Nørre Nebel og Lydum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørre Nebel og Lydum."

Transkript

1 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St. Nikolai K. Svendborg m. Karen Margrethe Høyrup, f. 18. Feb. 81 i S. Kirkeby, D. af Sgpr. Carl H. til Humble og Aug. Møller. Naur og Sir. Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift Jan Andreas Peter Vilhelm Gregersen (22. Sept. 86 Stauning, se Hornslet) Feb Andreas Aariis Liisberg (17. Marts 91 Skibet, se Rødhy-R.) Juni Niels Christian Hansen, f. 15. Sept i Aalborg, S. af Overdyrlæge v. Aalborg kommunale Slagtehus, R. af Dbg. Hans Pet. Heinr. H. og Anna Laura Westh. St. Aalborg 84, Kand. 18. Juni (*1.-I.), Privatlærer v. fl. Sk. i Kbh. og paa Frederiksberg 89 91, ord. 1. Juli 91, underviste samtidig med sin Præstegerning her et Par Gange ugentlig v. Skoler i Holstebro, entl. 5. Jan. 97, Lærer v. St. Annæ katolske Sognesk. i Kbh. S. Aug. 97 til Maj 08, tillige Lærer i Tysk v. Klauman's Sk. i Kbh. S. Aug. 97 til Juli 10, tillige en Tid fra 97 Lærer v. Bendixen's Kursus, Skoleembedseks. v. Tillægsprøve (Latin, Tysk) 8. Juni 98, tillige Lærer v. Købmandsskolens Aftenhold (for Kvinder) Sept. 06 og v. Kbh.s kommunale Aftenkursus (for Mænd) Okt. 06, tillige Gymnasielærer v. St. Andreas Kollegiets fuldstændige højere Almensk. i Ordrup Maj 08, Red. af Nordisk Ugebl. f. katolske Kristne 1. Jan. 10, har deri skr. en Mængde Art. og flere Art. i Kirkeklokken samt udg. Julehilsen (01 og 02), Bibelhistorie for Folkeskolen (03, overs, efter Schuster-Mey's Biblische Geschichte), Pastor Moe som Sandhedsvidne (04), Fra Henrik VIIFs Dage, Skildr, fra d. 16. Aarhundredes England m. Illustr. (08), En lille Pintsebog (10), Rosenkransbogen (10), Kommunionsbønner (12), Aloysiusbogen (12), Den fuldkomne Anger (13), Den daglige Messe (13) og sammen med Halfdan Kejser og Johs. Jørgensen: Den katolske Kirkes Messebog paa Dansk og Latin (07); g. 28. Aug. 91 i St. Johannes K. Kbh. m. Agnes Petra Caroline Eriksen, f. der 18. Marts 70, D. af Justitsraad, Sekretær i Kbh.s Bygningskommission, R. af Dbg. Ferdin. Carl Chr. E. og Constance Soph. Mathilde Schnipp. Se Stud. fra 84.

2 Feb Jørgen Christian Pedersen Skydsgaard (24. Aug. 01 S. Næraa, se der) Okt Carl Bertel Olsen (2. Nov. 06 Lunde-O., se der) Feb Peder Christian Fredsted, f. 14. April 1873 i Fredsted, S. af Boelsmand Lars Pedersen og Margr. Pedersen Due. St. priv. 93, Kand. 15. Juni (n.-h.), Alumn. Borch's Koll. Dec April 01, Manuduktør og Lærer i Kbh., Lærer Sørup Højsk. 1. April Nov. 02, v. Djurslands Højsk. 1. Nov Nov. 05, tillagt Familienavnet Fredsted v. kgl. Bev. af 18. Nov. 05, uord. Medhj. hos Pastor Johs. Clausen i Vonsild-D. 1. Jan. 1. Maj 06, Lærer v. Risgaard Højsk. 1. Nov. 06, ord. 6. Marts 07, den 1. April 1901 holdt jeg Dimisprædiken i Frue Kirke i København for 3 Tilhørere, hvoraf de to sad og fulgte med i hver sin Prædikenopskrift. Jeg fik Karakteren Non contemnendus, som jeg er stolt af, da den, saavidt vides, er enestaaende i de praktiske Prøver i Gejstlig Stat"; Sekr. og Kasserer for Kristel. Foren. t. vildfarende Børns Redn. i Ringkjøbing Amt 07; g. 17. April 07 i Lyngby v. Grenaa m. Katrine Jensen, f. 1. Maj 83 paa Rolighed, Lyngby, D. af Gaardejer Søren J. og Birthe Marie Mikkelsen. Nautrup, Sæby og Vile. Harre Herred, Viborg Amt og Stift Dec Carl Vilhelm Johannes Camradt (16. Nov. 85 Nim-U., se Radsted) Marts Christian Frederik Madelun g, f. 21. Feb i Sjørring, S. af Provst Georg Chr. M. til Sjørring-T. og Margr. Doroth. Møller. St. Aalborg 67, Huslærer, Kand. 29. Jan. 81 h. 1 (l.-h.), pers. Kapl. Hvalsø-S. 13. Juni 81, ord. 22. Juni, entl. 12. April 83 for at overtage Stillingen som Præst v. St. Hans Hosp. paa Bistrup, udnævnt 18. April, t V. Maj 86 i Roskilde uden at tiltræde her; g. 5. Okt. 83 i Holmens K. Kbh. m. Ingeborg Eleonora Dorothea D i e der i chs en, f. 15. April 57 i Kbh., D. af Generalmajor Died. Herm. D. og Nanna Joh. Carol. Kirst. Jahn Juli Lars Hemming Carstensen (15. Aug. 94 Sejling-S., se der) Nov Jens Anders Jensen (2. Maj 05 Bjerregrav-A., se der).

3 Aug Hans Nielsen Høigaard, f. 25. Nov paa Thorlund Mark, Ølgod, S. af Landmand Chr. Ped. Hansen (Høigaard) og Ane Hansen. St. Ribe 93, tillagt Familienavnet Høigaard v. kgl. Bev. af 28. Maj 97, Kand. 22. Juni (l.-l), Lærer v. Sørup Højsk. 19. Aug Aug. 00, v. Cand. theol. C. S. Jacobsen's priv. Realsk. Aalborg 19. Aug Aug. 04, i denne Tid tillige 1 Aar Lærer v. Cand. mag. Møllers Handelssk. i Aalborg, ligesom han havde en Mængde priv. Timer, fra 1. Aug. 04 indtil min Overtagelse af mit nuværende Embede fortsatte jeg min Virksomhed med at give priv. Timer og var tillige stærkt optaget af Arbejde af kirkelig Art (K. F. U. M., Søndagsskole, Prædiken, Foredrag), alt imens jeg søgte Embede." Ord. 4. Okt. 05, Fm. f. Værger. 05, Sognebiblioteket 05, Menighedssamfundet 09, Sæby Kirkes Bestyrelse 10, holder ikke faa Møder af vækkende Art omkring i Jylland, skriver lejlighedsvis i kirkelige Blade og som kirkelig Medarb. v. Skive Folkebl. hver Uge en Art. af religiøst Indhold (Mission, saavel indre som ydre, Folkekirkens Liv og Forhold m. m.); g. 23. Dec. 01 i Thisted m. eksam. Almuelærerinde, Cand. phil. Ane Johansen, f. der 28. Marts 71, D. af Købmand Niels Chr. J. og Mariane Poulsen. Nebbelunde og Sæddinge. Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift April Peter Leon hard Trojel, f. 21. Juni 1819 i Nebbelunde, S. af Konsistorialraad, Provst Thomas T. til Kjøbelev og Joh. Louise Sybille Birch. St. priv. 37, Alumn. Elers' Koll. 10. Marts April 43, Kand. 31. Okt. 43 h. (l.-*l.), opholdt sig efter Embedseks. et Aarstid i Kjøbelev for at uddanne sig for Præstegerningen, Huslærer i Østofte Præstegaard Dec. 44 og Jan. 45, i Nysted hos Købmand Jacob Heidenheim for hans og Toldassistent Brunnemann's Sønner Feb. til Nov. 45, pers. Kapl. Østofte 19. Aug. 45, ord. 17. Sept., Kjøbelev (hos sin Fader) 2. Nov. 49, Thoreby 17. Aug. 54 April 56, res. Kapl. Tirsted-S.-V. 16. Feb. 56, Fm. f. Sogneforstanderskabet der i 6 Aar, i en Række Aar Medl. af Sogneraadet i Nebbelunde-S., entl. 23. Feb. 89, bor i Nakskov, R.* 4. Sept. 12; g. 11. Juni 56 i Nakskov m. sit Søskendebarn Charlotte Elisabeth Birch, f. 29. Okt. 25 i Kbh.., f 11. Jan. 90 i Nakskov, D. af Overauditør, Underbogh. i Statsgjældskont. Carl Chr. 47

4 733 B. og Marie Soph. Kyhl. Se Fam. Seidelin, S. 42. Farbroder Adjunkt i Nykjøbing F., Cand. theol. 0. S. Trojel. Brodersønner Sgpr. C. T. T. til Søllinge-H. og Sgpr. P. L. T. til Skivholme-S. Søskendebørn Pastorinderne Scharling i Asminderup, Bagger i Brahetrolleborg og Lund i Udby. Hustrus Søsterdatter Pastorinde Bagger i Klim Maj Ludvig Daniel Ni el s s en, f. 13. April 1852 i Hals, S. af Førstelærer Nic. Laur. N. og Helene Marie Heiss. St. Aalborg 71, Kand. 20. Juni (l.-l.), Huslærer paa Herregaarden Algistrup i Følleslev 76 77, Kapl. pro loco Følleslev-S. 14. Nov. 77, ord. 21. Nov., res. Kapl. Vissenbjerg 19. Aug. 80, entl. 4. Juni 83, Sømandspræst i Hull og Præst for d. dansk-lutherske Menighed sst. 18. Juni 83, Fm. f. Hjælpekassen, har leveret Oversættelser og Bidrag til opbyggelige Blade; g. 12. Juni 78 i St. Johannes K. Kbh. m. Dagmar Lehmann, f. der 26. Marts 55, D. af Professor, Lic. med. Georg Carl Heinr. L. og Hansine (Signe) Claudine Mackeprang. Hustrus Farbroder Politikeren Orla L., Broder Professor, Dr. phil. Edv. L. Se Slægthaandbogen, I, S Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, I, S. 175, Stud. fra 71. Nørre Nebel og Lydum. Vester Horne Herred, Ribe Amt og Stift April Rasmus Rasmussen, f. 16. Okt i Jordløse, S. af Sgpr. Joh. Fr. Kurrelbaum R. til Jordløse-H. og Bolette Soph. Bendz. St. Odense 36, Kand. 8. Nov. 42 h. (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. paa eget Anog Tilsvar Verninge 29. Juli Nov. 57, ord. 8. Aug. 49, Hjælpepræst Middelfart og Tved i Fyn, Sgpr. Ho-O. 23. Juli 58, t 25. Okt. 85 i N. Nebel; g. 8. Sept. 58 i Dalum m. Albertine Abel, f. 19. April 27 paa Holmsland, t 19. April 98 i Faaborg, D. af Provst Leonard A. til Dalum-S. og Ida Elisab. Dor. Ostenfeld (Hansen). Se Hundrup's Fam. Bendz, S. 6. Slægt. Eielskov, S. 12. Moster Pastorinde Schiødte i Husby, Søster Pastorinde Hoskjær i Kalundborg. Hustrus Broder Sgpr. G. Abel til Ring-F Jan Peter Jerndorf Storm Rieman n (25. Nov. 95 Fakse, se der) Feb Peter Hansen Moos, f. 26. Nov i Ullerup, Sønderjylland, S. af Gaardejer Pet. Hansen M. og Mette Marie Fuglsang. St. priv. 82, Kand. 25. Jan. 87

5 739 h.i (h.-h.), Sgpr. og Skolelærer Nyord 6. April 87, kun 23 1 /* Aar gi., ord. 4. Maj, Sgpr. Vestermariæ 29. April 90, har skr. Tidsskr.art. om teol. Emner; g. 6. Marts 87 i Taarnby paa Amager m. Martha Christiane Andrea Brammer, f. 31. Marts 61 i Bogholm, Angel, D. af Lærer og Højskoleforstander Hans Asmus B. og Dora Marie Kristine Othine Boss. Se Stud. fra 82, Varde Folkeblad 5. Marts 12. Nebsager og Bjerge. Bjerge Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift Okt Frederik Theodor Jacobsen, f. 21. Nov i Odense, S. af Justitsraad, Overlæge Jac. Chr. J. og Magd. Elisab. Siemssen. St. Odense 38, Kand. 5. Nov. 46 h. (I.T.), var Huslærer paa Vadgaard, Vilsted, og senere paa Dampgaard Skovridergaard v. Hillerød, en kort Tid underviste han ogsaa v. kbh.ske Kommuneskoler, Førstelærer v. Frederiksværk Sk. 1. Mai 53, pers. Kapl. Sønderholm-N.-F. 3. Mai 57, ord. 1. Juli, Sgpr. Tjele-V. 7. Okt. 65, Gjerlev-E. 30. Aug. 75, entl. 30. Nov. 91, t 8. Feb. 92 i Nebsager. Han hørte til de Stille i Landet"; meget sjælden saa man ham udenfor hans Hjem uden netop der, hvor hans Embedsvirksomhed krævede hans Nærværelse; men denne røgtede han med stor Troskab og Punktlighed. Han mødte overalt nøjagtig paa Klokkeslaget, saa ingen kom til at vente paa ham, og han gik altid vel forberedt til sin Gjerning. Da han endnu var i Besiddelse af Legemskræfter og Helbred, var han ogsaa en afholdt Prædikant, der altid samlede godt Kirkebesøg, og Enhver kunde mærke, at han talte, hvad han selv troede, og at han med største Omhu havde lagt alt til Bette. Han var ved Siden deraf en sjælden medgjørlig og hensynsfuld Mand, der modtog Enhver, Big eller Fattig, der henvendte sig til ham, med den samme Venlighed. Han sluttede sig nærmest til den saakaldte kirkelige" Betning og var meget frisindet; men han var en altfor fredelig Mand til nogensinde at fremsætte udæskende Tanker, ligesom han ogsaa gerne tillod andre at have deres egne Meninger. Paa Grund af det noget tilbagetrukne Liv, han førte her i sine sidste Leveaar, blev han ikke kjendt af. nogen stor Kreds; men den lille Kreds, der stod ham nærmere, vil altid mindes ham i Kjærlighed og skatte hans ædle og trofaste Sindelag." (Horsens Avis 11. Feb. 92). G. 28. Juli 54 i Sønderholm m. Pauline Elisabeth Cathrine 47*

6 740 (T r i n e) B 1 i c h e r, f. 20. Feb. 27 i Vilsted, D. af Konsistorialraad, Sgpr. Laur. B. til Sønderholm-N.-F. og Soph. Amalie Blich. Broder Sgpr. C. S. Jacobsen til Borre. Fætter og Svoger Sgpr. C. P. Jacobsen til Rødby-R. Hustrus Broder Kapellan D. C. Blicher til Louns-A., Søster Pastorinde Wesenberg paa Norderø, Brodersøn Sgpr. B. Blicher til Elsted-E. Se Staml. av. de t. Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomstberett. Fam., S. 29. Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II. 13, S Marts Christen Alfred Brøndum (2. Sept. 04 Flødstrup-U., se der) Dec W i 11 i a m K i e r k e g a a r d, f. 21, Juni 1863 paa Karlslundegaard, S. af Proprietær Edv. K. og Emilie Marie Henckel. St. Haderslev Læreres Sk. 80, i Studentertiden gik jeg et Par Aar paa Kunstnernes Studieskole og tegnede under Frants Schwartz, Zahrtmann og Krøyer", Kand. 24. Jan (1.-1.), foretog en 5 Maaneders Rejse i Tyskland og Italien.90, Lærer v. de foren. Kirkeskolers Betalingsskole for Drenge Kbh. 1. Aug. 90, Lærer i Religion og Dansk v. Jelling Statsseminar. 21. Sept. 92, ord. 21. Dec. 04; g. 23. Juli 97 i Jelling m. Frederikke Dorothea Hansen. f Okt. 75 paa Eliseholm, Jelling, D. af Proprietær Aug. Fr. H. og Gottholdine Albrechtsen. Hans Farfader Laurits Christensen Kierkegaard var født c i Sæding i Nabogaarden til den Gaard, hvor Søren Kierkegaards Fader var født, og de to Familier skal have været beslægtede. Neksø og Bodilsker. Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift. (Præsten bor i St. Bodils Præstegaard) Marts Anders Jensen (20. Okt. 99 Magleby. Langeland, se der) Sept Jens Peter Agger, f. 4. Maj 1856 i Hodsager, S. af Lærer og Kirkesanger Mads A. og Mariane Jensen. Seminarieeks. 76, Lærer ved Ask Højsk. og Børnesk , opholdt sig i Kbh., informerede en Del, var bl. a. Lærer v. Nørrebros Latin- og Realsk., Stud. priv. 81, Ålumn. Valckendorffs Koll. 10. Juni 85, Kand. 26. Juni 86 h. 1 &-!.), Sgpr. Bølling-S. 2. Okt. 86, ord. 20. Okt., Hygum-H. 26. Juli 90, Fm. f. Kirkl. Foren. f. Indre Mission paa Bornholm, f. Bornholms Kredsforbund under Dansk Missions-

7 741 selskab, f. Bornholms Kreds af Præsteforeningen, B. M. f. Diakonissehuset St. Lukas Stiftelsen; har skr. Indlæg i Blade og Aviser og indsendte Prædikener i Den indre Missions Tid.; g. 29. Okt. 86 i Tulstrup (Ning H.) m, Hansine Marie Christensien, f. 7. Aug. 63 i Ask, D. af Højskoleforstander, Skolelærer Jens Pinvig C. og Mariane Hansen. Nestelsø og Mogenstrup. Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift April Laurits Peter Gnudtzmann (3. Aug. 88 Vollerslev-G., se der) Okt U 1 r i k S o p h u s B o r c h, f. 12. Juni 1845 i Skjern, S. af Proprietær Fr. B. og Joh. Fr. Frausing. St. Randers 65, Kand. 27. Juni 70 h. 1 (h. 1 h.), Huslærer hos Provst Koch i Gjerrild 23. Aug. 70 til Sommerferien 71, pers. Kapl. Grenaa-G. 17. Nov. 71, ord. 13. Dec., Sgpr. Sennels 30. Jan. 77, Adslev-M. 2. Juni 81, Lejrskov-J. 15. April 99, betr. som ikke kaldet 30. Juni; g. 2. Maj 72 i Lyngby m. Frederikke Ferdinande Vilhelmine Faurschou, f. 31. Juli 46 paa Petersminde, Trige, D. af Kammerraad, Landstingsmand Anders F. til Frederikkesminde, Tjørnegaard, Petersminde (Trige S.) og Albert. Christ. Carol. Albrectsen. Se Fam. Faurschou, S. 26. Den jydske Slægt Borch, S. 65. Søskendebørn Provstinde Wøldike i Brahetrolleborg, Pastorinderne Wøldike i Kværndrup og Borch i Randlev (hans Broders Hustru), Sgpr. P. V. Møller Flolst til Kippinge-B., Lærer, C and. theol. A. G. G. Borch (t 1897). Nibe og Vokslev. Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift Okt Frits Holger Chris ti an i, f. 19. Juli 1848 i Bjerregrav, S. af Sgpr. Carl Emil Anton C. til Nysted-H. og Anna Jacobine Foss. St. Randers 66, Kand. 21. Juni (l.-l.), i Candidataarene virkede jeg meget i en mindre, theologisk Forening, som endnu af og til har Sammenkomster," pers. Kapl. Majbølle 28. Juli 73, ord. 3. Okt., Sakskjøbing 23. Jan. 75, hvor han allerede fra 74 havde taget Bolig og med Ministeriets Tilladelse dette Aar samtidig var Medhj. for to Præster, Sgpr. 0. Nykirke 12. Sept. 77, Fm. for Nibe Foredragsforen. Har skr. mange Afhandlinger om kirkl. Spørgsmaal i Tidsskr. (Teol. Tidsskr. 86 og 98), kirkel. Blade (saaledes i Dansk Kirketid., Kirken og

8 742 Hjemmet og Annexet) og Dagblade (Nationaltidendes Søndagstillæg, Aalborg Stiftstid. og bl. a. skr. Det kirkepolitiske Bispeideal i Kristel. Dagbl. 6., 7., 13. og 15. April 09) samt udg. Prædik, paa 7 Sønd. eft. Trin. i Taanum Kirke (71), Til Advarsel mod den saakaldte Præstefrihed (80), Sexten Prædik, over de nye Texter (93), Om udvidet Liturgi. Forslag til en Reform (99), Om Frihedskrav og Samfundsliv i Folkekirken (02); har foretaget mange Rejser i Udlandet, bl. a. til Rusland, Frankrig, Italien og Palæstina (Forsommeren 08), om sidstnævnte Rejse har han dels holdt talrige af Lysbilleder ledsagede Foredrag, dels skr. Rejseminder fra det hellige Land (i National tid. 20. og 27. Dec. 08). G. 10. Juni 74 i Nysted m. Cecilie Ulrikke Birgitte Marie Pontoppidan, f. der 10. Juni 56, D. af Apoteker Frode Camillus P. af Damsholte og Ines Marie Seidelin. Se Betz: En gi. Lærers Livserindr., S. 75. Fam. Sidenius, S. 19. Slægthaandbogen, I, S. 100 og 810. Hundrup Laurits Foss's Desc, S. 7. Moders Slægt se Patriciske Slægter, II. Moster Pastorinde Hansen i Rerslev. Hustrus Faster Pastorinde Lendrop i Tjæreby Søskendebørn Sgpr. Morten Pontoppidan til Stenløse-V., Sgpr. H. P. Pontoppidan til Spjellerup-S., Pastorinde Jespersen i Baarse, Forfatter Henrik P., Professorerne Erik og Knud Pontoppidan. Nidløse. Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift Juni Harald Peter Nicolai Budde Lund (27. April 87 Munkebjergby-B., se Everdrup) Juli Hcrmaii Richard Steffensen (31. Maj 92 Munkebo, se Ørsted). ' Aug Vilhelm Emil Simonsen, f. 20. Feb i Fredericia, S. af Gæstgiver Chr. Pet. S. og Hansine Hansen (senere g. m. Overretsprokurator Andr. Pet. Seidelin i Kbh.). Store Præliminæreks. 73. St. priv. 75, opholdt sig Dec. 75 til Juni 76 paa St. Croix paa Gr. af Nervesvækkelse. Kand. 23. Juni 81 h. 1 (h.-h.), Lærer v. von Westenske Insl. Efteraar 81, Undersøger v. Kbh.s Understøttelsesforen., uord. Medhj. Harlev-F. Dec. 81, derefter i Dalby-S. til Okt. 82, pers. Kapl. Allesø-N. 18. Sept. 82, ord. 25. Okt., Sgpr. døde i samme Uge, han blev indsat, Ølgod-S. 6. Jan. 83, res Kapl. S. Omme-H. 2. Juli 84, Sgpr. Oddense-O. 17. Maj 87, tidligere Fin. f. Værger., har skr. talrige Blad-

9 743 artikler; g Maj 83 i Harlev m. ErnesteJulianeBlic h e r, f. 18. Jan. 59 i Hou v. Mariager, D. af Lærer Francisko B. af Spentrup-G. og Karen Møller; Feb. 94 i Nidløsc m. Emma Louise PI a n s i n e K o r n b e c k, f. 18. April 54 i Brandstrup, D. af Lærer Carl Fris K. og Anna Johansen. 1. Hustrus Farfader St. St. Blicher, Farbroder Sgpr. P. D. Blicher til Vinding-V. 2. Hustrus Søskendebarn Pastorinde Nørgaard i Lundforlund. Se Stamt. ov. de til Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomstberett. Fam., S. 26. Nim og Underup. Nim Herred, Aarhus Amt og Stift Okt Christian Frederik Leth (9. Sept. 85 N. Jernløse-K., se Allerup-D.) Nov Carl Vilhelm Johannes Camradt (27.. Jan. 02 Radsted, se der) April Hans Rasmussen, f. 1. Marts 1862 i Overby, Odden, S. af Gaardejer Lars R. og Bodil Nielsdatter. Fik særlig ved sin Moders Indflydelse Lov til at komme paa Seminariet paa Blaagaard, begyndte efter et Aars Ophold her at læse til Artium" (Stud. fra 83). St. priv. 83, Kand. 30. Juni 91 h. 2 (l.-h.), Sgpr. Malt-F. 5. Aug. 92, ord 2. Sept., f 9. Mai 12 efter Operation i Aarhus. Pastor R. var en stille, tilbageholdende Mand, der viede sin Embedsgerning al sin Interesse, og han var. velset og afholdt i sin Menighed" (Horsens Dagbl. 11. Mai 12). G. 13. Nov. 92 i St. Johannes K. Kbh. nx. Hansine Caroline Christophersen, f. der 20. Feb. 58, D. af Viktualiehandler Niels C. og Vilh. Jac. Amal. Berlin. Nimtofte og Tøstrup. Nørre Herred, Randers Amt, Aarhus Stift April Carl Frederik Vilhelm Bernth, f. 21. Juni 1816 i Korsør, S. af Etatsraad, Herredsfoged Laur. Andr. B. og Stephine Lange af Stillinge. St. Horsens 35, Kand. 4. Nov. 41 h. (I.-h.), pers. Kapl. Vær-N. 2. Juli Maj 48, ord. 10. Aug. 42, pers. Kapl. paa eget An- og Tilsvar Odder 5. Aug. 49, entl. 31. Dec. 88, f 22. Jan. 94 i Aarhus. I de første Aar i Nimtofte var der god Kirkegang; men da Vilh. Beck blev Præst i Ørum, søgte mange fra Nimtofte Tøstrup Pastorat derhen; der byggedes

10 744 i 1884 Missionshus i Siversted, og i Bernths senere Aar var det ofte meget smaat med Kirkebesøget." (Hans Birkelund: Nimtofte Præster i Fra Randers Amt 1913, S. 134). G. 29. Okt. 44 i Fredericia m. Andrea Marie Amalie Emmaline Bechmann, f. 30. Okt. 15 paa Hovedgaarden Rask, Hvirring, f 10. Juni 96 i Aarhus, D. af Konsistorialraad, Sgpr. Hans Gram B. til Raarup og Charl. Nic. Qvotrup. Broder Sgpr. T. A. B. til Kegenæs paa Als. Søstre Pastorinderne Holst i Ringkjøbing og Rosendahl i Urlev. Hustrus Brødre Sgpr. N. K. B. til Hunseby og Sgpr. R. Q. Bechmann til Vejlby-H April Mogens Christian Mogensen (9. April 94 Astrup-T., se der) Juni Julius Wind feld, f. 16. Aug i Gjerding, S. af Sgpr. Rasm. W. til Kristrup og Ane Helene Heide. St. Randers 85, Kand. 23. Jan. 91 h. 1 (l.-*l.), i Kandidataarene var jeg Lærer ved forskjellige Skoler i Kbh. samt deltog i Menigheds- og Missionslivet dér", pers. Kapl. Kristrup (hos sin Fader) 12. April 93, ord. 19. April, Fm. f. Værger., Hjælpekasse og Sygeplejeforen, samt f. Nimtofte Privatskole; g. 14. Okt. 94 i St. Jacobs K. Kbh. m. Anna Christine Thomsen, f. 22. Dec. 68 i Reykjavik, D. af islandsk Købmand Hans Theod. Aug. T. og Anna Christine Sørensen. Faster Provstinde Stochholm, Borup. Morfaders Fader Sgpr. Rud. Pet. Heide til Boddum-Y. (f 1826). Se Fra Randers Amt 1913, S. 134 f. Stud. fra 85. Nørre Nissum. Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift Feb Christian Matthæus Carstensen (15. Jan. 86 Krogsbølle, se der) Maj Adolph Lauritz Hansen.(1. Sept. 04 Øde-Førslev-S., se der) Sept Carl Christoph Julius A s s c h e n f e Id t - H a n s e n, f. 28. Juni 1856 i Flensborg, S. af Sgpr., Dr. phil. Pet. H. til S. og N. Kongerslev-K. og Clara Georgine Charl. Theod. Asschenfeldt. St. Viborg 74, Kand. 29. Jan. 79 1, (I.-L), straks derefter Huslærer hos Pastor Piper i Refsnæs Præstegaard, pers. Kapl. Halsted-A. 2. Sept. 80, ord. 13. Okt., Sgpr. Sæby 4. Sept. 82, B. M. f. Dansk Missionsselskab 90, entl. 18. Sept. 92. Rejsepræst med Bolig paa Frederiksberg f. Kirkl. Foren. f. Indre Miss. i Danmark Sept. 92 Feb. 96, Sgpr. Slemminge-F. 20. Feb.

11 745 06, tillagt Familienavnet Asschenfeldt-Hansen v. Øvrighedsbevis 25. Jan. 06,, Forstander f. Nørre Nissum Seminar. 06, tillige f. Højskolen Efteraar 09-1 April 12, har skr. Arl. t. Indre Miss. Tid. og andre kirkel. Blade samt udg. Hedningemissionsbladet Missionsbudet" 88 08, og fra 93 tildels sammen med J. Lorenzen) en aarlig Række Børnefortællinger, For mine smaa Venner", af hvilke han dog ikke selv har forfattet nogen, endvidere en Række kirkehistoriske Smaaskrifter: 1. Saul fra Tarsus og den første Menighed (3. Opl. 89), 2. Fra Antiokia til Rom. Pauli Livsvirksomhed (2. Opl. 92), 3. Pauli Vidnesbyrd. Skildring til Selvprøvelse (2. Opl. 93), 4. Den lille Hjord (2. Opl. 93), 5. Israel efter Kjødet (86), 6. Staden paa Bjerget (86), 7. Fra Blodvidnernes Dage (86), 8. Fra Martyrskarens Række (86), 9. Cyprian, en Biskop efter Herrens Hjerte (87), 10. Ræve i Herrens Vingaard (87), 11. Fra Kejser-Kirkens Dage (87), 12. To trofaste Herrens Vidner i Kejserkirkens Tider (87), 13. Munkeliv i Østerland (87), 14. En Aandens Kæmpe. Augustinus (88), 15. Fra Klosterlivet. Det østerlandske Munkeliv (88), 16. To klare Stjerner paa Klosterlivets Horizont (88), 17. Fra Herrens Sejrstog (88), 18. Missionen i Nord (89), 19. Paven og Pavedømmet indtil Reformationen (90, 2. Opl. 01), 20. Røster i Ørkenen (90), 21. Et udvalgt Redskab. Mort. Luther og Reformationen (91), 22. Fra Reformationstiden (91), 23. Jesuiterne og Nutidens Pavedømme (91), 24. Lære og Liv (91), 25. En mørk Nattetid i Guds Kirkes Levnetsløb (92), 26. Lysglimt i Mørket (92), 27. Morgen men ogsaa Nat (92), 28. Sektbevægelsen i Nutiden (92, 2. Opl. 02), 29. Tilbageblik og Fremblik. Afslutt. kirkehist. Skildr. (93), endvidere Fra Guldgruben. En Bibelforklaring. I. De 5 Mosebøger, II. De historiske Bøger, III. Jobs Bog, Psalmernes Bog, IV. Salomons Ordsprog. Profeten Esajas. V. Profeten Jeremias. De apok. Bøger (94-00), VI. De fire Evangelier (01 02), VII. Apostlenes Gjerninger og Pauli Breve (02 03), Hvor længe? Opraab ang. Sædelighedssagen (94), Billedmission (96), Rejseminder (97), Fra de skønne Græsgange for Lammene i Herrens Jord (97), Fra Vendsyssel I II (99), TusindaarsrigeL (99), Fra stille Bibel-Timer (Christelig Samler 5. IL, 02), Hvad er Bibelkritik? Et lille Indlæg i et brændende Spørgsmaal (02), Blandt Indianerne. Nogle Træk fra Indianer-Missionæren David Zeisbergers Liv (Christelig Samler, 10. H., 03), Hvorledes den skotske Frikirke blev til (Christelig Sam-

12 746 ler, H., 03), Tale v. forhv. Præst, Dr. phil. Peter Hansens Jordefærd i S. Kongerslev d. 30. Apr (03), Kirkehistorie for Menigheden, I II (07 08), Kortf. Oversigt over Romerbrevets Indhold (07), Provst Deichmann. Nogle Mindeblade (2 Opl. 07), Kristi Billede i den gamle Pagt, belyst v. en Række Vidnesbyrd fra den gamle Pagt, sammenstillede med dertil svarende Ord i den nye Pagt (10), Bibelen i Børnenes Haand. I. Markus-Evangeliet udlagt i 136 Smaastykker. Til daglig Bibellæsning for Børn (11), Ledetraad i Troesog Sædelære (særlig beregnet paa Seminariebrug) (12), Vor Bibel. En kortfattet Oversigt over Bibelens Skrifter (ligeledes) (12), Tag Jesus med! En lille Mindebog for Konfirmander (13) samt sammen med J. Lorenzen: Før Juleferien (01 08) og sammen med C. J. Holt: To Foredrag, I. Faren ved Bibelkritiken, II. Vor Frelsers Syn paa det gamle Testamente (06), har endvidere samlet Sjælens Spørgsmaal og Suk samt Herrens Svar (01), Kom i Hu! En lille Mindebog til daglig Brug (08) og udg. Fra de gamle Stier, 6 Prædikener (07); g Dec. 82 i Lundforlund m. Emilie Christine Sørensen, f. 29. Mai 59 i Lundforlund, f 10. Juli 90 i Sæby, 2 1. Maj 95 i Classenske Boligers K. Kbli. m. Agnes O k t a v i a Ingeborg Hedevig Sørensen,,f. 20. April 66 i Lundforlund, begge Døtre af Lærer Rasmus Emil Kirkerup S. og Louise Hedv. Hviid. Se Vilh. Beck's Erindr., S Indre Miss. Hist., S Morfader ksl. Superintendent i de tyske Kirkesogne i Sønderjylland, Overkonsistorialraad Christoph Carl Jul. A. til Flensborg Nic. K. Nordby paa Fanø. Skads Herred, Ribe Amt og Stift Juni Poul Ludvig Trojel (6. Mai 90 Skivholme-S., se der) Juni Søren Hager up Holek (8. Okt. 01 Brønshøj K. Kbh., se der) Jan Hans Winding Koch (entl. 8. Feb. 09, se Solbjerg K. Frederiksberg) Mai Anton Alexander Benjamin X i e 1 s e n, f. 26. Nov i Kbh., S. af Fuldmægtig i Ivbhs Overpræsidium, Kancelliraad Ernst Pet. Soph. N. og Birg. Marie Mazar de la Garde. St. Schneekloths Sk. Kbh. 86, Kand. 25. Juni 94 h. 1 (!.*-*!.), i Studenteraarene og Kandidat

13 747 aarene underviste jeg en Del privat og ved Skoler, og i Slutningen af min Studentertid samt Kandidattiden tog jeg Del i Menighedsarbejdet i Valby-Hvidovre Sogne under nuværende Provst Ussing", Ord. Till. som Sømandspræst Newcastle 12. Okt. 96, ord! 21. Okt., Sgpr. Alslev-H. 6. April 01, Provst for Skads Herred 9. April 10 (kst. 1. Juli 09), har skr. enkelte Prædik, og andre Smaastykker t. forsk, kirkel. Blade; g. 15. Mai 97 i Jesus K. Kbh. m. Helga Westring, f. der 31. Aug. 70, f i Juli 13 i Nordby, D. af Overdyrlæge i Hæren Gustav Fr. W. og Jensine Laurine Jensen. Moders Slægt, se Slægthaandbogen, I, S David Monrads Desc., S. VI. Stud. fra 86. Farfader Skuespilleren, Prof. N. P. Nielsen. Søskendebørn Pastorinderne Kynde i Fensmark og Thaarup i Tørring, Næstsøskendebarn Sgpr. J. C. Kali til Lynge-B. Moders Søskendebørn Sgpr. H. Monrad til Frederiks K. Kbh. og Valgmenighedspræst Niels Lindberg's Hustru i Kjerteminde. Nordby paa Samsø. Samsø Birk, Holbæk Amt, Aarhus Stift Mai C a r 1 E r a s m i O 11 e r s t r ø m (9. Marts 88 Tyrsted-U., se der) Mai Kristian Sofus Borgen (30. Juni 99 Lejrskov-J., se der) Aug Johannes I m m a n u e 1 Viggo Hansen Holm, f. 28. Juli 1859 i Vejen, S,, af Sgpr. Soph. Carl Viggo Hansen til Hammer-L. og 2. Hustru Anna Nic. Joh. Holm. St. Herlufsholm 77, Kand. 21. Jan. 85 h. 1 (l.-h.), Kapl. pro loco Hammer-L. 8. Mai 85, ord. 13. Mai, Sgpr. Øslbirk-Y. 16. April 91, Medl. af Sygekassenævnet, entl. eft. Ansøgn. m. Pension 13. Marts 08, tillagt Familienavnet Holm 13. Juli 08, flyttede 27. Okt. s. A. til Vejle, drev Forsikrings- og Agenturvirksomhed (Forsikringsselskaberne Danmark" og Vort Land" m. m.) f 18. Juli 13 i Aalborg; har udg. Vejledning L. Samtaler med Børn om Guds Rige (2 Opl. 97), Guds Rige. Korlf. Fremstilling for Skole og Hjem (98); g. 16. Sept. 85 m. Johanne Louise Haase, f. 5. Aug. 60, D. af Baandhandler, senere Handelsagent i Kbh. Peter Nic. Edv. H. og Carol. Antoinette Melbye. Se Kolding Avis 21. Marts 08. Dimitt. fra Herlufsholm Juli Aage Ernst Andreas Bayer, f. 15. Aug 1872 i Kbh., S. af Revisor og Fuldmægtig i Bikuben

14 748 Chr. Fr. B. og Andrea Margr. Kirstine Rasmussen. St. Borgerdydssk. K. 91, Kand. 26. Juni 97 h. 1 (l.-h.), uord. Medhj. Lyderslev-F. (hos Provst Hammershaimb) 1 / 2 Aar, Lærer en kort Tid v. et Par kbhske Pigesk., pers. Kapl. Karby-H.-R. 21. Juli 99, ord. 16. Aug., res. Kapl. sst. 1. Aug. 00, Sgpr. Redsted-H. 18. April 03, har skr. Smaaart. i Dagblade; g. 5. Okt. 00 i Ordrup m. Anna Cathrine Jensen, f. 15. Jan. 74 i Kbh., D. af Partikulier, Husejer Rasmus J. og Emilie Lund. Søskendebarn Pastorinde Bloch i Falslev. Se Slægten Bayer, S. 30. Norderø Præstegæld (se Færøerne). Nordrup og Farringløse. Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift April Peter Carl Christian Neergaard, f. 20. April 1827 i Sjelle, S. af Provst Joh. Thorn. N. til Fakse og Juliane Elisa Ponsaing. St. Frederiksborg 45, Sekondløjtn. i ArLilleriets Krigsreserve 30. Sept. 51 (Anciennitet fra 5. Mai 50), Kand.'12. Juni 54 h. 1 (1.-1.), Huslærer i Sydsverrig, pers. Kapl. Hørby 8. April 64, ord. 27. April, Sgpr. Harridslev-R. 10. Sept. 69, Flade-G. 30. Aug. 75, Provst for Horns Herred 10. Juni 79, R. 22. Dec. 00, entl. 31. Dec. s. A.,, f 1. Aug. 03 paa Frederiksberg.,,N. tilhørte nærmest den grundtvigske Retning. Da N. kom hertil Egnen, var han allerede en ældre Mand, og det kan vistnok siges, at han udførte den betydeligste Del af sin Livsgærning i vort Lands nordlige Egne. Naar man færdes ovre i Vendsyssel, træffer man ofte Mennesker, som med stor Hengivenhed mindes deres afdøde Præst. Mange af hans Konfirmander vil mindes den gamle Provst N. som en alvorlig Mand, hvis Vidnesbyrd var ærligt og oprigtigt." ( P." i Ringsted Folketid. 1. Aug. 03), har skr. Nytestamentlige Studier (61), Markus-Evangeliets Oprindelighed (80), Hvad kan man vente sig af den indre Mission her i Vendsyssel? (2 Opl. 84), Om vor kristne Daab og vor Vedbliven i den (86), Skal vi tillade hverandre at tage feil? (86), Det tredje Parti", En uløst Gaade fra Bethesda-Mødet (90). G. 6. Mai 70 i Gjentofte m. Fanny Emilie Schutt, f. 9. Juni 36 paa Hardenberg, f 8. Marts 06, D. af Mejeriforpagter Fr. DHL S. og Margr. Prehn. Se Nationaltid. 3. Aug. 03. Fam. Neergaard, S. 42.

15 Marts Erik Thaning, f. 25. Maj 1872 i Sulsted, S. af Sgpr. Jakob Georg T. til Lunde og 2. Hustru Ane Dor Winde. St. Odense 90, Kand. 23. Jan (l.-i.), Manuduktør i Dogmatik og Ny Testamente, særlig med Eksaniensforberedelse for Øje 97 98, pers. Kapl. Gladsakse-H. 20. Sept. 98, ord. 26. Okt.; har udg. Jeg spørger. En Brevveksling om moderne Tvivl (12), Sig os hvordan (13); g. 28. Nov. 98 i St. Andreas K. Kbli. m. Laura Olivia Mathilde Bayer, f. 10. Aug. 72 i Aarhus, D. af Etatsraad, Ingeniør, Formand i Patentkommissionen Carl Gottfred B. og Marie Aug. Thorbjørnsen. Næslsøskendebarn Pastor P. Thaning v. St. Hans Hosp.-B. Se Slægt. Bayer, S. 88. Fam. Thaning (95), S. 9. Nordstrømø Præstegæld (se Færøerne). Nors og Tved. Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift Nov Peter Christian Jensen, f. 17. April 1841 paa Vestergaard, Skibsted, S. af Gaardejer Jens Nielsen og Kirst. Christensen. St. priv. 62, Kand. 23. Juni 68 h. 2 (h.-h.), Missionær i Grønland 20. Marts 69, ord. 28. April, f 2. Nov. 99 i Nors; g. 12. Mai 69 i Mou m. I d e N i n a Elisabeth Knuhtsen, f. 4. Sept. 46 i Holbæk, D. af Sgpr. Theod. K. til Mou og Anne Bosine Krumni (Keyser) Jan Hans Christian Matthias Krarup, f. 22. Sept i Hygom, S. af Provst Enoch Chr. K. til Søften-F. og Anne Marie Krarup. St. Aarhus 63, Kand. 23. Juni 69 h. 1 (l.-h.), underviste i Kommune- og Privatskoler i Kbh., pers. Kapl. Bjørnsholm-M. 9. Nov. 70, ord. 30. Nov., Sgpr. Hammer-H. 21. Feb. 76, Hasle-S.-L. 26. Feb. 85, Fm. f. Værger., har skr. enkelte Boganmeldelser og Søndagsprædikener i Dagbladene; g. 16. Aug. 72 i St. Johs. K Kbh. in. Cecilia Johanne Severine Hall, f. 6. Jan. 50 i Holbæk, D. af Grosserer i Kbh. Carl Chr. Fr. H. og Karen Pouline Hasle. Søskendebørn Provst H. C. M. Krarup til V. Brønderslev-S., Sgpr. Macdonald Vissing Øllgaard til Fruering-V., Birkedommer, Cand. theol. P. Sveistrup, Pastorinde Holten i Torning, Sgpr. K. P. Lind til Hammer og Cand. theol. H. C. M. K. Eiler. Se Stamt. ov. den Krarupske Fam. (71), S. 7. Fam. Krarup (95), S. 11.

16 750 Norup med Filialkirke i Hasmark. Lande Herred, Odense Amt, Fyns Stift. (Hasmark Filialkirke indviedes 27. Nov. 1892) Feb Christian Ole Stephan Spleis (31. Mai 88 Egebjerg, se der) Aug Thomas Gottfried Thomsen (21. Okt res. Kapl. St. Mortens K. Randers, se der) Dec Hans V a 1 d e m ar Olsen (22. Aug. 04 Alrø, se der) Nov Nicolai Christian Adolph Melassen, f. 7. Nov i Kbh., S. af Bødkermester Jesper N. og Bertha Fr. Christensen. St. Reykjavik 85, Kand. 26. Juni (i.-*l), Lærer, Kat. Helligaands K. Kbh. 6. Marts 93, ord. 15. Marts, ksl. Sgpr. sst. 1. Jan. 2. Mai 95, Sgpr. Helgenæs 26. Jan. 97, Kommunalrevisor, Fm. f. Norup Sogns Foredragsforen , f. Værger, og f. Norup Sygeplejeforen. siden dens Oprettelse 06, B. M. f. Norup Husflidsforen, siden dens Oprettelse 06, Medarb. v. de religiøse Søndagsari, i Aarhus Amtstid ; g. 25. Nov. 97 i Helligaands K. Kbh. m. Signe Nathalie Jensen, f. der 14. Aug. 74, D. af Detailhandler Anders.1. og Joh. Jensen. Se Stud. fra 85. Nyborg med Filialkirke i Hjulby. Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyns Stift. (Filialkirken i Hjulby indviedes 17. Juni 1883) Nov Bernth Christoph Wilkens L i n d H j o r t, f. 2. Sept i Præstkjær, S. af Sgpr. Niels Schiørring H. til Tømmerup og Karen Cathr. Lind. St. Melropolitansk. 48, Kand. 19. Jan (l.-l.), Huslærer hos Etalsraad Broberg paa Christianshavn Foraar 54 til Foraar 57, Adjunkt Odense 9. Aug, 57, Sgpr. Lyksborg, Flensborg Provsti, 6. Mai 59, ord. 6. Juli, St. Michaelis K. i Slesvig By 20. Feb. 63, suspenderet af den oprørske Regering 7. Feb. 64, entl. 28. Okt. s. A., Timelærer v. Almueskoler i Kbh. fra Efteraarel 64, res. Kapl. Asminderød-G.-F. 12. Jan. 66, Fm. for Sogneraadet og for Komitéen til Opførelsen af Humlebæk Kirke, R.* 16. Juli 86, Provst for Vinding og Gudme Herreder 14. Juli 87, D. M. 1. Nov. 95, Fm. for Komitéen til Opførelse af Hjulby Kirke, f. Børnehjemmet, Nyborg Asyl, Soldaterhjemmet, Nyborg tekniske Skole, Menighedsplejen etc. i Nyborg, endv. f. Stefansforeningen 84, f. Fyens Stifts Kon-

17 751 vent og f. Foreningen Effata, entl. som Provst 1. Jan. 07, entl. 31. Dec. 07, f 11. Dec 11 i Nyborg. En Mand, hvis rige Initiativ, mange Interesser og store Kærlighed til den By, hvor han i 37 Aar virkede, man kan takke for, at en Række smukke filantropiske Virksomheder blev rejste. Vi skal nævne Børnehjemmet, som opførtes i 1873, hvis Tilblivelse i første Bække skyldes ham. I 1881 lykkedes det ham at faa stiftet Soldaterhjemmet i Nyborg, det første af den Art i Landet. Sammen med Biskop Stein stiftede han den hele Landet omfattende Stefansforening, som han blev Formand for, og som først resulterede i Diakonissehjemmet, der snart udvidedes til at optage epileptiske Drenge og senere førte til Epileplikerhjemmet ved Nyborg. Endelig skal vi nævne, at det for en væsentlig Del skyldes hans Energi, at Hjulby fik sin ny Kirke, ligesom Teknisk Skoles Tilblivelse gaar ind i den smukke Bække af Mindesmærker, som kan fortælle om Provst Hjorts rige Virken for Nyborg By og Egn. Den sønderjyske Sag laa ogsaa Provst Hjort stærkt paa Sinde, og varmere Talsmand end ham, naar det gjaldt vore Landsmænds Sag Sønden Aa, fandt man ikke. I en lang Aarrække var han Formand for Fyns Stiftskonvent" og for Foreningen af Døvstumme, oplært efter Talemetoden", af hvilken sidste han senere blev Æresmedlem. Om de Grundsætninger, der har været de ledende i Provst Hjorts Forkyndelse, udtalte han selv ved en Kirkehøj tidelighed i Nyborg paa hans 25 Aars Jubilæumsdag i 1895: En Præst raaa ikke vælge en lille Kreds af Menigheden og betragte andre som Klinten i Hveden. Der var saa mange smaa Partier, og det havde bl. a. Paulus draget til Felts imod, idel han sagde, at man ikke maa tilbede et skrøbeligt Menneske, men kun sin Gud. Man saa desværre saa mange Steder, at en Del af Menigheden fordrer, at Præsten skulde prædike, som den ønskede, og saa til Gengæld hyldedes han som en Profet. Han (Provst H.) ønskede at staa midt i sin Menighed og at kunne sige: Fri vil jeg leve, og fri vil jeg dø." (Nyborg Avis 12. Dec. 11). I samme for 13. Dec. skr. En gammel Lærer" bl. a.: Afdøde Provst, H. vil mindes af Provstiets Lærere som en mild og forstaaende Visitator; han forstod meget vel at bedømme en Skoles Standpunkt, og de venlige Ord, han ved Visitatsens Slutning henvendte til Børnene, fik fra deres glade Ansigter det Svar: Vi glæder os til Deres Komme; De kommer med

18 752 Solskin og ikke som et Uvejr.'' Særlig skylder Provstiets Lærere ham Tak, fordi han saa trofast stod paa deres Side da Embederne for vel en halv Snes Aar siden blev omregulerede." Se ogsaa for 19. Dec. 11. Har skr. fl. Bladart. bl. a. i Nationaltid. om Sprog- og Kirkeforh. i Sønderjylland og en Piece om Diakonissesagen samt udg. Jens Krog. Et Livsbillede (80), Nikolaj Gottl. Blædel. Et Livsbillede m. Portr. (81). Tale v. Kammerherre Niels Krabbe v. Kroghs Baare (81), Biskop Martensen og de danske Sprogreskripter i Slesvig (83) og sammen med J. M. L. Hjort: Ved Forpagter V. K. Hjorts Jordefærd (82). G. 29. Dec. 57 i Garnisons K. Kbh. m. Anna Sophie Mathilde Jacobsen, f. 17. Marts 33 i Kbh., D. af Galanterihandler Vilh. Carl J. og Julie Vilh. Marie Nansen (Nathanson) (Søster til Sgpr. Ferd. N. til Højelse-L. og Sgpr. Jacob N. til Taps). Slægt se under Elmelunde. Hustrus Søster Pastorinde Krog i Kjerteminde. Søskendebørn Pastorinde Borup i Skamstrup, Højskoleforstander Ernst Trier i Vallekilde, Cand. theol. William Jacobsen (f 1896), Sgpr. O. Jacobsen til Børglum-F., Digteren Henrik Hertz" Hustru. Se Patriciske Slægter, I, S Simon Lazarus og hans Efterk., S., Feb Jens Theodor Nikolai Løgstrup, f. 10. Juni 1853 i Banders, S. af Overlærer Hans L. og Maren Ussing. St. Banders 71, Kand. 20. Jan (1.-1.), Lærer v. Neves Latin- og Bealsk, Kbh., 1 / i Aar, pers. Kapl. N. Vedby-N. Alslev 5. Okt Sept. 80, ord. 23. Nav., Sgpr. Helligsø-G. 5. Aug. 80, entl. 3. Mai 90, Sekretær foldet danske Missionsselskab med Bopæl i Fredericia 16. Okt Juni 08, fik v. det skandinaviske Missionsmøde i Kristiania 89 dannet Udv. f. Nordiske Missionsmøder med Provst J. Vahl som Fm., var selv Medl. deraf 89 12, B. M. for 'det danske Missionsselskab og 07 08, B.* 12. Maj 03, Honorary Foreign Mejmber of the British and Foreign Bible Society 23. April 06, har besøgt Midtpunkterne for Hedningemissions-virksomheden i Norge, Tyskland, Holland, Schweiz, England og Skotland og var med til det kirkelige Missionsselskabs Hundredaarsfest i London 99, repræsenterede del danske Missionsselskab v. det britiske Bibelselskabs Hundredaarsfest i London 04 og deltog i Verdens-Missionskonferencen i Edinburgh 10, var Medudg. af Missionsbudet 88 07, har foruden Art. i kirkel. Blade, særligt Dansk Missionsblad, i Kirkehistor. Saml. skr. Bygning af Kirker i Dan-

19 753 mark i vor Tid, i Bladet Arkitekten en Art. om Nyborg Præstegaard samt i Særtryk en Piece Oplysninger for Besøgende i Nyborg Kirke og udg. Den nyere danske Mission blandt Tamulerne, m. Kort (85), David Livingstone (Af Diakonissestiftelsens Almanak", 87), Ihle og Siloam, m. Portr., Bill. og 1 Kort (Gudel. Smaaskr., 87), Slægten Løgstrup (87), Schlesch og Betanien, m. Portr. og Kort (Gudel. Smaaskr., 88), Nordisk Missionshaandbog, m. Portraiter og 1 Kort (89), Missionæren David Livingstone (1. Opl. 93, 4. Opl. 98), Nordens Missionærer 1893 (93), Samvittigheden. Et ethisk Forsøg (94), Vor Mission (95, 3. gjennems. og forøg. Udg., 97), Nordiske Missionærer En lille Missionshaandbog (97), Den evangeliske Mission i China (98), Vejledn. t. Missionslæsning (98 og 06), Det kirkelige Missionsselskabs Hundredaarsfesl (99), Missions-Erindringer fra London, I III (00), Det danske Missionsselskabs Historie i 80 Aar. Med 100 Bill. og 2 Kort (01, ny Udg. m. 150 Bill. og 4 Kort, 05, ny Udg. m. 225 Bill. og 5 Kort, 07), Nordiske Missionærer 1902 samt en Oversigt over de under Boxerurolighederne myrdede nordiske Missionærer (02), Det danske Missionsselskabs Hist (Tillæg t. Udg. for 1905, 07), Ledetraad gennem det danske Missionsselskabs Hist. (08), Verdens-Missions-Conferencen i Edinburgh (10), Kom over og hjælp os! Smaastykker om Hedningemissionen (I, 11), Bed og arbejd for dem, der er langt borte. Ap. Gern. 2, 39 [1, 12); g. 13. Okt. 80 i Aarhus Domkirke m. Marie Larsen, f. 26. Aug. 57 i Aarhus. D. af Skoniagermester, Retsvidne Lars L. og Ane Dor. Carol. Kirst. Liisberg. Søskendebørn Pastorinde Jepsen i Nykjøbing M. og Realskolebestyrer, Cand. theol. B. T. Ussing. Næstsøskendebarn Provst, Lic. theol. H. Ussing, Jesusk. Kbh. Morbroder Sgpr. L. K. K. Ussing til Ørbæk. Hustrus Mormoder Pastorinde Winther i Hundslund. Se Vilh. Beck's Erindr. S. 153 f. Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II, 13, S. 50. Slægt. Løgstrup, S. 7. Slægt. Ussing (10), S. 16. Stud. fra 71. Biogr. Leks. Residerende Kapellan Jan Christen Frederik Skouboe (21. Aug. 91 Forstander Skaarup, se der) Okt Niels Valdemar Ravn, f. 25. Jan i Hasle, S. af Provst Chr. Albr. R. til Hjembæk-S. og Anna Mathilde Friess. St. Schneekloth's Sk. 79, Kand. 48

20 Juni ^*1.-*1.), Lærer v. Helsingør ko mm. Latin- og Realskole Juni 85 til Sommerferien 87, ord. Medhj. Vejle-H. 31. Maj 87, ord. 15. Juni, er till. Præst for den kgl. Døvstummeskole og for Epileptikerhjemmet i Nyborg, B. M. f. Foreningen Effata, har skr. nogle trykte Prædikener og Lejlighedstaler (særlig som Bidrag til de døvstummes Blad Effata samt Bidrag til Barsøe's og Oehlenschlåger's Postille: El Kirkeaar); g. 31. Maj 93 i Hornstrup m. Jenny Andrea Severine Jensen, f. 21. Sept. 73 i Lysholt, D. af Landstingsmand, Gaardejer Pet. J. til Store Lysholt og Petrine Marturine Jensen. Se Slæglhaandbogen, I, S Stud. fra 79. Nyker. Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift April Christian Henrik Otto Rasmussen, f. 4. Nov i Aarhus, S. af Regimentsdyrlæge Niels R. og Jac. Louise Amal. Bidsted. St. Aarhus 43, Kand. 14. Jan. 50 h. (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Raklev 4. Feb. 57, ord. 4. Marts, Sgpr. Rø 14. Feb. 68, entl. 6. Juli 89, f 5. Jan. 92 i Kbh.; g. 27. Okt. 57 i Refsnæs m. Betzy Marsilia Camilla Struch, f. 28. Juli 29 i Roskilde, f 9. April 13 paa Frederiksberg, D. af Sgpr. Peter Hemming S. til Refsnæs og Vilh. Theodora Westermann. Broder Sgpr. T. A. V. Rasmussen til Rørby. Søstre Pastorinderne Jensen paa Sandø og Thisted i Tømmerup Okt Theodor Frederik Laurenti ns Larsen (5. Aug. 02 Sørbymagle-K., se der) Sept Theodor Julius Carl Georg Rendtorff, f. 22. Juli 1869 paa Vindum Overgaard, S. af Partikulier Herman R. og Elise Marie Kuhl. St. Viborg 88, Kand. 14. Juni 93 h. 1 (l.-*l.), Lærer v. Viborg komm. Skolevæsen c. 1 Aar, Huslærer 1 Aar, Sgpr. og Skolelærer Venø 19. Marts 96, ord. 25. Marts, har af og til skr. Bladart.; g. 20. April 96 i Søndre Sogns K. Viborg m. Julie A1 b i n e Mathilde Philipsen, f. der 22. Dec. 71, D. af Maskinfabrikant Eskild P. og Nina Fr. Christensen. Se Die Familie Rendtorff (Kiel 03). Stud. fra 88. Øster Nykirke. Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Dec Axel Frederik August Hallas (16. Juni 88 Bredsten, se der).

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup.

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup. 70 25. 16. April 1886. Ole Hieronymus Bergenhammer (9. Sept. 92 Højen-J., se der). 26. 21. Nov. 1892. Henrik Gerner Helm Jungersen (16. Mai 04 Halsted-A., se der). 27. 12. Aug. 1904. Søren Friis, f. 10.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh. 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Haarby med Filialkirke i

Haarby med Filialkirke i 305 \arhus og Sgpr. G. F. B. til Harridslev-A. Søskendebørn Ivonsistorialraadinde Lassen i Østrup, Sgpr. U. B. til Veflinge, pastorinde Balslev i Haarslev, Provst C. U. B. til Høje Taastrup, Pastorinde

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Aagaard Valgmenighed.

Aagaard Valgmenighed. Valgmenigheder. Aagaard Valgmenighed. Brusk Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. (Anerkendt ved kgl. Res. af 2. Sept. 1896). 1. 2. Sept. 1896. G e o r g V a 1 d e m a r B r ii c k e r, f. 10. Dec. 1852 i Kbh.,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

4. 20. Jan. 1877. Kristian Peter Kristensen, f. 30. Aug. 1851 i Bollerslev v. Aabenraa, S. af Gaardmand Kristen K. og Lene Kjestine Hansen. St. priv.

4. 20. Jan. 1877. Kristian Peter Kristensen, f. 30. Aug. 1851 i Bollerslev v. Aabenraa, S. af Gaardmand Kristen K. og Lene Kjestine Hansen. St. priv. Grønland. 1. 3. Marts 1865. N i k o 1 a j Edinger Balle, f. 12. April 1839 i Olstrup, S. af Sgpr. Johannes (Hans) Pet. Ovesen B. t. Aversi-T. og Nanny Henriette Jacobine Schack. St. Herlufsholm 58, Kand.

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere