Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger"

Transkript

1 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens arealer, ejendomme, fritidsområder og -faciliteter, kirkegårde og naturbeskyttelse samt udgifter og indtægter på miljøområdet. Herudover indgår kommunens udgifter til sanering i såvel egne som fremmede ejendomme og til byfornyelse i såvel egne som fremmede ejendomme samt til almene boliger. JORDFORSYNING (22) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer. Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning specificeres på de enkelte funktioner efter formål. Under de enkelte funktioner specificeres på udstykningsområder. For funktionerne og er der mulighed for frivillig mellemregning mellem kommunen og jordforsyningen, jf. teksten til funktion Følgende særlige anlægsgrupperinger er autoriseret i regnskabet: 010 Arealerhvervelser Under denne gruppering registreres de i regnskabsåret foretagne arealerhvervelser eksklusive forrentning. Endvidere registreres her de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af arealerne. 080 Salgsindtægter Grupperingen anvendes udelukkende til registrering af salg af arealer Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne Udgifter vedrørende lov om planlægning registreres ikke på funktion , men under hovedkonto Boligformål På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning til boligformål. Der skal, når et udstykningsområde er afsluttet, foreligge et særskilt udstykningsregnskab over udgifterne og indtægterne vedrørende den enkelte udstykning med tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede og faktiske beløb. Overskud eller underskud for en udstykning må ikke overføres til andre udstykninger. Jord, som inddrages i udstykningen og som ikke er opført i kommunens kontoplan, men i ejendomsfortegnelsen, indgår i udstykningsregnskabet med arealets grundværdi. Værdien af arealer, som tidligere er erhvervet til andre formål, men som inddrages under et udstykningsforetagende medtages i regnskabet for den pågældende udstykning.

2 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Værdien af arealer, der overføres fra en udstykning til et andet kommunalt formål medtages i udstykningsregnskabet. Kommunens udgifter til overordnede byggemodningsudgifter, eksempelvis anlæg af en stamvej, medtages ligeledes i de respektive udstykningsregnskaber. Kommunalbestyrelsen kan afgøre, om den i udstykningsregnskabet vil lade indgå forrentning af kommunens udlæg til udstykning Erhvervsformål Der gælder de samme konteringsregler som for funktion Under funktionen registreres også udgifter og indtægter vedrørende arealer, der er erhvervet af kommunen, men reserveret til andre offentlige myndigheders brug Offentlige formål Under denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med udstykninger med offentlige formål for øje Ubestemte formål Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål. På anlægskontiene registreres udgifter for det i regnskabsåret indkøbte jord til ubestemt formål og indtægter i forbindelse med salg af sådan jord. Såfremt jord til ubestemte formål inddrages under et udstykningsforetagende under funktion eller indgår værdien af de overførte arealer som udgift i udstykningsregnskabet. Overtages jorden af en forsyningsvirksomhed reguleret af hvile i sig selv princippet debiteres værdien af de overførte arealer senest i forbindelse med regnskabsafslutningen på statuskontiene , , , samt og samtidig krediteres beløbet balancekonto Såfremt jord til ubestemte formål tages i anvendelse til andre formål end jordforsyning (under eller ) eller forsyningsvirksomhed reguleret af hvile i sig selv princippet, rettes dette kun i anlægskartoteket, jf. kapital 8 om indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver, samt eventuelt på status, jf. konteringsreglerne til Grunde og Bygninger. Registreringer ved køb og salg af jord og grunde til forsyningsvirksomheder kan ikke fortages med anvendelse af hoveddart 9. FASTE EJENDOMME (25) Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af ejendomme erhvervet til senere kommunale vejformål registreres på funktionen for den kategori af faste ejendomme, under hvilken de pågældende ejendomme henhører. Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af ejendomme til kommunale vejformål i tilknytning til et aktuelt anlægsarbejde skal dog registreres på funktion Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 0-6

3 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: 18. oktober 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne , eller som ikke ønskes fordelt. Her registreres endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med andre faste ejendomme, der ikke entydigt kan henføres til enkelte områder f.eks. offentlige toiletter Beboelse Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med varetagelse af konkrete kommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende disse områder. Dette gælder dog kun i det omfang, disse er at betragte som tjenesteboliger. På anlægskontoen for beboelsesejendomme bogføres udgifter i forbindelse med ombygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme. Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark registreres på denne funktion. Her registreres endvidere udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte 70 og 71. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 001 Boliger til integration af udlændinge Herunder registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge efter 13 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Herunder registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig boligplacering af flygtninge efter 12, stk. 6, i lov om integration af flygtninge (integrationsloven). 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Herunder registreres udgifter til istandsættelse og leje, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Herunder registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge. 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Herunder registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbetaling. Der er endvidere i regnskabet autoriseret følgende anlægsgruppering: 016 Køb af bygninger til integration af udlændinge Herunder registreres udgifter til køb af ejendomme m.v., som erhverves med henblik på at fremme integrationen af udlændinge

4 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Statsrefusion 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Herunder registreres midlertidig refusion af lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge, jf. almenboliglovens 62 stk Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 og 093 Herunder registreres midlertidig refusion af udgifterne i 2016 og 2017 på gruppering 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge fratrukket indtægterne fra gruppering 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge, jf. integrationslovens 45 a Erhvervsejendomme Der henvises til beskrivelsen under funktion Under funktionen registreres bl.a. udgifter og indtægter i forbindelse med industrihuse Andre faste ejendomme På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan henføres til funktion og Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomme til konkrete kommunale formål registreres på kontiene vedrørende disse områder Byfornyelse På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder i forbindelse med garantier, i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse. Nedenfor er byfornyelse anvendt som fællesbegreb for byfornyelse og sanering. Der er autoriseret følgende drifts- og anlægsgrupperinger hertil: 001 Udgifter til byfornyelse Herunder registreres alle udgifter i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse. 002 Indtægter vedrørende byfornyelse Herunder registreres alle indtægter, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer nr af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse. 003 Tilbagekøbsret Herunder registreres indtægter og udgifter vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret. Tillige registreres som udgift tilbagebetaling af statens andel af betaling vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret.

5 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 5 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Refusion af byfornyelsesudgifter Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til byfornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer nr af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse. Som udgift registreres tilbagebetalinger af statslig refusion. 020 Støtte fra indsatspuljen Herunder registreres tilskud fra staten i forbindelse med den særlige indsatspulje. Bortset fra tilskud til personer i medfør af Byfornyelsesloven, der registreres på funktion , grp. 002, registreres samtlige udgifter og indtægter som anlæg, indtil endeligt regnskab for den enkelte plan/beslutning aflægges. Udgifter og dertil relaterede indtægter (også refusion fra staten) til byfornyelse kan bogføres som enten drift eller anlæg. Det gælder for kontering af en indtægt/refusion, at den skal følge samme dranstangivelse, som den relaterede udgift. Låneadgang efter lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter registreret på dranst 3 Anlæg Anvisningsret På denne funktion registreres udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private boliger. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 001 Anvisning i private boliger Herunder registreres udgifter til anvisningsret i fremmede ejendomme. Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering til refusion: 001 Anvisning i private boliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter i forbindelse med anvisningsret i fremmede ejendomme Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: Det skal bemærkes, at lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger skal registreres på Ældreboliger. 001 Støtte til opførelse af boliger Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af almene boliger. Endvidere registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

6 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 6 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Ungdomsboligbidrag Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag i fremmede ejendomme. 003 Flygtninges fraflytning Herunder registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter 62 i lov om almene boliger. 004 Lejetab ved fraflytning Herunder registreres udgifter til lejetab mv., herunder manglende udlejning vedrørende andre end flygtninges flytning, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter 59 i lov om almene boliger. Der modposteres på gruppering Beboerindskudslån i almene boliger Herunder registreres udgifter til beboerindskud i almene boliger, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion foretages bogføring af selve beboerindskudslånet. 007 Tilskud til andelsboliger Herunder registreres kommunens andel af engangstilskuddet til andelsboliger opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. 008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere Herunder registreres udgifter til tilskud til hel eller delvis dækning af flytteudgifter til lejere jf. 63c i almenboligloven. 009 Huslejetilskud i friplejeboliger Herunder registreres udgifter til husleje i friplejeboliger, jf. 16 i lov om friplejeboliger. Udgifterne vedrører kompensation for forøgede nettoboligudgifter til eksisterende beboere i omdannede friplejeboliger. 010 Beboerindskudslån i friplejeboliger Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion foretages bogføring af selve beboerindskudslånet. 011 Beboerindskud i friplejeboliger Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. 19 i lov om friplejeboliger. 012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til etablering og drift af skæve Boliger, herunder til social vicevært.

7 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 7 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger Herunder registreres som indtægt statstilskud til etablering af skæve boliger. 014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt udsatte grupper skæve boliger Herunder registreres som indtægt statstilskud til dækning af aflønning af social vicevært. 015 Flygtninges fraflytning, tilbagebetalinger Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidligere udbetalt tilskud vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter 62 i lov om almene boliger. 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidligere udbetalt tilskud vedrørende lejetab mv., herunder manglende udlejningudlejning vedrørende andre end flygtninges flytning, flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. 70 og 71 i lov om individuelindividuel boligstøtte og udgifter afholdt efter 59 i lov om almene boliger. Der modposteres på gruppering 092.

8 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 8 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Lejeindtægt Herunder registreres lejeindtægter i egne ejendomme. Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes art 7.1. Det bemærkes, at der på funktion / foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger mv. og lejeloven. Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger til refusion: 001 Flygtninges fraflytning Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter i forbindelse med flygtninges fraflytning. 002 Beboerindskudslån i almene boliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskudslån i almene boliger. 003 Huslejetilskud i friplejeboliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til huslejetilskud i friplejeboliger. 004 Beboerindskudslån i friplejeboliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskudslån i friplejeboliger. 005 Beboerindskud i friplejeboliger Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskud i friplejeboliger. Der er på funktionen registreret følgende anlægsgrupperinger: 001 Administrationsgebyr Herunder registreres udgifter til administrationsgebyr i egne ejendomme 002 Servicearealtilskud Herunder registreres indtægter i form af tilskud til servicearealindskud i alle ejendomme 003 Udgift til servicearealer Herunder registreres udgiften til etablering af servicearealer i alle ejendomme. 005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån FRITIDSOMRÅDER (28) Herunder registreres udgifter til tab på garantier afholdt efter 127 i lov om almene boliger, f.eks. eventuelt tab på garanti for indekslån. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skovarealer registreres på funktion

9 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 9 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Grønne områder og naturpladser Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og anlæg af fritidsområder registreres på autoriseret funktion Fritidsområder. Lønudgifter til driftspersonale registreres på autoriseret funktion Fritidsområder. Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering: 200 Ledelse og administration På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. FRITIDSFACILITETER (32) På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Lønudgifter til driftspersonale registreres på de enkelte funktioner, mens lønudgifter til det administrative personale registreres på funktion Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt, registreres på denne hovedfunktion. Såfremt det primære formål med disse anlæg er skoleidræt, registreres beløbene på funktion Hovedfunktionen består af nedenstående funktioner Stadion og idrætsanlæg Her registreres indtægter og udgifter vedrørende større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer m.v. Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering: 200 Ledelse og administration På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit Andre fritidsfaciliteter Her registreres indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter. KIRKEGÅRDE (35) Kirkegårde På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, krematorier og lignende. Etablering og tilplantning af de enkelte gravsteder registreres som drift, mens udgifter i forbindelse med anlæg af kirkegårde registreres som anlæg. På funktionen registreres ligeledes kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding 5, stk. 2.

10 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 10 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering: 200 Ledelse og administration På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. NATURBESKYTTELSE (38) Her registreres indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats. Indtægter og udgifter til lokale naturfredningsnævn registreres på hovedkonto 6, gruppering 42 Kommissioner, råd og nævn. Udgifter i forbindelse med administration af naturbeskyttelsesområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. naturbeskyttelsesprojekter, fredningserstatninger, 3-arealer, beskyttelseslinier, friluftsreklamer, skove, sandflugt m.v., skal registreres på , Administration vedrørende naturbeskyttelse.

11 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 11 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Naturforvaltningsprojekter Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på kommunale og private arealer Natura 2000 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Natura 2000 aktiviteter Fredningserstatninger Her registreres fredningserstatninger Skove Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af de kommunale skove Sandflugt Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt, herunder læplantning og kystsikring. VANDLØBSVÆSEN (48) Det gælder for hele hovedfunktionen, at bidrag pålignet private i henhold til vandløbsloven skal registreres under art Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne Vedligeholdelse af vandløb På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag m.v. for vedligeholdelsesarbejder. MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet. Udgifter til ekstern konsulentbistand samt udgifter til aflønning af udgående og teknisk personale, bl.a. miljøteknikere registreres på de enkelte funktioner. Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning m.v., skal registreres på , Administration vedrørende miljøbeskyttelse.

12 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 12 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne , f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer Jordforurening På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmelser Råstoffer Her registreres driftsudgifter vedrørende råstoffer. Funktionen er forbeholdt Bornholms Kommune, der varetager regionale udviklingsopgaver på miljøområdet Bærbare batterier På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøtilsyn - virksomheder På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. På funktionen er autoriseret følgende tre grupperinger: 001 Godkendelse/tilsyn med virksomheder fælles formål Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder, der ikke kan opgøres på hhv brugerbetalingspligtige/ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder. 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder. Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder. Her registreres endvidere køb af fremmede tjenesteydelser i forbindelse med godkendelse/tilsyn, samt bidrag til fælleskommunale miljøsamarbejder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding.

13 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 13 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Det bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her. Kommunale udgifter til Danmarks Miljøportal registreres på funktionen. Gebyr vedr. grundvandskortlægning skal registreres på funktionen. Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Her registreres udgifter til kommunens arbejde med koordinationsforum og indsatsplaner jf. 12 og 13 i lov om vandforsyning m.v. 200 Ledelse og administration På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) Diverse udgifter og indtægter På denne funktion registreres diverse udgifter og indtægter. På funktionen er der autoriseret følgende grupperinger: 001 Fælles formål På denne gruppering registreres indtægter og udgifter, som ikke objektivt kan henføres til andre autoriserede funktioner på hovedkonto Skadedyrsbekæmpelse Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. 003 Skorstensfejerarbejde Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen. REDNINGSBEREDSKAB (58) Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab, jf. lov nr. 137 af 1. marts 2004 (Beredskabsloven) senest ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005 (konsekvensrettelser i forbindelse med kommunalreformen) På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med beredskabsområdet. Personale, der ikke fuldt ud er beskæftiget med redningsberedskab registreres på Der er autoriseret tre grupperinger på funktionen. 001 Fælles formål På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende det kommunale redningsberedskab, der ikke objektivt kan fordeles på grupperingerne , herunder analysearbejdet i forbindelse med risikobaseret dimensionering.

14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 14 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Forebyggelse På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på personer, ejendom og miljøet. Herunder registreres bl.a. udgifter vedr. brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner. 003 Afhjælpende indsats. På denne funktion registreres indtægter og udgifter som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet. På funktionen registreres herudover de direkte udgifter til assistancer, bl.a. stationer, mandskab, materiel, uddannelse og enterprisekontrakter. 200 Ledelse og administration På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

15 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheder, spildevandsanlæg og renovation m.v. Det bemærkes, at de kommunale forsyningsvirksomheder er omfattet af reglerne om momsregistreret virksomhed. I afsnit 2.6. er nærmere redegjort for reglerne vedrørende moms på forsyningsområdet FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22) Forsyningsvirksomhederne adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Dog gælder særlige regler for el-forsyning samt vand- og spildevandsområdet, herunder klimainvesteringer, der er beskrevet nedenfor. Forsyningsvirksomhederne er undergivet kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og administreres af kommunerne. Budgetter og regnskaber for forsyningsvirksomhederne skal derfor indgå i de kommunale budgetter og regnskaber, men hvile-i-sigselv-princippet medfører, at forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter. Ydelser, som leveres mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne, registreres derfor på følgende måde: Leverancer fra kommunens egne forsyningsvirksomheder registreres under art 4.9 Forsyningsvirksomhedernes andele af kommunens almindelige administrationsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 til funktionerne for forsyningsvirksomhederne på hovedkonto 1, hvor beløbene debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0 De beregnede renter af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne registreres på forsyningsvirksomhederne på hovedart 6 eller 8 og modposteres på funktionerne under hovedfunktion RENTER AF UDLÆG VED- RØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER på hovedkonto 7. For klimainvesteringer gælder dog særlige regler, der er beskrevet nedenfor. I forbindelse med regnskabsafslutningen registreres renterne for mellemværendet mellem kommunen og de enkelte forsyningsområder på funktionerne for forsyningsvirksomhederne. Forrentningen beregnes på følgende måde: Kommunens gæld til og tilgodehavende hos de kommunale forsyningsvirksomheder skal fra og med 1992 forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Der anvendes som hovedregel samme rentesats ved forrentning af gæld og tilgodehavender. Forrentningen skal som minimum beregnes én gang årligt på grundlag af de mellemværender mellem kommunen og de enkelte kommunale forsyningsvirksomheder, der ved regnskabsårets begyndelse er opført på finansiel status. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at foretage forrentning på grundlag af opgørelser over kommunens mellemværender med forsyningsvirksomhederne i løbet af regnskabsåret, f.eks. månedlige eller kvartalsvise opgørelser. Såfremt der er tale om et negativt beløb, krediteres det beregnede rentebeløb den relevante funktion for forsyningsvirksomheder på hovedkonto 1.

16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Februar 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Der henvises i øvrigt til afsnit 9.2 (Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse samt tilhørende vejledning om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder). Endvidere registreres forskellen mellem forsyningsvirksomhedens samlede drifts- og anlægsudgifter og forsyningsvirksomhedens samlede indtægter på kommunens finansielle status. Såfremt udgifterne overstiger indtægterne, debiteres forskellen den relevante funktion under hovedfunktion UDLÆG VEDRØRENDE JORDFORSYNING OG FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER på hovedkonto 9, og krediteres samtidig balancekonto Er udgifterne omvendt mindre end indtægterne, krediteres forskellen den relevante funktion på ovennævnte hovedfunktion på hovedkonto 9, og debiteres samtidig balancekonto Det bemærkes, at forsyningsvirksomheder m.v. regnes for eksterne i forhold til kommunens øvrige virksomhed. Interne arter anvendes derfor ikke ved overførsel af ydelser mellem forsyningsvirksomhederne og kommunens forskellige afdelinger. El-forsyning Som følge af lov om elforsyning er funktion El-forsyning ikke omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn beregnes forrentning af mellemværende mellem kommunen og elforsyningen eller overføres andel af kommunens generelle administrationsudgifter. Det følger imidlertid af ellovens 70, stk. 6, at kommuner og regioner ikke må yde tilskud til kommunal netvirksomhed. Det fremgår derudover af ellovens 46, stk. 4, at aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. Det følger samlet heraf, at mellemværendet mellem kommuner og netvirksomheder skal forrentes med en rentesats svarende til markedsrenten. De beregnede renter af kommunens mellemværende med elforsyningen registreres på funktion på hovedart 6 eller 8 og modposteres på funktion Det følger endvidere af forbuddet mod kommunale tilskud, at netvirksomheden skal belastes med kommunens udgifter i forbindelse med administration vedrørende netvirksomheden, herunder anvendelse af IT-systemer, sekretariatsydelser, administration af løn og pensioner o.lign. Det fremgår derudover af 35, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder, at samtlige kommunens direkte og indirekte omkostninger og indtægter i forbindelse med driften af en netvirksomhed skal opføres i den del af kommunensregnskab, der vedrører netvirksomheden. El-forsyningens andele af kommunens administrationsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 til funktion , hvor beløbet debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0. Leverancer fra kommunens egen elforsyning registreres under art 4.9. Da elforsyning ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip, skal mellemværendet registret på , med virkning fra og med regnskab 2000, ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion Mellemværendet, som er registreret på , påvirkes kun af aftaler om indskud i netvirksomheden eller nedbringelse gældsforhold. Løbende over-/underdækning registreres på mellemregningskonto på funktion

17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Det bemærkes, at kommunale forsyningsvirksomheder vedrørende netvirksomhed er omfattet af almindelig skattepligt. Skattebetalinger vedrørende den kommunale elforsyning registreres på en særskilt driftsgruppering på funktion Vand- og spildevandsforsyning Som følge af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, er vand- og spildevandsområdet ikke omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip, men reguleret i selve loven. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn beregnes forrentning af mellemværende mellem kommunen og vand- og spildevandsforsyningen eller overføres andel af kommunens generelle administrationsudgifter. Efter 15, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan kommuner kun deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform. Eksisterende kommunale fællesskaber efter 60 i den kommunale styrelseslov er dog undtaget fra kravet. I de kommuner, hvor vand- og spildevandsforsyningen er selskabsgjort, skal det mellemværende, der har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funktion Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion Vandforsyning, afvikles i perioden frem til 1. januar Det fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber, at dette mellemværende skal forrentes med markedsrenten. Da vand- og spildevandsforsyningen ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip, skal mellemværendet registret på og med virkning fra og med regnskab 2010, ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion og Klimainvesteringer I henhold til lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb kan spildevandsforsyningsselskaber på visse betingelser medfinansiere projekter, som gennemføres af bl.a. kommuner, og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tagog overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for blandt andet klimatilpasning. Den del af klimainvesteringerne, der vedrører spildevandselskabernes andel følger reglerne for forsyningsvirksomheder, da området skal hvile-i-sig-selv og er momsregistret virksomhed, ligesom det gælder for forsyningsvirksomhederne. Det bemærkes, at klimainvesteringer ikke er omfattet af bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, som bl.a. indebærer, at kommunens gæld eller tilgodehavende skal forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. For klimainvesteringer gælder alene, at renteomkostninger kan pålægges spildevandsselskabet, såfremt kommunen har lånefinansieret selskabets andel af klimainvesteringen. Ved kontantfinansiering kan der ikke opkræves renteomkostninger fra selskabet.

18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Gasforsyning Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion , jf. også bemærkningerne til statuskontiene Hvis der til gasforsyningen indkøbes gas fra et kommunalt konverteringsanlæg på hovedkonto 1, registreres dette køb ved anvendelse af art 2.3. Indskud til regionale naturgasselskaber registreres på funktion og aktiveres på funktion Mellemregningskontoen for gasforsyningen ( ) belastes ikke af disse indskud El-forsyning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende elforsyning. Det bemærkes, at registreringerne på funktionen ikke er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, jf. det indledende afsnit herom. Tilslutningsafgifter krediteres el-forsyningens driftskonto under art 7.9. Produktion af el ved forbrænding af affald registreres ikke her, men på funktion Øvrige ordninger og anlæg. Der henvises i øvrigt til det indledende afsnit vedrørende elforsyning Varmeforsyning Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion , jf. også bemærkningerne til statuskontiene Tilslutningsafgifter krediteres varmeforsyningens driftskonto under art Vandforsyning Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion , jf. også bemærkningerne til statuskontiene Tilslutningsafgifter krediteres vandforsyningens driftskonto under art 7.9. Kommunale tilskud til anden offentlig og/eller privat vandforsyning registreres på denne funktion på driftsgruppering 002. Udgifterne på denne gruppering overføres ikke til finansiel status Andre forsyningsvirksomheder Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende andre forsyningsvirksomheder, eksempelvis fællesantenneanlæg. De generelle bemærkninger til hovedfunktionen kan i nogle tilfælde finde anvendelse. SPILDEVANDSANLÆG (35) På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale spildevandsanlæg Ifølge lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal der den 1. januar 1993 være udarbejdet en fælles betalingsvedtægt for kommunens spildevandsanlæg

19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 5 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg skal altid registreres som anlægsindtægter. Alle øvrige brugerbetalinger skal registreres som driftsindtægter. Tilslutningsbidrag, der pålignes kommunale anlægsopgaver, registreres som eksterne udgifter og indtægter, dvs. ved anvendelse af art 4.9 og 7.9. I regnskabsteknisk henseende behandles spildevandsanlæg stort set på samme måde som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene Fælles formål På funktionen registreres fællesudgifter og -indtægter samt beløb, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne og På funktionen registreres således spildevandsanlæggenes samlede andel af administrationsudgifter samt beregnede renter af kommunens mellemværende med spildevandsanlæggene. På funktionen registreres også alle brugerbetalinger (bortset fra tømningsordninger). Tilslutningsbidragene konteres under anlæg på følgende autoriserede særlige anlægsgrupperinger, som skal anvendes i såvel budgettet som regnskabet: 091 Tilslutningsbidrag for boliger 092 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme Vandafledningsbidrag, særbidrag og vejafvandingsbidrag opkræves med hjemmel i loven 2 a. Vandafledningsbidraget består af et variabelt kubikmeterafhængigt bidrag og evt. et fast årligt bidrag. Alle de nævnte bidragstyper konteres under drift på følgende autoriserede driftsgrupperinger: 091 Vejafvandingsbidrag kommunale veje og private fællesveje 092 Vejafvandingsbidrag statsveje 093 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme 096 Særbidrag Det bemærkes, at bidrag, der er pålignet kommunen for kommunale ejendomme, veje, private fællesveje m.v., skal registreres som (eksterne) indtægter på funktion , men udgiftsføres på de funktioner, hvor udgifter og indtægter vedrørende de pågældende ejendomme og veje m.v. i øvrigt konteres. Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende tømningsordninger registreres på funktion

20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 6 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker På funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende spildevandsanlæg, herunder udgifter og indtægter vedrørende hoved- og detailkloakker samt rensningsanlæg Tømningsordninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke m.v., herunder andel af administrationsudgifter og beregnede renter af kommunens udlæg. Bidragene opkræves med hjemmel i lovens 1, stk. 3. I denne forbindelse bemærkes, at tømningsordninger skal hvile i sig selv. Mellemregningsforholdet med kommunen skal opføres særskilt på finansiel status under funktion Der er på funktionen autoriseret en særlig driftsgruppering 093 til registrering af bidrag for tømning Klimainvesteringer På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. klimainvesteringer. Som udgifter føres spildevandsforsyningsselskabernes andel af investeringerne, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for blandt andet klimatilpasning. Den kommunale del af investeringerne registreres på den funktion, som formålet med den kommunale del af investeringerne vedrører, f.eks. veje, vandløb og rekreative arealer. Som indtægter registreres betalinger fra spildevandsforsyningsselskaber til kommunen som led i medfinansieringen af klimainvesteringerne. I regnskabsteknisk henseende behandles klimainvesteringer på stort set samme måde som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene AFFALDSHÅNDTERING (38) Principperne for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer fremgår af affaldsbekendtgørelsens kap. 8. Der sondres i bekendtgørelsen mellem gebyrer vedrørende generelle administrationsomkostninger og de enkelte affaldsordninger. Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte affaldsordning efter funktionerne , således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen. De generelle administrationsomkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, registreres på funktion og finansieres ligeledes af gebyrer. Da hovedfunktionen AFFALDSHÅNDTERING som anført er gebyrfinansieret efter hvilei-sig-selv-princippet, skal der foretages mellemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte funktioner. Dette indebærer, at funktionerne regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirksomhederne, dvs.: Med overførsel af andel af administrationsudgifter Med beregnede renter af kommunens udlæg Optagelse på status af kommunens udlæg, hvilket i givet fald skal ske på funktion , grupperingerne Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til hovedfunktionen FORSYNINGSVIRKSOM- HEDER samt bemærkningerne til statuskontiene

21 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 7 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Der er under funktionerne oprettet driftsgrupperinger til registrering af gebyrer. Endvidere kan der ske forsortering og genanvendelse ved de enkelte affaldsordninger. Der er derfor under funktionerne oprettet driftsgrupperinger til registrering af indtægter fra afsætning og salg af genanvendelige materialer. Disse indtægter skal altid udskilles i budget- og regnskabssystemet og registreres på de funktioner, hvor udgifterne er afholdt. Indtægter i form af gebyrer opkrævet i henhold til affaldsbekendtgørelsen, skal registreres med art 7.9 Øvrige indtægter. Indtægter i forbindelse med salg af genanvendelige materialer, skal registres med art 7.2 Salg af ydelser og produkter.

22 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 8 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Generel administration På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens generelle administration af affaldsområdet, herunder udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, jf. funktionerne Ved overførsel af administrationsudgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6, er det alene de udgifter, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne , der skal registreres på funktionen Ordninger for dagrenovation - restaffald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald). Her vil typisk være tale om indsamlingsordninger Ordninger for storskrald og haveaffald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration og etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her, også selvom f.eks. indsamling af papir, pap og glas er en del af ordningen. Disse omkostninger skal altså ikke registreres på funktion , medmindre udgifter og indtægter hertil kan opgøres pålideligt Ordninger for glas, papir og pap På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for glas, papir og pap. Hvis kommunen alene indsamler glas, papir og pap i forbindelse med storskraldsordninger og genbrugspladser, skal udgifterne hertil registreres på funktion eller Ordninger for farligt affald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for farligt affald. Det bemærkes, at udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på funktion Jordforurening. Det skal endvidere bemærkes, at kommuner som alene indsamler farligt affald via genbrugspladsordning, skal registrere udgifterne hertil på funktion Genbrugsstationer På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser registreres også på denne funktion Øvrige ordninger og anlæg På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. planlægning, administration, etablering og drift af eventuelle andre ordninger, som ikke er nævnt specifikt ovenfor. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende rent kommunale behandlingsanlæg, f.eks. deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og sorteringsanlæg.

23 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med kollektiv trafik og havne. Udgifter vedrørende vejvæsenets administrative og servicebetonede opgaver, der hovedsageligt består af lønninger til teknisk og administrativt personale samt kontorhold, registreres som hovedregel på gruppering 200 på nedenstående funktioner, men det er også muligt at registrere udgifterne på hovedkonto 6, hvorfra der årligt omposteres til funktionerne på hovedkonto 2, jf. reglerne neden for. I afsnit 2.6 er nærmere redegjort for reglerne vedrørende moms på vejområdet. FÆLLES FUNKTIONER (22) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål samt udgifter vedrørende øvrige fælles funktioner (markpersonale, materialer og maskiner), der årligt overføres til konti under de øvrige hovedfunktioner. For kommunale anlægsarbejder foretages overførsel til de respektive anlægskonti Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 2, herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. På denne funktion registreres endvidere udgifter til fælles funktioner (markpersonale, materialer og maskiner). Funktionen kan f.eks. opdeles således: Maskiner og materiel Værkstedsdrift Materialeindkøb og produktion Vejformænd, vejmænd m.v. Endelig skal det bemærkes, at etableringsudgifter vedrørende parkeringsfonden registreres på denne funktion. Der foretages en særskilt registrering af udgifterne. I forbindelse med regnskabsafslutningen indtægtsføres et beløb for afholdte etableringsudgifter. Beløbet modposteres på funktion , jf. konteringsreglerne hertil. På funktionen er der autoriseret følgende gruppering: 200 Ledelse og administration På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit Arbejder for fremmed regning På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Arbejder, som vejvæsenet udfører for kommunens øvrige områder, kan enten registreres direkte på området eller på funktion med efterfølgende overførsel til området. Funktionen bør således gå i 0 ved årsregnskabet.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem 4.1 - side 1 Dato: 1. april 2001 Ikrafttrædelsesår: Budget 2001 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheder,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter udgifter

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Spildevandsforsyningen

ENERGI VIBORG VAND A/S Spildevandsforsyningen Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Omsætning Vandafledningsbidrag 1 120.107.463 119.034.000 118.386.000 121.983.000 Trappemodel 1 0 8.156.000 8.156.000 7.816.000

Læs mere

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR: 13523584

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. (Interessentskabet) CVR: 13523584 12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab Renosyd i/s ("Interessentskabet") CVR: 13523584 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Renosyd i/s. 1.2 Interessentskabets hjemsted

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo. Budget for 2016

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo. Budget for 2016 Afdeling 19 Springbo Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 3,28% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016 6 Sådan bruges

Læs mere

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Høringsudkast: Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. I medfør af 26, stk. 5, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kontoplanen 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Vejledning til indberetning af omkostninger for 2010 til indsamlingsordninger af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til Miljøstyrelsen

Vejledning til indberetning af omkostninger for 2010 til indsamlingsordninger af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til Miljøstyrelsen Til alle kommuner Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. jagru Den 7. marts 2011 Vejledning til indberetning af omkostninger for 2010 til indsamlingsordninger af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

Læs mere

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte Samarbejdsprojekt mellem et universitet og tre virksomheder Gennemgangen af eksemplerne er inddelt i 4 afsnit. I. Indledning og baggrund. Side

Læs mere

01.22.04 Vandforsyning

01.22.04 Vandforsyning 183 Fagligt område: Politiske mål: Vand-, varme- og kloakforsyning Forsyningen er en driftsvirksomhed der er underlagt "hvile i sig selv princippet", hvilket betyder at der kun må dannes overskud på et

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinierne er et supplement til Økonomistyrelsens retningslinier for foretagelse af fodnoter, kapitaladvis og øvrige primokorrektioner af

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: 18 % automatisk

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Holstebro Kommune. Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i

Holstebro Kommune. Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune Formål 1. I henhold til 48 i spildevandsbekendtgørelsen er det af kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal være

Læs mere

Regulativ for jord, som er affald

Regulativ for jord, som er affald Regulativ for jord, som er affald Indhold 1 Formål... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Anvendelsesområde... 4 5 Pligter

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

10.5 Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning

10.5 Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning Budget- og regnskabssystem 10.5 - side 1 10.5 Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning 10.5.1 Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning (Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2. Generelt 3. Varde Forsyningsservice A/S 4. Varde Vandforsyning A/S 5

Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2. Generelt 3. Varde Forsyningsservice A/S 4. Varde Vandforsyning A/S 5 Budget 2015-2024 1 Indholdsfortegnelse Side Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2 Generelt 3 Varde Forsyningsservice A/S 4 Varde Vandforsyning A/S 5 Varde Kloak og

Læs mere

Til orientering organisationsbestyrelser og repræsentantskaber

Til orientering organisationsbestyrelser og repræsentantskaber Til orientering organisationsbestyrelser og repræsentantskaber Lovgrundlag P Lov nr. 485 af 9. juni 2004 om forsøg med salg af almene familieboliger P Bekendtgørelse nr. 682 af 24. juni 2004 om ansøgning

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder Budget- og regnskabssystem 10.3 - side 1 10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder 10.3.1 Bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 327-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : 8940 1553 Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397

Læs mere

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved

Læs mere

Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-17608 Doknr. 181741 Dato 9. december 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2014-2017 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Budget 2017-2020 UDKAST

Budget 2017-2020 UDKAST Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Renovation Budget 2017-2020 UDKAST Sektor Aalborg Renovation Budget - Sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Brugerfinansieret

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

NOTAT. Notat om opførelse af 60 almene plejeboliger på Poppelvej den endelige anskaffelsessum, skema B. Allerød Kommune. Baggrund.

NOTAT. Notat om opførelse af 60 almene plejeboliger på Poppelvej den endelige anskaffelsessum, skema B. Allerød Kommune. Baggrund. NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om opførelse af 60 almene plejeboliger på Poppelvej den endelige anskaffelsessum,

Læs mere

Bolig- og Ejendomsudvalget

Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 INDHOLD FORORD. 3 DATAGRUNDLAG. 4 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007. 6 DEL 1. HUSLEJEN 2007. 8 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET 2007 25 DEL

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. august 2011 Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen

Læs mere

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Oktober 2010 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser 4 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 28. omgang rettelsessider (moms)

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 28. omgang rettelsessider (moms) Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. december 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2481-4 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner,

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Baggrund. Skema for indberetning af regnskabsoplysninger. Regnskabsmæssig note VEJLEDNING. af 17.12.2013 (senest revideret 6.

Baggrund. Skema for indberetning af regnskabsoplysninger. Regnskabsmæssig note VEJLEDNING. af 17.12.2013 (senest revideret 6. VEJLEDNING af 17.12.2013 (senest revideret 6. juli 2016) OM UDFORMNING AF REGNSKABSMÆSSIG NOTE VEDR. BYGHERREBETALTE STØRRE FORUNDERSØGELSER OG EGENTLIGE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Slots-

Læs mere

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Den 16. maj 2007 Efterreguleringsoversigt Ribe Amt Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver, rettigheder

Læs mere

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Til samtlige kommuner, regioner m.fl. Dato: Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Kommunerne har det fulde

Læs mere

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte 96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap

Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap LBK nr 666 af 17/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Indhold 1 Indledning 4 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser 4 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen 4 1.3

Læs mere

Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber

Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Dato: 1. juni 2016 Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Dette notat beskriver den metode, som Forsyningssekretariatet forventer at anvende til at fastlægge det nye økonomiske

Læs mere

Projekt Projektet er med på boligprogram 2013 2015 med 32 almene ungdomsboliger og er planlagt opført/ombygget

Projekt Projektet er med på boligprogram 2013 2015 med 32 almene ungdomsboliger og er planlagt opført/ombygget Punkt 20. Himmerland Boligforening, afd. 76, Tiendeladen 7/Algade 61, 9000 Aalborg - 28 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B). 2014-26249. By- og

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi

Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi BEK nr 832 af 18/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5142-001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Punkt 3. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

ØDC Økonomistyring 19-08-2015

ØDC Økonomistyring 19-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 19-08- 1. Teknisk udvalg Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik og grønne områder: Trafik

Læs mere

Notat. Betaling for personaleledsagelse på ferieture mv. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud

Notat. Betaling for personaleledsagelse på ferieture mv. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. februar 2014 Sagsbehandler Bodil Kiær Thomsen Telefon direkte 76 16 92 62 Sagsid 2012-3337 Notat Betaling for personaleledsagelse

Læs mere

Øvrige ændringer (alle kapitler) 10. Øvrige ændringer og præciseringer

Øvrige ændringer (alle kapitler) 10. Øvrige ændringer og præciseringer Til alle kommuner Sagsnr. 2016-4385 Doknr. 370229 Dato 06-07-2016 Orientering om 40. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer som følge

Læs mere

Den 15. januar 2007 Århus Kommune

Den 15. januar 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. januar 2007 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø for affalds-øer 1. Resume Affalds-øerne på Frederiksbjerg Vest blev

Læs mere

Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13

Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13 Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13 Teknisk Forvaltning Fremlæggelse af forslag til tillæg 61 til Kommuneplan

Læs mere

Bilag 2 Boliger der returneres eller ikke benyttes af den boligsociale anvisning, herunder deleboliger

Bilag 2 Boliger der returneres eller ikke benyttes af den boligsociale anvisning, herunder deleboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2 Boliger der returneres eller ikke benyttes af den boligsociale anvisning, herunder deleboliger Der er en mulighed for at boliger,

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. -2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Omsorgsudvalget

Læs mere

Vedtægter for Djøf Advokat

Vedtægter for Djøf Advokat Vedtægter for Djøf Advokat 1 Foreningens navn 2 Delforeningens formål 3 Forholdet til Djøf 4 Medlemmer 5 Kontingent 6 Djøf Advokat 7 og 8 Repræsentantskabet 9-11 Ordinært repræsentantskabsmøde 12 og 13

Læs mere

Tilsynsberetning 2010

Tilsynsberetning 2010 Tilsynsberetning 2010 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2011 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

Forældrekøb, I. del. De skattemæssige grundregler for forældrekøb

Forældrekøb, I. del. De skattemæssige grundregler for forældrekøb - 1 Forældrekøb, I. del. De skattemæssige grundregler for forældrekøb Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et rekordstort antal ansøgere til de videregående uddannelser er den årlige jagt

Læs mere

160a Fredsted, Gl. Haderslev

160a Fredsted, Gl. Haderslev Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev Naturstyrelsen J.nr. NST-3377-00028 Ref. perwp Afgørelse om tilsagn til tilskud til bæredygtig skovdrift Sikring af skovnaturtyper og -arter i Natura 2000

Læs mere

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015]

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] Aarhus Maj 2015 Sagsnr. 039186-0017 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Brand & Redning

Læs mere

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Udtalelse Lov nr. 598 af 12. juni 2012 om forvaltere af alternative investeringsfonde fastsætter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS Falbe Hansens Vej 3, 3 tv 8920 Randers NV Årsrapport 15. april 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Udgifter: Arkæologiske undersøgelser vedr. etape 2 404.571 Arkæologiske undersøgelser vedr. etape 3 464.896 Nettoudgift ekskl. moms 869.

Udgifter: Arkæologiske undersøgelser vedr. etape 2 404.571 Arkæologiske undersøgelser vedr. etape 3 464.896 Nettoudgift ekskl. moms 869. UDSTYKNINGSREGNSKAB RYGET SKOVBY - SPECIFICERET Ryget Skovbyudstykningen er påbegyndt i 1995 og afsluttet i 2006. Udstykningen er foretaget i 3 etaper hvortil udgifter og salgsindtægter er henført. Endvidere

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT OPDATERET UDGAVE AF 5. MARTS 2015 Notatet er på enkelte punkter præciseret i forhold til tidligere udgave af 4. februar 2015, som blev forelagt ØU den 20. februar 2015 og byrådet den 26. februar

Læs mere

Vejledning til kopi- og printaftalen

Vejledning til kopi- og printaftalen Vejledning til kopi- og printaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): SE-nummer/CVR/CPR: Adresse:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Bilag 3. Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Bilag 3. Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2016 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

7.2 Formkrav til årsregnskabet

7.2 Formkrav til årsregnskabet Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.2 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 7.2 Formkrav til årsregnskabet 7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold Det er i

Læs mere

Vejledning om kollektive bofællesskaber i almene familieboliger

Vejledning om kollektive bofællesskaber i almene familieboliger VEJ nr 9405 af 10/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. maj 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-835 Senere

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere