Nørre Nebel og Lydum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørre Nebel og Lydum."

Transkript

1 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St. Nikolai K. Svendborg m. Karen Margrethe Høyrup, f. 18. Feb. 81 i S. Kirkeby, D. af Sgpr. Carl H. til Humble og Aug. Møller. Naur og Sir. Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift Jan Andreas Peter Vilhelm Gregersen (22. Sept. 86 Stauning, se Hornslet) Feb Andreas Aariis Liisberg (17. Marts 91 Skibet, se Rødhy-R.) Juni Niels Christian Hansen, f. 15. Sept i Aalborg, S. af Overdyrlæge v. Aalborg kommunale Slagtehus, R. af Dbg. Hans Pet. Heinr. H. og Anna Laura Westh. St. Aalborg 84, Kand. 18. Juni (*1.-I.), Privatlærer v. fl. Sk. i Kbh. og paa Frederiksberg 89 91, ord. 1. Juli 91, underviste samtidig med sin Præstegerning her et Par Gange ugentlig v. Skoler i Holstebro, entl. 5. Jan. 97, Lærer v. St. Annæ katolske Sognesk. i Kbh. S. Aug. 97 til Maj 08, tillige Lærer i Tysk v. Klauman's Sk. i Kbh. S. Aug. 97 til Juli 10, tillige en Tid fra 97 Lærer v. Bendixen's Kursus, Skoleembedseks. v. Tillægsprøve (Latin, Tysk) 8. Juni 98, tillige Lærer v. Købmandsskolens Aftenhold (for Kvinder) Sept. 06 og v. Kbh.s kommunale Aftenkursus (for Mænd) Okt. 06, tillige Gymnasielærer v. St. Andreas Kollegiets fuldstændige højere Almensk. i Ordrup Maj 08, Red. af Nordisk Ugebl. f. katolske Kristne 1. Jan. 10, har deri skr. en Mængde Art. og flere Art. i Kirkeklokken samt udg. Julehilsen (01 og 02), Bibelhistorie for Folkeskolen (03, overs, efter Schuster-Mey's Biblische Geschichte), Pastor Moe som Sandhedsvidne (04), Fra Henrik VIIFs Dage, Skildr, fra d. 16. Aarhundredes England m. Illustr. (08), En lille Pintsebog (10), Rosenkransbogen (10), Kommunionsbønner (12), Aloysiusbogen (12), Den fuldkomne Anger (13), Den daglige Messe (13) og sammen med Halfdan Kejser og Johs. Jørgensen: Den katolske Kirkes Messebog paa Dansk og Latin (07); g. 28. Aug. 91 i St. Johannes K. Kbh. m. Agnes Petra Caroline Eriksen, f. der 18. Marts 70, D. af Justitsraad, Sekretær i Kbh.s Bygningskommission, R. af Dbg. Ferdin. Carl Chr. E. og Constance Soph. Mathilde Schnipp. Se Stud. fra 84.

2 Feb Jørgen Christian Pedersen Skydsgaard (24. Aug. 01 S. Næraa, se der) Okt Carl Bertel Olsen (2. Nov. 06 Lunde-O., se der) Feb Peder Christian Fredsted, f. 14. April 1873 i Fredsted, S. af Boelsmand Lars Pedersen og Margr. Pedersen Due. St. priv. 93, Kand. 15. Juni (n.-h.), Alumn. Borch's Koll. Dec April 01, Manuduktør og Lærer i Kbh., Lærer Sørup Højsk. 1. April Nov. 02, v. Djurslands Højsk. 1. Nov Nov. 05, tillagt Familienavnet Fredsted v. kgl. Bev. af 18. Nov. 05, uord. Medhj. hos Pastor Johs. Clausen i Vonsild-D. 1. Jan. 1. Maj 06, Lærer v. Risgaard Højsk. 1. Nov. 06, ord. 6. Marts 07, den 1. April 1901 holdt jeg Dimisprædiken i Frue Kirke i København for 3 Tilhørere, hvoraf de to sad og fulgte med i hver sin Prædikenopskrift. Jeg fik Karakteren Non contemnendus, som jeg er stolt af, da den, saavidt vides, er enestaaende i de praktiske Prøver i Gejstlig Stat"; Sekr. og Kasserer for Kristel. Foren. t. vildfarende Børns Redn. i Ringkjøbing Amt 07; g. 17. April 07 i Lyngby v. Grenaa m. Katrine Jensen, f. 1. Maj 83 paa Rolighed, Lyngby, D. af Gaardejer Søren J. og Birthe Marie Mikkelsen. Nautrup, Sæby og Vile. Harre Herred, Viborg Amt og Stift Dec Carl Vilhelm Johannes Camradt (16. Nov. 85 Nim-U., se Radsted) Marts Christian Frederik Madelun g, f. 21. Feb i Sjørring, S. af Provst Georg Chr. M. til Sjørring-T. og Margr. Doroth. Møller. St. Aalborg 67, Huslærer, Kand. 29. Jan. 81 h. 1 (l.-h.), pers. Kapl. Hvalsø-S. 13. Juni 81, ord. 22. Juni, entl. 12. April 83 for at overtage Stillingen som Præst v. St. Hans Hosp. paa Bistrup, udnævnt 18. April, t V. Maj 86 i Roskilde uden at tiltræde her; g. 5. Okt. 83 i Holmens K. Kbh. m. Ingeborg Eleonora Dorothea D i e der i chs en, f. 15. April 57 i Kbh., D. af Generalmajor Died. Herm. D. og Nanna Joh. Carol. Kirst. Jahn Juli Lars Hemming Carstensen (15. Aug. 94 Sejling-S., se der) Nov Jens Anders Jensen (2. Maj 05 Bjerregrav-A., se der).

3 Aug Hans Nielsen Høigaard, f. 25. Nov paa Thorlund Mark, Ølgod, S. af Landmand Chr. Ped. Hansen (Høigaard) og Ane Hansen. St. Ribe 93, tillagt Familienavnet Høigaard v. kgl. Bev. af 28. Maj 97, Kand. 22. Juni (l.-l), Lærer v. Sørup Højsk. 19. Aug Aug. 00, v. Cand. theol. C. S. Jacobsen's priv. Realsk. Aalborg 19. Aug Aug. 04, i denne Tid tillige 1 Aar Lærer v. Cand. mag. Møllers Handelssk. i Aalborg, ligesom han havde en Mængde priv. Timer, fra 1. Aug. 04 indtil min Overtagelse af mit nuværende Embede fortsatte jeg min Virksomhed med at give priv. Timer og var tillige stærkt optaget af Arbejde af kirkelig Art (K. F. U. M., Søndagsskole, Prædiken, Foredrag), alt imens jeg søgte Embede." Ord. 4. Okt. 05, Fm. f. Værger. 05, Sognebiblioteket 05, Menighedssamfundet 09, Sæby Kirkes Bestyrelse 10, holder ikke faa Møder af vækkende Art omkring i Jylland, skriver lejlighedsvis i kirkelige Blade og som kirkelig Medarb. v. Skive Folkebl. hver Uge en Art. af religiøst Indhold (Mission, saavel indre som ydre, Folkekirkens Liv og Forhold m. m.); g. 23. Dec. 01 i Thisted m. eksam. Almuelærerinde, Cand. phil. Ane Johansen, f. der 28. Marts 71, D. af Købmand Niels Chr. J. og Mariane Poulsen. Nebbelunde og Sæddinge. Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift April Peter Leon hard Trojel, f. 21. Juni 1819 i Nebbelunde, S. af Konsistorialraad, Provst Thomas T. til Kjøbelev og Joh. Louise Sybille Birch. St. priv. 37, Alumn. Elers' Koll. 10. Marts April 43, Kand. 31. Okt. 43 h. (l.-*l.), opholdt sig efter Embedseks. et Aarstid i Kjøbelev for at uddanne sig for Præstegerningen, Huslærer i Østofte Præstegaard Dec. 44 og Jan. 45, i Nysted hos Købmand Jacob Heidenheim for hans og Toldassistent Brunnemann's Sønner Feb. til Nov. 45, pers. Kapl. Østofte 19. Aug. 45, ord. 17. Sept., Kjøbelev (hos sin Fader) 2. Nov. 49, Thoreby 17. Aug. 54 April 56, res. Kapl. Tirsted-S.-V. 16. Feb. 56, Fm. f. Sogneforstanderskabet der i 6 Aar, i en Række Aar Medl. af Sogneraadet i Nebbelunde-S., entl. 23. Feb. 89, bor i Nakskov, R.* 4. Sept. 12; g. 11. Juni 56 i Nakskov m. sit Søskendebarn Charlotte Elisabeth Birch, f. 29. Okt. 25 i Kbh.., f 11. Jan. 90 i Nakskov, D. af Overauditør, Underbogh. i Statsgjældskont. Carl Chr. 47

4 733 B. og Marie Soph. Kyhl. Se Fam. Seidelin, S. 42. Farbroder Adjunkt i Nykjøbing F., Cand. theol. 0. S. Trojel. Brodersønner Sgpr. C. T. T. til Søllinge-H. og Sgpr. P. L. T. til Skivholme-S. Søskendebørn Pastorinderne Scharling i Asminderup, Bagger i Brahetrolleborg og Lund i Udby. Hustrus Søsterdatter Pastorinde Bagger i Klim Maj Ludvig Daniel Ni el s s en, f. 13. April 1852 i Hals, S. af Førstelærer Nic. Laur. N. og Helene Marie Heiss. St. Aalborg 71, Kand. 20. Juni (l.-l.), Huslærer paa Herregaarden Algistrup i Følleslev 76 77, Kapl. pro loco Følleslev-S. 14. Nov. 77, ord. 21. Nov., res. Kapl. Vissenbjerg 19. Aug. 80, entl. 4. Juni 83, Sømandspræst i Hull og Præst for d. dansk-lutherske Menighed sst. 18. Juni 83, Fm. f. Hjælpekassen, har leveret Oversættelser og Bidrag til opbyggelige Blade; g. 12. Juni 78 i St. Johannes K. Kbh. m. Dagmar Lehmann, f. der 26. Marts 55, D. af Professor, Lic. med. Georg Carl Heinr. L. og Hansine (Signe) Claudine Mackeprang. Hustrus Farbroder Politikeren Orla L., Broder Professor, Dr. phil. Edv. L. Se Slægthaandbogen, I, S Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, I, S. 175, Stud. fra 71. Nørre Nebel og Lydum. Vester Horne Herred, Ribe Amt og Stift April Rasmus Rasmussen, f. 16. Okt i Jordløse, S. af Sgpr. Joh. Fr. Kurrelbaum R. til Jordløse-H. og Bolette Soph. Bendz. St. Odense 36, Kand. 8. Nov. 42 h. (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. paa eget Anog Tilsvar Verninge 29. Juli Nov. 57, ord. 8. Aug. 49, Hjælpepræst Middelfart og Tved i Fyn, Sgpr. Ho-O. 23. Juli 58, t 25. Okt. 85 i N. Nebel; g. 8. Sept. 58 i Dalum m. Albertine Abel, f. 19. April 27 paa Holmsland, t 19. April 98 i Faaborg, D. af Provst Leonard A. til Dalum-S. og Ida Elisab. Dor. Ostenfeld (Hansen). Se Hundrup's Fam. Bendz, S. 6. Slægt. Eielskov, S. 12. Moster Pastorinde Schiødte i Husby, Søster Pastorinde Hoskjær i Kalundborg. Hustrus Broder Sgpr. G. Abel til Ring-F Jan Peter Jerndorf Storm Rieman n (25. Nov. 95 Fakse, se der) Feb Peter Hansen Moos, f. 26. Nov i Ullerup, Sønderjylland, S. af Gaardejer Pet. Hansen M. og Mette Marie Fuglsang. St. priv. 82, Kand. 25. Jan. 87

5 739 h.i (h.-h.), Sgpr. og Skolelærer Nyord 6. April 87, kun 23 1 /* Aar gi., ord. 4. Maj, Sgpr. Vestermariæ 29. April 90, har skr. Tidsskr.art. om teol. Emner; g. 6. Marts 87 i Taarnby paa Amager m. Martha Christiane Andrea Brammer, f. 31. Marts 61 i Bogholm, Angel, D. af Lærer og Højskoleforstander Hans Asmus B. og Dora Marie Kristine Othine Boss. Se Stud. fra 82, Varde Folkeblad 5. Marts 12. Nebsager og Bjerge. Bjerge Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift Okt Frederik Theodor Jacobsen, f. 21. Nov i Odense, S. af Justitsraad, Overlæge Jac. Chr. J. og Magd. Elisab. Siemssen. St. Odense 38, Kand. 5. Nov. 46 h. (I.T.), var Huslærer paa Vadgaard, Vilsted, og senere paa Dampgaard Skovridergaard v. Hillerød, en kort Tid underviste han ogsaa v. kbh.ske Kommuneskoler, Førstelærer v. Frederiksværk Sk. 1. Mai 53, pers. Kapl. Sønderholm-N.-F. 3. Mai 57, ord. 1. Juli, Sgpr. Tjele-V. 7. Okt. 65, Gjerlev-E. 30. Aug. 75, entl. 30. Nov. 91, t 8. Feb. 92 i Nebsager. Han hørte til de Stille i Landet"; meget sjælden saa man ham udenfor hans Hjem uden netop der, hvor hans Embedsvirksomhed krævede hans Nærværelse; men denne røgtede han med stor Troskab og Punktlighed. Han mødte overalt nøjagtig paa Klokkeslaget, saa ingen kom til at vente paa ham, og han gik altid vel forberedt til sin Gjerning. Da han endnu var i Besiddelse af Legemskræfter og Helbred, var han ogsaa en afholdt Prædikant, der altid samlede godt Kirkebesøg, og Enhver kunde mærke, at han talte, hvad han selv troede, og at han med største Omhu havde lagt alt til Bette. Han var ved Siden deraf en sjælden medgjørlig og hensynsfuld Mand, der modtog Enhver, Big eller Fattig, der henvendte sig til ham, med den samme Venlighed. Han sluttede sig nærmest til den saakaldte kirkelige" Betning og var meget frisindet; men han var en altfor fredelig Mand til nogensinde at fremsætte udæskende Tanker, ligesom han ogsaa gerne tillod andre at have deres egne Meninger. Paa Grund af det noget tilbagetrukne Liv, han førte her i sine sidste Leveaar, blev han ikke kjendt af. nogen stor Kreds; men den lille Kreds, der stod ham nærmere, vil altid mindes ham i Kjærlighed og skatte hans ædle og trofaste Sindelag." (Horsens Avis 11. Feb. 92). G. 28. Juli 54 i Sønderholm m. Pauline Elisabeth Cathrine 47*

6 740 (T r i n e) B 1 i c h e r, f. 20. Feb. 27 i Vilsted, D. af Konsistorialraad, Sgpr. Laur. B. til Sønderholm-N.-F. og Soph. Amalie Blich. Broder Sgpr. C. S. Jacobsen til Borre. Fætter og Svoger Sgpr. C. P. Jacobsen til Rødby-R. Hustrus Broder Kapellan D. C. Blicher til Louns-A., Søster Pastorinde Wesenberg paa Norderø, Brodersøn Sgpr. B. Blicher til Elsted-E. Se Staml. av. de t. Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomstberett. Fam., S. 29. Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II. 13, S Marts Christen Alfred Brøndum (2. Sept. 04 Flødstrup-U., se der) Dec W i 11 i a m K i e r k e g a a r d, f. 21, Juni 1863 paa Karlslundegaard, S. af Proprietær Edv. K. og Emilie Marie Henckel. St. Haderslev Læreres Sk. 80, i Studentertiden gik jeg et Par Aar paa Kunstnernes Studieskole og tegnede under Frants Schwartz, Zahrtmann og Krøyer", Kand. 24. Jan (1.-1.), foretog en 5 Maaneders Rejse i Tyskland og Italien.90, Lærer v. de foren. Kirkeskolers Betalingsskole for Drenge Kbh. 1. Aug. 90, Lærer i Religion og Dansk v. Jelling Statsseminar. 21. Sept. 92, ord. 21. Dec. 04; g. 23. Juli 97 i Jelling m. Frederikke Dorothea Hansen. f Okt. 75 paa Eliseholm, Jelling, D. af Proprietær Aug. Fr. H. og Gottholdine Albrechtsen. Hans Farfader Laurits Christensen Kierkegaard var født c i Sæding i Nabogaarden til den Gaard, hvor Søren Kierkegaards Fader var født, og de to Familier skal have været beslægtede. Neksø og Bodilsker. Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift. (Præsten bor i St. Bodils Præstegaard) Marts Anders Jensen (20. Okt. 99 Magleby. Langeland, se der) Sept Jens Peter Agger, f. 4. Maj 1856 i Hodsager, S. af Lærer og Kirkesanger Mads A. og Mariane Jensen. Seminarieeks. 76, Lærer ved Ask Højsk. og Børnesk , opholdt sig i Kbh., informerede en Del, var bl. a. Lærer v. Nørrebros Latin- og Realsk., Stud. priv. 81, Ålumn. Valckendorffs Koll. 10. Juni 85, Kand. 26. Juni 86 h. 1 &-!.), Sgpr. Bølling-S. 2. Okt. 86, ord. 20. Okt., Hygum-H. 26. Juli 90, Fm. f. Kirkl. Foren. f. Indre Mission paa Bornholm, f. Bornholms Kredsforbund under Dansk Missions-

7 741 selskab, f. Bornholms Kreds af Præsteforeningen, B. M. f. Diakonissehuset St. Lukas Stiftelsen; har skr. Indlæg i Blade og Aviser og indsendte Prædikener i Den indre Missions Tid.; g. 29. Okt. 86 i Tulstrup (Ning H.) m, Hansine Marie Christensien, f. 7. Aug. 63 i Ask, D. af Højskoleforstander, Skolelærer Jens Pinvig C. og Mariane Hansen. Nestelsø og Mogenstrup. Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift April Laurits Peter Gnudtzmann (3. Aug. 88 Vollerslev-G., se der) Okt U 1 r i k S o p h u s B o r c h, f. 12. Juni 1845 i Skjern, S. af Proprietær Fr. B. og Joh. Fr. Frausing. St. Randers 65, Kand. 27. Juni 70 h. 1 (h. 1 h.), Huslærer hos Provst Koch i Gjerrild 23. Aug. 70 til Sommerferien 71, pers. Kapl. Grenaa-G. 17. Nov. 71, ord. 13. Dec., Sgpr. Sennels 30. Jan. 77, Adslev-M. 2. Juni 81, Lejrskov-J. 15. April 99, betr. som ikke kaldet 30. Juni; g. 2. Maj 72 i Lyngby m. Frederikke Ferdinande Vilhelmine Faurschou, f. 31. Juli 46 paa Petersminde, Trige, D. af Kammerraad, Landstingsmand Anders F. til Frederikkesminde, Tjørnegaard, Petersminde (Trige S.) og Albert. Christ. Carol. Albrectsen. Se Fam. Faurschou, S. 26. Den jydske Slægt Borch, S. 65. Søskendebørn Provstinde Wøldike i Brahetrolleborg, Pastorinderne Wøldike i Kværndrup og Borch i Randlev (hans Broders Hustru), Sgpr. P. V. Møller Flolst til Kippinge-B., Lærer, C and. theol. A. G. G. Borch (t 1897). Nibe og Vokslev. Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift Okt Frits Holger Chris ti an i, f. 19. Juli 1848 i Bjerregrav, S. af Sgpr. Carl Emil Anton C. til Nysted-H. og Anna Jacobine Foss. St. Randers 66, Kand. 21. Juni (l.-l.), i Candidataarene virkede jeg meget i en mindre, theologisk Forening, som endnu af og til har Sammenkomster," pers. Kapl. Majbølle 28. Juli 73, ord. 3. Okt., Sakskjøbing 23. Jan. 75, hvor han allerede fra 74 havde taget Bolig og med Ministeriets Tilladelse dette Aar samtidig var Medhj. for to Præster, Sgpr. 0. Nykirke 12. Sept. 77, Fm. for Nibe Foredragsforen. Har skr. mange Afhandlinger om kirkl. Spørgsmaal i Tidsskr. (Teol. Tidsskr. 86 og 98), kirkel. Blade (saaledes i Dansk Kirketid., Kirken og

8 742 Hjemmet og Annexet) og Dagblade (Nationaltidendes Søndagstillæg, Aalborg Stiftstid. og bl. a. skr. Det kirkepolitiske Bispeideal i Kristel. Dagbl. 6., 7., 13. og 15. April 09) samt udg. Prædik, paa 7 Sønd. eft. Trin. i Taanum Kirke (71), Til Advarsel mod den saakaldte Præstefrihed (80), Sexten Prædik, over de nye Texter (93), Om udvidet Liturgi. Forslag til en Reform (99), Om Frihedskrav og Samfundsliv i Folkekirken (02); har foretaget mange Rejser i Udlandet, bl. a. til Rusland, Frankrig, Italien og Palæstina (Forsommeren 08), om sidstnævnte Rejse har han dels holdt talrige af Lysbilleder ledsagede Foredrag, dels skr. Rejseminder fra det hellige Land (i National tid. 20. og 27. Dec. 08). G. 10. Juni 74 i Nysted m. Cecilie Ulrikke Birgitte Marie Pontoppidan, f. der 10. Juni 56, D. af Apoteker Frode Camillus P. af Damsholte og Ines Marie Seidelin. Se Betz: En gi. Lærers Livserindr., S. 75. Fam. Sidenius, S. 19. Slægthaandbogen, I, S. 100 og 810. Hundrup Laurits Foss's Desc, S. 7. Moders Slægt se Patriciske Slægter, II. Moster Pastorinde Hansen i Rerslev. Hustrus Faster Pastorinde Lendrop i Tjæreby Søskendebørn Sgpr. Morten Pontoppidan til Stenløse-V., Sgpr. H. P. Pontoppidan til Spjellerup-S., Pastorinde Jespersen i Baarse, Forfatter Henrik P., Professorerne Erik og Knud Pontoppidan. Nidløse. Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift Juni Harald Peter Nicolai Budde Lund (27. April 87 Munkebjergby-B., se Everdrup) Juli Hcrmaii Richard Steffensen (31. Maj 92 Munkebo, se Ørsted). ' Aug Vilhelm Emil Simonsen, f. 20. Feb i Fredericia, S. af Gæstgiver Chr. Pet. S. og Hansine Hansen (senere g. m. Overretsprokurator Andr. Pet. Seidelin i Kbh.). Store Præliminæreks. 73. St. priv. 75, opholdt sig Dec. 75 til Juni 76 paa St. Croix paa Gr. af Nervesvækkelse. Kand. 23. Juni 81 h. 1 (h.-h.), Lærer v. von Westenske Insl. Efteraar 81, Undersøger v. Kbh.s Understøttelsesforen., uord. Medhj. Harlev-F. Dec. 81, derefter i Dalby-S. til Okt. 82, pers. Kapl. Allesø-N. 18. Sept. 82, ord. 25. Okt., Sgpr. døde i samme Uge, han blev indsat, Ølgod-S. 6. Jan. 83, res Kapl. S. Omme-H. 2. Juli 84, Sgpr. Oddense-O. 17. Maj 87, tidligere Fin. f. Værger., har skr. talrige Blad-

9 743 artikler; g Maj 83 i Harlev m. ErnesteJulianeBlic h e r, f. 18. Jan. 59 i Hou v. Mariager, D. af Lærer Francisko B. af Spentrup-G. og Karen Møller; Feb. 94 i Nidløsc m. Emma Louise PI a n s i n e K o r n b e c k, f. 18. April 54 i Brandstrup, D. af Lærer Carl Fris K. og Anna Johansen. 1. Hustrus Farfader St. St. Blicher, Farbroder Sgpr. P. D. Blicher til Vinding-V. 2. Hustrus Søskendebarn Pastorinde Nørgaard i Lundforlund. Se Stamt. ov. de til Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomstberett. Fam., S. 26. Nim og Underup. Nim Herred, Aarhus Amt og Stift Okt Christian Frederik Leth (9. Sept. 85 N. Jernløse-K., se Allerup-D.) Nov Carl Vilhelm Johannes Camradt (27.. Jan. 02 Radsted, se der) April Hans Rasmussen, f. 1. Marts 1862 i Overby, Odden, S. af Gaardejer Lars R. og Bodil Nielsdatter. Fik særlig ved sin Moders Indflydelse Lov til at komme paa Seminariet paa Blaagaard, begyndte efter et Aars Ophold her at læse til Artium" (Stud. fra 83). St. priv. 83, Kand. 30. Juni 91 h. 2 (l.-h.), Sgpr. Malt-F. 5. Aug. 92, ord 2. Sept., f 9. Mai 12 efter Operation i Aarhus. Pastor R. var en stille, tilbageholdende Mand, der viede sin Embedsgerning al sin Interesse, og han var. velset og afholdt i sin Menighed" (Horsens Dagbl. 11. Mai 12). G. 13. Nov. 92 i St. Johannes K. Kbh. nx. Hansine Caroline Christophersen, f. der 20. Feb. 58, D. af Viktualiehandler Niels C. og Vilh. Jac. Amal. Berlin. Nimtofte og Tøstrup. Nørre Herred, Randers Amt, Aarhus Stift April Carl Frederik Vilhelm Bernth, f. 21. Juni 1816 i Korsør, S. af Etatsraad, Herredsfoged Laur. Andr. B. og Stephine Lange af Stillinge. St. Horsens 35, Kand. 4. Nov. 41 h. (I.-h.), pers. Kapl. Vær-N. 2. Juli Maj 48, ord. 10. Aug. 42, pers. Kapl. paa eget An- og Tilsvar Odder 5. Aug. 49, entl. 31. Dec. 88, f 22. Jan. 94 i Aarhus. I de første Aar i Nimtofte var der god Kirkegang; men da Vilh. Beck blev Præst i Ørum, søgte mange fra Nimtofte Tøstrup Pastorat derhen; der byggedes

10 744 i 1884 Missionshus i Siversted, og i Bernths senere Aar var det ofte meget smaat med Kirkebesøget." (Hans Birkelund: Nimtofte Præster i Fra Randers Amt 1913, S. 134). G. 29. Okt. 44 i Fredericia m. Andrea Marie Amalie Emmaline Bechmann, f. 30. Okt. 15 paa Hovedgaarden Rask, Hvirring, f 10. Juni 96 i Aarhus, D. af Konsistorialraad, Sgpr. Hans Gram B. til Raarup og Charl. Nic. Qvotrup. Broder Sgpr. T. A. B. til Kegenæs paa Als. Søstre Pastorinderne Holst i Ringkjøbing og Rosendahl i Urlev. Hustrus Brødre Sgpr. N. K. B. til Hunseby og Sgpr. R. Q. Bechmann til Vejlby-H April Mogens Christian Mogensen (9. April 94 Astrup-T., se der) Juni Julius Wind feld, f. 16. Aug i Gjerding, S. af Sgpr. Rasm. W. til Kristrup og Ane Helene Heide. St. Randers 85, Kand. 23. Jan. 91 h. 1 (l.-*l.), i Kandidataarene var jeg Lærer ved forskjellige Skoler i Kbh. samt deltog i Menigheds- og Missionslivet dér", pers. Kapl. Kristrup (hos sin Fader) 12. April 93, ord. 19. April, Fm. f. Værger., Hjælpekasse og Sygeplejeforen, samt f. Nimtofte Privatskole; g. 14. Okt. 94 i St. Jacobs K. Kbh. m. Anna Christine Thomsen, f. 22. Dec. 68 i Reykjavik, D. af islandsk Købmand Hans Theod. Aug. T. og Anna Christine Sørensen. Faster Provstinde Stochholm, Borup. Morfaders Fader Sgpr. Rud. Pet. Heide til Boddum-Y. (f 1826). Se Fra Randers Amt 1913, S. 134 f. Stud. fra 85. Nørre Nissum. Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift Feb Christian Matthæus Carstensen (15. Jan. 86 Krogsbølle, se der) Maj Adolph Lauritz Hansen.(1. Sept. 04 Øde-Førslev-S., se der) Sept Carl Christoph Julius A s s c h e n f e Id t - H a n s e n, f. 28. Juni 1856 i Flensborg, S. af Sgpr., Dr. phil. Pet. H. til S. og N. Kongerslev-K. og Clara Georgine Charl. Theod. Asschenfeldt. St. Viborg 74, Kand. 29. Jan. 79 1, (I.-L), straks derefter Huslærer hos Pastor Piper i Refsnæs Præstegaard, pers. Kapl. Halsted-A. 2. Sept. 80, ord. 13. Okt., Sgpr. Sæby 4. Sept. 82, B. M. f. Dansk Missionsselskab 90, entl. 18. Sept. 92. Rejsepræst med Bolig paa Frederiksberg f. Kirkl. Foren. f. Indre Miss. i Danmark Sept. 92 Feb. 96, Sgpr. Slemminge-F. 20. Feb.

11 745 06, tillagt Familienavnet Asschenfeldt-Hansen v. Øvrighedsbevis 25. Jan. 06,, Forstander f. Nørre Nissum Seminar. 06, tillige f. Højskolen Efteraar 09-1 April 12, har skr. Arl. t. Indre Miss. Tid. og andre kirkel. Blade samt udg. Hedningemissionsbladet Missionsbudet" 88 08, og fra 93 tildels sammen med J. Lorenzen) en aarlig Række Børnefortællinger, For mine smaa Venner", af hvilke han dog ikke selv har forfattet nogen, endvidere en Række kirkehistoriske Smaaskrifter: 1. Saul fra Tarsus og den første Menighed (3. Opl. 89), 2. Fra Antiokia til Rom. Pauli Livsvirksomhed (2. Opl. 92), 3. Pauli Vidnesbyrd. Skildring til Selvprøvelse (2. Opl. 93), 4. Den lille Hjord (2. Opl. 93), 5. Israel efter Kjødet (86), 6. Staden paa Bjerget (86), 7. Fra Blodvidnernes Dage (86), 8. Fra Martyrskarens Række (86), 9. Cyprian, en Biskop efter Herrens Hjerte (87), 10. Ræve i Herrens Vingaard (87), 11. Fra Kejser-Kirkens Dage (87), 12. To trofaste Herrens Vidner i Kejserkirkens Tider (87), 13. Munkeliv i Østerland (87), 14. En Aandens Kæmpe. Augustinus (88), 15. Fra Klosterlivet. Det østerlandske Munkeliv (88), 16. To klare Stjerner paa Klosterlivets Horizont (88), 17. Fra Herrens Sejrstog (88), 18. Missionen i Nord (89), 19. Paven og Pavedømmet indtil Reformationen (90, 2. Opl. 01), 20. Røster i Ørkenen (90), 21. Et udvalgt Redskab. Mort. Luther og Reformationen (91), 22. Fra Reformationstiden (91), 23. Jesuiterne og Nutidens Pavedømme (91), 24. Lære og Liv (91), 25. En mørk Nattetid i Guds Kirkes Levnetsløb (92), 26. Lysglimt i Mørket (92), 27. Morgen men ogsaa Nat (92), 28. Sektbevægelsen i Nutiden (92, 2. Opl. 02), 29. Tilbageblik og Fremblik. Afslutt. kirkehist. Skildr. (93), endvidere Fra Guldgruben. En Bibelforklaring. I. De 5 Mosebøger, II. De historiske Bøger, III. Jobs Bog, Psalmernes Bog, IV. Salomons Ordsprog. Profeten Esajas. V. Profeten Jeremias. De apok. Bøger (94-00), VI. De fire Evangelier (01 02), VII. Apostlenes Gjerninger og Pauli Breve (02 03), Hvor længe? Opraab ang. Sædelighedssagen (94), Billedmission (96), Rejseminder (97), Fra de skønne Græsgange for Lammene i Herrens Jord (97), Fra Vendsyssel I II (99), TusindaarsrigeL (99), Fra stille Bibel-Timer (Christelig Samler 5. IL, 02), Hvad er Bibelkritik? Et lille Indlæg i et brændende Spørgsmaal (02), Blandt Indianerne. Nogle Træk fra Indianer-Missionæren David Zeisbergers Liv (Christelig Samler, 10. H., 03), Hvorledes den skotske Frikirke blev til (Christelig Sam-

12 746 ler, H., 03), Tale v. forhv. Præst, Dr. phil. Peter Hansens Jordefærd i S. Kongerslev d. 30. Apr (03), Kirkehistorie for Menigheden, I II (07 08), Kortf. Oversigt over Romerbrevets Indhold (07), Provst Deichmann. Nogle Mindeblade (2 Opl. 07), Kristi Billede i den gamle Pagt, belyst v. en Række Vidnesbyrd fra den gamle Pagt, sammenstillede med dertil svarende Ord i den nye Pagt (10), Bibelen i Børnenes Haand. I. Markus-Evangeliet udlagt i 136 Smaastykker. Til daglig Bibellæsning for Børn (11), Ledetraad i Troesog Sædelære (særlig beregnet paa Seminariebrug) (12), Vor Bibel. En kortfattet Oversigt over Bibelens Skrifter (ligeledes) (12), Tag Jesus med! En lille Mindebog for Konfirmander (13) samt sammen med J. Lorenzen: Før Juleferien (01 08) og sammen med C. J. Holt: To Foredrag, I. Faren ved Bibelkritiken, II. Vor Frelsers Syn paa det gamle Testamente (06), har endvidere samlet Sjælens Spørgsmaal og Suk samt Herrens Svar (01), Kom i Hu! En lille Mindebog til daglig Brug (08) og udg. Fra de gamle Stier, 6 Prædikener (07); g Dec. 82 i Lundforlund m. Emilie Christine Sørensen, f. 29. Mai 59 i Lundforlund, f 10. Juli 90 i Sæby, 2 1. Maj 95 i Classenske Boligers K. Kbli. m. Agnes O k t a v i a Ingeborg Hedevig Sørensen,,f. 20. April 66 i Lundforlund, begge Døtre af Lærer Rasmus Emil Kirkerup S. og Louise Hedv. Hviid. Se Vilh. Beck's Erindr., S Indre Miss. Hist., S Morfader ksl. Superintendent i de tyske Kirkesogne i Sønderjylland, Overkonsistorialraad Christoph Carl Jul. A. til Flensborg Nic. K. Nordby paa Fanø. Skads Herred, Ribe Amt og Stift Juni Poul Ludvig Trojel (6. Mai 90 Skivholme-S., se der) Juni Søren Hager up Holek (8. Okt. 01 Brønshøj K. Kbh., se der) Jan Hans Winding Koch (entl. 8. Feb. 09, se Solbjerg K. Frederiksberg) Mai Anton Alexander Benjamin X i e 1 s e n, f. 26. Nov i Kbh., S. af Fuldmægtig i Ivbhs Overpræsidium, Kancelliraad Ernst Pet. Soph. N. og Birg. Marie Mazar de la Garde. St. Schneekloths Sk. Kbh. 86, Kand. 25. Juni 94 h. 1 (!.*-*!.), i Studenteraarene og Kandidat

13 747 aarene underviste jeg en Del privat og ved Skoler, og i Slutningen af min Studentertid samt Kandidattiden tog jeg Del i Menighedsarbejdet i Valby-Hvidovre Sogne under nuværende Provst Ussing", Ord. Till. som Sømandspræst Newcastle 12. Okt. 96, ord! 21. Okt., Sgpr. Alslev-H. 6. April 01, Provst for Skads Herred 9. April 10 (kst. 1. Juli 09), har skr. enkelte Prædik, og andre Smaastykker t. forsk, kirkel. Blade; g. 15. Mai 97 i Jesus K. Kbh. m. Helga Westring, f. der 31. Aug. 70, f i Juli 13 i Nordby, D. af Overdyrlæge i Hæren Gustav Fr. W. og Jensine Laurine Jensen. Moders Slægt, se Slægthaandbogen, I, S David Monrads Desc., S. VI. Stud. fra 86. Farfader Skuespilleren, Prof. N. P. Nielsen. Søskendebørn Pastorinderne Kynde i Fensmark og Thaarup i Tørring, Næstsøskendebarn Sgpr. J. C. Kali til Lynge-B. Moders Søskendebørn Sgpr. H. Monrad til Frederiks K. Kbh. og Valgmenighedspræst Niels Lindberg's Hustru i Kjerteminde. Nordby paa Samsø. Samsø Birk, Holbæk Amt, Aarhus Stift Mai C a r 1 E r a s m i O 11 e r s t r ø m (9. Marts 88 Tyrsted-U., se der) Mai Kristian Sofus Borgen (30. Juni 99 Lejrskov-J., se der) Aug Johannes I m m a n u e 1 Viggo Hansen Holm, f. 28. Juli 1859 i Vejen, S,, af Sgpr. Soph. Carl Viggo Hansen til Hammer-L. og 2. Hustru Anna Nic. Joh. Holm. St. Herlufsholm 77, Kand. 21. Jan. 85 h. 1 (l.-h.), Kapl. pro loco Hammer-L. 8. Mai 85, ord. 13. Mai, Sgpr. Øslbirk-Y. 16. April 91, Medl. af Sygekassenævnet, entl. eft. Ansøgn. m. Pension 13. Marts 08, tillagt Familienavnet Holm 13. Juli 08, flyttede 27. Okt. s. A. til Vejle, drev Forsikrings- og Agenturvirksomhed (Forsikringsselskaberne Danmark" og Vort Land" m. m.) f 18. Juli 13 i Aalborg; har udg. Vejledning L. Samtaler med Børn om Guds Rige (2 Opl. 97), Guds Rige. Korlf. Fremstilling for Skole og Hjem (98); g. 16. Sept. 85 m. Johanne Louise Haase, f. 5. Aug. 60, D. af Baandhandler, senere Handelsagent i Kbh. Peter Nic. Edv. H. og Carol. Antoinette Melbye. Se Kolding Avis 21. Marts 08. Dimitt. fra Herlufsholm Juli Aage Ernst Andreas Bayer, f. 15. Aug 1872 i Kbh., S. af Revisor og Fuldmægtig i Bikuben

14 748 Chr. Fr. B. og Andrea Margr. Kirstine Rasmussen. St. Borgerdydssk. K. 91, Kand. 26. Juni 97 h. 1 (l.-h.), uord. Medhj. Lyderslev-F. (hos Provst Hammershaimb) 1 / 2 Aar, Lærer en kort Tid v. et Par kbhske Pigesk., pers. Kapl. Karby-H.-R. 21. Juli 99, ord. 16. Aug., res. Kapl. sst. 1. Aug. 00, Sgpr. Redsted-H. 18. April 03, har skr. Smaaart. i Dagblade; g. 5. Okt. 00 i Ordrup m. Anna Cathrine Jensen, f. 15. Jan. 74 i Kbh., D. af Partikulier, Husejer Rasmus J. og Emilie Lund. Søskendebarn Pastorinde Bloch i Falslev. Se Slægten Bayer, S. 30. Norderø Præstegæld (se Færøerne). Nordrup og Farringløse. Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift April Peter Carl Christian Neergaard, f. 20. April 1827 i Sjelle, S. af Provst Joh. Thorn. N. til Fakse og Juliane Elisa Ponsaing. St. Frederiksborg 45, Sekondløjtn. i ArLilleriets Krigsreserve 30. Sept. 51 (Anciennitet fra 5. Mai 50), Kand.'12. Juni 54 h. 1 (1.-1.), Huslærer i Sydsverrig, pers. Kapl. Hørby 8. April 64, ord. 27. April, Sgpr. Harridslev-R. 10. Sept. 69, Flade-G. 30. Aug. 75, Provst for Horns Herred 10. Juni 79, R. 22. Dec. 00, entl. 31. Dec. s. A.,, f 1. Aug. 03 paa Frederiksberg.,,N. tilhørte nærmest den grundtvigske Retning. Da N. kom hertil Egnen, var han allerede en ældre Mand, og det kan vistnok siges, at han udførte den betydeligste Del af sin Livsgærning i vort Lands nordlige Egne. Naar man færdes ovre i Vendsyssel, træffer man ofte Mennesker, som med stor Hengivenhed mindes deres afdøde Præst. Mange af hans Konfirmander vil mindes den gamle Provst N. som en alvorlig Mand, hvis Vidnesbyrd var ærligt og oprigtigt." ( P." i Ringsted Folketid. 1. Aug. 03), har skr. Nytestamentlige Studier (61), Markus-Evangeliets Oprindelighed (80), Hvad kan man vente sig af den indre Mission her i Vendsyssel? (2 Opl. 84), Om vor kristne Daab og vor Vedbliven i den (86), Skal vi tillade hverandre at tage feil? (86), Det tredje Parti", En uløst Gaade fra Bethesda-Mødet (90). G. 6. Mai 70 i Gjentofte m. Fanny Emilie Schutt, f. 9. Juni 36 paa Hardenberg, f 8. Marts 06, D. af Mejeriforpagter Fr. DHL S. og Margr. Prehn. Se Nationaltid. 3. Aug. 03. Fam. Neergaard, S. 42.

15 Marts Erik Thaning, f. 25. Maj 1872 i Sulsted, S. af Sgpr. Jakob Georg T. til Lunde og 2. Hustru Ane Dor Winde. St. Odense 90, Kand. 23. Jan (l.-i.), Manuduktør i Dogmatik og Ny Testamente, særlig med Eksaniensforberedelse for Øje 97 98, pers. Kapl. Gladsakse-H. 20. Sept. 98, ord. 26. Okt.; har udg. Jeg spørger. En Brevveksling om moderne Tvivl (12), Sig os hvordan (13); g. 28. Nov. 98 i St. Andreas K. Kbli. m. Laura Olivia Mathilde Bayer, f. 10. Aug. 72 i Aarhus, D. af Etatsraad, Ingeniør, Formand i Patentkommissionen Carl Gottfred B. og Marie Aug. Thorbjørnsen. Næslsøskendebarn Pastor P. Thaning v. St. Hans Hosp.-B. Se Slægt. Bayer, S. 88. Fam. Thaning (95), S. 9. Nordstrømø Præstegæld (se Færøerne). Nors og Tved. Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift Nov Peter Christian Jensen, f. 17. April 1841 paa Vestergaard, Skibsted, S. af Gaardejer Jens Nielsen og Kirst. Christensen. St. priv. 62, Kand. 23. Juni 68 h. 2 (h.-h.), Missionær i Grønland 20. Marts 69, ord. 28. April, f 2. Nov. 99 i Nors; g. 12. Mai 69 i Mou m. I d e N i n a Elisabeth Knuhtsen, f. 4. Sept. 46 i Holbæk, D. af Sgpr. Theod. K. til Mou og Anne Bosine Krumni (Keyser) Jan Hans Christian Matthias Krarup, f. 22. Sept i Hygom, S. af Provst Enoch Chr. K. til Søften-F. og Anne Marie Krarup. St. Aarhus 63, Kand. 23. Juni 69 h. 1 (l.-h.), underviste i Kommune- og Privatskoler i Kbh., pers. Kapl. Bjørnsholm-M. 9. Nov. 70, ord. 30. Nov., Sgpr. Hammer-H. 21. Feb. 76, Hasle-S.-L. 26. Feb. 85, Fm. f. Værger., har skr. enkelte Boganmeldelser og Søndagsprædikener i Dagbladene; g. 16. Aug. 72 i St. Johs. K Kbh. in. Cecilia Johanne Severine Hall, f. 6. Jan. 50 i Holbæk, D. af Grosserer i Kbh. Carl Chr. Fr. H. og Karen Pouline Hasle. Søskendebørn Provst H. C. M. Krarup til V. Brønderslev-S., Sgpr. Macdonald Vissing Øllgaard til Fruering-V., Birkedommer, Cand. theol. P. Sveistrup, Pastorinde Holten i Torning, Sgpr. K. P. Lind til Hammer og Cand. theol. H. C. M. K. Eiler. Se Stamt. ov. den Krarupske Fam. (71), S. 7. Fam. Krarup (95), S. 11.

16 750 Norup med Filialkirke i Hasmark. Lande Herred, Odense Amt, Fyns Stift. (Hasmark Filialkirke indviedes 27. Nov. 1892) Feb Christian Ole Stephan Spleis (31. Mai 88 Egebjerg, se der) Aug Thomas Gottfried Thomsen (21. Okt res. Kapl. St. Mortens K. Randers, se der) Dec Hans V a 1 d e m ar Olsen (22. Aug. 04 Alrø, se der) Nov Nicolai Christian Adolph Melassen, f. 7. Nov i Kbh., S. af Bødkermester Jesper N. og Bertha Fr. Christensen. St. Reykjavik 85, Kand. 26. Juni (i.-*l), Lærer, Kat. Helligaands K. Kbh. 6. Marts 93, ord. 15. Marts, ksl. Sgpr. sst. 1. Jan. 2. Mai 95, Sgpr. Helgenæs 26. Jan. 97, Kommunalrevisor, Fm. f. Norup Sogns Foredragsforen , f. Værger, og f. Norup Sygeplejeforen. siden dens Oprettelse 06, B. M. f. Norup Husflidsforen, siden dens Oprettelse 06, Medarb. v. de religiøse Søndagsari, i Aarhus Amtstid ; g. 25. Nov. 97 i Helligaands K. Kbh. m. Signe Nathalie Jensen, f. der 14. Aug. 74, D. af Detailhandler Anders.1. og Joh. Jensen. Se Stud. fra 85. Nyborg med Filialkirke i Hjulby. Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyns Stift. (Filialkirken i Hjulby indviedes 17. Juni 1883) Nov Bernth Christoph Wilkens L i n d H j o r t, f. 2. Sept i Præstkjær, S. af Sgpr. Niels Schiørring H. til Tømmerup og Karen Cathr. Lind. St. Melropolitansk. 48, Kand. 19. Jan (l.-l.), Huslærer hos Etalsraad Broberg paa Christianshavn Foraar 54 til Foraar 57, Adjunkt Odense 9. Aug, 57, Sgpr. Lyksborg, Flensborg Provsti, 6. Mai 59, ord. 6. Juli, St. Michaelis K. i Slesvig By 20. Feb. 63, suspenderet af den oprørske Regering 7. Feb. 64, entl. 28. Okt. s. A., Timelærer v. Almueskoler i Kbh. fra Efteraarel 64, res. Kapl. Asminderød-G.-F. 12. Jan. 66, Fm. for Sogneraadet og for Komitéen til Opførelsen af Humlebæk Kirke, R.* 16. Juli 86, Provst for Vinding og Gudme Herreder 14. Juli 87, D. M. 1. Nov. 95, Fm. for Komitéen til Opførelse af Hjulby Kirke, f. Børnehjemmet, Nyborg Asyl, Soldaterhjemmet, Nyborg tekniske Skole, Menighedsplejen etc. i Nyborg, endv. f. Stefansforeningen 84, f. Fyens Stifts Kon-

17 751 vent og f. Foreningen Effata, entl. som Provst 1. Jan. 07, entl. 31. Dec. 07, f 11. Dec 11 i Nyborg. En Mand, hvis rige Initiativ, mange Interesser og store Kærlighed til den By, hvor han i 37 Aar virkede, man kan takke for, at en Række smukke filantropiske Virksomheder blev rejste. Vi skal nævne Børnehjemmet, som opførtes i 1873, hvis Tilblivelse i første Bække skyldes ham. I 1881 lykkedes det ham at faa stiftet Soldaterhjemmet i Nyborg, det første af den Art i Landet. Sammen med Biskop Stein stiftede han den hele Landet omfattende Stefansforening, som han blev Formand for, og som først resulterede i Diakonissehjemmet, der snart udvidedes til at optage epileptiske Drenge og senere førte til Epileplikerhjemmet ved Nyborg. Endelig skal vi nævne, at det for en væsentlig Del skyldes hans Energi, at Hjulby fik sin ny Kirke, ligesom Teknisk Skoles Tilblivelse gaar ind i den smukke Bække af Mindesmærker, som kan fortælle om Provst Hjorts rige Virken for Nyborg By og Egn. Den sønderjyske Sag laa ogsaa Provst Hjort stærkt paa Sinde, og varmere Talsmand end ham, naar det gjaldt vore Landsmænds Sag Sønden Aa, fandt man ikke. I en lang Aarrække var han Formand for Fyns Stiftskonvent" og for Foreningen af Døvstumme, oplært efter Talemetoden", af hvilken sidste han senere blev Æresmedlem. Om de Grundsætninger, der har været de ledende i Provst Hjorts Forkyndelse, udtalte han selv ved en Kirkehøj tidelighed i Nyborg paa hans 25 Aars Jubilæumsdag i 1895: En Præst raaa ikke vælge en lille Kreds af Menigheden og betragte andre som Klinten i Hveden. Der var saa mange smaa Partier, og det havde bl. a. Paulus draget til Felts imod, idel han sagde, at man ikke maa tilbede et skrøbeligt Menneske, men kun sin Gud. Man saa desværre saa mange Steder, at en Del af Menigheden fordrer, at Præsten skulde prædike, som den ønskede, og saa til Gengæld hyldedes han som en Profet. Han (Provst H.) ønskede at staa midt i sin Menighed og at kunne sige: Fri vil jeg leve, og fri vil jeg dø." (Nyborg Avis 12. Dec. 11). I samme for 13. Dec. skr. En gammel Lærer" bl. a.: Afdøde Provst, H. vil mindes af Provstiets Lærere som en mild og forstaaende Visitator; han forstod meget vel at bedømme en Skoles Standpunkt, og de venlige Ord, han ved Visitatsens Slutning henvendte til Børnene, fik fra deres glade Ansigter det Svar: Vi glæder os til Deres Komme; De kommer med

18 752 Solskin og ikke som et Uvejr.'' Særlig skylder Provstiets Lærere ham Tak, fordi han saa trofast stod paa deres Side da Embederne for vel en halv Snes Aar siden blev omregulerede." Se ogsaa for 19. Dec. 11. Har skr. fl. Bladart. bl. a. i Nationaltid. om Sprog- og Kirkeforh. i Sønderjylland og en Piece om Diakonissesagen samt udg. Jens Krog. Et Livsbillede (80), Nikolaj Gottl. Blædel. Et Livsbillede m. Portr. (81). Tale v. Kammerherre Niels Krabbe v. Kroghs Baare (81), Biskop Martensen og de danske Sprogreskripter i Slesvig (83) og sammen med J. M. L. Hjort: Ved Forpagter V. K. Hjorts Jordefærd (82). G. 29. Dec. 57 i Garnisons K. Kbh. m. Anna Sophie Mathilde Jacobsen, f. 17. Marts 33 i Kbh., D. af Galanterihandler Vilh. Carl J. og Julie Vilh. Marie Nansen (Nathanson) (Søster til Sgpr. Ferd. N. til Højelse-L. og Sgpr. Jacob N. til Taps). Slægt se under Elmelunde. Hustrus Søster Pastorinde Krog i Kjerteminde. Søskendebørn Pastorinde Borup i Skamstrup, Højskoleforstander Ernst Trier i Vallekilde, Cand. theol. William Jacobsen (f 1896), Sgpr. O. Jacobsen til Børglum-F., Digteren Henrik Hertz" Hustru. Se Patriciske Slægter, I, S Simon Lazarus og hans Efterk., S., Feb Jens Theodor Nikolai Løgstrup, f. 10. Juni 1853 i Banders, S. af Overlærer Hans L. og Maren Ussing. St. Banders 71, Kand. 20. Jan (1.-1.), Lærer v. Neves Latin- og Bealsk, Kbh., 1 / i Aar, pers. Kapl. N. Vedby-N. Alslev 5. Okt Sept. 80, ord. 23. Nav., Sgpr. Helligsø-G. 5. Aug. 80, entl. 3. Mai 90, Sekretær foldet danske Missionsselskab med Bopæl i Fredericia 16. Okt Juni 08, fik v. det skandinaviske Missionsmøde i Kristiania 89 dannet Udv. f. Nordiske Missionsmøder med Provst J. Vahl som Fm., var selv Medl. deraf 89 12, B. M. for 'det danske Missionsselskab og 07 08, B.* 12. Maj 03, Honorary Foreign Mejmber of the British and Foreign Bible Society 23. April 06, har besøgt Midtpunkterne for Hedningemissions-virksomheden i Norge, Tyskland, Holland, Schweiz, England og Skotland og var med til det kirkelige Missionsselskabs Hundredaarsfest i London 99, repræsenterede del danske Missionsselskab v. det britiske Bibelselskabs Hundredaarsfest i London 04 og deltog i Verdens-Missionskonferencen i Edinburgh 10, var Medudg. af Missionsbudet 88 07, har foruden Art. i kirkel. Blade, særligt Dansk Missionsblad, i Kirkehistor. Saml. skr. Bygning af Kirker i Dan-

19 753 mark i vor Tid, i Bladet Arkitekten en Art. om Nyborg Præstegaard samt i Særtryk en Piece Oplysninger for Besøgende i Nyborg Kirke og udg. Den nyere danske Mission blandt Tamulerne, m. Kort (85), David Livingstone (Af Diakonissestiftelsens Almanak", 87), Ihle og Siloam, m. Portr., Bill. og 1 Kort (Gudel. Smaaskr., 87), Slægten Løgstrup (87), Schlesch og Betanien, m. Portr. og Kort (Gudel. Smaaskr., 88), Nordisk Missionshaandbog, m. Portraiter og 1 Kort (89), Missionæren David Livingstone (1. Opl. 93, 4. Opl. 98), Nordens Missionærer 1893 (93), Samvittigheden. Et ethisk Forsøg (94), Vor Mission (95, 3. gjennems. og forøg. Udg., 97), Nordiske Missionærer En lille Missionshaandbog (97), Den evangeliske Mission i China (98), Vejledn. t. Missionslæsning (98 og 06), Det kirkelige Missionsselskabs Hundredaarsfesl (99), Missions-Erindringer fra London, I III (00), Det danske Missionsselskabs Historie i 80 Aar. Med 100 Bill. og 2 Kort (01, ny Udg. m. 150 Bill. og 4 Kort, 05, ny Udg. m. 225 Bill. og 5 Kort, 07), Nordiske Missionærer 1902 samt en Oversigt over de under Boxerurolighederne myrdede nordiske Missionærer (02), Det danske Missionsselskabs Hist (Tillæg t. Udg. for 1905, 07), Ledetraad gennem det danske Missionsselskabs Hist. (08), Verdens-Missions-Conferencen i Edinburgh (10), Kom over og hjælp os! Smaastykker om Hedningemissionen (I, 11), Bed og arbejd for dem, der er langt borte. Ap. Gern. 2, 39 [1, 12); g. 13. Okt. 80 i Aarhus Domkirke m. Marie Larsen, f. 26. Aug. 57 i Aarhus. D. af Skoniagermester, Retsvidne Lars L. og Ane Dor. Carol. Kirst. Liisberg. Søskendebørn Pastorinde Jepsen i Nykjøbing M. og Realskolebestyrer, Cand. theol. B. T. Ussing. Næstsøskendebarn Provst, Lic. theol. H. Ussing, Jesusk. Kbh. Morbroder Sgpr. L. K. K. Ussing til Ørbæk. Hustrus Mormoder Pastorinde Winther i Hundslund. Se Vilh. Beck's Erindr. S. 153 f. Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II, 13, S. 50. Slægt. Løgstrup, S. 7. Slægt. Ussing (10), S. 16. Stud. fra 71. Biogr. Leks. Residerende Kapellan Jan Christen Frederik Skouboe (21. Aug. 91 Forstander Skaarup, se der) Okt Niels Valdemar Ravn, f. 25. Jan i Hasle, S. af Provst Chr. Albr. R. til Hjembæk-S. og Anna Mathilde Friess. St. Schneekloth's Sk. 79, Kand. 48

20 Juni ^*1.-*1.), Lærer v. Helsingør ko mm. Latin- og Realskole Juni 85 til Sommerferien 87, ord. Medhj. Vejle-H. 31. Maj 87, ord. 15. Juni, er till. Præst for den kgl. Døvstummeskole og for Epileptikerhjemmet i Nyborg, B. M. f. Foreningen Effata, har skr. nogle trykte Prædikener og Lejlighedstaler (særlig som Bidrag til de døvstummes Blad Effata samt Bidrag til Barsøe's og Oehlenschlåger's Postille: El Kirkeaar); g. 31. Maj 93 i Hornstrup m. Jenny Andrea Severine Jensen, f. 21. Sept. 73 i Lysholt, D. af Landstingsmand, Gaardejer Pet. J. til Store Lysholt og Petrine Marturine Jensen. Se Slæglhaandbogen, I, S Stud. fra 79. Nyker. Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift April Christian Henrik Otto Rasmussen, f. 4. Nov i Aarhus, S. af Regimentsdyrlæge Niels R. og Jac. Louise Amal. Bidsted. St. Aarhus 43, Kand. 14. Jan. 50 h. (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Raklev 4. Feb. 57, ord. 4. Marts, Sgpr. Rø 14. Feb. 68, entl. 6. Juli 89, f 5. Jan. 92 i Kbh.; g. 27. Okt. 57 i Refsnæs m. Betzy Marsilia Camilla Struch, f. 28. Juli 29 i Roskilde, f 9. April 13 paa Frederiksberg, D. af Sgpr. Peter Hemming S. til Refsnæs og Vilh. Theodora Westermann. Broder Sgpr. T. A. V. Rasmussen til Rørby. Søstre Pastorinderne Jensen paa Sandø og Thisted i Tømmerup Okt Theodor Frederik Laurenti ns Larsen (5. Aug. 02 Sørbymagle-K., se der) Sept Theodor Julius Carl Georg Rendtorff, f. 22. Juli 1869 paa Vindum Overgaard, S. af Partikulier Herman R. og Elise Marie Kuhl. St. Viborg 88, Kand. 14. Juni 93 h. 1 (l.-*l.), Lærer v. Viborg komm. Skolevæsen c. 1 Aar, Huslærer 1 Aar, Sgpr. og Skolelærer Venø 19. Marts 96, ord. 25. Marts, har af og til skr. Bladart.; g. 20. April 96 i Søndre Sogns K. Viborg m. Julie A1 b i n e Mathilde Philipsen, f. der 22. Dec. 71, D. af Maskinfabrikant Eskild P. og Nina Fr. Christensen. Se Die Familie Rendtorff (Kiel 03). Stud. fra 88. Øster Nykirke. Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Dec Axel Frederik August Hallas (16. Juni 88 Bredsten, se der).

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Færøerne. Færoernes Provsti under Sjællands Stift. 1. Nor der ø Præstegæld. 23. 6. Nov. 1885. Jens Lauridsen Jensen (2. Marts 91 Taps, se N. Aaby-I.) 24. 11. April 1892. Nicolai Ernst Frost Knudsen (1.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Efterslægt Henning Krag

Efterslægt Henning Krag Efterslægt Henning Krag 1. generation 1. Henning Krag blev født omkring 1649, døde før 2 Dec. 1726 i Lumby, Lunde, Odense, og blev begravet den 2 Dec. 1726 i Henning blev gift med Karen Jørgensdatter før

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD)

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aarhus AB Alberte Spure Nielsen (DS+DD+MD) Emil Skou Larsen (HS+HD+MD) Filip Tougaard Sørensen (HS+HD) Malte Ringstrøm (HS+HD+MD) Nicholas

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Bagterp If Afholder i samarbejde med Spar Nord Cup. U-15 M, A, B Stævne. Den februar 2010

Bagterp If Afholder i samarbejde med Spar Nord Cup. U-15 M, A, B Stævne. Den februar 2010 Bagterp If Afholder i samarbejde med Spar Nord Cup U-15 M, A, B Stævne Den 6.-7. februar 2010 Spillerne skal være spilleklar senest 30 minutter før i programmet fastsatsatte tidspunkt Stævnet starter Kl.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

DGI Skydning RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2013 LANDSDELSFINALE. DGI Nordjylland

DGI Skydning RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2013 LANDSDELSFINALE. DGI Nordjylland DGI Skydning SKOLESKYDNINGEN 2013 RESULTATLISTE LANDSDELSFINALE DGI Nordjylland LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2013 HOLDRESULTATER Placering Skole/hold Point 1 Vester Hassing Skole 5a hold 1 780 22

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Dansk Vestindien. ii.

Dansk Vestindien. ii. Dansk Vestindien. 1. C h r i s t i a n s t e d, S t. C r o i x. 3. 11. Juli 1881. Emil Valdemar L o s e (5. Jan. 88 Skeby-O., se der). 4. 19. Jan. 1889. Hermann Carl Johannes Lawaetz, f. 13. Marts 1864

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere