Skat Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede"

Transkript

1 Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede

2 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige godtgørelser 2.3 Indberetningspligt 3. Ulønnede (i forbindelse med skattefri foreningsaktivitet, jf. ligningslovens 7M) 3.1 Hvem er omfattet 3.2 Skattefrie godtgørelser 3.3 Indberetningspligt 2

3 Der opstår ofte tvivl om, hvordan udbetaling af diæter og godtgørelser skal behandles skattemæssigt særligt når der er tale om udbetaling til ulønnede personer. Denne publikation beskriver, hvilke persongrupper der er omfattet af de forskellige regelsæt. Vi beskriver, i hvilke situationer og til hvem der kan udbetales skattefrie godtgørelser, samt hvornår og i hvilke situationer der er indberetningspligt. For gennemgang af betingelser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse og satser henviser vi til vores publikation Rejseudgifter. Gældende regelsæt Den skattemæssige behandling af udbetaling af diæter og godtgørelser kan helt overordnet inddeles i følgende 3 regelsæt: 1. Lønmodtagere m.fl. 2. Honorarmodtagere m.fl. 3. Ulønnede (i forbindelse med skattefri foreningsaktivitet, jf. ligningslovens 7M) Det er afgørende for en korrekt skattemæssig behandling, at udbetalingen i den konkrete situation henføres til ét regelsæt, da der ikke er mulighed for at kombinere de forskellige regelsæt. For gennemgang af betingelser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse og satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil henviser vi til vores publikation Firmabil / Egen bil. 3

4 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet Som udgangspunkt gælder disse regler for udbetaling til ansatte, og det forudsættes, at der er tale om lønnede medarbejdere dvs. A-indkomstmod tagere. Der kan således ikke udbetales skattefri rejse- eller befordringsgodt gørelse til ulønnede familiemedlemmer eller andre personer, der ikke er kontraktmæssigt tilknyttet virksomheden. Egentligt ansatte kan få udbetalt skattefri godtgørelse i forbindelse med tjeneste-/ forretningsrejser, herunder kongres- og kursusaktiviteter samt for erhvervs mæssig kørsel i virksomhedens interesse. Medlemmer og medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign. kan ligeledes få udbetalt skattefri rejseog befordringsgodtgørelse efter samme regler, uanset om de modtager vederlag i forbindelse med hvervets udførelse eller ej. Dette forudsætter dog, at personen er kontraktmæssigt tilknyttet til den, der udbetaler godtgørelsen (virksomheden), og at vederlaget er A-indkomst, eller et evt. vederlag ville have været A-indkomst. 4

5 For bestyrelsesmedlemmer m.fl. gælder imidlertid, at der alene kan udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse i forbindelse med sædvanligt bestyrelsesarbejde. Det vil sige, at der skal være tale om befordring i forbindelse med traditionelle bestyrelsesopgaver eller befordring i forbindelse med opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som medlem af bestyrelsen. 1.2 Skattefrie godtgørelser En arbejdsgiver kan altid refundere faktisk afholdte erhvervsmæssige udgifter for lønmodtagere m.fl. som udlæg efter regning (dvs. mod aflevering af original dokumentation). Alternativt kan arbejdsgiver vælge at udbetale skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser jf. reglerne i ligningslovens 9A og 9B. Der gælder særlige regler ved udbetaling af godtgørelser i forbindelse med uddannelse. Hvis der udbetales godtgørelser, der overstiger Skatterådets satser, anses hele godtgørelsen for skattepligtig lønindkomst (medmindre der sker en opdeling på udbetalingstidspunktet), og der er ikke mulighed for fradrag i den personlige indkomst. Udbetales der f.eks. ikke skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, har lønmodtagere m.fl. alene mulighed for at tage et ligningsmæssigt fradrag med samme satser som for befordring mellem hjem og arbejde. Lønmodtagere m.fl. har ikke mulighed for at tage fradrag med den høje sats for skattefri betalingsgodtgørelse. 1.3 Indberetningspligt Refusion af erhvervsmæssige udgifter, som udlæg efter regning, skal ikke indberettes. Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til lønmodtagere m.fl. skal indberettes til eindkomst i felt 48. Efter vores opfattelse er der ingen særskilt lovhjemmel til at undlade indberetning ved udbetaling til ulønnede, selvom der i øvrigt ikke samtidig indberettes oplysninger i felt 13 eller 14 (A-indkomst). Se afsnit 2 om honorarmodtagere. Ved udbetaling af skattefrie godtgørelser i forbindelse med uddannelse skal kode 49 supplerende angives i felt 68. 5

6 2. Honorarmodtagere m.fl. Begrebet honorar omfatter vederlag for arbejde, der udføres uden for tjenesteforhold, og som heller ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed. Et sådant honorar er B-indkomst. Situationen, hvor personen er selvstændigt erhvervsdrivende, og hvor der udstedes en faktura inkl. moms for udført arbejde, falder helt uden for begrebet honorarmodtager. 2.1 Hvem er omfattet Personer, der modtager et honorar for arbejde, der udføres uden for tjenesteforhold, anses for honorarmodtagere. Dette kunne f.eks. være konsulenter og foredragsholdere m.fl., hvor der ikke foreligger en faktura inkl. moms. Selvom man taler om bestyrelseshonorar, så er et sådant vederlagt defineret som A-indkomst, og derfor er bestyrelsesmedlemmer omfattet af regelsættet beskrevet under punkt Skattepligtige godtgørelser Honorarmodtagere kan ikke få udbetalt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Evt. udbetaling af godtgørelser skal behandles og indberettes som (en del af) et honorar (B-indkomst). En undtagelse gælder dog i relation til ulønnede medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse, som får udbetalt befordringsgodtgørelse efter en reduceret sats i forbindelse med kørsel til uddannelse, kurser eller anden kompetenceudvikling. 2.3 Indberetningspligt Udbetaling af godtgørelser til honorarmodtagere skal behandles og indberettes som honorar (B-indkomst), dvs. som hovedregel i felt 36 til eindkomst. Udbetaling af skattefrie godtgørelser efter Skatterådets satser til honorarmodtagere kan dog indberettes særskilt i felt 38 (uden AM-bidrag). En honorarmodtager kan dog tage fradrag for enten: 1) faktiske rejseudgifter, 2) dokumenteret erhvervsmæssig kørsel i egen bil med den høje takst (kilometer penge). 6

7 Fradraget kan tages i det indberettede honorar, og nettobeløbet selvangives som personlig indkomst. Dette betyder i realiteten, at også honorarmodtagere kan få udbetalt rejse- og befordringsgodtgørelse der i sidste ende reelt er skattefrit. Forskellen er blot, at den, der udbetaler, skal indberette det som skattepligtigt honorar, og honorarmodtageren skal selv tage et fradrag og således selv kunne dokumentere de faktiske rejseudgifter eller den faktiske kørsel. Der er ikke indberetningspligt i de situationer, hvor der foreligger en faktura inkl. moms for udført arbejde fra en selvstændigt erhvervsdrivende. 3. Ulønnede (i forbindelse med skattefri foreningsaktivitet, jf. ligningslovens 7M) Jævnfør ligningslovens 7M kan en forening udbetale skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. 3.1 Hvem er omfattet Det daværende Ligningsråd har i en afgørelse tilkendegivet, at der skal sondres mellem to grupper af foreninger, når det vurderes, om en forening er omfattet af ligningslovens 7M: 1. Foreninger, som udøver skattefri virksomhed, der er anført i selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6, og som ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven, og 2. Foreninger (herunder fagforeninger), som er nævnt i fondsbeskatningsloven. 7

8 Ifølge praksis er ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medhjælpere omfattet af ligningslovens 7M, hvis der udføres arbejde for f.eks. følgende foreninger m.m., og arbejdet er i forbindelse med foreningens skattefri aktiviteter: - foreninger på arbejdspladsen (f.eks. firmaidrætsklubber og kunstforeninger, hvor arbejdsgiver ikke har væsentlig indflydelse) - teaterforeninger og andre kulturelle foreninger - politiske foreninger/politiske partier - grundejerforeninger, ejerforeninger, haveforeninger og andelsboligforeninger samt - almennyttige boligforeninger og boligselskaber Faglige organisationer er ikke omfattet af de særlige regler i ligningslovens 7M og kan ikke udbetale diæter eller godtgørelser, herunder kontant omkostningsgodtgørelse til ulønnede, efter disse regler. 8

9 3.2 Skattefrie godtgørelser Pr. 1. oktober 2012 har Skatterådet (jævnfør særskilt bekendtgørelse nr. 961 af 25/9 2012) fastsat, at der kan udbetales skattefri godtgørelse til ulønnede Udgifter Befordringsudgifter for kørsel i egen bil Rejseudgifter Merudgifter til fortæring ved deltagelse i endagsarrangementer af min. 5 timers varighed Udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, med følgende satser: Refusion/godtgørelse De almindelige satser jf. ligningslovens 9B (kilometerpenge) De almindelige satser jf. ligningslovens 9A (standardsatser for kost og logi) 70 kr. pr. dag. Med indtil kr. pr. år. Andre udokumenterede udgifter Kontorartikler, porto og møder Køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning Til idrætsdommere kan i stedet udbetales Merudgifter til fortæring i forbindelse med indtagelse af et måltid som led i kommunal spiseven-ordning Refusion/godtgørelse Med indtil kr. pr. år Indtil kr. pr. år. Op til 250 kr. pr. kamp, maks. 500 kr. pr. dag. 70 kr. pr. dag 9

10 I stedet for at udbetale godtgørelse efter ovenstående satser kan foreningen vælge at refundere faktiske udgifter mod dokumentation ved eksterne originalbilag. Der kan ikke udbetales skattefri godtgørelse inden for samme indkomstår, samtidig med at den pågældende person har fået refunderet udgifter efter regning. Dette gælder isoleret for hver enkelt udgiftstype, angivet i skemaet. Personer, der er omfattet af ligningslovens 7M, anses i øvrigt fortsat for ulønnede, selvom de får stillet telefoni og internet samt computer med tilbehør til rådighed til brug for deres frivillige foreningsarbejde og skal således ikke beskattes heraf. 3.3 Indberetningspligt Udbetaling af diæter og godtgørelser samt kontante omkostningsgodtgørelser efter de særlige satser er fritaget for indberetning. Foreninger skal således ikke foretage indberetning til SKAT (eindkomst) af udbetalinger til ulønnede medlemmer og medhjælp for bestyrelser m.m., når udbetalingerne er omfattet af reglerne i ligningslovens 7M. En forening skal ikke indberette (eller inde holde AM-bidrag og A-skat) af vederlag til en person for arbejde udført som led i den skattefrie virksomhed hvis vederlaget ikke overstiger kr./ år. Dette omfatter også vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Den pågældende skal selv angive beløbet AM-bidraget og skatten opkræves via årsopgørelsen. 10

11 Kontaktinformation Vil du vide mere om godtgørelser, eller ønsker du et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os: København Janni Vith Jensen Tlf Anders Zitawi Tlf Niels Sonne Tlf Carsten Lagoni Tlf Marlene Schelde Hansen Tlf Esbjerg Søren Lundgaard Tlf Odense Iben Pytlik Ifversson Tlf Silkeborg/Viborg Richardt Tabori Kraft Tlf Slagelse/Nykøbing F Kenny Isaksen Tlf Aalborg Lars Bennedsgaard Andersen Tlf Aarhus Bjarne Sall Hansen Tlf Kolding Steen Johansen Tlf

12 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Skat 2014. It-beskatning.

Skat 2014. It-beskatning. Skat 2014 It-beskatning. 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere