OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen"

Transkript

1 Regulatorisk Reform OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Indledning OTC derivatmarkedet står på tærsklen til en ny æra. Indgåelse og afvikling af OTC derivater har indtil nu primært været reguleret af bilaterale aftaler mellem markedsaktører, understøttet af standarddokumentation fra markedets aktive brancheorganisationer, herunder International Swaps and Derivatives Association Inc., ISDA. Mødt med lovgivers bekymringer vedrørende systemisk risiko i det stærkt voksende derivatmarked, har ISDA og andre organisationer i mange år kraftigt, og med succes, advokeret for, at den bedste regulering er selv-regulering. Med Lehman Brothers kollaps den 15. september 2008 og redningen af AIG dagen efter slap lovgivers tålmodighed med markedet dog op og på G20 topmødet i Toronto i september 2009 fik målsætningen om regulering af derivatmarkedet en fremtrædende plads. Siden er det gået stærkt. Markedsanalyser, høringsdokumenter, passionerede indlæg fra de berørte aktører, udkast til ny markedsdokumentation og forordnings- og direktivforslag lander i indbakken i en lind strøm. Det er reformtid. Det primære formål med den hastigt voksende mængde af europæisk og international regulering er, som ofte gentaget, at fremme gennemsigtigheden på derivatmarkedet og reducere de risici, som lovgivere verden over siden 2008 har forbundet med et ureguleret OTC derivatmarked. Af central betydning i denne reformproces er Kommissionens Forordning om OTC-derivater, Centrale Modparter og Transaktionsregistre, der på grund af sin oprindelige engelske titel, European Markets Infrastructure Regulation, fortsat kendes ved akronymet EMIR. En af de væsentligste ændringer, der indføres med EMIR, er kravet om, at en række standardiserede OTC derivatkontrakter fra udgangen af 2012 skal cleares via an central clearing modpart; i daglig tale en CCP (af det engelske Central ). Det er dette krav, clearingkravet, der er genstand for behandling i denne artikel. EMIR Af advokatfuldmægtig Trine Korsgaard og advokat Catherine Marianne Tholstrup EMIR s bestemmelser om CCP clearing af OTC derivater kan spores direkte tilbage til G20 topmødeudtalelsen om, at alle standardiserede derivater skal cleares via en CCP inden udgangen af Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen

2 Med Lehman Brothers kollaps den 15. september 2008 slap lovgivernes tålmodighed med markedet op og på G20 topmødet i Toronto i september 2009 fik målsætningen om regulering af derivatmarkedet en fremtrædende plads. Disse målsætninger blev taget op af Rådet i december 2009 og Europaparlamentet ved resolution af 15 Juni 2010, og efter en periode med lovforberedende arbejde fremlagde EU Kommissionen den 15. september 2010 sit forslag til EMIR. Siden da er meget skrevet og sagt om den foreslåede forordning, som har fået ganske stor politisk opmærksomhed og gjort det ud for slagmark mellem blandt andet Tyskland og Storbritannien, i relation til hvilke væsentlige kommercielle interesser er berørt. Der har også været uenighed om forordningens indhold og rækkevidde de europæiske institutioner i mellem, ligesom den har holdt en lang række bekymrede markedsaktører mere end fuldt beskæftigede med lobbyarbejde i Bruxelles. Forordningen har også, som berørt nedenfor, rejst spørgsmål af international rækkevidde. På et møde den 9. februar 2012 mellem Europaparlamentet, Kommissionen og rådet nåede man langt om længe, og under dansk formandskab, til politisk enighed om forordningens udformning og arbejdet med at forberede de centrale regler, der skal udfylde de i EMIR indeholdte principper ( niveau-2 reglerne ) kunne begynde. Det er primært det relativt nyskabte ESMA (European Securities Markets Authority) der skal udarbejde disse regler, og ESMA udsendte allerede den 16. februar, før en endelig forordningstekst var udarbejdet, sit første høringsdokument eller diskussionspapir vedrørende reglerne 2. EMIR indeholder en lang række en række bestemmelser, der fundamentalt kommer til at ændre den måde OTC derivater behandles, herunder krav om rapportering, udveksling af sikkerheder m.v. Det ville føre for vidt at behandle alle disse spørgsmål i en enkelt artikel, hvorfor emnet for denne artikel begrænses til den forpligtelse til at cleare visse standardiserede OTC derivater, der indføres med forordningen. CCP Clearing af OTC derivater Groft sagt vedrører clearing af OTC alt, hvad der sker efter, at en OTC derivatkontrakt er indgået. Der er således ikke, som følge af at en derivatkontrakt skal cleares, nogen ændring i den måde den indgås på, f.eks. over telefonen med efterfølgende udveksling af transaktionsbekræftelse eller ved elektronisk genererede bekræftelser. Når først kontrakten er indgået er den efterfølgende håndtering dog væsentlig anderledes end ved traditionel bilateral clearing, idet håndteringen af betalinger, udveksling af sikkerheder og andre handlinger i transaktionens løbetid overlades til den centrale clearingmodpart, CCP en, der indtræder som mellemled mellem de to parter i kontrakten. Denne proces, kaldet give-up, medfører, at den oprindelige bilaterale transaktion mellem parterne ophører og erstattes af to separate, spejlvendte transaktioner mellem hver af parterne og CCP en. CCP en tager således ingen markedsrisiko på kontrakten med den enkelte modpart, da hver kontrakt opvejer den anden, men tager derimod kreditrisiko på de oprindelige parter, som ikke længere har kreditrisiko på hinanden, men derimod på CCP en. Dette er illustreret af billedet nedenfor. A A CCP B B Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen 65

3 Definitionen af begrebet finansiel modpart i EMIR omfatter de fleste typer regulerede enheder i EU, såsom banker, forsikringsselskaber, pensionskasser, UCITS fonde m.v. Dette system fungerer naturligvis kun, såfremt CCP en har en sådan økonomisk soliditet, at den dermed opnåede kreditrisko er betydeligt lavere for de oprindelige parter. En CCP s regelsæt indeholder derfor stringente krav til betaling af sikkerhed på de clearede kontrakter; både initial margin (en slags økonomisk buffer, der indbetales per kontrakt uden hensyn til eksponeringsberegningen) og variation margin, som er et produkt af den beregnede modpartseksponering. Endvidere indebærer CCP reglerne, at hvor clearing medlem går konkurs skal dette medlems kontrakter overføres til et andet medlem (kaldet porting ) samt at ethvert tab, som CCP en måtte lide som følge af et medlems insolvens, deles mellem medlemmerne af CCP en. Det er derfor vigtigt for CCP en og for medlemmerne, at medlemskredsen er solid. Det primære, og ofte citerede, eksempel på at CCP clearing kan være en yderst effektiv måde at reducere modpartsrisiko på, er Lehman Brothers kollaps i 2008, hvor det lykkedes London Clearing House ( LCH ) som central clearing modpart at afvikle omkring OTC kontrakter til en samlet pålydende værdi på USD 9 milliarder uden modpartstab. Det var blandt andet denne krisehåndtering, der gjorde, at G20 lederne identificerede central modpartsclearing som et essentielt element i den kommende regulering af OTC derivatmarkedet. Netop LCH er, med LCH.SwapClear, der clearer en række rentederivatprodukter, en af de væsentligste globale spillere på markedet for clearing af OTC derivat kontrakter. I LCH.SwapClear s tilfælde er både de finansielle og de operationelle krav til direkte medlemskab høje. LCH s medlemmer består således af ikke mere end 58 globale spillere. Om dette kommer til at ændre sig væsentligt med indførelsen af kravet om, at alle finansielle og visse ikke-finansielle modparter skal cleare OTC derivater via en CCP, er endnu for tidligt at sige. Der er dog tegn på, at CCP er overvejer indførelsen af mindre omfattende medlemskabsordninger, der kan være attraktive for et større spektrum af markedsaktører. Omfanget af clearingforpligtelsen Clearingforpligtelsen i EMIR rammer bredt. I det omfang en bestemt type af OTC kontrakter skal cleares centralt (hvilke kontrakter det drejer sig om behandles nedenfor), påhviler forpligtelsen således både finansielle modparter, som nærmere defineret i EMIR, og ikke-finansielle modparter, såfremt disse overskrider en nærmere bestemt grænseværdi, på dansk kaldet clearinggrænseværdien. Ikke-finansielle modparter over grænseværdien forkortes for nemheds skyld heri IFM+. Clearingforpligtelsen rammer clearing-egnede transaktioner som en finansiel modpart, eller en IFM+ indgår med enten en anden finansiel modpart eller IFM+ eller med et selskab fra et tredjeland, som ville have været omfattet af clearingforpligtelsen i EMIR, hvis selskabet havde været inkorporeret i EU. Også kontrakter mellem to sådanne selskaber etableret i tredjelande, d.v.s. kontrakter uden nogen europæisk modpart, omfattes af clearingforpligtelsen, såfremt kontrakten har en direkte, væsentlig og forudsigelig effekt inden for EU, eller hvis det findes nødvendigt for at undgå omgåelse af clearingkravet. Denne noget vidtgående ekstraterritoriale bestemmelse har været genstand for indgående politisk debat og kan direkte forklares med den tilsvarende bestemmelse i den amerikanske pendant til EMIR, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Title VII. Der er således potentielt lagt op til interessante og ikke ukomplicerede territoriale afgrænsninger imellem de to regelsæt. Håbet fra markedet er, at man fra henholdsvis amerikansk og europæisk side vil være rimelig med hensyn til gensidig anerkendelse af godkendte CCP er, således at opfyldelsen af f.eks. EMIR vil kunne ske på en amerikansk godkendt CCP og vice versa. Dette spørgsmål er dog indtil videre uafklaret, hvilket også gælder en række andre tilsvarende problemstillinger om territorial rækkevidde af de relevante bestemmelser. Definitionen af begrebet finansiel modpart i EMIR omfatter de fleste typer regulerede enheder i EU, såsom banker, forsikringsselskaber, pensionskasser, UCITS fonde m.v. Ikke-finansielle modparter er alle andre 3 og det er derfor afgørende, at der skabes klarhed over hvornår en ikke-finansiel modpart overskrider grænseværdien og bliver en IFM+, der er omfattet af clearingforpligtelsen. Clearinggrænseværdien EMIR indeholder ingen detaljeret beskrivelse af, hvorledes clearinggrænseværdien skal beregnes men fastslår blot, at hvis en ikke-finansiel modparts transaktioner gennemsnitligt er over grænseværdien i 30 forretningsdage henover en tre-måneders periode, finder clearingforpligtelsen anvendelse på alle fremtidige clearbare kontrakter, som den pågældende ikke-finansielle modpart indgår. Det bemærkes i den forbindelse, at hvis det modsatte er tilfældet, og den pågældende virksomheds kontrakter er under grænseværdien i 30 dage over en tremåneders periode, bortfalder kravet om clearing for den pågældende ikke-finansielle modpart. Det er derfor for alle ikke-finansielle modparter samt for finansielle modparter, der handler OTC derivater med sådanne ikke-finansielle modparter, et centralt spørgsmål, hvorledes denne grænseværdi vil blive beregnet. De nærmere detaljer om dette er henlagt til niveau 2-reguleringen, men EMIR fastsætter dog den væsentlige begrænsning, at grænseværdiberegningen skal foretages uden indregning af kontrakter, der objektivt set indgås af en ikke-finansiel modpart for at afdække risici, der 66 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen

4 følger af virksomhedens kommercielle virksomhed eller med henblik på likviditetsstyring. Det af ESMA for nylig offentliggjorte et høringsdokument vedrører blandt andet indholdet af disse regler. I høringsdokumentet spørges der til, hvordan respondenterne synes, grænseværdien skal udformes. ESMA udtrykker den holdning, at afdækningsforretninger (som nærmere beskrevet) over en bred kam bør undtages fra beregningen af grænseværdien hvorfor denne til gengæld bør sættes lavt 4.ESMA beder også respondenter forholde sig til hvorvidt det vil give mening at sætte grænseværdien efter de relevante kontrakters pålydende. Yderligere vejledning indeholder diskussionspapiret ikke på dette væsentlige punkt. Hvilke derivater bliver omfattet af clearingforpligtelsen? Også spørgsmålet om hvilke OTC derivatkontrakter, der bliver omfattet af clearingforpligtelsen, er overlagt til niveau 2-regulering. Af EMIR fremgår dog en række kriterier for om en OTC derivat kontrakt skal cleares. Det bærende princip er, at hvis det er muligt at overgive en OTC derivatkontrakt til CCP clearing så skal det gøres. Om dette er tilfældet vil blandt andet afhænge af om kontrakterne er tilstrækkeligt standardiserede, om der er den nødvendige volumen og likviditet i produktet og om det er muligt at prisfastsætte kontrakterne 5. Endvidere er det afgørende at den, eller de, relevante CCP er har kapacitet til at cleare den forventede mængde af transaktioner og håndtere den medfølgende risiko samt mængden og arten af modparter, som vil være aktive i det pågældende produkt, endelig skal der tages højde for om de typer af modparter der er relevante for den pågældende kontraktklasse har de nødvendige risikohåndteringssystemer og tilstrækkeligt juridisk og operationelt beredskab til at håndtere clearingforpligtelsen. Selvom der således er der lagt op til, at clearingforpligtelsen indføres gradvist således at ikke alle clearbare kontrakter skal cleares af alle typer af modparter på én gang, så er det fortsat usikkert hvilke kontrakter og modparter, der bliver omfattet fra dag ét. Dette vil forhåbentlig blive afklaret inden for en overskuelig fremtid. Hvem kan cleare? En CCP, såsom ovenfornævnte LCH, der clearer derivater såvel som en lang række andre produkter, indgår som beskrevet ovenfor som mellemled/central kontraktspart i transaktioner mellem medlemmer af CCP en. Dette kaldes medlemsclearing. Som nævnt er direkte medlemskab forbeholdt en eksklusiv skare af internationale finanshuse, men med EMIR s ikrafttræden kommer clearingforpligtelsen til at gælde for alle, også de, der ikke har adgang til at blive direkte medlemmer af et CCP. Dette potentielle problem løses i EMIR ved at kræve, at de finansielle eller ikke-finansielle modparter, der er omfattet af clearingforpligtelsen, enten skal blive direkte medlem af en CCP eller skal cleare som kunde af et direkte medlem. Dette sidste kaldes kundeclearing. I allersidste runde af forordningsforhandlingerne indførtes endvidere en tredje mulighed, indirekte clearing. Det har været et længe næret ønske, at EMIR skulle indeholde bestemmelser, der forholdt sig til den omstændighed, at hverken medlemsclearing eller kundeclearing (nærmere beskrevet nedenfor) er en realistisk mulighed for alle, der bliver omfattet af clearingforpligtelsen. Det er således velkomment, at EMIR nu lægger op til at clearingforpligtelsen vil kunne opfyldes ved at etablere et kontraktsforhold til en kunde af et direkte clearingmedlem. Der er indtilvidere ingen angivelse af hvordan et sådant kontraktuelt set-up vil skulle udformes udover, at ESMA i sit 16. februar høringsdokument angiver, at et sådant set-up ikke må medføre øget modpartsrisiko og at markedsdeltagere, der clearer indirekte skal have den fuldel fordel af CCP clearing. ESMA beder i høringsdokumentet om respondenternes bud på hvordan et sådant indirekte kontraktuelt arrangement bør udformes, hvilket således endnu er et fuldkomment åbent spørgsmål. Vilkårene for kundeclearing af OTC derivater er derimod kendte og ganske komplekse. Et selskab, der i henhold til EMIR skal cleare derivatkontrakter, men som enten ikke ønsker eller ikke kan blive medlem af den relevante CCP og derfor vil cleare som kunde af et direkte medlem må således indgå aftale med en eller flere medlemmer af CCP en, der agerer som clearingbroker for den pågældende kunde. De aftalevilkår, som clearingbrokere generelt tilbyder kunder, er ikke overraskende karakteriseret af, at clearingbrokerne udbyder hvad de vurderer som et standardiseret produkt, samt at clearing brokerne med en vis ret betragter sig som faciliterende mellemmænd, hvis rolle alene er at give kunderne adgang til CCP en. Clearingbroker-dokumentationen tilsigter således typisk at minimere clearing brokers risiko over for kunden, og flertallet af clearingbrokere forventer, at kunderne mere eller mindre accepterer de vilkår, brokerne tilbyder uden de store sværdslag. Der er dog forskel på de vilkår, de enkelte brokere tilbyder, og det er langt fra simpelt at gennemskue dem. Selskaber, der vælger at cleare som kunder, bør derfor nøje overveje de vilkår, der tilbydes dem fra clearingbrokernes side. Som nævnt ovenfor er håndteringen af et medlems insolvens på en CCP blandt andet baseret på, at det insolvensramte medlems kontrakter overføres til et andet medlem; en backup clearingbroker. Denne proces kan kun fungere i praksis hvis den oprindelige brokers kunder allerede har aftaler på plads med et eller flere back-up medlemmer, som således både kontraktuelt og operationelt er gearet til at tage i mod det insolvensramte medlems kontrakter med kunden. Dette betyder, at man som kunde er nødt til fra starten at indgå aftale med mere end en clearingbroker. Endvidere må kunder sikre sig, at de har adgang til alle de CCP er, der er nødvendige, for at kundens clearbare derivatportefølje kan clea- Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen 67

5 EMIR træder i kraft ved udgangen af 2012 og den helt afgørende niveau-2 regulering er endnu kun på diskussionsstadiet. res. Hver CCP clearer en række produkter, der ikke nødvendigvis er dækkende for kundens behov og det kan således være nødvendigt at have clearingbrokere på mere end en CCP. At opfylde EMIR s clearingforpligtelse som kunde af en clearing broker kræver således indgåelse af en ganske lang række nye og relativt ustandardiserede aftaler. Ikke-clearede transaktioner Som nævnt ovenfor bliver ikke alle OTC derivatkontrakter omfattet af clearingforpligtelsen. Bilateralt clearede transaktioner kommer således fortsat til at spille en stor rolle. EMIR indeholder også regler for risikohåndtering af bilaterale OTC kontrakter. Blandt andet skal både finansielle og ikke-finansielle modparter sikre sig, at de har procedurer og arrangementer, der tillader dem at måle, overvåge og reducere operationel og kreditrisiko. Ydermere kræves af både finansielle modparter og IFM+, daglig beregning af eksponering og overførsel af sikkerhed for modpartseksponering. Det betyder, at bilateralt indgåede sikkerhedsarrangementer i en lang række tilfælde bliver obligatoriske. De europæiske myndigheder ESMA, EBA (European Banking Authority) og EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) skal udforme reglerne herom til Kommissionen inden 30. september 2012 og offentliggjorde den 6. marts et fælles høringsdokument om netop disse regler 6. Høringsdokumentet indeholder en række forslag til skærpede krav, herunder, som en parallel til sikkerhedsstillelsen på en CCP, forslag om obligatorisk udveksling af bilateral initial margin. Det er illustrativt for regeldannelsesprocessen på dette felt, at høringsperioden udløb 2. april, Konklusion Som det fremgår ovenfor, kommer indførelsen af EMIR til fundamentalt at ændre den måde hvorpå OTC derivater indgås og håndteres og for de mange både finansielle og ikke-finansielle modparter, der vil skulle cleare OTC derivater enten direkte, som kunde via en clearingbroker eller indirekte er de operationelle, IT-mæssige, juridiske og økonomiske udfordringer store. EMIR træder i kraft ved udgangen af 2012 og den helt afgørende niveau-2 regulering er endnu kun på diskussionsstadiet. Det vil være indholdet af niveau 2-reguleringen, der kommer til at afgøre bl.a, hvordan clearinggrænseværdien skal beregnes, hvilke OTC derivatkontrakter der skal cleares og af hvilke markedsaktører, hvordan clearingforpligtelsen kan opfyldes, herunder navnlig under hvilke vilkår indirekte clearing kan etableres, samt hvordan OTC derivatkontrakter skal bekræftes og sikres. Med kun ganske kort tid mellem reglernes udarbejdelse og deres ikrafttræden er det essentielt for markedsaktører omfattet af EMIR at holde sig løbende opdateret om den regulatoriske udvikling efterhånden som ESMA og de andre ESA er får udarbejdet udkast dertil. Dette kan gøres ved at tilmelde sig de forskellige nyhedsbreve, der udsendes af bl.a ESMA samt de europæiske brancheorganisationer. Det er dog ikke nok at holde sig opdateret: Tidsrummet mellem de relevante reglers udformning og EMIR s ikrafttræden er kort, og det er nødvendigt at forberede sig konkret på at skulle leve op til forpligtelserne. Dette medfører, at finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, der forventer at overskride clearingrænseværdien bør bruge de kommende måneder på at sikre sig adgang til de CCP er, der vil være relevante for dem. Det vil for de fleste primært være LCH.Swapclear som på nuværende tidspunkt er den eneste europæiske CCP, der har en udviklet kundeclearing service, men vil med tiden komme til at omfatte andre CCP er. Endvidere bør markedsdeltagere igangsætte udvælgelsen af en eller flere clearingbrokere og at forhandle og indgå de relevante aftalesæt med disse. Hvis der skal cleares som kunde via en broker på LCH.SwapClear vil dette sige indgåelse af en Client Clearing Agreement med den eller de relevante clearingbrokere, samt accessoriske aftaler hertil herunder Clearing ISDA Master Agreement, Clearing CSA, Security Deed m.v. Endelig vil EMIR reglerne for langt de fleste medføre, at eksisterende bilaterale ISDA Master Agreements og Credit Support Annexes vil skulle gennemgås og opdateres med henblik på at leve op til EMIR s krav for ikke-clearede kontrakter. Der er nok at tage fat på. Det er reformtid! Noter 1 Det understreges, at den endelige forordningstekst endnu ikke var offentliggjort ved redaktionens afslutning. Denen artikels gengivelse af indholdet i EMIR er således baseret på det sidst kendte udkast til forordningen. 2 ESMA Discussion Paper Draft Technical Standards for Regulation on OTC Derivatives, 16th February, 2012 (ESMA 2012/95) 3 EMIR indeholder visse undtagelser og overgangsregler for blandt andet pensionskasser, som det vil føre for vidt at komme ind på disse i denne artikel. 4 ESMA Discussion Paper Draft Technical Standards for Regulation on OTC Derivatives, CCPs and Trade Repositories side 11 5 ESMA Discussion Paper Draft Technical Standards for Regulation on OTC Derivatives, CCPs and Trade Repositories side 9 6 Joint Discussion Paper on draft Regulatory Technical Stnadards on risk mitigation techniques for OTC derivatives not cleared by a CCP under the Regulation on OTC derivatives, CCPs and Trade Repositories (JC/DP/2012/1) 68 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip For langt de fleste skandinaviske markedsaktører, der vil blive omfattet af clearingforpligtelsen, vil clearing komme til at foregå som kunde af et direkte CCP medlem (en Clearing Broker ). 34 Regulatorisk

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater Med udgangspunkt i OTC-kontrakters (og dets markeds) grundlæggende karakteristika vil nærværende artikel give et indblik i nogle

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked Indhold: 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked 3 Højesterets dom af 6. oktober

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.7.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 201/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Udnyt compliance til forretningsfordele. Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC

Udnyt compliance til forretningsfordele. Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC Udnyt compliance til forretningsfordele Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC INDHOLD Præsentation af BEC Love og regler en udfordring for institutterne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II?

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: MiFID II gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Med et hovedfokus

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

MiFID II. Muligheder & udfordringer. David Moalem, partner, advokat, ph.d. 28. oktober 2014

MiFID II. Muligheder & udfordringer. David Moalem, partner, advokat, ph.d. 28. oktober 2014 Muligheder & udfordringer David Moalem, partner, advokat, ph.d. 28. oktober 2014 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Hvordan bør vi arbejde med ny regulering? 3 Budskab 1. Ny

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 652 endelig 2011/0296 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015 God fornøjelse med første udgave af Finans Perspektiv KPMG er nu en realitet på det danske marked, da vi pr. 1. januar 2015 ændrede navn fra det midlertidige

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere