NTS-centerets årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NTS-centerets årsberetning"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 NTS-centerets årsberetning 2013 blev året, hvor NTS-centeret for alvor skulle se sig tilbage for at kunne se frem. Centeret blev evalueret og fik sin karakter. Vi blev både vurderet bestået og rost for veludført arbejde, og vi fik en pæn udtalelse fra både EVA og ministeren. Den decentrale struktur vurderes i evalueringen til at have stor betydning for, at NTS-centeret er lykkedes med at skabe netværk og samspil mellem aktører i formelle og uformelle læringsmiljøer og med at bidrage til udvikling af kommunale naturfagsstrategier. sætte spot på nye udviklingsveje NTS-centeret har prioriteret sine indsatser og opgaver efter succeskriterierne i loven for Thora Bundgaard Sørensen, regionalleder, NTS-center Midtjylland for undervisningen i natur, teknik og sundhed. centeret. Evalueringen fremhæver desuden NTS-centerets rolle som koordinator, det vil sige som det centrale, nationale Arbejdet med den nye strategi er påbegyndt, og jeg håber det kan fornemmes i årsberetningen. omdrejningspunkt for viden om natur, teknik og sundhed. Centeret koordinerer både regionale og nationale aktiviteter, bl.a. i form af BIG BANG Konferencen - den nationale naturfagskonference og messe for lærere fra grundskolen og ungdomsuddannelser, webportalen NTSnet.dk, indsatsen Naturfag i Tiden og senest en indsats rettet mod at understøtte fagkombinationen geovidenskab i gymnasiet. Jeg synes det har været givtigt, og jeg har oplevet stor opbakning fra de regionale centre samt en koordinerende indsats fra sekretariatet. Det er dejligt, at centeret er ved at finde sin form. I vores årsberetning kan man få et indblik i nogle af de mange aktiviteter vi har arbejdet med i årets løb, som tilsammen danner NTS-centerets profil. En profil som vi håber kommer til at stå endnu skarpere de næste år, når evalueringens anbefalinger kommer til deres ret. For udover de mange udadvendte aktiviteter har alle centerets medarbejdere i 2013 lagt timer og hjerteblod i en ny strategi, som skal skabe nyt fokus for centerets arbejde de næste år. Både når centeret skal bidrage til implementering af reformer, love og forsøgsordninger, og når centeret vil Tak til alle jer, som vi har arbejdet sammen med, som har deltaget i vores arrangementer, og som har bidraget til vores evaluering. God fornøjelse med årsberetningen. NTS-centerets arbejdsområder og succeskriterier - og en læseguide til årsberetningen... NTS-centerets arbejde er formelt berammet i fire områder: O 1. At støtte læreres og institutionsledelsers arbejde med at styrke, forny og udvikle undervisningen i natur, teknik og sundhed samt relevante tilgrænsende fagområder i grundskolen, ungdomsuddannelserne og de relevante videregående uddannelser - herunder gennem it-baserede undervisningsmaterialer. O 2. At indsamle og formidle forsknings-, udviklings- og praksisbaseret viden inden for undervisningen i natur, teknik og sundhed via en webportal samt gennem efter- og videreuddannelse af lærere. O 3. At understøtte netværksdannelser for lærere og netværksdannelser mellem uddannelsesinstitutionerne og det omgivende samfund, herunder offentlige og private virksomheder. O 4.. At yde støtte til udviklingsprojekter, der fremmer kvaliteten og fornyelsen af undervisningen i natur, teknik og sundhed samt tilgrænsende fagområder. Oftest går aktiviteter og projekter på tværs af de fire områder. Derfor har vi i denne årsberetning valgt at fremhæve centerets aktiviteter, i forhold til de succeskriterier centeret bliver målt på, mens områderne er signaleret med hver sin farve. Evalueringen kommer desuden med en række anbefalinger i forhold til organisering og fremadrettet fokus, som NTScenteret vil inddrage i sit videre arbejde. Fra politisk plan er der også sket store forandringer, som kommer til at påvirke centerets arbejde. Forsøget med fagkombinationen geovidenskab i de gymnasiale uddannelser blev endelig en realitet, der er kommet en ny læreruddannelse, en skolereform ligger næsten klar og er allerede ved at blive indtænkt i skolernes praksis, og også erhvervsuddannelserne kan se frem til reformer i den nærmeste fremtid. Lene Beck Mikkelsen Direktør NTS-centerets succeskriterier At lærerne i natur, teknik og sundhed oplever centerets formidling som inspirerende, relevant og praksisorienteret At kommunerne oplever, at centeret bidrager til at udvikle kommunale strategier for undervisningen i natur, teknik og sundhed At centeret formår at samarbejde med aktørerne i de formelle og uformelle læringsmiljøer samt offentlige og private virksomheder At disse aktører oplever effektiv koordinering fra centeret af læringsmiljøernes indsats for at fremme undervisningen i natur, teknik og sundhed 3

3 NTS-centeret arbejder for, at lærerne i natur, teknik og sundhed oplever centerets formidling som inspirerende, relevant og praksisorienteret. ( ) Naturfag i Tiden ( ) Den nye rapport om Naturfag i Tiden udkom i januar Heri analyseres den aktuelle situation, og der gives forslag til nytænkning af naturfagene. Denne rapport er udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af NTS-centeret i En af rapportens anbefalinger går på at samarbejde med interesseorganisationer som DLF og de faglige foreninger. DLF har været repræsenteret ved møder, og der er skrevet om Naturfag i Tiden i såvel fagbladet Folkeskolen som i nationale medier, for eksempel via en kronik i Jyllands-Posten og en artikel i Weekendavisen, hvor der henvises til rapporten i sammenhæng med læreruddannelsens naturfag. Der er også stor politisk interesse for rapportens anbefalinger, og de faglige foreninger er interesserede i at indgå i Tværfaglig undervisning i udskolingen ( ) et samarbejde om udarbejdelse af konkrete tiltag, der kan Der har også været spot på tværfaglighed andre steder. Fra fremme rapportens anbefaling om, at naturfagene spiller Undervisningsministeriet blev en ny prøve meldt ud i 2012 bedre sammen i undervisningen, og om organisering af en og efterfølgende udsat - men NTS-centeret valgte alligevel naturfaglig kultur, der kan fremme udviklingen af og sam- at tage bolden op. Centeret har udviklet en række undervis- spillet mellem naturfagene. ningsforløb, der baserer fællesfaglig naturfagsundervisning på trinmål fra de enkelte naturfag på klassetrin. Rapportens forslag om et forsøg med et integreret naturfag er blandt andet blevet præsenteret for lærerne ved Alle forløb er fra lærer til lærer. Forløbene er forskelligartede debatmøder i Øst- og Vestdanmark, hvor repræsentanter indholdsmæssigt og formidlingsmæssigt. Alle har som mål fra naturfagenes faglige foreninger har siddet i panelet, og at formidle en naturfagsundervisning, der lever op til in- hvor de deltagende lærere har kunnet give deres besyv med tentionerne om fagsamarbejde mellem biologi, geografi og i debatten. En måling af deltagernes holdning har vist, at fysik/kemi i Fælles Mål. debatmøderne flytter holdninger, så der blandt deltagerne er en større del, der kan se flere fordele end ulemper ved Målet med fællesfaglig naturfagsundervisning er, at eleverne et forsøg med et integreret naturfag, og der er blevet færre i folkeskolen i højere grad skal opleve, at naturfagene spil- tvivlere og nej-sigere. ler sammen, ligesom de gør i det virkelige liv - for eksempel i forskningen og den måde hvorpå vi bruger, taler om og Naturfag i Tiden har desuden været til debat i flere andre forholder os til natur, levevilkår, ressourcer, teknologi, miljø sammenhænge, heriblandt på messen ved BIG BANG konfe- og sundhed. rencen, ved temamøder i regionerne, på KL s skolerigsdag og på Skolemessen i Roskilde. Der er desuden blevet udarbejdet Regionalt har tværfaglighed også være til debat. Eksempelvis en pixi-udgave med anbefalingerne fra rapporten, som blev har NTS-center Hovedstaden i årets løb holdt flere møder om uddelt på BIG BANG konferencen. Region Sjælland indledte tværfaglig naturfagsundervisning og forsøg med fællesfaglig med stor succes årets Science Fair med oplæg om rapporten naturfagsprøve - både med den lokale afdeling af Danmarks ved fagkonsulent Keld Nørgaard. Fysik- og Kemilærerforening og med forskellige kommuners naturfagslærere. 4 N TS-C ENTERET ÅRSB ER ET NING N TS - C ENT E R E T Å R S BE R E T NI NG

4 Niels Bohr (01 04) 2013 er 100-året for Niels Bohr s banebrydende atommodel, Plakaten er forsynet med QR-koder til film om Niels Bohr, og som udgjorde grundlaget for vores forståelse af atomerne og der er en interaktiv model af hydrogen-atomet og lys, som for den kvantemekaniske revolution, som har ført til al den man henter ved hjælp af apps, fortæller Erland Andersen, moderne elektronik og apparater, vi i dag finder naturlige og der er initiativtager til både Niels Bohr-hæftet og plakaten. uundværlige. Fejringen af Niels Bohr-året fortsætter og der bliver stadig flere materialer tilgængelige til undervisningen. NTS-centeret har desuden støttet udviklingen af Bohr Institutets kvantekasse, som kan købes gennem Københavns I foråret udsendte NTS-centeret Niels Bohr-hæftet til Kommune. Kvantekassen er en fysisk kasse med kvanteme- grundskoler og ungdomsuddannelser. I hæftet fortæller for- kaniske forsøg. Kvantekassen er udviklet i samarbejde med skere fra både ind- og udland om deres oplevelser med Bohr Københavns Kommune, som også vil afholde kurser for og hans forskning. lærerne i at bruge kassen. På Danmarks Fysik- og Kemilærerforenings hjemmeside kan hæftet hentes elektronisk, og man kan også downloade en interaktiv videoplakat, som også vil blive oversat til norsk og svensk. Formålet med kassen er at gøre undervisningen nemmere for lærerne og sjovere for eleverne. Den er til at gå til med forsøg, baggrundsmateriale og animationer, siger Erland Andersen. Andre kommuner vil også få mulighed for at hægte sig på, da vi arbejder med muligheden for også at kunne tilbyde kurser for disse, hvor de så får kassen med hjem. At svare på spørgsmål og løse opgaver, andre har stillet, underminerer videnssamfundet. Spørgsmål og problemstillinger skal præsenteres, så de unge lærer at undersøge og eksperimentere og får handlingskompetence, hvis vi skal overleve som videnssamfund. Fagkonsulent Keld Nørgaard ved Science Fair 2013 Samarbejde mellem Grundskoler og Erhvervsuddannelser ( ) I Midtjylland er projekt SGE (Sciencesamarbejde mellem Grundskoler og Erhvervsuddannelser) mundet ud i en række eksemplariske undervisningsforløb, som frit kan hentes på NTSnet. Formålet med projektet er at fremme samarbejdet mellem erhvervsskoler og udskolingsklasser i grundskolen, så det naturvidenskabelige område i højere grad bliver profileret med fokus på praksisnærhed og anvendelsesorientering. Undervisningsmaterialerne handler om sukker, fordøjelse, motion, hævemidler, motionsredskaber og plast. Som opfølgning på SGE-projektet har danske erhvervsskoler og NTS-centeret igangsat en udredning af muligheder og Science Fair ( ) barrierer i forhold til et fremtidigt samarbejde mellem grund- Skoleåret 2012/13 blev skudt i gang med Science Fair i Sorø, skoler og erhvervsuddannelser. Resultatet vil blive fremlagt hvor aktuelle emner som NTS-centerets arbejde med emne- på BIG BANG baseret udskoling, tværfaglighed og den nye naturfagsprøve var oppe at vende mange gange i løbet af dagen. Derudover var der masser af inspiration til undervisningen og mulighed for at netværke. Også skoleåret 2013/14 blev indledt med en Science Fair, og igen blev initiativet vel modtaget. Der var tilbud og inspiration til undervisningen, blandt andet First Lego League, geologi, astronomi, undervisning for bæredygtig udvikling, NAOrobotten, Djeeo, inddragelse af landbrug i undervisningen og tilbud til talentfulde børn. Deltagerne kunne desuden høre mere om anbefalingerne til fremtidens naturfagsundervisning og udnytte muligheden for at skabe netværk og planlægge sammen med kollegaer fra hele regionen. Læs mere på: NTSnet.dk/SGE 6 7

5 Landet rundt ( ) Uden kommunal kontakt er det næsten umuligt at påvirke udviklingen af naturfag i de enkelte regioner. Her er et udpluk af arbejdet i NTS-centerets regionale afdelinger: NTS-center Nordjylland Her er lærernetværk i gang eller på vej på tværs af skolerne i alle kommuner, men derudover er initiativerne meget forskellige, da kommunerne udvikler sig meget forskelligt. NTS-center Sjælland De sjællandske kommuner er ved at få øjnene op for NTScenter Sjælland. Centeret har været involveret i flere projekter, blandt andet i studiegrupper i Slagelse, der har arbejdet med henholdsvis overgangsproblematik fra Natur/teknik til udskoling og solceller. Brønderslev Kommune har i år haft sin første naturfagsmaraton, mange lærere har besøgt Aalborg Universitets Universitarium - et sommereksperimentarium for børn og unge, hvor der eksperimenteres med aktiviteter, oplevelser og forsøg inden for naturvidenskab og teknik - og efterfølgende haft eleverne med på besøg. Det er en succes, når kommunerne oplever, at NTScenteret bidrager til at udvikle kommunale strategier for undervisningen i natur, teknik og sundhed. For eksempel har NTS-center Sjælland ydet hjælp til læseplansarbejde på Antvorskov Skole. Her blev der sat fokus på trin- og slutmål, læringsmål, naturfagsbegreber, praktiske øvelser, inddragelse af uformelle læringsmiljøer og skemalægning. NTS-centeret er også blevet indbudt til andre samarbejder. Blandt andet har NTS-centeret på opfordring afholdt temamøde om tværfaglighed og naturfagsprøve både i Maribo kommune og for en gruppe naturfagslærere i Næstved. Lars Bo Kinnerup og Henrik Nørregaard har desuden været dommere i en innovativ Lego-konkurrence i Kalundborg. Børnene skulle ved hjælp af legorobotter vise, hvordan rensningsanlæg, vindenergi og andre tiltag kunne være med til at skabe en bæredygtig udvikling for Kalundborg. Ud over at arbejde med det innovative var et af målene at fremme kendskabet til Kalundborg Symbiosis, der arbejder med genanvendelse af affald, så genanvendelse kan komme på skoleskemaet. Arrangementer placeret i Sorø har samlet lærere om faglig læsning, emnebaseret udskoling, tværfaglighed, læseplaner m.v. Der arbejdes på et naturfagligt løft i de enkelte kommuner af områder som overgang fra natur/teknik til udskoling, brug af it i udvikling af naturfagsundervisningen, implementering af folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen m.v. Emnerne for undervisningen er ikke nye, det nye er, at vi samkører temaer og arbejder sammen, i stedet for at den ene arbejder med et emne i efteråret og den anden i foråret. Charlotte McGregor, biologilærer ved Sortedamsskolen, ved Københavns Kommunes sommeruniversitet Mariagerfjord Kommune har uddannet naturfagsvejledere på alle skoler og beskrevet deres arbejdsopgaver i den samlede skolepolitik. UCN, NTS-centeret, skoleledelse og lærere har i Nordjylland samarbejdet om at opbygge kurser særligt målrettet en styrkelse af fagteamsamarbejde og naturfagsundervisning på skolerne. Især tre kommuner - Vesthimmerland, Thisted og Jammerbugt - har tilmeldt en række lærere. Kurserne, der skal ses som et led i udvikling af fagteamsamarbejdet på skolerne, er nu gået i gang. NTS-center Midtjylland Her har der været afholdt tre temamøder i samarbejde med kommunerne, hvor de deltagende lærere er blevet klædt på til i praksis at bruge uderummet i naturfagsundervisningen, ligesom de har fået indsigt i naturvidenskabelig metode og oplægget til fælles naturfagsprøve. Desuden har lærerne kunnet netværke med andre naturfagslærere i regionen og udveksle ideer og viden. NTS-center Hovedstaden NTS-center Hovedstaden har i år indledt samarbejde med flere nye kommuner om udvikling af naturfagsindsatsen. Kommunerne har meget forskellige behov og ønsker til at igangsætte eller koordinere en udvikling inden for naturfagene, men fælles for alle er, at de sætter pris på de erfaringer, NTS-centeret kan tilbyde fra andre kommuner. 8 9

6 Netværksaktiviteterne handler rigtig meget om videndeling, Udskolingslinjer (01 02) hvor de 16 kommunale koordinatorer erfaringsudveksler og Emnebaseret udskoling byder på mange fordele: Øget inspirerer hinanden på kryds og tværs. I 2012 og 2013 er elevengagement, tværfaglighed, team-samarbejde og ud- der rigtig meget fokus på skole-virksomhedssamarbejde og vikling. Spændende undervisning giver både interesse og samarbejde med de mange relevante aktører i kommunerne. bedre faglige resultater. Med udgangspunkt i NTS-centerets forarbejde, pjece og webtema har der landet over været af- NTS-center Syddanmark bruger forholdsvis meget tid på holdt regionale temamøder med både skoleledere og lærere. rådgivning, assistance og vejledning af koordinatorerne i de- Resultatet af disse møder har været, at en del kommuner al- res opgaver om at hjælpe skoler med kompetenceudvikling lerede er blevet inspireret til at oprette udskolingslinjer. m.m. For eksempel har man i Glostrup Kommune omlagt hele udskolingen til udskolingslinjer, og Bornholm har besluttet, at Status på kommunal indsats hele udskolingen fra 2014 skal have udskolingslinjer. 80 kommuner har indledt samarbejde med NTScenteret Der er nu fokus på, hvilke kommuner der laver fælles ind- 56 kommuner har fået koordinator sats, erfaringer fra de skoler, der har været i gang nogle år, 45 kommuner har gang i en struktureret naturfags- og på hvordan man også på mindre skoler kan arbejde med indsats udskolingslinjer i mindre målestok. Aftalen Et fagligt løft af folkeskolen giver kommunerne bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer, herunder profillinjer, og toninger Konference om innovation i undervisningen af udskolingen, så der er grundlag for flere regionale arran- - Ideer på skemaet ( ) gementer om udskolingslinjer. I forbindelse med Region Syddanmarks kåring til Europæisk Iværksætterregion 2013 har regionen iværksat Talentvækst I Region Nordjylland er Fjerritslev Skole gået foran mht. Syddanmark, som i partnerskab med blandt andre NTS- udskolingslinjer, og naturfagslinjer opstår løbende over hele centeret 4. september har afholdt konferencen Ideer på ske- regionen. NTS-center Nordjylland oplever, at det styrker læ- maet i Vejle. Formålet med konferencen har været, at flere rersamarbejdet på tværs af naturfagene. lærere involverer innovation i deres undervisning. I Region Midtjylland har man ligeledes haft temadag om em- Rødovre kommune har satset på formidling af natur og NTS-center Syddanmark NTS-centeret har stået for koordinering af konferencen og nebaseret udskoling, hvor der var stor interesse for emnet. science til daginstitutionerne og vil nu skabe sammenhæng Region Syddanmark har en ambition om at være Danmarks har med baggrund i erfaringerne fra BIG BANG konferencen På Sunds Skole har de oprettet international linje, medie- og mellem indsatsen på førskoleområdet med naturfag i folke- Science-region og samarbejder derfor med NTS-center Syd- haft afgørende indflydelse på det faglige indhold, hvilke kommunikationslinje samt sciencelinje. skolen. I Frederiksberg kommune har NTS-centeret bidraget danmark om, at kommunerne blandt andet opretter netværk oplægsholdere der blev inviteret, og hvordan konferencen til udvikling af en kommende naturfagsstrategi, og på Born- mellem kommunerne (koordinatorerne), og at hver enkelt blev afholdt (mht. form og arbejdsmåde). NTS-centeret har I Region Sjælland har mange skoler hentet inspiration hos holm er det modeller for udskolingslinjer, skolechefen har kommune har udviklet og forankret en naturfagsstrategi desuden sendt invitationer ud til de konkrete målgrupper. St. Heddinge Skole i Stevns kommune, der har kørt med en efterspurgt fra NTS-center Hovedstaden. inden naturfaglig linie i flere år. Eggerslev Magle skole er kommet For NTS-centeret har hovedformålet ved denne konference langt med science, sport og international linje, samtidig I Københavns kommune har man de seneste to år satset 16 af de 22 kommuner i Region Syddanmark deltager aktivt været videndeling - både mellem oplægsholdere og delta- med at de har inddraget nærliggende virksomheder og har på et kompetenceløft af alle kommunens lærere tre dage i netværket med både kommunal koordinator og kommunal gere og deltagerne imellem. mange kontakter ud af huset. Hele Vordingborg kommune umiddelbart før skoleårets start. NTS-center Hovedstaden politiker. Halvdelen af kommunerne har til dato udviklet har fra dette skoleår valgt at gennemføre linjer i udskolingen. arrangerede i samarbejde med Bæredygtig Udvikling i Kø- deres strategier, som også er politisk godkendte. Den anden Der deltog i alt 160 deltagere fra både folkeskoler, gymna- benhavns kommune et spor på Sommeruniversitetet i august halvdel er godt i gang med udviklingen. sier, handelsskoler og erhvervsuddannelser. I region Syddanmark har Fredericia kommune i flere år arbej Her blev 100 københavnske lærere klædt på til at ind- det med udskolingslinjer for eksempel er Fjordbakkeskolen drage nyt spændende undervisningsmateriale, samt besøge I netværket er der nu fokus på forankringen af de respektive langt med international linje, innovativ linje og den natur- de uformelle læringsmiljøer, i deres undervisning i bæredyg- kommuners strategier, så de enkelte uddannelsesinstitutio- faglige linje. Og i Sønderborg Kommune skal alle skoler fra tig udvikling - tværfagligt og i naturfagene. ner implementerer strategien i naturfagsundervisningen og august 2013 udbyde linjer i udskolingen. de øvrige naturfagsrelaterede aktiviteter

7 Det bedste, vi har fået ud af udskolingslinjerne, er elevmotivationen. Det har påvirket den daglige lyst til at gå i skole, men især lysten til at komme i udskolingen. Vores nuværende 6. klasser glæder sig, til de skal i udskolingen, og det gælder også de 6. klasses-elever, der kommer fra vores fødeskoler. Pia Tofte, skoleleder, Paradisbakkeskolen to profillærere, der har 7. klasse i år, er det kun den ene, der Overgang til udskoling ( ) fortsætter med en ny 7. klasse næste år. Den anden lærer I projekt Den Røde tråd i Hovedstadsregionen har Energi- fortsætter i 8. klasse og kan tage erfaringerne fra 7. klasse og Vandværkstedet sikret, at lærerne på fire københavnske med op. Samtidig supplerer vi med nye profillærere, så der skoler har udviklet sammenhængende undervisning fra 6. hele tiden er to profillærere, der er ansvarlige for én profil- klasses Natur/teknik til 7. klasses naturfag i udskolingen. linje. Omdrejningspunktet for undervisningsforløbene har været København CO 2 -neutralt i Udskolingslinjer på Paradisbakkeskolen Bornholm skoleledere og kommunale medarbejdere, netop som inspi- Pia Tofte peger samtidig på andre positive gevinster ved ud- Udskolingseleverne savnede motivation i naturfagstimerne, ration til det fremadrettede arbejde i hele kommunen, siger skolingslinjerne. En tilsvarende rolle med at facilitere lærersamarbejdet på naturfagslærerne efterlyste inspiration, og skolelederne skoleleder Pia Tofte fra Paradisbakkeskolen. tværs af overgangen har Naturskolerne i Raadvad og Rude puklede med at sammenlægge udskolingsklasserne. Alle tre Forældre- og elevtilfredsheden er stor både med naturfags- skov haft, i samarbejdet med to Gentofte-skoler om udvik- udfordringer er der kommet styr på, efter at Paradisbakke- Efter en forholdsvis kort opstartsproces, hvor alle involverede linjen og de øvrige. Skolen oplever, at hvor forældrene fra ling af lokal naturfagskanon. skolen indførte udskolingslinjer. parter var med i processen, startede Paradisbakkeskolen f.eks. Svaneke Skole (en fødeskole) tidligere valgte Paradis- fire linjer op: Medie, International, Kroppen i centrum og bakkeskolen fra og sendte børnene på privatskole efter 6. Her har de uformelle læringsmiljøers særlige rolle i processen Vi fik inspirationen til udskolingslinjerne efter en snak med Naturfag. Eleverne har én profildag om ugen, men lærerne klasse, vælger man nu den kommunale skole. Endelig er der i været at flytte lærerne ud af de vante skolerammer omkring NTS-centeret. Det er klart, at NTS-centeret havde fokus på forsøger også at tænke profilen ind i de andre ugedage og år ingen forældreklager, når det gælder udskolingen og sam- lærersamarbejdet og sikre, at lærerne i Natur/teknik samt naturfagene, men den model, de foreslog os, løste samtidig fag. To lærere samarbejder om profildagen, varetager de menføringen af stamskole-klasserne og fødeskole-klasserne. geografi, biologi og fysik/kemi nu havde tid til at sætte sig mange af de andre udfordringer, vi stod med. Så vi slog til lektioner, der ligger på dagen, og står for planlægning og ned og udvikle undervisningen sammen. med det samme, og med god hjælp fra NTS-centeret fik forberedelse i fællesskab. De gode erfaringer med udskolingslinjer på Paradisbakke- vi indført udskolingslinjer på bare 6-8 uger. Efterfølgende skolen har medført, at Bornholms Kommune har besluttet, har NTS-centeret deltaget i et skoleledermøde, hvor emnet Vores lærere er glade for denne form for samarbejde, og at alle udskolingsskoler skal tilbyde udskolingslinjer fra sko- udskolingslinjer blev fremlagt for den samlede gruppe af det har samtidig åbnet op for vores vandfaldsmodel. Af de leåret 2014/

8 Projekt X ( ) I et unikt samarbejde mellem grundskole, gymnasium og erhvervsskole i Svendborg kommune har undervisere fra disse indgået samarbejde, hvor målet er at udvikle fælles undervisningsforløb på tværs af uddannelser. I alt deltager 25 undervisere i projektet, som har fået navnet projekt X. Projektet er finansieret af Region Syddanmark og NTS-centeret. Ideen med projektet har været, at de involverede uddannelser i samarbejde udvikler undervisningsforløb, hvor underviserne fra de forskellige uddannelser gensidigt inspirerer hinanden. Fra ide til forløb De deltagende undervisere har i løbet af skoleåret 2012/13 i samarbejde med projektledelsen designet et efteruddannelsesprogram ud fra fælles ønsker, udfordringer og behov. Det overordnede tema for kurset i Svendborg er Bæredygtighed i forbindelse med energi, byggeri og klimatilpasning. Kurset har en varighed af ca. 15 timer. Efteruddannelsesprogrammet Bæredygtighed i forbindelse med energi, byggeri og klimatilpasning består af 4 kursusgange af 4 timers varighed, hvor en række oplægsholdere fremlægger forskellige vinkler på det overordnede tema. Efter hvert oplæg er der mulighed for debat og spørgsmål. Den sidste time af hver kursusgang bruges til drøftelse af oplæggenes relevans i forhold til undervisningen. Det har været vigtigt for gruppen, at oplægsholderne så vidt muligt er lokalt forankret. På baggrund af Projekt X har der også været afholdt et event i Aabenraa den 22. februar. Her gik mad, idræt og naturfag op i en højere enhed, da 110 elever fra 10. klasse på Aabenraa Skole og fra Gråsten Landbrugsskole holdt en blandet fysik- og idrætsevent som blev filmet og kan ses på ntsnet.dk/nyhed/naturfagligidrætsdag. Projekt X er baseret på netværk mellem lærere på tværs af ungdomsuddannelser og grundskoler. I projektet, som er finansieret af Region Syddanmark, samarbejder kommuner, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser om at udvikle efteruddannelsestilbud målrettet undervisere inden for natur, teknik og sundhed. Projektet ledes af NTS-centeret og dækker alle kommuner i Region Syddanmark. Projektets resultater vil blive brugt til at understøtte udvikling af netværk i andre kommuner samt udvikling af nye koncepter for efteruddannelse

9 Det grønne flag får endnu mere medvind ( ) NTS-centeret og Friluftsrådets Grønt Flag Grøn Skole har etableret et tæt samarbejde for at få endnu flere grønne flag til at vaje over de danske skoler. Samarbejdet vil betyde, at mange flere børn og unge vil arbejde med, hvordan de som aktive medborgere kan tage vare på vores fælles natur, miljø og klima. Samarbejdet vil også skabe øget fokus på UBU (Uddannelse for bæredygtig udvikling) ikke alene i grundskolen, men også på efterskolerne, læreruddannelserne og ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Skole-virksomhedssamarbejde ( ) Hvad skal vi bruge det her til? spørger elever ofte opgivende, når de læser svære tekster og terper formler i natur-, teknik- og sundhedsfag. En god måde at besvare det spørgsmål på er ved at vise dem, hvordan teorien bliver omsat til praksis i de lokale virksomheder. Naturvidenskabernes Hus og NTS-centeret er gået sammen om en fireårig indsats, som skal sikre, at eleverne kommer tættere på virksomhederne i deres undervisning ikke mindst bliver der fokus på praksisorienterede læringsformer med bud på inddragelse af virksomhedsrelationer. NTS-centeret samarbejder med aktørerne i de formelle og uformelle læringsmiljøer samt offentlige og private virksomheder. Det grønne flag på flagstangen er over hele landet med til at give skoler en synlig grøn profil. Det fortæller om institutioner, der til hverdag tænker bæredygtigt og samtidig har indtænkt spørgsmål om miljø og bæredygtighed i undervisningen. Temaerne i Grønt Flag tager i høj grad udgangspunkt i naturfagene. Derfor har der fra NTS-centerets etablering været et godt samarbejde med Grønt Flag, og det samarbejde bygges der nu videre på. I fællesskab vil de to organisationer skabe dialog med kommunerne om, hvordan de kan udvikle undervisningen inden for UBU samt naturfag. Grønt Flag er med til at gøre eleverne interesserede i naturfag og bidrager til at udvikle skolens naturfaglige kultur. For NTS-centeret er samarbejdet en oplagt Projektleder Jannik Olsen, mulighed for at understøtte og Grønt Flag Grøn Skole. videreudvikle UBU i et sundt og godt program frem for at skabe nye projekter. Derfor ser vi store perspektiver i samarbejdet, siger direktør for NTS-centeret, Lene Beck Mikkelsen. Ambitionerne er at udvikle Grønt Flag Grøn Skole, så programmet i endnu højere grad rettes mod alle dele af uddannelseskæden. Det grønne flag er allerede tilgængeligt for grundskoler, gymnasier og læreruddannelserne mens Grønt Flag til erhvervsuddannelserne er et udviklingsområde. UBU er en integreret del af Grønt Flag-konceptet til grundskolen, gymnasieskolen og læreruddannelsen. Når skolerne arbejder med det grønne flag, arbejder de samtidig med UBU, og en øget deltagelse i Grønt Flag Grøn Skole betyder, at flere institutioner arbejder med UBU i deres dagligdag og som en integreret del af undervisningen. Vi er utroligt glade for den nye samarbejdsaftale med NTScenteret, som styrker fokus på skole-virksomhedssamarbejde i Danmark. Erfaringer viser, at praktisk skole-virksomhedssamarbejde med autentiske problemstillinger inden for naturfag og teknologi stimulerer børn og unges motivation for at lære naturvidenskab, siger Nanna Seidelin, direktør for Naturvidenskabernes Hus. NTS-centerets direktør Lene Beck Mikkelsen er også begejstret for samarbejdsaftalen: Skole-virksomhedssamarbejde er en oplagt mulighed for at eleverne får set virkeligheden i naturfagene. Alle mennesker har brug for at kunne tage naturfagligt funderede beslutninger i deres hverdag, og samfundet har brug for, at flere unge vælger en karriere inden for natur, teknik og sundhed, siger Lene Beck Mikkelsen. 17

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed Et Fælles Løft Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed 15. februar 2008 Indhold Resumé...3 Indledning...5 Hvad er udfordringerne?...6 Strategiens

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Uddannelse under udvikling

Uddannelse under udvikling +UVM Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010 Uddannelse under udvikling Danske Regioner og Undervisningsministeriet

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere