. 20. Juni (l.-l.), Huslærer paa Herregaarden Algistrup i Følleslev 76 77, Kapl. pro loco Følleslev-S. 14. Nov. 77, ord. 21. Nov., res. Kapl. Vissenbjerg 19. Aug. 80, entl. 4. Juni 83, Sømandspræst i Hull og Præst for d. dansk-lutherske Menighed sst. 18. Juni 83, Fm. f. Hjælpekassen, har leveret Oversættelser og Bidrag til opbyggelige Blade; g. 12. Juni 78 i St. Johannes K. Kbh. m. Dagmar Lehmann, f. der 26. Marts 55, D. af Professor, Lic. med. Georg Carl Heinr. L. og Hansine (Signe) Claudine Mackeprang. Hustrus Farbroder Politikeren Orla L., Broder Professor, Dr. phil. Edv. L. Se Slægthaandbogen, I, S Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, I, S. 175, Stud. fra 71. Nørre Nebel og Lydum. Vester Horne Herred, Ribe Amt og Stift April Rasmus Rasmussen, f. 16. Okt i Jordløse, S. af Sgpr. Joh. Fr. Kurrelbaum R. til Jordløse-H. og Bolette Soph. Bendz. St. Odense 36, Kand. 8. Nov. 42 h. (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. paa eget Anog Tilsvar Verninge 29. Juli Nov. 57, ord. 8. Aug. 49, Hjælpepræst Middelfart og Tved i Fyn, Sgpr. Ho-O. 23. Juli 58, t 25. Okt. 85 i N. Nebel; g. 8. Sept. 58 i Dalum m. Albertine Abel, f. 19. April 27 paa Holmsland, t 19. April 98 i Faaborg, D. af Provst Leonard A. til Dalum-S. og Ida Elisab. Dor. Ostenfeld (Hansen). Se Hundrup's Fam. Bendz, S. 6. Slægt. Eielskov, S. 12. Moster Pastorinde Schiødte i Husby, Søster Pastorinde Hoskjær i Kalundborg. Hustrus Broder Sgpr. G. Abel til Ring-F Jan Peter Jerndorf Storm Rieman n (25. Nov. 95 Fakse, se der) Feb Peter Hansen Moos, f. 26. Nov i Ullerup, Sønderjylland, S. af Gaardejer Pet. Hansen M. og Mette Marie Fuglsang. St. priv. 82, Kand. 25. Jan. 87

5 739 h.i (h.-h.), Sgpr. og Skolelærer Nyord 6. April 87, kun 23 1 /* Aar gi., ord. 4. Maj, Sgpr. Vestermariæ 29. April 90, har skr. Tidsskr.art. om teol. Emner; g. 6. Marts 87 i Taarnby paa Amager m. Martha Christiane Andrea Brammer, f. 31. Marts 61 i Bogholm, Angel, D. af Lærer og Højskoleforstander Hans Asmus B. og Dora Marie Kristine Othine Boss. Se Stud. fra 82, Varde Folkeblad 5. Marts 12. Nebsager og Bjerge. Bjerge Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift Okt Frederik Theodor Jacobsen, f. 21. Nov i Odense, S. af Justitsraad, Overlæge Jac. Chr. J. og Magd. Elisab. Siemssen. St. Odense 38, Kand. 5. Nov. 46 h. (I.T.), var Huslærer paa Vadgaard, Vilsted, og senere paa Dampgaard Skovridergaard v. Hillerød, en kort Tid underviste han ogsaa v. kbh.ske Kommuneskoler, Førstelærer v. Frederiksværk Sk. 1. Mai 53, pers. Kapl. Sønderholm-N.-F. 3. Mai 57, ord. 1. Juli, Sgpr. Tjele-V. 7. Okt. 65, Gjerlev-E. 30. Aug. 75, entl. 30. Nov. 91, t 8. Feb. 92 i Nebsager. Han hørte til de Stille i Landet"; meget sjælden saa man ham udenfor hans Hjem uden netop der, hvor hans Embedsvirksomhed krævede hans Nærværelse; men denne røgtede han med stor Troskab og Punktlighed. Han mødte overalt nøjagtig paa Klokkeslaget, saa ingen kom til at vente paa ham, og han gik altid vel forberedt til sin Gjerning. Da han endnu var i Besiddelse af Legemskræfter og Helbred, var han ogsaa en afholdt Prædikant, der altid samlede godt Kirkebesøg, og Enhver kunde mærke, at han talte, hvad han selv troede, og at han med største Omhu havde lagt alt til Bette. Han var ved Siden deraf en sjælden medgjørlig og hensynsfuld Mand, der modtog Enhver, Big eller Fattig, der henvendte sig til ham, med den samme Venlighed. Han sluttede sig nærmest til den saakaldte kirkelige" Betning og var meget frisindet; men han var en altfor fredelig Mand til nogensinde at fremsætte udæskende Tanker, ligesom han ogsaa gerne tillod andre at have deres egne Meninger. Paa Grund af det noget tilbagetrukne Liv, han førte her i sine sidste Leveaar, blev han ikke kjendt af. nogen stor Kreds; men den lille Kreds, der stod ham nærmere, vil altid mindes ham i Kjærlighed og skatte hans ædle og trofaste Sindelag." (Horsens Avis 11. Feb. 92). G. 28. Juli 54 i Sønderholm m. Pauline Elisabeth Cathrine 47*

6 740 (T r i n e) B 1 i c h e r, f. 20. Feb. 27 i Vilsted, D. af Konsistorialraad, Sgpr. Laur. B. til Sønderholm-N.-F. og Soph. Amalie Blich. Broder Sgpr. C. S. Jacobsen til Borre. Fætter og Svoger Sgpr. C. P. Jacobsen til Rødby-R. Hustrus Broder Kapellan D. C. Blicher til Louns-A., Søster Pastorinde Wesenberg paa Norderø, Brodersøn Sgpr. B. Blicher til Elsted-E. Se Staml. av. de t. Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomstberett. Fam., S. 29. Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II. 13, S Marts Christen Alfred Brøndum (2. Sept. 04 Flødstrup-U., se der) Dec W i 11 i a m K i e r k e g a a r d, f. 21, Juni 1863 paa Karlslundegaard, S. af Proprietær Edv. K. og Emilie Marie Henckel. St. Haderslev Læreres Sk. 80, i Studentertiden gik jeg et Par Aar paa Kunstnernes Studieskole og tegnede under Frants Schwartz, Zahrtmann og Krøyer", Kand. 24. Jan (1.-1.), foretog en 5 Maaneders Rejse i Tyskland og Italien.90, Lærer v. de foren. Kirkeskolers Betalingsskole for Drenge Kbh. 1. Aug. 90, Lærer i Religion og Dansk v. Jelling Statsseminar. 21. Sept. 92, ord. 21. Dec. 04; g. 23. Juli 97 i Jelling m. Frederikke Dorothea Hansen. f Okt. 75 paa Eliseholm, Jelling, D. af Proprietær Aug. Fr. H. og Gottholdine Albrechtsen. Hans Farfader Laurits Christensen Kierkegaard var født c i Sæding i Nabogaarden til den Gaard, hvor Søren Kierkegaards Fader var født, og de to Familier skal have været beslægtede. Neksø og Bodilsker. Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift. (Præsten bor i St. Bodils Præstegaard) Marts Anders Jensen (20. Okt. 99 Magleby. Langeland, se der) Sept Jens Peter Agger, f. 4. Maj 1856 i Hodsager, S. af Lærer og Kirkesanger Mads A. og Mariane Jensen. Seminarieeks. 76, Lærer ved Ask Højsk. og Børnesk , opholdt sig i Kbh., informerede en Del, var bl. a. Lærer v. Nørrebros Latin- og Realsk., Stud. priv. 81, Ålumn. Valckendorffs Koll. 10. Juni 85, Kand. 26. Juni 86 h. 1 &-!.), Sgpr. Bølling-S. 2. Okt. 86, ord. 20. Okt., Hygum-H. 26. Juli 90, Fm. f. Kirkl. Foren. f. Indre Mission paa Bornholm, f. Bornholms Kredsforbund under Dansk Missions-

7 741 selskab, f. Bornholms Kreds af Præsteforeningen, B. M. f. Diakonissehuset St. Lukas Stiftelsen; har skr. Indlæg i Blade og Aviser og indsendte Prædikener i Den indre Missions Tid.; g. 29. Okt. 86 i Tulstrup (Ning H.) m, Hansine Marie Christensien, f. 7. Aug. 63 i Ask, D. af Højskoleforstander, Skolelærer Jens Pinvig C. og Mariane Hansen. Nestelsø og Mogenstrup. Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift April Laurits Peter Gnudtzmann (3. Aug. 88 Vollerslev-G., se der) Okt U 1 r i k S o p h u s B o r c h, f. 12. Juni 1845 i Skjern, S. af Proprietær Fr. B. og Joh. Fr. Frausing. St. Randers 65, Kand. 27. Juni 70 h. 1 (h. 1 h.), Huslærer hos Provst Koch i Gjerrild 23. Aug. 70 til Sommerferien 71, pers. Kapl. Grenaa-G. 17. Nov. 71, ord. 13. Dec., Sgpr. Sennels 30. Jan. 77, Adslev-M. 2. Juni 81, Lejrskov-J. 15. April 99, betr. som ikke kaldet 30. Juni; g. 2. Maj 72 i Lyngby m. Frederikke Ferdinande Vilhelmine Faurschou, f. 31. Juli 46 paa Petersminde, Trige, D. af Kammerraad, Landstingsmand Anders F. til Frederikkesminde, Tjørnegaard, Petersminde (Trige S.) og Albert. Christ. Carol. Albrectsen. Se Fam. Faurschou, S. 26. Den jydske Slægt Borch, S. 65. Søskendebørn Provstinde Wøldike i Brahetrolleborg, Pastorinderne Wøldike i Kværndrup og Borch i Randlev (hans Broders Hustru), Sgpr. P. V. Møller Flolst til Kippinge-B., Lærer, C and. theol. A. G. G. Borch (t 1897). Nibe og Vokslev. Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift Okt Frits Holger Chris ti an i, f. 19. Juli 1848 i Bjerregrav, S. af Sgpr. Carl Emil Anton C. til Nysted-H. og Anna Jacobine Foss. St. Randers 66, Kand. 21. Juni (l.-l.), i Candidataarene virkede jeg meget i en mindre, theologisk Forening, som endnu af og til har Sammenkomster," pers. Kapl. Majbølle 28. Juli 73, ord. 3. Okt., Sakskjøbing 23. Jan. 75, hvor han allerede fra 74 havde taget Bolig og med Ministeriets Tilladelse dette Aar samtidig var Medhj. for to Præster, Sgpr. 0. Nykirke 12. Sept. 77, Fm. for Nibe Foredragsforen. Har skr. mange Afhandlinger om kirkl. Spørgsmaal i Tidsskr. (Teol. Tidsskr. 86 og 98), kirkel. Blade (saaledes i Dansk Kirketid., Kirken og

8 742 Hjemmet og Annexet) og Dagblade (Nationaltidendes Søndagstillæg, Aalborg Stiftstid. og bl. a. skr. Det kirkepolitiske Bispeideal i Kristel. Dagbl. 6., 7., 13. og 15. April 09) samt udg. Prædik, paa 7 Sønd. eft. Trin. i Taanum Kirke (71), Til Advarsel mod den saakaldte Præstefrihed (80), Sexten Prædik, over de nye Texter (93), Om udvidet Liturgi. Forslag til en Reform (99), Om Frihedskrav og Samfundsliv i Folkekirken (02); har foretaget mange Rejser i Udlandet, bl. a. til Rusland, Frankrig, Italien og Palæstina (Forsommeren 08), om sidstnævnte Rejse har han dels holdt talrige af Lysbilleder ledsagede Foredrag, dels skr. Rejseminder fra det hellige Land (i National tid. 20. og 27. Dec. 08). G. 10. Juni 74 i Nysted m. Cecilie Ulrikke Birgitte Marie Pontoppidan, f. der 10. Juni 56, D. af Apoteker Frode Camillus P. af Damsholte og Ines Marie Seidelin. Se Betz: En gi. Lærers Livserindr., S. 75. Fam. Sidenius, S. 19. Slægthaandbogen, I, S. 100 og 810. Hundrup Laurits Foss's Desc, S. 7. Moders Slægt se Patriciske Slægter, II. Moster Pastorinde Hansen i Rerslev. Hustrus Faster Pastorinde Lendrop i Tjæreby Søskendebørn Sgpr. Morten Pontoppidan til Stenløse-V., Sgpr. H. P. Pontoppidan til Spjellerup-S., Pastorinde Jespersen i Baarse, Forfatter Henrik P., Professorerne Erik og Knud Pontoppidan. Nidløse. Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift Juni Harald Peter Nicolai Budde Lund (27. April 87 Munkebjergby-B., se Everdrup) Juli Hcrmaii Richard Steffensen (31. Maj 92 Munkebo, se Ørsted). ' Aug Vilhelm Emil Simonsen, f. 20. Feb i Fredericia, S. af Gæstgiver Chr. Pet. S. og Hansine Hansen (senere g. m. Overretsprokurator Andr. Pet. Seidelin i Kbh.). Store Præliminæreks. 73. St. priv. 75, opholdt sig Dec. 75 til Juni 76 paa St. Croix paa Gr. af Nervesvækkelse. Kand. 23. Juni 81 h. 1 (h.-h.), Lærer v. von Westenske Insl. Efteraar 81, Undersøger v. Kbh.s Understøttelsesforen., uord. Medhj. Harlev-F. Dec. 81, derefter i Dalby-S. til Okt. 82, pers. Kapl. Allesø-N. 18. Sept. 82, ord. 25. Okt., Sgpr. døde i samme Uge, han blev indsat, Ølgod-S. 6. Jan. 83, res Kapl. S. Omme-H. 2. Juli 84, Sgpr. Oddense-O. 17. Maj 87, tidligere Fin. f. Værger., har skr. talrige Blad-

9 743 artikler; g Maj 83 i Harlev m. ErnesteJulianeBlic h e r, f. 18. Jan. 59 i Hou v. Mariager, D. af Lærer Francisko B. af Spentrup-G. og Karen Møller; Feb. 94 i Nidløsc m. Emma Louise PI a n s i n e K o r n b e c k, f. 18. April 54 i Brandstrup, D. af Lærer Carl Fris K. og Anna Johansen. 1. Hustrus Farfader St. St. Blicher, Farbroder Sgpr. P. D. Blicher til Vinding-V. 2. Hustrus Søskendebarn Pastorinde Nørgaard i Lundforlund. Se Stamt. ov. de til Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomstberett. Fam., S. 26. Nim og Underup. Nim Herred, Aarhus Amt og Stift Okt Christian Frederik Leth (9. Sept. 85 N. Jernløse-K., se Allerup-D.) Nov Carl Vilhelm Johannes Camradt (27.. Jan. 02 Radsted, se der) April Hans Rasmussen, f. 1. Marts 1862 i Overby, Odden, S. af Gaardejer Lars R. og Bodil Nielsdatter. Fik særlig ved sin Moders Indflydelse Lov til at komme paa Seminariet paa Blaagaard, begyndte efter et Aars Ophold her at læse til Artium" (Stud. fra 83). St. priv. 83, Kand. 30. Juni 91 h. 2 (l.-h.), Sgpr. Malt-F. 5. Aug. 92, ord 2. Sept., f 9. Mai 12 efter Operation i Aarhus. Pastor R. var en stille, tilbageholdende Mand, der viede sin Embedsgerning al sin Interesse, og han var. velset og afholdt i sin Menighed" (Horsens Dagbl. 11. Mai 12). G. 13. Nov. 92 i St. Johannes K. Kbh. nx. Hansine Caroline Christophersen, f. der 20. Feb. 58, D. af Viktualiehandler Niels C. og Vilh. Jac. Amal. Berlin. Nimtofte og Tøstrup. Nørre Herred, Randers Amt, Aarhus Stift April Carl Frederik Vilhelm Bernth, f. 21. Juni 1816 i Korsør, S. af Etatsraad, Herredsfoged Laur. Andr. B. og Stephine Lange af Stillinge. St. Horsens 35, Kand. 4. Nov. 41 h. (I.-h.), pers. Kapl. Vær-N. 2. Juli Maj 48, ord. 10. Aug. 42, pers. Kapl. paa eget An- og Tilsvar Odder 5. Aug. 49, entl. 31. Dec. 88, f 22. Jan. 94 i Aarhus. I de første Aar i Nimtofte var der god Kirkegang; men da Vilh. Beck blev Præst i Ørum, søgte mange fra Nimtofte Tøstrup Pastorat derhen; der byggedes

10 744 i 1884 Missionshus i Siversted, og i Bernths senere Aar var det ofte meget smaat med Kirkebesøget." (Hans Birkelund: Nimtofte Præster i Fra Randers Amt 1913, S. 134). G. 29. Okt. 44 i Fredericia m. Andrea Marie Amalie Emmaline Bechmann, f. 30. Okt. 15 paa Hovedgaarden Rask, Hvirring, f 10. Juni 96 i Aarhus, D. af Konsistorialraad, Sgpr. Hans Gram B. til Raarup og Charl. Nic. Qvotrup. Broder Sgpr. T. A. B. til Kegenæs paa Als. Søstre Pastorinderne Holst i Ringkjøbing og Rosendahl i Urlev. Hustrus Brødre Sgpr. N. K. B. til Hunseby og Sgpr. R. Q. Bechmann til Vejlby-H April Mogens Christian Mogensen (9. April 94 Astrup-T., se der) Juni Julius Wind feld, f. 16. Aug i Gjerding, S. af Sgpr. Rasm. W. til Kristrup og Ane Helene Heide. St. Randers 85, Kand. 23. Jan. 91 h. 1 (l.-*l.), i Kandidataarene var jeg Lærer ved forskjellige Skoler i Kbh. samt deltog i Menigheds- og Missionslivet dér", pers. Kapl. Kristrup (hos sin Fader) 12. April 93, ord. 19. April, Fm. f. Værger., Hjælpekasse og Sygeplejeforen, samt f. Nimtofte Privatskole; g. 14. Okt. 94 i St. Jacobs K. Kbh. m. Anna Christine Thomsen, f. 22. Dec. 68 i Reykjavik, D. af islandsk Købmand Hans Theod. Aug. T. og Anna Christine Sørensen. Faster Provstinde Stochholm, Borup. Morfaders Fader Sgpr. Rud. Pet. Heide til Boddum-Y. (f 1826). Se Fra Randers Amt 1913, S. 134 f. Stud. fra 85. Nørre Nissum. Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift Feb Christian Matthæus Carstensen (15. Jan. 86 Krogsbølle, se der) Maj Adolph Lauritz Hansen.(1. Sept. 04 Øde-Førslev-S., se der) Sept Carl Christoph Julius A s s c h e n f e Id t - H a n s e n, f. 28. Juni 1856 i Flensborg, S. af Sgpr., Dr. phil. Pet. H. til S. og N. Kongerslev-K. og Clara Georgine Charl. Theod. Asschenfeldt. St. Viborg 74, Kand. 29. Jan. 79 1, (I.-L), straks derefter Huslærer hos Pastor Piper i Refsnæs Præstegaard, pers. Kapl. Halsted-A. 2. Sept. 80, ord. 13. Okt., Sgpr. Sæby 4. Sept. 82, B. M. f. Dansk Missionsselskab 90, entl. 18. Sept. 92. Rejsepræst med Bolig paa Frederiksberg f. Kirkl. Foren. f. Indre Miss. i Danmark Sept. 92 Feb. 96, Sgpr. Slemminge-F. 20. Feb.

11 745 06, tillagt Familienavnet Asschenfeldt-Hansen v. Øvrighedsbevis 25. Jan. 06,, Forstander f. Nørre Nissum Seminar. 06, tillige f. Højskolen Efteraar 09-1 April 12, har skr. Arl. t. Indre Miss. Tid. og andre kirkel. Blade samt udg. Hedningemissionsbladet Missionsbudet" 88 08, og fra 93 tildels sammen med J. Lorenzen) en aarlig Række Børnefortællinger, For mine smaa Venner", af hvilke han dog ikke selv har forfattet nogen, endvidere en Række kirkehistoriske Smaaskrifter: 1. Saul fra Tarsus og den første Menighed (3. Opl. 89), 2. Fra Antiokia til Rom. Pauli Livsvirksomhed (2. Opl. 92), 3. Pauli Vidnesbyrd. Skildring til Selvprøvelse (2. Opl. 93), 4. Den lille Hjord (2. Opl. 93), 5. Israel efter Kjødet (86), 6. Staden paa Bjerget (86), 7. Fra Blodvidnernes Dage (86), 8. Fra Martyrskarens Række (86), 9. Cyprian, en Biskop efter Herrens Hjerte (87), 10. Ræve i Herrens Vingaard (87), 11. Fra Kejser-Kirkens Dage (87), 12. To trofaste Herrens Vidner i Kejserkirkens Tider (87), 13. Munkeliv i Østerland (87), 14. En Aandens Kæmpe. Augustinus (88), 15. Fra Klosterlivet. Det østerlandske Munkeliv (88), 16. To klare Stjerner paa Klosterlivets Horizont (88), 17. Fra Herrens Sejrstog (88), 18. Missionen i Nord (89), 19. Paven og Pavedømmet indtil Reformationen (90, 2. Opl. 01), 20. Røster i Ørkenen (90), 21. Et udvalgt Redskab. Mort. Luther og Reformationen (91), 22. Fra Reformationstiden (91), 23. Jesuiterne og Nutidens Pavedømme (91), 24. Lære og Liv (91), 25. En mørk Nattetid i Guds Kirkes Levnetsløb (92), 26. Lysglimt i Mørket (92), 27. Morgen men ogsaa Nat (92), 28. Sektbevægelsen i Nutiden (92, 2. Opl. 02), 29. Tilbageblik og Fremblik. Afslutt. kirkehist. Skildr. (93), endvidere Fra Guldgruben. En Bibelforklaring. I. De 5 Mosebøger, II. De historiske Bøger, III. Jobs Bog, Psalmernes Bog, IV. Salomons Ordsprog. Profeten Esajas. V. Profeten Jeremias. De apok. Bøger (94-00), VI. De fire Evangelier (01 02), VII. Apostlenes Gjerninger og Pauli Breve (02 03), Hvor længe? Opraab ang. Sædelighedssagen (94), Billedmission (96), Rejseminder (97), Fra de skønne Græsgange for Lammene i Herrens Jord (97), Fra Vendsyssel I II (99), TusindaarsrigeL (99), Fra stille Bibel-Timer (Christelig Samler 5. IL, 02), Hvad er Bibelkritik? Et lille Indlæg i et brændende Spørgsmaal (02), Blandt Indianerne. Nogle Træk fra Indianer-Missionæren David Zeisbergers Liv (Christelig Samler, 10. H., 03), Hvorledes den skotske Frikirke blev til (Christelig Sam-

12 746 ler, H., 03), Tale v. forhv. Præst, Dr. phil. Peter Hansens Jordefærd i S. Kongerslev d. 30. Apr (03), Kirkehistorie for Menigheden, I II (07 08), Kortf. Oversigt over Romerbrevets Indhold (07), Provst Deichmann. Nogle Mindeblade (2 Opl. 07), Kristi Billede i den gamle Pagt, belyst v. en Række Vidnesbyrd fra den gamle Pagt, sammenstillede med dertil svarende Ord i den nye Pagt (10), Bibelen i Børnenes Haand. I. Markus-Evangeliet udlagt i 136 Smaastykker. Til daglig Bibellæsning for Børn (11), Ledetraad i Troesog Sædelære (særlig beregnet paa Seminariebrug) (12), Vor Bibel. En kortfattet Oversigt over Bibelens Skrifter (ligeledes) (12), Tag Jesus med! En lille Mindebog for Konfirmander (13) samt sammen med J. Lorenzen: Før Juleferien (01 08) og sammen med C. J. Holt: To Foredrag, I. Faren ved Bibelkritiken, II. Vor Frelsers Syn paa det gamle Testamente (06), har endvidere samlet Sjælens Spørgsmaal og Suk samt Herrens Svar (01), Kom i Hu! En lille Mindebog til daglig Brug (08) og udg. Fra de gamle Stier, 6 Prædikener (07); g Dec. 82 i Lundforlund m. Emilie Christine Sørensen, f. 29. Mai 59 i Lundforlund, f 10. Juli 90 i Sæby, 2 1. Maj 95 i Classenske Boligers K. Kbli. m. Agnes O k t a v i a Ingeborg Hedevig Sørensen,,f. 20. April 66 i Lundforlund, begge Døtre af Lærer Rasmus Emil Kirkerup S. og Louise Hedv. Hviid. Se Vilh. Beck's Erindr., S Indre Miss. Hist., S Morfader ksl. Superintendent i de tyske Kirkesogne i Sønderjylland, Overkonsistorialraad Christoph Carl Jul. A. til Flensborg Nic. K. Nordby paa Fanø. Skads Herred, Ribe Amt og Stift Juni Poul Ludvig Trojel (6. Mai 90 Skivholme-S., se der) Juni Søren Hager up Holek (8. Okt. 01 Brønshøj K. Kbh., se der) Jan Hans Winding Koch (entl. 8. Feb. 09, se Solbjerg K. Frederiksberg) Mai Anton Alexander Benjamin X i e 1 s e n, f. 26. Nov i Kbh., S. af Fuldmægtig i Ivbhs Overpræsidium, Kancelliraad Ernst Pet. Soph. N. og Birg. Marie Mazar de la Garde. St. Schneekloths Sk. Kbh. 86, Kand. 25. Juni 94 h. 1 (!.*-*!.), i Studenteraarene og Kandidat

13 747 aarene underviste jeg en Del privat og ved Skoler, og i Slutningen af min Studentertid samt Kandidattiden tog jeg Del i Menighedsarbejdet i Valby-Hvidovre Sogne under nuværende Provst Ussing", Ord. Till. som Sømandspræst Newcastle 12. Okt. 96, ord! 21. Okt., Sgpr. Alslev-H. 6. April 01, Provst for Skads Herred 9. April 10 (kst. 1. Juli 09), har skr. enkelte Prædik, og andre Smaastykker t. forsk, kirkel. Blade; g. 15. Mai 97 i Jesus K. Kbh. m. Helga Westring, f. der 31. Aug. 70, f i Juli 13 i Nordby, D. af Overdyrlæge i Hæren Gustav Fr. W. og Jensine Laurine Jensen. Moders Slægt, se Slægthaandbogen, I, S David Monrads Desc., S. VI. Stud. fra 86. Farfader Skuespilleren, Prof. N. P. Nielsen. Søskendebørn Pastorinderne Kynde i Fensmark og Thaarup i Tørring, Næstsøskendebarn Sgpr. J. C. Kali til Lynge-B. Moders Søskendebørn Sgpr. H. Monrad til Frederiks K. Kbh. og Valgmenighedspræst Niels Lindberg's Hustru i Kjerteminde. Nordby paa Samsø. Samsø Birk, Holbæk Amt, Aarhus Stift Mai C a r 1 E r a s m i O 11 e r s t r ø m (9. Marts 88 Tyrsted-U., se der) Mai Kristian Sofus Borgen (30. Juni 99 Lejrskov-J., se der) Aug Johannes I m m a n u e 1 Viggo Hansen Holm, f. 28. Juli 1859 i Vejen, S,, af Sgpr. Soph. Carl Viggo Hansen til Hammer-L. og 2. Hustru Anna Nic. Joh. Holm. St. Herlufsholm 77, Kand. 21. Jan. 85 h. 1 (l.-h.), Kapl. pro loco Hammer-L. 8. Mai 85, ord. 13. Mai, Sgpr. Øslbirk-Y. 16. April 91, Medl. af Sygekassenævnet, entl. eft. Ansøgn. m. Pension 13. Marts 08, tillagt Familienavnet Holm 13. Juli 08, flyttede 27. Okt. s. A. til Vejle, drev Forsikrings- og Agenturvirksomhed (Forsikringsselskaberne Danmark" og Vort Land" m. m.) f 18. Juli 13 i Aalborg; har udg. Vejledning L. Samtaler med Børn om Guds Rige (2 Opl. 97), Guds Rige. Korlf. Fremstilling for Skole og Hjem (98); g. 16. Sept. 85 m. Johanne Louise Haase, f. 5. Aug. 60, D. af Baandhandler, senere Handelsagent i Kbh. Peter Nic. Edv. H. og Carol. Antoinette Melbye. Se Kolding Avis 21. Marts 08. Dimitt. fra Herlufsholm Juli Aage Ernst Andreas Bayer, f. 15. Aug 1872 i Kbh., S. af Revisor og Fuldmægtig i Bikuben

14 748 Chr. Fr. B. og Andrea Margr. Kirstine Rasmussen. St. Borgerdydssk. K. 91, Kand. 26. Juni 97 h. 1 (l.-h.), uord. Medhj. Lyderslev-F. (hos Provst Hammershaimb) 1 / 2 Aar, Lærer en kort Tid v. et Par kbhske Pigesk., pers. Kapl. Karby-H.-R. 21. Juli 99, ord. 16. Aug., res. Kapl. sst. 1. Aug. 00, Sgpr. Redsted-H. 18. April 03, har skr. Smaaart. i Dagblade; g. 5. Okt. 00 i Ordrup m. Anna Cathrine Jensen, f. 15. Jan. 74 i Kbh., D. af Partikulier, Husejer Rasmus J. og Emilie Lund. Søskendebarn Pastorinde Bloch i Falslev. Se Slægten Bayer, S. 30. Norderø Præstegæld (se Færøerne). Nordrup og Farringløse. Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift April Peter Carl Christian Neergaard, f. 20. April 1827 i Sjelle, S. af Provst Joh. Thorn. N. til Fakse og Juliane Elisa Ponsaing. St. Frederiksborg 45, Sekondløjtn. i ArLilleriets Krigsreserve 30. Sept. 51 (Anciennitet fra 5. Mai 50), Kand.'12. Juni 54 h. 1 (1.-1.), Huslærer i Sydsverrig, pers. Kapl. Hørby 8. April 64, ord. 27. April, Sgpr. Harridslev-R. 10. Sept. 69, Flade-G. 30. Aug. 75, Provst for Horns Herred 10. Juni 79, R. 22. Dec. 00, entl. 31. Dec. s. A.,, f 1. Aug. 03 paa Frederiksberg.,,N. tilhørte nærmest den grundtvigske Retning. Da N. kom hertil Egnen, var han allerede en ældre Mand, og det kan vistnok siges, at han udførte den betydeligste Del af sin Livsgærning i vort Lands nordlige Egne. Naar man færdes ovre i Vendsyssel, træffer man ofte Mennesker, som med stor Hengivenhed mindes deres afdøde Præst. Mange af hans Konfirmander vil mindes den gamle Provst N. som en alvorlig Mand, hvis Vidnesbyrd var ærligt og oprigtigt." ( P." i Ringsted Folketid. 1. Aug. 03), har skr. Nytestamentlige Studier (61), Markus-Evangeliets Oprindelighed (80), Hvad kan man vente sig af den indre Mission her i Vendsyssel? (2 Opl. 84), Om vor kristne Daab og vor Vedbliven i den (86), Skal vi tillade hverandre at tage feil? (86), Det tredje Parti", En uløst Gaade fra Bethesda-Mødet (90). G. 6. Mai 70 i Gjentofte m. Fanny Emilie Schutt, f. 9. Juni 36 paa Hardenberg, f 8. Marts 06, D. af Mejeriforpagter Fr. DHL S. og Margr. Prehn. Se Nationaltid. 3. Aug. 03. Fam. Neergaard, S. 42.

15 Marts Erik Thaning, f. 25. Maj 1872 i Sulsted, S. af Sgpr. Jakob Georg T. til Lunde og 2. Hustru Ane Dor Winde. St. Odense 90, Kand. 23. Jan (l.-i.), Manuduktør i Dogmatik og Ny Testamente, særlig med Eksaniensforberedelse for Øje 97 98, pers. Kapl. Gladsakse-H. 20. Sept. 98, ord. 26. Okt.; har udg. Jeg spørger. En Brevveksling om moderne Tvivl (12), Sig os hvordan (13); g. 28. Nov. 98 i St. Andreas K. Kbli. m. Laura Olivia Mathilde Bayer, f. 10. Aug. 72 i Aarhus, D. af Etatsraad, Ingeniør, Formand i Patentkommissionen Carl Gottfred B. og Marie Aug. Thorbjørnsen. Næslsøskendebarn Pastor P. Thaning v. St. Hans Hosp.-B. Se Slægt. Bayer, S. 88. Fam. Thaning (95), S. 9. Nordstrømø Præstegæld (se Færøerne). Nors og Tved. Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift Nov Peter Christian Jensen, f. 17. April 1841 paa Vestergaard, Skibsted, S. af Gaardejer Jens Nielsen og Kirst. Christensen. St. priv. 62, Kand. 23. Juni 68 h. 2 (h.-h.), Missionær i Grønland 20. Marts 69, ord. 28. April, f 2. Nov. 99 i Nors; g. 12. Mai 69 i Mou m. I d e N i n a Elisabeth Knuhtsen, f. 4. Sept. 46 i Holbæk, D. af Sgpr. Theod. K. til Mou og Anne Bosine Krumni (Keyser) Jan Hans Christian Matthias Krarup, f. 22. Sept i Hygom, S. af Provst Enoch Chr. K. til Søften-F. og Anne Marie Krarup. St. Aarhus 63, Kand. 23. Juni 69 h. 1 (l.-h.), underviste i Kommune- og Privatskoler i Kbh., pers. Kapl. Bjørnsholm-M. 9. Nov. 70, ord. 30. Nov., Sgpr. Hammer-H. 21. Feb. 76, Hasle-S.-L. 26. Feb. 85, Fm. f. Værger., har skr. enkelte Boganmeldelser og Søndagsprædikener i Dagbladene; g. 16. Aug. 72 i St. Johs. K Kbh. in. Cecilia Johanne Severine Hall, f. 6. Jan. 50 i Holbæk, D. af Grosserer i Kbh. Carl Chr. Fr. H. og Karen Pouline Hasle. Søskendebørn Provst H. C. M. Krarup til V. Brønderslev-S., Sgpr. Macdonald Vissing Øllgaard til Fruering-V., Birkedommer, Cand. theol. P. Sveistrup, Pastorinde Holten i Torning, Sgpr. K. P. Lind til Hammer og Cand. theol. H. C. M. K. Eiler. Se Stamt. ov. den Krarupske Fam. (71), S. 7. Fam. Krarup (95), S. 11.

16 750 Norup med Filialkirke i Hasmark. Lande Herred, Odense Amt, Fyns Stift. (Hasmark Filialkirke indviedes 27. Nov. 1892) Feb Christian Ole Stephan Spleis (31. Mai 88 Egebjerg, se der) Aug Thomas Gottfried Thomsen (21. Okt res. Kapl. St. Mortens K. Randers, se der) Dec Hans V a 1 d e m ar Olsen (22. Aug. 04 Alrø, se der) Nov Nicolai Christian Adolph Melassen, f. 7. Nov i Kbh., S. af Bødkermester Jesper N. og Bertha Fr. Christensen. St. Reykjavik 85, Kand. 26. Juni (i.-*l), Lærer, Kat. Helligaands K. Kbh. 6. Marts 93, ord. 15. Marts, ksl. Sgpr. sst. 1. Jan. 2. Mai 95, Sgpr. Helgenæs 26. Jan. 97, Kommunalrevisor, Fm. f. Norup Sogns Foredragsforen , f. Værger, og f. Norup Sygeplejeforen. siden dens Oprettelse 06, B. M. f. Norup Husflidsforen, siden dens Oprettelse 06, Medarb. v. de religiøse Søndagsari, i Aarhus Amtstid ; g. 25. Nov. 97 i Helligaands K. Kbh. m. Signe Nathalie Jensen, f. der 14. Aug. 74, D. af Detailhandler Anders.1. og Joh. Jensen. Se Stud. fra 85. Nyborg med Filialkirke i Hjulby. Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyns Stift. (Filialkirken i Hjulby indviedes 17. Juni 1883) Nov Bernth Christoph Wilkens L i n d H j o r t, f. 2. Sept i Præstkjær, S. af Sgpr. Niels Schiørring H. til Tømmerup og Karen Cathr. Lind. St. Melropolitansk. 48, Kand. 19. Jan (l.-l.), Huslærer hos Etalsraad Broberg paa Christianshavn Foraar 54 til Foraar 57, Adjunkt Odense 9. Aug, 57, Sgpr. Lyksborg, Flensborg Provsti, 6. Mai 59, ord. 6. Juli, St. Michaelis K. i Slesvig By 20. Feb. 63, suspenderet af den oprørske Regering 7. Feb. 64, entl. 28. Okt. s. A., Timelærer v. Almueskoler i Kbh. fra Efteraarel 64, res. Kapl. Asminderød-G.-F. 12. Jan. 66, Fm. for Sogneraadet og for Komitéen til Opførelsen af Humlebæk Kirke, R.* 16. Juli 86, Provst for Vinding og Gudme Herreder 14. Juli 87, D. M. 1. Nov. 95, Fm. for Komitéen til Opførelse af Hjulby Kirke, f. Børnehjemmet, Nyborg Asyl, Soldaterhjemmet, Nyborg tekniske Skole, Menighedsplejen etc. i Nyborg, endv. f. Stefansforeningen 84, f. Fyens Stifts Kon-

17 751 vent og f. Foreningen Effata, entl. som Provst 1. Jan. 07, entl. 31. Dec. 07, f 11. Dec 11 i Nyborg. En Mand, hvis rige Initiativ, mange Interesser og store Kærlighed til den By, hvor han i 37 Aar virkede, man kan takke for, at en Række smukke filantropiske Virksomheder blev rejste. Vi skal nævne Børnehjemmet, som opførtes i 1873, hvis Tilblivelse i første Bække skyldes ham. I 1881 lykkedes det ham at faa stiftet Soldaterhjemmet i Nyborg, det første af den Art i Landet. Sammen med Biskop Stein stiftede han den hele Landet omfattende Stefansforening, som han blev Formand for, og som først resulterede i Diakonissehjemmet, der snart udvidedes til at optage epileptiske Drenge og senere førte til Epileplikerhjemmet ved Nyborg. Endelig skal vi nævne, at det for en væsentlig Del skyldes hans Energi, at Hjulby fik sin ny Kirke, ligesom Teknisk Skoles Tilblivelse gaar ind i den smukke Bække af Mindesmærker, som kan fortælle om Provst Hjorts rige Virken for Nyborg By og Egn. Den sønderjyske Sag laa ogsaa Provst Hjort stærkt paa Sinde, og varmere Talsmand end ham, naar det gjaldt vore Landsmænds Sag Sønden Aa, fandt man ikke. I en lang Aarrække var han Formand for Fyns Stiftskonvent" og for Foreningen af Døvstumme, oplært efter Talemetoden", af hvilken sidste han senere blev Æresmedlem. Om de Grundsætninger, der har været de ledende i Provst Hjorts Forkyndelse, udtalte han selv ved en Kirkehøj tidelighed i Nyborg paa hans 25 Aars Jubilæumsdag i 1895: En Præst raaa ikke vælge en lille Kreds af Menigheden og betragte andre som Klinten i Hveden. Der var saa mange smaa Partier, og det havde bl. a. Paulus draget til Felts imod, idel han sagde, at man ikke maa tilbede et skrøbeligt Menneske, men kun sin Gud. Man saa desværre saa mange Steder, at en Del af Menigheden fordrer, at Præsten skulde prædike, som den ønskede, og saa til Gengæld hyldedes han som en Profet. Han (Provst H.) ønskede at staa midt i sin Menighed og at kunne sige: Fri vil jeg leve, og fri vil jeg dø." (Nyborg Avis 12. Dec. 11). I samme for 13. Dec. skr. En gammel Lærer" bl. a.: Afdøde Provst, H. vil mindes af Provstiets Lærere som en mild og forstaaende Visitator; han forstod meget vel at bedømme en Skoles Standpunkt, og de venlige Ord, han ved Visitatsens Slutning henvendte til Børnene, fik fra deres glade Ansigter det Svar: Vi glæder os til Deres Komme; De kommer med

18 752 Solskin og ikke som et Uvejr.'' Særlig skylder Provstiets Lærere ham Tak, fordi han saa trofast stod paa deres Side da Embederne for vel en halv Snes Aar siden blev omregulerede." Se ogsaa for 19. Dec. 11. Har skr. fl. Bladart. bl. a. i Nationaltid. om Sprog- og Kirkeforh. i Sønderjylland og en Piece om Diakonissesagen samt udg. Jens Krog. Et Livsbillede (80), Nikolaj Gottl. Blædel. Et Livsbillede m. Portr. (81). Tale v. Kammerherre Niels Krabbe v. Kroghs Baare (81), Biskop Martensen og de danske Sprogreskripter i Slesvig (83) og sammen med J. M. L. Hjort: Ved Forpagter V. K. Hjorts Jordefærd (82). G. 29. Dec. 57 i Garnisons K. Kbh. m. Anna Sophie Mathilde Jacobsen, f. 17. Marts 33 i Kbh., D. af Galanterihandler Vilh. Carl J. og Julie Vilh. Marie Nansen (Nathanson) (Søster til Sgpr. Ferd. N. til Højelse-L. og Sgpr. Jacob N. til Taps). Slægt se under Elmelunde. Hustrus Søster Pastorinde Krog i Kjerteminde. Søskendebørn Pastorinde Borup i Skamstrup, Højskoleforstander Ernst Trier i Vallekilde, Cand. theol. William Jacobsen (f 1896), Sgpr. O. Jacobsen til Børglum-F., Digteren Henrik Hertz" Hustru. Se Patriciske Slægter, I, S Simon Lazarus og hans Efterk., S., Feb Jens Theodor Nikolai Løgstrup, f. 10. Juni 1853 i Banders, S. af Overlærer Hans L. og Maren Ussing. St. Banders 71, Kand. 20. Jan (1.-1.), Lærer v. Neves Latin- og Bealsk, Kbh., 1 / i Aar, pers. Kapl. N. Vedby-N. Alslev 5. Okt Sept. 80, ord. 23. Nav., Sgpr. Helligsø-G. 5. Aug. 80, entl. 3. Mai 90, Sekretær foldet danske Missionsselskab med Bopæl i Fredericia 16. Okt Juni 08, fik v. det skandinaviske Missionsmøde i Kristiania 89 dannet Udv. f. Nordiske Missionsmøder med Provst J. Vahl som Fm., var selv Medl. deraf 89 12, B. M. for 'det danske Missionsselskab og 07 08, B.* 12. Maj 03, Honorary Foreign Mejmber of the British and Foreign Bible Society 23. April 06, har besøgt Midtpunkterne for Hedningemissions-virksomheden i Norge, Tyskland, Holland, Schweiz, England og Skotland og var med til det kirkelige Missionsselskabs Hundredaarsfest i London 99, repræsenterede del danske Missionsselskab v. det britiske Bibelselskabs Hundredaarsfest i London 04 og deltog i Verdens-Missionskonferencen i Edinburgh 10, var Medudg. af Missionsbudet 88 07, har foruden Art. i kirkel. Blade, særligt Dansk Missionsblad, i Kirkehistor. Saml. skr. Bygning af Kirker i Dan-

19 753 mark i vor Tid, i Bladet Arkitekten en Art. om Nyborg Præstegaard samt i Særtryk en Piece Oplysninger for Besøgende i Nyborg Kirke og udg. Den nyere danske Mission blandt Tamulerne, m. Kort (85), David Livingstone (Af Diakonissestiftelsens Almanak", 87), Ihle og Siloam, m. Portr., Bill. og 1 Kort (Gudel. Smaaskr., 87), Slægten Løgstrup (87), Schlesch og Betanien, m. Portr. og Kort (Gudel. Smaaskr., 88), Nordisk Missionshaandbog, m. Portraiter og 1 Kort (89), Missionæren David Livingstone (1. Opl. 93, 4. Opl. 98), Nordens Missionærer 1893 (93), Samvittigheden. Et ethisk Forsøg (94), Vor Mission (95, 3. gjennems. og forøg. Udg., 97), Nordiske Missionærer En lille Missionshaandbog (97), Den evangeliske Mission i China (98), Vejledn. t. Missionslæsning (98 og 06), Det kirkelige Missionsselskabs Hundredaarsfesl (99), Missions-Erindringer fra London, I III (00), Det danske Missionsselskabs Historie i 80 Aar. Med 100 Bill. og 2 Kort (01, ny Udg. m. 150 Bill. og 4 Kort, 05, ny Udg. m. 225 Bill. og 5 Kort, 07), Nordiske Missionærer 1902 samt en Oversigt over de under Boxerurolighederne myrdede nordiske Missionærer (02), Det danske Missionsselskabs Hist (Tillæg t. Udg. for 1905, 07), Ledetraad gennem det danske Missionsselskabs Hist. (08), Verdens-Missions-Conferencen i Edinburgh (10), Kom over og hjælp os! Smaastykker om Hedningemissionen (I, 11), Bed og arbejd for dem, der er langt borte. Ap. Gern. 2, 39 [1, 12); g. 13. Okt. 80 i Aarhus Domkirke m. Marie Larsen, f. 26. Aug. 57 i Aarhus. D. af Skoniagermester, Retsvidne Lars L. og Ane Dor. Carol. Kirst. Liisberg. Søskendebørn Pastorinde Jepsen i Nykjøbing M. og Realskolebestyrer, Cand. theol. B. T. Ussing. Næstsøskendebarn Provst, Lic. theol. H. Ussing, Jesusk. Kbh. Morbroder Sgpr. L. K. K. Ussing til Ørbæk. Hustrus Mormoder Pastorinde Winther i Hundslund. Se Vilh. Beck's Erindr. S. 153 f. Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II, 13, S. 50. Slægt. Løgstrup, S. 7. Slægt. Ussing (10), S. 16. Stud. fra 71. Biogr. Leks. Residerende Kapellan Jan Christen Frederik Skouboe (21. Aug. 91 Forstander Skaarup, se der) Okt Niels Valdemar Ravn, f. 25. Jan i Hasle, S. af Provst Chr. Albr. R. til Hjembæk-S. og Anna Mathilde Friess. St. Schneekloth's Sk. 79, Kand. 48

20 Juni ^*1.-*1.), Lærer v. Helsingør ko mm. Latin- og Realskole Juni 85 til Sommerferien 87, ord. Medhj. Vejle-H. 31. Maj 87, ord. 15. Juni, er till. Præst for den kgl. Døvstummeskole og for Epileptikerhjemmet i Nyborg, B. M. f. Foreningen Effata, har skr. nogle trykte Prædikener og Lejlighedstaler (særlig som Bidrag til de døvstummes Blad Effata samt Bidrag til Barsøe's og Oehlenschlåger's Postille: El Kirkeaar); g. 31. Maj 93 i Hornstrup m. Jenny Andrea Severine Jensen, f. 21. Sept. 73 i Lysholt, D. af Landstingsmand, Gaardejer Pet. J. til Store Lysholt og Petrine Marturine Jensen. Se Slæglhaandbogen, I, S Stud. fra 79. Nyker. Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift April Christian Henrik Otto Rasmussen, f. 4. Nov i Aarhus, S. af Regimentsdyrlæge Niels R. og Jac. Louise Amal. Bidsted. St. Aarhus 43, Kand. 14. Jan. 50 h. (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Raklev 4. Feb. 57, ord. 4. Marts, Sgpr. Rø 14. Feb. 68, entl. 6. Juli 89, f 5. Jan. 92 i Kbh.; g. 27. Okt. 57 i Refsnæs m. Betzy Marsilia Camilla Struch, f. 28. Juli 29 i Roskilde, f 9. April 13 paa Frederiksberg, D. af Sgpr. Peter Hemming S. til Refsnæs og Vilh. Theodora Westermann. Broder Sgpr. T. A. V. Rasmussen til Rørby. Søstre Pastorinderne Jensen paa Sandø og Thisted i Tømmerup Okt Theodor Frederik Laurenti ns Larsen (5. Aug. 02 Sørbymagle-K., se der) Sept Theodor Julius Carl Georg Rendtorff, f. 22. Juli 1869 paa Vindum Overgaard, S. af Partikulier Herman R. og Elise Marie Kuhl. St. Viborg 88, Kand. 14. Juni 93 h. 1 (l.-*l.), Lærer v. Viborg komm. Skolevæsen c. 1 Aar, Huslærer 1 Aar, Sgpr. og Skolelærer Venø 19. Marts 96, ord. 25. Marts, har af og til skr. Bladart.; g. 20. April 96 i Søndre Sogns K. Viborg m. Julie A1 b i n e Mathilde Philipsen, f. der 22. Dec. 71, D. af Maskinfabrikant Eskild P. og Nina Fr. Christensen. Se Die Familie Rendtorff (Kiel 03). Stud. fra 88. Øster Nykirke. Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Dec Axel Frederik August Hallas (16. Juni 88 Bredsten, se der).

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG SCHRØDER- SLÆGTEN PAA GRUNDLAG AF JOHS. E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG VED FREDERIK SCHRØDER SÆRTRYK AF 2. UDGAVE KOLDING KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI 1937 Efterskrift af E.6.2.2.1

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Halvor Petersen 2005 1 P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Copyright 2005 Halvor Petersen Ejlskovvej 2, Himmelev 4000 Roskilde

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN Det lyder maaske lidt mærkeligt, men derfor er det ikke mindre rigtigt, at Herregaardene skylder Skibsfarten deres Oprindelse. I Oldtiden var Jorden nærmest Fælleseje, Broncealderens

Læs mere

5. AANDSST0BNING. Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk

5. AANDSST0BNING. Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk Christiansen (1828.,-1916), hvis Farfadel' af samme Navn og. Virke var omkommen 1807 som Englændernes Krigsfangel døde 23. Juni 1916 i Rønne efter, selv barnløs, at have testamenteret over 200000 Kr. til

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN HARDSYSSELS AARBOG UDG IVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 45. BI ND KØBENHAVN l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN 1951 Samfundets styrelse: Amtmand A. Karberg. Ringkøbing (formand). Forf,1tteren,

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere