Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17."

Transkript

1 Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl Til stede: Præsidiet DM Offentlig DM Privat Forskning og Formidling FOVU Freelancere og Selvstændige HTDA DM Leder Pensionistsektionen DM Studerende Hovedbestyrelsen Sekretariatet Anne Bisgaard Pors (DM Offentlig), Erik S. Christensen (Forskning og Formidling) og Poul Kattler (DM Privat) Karin Bente Hjortshøj Pedersen, Lene Møller Krabbesmark, Lis Kræmmer, Poul Brinch Madsen, Signe Møller Johansen, Sune Bach Eva Trein Nielsen, Jens Groth Andreasen, Kitt Yun Pebring Johansen, Klaus Jachobsen, Lars Trudsø, Maria Molke Rediin, Palle Klemmensen Christensen, Svend Stensig Eskildsen Anders Christian Dalsager, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen, Mogens Kragsig Jensen Birger Sørensen, Dorit Gaarskjær Thomsen, Frands Schjøth, Helle Waagner, Jørgen Chr. Bang, Preben Horsholt Rasmussen, Simon Kristensen, Steen Simonsen, Tommy Dalegaard Madsen Helle Idland, Henrik West Anette Samsø, Gitte Kristensen, Hanne M. Veber, Manja Hansen, Peter Magnussen Inger Stistrup Erik Pill Christensen, Henrik Hagemann, Søren Schneider Alan Kernahan, Anders Damgaard Nielsen, Gry Reiter, Jonas Thrane Nielsen Ingrid Stage, Camilla Gregersen, Peter Grods Hansen, Anita Kildebæk Nielsen Charlotte Palludan, Fatima Hachem, Frederik Dehlholm, Hans Beksgaard, Inger Staahl Jensen, Olav Wedege Bertelsen, Thomas Vils Pedersen Christian Strøm, Sine Rønberg Hansen, Christian Lundager, Anette Berentzen, Vibeke Højlund, Monica Jørgensen (referent) Præsidiet bød velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Præsidiet bød også velkommen til de eksterne revisorer fra PwC, partner Brian Petersen og manager Daniel Lindebæk Hansen samt intern revisor Mogens Brun Heefelt. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat af ordinært repræsentantskabsmøde 19. november 2014 og referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 11. marts 2015 Referatet af det ordinære repræsentantskabsmøde 19. november 2014 blev godkendt. Erik Pill Christensen, Pensionistsektionen, fik ordet og oplyste, at han ønskede referatet korrigeret fra Erik Pill Christensen følte sig trådt over tæerne. til De studerende ville få observatørposter i hovedbestyrelsen, mens Pensionistsektionen ingen fik. Erik Pill Christensen følte sig trådt over 1

2 tæerne. Erik Pill Christensen nævnte, at han havde skrevet til sekretariatet 27. maj 2015, som ville sørge for at korrigere referatet inden den endelige arkivering. Peter Grods Hansen, næstformand i hovedbestyrelsen, bemærkede, at de studerende ikke havde 3 observatørposter, men 3 ordinære poster i hovedbestyrelsen. (Sekretariatet korrigerer Erik Pill Christensens udtalelse i referatet fra observatørposter til ordinære poster ). Herefter blev referatet af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 11. marts 2015 godkendt. 3. Valg af 1 medlem og 1-3 suppleanter til Valgkomitéen Præsidiet oplyste, at punktet var en gentagelse fra tidligere, da præsidiet indstiller og godkender valgkomitéen. Søren Schneider, Pensionistsektionen, havde meddelt, at han ønskede at udtræde, og der var nu et undertal. Der skulle derfor vælges et medlem og minimum en eller gerne flere suppleanter til Valgkomitéen. Lars Trudsø stillede op som suppleant. På dette tidspunkt var der ikke andre, som stillede op, og derfor udskød præsidiet punktet til senere på dagen, så der i mellemtiden kunne findes kandidater. 4. Formandens mundtlige halvårsberetning Præsidiet forklarede, at der kunne stilles spørgsmål til beretningen og den kunne kommenteres, men der skulle ikke stemmes om den. Ordet blev givet til Ingrid Stage, DM s formand: Som bekendt aflægger vi ikke længere en skriftlig halvårsberetning, som den mundtlige beretning kan støtte sig op på og supplere. De projekter, vi har besluttet i vores arbejdsprogram, vil her i første halvår sjældent være kommet så langt, at det giver nogen mening at berette udførligt om resultaterne af indsatsen. Det ligger mere naturligt og logisk i årsberetningen på novembermødet. I de foregående 28 mundtlige beretninger, jeg har aflagt, har jeg valgt primært at tale om vores politiske dagsorden. Det vil sige at give en beretning om de aktuelle politiske emner, vi har engageret os i med lobby- og pressearbejde. I overensstemmelse med DM s principprogram. Og i sidste og 29. beretning har jeg valgt samme tilgang. Det betyder, at de mange tiltag, der er i gang i sekretariatet for at implementere den strategi, Hovedbestyrelsen besluttede for et år siden, ikke er med i min beretning. Selv om det er ganske væsentlige indsatser. Processerne og resultaterne heraf vil så formentlig kunne komme med i den skriftlige årsberetning til efteråret og på den måde formidles til jer i Repræsentantskabet. Jeg kan dog lige kort blot overskriftsmæssigt nævne, hvad det er for projekter og processer i DM s sekretariat, der er i gang: Øget støtte til TR og rekruttering af flere TR Øget tilgængelighed for medlemmerne Udvikling af medlemsrådgivning med systematisk opfølgning Afklaring af segmenter og behov Udvikling af medlemstilbud i samarbejde med referencegruppe Segmenteret nyhedsbrev Organisering og fastholdelse 2

3 Udvikling af det interne samarbejde/ arbejdsmiljø Og så foregår der naturligvis et samarbejde på tværs af organisationerne i Akademikerhuset, i sær på administrativt plan, men også på det politiske, hvilket giver DM større indflydelse og styrke. Helt aktuelt arbejdes der intenst med at flytte Bibliotekarforbundets administration over i DM regi. BF flytter ind pr 1. januar. Egne medier En væsentlig del af vores politiske formidlings- og pressearbejde foregår via vores egne sociale medier og vores fagblad. DM s Facebook-profil har rundet følgere, flere end vores kolleger i DJØF. Det er resultatet af en fokuseret indsats fra vores presse- og kommunikationsafdeling, som blandt andet har gået ud på løbende at lægge aktuelle politiske budskaber ud. Det er de dominerende aktuelle problemstillinger, som berører vores medlemmers arbejds- og studieliv, der kaster flest likes af sig. Pr. 1. februar fik Magisterbladet ny redaktør, som i samarbejde med vores presseafdeling har haft succes med at afsætte bladets historier til landspressen, og på den måde bidrage til DM s synlighed. Markante temaer om forskeres deltagelse i den offentlige debat, om ytringsfrihed og senest om studerende, der knækker under præstationspresset, har givet stor opmærksomhed. Og helt relevant og aktuelt i denne valgkamptid, hvor det er meget svært at undgå spin- og kommentatorforstoppelse, er det værd at nævne den Gallupundersøgelse, Magisterbladet har fået foretaget, der viser at folk flest er godt trætte af kommentatorernes gætterier og plapren løs om skandalesager, personopgør, vælgervandringer og mere eller mindre sandsynlige udfald af det kommende valg. 3

4 Uddannelsesdebatten Siden repræsentantskabsmødet i november har enkelte store og vigtige politiske emner fuldstændig domineret den politiske dagsorden, som er relevant for DM. Og DM har engageret sig både pressemæssigt og i lobbyarbejdet. Prioritering af undervisning Uddannelsesdebatten i kølvandet på produktivitetskommissionens rapport, kvalitetsudvalgets anbefalinger, fremdriftsreformens skadevirkninger og regeringens neddimensioneringsplaner rettet især imod humaniora har fyldt særlig meget. Og da uddannelsespolitikken jo er et absolut kerneområde for DM, har det gennem det sidste halve år været en fast dagsorden for os. Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen inviterede DM s formand til møde om Kvalitetsudvalgets anbefalinger for specifikt at høre, hvilke tiltag DM kunne anbefale for at give undervisningen en højere status på universiteter og professionshøjskoler. Det har været en mærkesag for DM i alle stillingsstrukturdrøftelser, at fremragende undervisningskvalifikationer reelt sidestilles med de ypperste forskerkvalifikationer. Og det fremgår faktisk også af stillingsstrukturaftalerne. Den ligevægt har blot været svær at gennemføre i praksis. Kvalitetsudvalgets forslag omfatter ny stillingsstruktur og mere individuel aflønning af gode undervisere, for eksempel på baggrund af studenterevalueringer. Det er ikke DM s bud. For det første er der ikke behov for ny stillingsstruktur, for det andet er studenterevalueringer i sig selv ikke nogen særlig god rettesnor, og slet ikke hvis de står alene. Endelig er mere individualisering ikke vejen frem, når det netop er den privatpraktiserende underviser, der i højere grad skal give plads til teamwork og gensidig udveksling af pædagogiske og didaktiske virkemidler. DM sendte efter mødet på opfordring af ministeren vores konkrete forslag til, hvordan 4

5 den fælles ambition om at give undervisning en højere prioritet kan realiseres. Allervigtigst er ansættelsespolitikken. Forholdet mellem fastansatte, der både forsker og underviser, og ansatte i midlertidige post.doc stillinger er blevet alt, alt for skæv. Sådan som det også fremgik af en artikel i Universitetsavisen den 29. april. KU har på baggrund af opsigtsvækkende tal, der viser at fastansatte universitetslærere er blevet en minoritet i forhold til de tidsbegrænsede, nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til bedre og klarere karriereveje for post.doc erne. Et godt initiativ. Men det først fornødne må dog være at ansætte flere adjunkter, gerne i tenure track stillinger eller adjunkturer med oprykning efter bedømmelse, og færre post.doc er. Det vil give et klart signal om, at den forskningsbaserede undervisning rent faktisk prioriteres. Debat om feedback De studerende på både professionshøjskoler og universiteter har i deres bud på styrkelse af kvaliteten af de videregående uddannelser især fokuseret på manglende feedback på opgaver. Det har til tider givet en noget skæv debat, der ensidigt lægger ansvaret på underviserne uden at forholde sig til de vilkår, man som underviser må slås med: mangel på tid, manglende ressourcer afsat til forberedelse og undervisning, mange ekstraopgaver af administrativ art. Det har derfor og vil fortsat være en hovedopgave for DM at imødegå enhver tendens til at sætte skel mellem studerende og deres undervisere. Vi har i flere fælles debatindlæg gjort opmærksom på, at undervisere og studerende har en fælles interesse i at hæve kvaliteten af feedback og vejledning. Men det kræver langt større klarhed over, hvordan underviserne kan få tid til at forberede undervisning og give de studerende feedback. Og det kræver, at de studerende får en klar aftale med deres undervisere om, hvad de kan forvente af underviserne, og hvad underviserne kan forvente af dem. For vi må fastholde, at det er i samspillet 5

6 mellem studerende og undervisere, at uddannelserne udvikles. Og det er lige præcis her, de konkrete beslutninger og tilrettelæggelsen skal lægges ikke på det detailregulerende Christiansborg. Men i denne valgkamp vil det så absolut være på sin plads at gøre de håbefulde politikere opmærksomme på, at de ikke bliver valgt på blot omkostningsfrit at kræve højere kvalitet i uddannelserne, men på at sikre kvaliteten gennem prioriteringer på finansloven. Fremdriftsreform Den seneste tid er det især den famøse fremdriftsreform, der har domineret debatten. Den blev vedtaget i 2013 som en del af SU-reformen af et næsten enigt Folketing, der overhørte alle advarslerne fra universitetsledelser, studerende og ansatte. Siden er opbakningen gradvist faldet væk, og Uddannelsesministeren står vel nærmest alene tilbage som forsvarer af en reform, hun ellers startede med at udtale aldrig havde groet i hendes baghave. Kritikken fra stort set alle sider er taget til, efterhånden som de negative konsekvenser begynder at vise sig. Magisterbladet har i flere artikler beskrevet de økonomiske konsekvenser af de mange reeksaminer, fremdriftsmonsteret udspyr. Og det går naturligvis fra den daglige undervisning, der ellers netop skulle opprioriteres. En anden konsekvens af kravet om fremdrift for enhver pris er, at der bliver mindre tid til det relevante studiejob, der ifølge al erfaring netop er den bedste vej til et akademisk job efter endt uddannelse. DM har sammen med DJØF og IDA gennemført en undersøgelse blandt vores studerende. Her svarer 41% ud af studerende, at de forventer at få mindre tid til det studierelevante job. Og mindre tid til at skabe de frivillige miljøer på studierne, der er med til at give et godt studieforløb og mindske frafald. Kritikken af fremdriftsreformen bør få en plads her i valgkampen, og så bliver det i øvrigt interessant at se, om alle de partier, der nu kritiserer fremdriftsreformen, efter valget vil holde fast i, at den skal væk. Det har Venstre nu spillet ud med. Men udspillet fra Lars Løkke ligner rent fup, når partiet vil fastholde den økonomiske straf af universiteterne, hvis ikke de studerende viser den rette fremdrift. 6

7 Beskæftigelses- erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Præstationspresset og ræset frem mod det velbetalte job stresser de studerende, der i stigende tal knækker under presset. Medvirkende til panikken og angsten for ikke at slå til er naturligvis også den intense konkurrence om jobbene. Dimittendledigheden er på 7. år meget høj. Den har igennem lang tid ligget på omkring en tredjedel inden for det første år efter dimissionen, og stort set ens for DJØF ere, magistre og endda ingeniører. Nu ser ledigheden for DJØF erne ud til at falde markant, og der skrives mange artikler om mangel på ingeniører, hvilket dog godt kan undre lidt i lyset af den seneste statistik, der viser 26% ledighed for nyuddannede. Desværre kan vi ikke se en tilsvarende lettelse i ledigheden for de magisteruddannede. Det er min klare holdning, at vi i DM skal sætte ekstra meget ind på at skabe det nødvendige match mellem vores nyuddannede magistre og de virksomheder, ikke mindst de private virksomheder i provinsen, der ikke har tradition for at ansætte vores medlemmer. DJØF har gennem de sidste år brugt mange millioner på indsatsen for deres ledige medlemmer, blandt andet 20 millioner fra deres DJØF Fond på at køre ledige ud i det, der så smukt kaldes Udkanten. Og det ser ud til at give bonus. Men virksomhederne har jo også brug for magistre. De ved det bare ikke altid. Så vi må sige det så højt og tydeligt, at alle virksomhedsejere kan høre det: Der er et stort potentiale i matchet mellem magistre og små og mellemstore virksomheder. Der er behov for højt kvalificeret arbejdskraft for at sikre vækst og for at kunne konkurrere globalt til gavn for det danske samfund. Erhvervspolitikken og beskæftigelsespolitikken skal fokusere på at bygge bro mellem de højtuddannede og de mindre virksomheder. Og her har det hidtil haltet. Akademikerkampagnen blev sat på stand by på grund af regeringens tøven med at bevilge penge til en fortsættelse, da kampagnen havde allermest momentum. Det har taget lidt tid at få den i omdrejninger igen. Vidensarbejderkampagnen DMs medlemmer bliver nok i denne tid i særlig grad udfordret af den negative debat om humanistiske 7

8 studerende og kandidater. En debat der tenderer decideret humaniorabashing. Derfor har DM også sat gang i flere projekter for at forbedre situationen for vores ledige medlemmer. Udover det dimittendprojekt, som har kørt i 3 år, besluttede HB sidste år at afsætte 1 million til en kampagne for vidensarbejdere. Målet er at bidrage til højere beskæftigelse for DM s medlemmer på nye og eksisterende arbejdsmarkeder. Resultaterne af analyserne skal bidrage til en mere dybdegående og konkret viden om, hvilken værdi højtuddannede skaber, samt om hvilke opgaver de udfører. Den viden skal skabe grundlag for at udnytte potentialet i et godt match mellem små og mellemstore virksomheder og højtuddannet arbejdskraft bedre. Både til fordel for virksomhederne og for de ansatte. Analysen offentliggøres på Folkemødet i juni Her vil DM, Dansk Byggeri og Dansk Industri debattere løsninger til at sikre mere volumen i matchet mellem akademikere og mindre og mellemstore virksomheder. I andet halvår af 2015 planlægges en række indsatser for at bidrage til højere beskæftigelse. Indsatserne vil være bygget op om alliancer med eksterne samarbejdspartnere. Situationsbeskrivelse fra de unge ledige DM ere At det er samfundsspild at lade så mange højt kvalificerede akademikere gå ledige kan de fleste blive enige om. Og at dem, det er værst for, er de ledige, der må kæmpe for at opretholde selvværd og økonomisk grundlag burde der være samme enighed om. Ligesom der også bør kunne etableres bred politisk enighed om at afhjælpe følgerne for de berørte. Og selv om dagpenge nu ser ud til trods alt at blive et emne i valgkampen, afspejler den offentlige debat ikke reel forståelse for den lediges situation. Jeg modtager jævnligt mails fra medlemmer om deres særlige situation, blandt andet får jeg en del mails fa ledige dimittender. Indimellem er der så en mail, der i særlig grad påvirker mig. Jeg har lavet et anonymiseret sammendrag af en sådan henvendelse, som jeg synes, I skal høre: Når en nyuddannet kunsthistoriker, filosof eller etnolog forlader universitetet med et flot eksamensbevis i hånden, er det glæden og stoltheden over nu at kunne kalde sig cand.mag. der fylder. Og gåpåmodet i forhold til jobjagten er intakt. Man kan jo en masse, man ved en masse, og nu skal kvalifikationer og viden omsættes til gavn for virksomheder og samfund. Det er jo det, det har handlet om i alle studieårene - at tilegne sig viden, der giver adgang til spændende job. Men i disse år, hvor en dimittendledighed på ca. 30% har bidt sig fast, kan selvværd og optimisme hurtig blive eroderet af den situation, som arbejdsløse akademikere står i. Man presses fra rigtig mange sider: jobcenter, a-kasse og ikke mindst den offentlige debat. Hertil kommer økonomiske bekymringer for fremtiden Dagpengeog beskæftigelsessystem fylder dagen. Der er jobsøgningskurser, karriereworkshops og virksomhedspraktikker, som hver især i sig selv kan være fornuftige, men hvis jobbet efter er år i det system stadig lader vente på sig, begynder selvtilliden at skrante. Man føler sig fanget og får en følelse af at have mistet kontrollen over egen situation, samtidig med, at man oplever kritikken vendt ind mod den ledige frem for ud mod samfundet. Har man ikke fundet et job i det første år, lyder retorikken, at det er fordi kandidaten simpelthen ikke vil det nok, ikke er opsøgende nok og ikke tænker nok ud af boksen. Politikere forsøger at imødekomme problemet igennem økonomiske incitamenter baseret på nødvendighedens eller desperationens logik: tilstrækkeligt pres på levegrundlag øger villigheden til at tage et job. Men det er jo bestemt ikke villigheden, der mangler. Vi har her at gøre med en gruppe mennesker, der har taget en længerevarende uddannelse og er ivrige efter at bevise deres værd på arbejdsmarkedet. Når man har halveret dagpengeperioden og fordoblet kravet til genoptjening i en tid, hvor arbejdsløsheden blandt nyuddannede akademikere har bidt sig fast på et højt niveau, vil det uundgåeligt også medføre, at flere vil ende på kontanthjælp. Det faktum er utroligt skræmmende. Hvordan skal hverdagen økonomisk hænge sammen? Og den sociale stigmatisering, der følger med at komme på kontanthjælp, lurer. I modsætning til mennesker med et langt arbejdsliv bag sig, så har en ledig dimittend endnu ikke opbygget en solid professionel identitet og bevist sit værd på arbejdsmarkedet. Det giver større følsomhed overfor at stå uden for arbejdsmarkedet i længere tid. Den enorme skaberkraft der er blandt dimittenderne udnyttes ikke, og det er ærgerligt. De tager så 8

9 endnu en virksomhedspraktik, går til nogle flere workshops, skriver nogle flere ansøgninger og venter. På at én af ansøgningerne en dag vil kaste et job af sig. Dagpenge En måde at lette noget af presset på de ledige på er forbedringer af dagpengesystemet. Her står en halvering af kravet til genoptjening øverst på DM s dagsorden. DM er repræsenteret meget indirekte i dagpengekommissionens arbejde, idet FTF s formand Bente Sorgenfrey skal varetage interesserne for alle AC- og FTF organisationer. Ud over en lempelse af kravet til genoptjening er der behov for et system, der tilgodeser freelancere og selvstændige i kombinationer med lønmodtagerjob. Det nuværende dagpengesystem tilhører en svunden industriel tidsalder. DM imødeser kommissionens anbefalinger med både forventning og bekymring. For vi ved, at dimittendsatsen kan komme i spil. Men en enig akademikerbestyrelse har pålagt formand Finn Larsen, at han i følgegruppen skal holde Bente Sorgenfrey fast på, at dimittendrettigheder ikke er til salg. Fleksjob og førtidspension Sammen med en række organisationer i og uden for Akademikerne har DM fulgt implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob med særligt fokus på ressourceforløbene. I april gennemførte Folketingets beskæftigelsesudvalg en høring om reformen på organisationernes opfordring. I et debatindlæg i Jyllandsposten op til høringen gjorde vi opmærksom på, at der er alt for mange eksempler på, at sårbare mennesker udsættes for helt perspektivløse ressourceforløb. Og i de tilfælde risikerer man at fastholde mennesker med komplekse og sammensatte problemer uden for arbejdsmarkedet på en kontanthjælpslignende ydelse, som de reelt ikke har nogen udsigt til at blive hjulpet væk fra. Høringen gav desværre ingen løfter om forbedringer, men det er et område, DM fortsat vil følge i et godt samarbejde med bl.a. FOA, BUPL, GL, K&S og Prosa. 9

10 Psykisk arbejdsmiljø At stå uden for arbejdsmarkedet er en ekstremt stressende og belastende situation. Men vilkårene på vores arbejdsmarked for de medlemmer, der er i job, kan desværre også i stadig flere tilfælde blive belastende og stressfremkaldende. Adskillelige undersøgelser viser, at der nærmest er en stressepidemi under udvikling på vores arbejdsmarked. I Akademikerne har vi fået lavet en meget stor undersøgelse af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø medlemmer har deltaget, og heraf svarer 14%, at de har et decideret dårligt psykisk arbejdsmiljø. Forbedringer vil kræve bedre ledelse, og at ledelsen rent faktisk prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø. Men lige så vigtigt er det, at der er tid til kerneopgaven, altså respekt for fagligheden og plads til og anerkendelse af den enkeltes professionelle vurderinger. DM har fået lavet et særtræk for vores medlemmer. Som i den generelle undersøgelse viser den, at offentligt ansatte har et dårligere psykisk arbejdsmiljø end privatansatte, at det blandt de offentligt ansatte er de statsligt ansatte, der er mest pressede, og blandt de statsligt ansatte er det universitetslærerne, der er mest udsatte for stress og et belastet arbejdsmiljø. Hele 16,9% af vores universitetsansatte medlemmer oplever i høj eller meget høj grad en stresset hverdag, tæt på dobbelt så mange som de kommunalt ansatte. At det blandt andet er et resultat af usikre karriereveje, ubegrænset arbejdstid og et ustyrligt politisk pres på universiteterne kan der vel ikke være tvivl om. Fremdriftsreformen er et eklatant eksempel. Medarbejderindflydelsen, der blev væk med universitetsloven af 2003 og alle de efterfølgende universitetspolitiske tiltag bidrager også til presset. Det er noget, politikerne bliver nødt til at tage bestik af det, hvis de virkelig ønsker kvalitet i uddannelserne. 10

11 Ytringsfrihed Den manglende tid til kerneopgaven og til at levere en faglig kvalitet presser arbejdsmiljøet på mange akademiske arbejdspladser. Og værre bliver det, hvis medarbejderne oplever modstand og sanktioner, hvis de siger fra. Det har resulteret i en desværre ret udbredt tavshedskultur. Det viser flere undersøgelser, som DM/ Magisterbladet har gennemført, og FTF har påvist samme tendens. DM s og FTF s undersøgelser er med i den betænkning om ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som blev offentliggjort lige efter påske. DM s formand repræsenterede alle AC-organisationerne i kommissionen. Det gav et fortrinligt samarbejde med FTF og LO, hvor AC - i modsætning til den tidligere betænkning fra 2006 er med i de fælles anbefalinger fra lønmodtagerorganisationerne. Den 13. maj var der åbent samråd om regeringens initiativer på baggrund af betænkningen, hvor FTF, LO og DM/AC deltog. Desværre kom der intet ud af samrådet. Justitsministeren ville ikke afsløre, om regeringen overhovedet havde nogen holdning til den udbredte selvcensur og behovet for forbedringer af den ansættelsesmæssige beskyttelse af medarbejdere, der benytter sig af deres retmæssige ytringsfrihed. Efterfølgende har lønmodtagerorganisationerne i fællesskab søgt foretræde for retsudvalget. Det blev imidlertid aflyst, da valget blev udskrevet. Den 5. juni er der frist for høringssvar om betænkningen, og FTF, LO og Akademikerne (ved næstformanden, som er DM s formand) indsender fælles høringssvar. Vi anbefaler regeringen at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed gennem en øget ansættelsesretlig beskyttelse, der i overensstemmelse med gældende ret konstaterer, at en arbejdsgiver ikke må iværksætte sanktioner som følge af lovlige ytringer og/eller meddelelser om kritikværdige forhold på arbejdspladsen. Og vi anbefaler, at lovreguleringen skal kombineres med specifikke regler, der skaber den gavnlige præventive effekt, således som det har vist sig på andre områder (f.eks. i ligebehandlingsloven). I høringssvaret skriver vi yderligere, at lovgivning om yderligere ansættelsesretlig beskyttelse generelt vil medvirke til at øge kendskabet til de retlige rammer for ansattes ytringer, og dermed tilskynde til udbredelse af væsentlige kritisable forhold på offentlige arbejdspladser i videre omfang, end tilfældet har været hidtil. De konkrete forslag er delt bevisbyrde 11

12 og højere kompensation ved uretmæssig sanktion. I betænkningen er det anført, at kulturen på den enkelte arbejdsplads kan have betydning for, i hvilken udstrækning ansatte føler sig trygge ved at udtale sig kritisk. En utilstrækkelig beskyttelse kanv ære medvirkende til at fremme en tavshedskultur på arbejdspladserne blandt andet med den konsekvens, at potentielt meget væsentlige oplysninger ikke kommer for en dag, Betænkningen påviser, at en negativ reaktion over for én kollega kan virke negatívt adfærdsregulerende i relation til de øvrige kolleger på samme arbejdsplads, uanset om det efterfølgende klargøres, at reaktionen var uberettiget. Offentligt ansattes deltagelse i debatten er ikke blot af betydning for den enkelte ansatte. Det er således i mindst lige så høj grad til gavn for samfundet som sådan, når offentligt ansatte ytrer sig, Dette skyldes bl.a., at de offentligt ansatte - i kraft af den specialviden, som de besidder indenfor deres forskellige fagområder i en række tilfælde vil kunne medvirke til at højne det faglige niveau i den offentlige debat. Offentligt ansatte vil således bl.a. kunne bidrage med oplysninger om, hvilke praktiske konsekvenser politiske beslutninger har haft eller vil kunne få. Det er planen, at der i efteråret skal afholdes en fælles konference om ytringsfrihed og whistleblowere, og her vil vi i DM også inddrage de to ph.d. er, hvis forskning på RUC vi sammen med BUPL har støttet. Eritrea Mens betænkningens konklusioner og anbefalinger blev skrevet bidrog to DM-medlemmer i Udlændingestyrelsen med et helt aktuelt eksempel på det dilemma, som mange offentlig ansatte embedsmænd kan stå i. De to embedsmænd kunne ikke, med deres faglige integritet i behold, stå inde for konklusionerne i en rapport om styrelsens fact finding mission til Eritrea. Konklusioner, der bekvemt passede til en politisk dagsorden om at sende flere flygtninge tilbage til Eritrea. I første omgang blev de to straffet for deres optræden og måtte indkassere advarsler fra ledelsen. Samtidig besluttede styrelsen imidlertid, at rapporten ikke kunne danne grundlag for asylbehandlingen. Og advarslerne blev efter pres fra DM trukket tilbage, men sagen er et tydeligt eksempel på de dilemmaer mellem faglighed, ytringsfrihed og jobsikkerhed, ansatte kan komme ud i. Og den illustrerer med al tydelighed lige præcis, hvad vi skriver i betænkningen og i vores høringssvar. Som en særlig krølle på den sag kan jeg ikke lade være med at nævne, at det her under valgkampen er kommet frem, at DF og Venstre vil grave den miskrediterede rapport frem igen og eventuelt bruge den som argumentation for at afvise eller hjemsende flygtninge fra Eritrea. 12

13 Klausuler DM og især DM Privat har i årevis kæmpet for at mindske udbredelsen af klausuler, der binder medarbejderen og gør det sværere at flytte til lignende job i en konkurrerende virksomhed eller selv etablere sig inden for samme branche. Det er da også lykkedes at få skabt et bredt politisk flertal for begrænsning af ansættelsesklausuler, så det var med et håb om reelle forbedringer, at vi imødeså beskæftigelsesministerens lovforslag, der blev fremsat i slutingen af marts. Desværre viste det sig at være helt uambitiøst. Det gøres for eksempel billigere for virksomhederne at anvende konkurrenceklausuler i ansættelsesforhold, og det vil formentlig føre til flere ansættelsesklausuler på op til 6 måneder. Forbedringer er der dog også, idet gyldighedsperioden begrænses til maksimalt 1 år, og der indføres engangsbetaling ved kundeklausuler, der sidestilles med konkurrenceklausuler. Men overordnet er forslaget en skuffelse, så arbejdet med at afskaffe de mobilitetshæmmende klausuler fortsætter. Et arbejde, der er fuld enighed om at prioritere i de akademiske organisationer. CSC Andre steder på det private arbejdsmarked sker der det modsatte af en binding. På CSC er medarbejderne midt i en stor fyringsrunde, som nærmest er kommet som en tyv om natten, for efter den store fyringsrunde i g 13 var meldingen, at der ikke ville komme flere fyringer. Op mod 400 ansatte medarbejdere på virksomheden i Danmark har fået fyringsseddel eller en frivillig fratrædelsesaftale. For en uge siden måtte medarbejdere og sidde og vente i ubehagelig spænding på, hvem der stod på de 134 fyresedler, der var tilbage efter de frivillige fratrædelser. Det er en meget belastende situation for personalet, så der er hårdt brug for gode tillidsrepræsentanter til at forhandle fratrædelsesvilkår på plads, og DM har været og er aktiv i hele processen. DM Privats formand har været i pressen i flere omgange i forbindelse med den chokerende melding fra CSC s ledelse og den 13

14 endelige prikkerunde. Fyringerne kom kort tid efter, at CSC tabte en voldgiftssag om udbetaling af lønpuljer anlagt af DM, DJØF, IDA og Forbundet af Arkitekter og Designere. Udfaldet af sagen betød, at vores medlemmer skulle have en efterbetaling på kr pr måned for det år, der er gået siden overenskomstens indgåelse. En fin sejr for fagforeningerne. Om der overhovedet er nogen sammenhæng mellem den og den senere fyringsrunde skal jeg dog ikke kunne udtale mig om. Det har jeg i hvert fald ikke kunnet se nævnt nogen steder. Ryanair og prekære ansættelser At der er pres på overenskomster og aftaler, med andre ord det vi kalder den danske model, ser vi mange eksempler på i denne tid, hvor det er de negative sider af globaliseringen, der træder frem. Mest udbredt er det på de virksomheder, der opererer i flere lande, og som kan bruge konkurrencen fra udlandet og truslen om at flytte ud som argumentation for lave lønninger og ringe vilkår i øvrigt. Mange spørger sig, om vi er på vej mod et Ræs mod bunden. Social dumpning omtales mest som noget, der berører de ufaglærte og er en sag primært for 3F, der da også arbejder meget intenst med at gøre opmærksom på forholdene og få rettet op på dem. Og som også har vundet meget spektakulære sejre for udenlandske ansatte på byggepladser og i rengøringsselskaber. Men at det ikke kun er ufaglærte, der rammes af presset mod bunden, viser den verserende sag om Ryanair og konflikterne i Norwegian og SAS. De vilkår, der bydes flypersonalet i Ryanair er jo så utrolig dårlige, så man tænker: ja, men hvorfor finder de sig i det? Hvorfor forlader de ikke virksomheden? Men det er jo ikke en reel option. At være arbejdsløs i dagens Danmark er et endnu hårdere job. Piloterne og kabinepersonalet er dem, der er i fokus helt aktuelt, men det stopper jo ikke der. Og det er ikke kun på det private arbejdsmarked, men også på det offentlige, at de prekære ansættelser breder sig. Derfor har DM støttet de berørte flyfagforeninger i demonstrationer mm. Og derfor er viden om og indsats imod prekære ansættelser også et særligt indsatsområde for DM, hvilket foreløbigt har udmøntet sig i medlemsmøder i privatsektorregi med den internationale ekspert på området, englænderen Guy Landing og i en P1debat, hvor DM s formand deltog. Desuden har vi bevilget midler til et forskningsprojekt om emnet. Der kunne der siges meget mere om prekære ansættelser, ikke mindst kunne der siges meget om de forhold, vores timelærere fortsat må arbejde under. Men det har vi et særligt punkt om senere i eftermiddag, så det vil jeg undlade her. Klubsamarbejde Positive nyheder er der heldigvis også. På forslag fra DM s medlemmer i privatsektorudvalget i AC blev der i maj måned afholdt en fælles temadag for akademikerklubber på det private arbejdsmarked i regi af netop AC-PSU, hvor der kom 100 klubbestyrelsesmedlemmer. En dejlig nyskabelse der signalerer samarbejde på arbejdspladserne på tværs af konkurrerende faglige organisationer. Samarbejdet er nødvendigt, hvis vi skal fastholde de hårdt tilkæmpede ordentlige forhold på vores arbejdspladser. Akademikerne Hovedorganisationen er inde i en brydningsproces, som jeg som næstformand er stærkt involveret i. Direktøren gennem 17 år holder op den 15. juni, og vi er i bestyrelsen i gang med at ansætte en ny. Forventningen er, at vi i bestyrelsen udvælger den kommende direktør den 25. juni. Processen har givet anledning til mange intense drøftelser af, hvilken type organisation Akademikerne skal være. Blandt andet balancen mellem det offentlige forhandlingsområde og det private arbejdsmarked, hvor de fleste af de kommende medlemmer formentlig skal ansættes, har givet anledning til diskussioner organisationerne imellem. Skal en kommende direktør primært have erfaringer fra det ene eller det andet felt? Det bliver en konkret afvejning til sidst. 14

15 Valget af direktør er særlig vigtigt, fordi det er forventningen, at der bliver valg til formandsposten til efteråret, selv om formanden er inde i sin første periode. Det er jo ret afgørende, at formand og direktør tilsammen har omfattende viden og indsigt i begge arbejdsmarkeder. Ligestilling 100-året, fortsat lønefterslæb, svenskerne kan Her to dage før 100-året for grundloven af 2015, der gav fattige, tyende og kvinder valgret, må det være på sin plads med at slutte af med et par ord om ligestilling, som jo så absolut er en central del af DM s profil. Der har været mange landvindinger, men der er meget mere land, der skal vindes. At komme tættere på ligeløn, og behovet for mere fædrebarsel er blandt de vigtigste for DM. Men kampen for flere kvinder på de øverste karrieretrin, både i virksomhedsledelserne, og i forskningsverdenen skal vi også kæmpe. Københavns Universitet og Aarhus Universitet har besluttet særlige tiltag for at få flere kvindelige professorer tiltag, vi helt bifalder. Men DM skal også selv presse på. Og så kan jeg da ikke lade være med at håbe, at de drøftelser, der for tiden foregår i sektorerne om opstilling til sektorbestyrelserne vil afspejle DM s ønske om kønsmæssig balance på bestyrelsesposter. I anledning af 100-året får Jeppe Aakjær de sidste ord. Han skrev i 1908, det år hvor kvinderne fik kommunal valgret, Sang for Kvindevalgretten. Det 4. af de syv vers lyder sådan og jeg skal spare jer for at synge det, blot læse det op, som en progressiv, mandlig jysk digter skrev for mere end 100 år siden: For længe hun sad under formynderarm og leged med pynt og med dukker, for længe som fugl i sin gitrede karm, hun nipped til smiger og sukker. Men snart vil hun vågne af smigeren mæt, da gnider hun øjet og kræver sin ret. Præsidiet takkede Ingrid Stage for beretningen. 15

16 Præsidiet oplyste, at over halvdelen af repræsentantskabet var til stede, og at der derfor var quorum. Præsidiet indbød repræsentantskabet til at komme med kommentarer til beretningen. Der var ingen, der ønskede ordet. 5. DM s regnskab 2014 Præsidiet gav ordet til DM s direktør Christian Strøm, som gennemgik regnskaberne. 16

17 DM s drift viste et driftsunderskud på 1,1 mio. kr. efter henlæggelser og -12,9 mio. kr. før henlæggelser. Christian Strøm sagde, at det var godt ramt, eftersom det var et budgetteret underskud, som hovedbestyrelsen og repræsentantskabet havde godkendt, da man havde en række henlæggelser, som man ville trække ind i budgettet. Reservefondens regnskab udviste et flot overskud. Sikringsfondens regnskab balancerede ganske fint. Christian Strøm påpegede, at revisionen havde lavet en påtegning uden forbehold. 17

18 DM s drift (foreningen) Som allerede nævnt viste DM s driftsregnskab et underskud før regulering på 12,9 mio. kr. Grundet 18

19 henlæggelser blev underskuddet reduceret til 1,1 mio. kr. Fremadrettet ville der kun være få henlæggelser tilbage, som derfor snart ikke længere ville kunne 19

20 forvirre regnskabet mere. Christian Strøm gennemgik indtægterne, som i alt beløb sig til 148,1 mio. kr. Christian Strøm fortsatte med at konstatere, at der var en positiv medlemsudvikling, men at der samtidig var en opbremsning i tilgangen blandt de studerende. Udviklingen gik langsommere end tidligere set. 20

21 Christian Strøm oplyste, at de studerende i maj 2014 udgjorde , mens der i april 2015 var medlemmer, altså en meget lille tilvækst. 21

22 Christian Strøm fortsatte med at gennemgå omkostningerne, som i alt udgjorde 162,5 mio. kr. og herefter henlæggelserne. De tilbageværende henlæggelser i 2014 udgjorde 2,64 mio. kr. 22

23 Driftens egenkapital viser, hvordan henlæggelserne påvirker egenkapitalen. I 2014 blev egenkapitalen reduceret fra 33 mio. kr. til 18 mio. kr. 23

24 Reservefonden Et pænt resultat, som viste lejeindtægter fra ejendommen på 12,3 mio. kr. i 2014 samt diverse afkast på investeringer 23 mio. kr. I alt samlede indtægter på 39, 5 mio. kr. 24

25 Christian Strøm nævnte, at beløbet på 4,5 mio. kr. på omkostningssiden egentlig var afsat til førelse af en principiel medlemssag, som alligevel ikke skulle føres på det niveau, og derfor blev beløbet tilbageført til Reservefonden og medvirkede til det pæne resultat på 20, 5 mio. kr. efter skat. Afkastningsgraden for 2014 var på 9,7% som det bedste i en lang årrække. 25

26 Egenkapitalen nåede i 2014 op på 271 mio. kr., og målet er 325 mio. kr. i henhold til de forpligtelser, som DM skal kunne bidrage med, når der indgås aftaler om de offentlige overenskomstforhandlinger. Christian Strøm fortsatte med at orientere om DM s ejendomme, som er blevet et større og større aktiv. 26

27 Sikringsfonden Christian Strøm gennemgik regnskabet for Sikringsfonden, som stort set balancerede med et overskud 27

28 på kr. i Der var færre lån i 2014, men der er stadig behov for at have fonden. Egenkapitalen i Sikringsfonden udgjorde 2,1 mio. kr. 28

29 Økonomiske perspektiver Christian Strøm fortsatte med at nævne, at årets resultat på -12,9 mio. kr. før henlæggelser og -1,1 mio. kr. efter henlæggelser ikke ville kunne fortsætte, som det også fremgik af prognosen. Hovedbestyrelsen var fuldt ud klar over, at underskuddet skal væk, og der arbejdes på at få økonomien i balance. Christian Strøm sagde, at repræsentantskabet jo også ved godkendelsen af budgettet sidste år havde bedt om dette. 29

30 Christian Strøm afsluttede sin præsentation af regnskabet med at pointere, at hovedbestyrelsen arbejdede på et budget 2016, som ville være i balance. Præsidiet inviterede først den eksterne revisor til at kommentere regnskabet: Brian Petersen, ekstern revisor, indledte med at sige, at Christian Strøm havde lavet en god gennemgang. Revisorerne havde vurderet og gennemgået alle tre regnskaber, og som allerede nævnt af Christian Strøm var der afgivet en revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysninger, da der rent teknisk lå nogle budgettal inde i regnskabet, men da det var fremtidigt, kunne det ikke siges, hvordan det ville forløbe. Angående Reservefonden var revisorerne enige med hovedbestyrelsen om ejendommens værdi på 290 mio. kr., selv om der, som det også fremgik af revisionsprotokollatet, forelå en ekstern vurdering på 267, 6 mio. kr. på det aktuelle marked. Det var drøftet med hovedbestyrelsen, og revisorerne havde fundet det fuldt forsvarligt, idet ejendommen var fuldt udlejet, og i løbet af de kommende 3 4 år, med de afskrivninger der allerede var indarbejdet i 2014, ville komme ned på det bogførte niveau. Der var derfor ikke grund til ekstraordinære nedskrivninger på ejendommen. Brian Petersen bemærkede, at trods en prioritetsgæld på 226 mio. kr., som DM betalte renteudgifter af, kunne man glæde sig over et afkast på 9,7% af investeringerne, og at det samlet set så ganske fint ud. Måden, man havde kapitaliseret den del af aktiviteterne på, var meget fornuftig. Brian Petersen havde ingen bemærkninger til Sikringsfonden. Angående driftsregnskabet henviste Brian Petersen til Christian Strøms gennemgang blandt andet med en fremskrivning af de resultater, som man havde set de tidligere år. Skrækscenariet var selvfølgelig at 30

31 løbe tør for penge i løbet af en tre-års periode. Når der ikke var kritiske bemærkninger til dette i revisionsprotokollen, var det dels, fordi det havde været oppe på et tidligere repræsentantskabsmøde og dels fordi Brian Petersen havde gennemgået tidligere referater af hovedbestyrelsens møder og kunne se, at hovedbestyrelsen var meget opmærksom på, at regnskabet skulle balancere fremadrettet. Kunne man ikke øge indtægterne, måtte man tage en diskussion om omkostningsniveauet i DM, hvilket man var i gang med. Det var også taget til efterretning af hovedbestyrelsen, at henlæggelserne skulle nedbringes, hvilket også fremgik af regnskaberne, da det ellers ville være noget sværere at vurdere den reelle økonomiske udvikling i det enkelte regnskabsår. Brian Petersen sluttede med at sige, at revisorerne de sidste par år havde haft konstruktive drøftelser med hovedbestyrelsen, og at der havde været en fælles målsætning om at få nedbragt hensættelserne, hvilket også var taget til efterretning og fremgik af de fremlagte regnskaber. Det var baggrunden for, at revisorerne havde afgivet tre revisionspåtegninger uden forbehold. Præsidiet takkede Brian Petersen for bemærkningerne og gav ordet til intern revisor, Mogens Brun Heefelt. Mogens Brun Heefelt, intern revisor, oplyste, at han i den beretning, som han havde givet hovedbestyrelsen, havde redegjort for sine revisionsmæssige aktiviteter samt kommenteret de udsendte regnskaber. I løbet af året havde Mogens Brun Heefelt foretaget uanmeldte revisionsbesøg af alle bogførte udgiftsbilag, og det havde ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Der havde kun været få rejseafregninger med fejl, og det havde især været kørsel i egen bil. I efteråret indeholdt udgiftsbilagene også den månedlige opgørelse af Mastercard, hvilket var første gang, at Mogens Brun Heefelt havde haft lejlighed til at se, hvorledes brugerne af Mastercard forholdt sig til DM s udgifter sammenlignet med de brugere, som fik dækket deres udgifter pr. enkeltarrangement. Mogens Brun Heefelt konstaterede, at der på de enkelte månedsvise Mastercard afregninger var forholdsvis få posteringer, og det gennemgående indtryk var, at der ikke blev ruttet med pengene; heller ikke ved brug af Mastercard. Mogens Brun Heefelt oplyste videre, at hans løbende gennemgang af såvel hovedbestyrelsens som forretningsudvalgets referater viste, at ifølge hans vurdering var der ikke foretaget ulovlige økonomiske dispositioner. Mogens Brun Heefelt oplyste, at hans kommentarer til de tre regnskaber stort set var på linje med den eksterne revision. Han havde naturligvis bemærket, at resultatopgørelsen for driftsregnskabet på årsberetningen havde skrevet, at man med alt- andet-lige fremskrivning fra 2015 til budgetårene 2016 og 2017 vil medføre, at driftsformuen i 2017 vil blive negativ. Det havde den eksterne revision og hovedbestyrelsen i sin drøftelse på det seneste møde været meget optaget af ikke skulle ske, så Mogens Brun Heefelt mente, at det ville blive spændende at se, hvilken betydning det ville få for budget Med hensyn til de tre regnskaber kunne Mogens Brun Heefelt ikke tilføje noget nyt vedrørende 31

32 driftsregnskabet, men at Reservefonden så lovende ud, især nu, hvor hele Akademikerhuset var udlejet. Mogens Brun Heefelt havde ikke kommentarer til Sikringsfonden. Præsidiet takkede begge revisorerne. Henrik Hagemann, Pensionistsektionen, ville gerne rose økonomiafdelingen og også revisionen, for fine resultater samt lødig og givende formueforvaltning. Hovedbestyrelsen havde fulgt henstillingerne fra repræsentantskabet sidste år om henlæggelser, men Henrik Hagemann mente, at hovedbestyrelsen ikke burde foretage henlæggelser, medmindre man havde et overskud at henlægge fra. Gitte Kristensen, HTDA, ville gerne have oplyst, om kantinesalget på 3,9 mio. kr. var DM s kantine, og hvad posten frikøb dækkede. Endvidere, hvad de sociale omkostninger dækkede og endelig, hvad Hjernekraftprojektet var? Christian Strøm, sekretariatet, svarede bekræftende, at det var DM s kantine. Det var salget til DM s drift og til de andre lejere i ejendommen. Angående frikøb kunne Christian Strøm oplyse, at det drejede sig om politikere, og at de sociale omkostninger blandt andet bestod af ATP, lønsumsafgifter m.m. Hjernekraftprojektet var en aktivitet, som skulle foregå i indeværende år. Olav Bertelsen, hovedbestyrelsen/fovu, uddybede angående Hjernekraftprojektet. Det var inspireret af en norsk akademikersatsning, som havde haft til formål at vise, at der foregik noget blandt de universitetsuddannede, som gav værdi til samfundet. Der var oprettet en facebook-grupper Universitet i samfundets tjeneste. En student var ansat til at vedligeholde gruppen. Olav Bertelsen opfordrede repræsentantskabet til at like gruppen og sprede det glade budskab. Steen Simonsen, FOVU, ønskede en forklaring på forholdet mellem honorarer til politikere og løn til ansatte? Regnskabet for 2014 viste en stigning i løn på 9 mio. kr. og en stigning i eksterne omkostninger på 8 mio. kr. Hvad skyldtes det? Peter Grods Hansen, næstformand i hovedbestyrelsen, ville gerne bemærke, at selv om udviklingen så voldsom ud, var det godt at være kommet mange af henlæggelserne til livs. Overordnet var hovedbestyrelsen meget opmærksom på ikke at henlægge fremadrettet, når der ikke varr noget at henlægge af samt på de fremskrivninger, som driftsresultatet gav anledning til. Han ville gerne spørge med henvisning til dagsordenens punkt 5, side 5, fig. 1, hvor så noget anderledes ud end 2010 og 2014 i forhold til henlæggelser og egenkapital? Havde de forgangne 3 år været meget atypiske? Betød det, at DM nu var tilbage til det normale? Kell Sønnichsen, Forskning og Formidling, bemærkede, at Peter Grods Hansen havde set det samme som ham. Endvidere ville han gerne vide, hvor stor en egenkapital en forening af DM s størrelse burde have? Jens Groth Andreasen, DM Privat, spurgte, hvad medlemsudviklingen skyldtes? Jens Groth Andreasen havde hørt, at DM ikke var så synlige. For eksempel var DM ikke tilstede på den gamle Biblioteksskolen 32

33 til deres åbent hus arrangement, som visse andre fagforeninger havde været. Man burde være mere til stede og opmærksom på den slags. Angående henlæggelser havde Jens Groth Andreasen gjort sig de erfaringer, at der havde været gode projekter, som man ikke havde nået at gennemføre i budgetåret, og så var beløbene henlagt. Det ville være synd, hvis der var projekter, som ikke kunne gennemføres, fordi man ikke kunne nå det, og man måske ikke længere måtte henlægge. Han foreslog hovedbestyrelsen, at man kunne have konkrete budgetposter i forskellige dele af organisationen eller en større særbevillingskonto. Camilla Gregersen, næstformand i hovedbestyrelsen, kommenterede Jens Groth Andreasens bemærkninger og sagde, at i de måske økonomisk sværere tider, som DM gik i møde, var det rigtigt ikke bare at skulle krybe i flyverskjul, men også at investere i at fastholde medlemmer, og ikke kun forsøge at hverve nye. Christian Strøm, sekretariatet, svarede, at medlemsudviklingen var alvorlig. Studenterhvervningen gik ikke så nemt som tidligere. Sammen med MA var DM ude på uddannelsesstederne for at hverve. DM skulle være rigtig mange steder, da DM i modsætning til mange andre akademiske fagforeninger appellerede meget bredt. Det måtte konstateres, at egenkapitalen lige om lidt ville være for lille og måske skulle den udgøre 15% af balancen. Revisorerne ville kunne uddybe. Til Peter Grods Hansens spørgsmål svarede Christian Strøm bekræftende til, at årene havde været atypiske, da det i disse år blev besluttet at tage midler fra Reservefonden og kanalisere dem ind i driften til nogle øremærkede projekter. Disse henlæggelser havde været med til at forøge egenkapitalen. Vedrørende stigningen på 9 mio. kr. til løn og frikøb bekræftede Christian Strøm, at en stor del af henlæggelserne var til løn som konsekvens af projekter finansieret af henlæggelser. Stigningen i de eksterne omkostninger skyldtes blandt andet øgede omkostninger til ekstern konsulentassistance samt større husleje, da DM havde større areal til rådighed. Helle Groth Arentoft, sekretariatet, kunne supplere Christian Strøm med oplysningen om, at forholdet mellem frikøb til politikere og løn til de ansatte fremgik af note 3, side 14 i driftsregnskabet. Brian Pedersen, eksterne revisor, kommenterede spørgsmålet om egenkapitalens størrelse og sagde, at det ikke var så afgørende, men at balancen skulle være i orden. 15% var udmærket i forhold til balancen. Præsidiet takkede for indlæggene. Præsidiet foreslog, at der blev stemt om alle tre regnskaber på én gang. Regnskaberne blev godkendt med 36 stemmer. Ingen imod. 6. Forelæggelse af valgbekendtgørelse og tidsplan for valg i DM 2015 Præsidiet nævnte, at det af bilaget med tidsplanen fremgik, at der samme dag (3. juni 2015) var 33

34 deadline for Magisterbladets annoncering af valg, og derfor håbede præsidiet, at man kunne nå at godkende valgbekendtgørelsen på mødet. Jens Groth Andreasen, formand for Valgkomitéen: Repræsentantskabets valgkomité havde fået opgaven med at fastlægge de nye retningslinjer for valgene, som skulle finde sted fra efteråret 2015 af hovedbestyrelsen i henhold til de nye vedtægter. Der skulle vælges formand og hovedbestyrelse, men vedrørende sektorbestyrelserne ville Valgkomitéen gerne anbefale, at de brugte samme metode som ved sektorernes valg af hovedbestyrelsesmedlemmer. Valgkomitéen kunne ikke bestemme det, men kun anbefale det. Jens Groth Andreasen gennemgik tidsplanen for valgene og tilføjede, at når Magisterbladet udkom 12. juni, så ville man være i opstillingsperioden. Forskellen på de to frister henholdsvis 22. og 28. september skyldtes, at den første frist var af hensyn til Magisterbladet, som skulle kunne præsentere formandskandidaterne. Endelig nævnte Jens Groth Andreasen, at skulle der blive omvalg i henhold til valgbekendtgørelsen, ville det blive 23. november Jens Groth Andreasen gennemgik herefter fordelingen af hovedbestyrelsesmedlemmerne, som viste fordelingen af sektorernes pladser i hovedbestyrelsen. 34

35 Jens Groth Andreasen tilføjede, at bilag 6.3 var en orientering om, hvorledes overflytningen af HTDAmedlemmer og medlemmerne fra de sammenlagte sektorer var udført. Opstilling og valg ville ske elektronisk, og valgkomitéen var sikre på, at det elektroniske valg ville fungere meget bedre end i Der ville følge en vejledning på DM s hjemmeside og havde man behov for hjælp, skulle man venligst henvende sig i sekretariatet. Præsidiet takkede og præciserede, at DM Viden ikke udelukkende skyldtes HTDA, men også en sammenlægning af FOVU og Forskning og Formidling. HTDA havde også mulighed for at flytte sektor. Gitte Kristensen, HTDA havde et spørgsmål til fordelingen og oplyste, at hun faktisk ikke modtog mailen om, hvordan man kunne fordele sig (HTDA), men at hun efterfølgende var blevet flyttet. Jens Groth Andreasen, formand for Valgkomitéen, oplyste, at man brugte den d Hondtske metode. Præsidiet spurgte, om valgbekendtgørelsen kunne godkendes, og det blev den med 40 stemmer for. 1 undlod at stemme. Kaffepause, hvorefter punkt 3 ville blive genoptaget. Efter genoptagelsen af mødets punkt 3 oplyste præsidiet, at hvervet som medlem af Valgkomitéen var at sikre, at de opstillede blev behandlet fair og ville få en ensartet behandling. Det var et teknisk udvalg. Følgende blev valgt: Ordinært medlem: Poul Brinch Madsen, DM Offentlig. Suppleanter: Simon 35

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen...

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen... DM s årsberetning 2014 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

magisterbladet Valg til DM s hovedbestyrelse 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10

magisterbladet Valg til DM s hovedbestyrelse 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10 nr. nr. 16 1 10. 19. oktober jannuar 2008 2007 magisterbladet 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10 Arbejdsmarkedskommissionen vil halvere dagpengeperioden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 1. MARTS 2013 Læs side 6-7 og 32-35 dm natur Del din reformen! Håbet ligger i Opsang

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 1. MARTS 2013 Læs side 6-7 og 32-35 dm natur Del din reformen! Håbet ligger i Opsang magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 1. MARTS 2013 Professor: Glem 22 tillids- 16 42 dm natur 47 Del din reformen! Håbet ligger i Opsang viden med andre en stærk minister. fra Uppsala & kultur

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 14. JUNI 2013 Ambassadechefen side 24-27 Akademikere 6 Elektromikrobiogeokemofysik 34 dm natur 47 om akutpakkerne: står fast på kritik Dumpet! af Metropol

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

UNIVERSITETS LÆREREN SPEKULATION I BILLIG ARBEJDSKRAFT. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 102 MARTS 97

UNIVERSITETS LÆREREN SPEKULATION I BILLIG ARBEJDSKRAFT. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 102 MARTS 97 DM s & DJØF s forskermagasin UNIVERSITETS NR. 102 MARTS 97 LÆREREN SPEKULATION I BILLIG ARBEJDSKRAFT Humaniora og samfundsvidenskab er storforbrugere af løst ansatte undervisere med uanstændige forhold

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3 DM s & DJØF s forskermagasin UNIVERSITETS NR. 104 MAJ 97 LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE over dårlige undervisere før massefyringen af 40 lærere på DTU 2. MAJ/ MICHAEL DAUGAARD Masser af gratisarbejde

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere