OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen"

Transkript

1 Regulatorisk Reform OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Indledning OTC derivatmarkedet står på tærsklen til en ny æra. Indgåelse og afvikling af OTC derivater har indtil nu primært været reguleret af bilaterale aftaler mellem markedsaktører, understøttet af standarddokumentation fra markedets aktive brancheorganisationer, herunder International Swaps and Derivatives Association Inc., ISDA. Mødt med lovgivers bekymringer vedrørende systemisk risiko i det stærkt voksende derivatmarked, har ISDA og andre organisationer i mange år kraftigt, og med succes, advokeret for, at den bedste regulering er selv-regulering. Med Lehman Brothers kollaps den 15. september 2008 og redningen af AIG dagen efter slap lovgivers tålmodighed med markedet dog op og på G20 topmødet i Toronto i september 2009 fik målsætningen om regulering af derivatmarkedet en fremtrædende plads. Siden er det gået stærkt. Markedsanalyser, høringsdokumenter, passionerede indlæg fra de berørte aktører, udkast til ny markedsdokumentation og forordnings- og direktivforslag lander i indbakken i en lind strøm. Det er reformtid. Det primære formål med den hastigt voksende mængde af europæisk og international regulering er, som ofte gentaget, at fremme gennemsigtigheden på derivatmarkedet og reducere de risici, som lovgivere verden over siden 2008 har forbundet med et ureguleret OTC derivatmarked. Af central betydning i denne reformproces er Kommissionens Forordning om OTC-derivater, Centrale Modparter og Transaktionsregistre, der på grund af sin oprindelige engelske titel, European Markets Infrastructure Regulation, fortsat kendes ved akronymet EMIR. En af de væsentligste ændringer, der indføres med EMIR, er kravet om, at en række standardiserede OTC derivatkontrakter fra udgangen af 2012 skal cleares via an central clearing modpart; i daglig tale en CCP (af det engelske Central ). Det er dette krav, clearingkravet, der er genstand for behandling i denne artikel. EMIR Af advokatfuldmægtig Trine Korsgaard og advokat Catherine Marianne Tholstrup EMIR s bestemmelser om CCP clearing af OTC derivater kan spores direkte tilbage til G20 topmødeudtalelsen om, at alle standardiserede derivater skal cleares via en CCP inden udgangen af Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen

2 Med Lehman Brothers kollaps den 15. september 2008 slap lovgivernes tålmodighed med markedet op og på G20 topmødet i Toronto i september 2009 fik målsætningen om regulering af derivatmarkedet en fremtrædende plads. Disse målsætninger blev taget op af Rådet i december 2009 og Europaparlamentet ved resolution af 15 Juni 2010, og efter en periode med lovforberedende arbejde fremlagde EU Kommissionen den 15. september 2010 sit forslag til EMIR. Siden da er meget skrevet og sagt om den foreslåede forordning, som har fået ganske stor politisk opmærksomhed og gjort det ud for slagmark mellem blandt andet Tyskland og Storbritannien, i relation til hvilke væsentlige kommercielle interesser er berørt. Der har også været uenighed om forordningens indhold og rækkevidde de europæiske institutioner i mellem, ligesom den har holdt en lang række bekymrede markedsaktører mere end fuldt beskæftigede med lobbyarbejde i Bruxelles. Forordningen har også, som berørt nedenfor, rejst spørgsmål af international rækkevidde. På et møde den 9. februar 2012 mellem Europaparlamentet, Kommissionen og rådet nåede man langt om længe, og under dansk formandskab, til politisk enighed om forordningens udformning og arbejdet med at forberede de centrale regler, der skal udfylde de i EMIR indeholdte principper ( niveau-2 reglerne ) kunne begynde. Det er primært det relativt nyskabte ESMA (European Securities Markets Authority) der skal udarbejde disse regler, og ESMA udsendte allerede den 16. februar, før en endelig forordningstekst var udarbejdet, sit første høringsdokument eller diskussionspapir vedrørende reglerne 2. EMIR indeholder en lang række en række bestemmelser, der fundamentalt kommer til at ændre den måde OTC derivater behandles, herunder krav om rapportering, udveksling af sikkerheder m.v. Det ville føre for vidt at behandle alle disse spørgsmål i en enkelt artikel, hvorfor emnet for denne artikel begrænses til den forpligtelse til at cleare visse standardiserede OTC derivater, der indføres med forordningen. CCP Clearing af OTC derivater Groft sagt vedrører clearing af OTC alt, hvad der sker efter, at en OTC derivatkontrakt er indgået. Der er således ikke, som følge af at en derivatkontrakt skal cleares, nogen ændring i den måde den indgås på, f.eks. over telefonen med efterfølgende udveksling af transaktionsbekræftelse eller ved elektronisk genererede bekræftelser. Når først kontrakten er indgået er den efterfølgende håndtering dog væsentlig anderledes end ved traditionel bilateral clearing, idet håndteringen af betalinger, udveksling af sikkerheder og andre handlinger i transaktionens løbetid overlades til den centrale clearingmodpart, CCP en, der indtræder som mellemled mellem de to parter i kontrakten. Denne proces, kaldet give-up, medfører, at den oprindelige bilaterale transaktion mellem parterne ophører og erstattes af to separate, spejlvendte transaktioner mellem hver af parterne og CCP en. CCP en tager således ingen markedsrisiko på kontrakten med den enkelte modpart, da hver kontrakt opvejer den anden, men tager derimod kreditrisiko på de oprindelige parter, som ikke længere har kreditrisiko på hinanden, men derimod på CCP en. Dette er illustreret af billedet nedenfor. A A CCP B B Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen 65

3 Definitionen af begrebet finansiel modpart i EMIR omfatter de fleste typer regulerede enheder i EU, såsom banker, forsikringsselskaber, pensionskasser, UCITS fonde m.v. Dette system fungerer naturligvis kun, såfremt CCP en har en sådan økonomisk soliditet, at den dermed opnåede kreditrisko er betydeligt lavere for de oprindelige parter. En CCP s regelsæt indeholder derfor stringente krav til betaling af sikkerhed på de clearede kontrakter; både initial margin (en slags økonomisk buffer, der indbetales per kontrakt uden hensyn til eksponeringsberegningen) og variation margin, som er et produkt af den beregnede modpartseksponering. Endvidere indebærer CCP reglerne, at hvor clearing medlem går konkurs skal dette medlems kontrakter overføres til et andet medlem (kaldet porting ) samt at ethvert tab, som CCP en måtte lide som følge af et medlems insolvens, deles mellem medlemmerne af CCP en. Det er derfor vigtigt for CCP en og for medlemmerne, at medlemskredsen er solid. Det primære, og ofte citerede, eksempel på at CCP clearing kan være en yderst effektiv måde at reducere modpartsrisiko på, er Lehman Brothers kollaps i 2008, hvor det lykkedes London Clearing House ( LCH ) som central clearing modpart at afvikle omkring OTC kontrakter til en samlet pålydende værdi på USD 9 milliarder uden modpartstab. Det var blandt andet denne krisehåndtering, der gjorde, at G20 lederne identificerede central modpartsclearing som et essentielt element i den kommende regulering af OTC derivatmarkedet. Netop LCH er, med LCH.SwapClear, der clearer en række rentederivatprodukter, en af de væsentligste globale spillere på markedet for clearing af OTC derivat kontrakter. I LCH.SwapClear s tilfælde er både de finansielle og de operationelle krav til direkte medlemskab høje. LCH s medlemmer består således af ikke mere end 58 globale spillere. Om dette kommer til at ændre sig væsentligt med indførelsen af kravet om, at alle finansielle og visse ikke-finansielle modparter skal cleare OTC derivater via en CCP, er endnu for tidligt at sige. Der er dog tegn på, at CCP er overvejer indførelsen af mindre omfattende medlemskabsordninger, der kan være attraktive for et større spektrum af markedsaktører. Omfanget af clearingforpligtelsen Clearingforpligtelsen i EMIR rammer bredt. I det omfang en bestemt type af OTC kontrakter skal cleares centralt (hvilke kontrakter det drejer sig om behandles nedenfor), påhviler forpligtelsen således både finansielle modparter, som nærmere defineret i EMIR, og ikke-finansielle modparter, såfremt disse overskrider en nærmere bestemt grænseværdi, på dansk kaldet clearinggrænseværdien. Ikke-finansielle modparter over grænseværdien forkortes for nemheds skyld heri IFM+. Clearingforpligtelsen rammer clearing-egnede transaktioner som en finansiel modpart, eller en IFM+ indgår med enten en anden finansiel modpart eller IFM+ eller med et selskab fra et tredjeland, som ville have været omfattet af clearingforpligtelsen i EMIR, hvis selskabet havde været inkorporeret i EU. Også kontrakter mellem to sådanne selskaber etableret i tredjelande, d.v.s. kontrakter uden nogen europæisk modpart, omfattes af clearingforpligtelsen, såfremt kontrakten har en direkte, væsentlig og forudsigelig effekt inden for EU, eller hvis det findes nødvendigt for at undgå omgåelse af clearingkravet. Denne noget vidtgående ekstraterritoriale bestemmelse har været genstand for indgående politisk debat og kan direkte forklares med den tilsvarende bestemmelse i den amerikanske pendant til EMIR, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Title VII. Der er således potentielt lagt op til interessante og ikke ukomplicerede territoriale afgrænsninger imellem de to regelsæt. Håbet fra markedet er, at man fra henholdsvis amerikansk og europæisk side vil være rimelig med hensyn til gensidig anerkendelse af godkendte CCP er, således at opfyldelsen af f.eks. EMIR vil kunne ske på en amerikansk godkendt CCP og vice versa. Dette spørgsmål er dog indtil videre uafklaret, hvilket også gælder en række andre tilsvarende problemstillinger om territorial rækkevidde af de relevante bestemmelser. Definitionen af begrebet finansiel modpart i EMIR omfatter de fleste typer regulerede enheder i EU, såsom banker, forsikringsselskaber, pensionskasser, UCITS fonde m.v. Ikke-finansielle modparter er alle andre 3 og det er derfor afgørende, at der skabes klarhed over hvornår en ikke-finansiel modpart overskrider grænseværdien og bliver en IFM+, der er omfattet af clearingforpligtelsen. Clearinggrænseværdien EMIR indeholder ingen detaljeret beskrivelse af, hvorledes clearinggrænseværdien skal beregnes men fastslår blot, at hvis en ikke-finansiel modparts transaktioner gennemsnitligt er over grænseværdien i 30 forretningsdage henover en tre-måneders periode, finder clearingforpligtelsen anvendelse på alle fremtidige clearbare kontrakter, som den pågældende ikke-finansielle modpart indgår. Det bemærkes i den forbindelse, at hvis det modsatte er tilfældet, og den pågældende virksomheds kontrakter er under grænseværdien i 30 dage over en tremåneders periode, bortfalder kravet om clearing for den pågældende ikke-finansielle modpart. Det er derfor for alle ikke-finansielle modparter samt for finansielle modparter, der handler OTC derivater med sådanne ikke-finansielle modparter, et centralt spørgsmål, hvorledes denne grænseværdi vil blive beregnet. De nærmere detaljer om dette er henlagt til niveau 2-reguleringen, men EMIR fastsætter dog den væsentlige begrænsning, at grænseværdiberegningen skal foretages uden indregning af kontrakter, der objektivt set indgås af en ikke-finansiel modpart for at afdække risici, der 66 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen

4 følger af virksomhedens kommercielle virksomhed eller med henblik på likviditetsstyring. Det af ESMA for nylig offentliggjorte et høringsdokument vedrører blandt andet indholdet af disse regler. I høringsdokumentet spørges der til, hvordan respondenterne synes, grænseværdien skal udformes. ESMA udtrykker den holdning, at afdækningsforretninger (som nærmere beskrevet) over en bred kam bør undtages fra beregningen af grænseværdien hvorfor denne til gengæld bør sættes lavt 4.ESMA beder også respondenter forholde sig til hvorvidt det vil give mening at sætte grænseværdien efter de relevante kontrakters pålydende. Yderligere vejledning indeholder diskussionspapiret ikke på dette væsentlige punkt. Hvilke derivater bliver omfattet af clearingforpligtelsen? Også spørgsmålet om hvilke OTC derivatkontrakter, der bliver omfattet af clearingforpligtelsen, er overlagt til niveau 2-regulering. Af EMIR fremgår dog en række kriterier for om en OTC derivat kontrakt skal cleares. Det bærende princip er, at hvis det er muligt at overgive en OTC derivatkontrakt til CCP clearing så skal det gøres. Om dette er tilfældet vil blandt andet afhænge af om kontrakterne er tilstrækkeligt standardiserede, om der er den nødvendige volumen og likviditet i produktet og om det er muligt at prisfastsætte kontrakterne 5. Endvidere er det afgørende at den, eller de, relevante CCP er har kapacitet til at cleare den forventede mængde af transaktioner og håndtere den medfølgende risiko samt mængden og arten af modparter, som vil være aktive i det pågældende produkt, endelig skal der tages højde for om de typer af modparter der er relevante for den pågældende kontraktklasse har de nødvendige risikohåndteringssystemer og tilstrækkeligt juridisk og operationelt beredskab til at håndtere clearingforpligtelsen. Selvom der således er der lagt op til, at clearingforpligtelsen indføres gradvist således at ikke alle clearbare kontrakter skal cleares af alle typer af modparter på én gang, så er det fortsat usikkert hvilke kontrakter og modparter, der bliver omfattet fra dag ét. Dette vil forhåbentlig blive afklaret inden for en overskuelig fremtid. Hvem kan cleare? En CCP, såsom ovenfornævnte LCH, der clearer derivater såvel som en lang række andre produkter, indgår som beskrevet ovenfor som mellemled/central kontraktspart i transaktioner mellem medlemmer af CCP en. Dette kaldes medlemsclearing. Som nævnt er direkte medlemskab forbeholdt en eksklusiv skare af internationale finanshuse, men med EMIR s ikrafttræden kommer clearingforpligtelsen til at gælde for alle, også de, der ikke har adgang til at blive direkte medlemmer af et CCP. Dette potentielle problem løses i EMIR ved at kræve, at de finansielle eller ikke-finansielle modparter, der er omfattet af clearingforpligtelsen, enten skal blive direkte medlem af en CCP eller skal cleare som kunde af et direkte medlem. Dette sidste kaldes kundeclearing. I allersidste runde af forordningsforhandlingerne indførtes endvidere en tredje mulighed, indirekte clearing. Det har været et længe næret ønske, at EMIR skulle indeholde bestemmelser, der forholdt sig til den omstændighed, at hverken medlemsclearing eller kundeclearing (nærmere beskrevet nedenfor) er en realistisk mulighed for alle, der bliver omfattet af clearingforpligtelsen. Det er således velkomment, at EMIR nu lægger op til at clearingforpligtelsen vil kunne opfyldes ved at etablere et kontraktsforhold til en kunde af et direkte clearingmedlem. Der er indtilvidere ingen angivelse af hvordan et sådant kontraktuelt set-up vil skulle udformes udover, at ESMA i sit 16. februar høringsdokument angiver, at et sådant set-up ikke må medføre øget modpartsrisiko og at markedsdeltagere, der clearer indirekte skal have den fuldel fordel af CCP clearing. ESMA beder i høringsdokumentet om respondenternes bud på hvordan et sådant indirekte kontraktuelt arrangement bør udformes, hvilket således endnu er et fuldkomment åbent spørgsmål. Vilkårene for kundeclearing af OTC derivater er derimod kendte og ganske komplekse. Et selskab, der i henhold til EMIR skal cleare derivatkontrakter, men som enten ikke ønsker eller ikke kan blive medlem af den relevante CCP og derfor vil cleare som kunde af et direkte medlem må således indgå aftale med en eller flere medlemmer af CCP en, der agerer som clearingbroker for den pågældende kunde. De aftalevilkår, som clearingbrokere generelt tilbyder kunder, er ikke overraskende karakteriseret af, at clearingbrokerne udbyder hvad de vurderer som et standardiseret produkt, samt at clearing brokerne med en vis ret betragter sig som faciliterende mellemmænd, hvis rolle alene er at give kunderne adgang til CCP en. Clearingbroker-dokumentationen tilsigter således typisk at minimere clearing brokers risiko over for kunden, og flertallet af clearingbrokere forventer, at kunderne mere eller mindre accepterer de vilkår, brokerne tilbyder uden de store sværdslag. Der er dog forskel på de vilkår, de enkelte brokere tilbyder, og det er langt fra simpelt at gennemskue dem. Selskaber, der vælger at cleare som kunder, bør derfor nøje overveje de vilkår, der tilbydes dem fra clearingbrokernes side. Som nævnt ovenfor er håndteringen af et medlems insolvens på en CCP blandt andet baseret på, at det insolvensramte medlems kontrakter overføres til et andet medlem; en backup clearingbroker. Denne proces kan kun fungere i praksis hvis den oprindelige brokers kunder allerede har aftaler på plads med et eller flere back-up medlemmer, som således både kontraktuelt og operationelt er gearet til at tage i mod det insolvensramte medlems kontrakter med kunden. Dette betyder, at man som kunde er nødt til fra starten at indgå aftale med mere end en clearingbroker. Endvidere må kunder sikre sig, at de har adgang til alle de CCP er, der er nødvendige, for at kundens clearbare derivatportefølje kan clea- Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen 67

5 EMIR træder i kraft ved udgangen af 2012 og den helt afgørende niveau-2 regulering er endnu kun på diskussionsstadiet. res. Hver CCP clearer en række produkter, der ikke nødvendigvis er dækkende for kundens behov og det kan således være nødvendigt at have clearingbrokere på mere end en CCP. At opfylde EMIR s clearingforpligtelse som kunde af en clearing broker kræver således indgåelse af en ganske lang række nye og relativt ustandardiserede aftaler. Ikke-clearede transaktioner Som nævnt ovenfor bliver ikke alle OTC derivatkontrakter omfattet af clearingforpligtelsen. Bilateralt clearede transaktioner kommer således fortsat til at spille en stor rolle. EMIR indeholder også regler for risikohåndtering af bilaterale OTC kontrakter. Blandt andet skal både finansielle og ikke-finansielle modparter sikre sig, at de har procedurer og arrangementer, der tillader dem at måle, overvåge og reducere operationel og kreditrisiko. Ydermere kræves af både finansielle modparter og IFM+, daglig beregning af eksponering og overførsel af sikkerhed for modpartseksponering. Det betyder, at bilateralt indgåede sikkerhedsarrangementer i en lang række tilfælde bliver obligatoriske. De europæiske myndigheder ESMA, EBA (European Banking Authority) og EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) skal udforme reglerne herom til Kommissionen inden 30. september 2012 og offentliggjorde den 6. marts et fælles høringsdokument om netop disse regler 6. Høringsdokumentet indeholder en række forslag til skærpede krav, herunder, som en parallel til sikkerhedsstillelsen på en CCP, forslag om obligatorisk udveksling af bilateral initial margin. Det er illustrativt for regeldannelsesprocessen på dette felt, at høringsperioden udløb 2. april, Konklusion Som det fremgår ovenfor, kommer indførelsen af EMIR til fundamentalt at ændre den måde hvorpå OTC derivater indgås og håndteres og for de mange både finansielle og ikke-finansielle modparter, der vil skulle cleare OTC derivater enten direkte, som kunde via en clearingbroker eller indirekte er de operationelle, IT-mæssige, juridiske og økonomiske udfordringer store. EMIR træder i kraft ved udgangen af 2012 og den helt afgørende niveau-2 regulering er endnu kun på diskussionsstadiet. Det vil være indholdet af niveau 2-reguleringen, der kommer til at afgøre bl.a, hvordan clearinggrænseværdien skal beregnes, hvilke OTC derivatkontrakter der skal cleares og af hvilke markedsaktører, hvordan clearingforpligtelsen kan opfyldes, herunder navnlig under hvilke vilkår indirekte clearing kan etableres, samt hvordan OTC derivatkontrakter skal bekræftes og sikres. Med kun ganske kort tid mellem reglernes udarbejdelse og deres ikrafttræden er det essentielt for markedsaktører omfattet af EMIR at holde sig løbende opdateret om den regulatoriske udvikling efterhånden som ESMA og de andre ESA er får udarbejdet udkast dertil. Dette kan gøres ved at tilmelde sig de forskellige nyhedsbreve, der udsendes af bl.a ESMA samt de europæiske brancheorganisationer. Det er dog ikke nok at holde sig opdateret: Tidsrummet mellem de relevante reglers udformning og EMIR s ikrafttræden er kort, og det er nødvendigt at forberede sig konkret på at skulle leve op til forpligtelserne. Dette medfører, at finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, der forventer at overskride clearingrænseværdien bør bruge de kommende måneder på at sikre sig adgang til de CCP er, der vil være relevante for dem. Det vil for de fleste primært være LCH.Swapclear som på nuværende tidspunkt er den eneste europæiske CCP, der har en udviklet kundeclearing service, men vil med tiden komme til at omfatte andre CCP er. Endvidere bør markedsdeltagere igangsætte udvælgelsen af en eller flere clearingbrokere og at forhandle og indgå de relevante aftalesæt med disse. Hvis der skal cleares som kunde via en broker på LCH.SwapClear vil dette sige indgåelse af en Client Clearing Agreement med den eller de relevante clearingbrokere, samt accessoriske aftaler hertil herunder Clearing ISDA Master Agreement, Clearing CSA, Security Deed m.v. Endelig vil EMIR reglerne for langt de fleste medføre, at eksisterende bilaterale ISDA Master Agreements og Credit Support Annexes vil skulle gennemgås og opdateres med henblik på at leve op til EMIR s krav for ikke-clearede kontrakter. Der er nok at tage fat på. Det er reformtid! Noter 1 Det understreges, at den endelige forordningstekst endnu ikke var offentliggjort ved redaktionens afslutning. Denen artikels gengivelse af indholdet i EMIR er således baseret på det sidst kendte udkast til forordningen. 2 ESMA Discussion Paper Draft Technical Standards for Regulation on OTC Derivatives, 16th February, 2012 (ESMA 2012/95) 3 EMIR indeholder visse undtagelser og overgangsregler for blandt andet pensionskasser, som det vil føre for vidt at komme ind på disse i denne artikel. 4 ESMA Discussion Paper Draft Technical Standards for Regulation on OTC Derivatives, CCPs and Trade Repositories side 11 5 ESMA Discussion Paper Draft Technical Standards for Regulation on OTC Derivatives, CCPs and Trade Repositories side 9 6 Joint Discussion Paper on draft Regulatory Technical Stnadards on risk mitigation techniques for OTC derivatives not cleared by a CCP under the Regulation on OTC derivatives, CCPs and Trade Repositories (JC/DP/2012/1) 68 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Fokus: Clearingforpligtelsen

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT

Læs mere

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip For langt de fleste skandinaviske markedsaktører, der vil blive omfattet af clearingforpligtelsen, vil clearing komme til at foregå som kunde af et direkte CCP medlem (en Clearing Broker ). 34 Regulatorisk

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Finanstilsynet 9. december 2013 J.nr. /sjh Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Formålet med EMIR-forordningen (European Market Infrastructure Regulation) er at reducere den systemiske risiko i

Læs mere

EMIR - OVERBLIK OG BETYDNING

EMIR - OVERBLIK OG BETYDNING EMIR - OVERBLIK OG BETYDNING A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP September 2015 Made simple: EMIR gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Som følge

Læs mere

Fokus - OTC-derivater

Fokus - OTC-derivater Kapitalmarked og finansielle virksomheder 8. juli 2013 Fokus - OTC-derivater Handlen med OTC-derivater vil inden for kort tid ændre sig markant, når effekterne af den nye EMIRforordning viser sig. Snart

Læs mere

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER - Made Simple A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Februar 2016 Made simple De kommende regler om bilateral margin forventes at få vidtrækkende

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Regulering fra Back til Front, eller omvendt!

Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Cirkusbygningen, d. 13/11-2013 Side 1/19 Lehman lektien Myndighederne vidste ikke hvor store mængder finansielle instrumenter der var udestående. Clearede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Ny EU regulering på post trade området

Ny EU regulering på post trade området Ny EU regulering på post trade området Finanstilsynets EU formandskabsforum, 24. juni 2011 Stig Nielsen EMIR: Formål Hovedformål: At reducere den systemiske risiko fra handel med derivater ( dominoeffekt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2016 COM(2016) 857 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 85, stk.

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater Med udgangspunkt i OTC-kontrakters (og dets markeds) grundlæggende karakteristika vil nærværende artikel give et indblik i nogle

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt 14. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Too big to fail - Too big to save Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Det gik jo lige så godt! Det indre marked i EU for Finansielle ydelser udviklede sig i den rigtige retning : SEPA

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

EMIR og MiFID II. Hvilke nye regler rammer markedsdeltagerne? Susanne Schjølin Larsen og Andreas Hallas, Kromann Reumert 7.

EMIR og MiFID II. Hvilke nye regler rammer markedsdeltagerne? Susanne Schjølin Larsen og Andreas Hallas, Kromann Reumert 7. EMIR og MiFID II Hvilke nye regler rammer markedsdeltagerne? Susanne Schjølin Larsen og Andreas Hallas, Kromann Reumert 7. november 2016 Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø CVR. nr: DK 62 60 67 11 Side

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked Indhold: 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked 3 Højesterets dom af 6. oktober

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.7.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 201/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) European Market Infrastructure Regulation (EMIR) - Konsekvenser for banker og kunder Christian Andersen Markedsrisiko christian.andersen@jyskebank.dk Side 1/21 Agenda Hvad er EMIR? Konsekvenser Omkostninger

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen

Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen 22.05.2017 takker for muligheden for at give bemærkninger til Kommissionens forslag til revision af Europa-Parlamentet og Rådets forordning vedrørende regulering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt 04-07-2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

COLLATERAL MANAGEMENT - NYE KRAV, BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER.

COLLATERAL MANAGEMENT - NYE KRAV, BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER. COLLATERAL MANAGEMENT - NYE KRAV, BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER. A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Januar 2016 Made simple: "Ny regulering på området for Collateral Management betyder,

Læs mere

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Finansanalytikerforeningen, mandag den 16.september 2013 Christian Heiberg OTC-markedet, den hidtidige markedsstruktur Hvor ligger 500M 10-årige

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger 27. juni 2017 Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger EU ønsker at fremme handelsgennemsigtigheden på de finansielle markeder i Europa. Med en større

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om skyggebanker

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt 4. januar 2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget Kapitalmarked og finansielle virksomheder 7. november 2013 Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på det netop vedtagne ændringsdirektiv (klik på link) til

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Indhold. Forord 2. Resumé 3. ESRB Årsberetning Indhold 1

Indhold. Forord 2. Resumé 3. ESRB Årsberetning Indhold 1 Årsberetning 2015 Indhold Forord 2 Resumé 3 Indhold 1 Forord Mario Draghi, Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici I løbet af 2015 fortsatte Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere