Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 74 Folketinget Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014, foretages følgende ændring: 1. I 13, stk. 1, 2. pkt., ændres»3.000 kr.«til:»6.000 kr.«2 I lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud) foretages følgende ændring: 1. I 3 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. 1, nr. 4, og 2, nr. 1 og 3, har virkning fra og med den 1. januar 2012.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk har virkning fra og med indkomståret Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2015 efter 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2015, der følger af ligningslovens 13, stk. 1, 2. pkt., som ændret ved denne lovs 1, nr. 1. Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2015, der foreligger pr. 1. maj Skattemin., j.nr AN011815

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Som led i Aftale om finansloven for 2015 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten foreslås det at forhøje loftet over fradraget for fagforeningskontingenter fra kr. til kr. Herudover foreslås det at tilpasse optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud, således at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne sidestilles med perioder med bopæl og beskæftigelse i Danmark, for så vidt angår udbetaling af ydelser for Lovforslagets formål og baggrund Aftale om finansloven for 2015 udmøntes i lovgivning ved blandt andet nærværende lovforslag. Nærværende lovforslag indeholder følgende element fra Aftale om finansloven for 2015:»Øget fradrag for fagforeningskontingent Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om at forhøje det nuværende loft over fradrag for fagforeningskontingenter til kr. Ligesom i dag vil loftet blive fastholdt nominelt fremover. Forhøjelsen af fradraget vil understøtte en høj organisationsgrad på arbejdsmarkedet. Det er en af grundstenene i den danske arbejdsmarkedsmodel og en vigtig forudsætning for et konstruktivt og effektivt samarbejde mellem lønmodtagere, arbejdsgivere og det offentlige. Samtidig forventes forhøjelsen af fradraget at medføre en øget disponibel indkomst for omkring 1,3 mio. fagforeningsmedlemmer.«herudover foreslås det, at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne sidestilles med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark i relation til optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og ydelser efter børnetilskudsloven, for så vidt angår udbetalinger i Tilsvarende regler blev indført ved en lovændring i 2012, men fik dengang først virkning fra og med den 1. januar Med forslaget tilsigtes således ikke en materiel ændring af reglerne i børnetilskudsloven og børne- og ungeydelsesloven om optjeningsprincippet, men alene et ændret virkningstidspunkt for denne lovændring, således at udbetalinger vedrørende 2012 også omfattes. Dermed vil perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne blive medregnet tilbage til det tidspunkt, da optjeningsprincippet blev indført. Forslaget vil betyde, at eksempelvis personer, der i 2012 flyttede til Danmark fra Grønland eller Færøerne, og som på grund af optjeningsprincippet ikke har haft ret til fuld børneog ungeydelse eller ydelser efter børnetilskudsloven i 2012, vil kunne få en fornyet behandling af deres sager vedrørende 2012, hvor der vil blive taget højde for perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter Gældende ret Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan der fradrages udgifter til kontingenter til fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Fradraget er betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skattekontrollovens 8 T, har indberettet medlemmets kontingentbetalinger til SKAT. Fradragsretten for fagforeningskontingenter er for lønmodtagere begrænset til højst kr. Fradraget gives ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag. Skatteværdien af et ligningsmæssigt fradrag udgør ca. 30,6 pct. i 2014 i en kommune med en skatteprocent svarende til landsgennemsnittet. Selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer) har også mulighed for at fradrage udgifter til kontingent til en fagforening eller andre faglige sammenslutninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Loftet over fradrag for faglige kontingenter gælder dog ikke for denne gruppe Lovforslaget Det foreslås at forhøje loftet over fagforeningskontingenter fra kr. til kr. fra og med indkomståret Det betyder, at en lønmodtager fra og med indkomståret 2015 ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan få et fradrag på op til kr. for sine udgifter til fagforeningskontingent. Den foreslåede forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter medfører ingen ændringer i fradragsretten for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer) Beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne Gældende ret Det såkaldte optjeningsprincip i 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse og i 5 a, stk. 1 og 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, blev indført af den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i 2010 med virkning fra 1. januar Optjeningsprincippet betyder, at en person skal have en vis beskæftigelses- eller bopælsperiode her i landet for at kunne modtage den fulde

3 3 børne- og ungeydelse og ydelser efter børnetilskudsloven. Perioden er fastsat til 2 år ud af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører. Regeringen gennemførte med lov nr af 23. december 2012 en fremadrettet ændring af optjeningsprincippet, således at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne medregnes fra den 1. januar Det skete konkret ved at ændre den geografiske afgrænsning af optjeningsprincippet fra»i Danmark«til»her i riget«. I sommeren 2013 ændrede regeringen på baggrund af en henvendelse fra Kommissionen administrationen af optjeningsprincippet, således at perioder i andre EU/EØS-lande og Schweiz skal medregnes. Ændringen betyder, at Danmark nu administrerer optjeningsprincippet i overensstemmelse med sammenlægningsprincippet i artikel 6 i EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger. Ændringen er således en følge af EU-retten. Grønland og Færøerne er ikke medlem af EU, og perioder herfra medregnes først fra Personer, der i 2012 eksempelvis lige var flyttet til Danmark fra Grønland eller Færøerne, har derfor ikke haft ret til fuld børne- og ungeydelse m.v. til deres børn i Lovforslaget Det foreslås, at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne sidestilles med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark i relation til optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og ydelser efter børnetilskudsloven, for så vidt angår udbetalinger for Allerede ved lov nr af 23. december 2012 blev denne tilpasning af optjeningsprincippet vedrørende perioder tilbagelagt i Grønland og på Færøerne indført, men først med virkning fra og med den 1. januar Med forslaget tilsigtes således ikke nogen materiel ændring af bestemmelserne i børne- og ungeydelsesloven og børnetilskudsloven, men blot et ændret - fremrykket - virkningstidspunkt for den nævnte lovændring. Forslaget vil betyde, at eksempelvis personer, der i 2012 flyttede til Danmark fra Grønland eller Færøerne, og som på grund af optjeningsprincippet hidtil ikke har haft ret til fuld børne- og ungeydelse eller ydelser efter børnetilskudsloven i 2012, vil kunne få en fornyet behandling af deres sager vedrørende 2012, hvor der vil blive taget højde for perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter Forhøjelsen af loftet over fagforeningskontingenter fra kr. til kr. skønnes at medføre, at fradragene for fagforeningskontingenter stiger med ca. 2,7 mia. kr. i Det umiddelbare mindreprovenu herved skønnes i 2015 at udgøre ca. 810 mio. kr., jf. tabel 1. Efter tilbageløb og adfærd skønnes mindreprovenuet at udgøre ca. 570 mio. kr. De følgende år vil mindreprovenuet være faldende, dels på grund af den faldende skatteværdi af de ligningsmæssige fradrag frem mod 2019, dels på grund af at loftet som hidtil er fastsat nominelt og derfor ikke reguleres. Den faldende skatteværdi betyder isoleret set, at den maksimale forhøjelse på kr. er ca. 120 kr. mindre værd i 2019 for den enkelte borger, mens den nominelle fastholdelse isoleret set mindsker værdien af fradraget med op til ca. 25 kr. om året for den enkelte borger. For finansåret 2015 skønnes det umiddelbare mindreprovenu at udgøre ca. 450 mio. kr. Den resterende del af mindreprovenuet for 2015 vil blive udmøntet som overskydende skat eller reduceret restskat i forbindelse med årsopgørelsen for 2015 i foråret Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af forhøjelsen af loftet over fagforeningskontingenter fra kr. til kr. Finans- Varig årsvirk- ning 2015 virkning Mio. kr. (2015-niveau) Umiddelbart mindreprovenu Mindreprovenu efter tilbageløb Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd Provenuvirkning for kommunerne Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu for kommunerne på ca. 700 mio. kr., jf. tabel 1. Forslaget får dog ingen umiddelbare økonomiske virkninger for kommunerne for indkomståret 2015, da det af tidsmæssige grunde ikke har været muligt at indarbejde virkningen af forslaget i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for For de selvbudgetterende kommuner vil der ske en neutralisering af lovforslagets virkning i forbindelse med afregningen af de kommunale skatter vedrørende indkomståret 2015 i Det eksisterende loft over fradrag for fagforeningskontingenter betragtes som en skattesanktion. Med forslaget skønnes den eksisterende skattesanktion at blive mindsket svarende til ca. 550 mio. kr. i 2015.

4 Beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne Forslaget om at tilpasse optjeningsprincippet i relation til perioder tilbagelagt i Grønland og på Færøerne, for så vidt angår udbetalinger vedrørende 2012, skønnes med betydelig usikkerhed at ville medføre en engangsudgift i 2015 på ca. 4 mio. kr. før tilbageløb og ca. 3 mio. kr. efter tilbageløb. Det samlede lovforslag medfører ingen økonomiske konsekvenser for regionerne. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at forslaget om forhøjelse af loftet over fagforeningskontingenter vil medføre engangsomkostninger til tilretning af SKATs forskuds- og SLUT-systemer på i alt ca. 0,5 mio. kr. Forslaget om beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne skønnes med betydelig usikkerhed at ville medføre merudgifter i 2015 på ca kr. til fornyet sagsbehandling i Udbetaling Danmark vedrørende udbetaling af ydelser for Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke erhvervsøkonomiske konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Administrative konsekvenser for borgerne For så vidt angår forslaget om forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter, kan borgerne selv rette deres forskudsopgørelse efter lovens ikrafttrædelse og få gavn af skattelettelsen allerede i forskudsskatten for Det forventes at kunne ske fra 1. februar Skattelettelsen vil også komme med i Autoforskud2015. De borgere, som ikke retter eller får rettet deres forskudsopgørelse, vil få skattelettelsen i forbindelse med årsopgørelsen i foråret Herudover har forslaget ingen administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Det bemærkes, at den under afsnit nævnte EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger ikke er relevant i forhold til nærværende forslag, idet Grønland og Færøerne er ikke medlem af EU. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag om forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter har i perioden 19. september 20. oktober 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 3F, Advokatsamfundet, Am- Cham Denmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP, BDO Kommunernes revision, Business Danmark, CEPOS, Cevea, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Funktionærforbund, Dansk Gartneri, Dansk Iværksætterforening, Dansk Journalistforbund, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Metal, Dansk Told- og Skatteforbund, Dansk Transport og Logistik, Danske Advokater, Danske Regioner, Den Danske Dommerforening, Den Danske Skatteborgerforening, DI, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DVCA, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering, Finansrådet, FOA, Foreningen af Rådgivende iører, Forsikring & Pension, Frie Funktionærer, FSR danske revisorer, FTF, HK-Kommunal, HK-Privat, HORESTA, Håndværksrådet, iørforeningen, International Transport Danmark, KL, Kraka, Københavns Kommune, LO, Landsskatteretten, Ledernes Hovedorganisation, Borger- og Retssikkerhedschefen i SKAT, Realkreditrådet, SKAT, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening, Videncentret for Landbrug, Ældresagen. Et udkast til lovforslag om beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne har i perioden fra den 10. oktober 2014 til den 24. oktober 2014 været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Ankestyrelsen, ATP, Borger- og retssikkerhedschefen i SKAT, BUBL, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnesagens Fællesråd, CEPOS, Cevea, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Friskoleforening, Dansk Gartneri, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Teknisk Lærerforbund, Dansk Told- og Skatteforbund, Danske Advokater, Danske Erhvervsskoler, Danske Handicaporganisationer, Danske Produktionsskolers Lærerforening, Danske Regioner, Danske Skoleelever, Danske underviserorganisationers Samråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, De Samvirkende Invalideorganisationer, Den Danske Skatteborgerforening, Det Centrale Handicapråd, Det Kriminalpræventive Råd, Det Sociale Nævn, DI, Dokumentations- og rådgivningscenter om racediskrimination, Efterskoleforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FOA, Foreningen af 10. klasseskoler i Danmark, Foreningen af Danske Skatteankenævn, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Forsikring & Pension, Forstanderkredsen for Produktionsskoler, Forældreorganisationen Skole og Samfund, Frie Funktionærer, Frie Grundskolers Fællesråd, FSR - danske revisorer, FTF, Fællesrådet for Foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejledningen, Grønlands Hjemmestyre, HK-Privat, ISOBRO, IT-Universitetet, KL, Kraka, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagforening, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af Opholdssteder, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Ledernes Hovedorganisation, Lejernes Landsorganisation i Danmark, LO, Produktionsskoleforeningen, Rektorkollegiet, Retssikkerhedssekretariatet, Rigsombuddet på Færøerne,

5 5 Rigsrevisionen, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Socialt Udsatte, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Skatteankestyrelsen, Skolelederforeningen, SRF Skattefaglig Forening, Sundhedskartellet, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsboligrådet, Ældreboligrådet, Ældremobiliseringen, Ældresagen. 13. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Vedr. forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter: Forslaget skønnes at medføre et årligt umiddelbart mindreprovenu på ca. 810 mio. kr. og ca. 570 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Det varige mindreprovenu udgør ca. 255 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Forslaget medfører et mindreprovenu for kommunerne på ca. 700 mio. kr. i Vedr. beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne: Forslaget skønnes med betydelig usikkerhed at medføre en engangsudgift i 2015 på ca. 4 mio. kr. Efter tilbageløb skønnes udgiften at udgøre ca. 3 mio. kr. Vedr. forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter: Det skønnes, at forslaget vil medføre engangsomkostninger til tilretning af forskuds- og SLUT-systemerne på i alt ca. 0,5 mio. kr. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Vedr. beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne: Forslaget skønnes med betydelig usikkerhed at ville medføre merudgifter i 2015 på ca kr. til fornyet sagsbehandling i Udbetaling Danmark vedrørende udbetaling af ydelser for Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Vedr. forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter: Borgerne kan selv rette deres forskudsopgørelse efter lovens ikrafttrædelse og få gavn af skattelettelsen allerede i forskudsskatten for Det forventes at kunne ske fra 1. februar Skattelettelsen vil også komme med i Autoforskud2015.

6 6 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås at forhøje loftet over fradrag for fagforeningskontingenter. Forslaget betyder, at lønmodtagere fra og med indkomståret 2015 kan få fradrag for op til kr. pr. år for udgifter til fagforeningskontingenter. Hermed forhøjes loftet over fradrag for fagforeningskontingenter fra kr. til kr. årligt. Udgifter til fagforeningskontingenter, der overstiger beløbsgrænsen på kr. pr. år, kan ikke fradrages. Loftet over fradrag for fagforeningskontingenter gælder som hidtil ikke for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer). Der ændres ikke i øvrigt i betingelserne for at få fradrag for fagforeningskontingenter. Som hidtil er det således en betingelse, at kontingentbetalingen sker til en fagforening eller anden faglig sammenslutning, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Fradragsretten er ligeledes som hidtil betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skattekontrollovens 8 T, har indberettet kontingentudgiften til SKAT. Til nr. 1 Til 2 Efter de gældende regler i lov om en børne- og ungeydelse 2, stk. 1, nr. 7, og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 5 a, stk. 1 og 2, sidestilles perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne med perioder tilbagelagt i Danmark i relation til optjeningsprincippet. Disse regler blev indført ved lov nr af 23. december 2012 og havde virkning fra 1. januar Formålet med denne lovændring var at sidestille bopæls- og beskæftigelsesperioder inden for hele rigsfællesskabet. Med forslaget om at indsætte et nyt stk. 3 i ændringsloven er der ikke tale om en materiel ændring af bestemmelserne i børne- og ungeydelsesloven og børnetilskudsloven. Der er alene tale om at fremrykke virkningstidspunktet for den førnævnte lovændring fra den 1. januar 2013 til den 1. januar Dermed sidestilles bopæls- og beskæftigelsesperioder i Grønland og på Færøerne med perioder tilbagelagt i Danmark i relation til optjeningsprincippet for så vidt angår Ændringen vedrører således alene udbetaling af ydelser vedrørende Til stk. 1 Til 3 Det foreslås, at forslaget om at forhøje loftet over fagforeningskontingenter træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Det er vigtigt, at lovforslaget træder i kraft hurtigst muligt, så SKAT kan tilrette systemerne med henblik på, at der tages højde for ændringen, når borgerne evt. ændrer deres forskudsopgørelse for Det foreslås ligeledes, at forslaget om beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Det indebærer, at arbejdet med at behandle sager om udbetaling af ydelser for 2012 kan påbegyndes hurtigst muligt. Det vil være Udbetaling Danmark, som skal varetage sagsbehandlingen, når lovforslaget er trådt i kraft. Det vil i vidt omfang kunne ske af egen drift. Det gælder de tilfælde, hvor danske statsborgere (dvs. også grønlændere og færinger) har haft nedsat ydelse i 2012, og hvor personerne har perioder med bopæl eller beskæftigelses fra Grønland og Færøerne, der nu skal medtages ved beregningen af ydelsen. Det gælder ligeledes statsborgere i EU/EØS-lande og Schweiz samt statsborgere i andre lande (tredjelande), i det omfang disse er indrejst til Danmark direkte fra Grønland og Færøerne. Udbetaling Danmark vurderer, at der vil være en meget beskeden persongruppe, som det ikke umiddelbart vil være muligt at udsøge systemmæssigt, og som derfor selv vil skulle rette henvendelse til Udbetaling Danmark for at få en sag behandlet. Det drejer sig om personer fra såkaldte tredjelande (udenfor EU og EØS-området og Schweiz), der ikke indrejser direkte fra Grønland og Færøerne til Danmark, men har tidligere perioder fra Grønland og Færøerne, som nu skal medregnes ved beregningen af ydelser. Det foreslås, at fremrykke tidspunktet for hvornår perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland eller på Færøerne skal medregnes i relation til optjeningsprincippet til det tidspunkt, da optjeningsprincippet blev indført. Tidspunktet fremrykkes således fra den 1. januar 2013 til den 1. januar Virkningstidspunktet vil dermed ligge forud for ikrafttrædelsestidspunktet for lovændringen. Det bemærkes i den forbindelse, at der er tale om en udelukkende begunstigende ændring. Til stk. 2 Det foreslås, at forslaget om at forhøje loftet over fagforeningskontingenter har virkning fra og med indkomståret Til stk. 3 og 4 De foreslåede bestemmelser i stk. 3 og 4 indebærer, at de økonomiske virkninger af lovforslaget for indkomståret 2015 neutraliseres for kommunerne og folkekirken, for så vidt angår de kommuner, der for 2015 vælger at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget for den personlige indkomstskat.

7 7 Det skyldes, at det tidsmæssigt ikke har været muligt at indarbejde konsekvenserne af lovforslaget i det statsgaranterede kommunale udskrivningsgrundlag for Den foreslåede forhøjelse af fradragsloftet vil medføre et fald i udskrivningsgrundlaget i forhold til det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. også bemærkningerne om de økonomiske konsekvenser for kommunerne i de almindelige bemærkninger. For de af kommunerne, der evt. for 2015 vælger at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget, vil efterreguleringen af indkomstskatten, herunder også kirkeskatten, for 2015, som opgøres i 2017 og afregnes i 2018, blive korrigeret efter denne bestemmelse.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014, foretages følgende ændring: 13. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Det årlige fradrag efter 1. pkt. kan ikke overstige et beløb på kr. 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer). Erstatninger eller ydelser, der udbetales til medlemmerne af sammenslutninger som nævnt i 1. pkt., medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, jf. dog 30 og 31. Stk I 13, stk. 1, 2. pkt., ændres»3.000 kr.«til:»6.000 kr.«2 I lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud) foretages følgende ændring: I 3 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. 1, nr. 4, og 2, nr. 1 og 3, har virkning fra og med den 1. januar 2012.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk har virkning fra og med indkomståret 2015.

9 9 Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2015 efter 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2015, der følger af ligningslovens 13, stk.1, 2. pkt., som ændret ved denne lovs 1, nr. 1. Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2015, der foreligger pr. 1. maj 2017.

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 1. De overskud,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere