Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse"

Transkript

1 UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar for [person1] [person2] [person3] [person4] mod [virksomhed1][virksomhed2] [virksomhed7] [virksomhed8] Senere instans: Østre Landsrets dom af 24. marts 2014 Afsagt af dommer: Lene Sadolin Holst Sagens baggrund parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 27. september 2011, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt [person1], [person2], [person3] [person4] har været udsat for forskelsbehandling som følge af deres alder, i forbindelse med deres afskedigelse fra de sagsøgte, om de som følge heraf har krav på økonomisk kompensation. For såvidt angår [person2], [person3] [person4], der alle er genansat i de sagsøgte, drejer sagen sig endvidere om, hvorvidt deres anciennitet i de sagsøgte skal opgøres uden fradrag af tiden fra afskedigelsen til genansættelsen. Sagsøger har nedlagt følgende påstande: Sagsøgte tilpligtes til [person1] at betale kr , med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes til [person2] at betale kr , med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes at opgøre [person2]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 01. april Sagsøgte tilpligtes til [person3] at betale kr , med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes at opgøre [person3]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. februar 2011 Sagsøgte tilpligtes til [person4] at betale kr , med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes at opgøre [person4]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. maj 2011 De sagsøgte har nedlagt følgende påstande: Principalt over for samtlige sagsøgernes påstande: Frifindelse Subsidiært over for samtlige sagsøgernes betalingspåstande: Frifindelse mod betaling af et mindre beløb end påstået af sagsøgerne. 1.2 Derudover nedlægger sagsøgte følgende selvstændige påstand: Sagsøgerne tilpligtes at anerkende, at sagsøgte er berettiget til at indplacere sagsøgerne på senioritetslisten primært efter ansættelsesdato sekundært efter fødselsdato. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Oplysningerne i sagen. Sagsøger, Ligebehandlingsnævnet, har den 22. september 2010 truffet afgørelse i [person1]s, [person2]s, [person3]s [person4]s sager. Ligebehandlingsnævnet har i afgørelser, der vedrørende det i nærværende sag omhandlede, er enslydende, anført blandt andet følgende: "...Det er Ligebehandlingsnævnets vurdering, at klager herved er blevet udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder. Ligebehandlingsnævnet finder ikke, at forskelsbehandlingslovens bestemmelse om opretholdelsen af gældende aldersgrænser i kollektive aftaler til trods for forbuddet mod forskelsbehandling, finder anvendelse i sagen, da den ikke omhandler "gældende aldersgrænser fastsat i overenskomst", i den i forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3, nævnte betydning. På denne baggrund finder nævnet, at indklagede arbejdsgiver ved indgåelsen af denne aftale har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven...

2 ...Godtgørelse Klager tilkendes en godtgørelse, der henset til længden af hans ansættelse det i øvrigt oplyste i sagen, passende skønsmæssigt kan fastsættes til kr..." Forklaringer. Der er afgivet forklaring af [person4], [person1], [person5], [person6] [person7]. [person4] har forklaret, at han blev ansat i [virksomhed1] den 30. september Han kom fra gymnasiet gik derefter på [virksomhed1] flyveskole i Roskilde, hvorefter han blev ansat i september Han husker tiden omkring afskedigelsen ret godt. I januar 2009 blev det meddelt, at der var en overtallig situation, at [virksomhed1] ville afskedige i overensstemmelse med senioritetslisten. Han gjorde allerede på dette tidspunkt direktøren for [virksomhed2] opmærksom på, at afskedigelse efter senioritetslisten ville indebære aldersdiskrimination. Hvis han havde været 9 år ældre, ville han således ikke være blevet afskediget. Han medsagsøger [person1] blev af direktøren inviteret til møde med denne. På dette møde sagde direktøren, at hvis [person4] kunne bevise sin påstand om aldersdiskrimination, ville man tage hensyn til dette. Han ved, at advokat [person8] lavede et notat, der i hovedtræk sagde, at man ikke kunne opsige på tværs af "rekrutteringsomgange" uden at komme i karambolage med forbudet mod aldersdiskrimination. Til at starte med opsagde [virksomhed1] hele den bageste "rekrutteringsomgang", dvs. rekrutteringsomgangen før sagsøgers. Det viste sig ikke at være nok. På dette tidspunkt gjorde han igen ledelsen opmærksom på, at hvis man klippede rekrutteringsomgange over, kom man i karambolage med aldersdiskriminationsforbudet. Der var intet arbejde at få i Danmark. Derfor var han nødt til at søge job i [virksomhed5], der var det eneste flyselskab, der søgte piloter, som accepterede sagsøger medsagsøgte [person1] med det erfaringsgrundlag, de havde. Han var til interviews simulatorprøvning. Inden han startede omskoling i [...], skrev han under på, at han skulle betale for omskolingen, hvis han forlod selskabet inden en vis frist. Han skulle betale en såkaldt bond på dollars. Hans 2 små piger måtte tages ud af børnehave skole. Der var så rejse flytteomkostninger ved den nye ansættelse. Da han blev kontaktet af [virksomhed1] den 3. december 2011 med henblik på genansættelse, tænkte han, at behovet for at afskedige piloter ikke havde været til stede, men at det snarere havde været net regnskabsmæssigt, der havde været baggrunden for afskedigelserne. Han syntes, at det var ærgerligt. Det havde kostet ham dollars, han havde måttet flytte til [...]. Han t mod tilbudet om genansættelse hos [virksomhed1], da han hele sit voksne liv havde været ansat i [virksomhed1]. Endvidere var pensionen ret lukrativ. Han havde alle sine kolleger i [virksomhed1]. Familiemæssigt var det så attraktivt. Børnene kunne komme hjem til bedsteforældrene. Senioritetslisten var fortsat gældende ved hans genansættelse. Alderen var derfor direkte afgørende for, hvilken stilling han blev tilbudt. Hans anciennitet blev forkortet med 5 måneder 28 dage. Det har betydning for blandt andet hans ID rettigheder. Senioritetslisten har endvidere betydning for blandt andet prioriteringen af hans ferie Hans sidste flyvning var 31. august Han fløj første tur for [virksomhed5] den 4. september Han var således fritstillet. Han er medlem af bestyrelsen i [...forening], der er de danske piloters fagforening. [foreningens] holdning til senioritetslisten er, at det er den, der er gældende. De sidste 3 år har han stillet op til valg på at få ændret senioritetslisten. Fagforeningens holdning var, at man ikke kunne lave om på senioritetsprincippet, da det var overenskomstfastsat. Det skyldtes, at de piloter, som havde særlige rettigheder, som udsprang af senioritetslisten, ikke på længere sigt kunne bevare disse. [foreningens] bestyrelse bestod overvejende af ældre kaptajner. Det er hans opfattelse, at arbejdsgiveren er ansvarlig for, at loven overholdes. Han viste advokat [person8]s notat til pilotforeningen, men det ændrede ikke ved deres holdning. I [virksomhed1] Commuter, hvor han startede, arbejdede man ikke med rekrutteringsår. Man blev ikke indplaceret efter rekrutteringsår. Der var en anciennitetsliste. Den havde han ikke net problem med, men han mistede 100 pladser på grund af sin alder, da han blev ansat i [virksomhed1], hvilket han dengang gjorde opmærksom på. Ved overflytning fra [virksomhed1] Commuter til Main fulgtes senioritetslisten. Han har ikke gjort sig overvejelser over, hvor hans situation ville have set ud, hvis der havde været anvendt et anciennitetsprincip i stedet for et senioritetsprincip. Han ved ikke, om pilotforeningen har undersøgt dette. Han har været med i bestyrelsen i 2 måneder. Han betalte en training bond på dollars til [virksomhed5], fordi han fik en omskoling til en Airbus. Han ved ikke, om omskolingen koster dollars eller mindre. Bonden bliver først aktiveret, når man starter omskolingen. Når man har sit final linecheck, aktiveres bonden. Hvis man bliver 24 måneder efter final linecheck, er bonden betalt ud. På det tidspunkt, hvor han forlod [virksomhed5], var det for ham fuld takst. Han ville have haft mulighed for at optjene fuld pension, sådan som det ser ud i dag. Han blev ansat som 22 årig. Fuld pension optjenes efter 30 år. På klagetidspunktet vidste han ikke, hvor længe han ville være ude. Pensionsspørgsmålet er nu irrelevant for ham. [person1] har forklaret, at han startede den 29. juli 1998 i [virksomhed1] Commuter efter uddannelsen på [virksomhed1]' flyveskole, hvor alle 4 sagsøgere startet. Han havde været i [virksomhed1] i 11 V2 år, da han blev opsagt. Opsigelsen var den sværeste tid i hans liv. Han troede ikke rigtig på, at han ville blive afskediget. Han blev stort set på alle fridage ringet op af trafikvagten bedt om at møde, fordi der manglede piloter. Da han blev ringet op af sin chef, var han i chok. Hvis anciennitetsprincippet var blevet anvendt, var han ikke blevet fyret. Han blev alene fyret på grund af sin alder. Han fik ansættelse i [virksomhed5]. Hans hustru var gravid på daværende tidspunkt. De kunne ikke blive i deres lejlighed, hvis han ikke t jobbet i [virksomhed5]. Han startede 2 uger efter [person4] den 18. september Han bestod optagelsesprøven til [virksomhed5]. Han underskrev så et training bond på dollars. Han flyttede hele sin familie til [...]. Da han fik tilbud om genansættelse i [virksomhed1], havde han svært ved at forstå, at man kunne tilbyde ham et job så kort tid efter hans opsigelse,. Han blev meget glad, men han havde ikke økonomi til at betale de dollars til [virksomhed5]. Han ville gerne have været genansat i [virksomhed1]. Forevist ekstrakten, side 221, mailkorrespondance, bekræftede han, at han har bedt [virksomhed1] om genansættelse. Han ønskede at komme tilbage i slutningen af maj 2010, hvor han havde faet et jobtilbud. Dette tilbud blev imidlertid trukket tilbage. Han er derfor fortsat ansat i [virksomhed5]. Han savner sine kolleger hver dag. Hans børn savner deres bedsteforældre hver eneste dag. Hans hustru måtte opsige sit job far stadig sværere ved at få job, når de vender tilbage til Danmark. Da daginstitutionerne lukker tidligt i [...], kan hans hustru ikke arbejde. Han har så tabt mange penge på sin pension på grund af den måde, som pensionen er opbygget på. [person5] har forklaret, at hun er uddannet jurist advokat. Hun har været ansat i sagsøgte siden Hun var ude i 6 7 måneder hos [virksomhed4]. Siden 1. august 2009 har hun været forhandlingschef i sagsøgte. [virksomhed1] er et skandinavisk flyselskab, som har medarbejdere i Norge, Danmark Sverige. Piloterne har en fælles overenskomst på tværs af landene. Den er udfærdiget på svensk, men gælder alle piloter. De øvrige medarbejdergrupper har nationale overenskomster. Udgangspunktet er, at det er svensk ret, der gælder ved fortolkning. Men den nationale lovgivning gælder i de enkelte lande. Forevist ekstrakten, side 282, om krisen i [virksomhed1], forklarede hun, at man forsøgte at forhandle nle besparelser ind i

3 overenskomsterne i december Der blev aftalt et tjenestegøringsbilag, der indebar, at hver pilot kunne flyve mere. Der blev så sat nle fly på jorden. Det skulle ske hen over Det ville blive fra sommerprrammets start. Det ville på grund af forskellige planlægningsmæssige forhold tage nen tid, inden det aftalte kunne træde i kraft. Der var så afskedigelser i sommeren Her afskedigede man de piloter, der var pensionsberettigede. Grunden til at man kunne genansætte piloter i december 2010 var, at der var sket ændringer i markedet, som gjorde, at man kunne sætte flere fly ind. Der var fortsat underskud. Det er ikke hende, der vurderer, om der kan ske genansættelse. Der var så andre flyselskaber, der satte fly på jorden i denne perioden. Forevist ekstrakten, side 107, materiale om [...] 12. februar 2009, forklarede hun at hun ikke var ansat på dette tidspunkt. Hele planen hed [...]. Pilotforeningen har ikke haft indvendinger mod senioritetslisten. I de tilfælde, hvor dette princip ikke er fulgt, er der indgået særskilte aftaler herom. Der har været en retssag i Sverige. Den handlede om håndtering af en situation, hvor der var arbejdsmangel, herunder om der skulle gives mere orlov. Dommen sagde, at opsigelse på grundlag af senioritetslisten var i orden. Det er hendes vurdering, at senioritetslisten for piloternes deres fagforeninger er net af det helligste, der findes i [virksomhed1]. Samme principper anvendes i en lang række flyselskaber verden over. Alle er lige. Det giver ansættelsestryghed at følge listen. Hun mener, at det er i pilotforeningernes interesse at have senioritetslisten. Fra et arbejdsgiversynspunkt ville det være mere attraktivt at kunne vælge den bedste mand. Forevist ekstrakten, side 80, Kvalifikations senioritetsbestemmelser i overenskomsten, forklarede hun, at hun ikke var involveret i forhandlingerne vedrørende dette. Hun ved derfor ikke, hvorfor der gælder forskellige regler før efter Forevist ekstrakten, side 82, forklarede hun, at hvis man skulle ændre på senioritetslisten, ville man skulle ændre på alle de punkter, som er nævnt. De sagsøgte har cirka 1500 ansatte piloter. De har alle indrettet deres karriere på listen. Kombilisten er en kombination af det gamle [virksomhed1] [virksomhed1] Commuter. Piloter i Danmark har 11 måneders opsigelse. I Norge Sverige har de kun 6 måneder. I Danmark er funktionærlovens regler forhandlet ind. [virksomhed1] ville gerne have 6 måneders opsigelse. Da opsigelserne blev gennemført, overvejede de, om de var nødt til at følge den kollektive overenskomst. De mente ikke, at den var direkte aldersdiskriminerende. Hvis det var indirekte diskriminerende, vurderede de, at det i hvert fald var sagligt begrundet. Man kunne ikke have givet mere LOA (Leave of absence). Det var ikke muligt, da det kunne have omskolingsmæssige dermed økonomiske konsekvenser for [virksomhed1]. Det var derfor deres vurdering, at opsigelser derfor ikke kunne undgås. Der skete så opsigelser i Norge Sverige. De havde forhandlet for at undgå afskedigelser. De havde lavet et bilag, der handlede om, hvordan man skulle håndtere overtallighed frem til slutningen af Først skulle man gå ud med orlov. Herefter skulle man begrænse muligheden for førtidspension. Da dette ikke var tilstrækkeligt, var det de pensionsberettigede. Dernæst måtte man følge overenskomsten. Den konkrete baggrund for at [virksomhed1] kunne genansætte, husker hun ikke. Hun fik besked om, at der kunne ske genansættelse. Det var forholdsvis kompliceret. Genansættelse skulle ske i en bestemt rækkefølge, herunder i samme segment. Det var et puslespil. De fly, der havde stået på jorden, fløj igen. Nle piloter blev ansat i [virksomhed6]. Transportordningen gik ud på, at danske norske piloter selv skulle transportere sig til Stockholm på nle særlige vilkår. [virksomhed6] havde base ud af Kobenhavn. RC er de mindre fly. Main er de lidt større fly. Det er bedst at være i Main på grund af bedre løn pension. [virksomhed1] anciennitet bruges til at tildele ID billetter jubilæumsanciennitet. En pilot får kr. i jubilæumsgratiale efter ansættelse i 25 år. Jubilæumsgratialet udbetales senere, hvis ancienniteten ændres i nedadgående retning. ID rettigheder er en policy, der ensidigt kan tages væk igen. Den pilot med den højeste anciennitet kommer med flyet i tilfælde af knaphed på sæder. Ved afskedigelserne tænkte de over, at der kunne være tale om indirekte aldersdiskrimination, men de mente, at det var sagligt dermed lovligt at opsige. Hun mener faktisk ikke, at de indhentede et juridisk responsum om sagen. Der lå en overenskomst, som de var forpligtet til at følge. De skal følge loven, det vurderede de, at de gjorde. En omskoling koster [virksomhed1] kr., dvs. mere end dollars. Hun ved ikke, hvordan [virksomhed5] beregner deres bonds. [person6] har forklaret, at han er tidligere formand for [...forening]. Han har været pilot hele sit liv. Han har været jagerpilot startede i [virksomhed1] i Han var formand for pilotforeningen fra 2002 til Han var næstformand fra 1999 til Senioritetsliste i [virksomhed1] i alle andre klassiske, ældre flyselskaber er fundamentet i piloternes ansættelse. Man får et nummer, når man starter ansættelsen. Det far nle konsekvenser, som pilotforeningen anser for en fordel. Det er din plads på listen, der afgør, hvornår du bliver kaptajn. Den regulerer din karrierevej din anciennitet i tilfælde af opsigelse. Det er meget væsentligt at bygge tryghed op via en sådan liste. Jo ældre du bliver, jo sværere bliver det at få ansættelse i andre selskaber, hvor du så så skal begynde fra bunden. Det er hjerteblod det sidste, fagforeningen vil ændre. Forevist ekstrakten, side 80, Kvalifikations senioritetsbestemmelser i overenskomsten, forklarede han, at det er rekrutteringsåret, der er afgørende. Han ved ikke, hvornår dette blev indført. Det var der i Han oplevede det som hensigtsmæssigt. Det var ikke net, han stillede spørgsmål ved. De fleste piloter kom med en baggrund i Flyvevåbnet. Da han startede, fik han at vide, at hvis du starter i perioden 1. juli til 30. juni, bliver du indplaceret i et bestemt rekrutteringsår. Det var i hans egen interesse, da han så kunne time sin afgang fra Flyvevåbnet på en fair måde. Han udskød således afgangen fra sommeren 85 til foråret 86. Da han blev ansat, var der mange af hans ældre kolleger fra Flyvevåbnet, der så startede. De fik på grund af deres alder højere senioritet end ham. Han fandt dette helt naturligt, da det var dem, han havde lært flyvning af. Man skal være ansat i 30 år i [virksomhed1] for at optjene fuld pension. De fleste blev ansat i 29 års alderen. En mand, der blev ansat i 40 års alderen, kunne ikke nå at optjene fuld pension. En sådan person ville overhale ham på senioritetslisten, men det ville ikke betyde net, da vidnet alligevel ville ende med at overhale ham set i forhold til livslønnen. Dengang arbejdede man til 60 år. Nu er det 65 år. I januar 2005 gik man over til at bruge ansættelsesdato. Det skyldtes, at der kom en ny ligebehandlingslovgivning. Pilotforeningen overvejede ikke at ændre senioritetslisten, da det var hjerteblod. Hvis han havde sagt, at princippet skulle ændres bagud, ville det næppe have været muligt. Man lavede en ny fremadrettet ordning, der var tilpasset lovgivningen. Man vurderede, at der ikke var net forkert i at opretholde det gamle system bagudrettet. [virksomhed1] voksede meget hurtigt på et tidspunkt, der blev startet 3 statslige flyverskoler for at fa nok civilt uddannede piloter. Rekrutteringsbasen blev ændret. Ræsonnementet blev et andet. Antallet af piloter er blevet reduceret. I 2008 vurderede [virksomhed1], at der var en overtallighed, der skulle reguleres. Pilotforeningen var enig i reguleringsmetoden, der gik ud på, at piloter, der kunne, skulle gå på pension. Hele efteråret 2008 forhandlede pilotforeningen med [virksomhed1] om effektiviseringer, således at [virksomhed1] i begyndelsen af 2009

4 kunne levere et tilfredsstillende regnskab. Pilotforeningen skrev under på resultatet i december Der skulle håndteres 400 piloter. Det sværeste var at komme overens om en overtallighedsordning, som de var trygge ved. Cirka 160 piloter fik en stimuleret førtidspensionsordning. De fik 2 ekstra månedslønninger i 3 år oven i førtidspensionen. En trinvis raket om LOA (Leave of absence) var så stimuleret. Man mistede ikke pensionsindbetalinger. Man ønskede at stimulere folk til at arbejde på deltid. Der var så net med omskoling, hvis folk ville søge væk. Restovertallighed skulle håndteres efter de gældende regler, dvs. opsigelse. I juni 2009 kom pilotforeningen i strid med [virksomhed1] om disse opsigelser, som pilotforeningen havde håbet at kunne undgå. Pilotforeningen var uenig med [virksomhed1] om metoderne. Pilotforeningen syntes, at der skulle have været bevilget mere deltid. [virksomhed1] vandt sagen. [virksomhed1] kunne kun opsige i overensstemmelse med senioritetslisten. Det var fortsat hjerteblod. Forevist ekstrakten, side 82, Kvalifikations senioritetsbestemmelser i overenskomsten, forklarede han, at det er det, der gælder. I 2008 aftalte pilotforeningen med [virksomhed1] helt ekstraordinært, at dem, der havde optjent fuld pension, skulle gå på pension. Det var for at undgå, at unge piloter måtte tage til udlandet. De ældre havde vidst fra starten af ansættelsen, at de skulle gå som 60 årige med fuld pension. I 2009 skete der opsigelser i henhold til overenskomsten. Han har ingen erindring om, at det har været drøftet, at det var aldersdiskriminerende at følge senioritetslisten. [person7] har forklaret, at han startede i 1988 fra 1992 frem til 2000 var involveret i pilotforeningen i forskellige roller. Han sad i bestyrelsen. Det sidste år var han formand. I 2001 til 2006 var han i [virksomhed1]' HR afdeling. På baggrund af 9/11 blev han bedt om at påtage sig dette job. Han var er fortsat aktiv pilot. Han arbejdede fra 2006 til 2008 uden for [virksomhed1], men fløj stadig deltids. Han kom tilbage kom til at beskæftige sig med allokering af fly i perioden 2008 til I foråret 2011 blev han ansat til at dimensionere personalet i ressourceoptimeringsafdelingen. En omskoling af en pilot koster fra kr. til kr. incl. produktionstab i form af løn. Halvdelen er nok løntab til elev instruktør. Resten er direkte omkostninger såsom leje af simulator. Han har forhandlet på begge sider af bordet. Han kom fra Flyvevåbnet, hvor han havde været i 10 år. Han kendte reglerne, da han blev ansat. De gjaldt for hver rekrutteringsomgang. Han blev ansat tidligt, men havnede som nr. 62, da 50 piloter, som blev ansat efter ham, kom foran ham på listen. Sådan var det bare. Pilotforeningen holdt fast i dette princip. Der blev lavet nle små justeringer, i relation til datoer, men ikke i relation til selve princippet. Mens han var i bestyrelsen, overvejede man ikke ændring, men man anså princippet for fair. De ældste kunne nå at få en karriere en pension. Det oplevedes som en højere retfærdighed. Han var væk fra [virksomhed1] fra 2006 til 2008, hvor man begyndte at forhandle [...]. I 2009 var han med til at sætte fly på jorden lave et mindre trafikprram. Man kunne ikke forudse, at der ville blive behov for nyansættelser. Omkostningerne skulle hele tiden tilpasses. Sommerprrammet gøres typisk færdigt i september det foregående år. Der er typisk måneders planlægningstid. Der er en 18 måneders cyklus for omskoling. Man begyndte at ansætte i 2011, selv om ekspansionen først ville komme senere. Der blev lavet en ny ordning for dimensionering af personalet. Ordningen giver mulighed for at købe fridage hos piloterne på frivillig basis, hvilket reducerede antallet af tilkaldevagter. Forevist bilag G forklarede han, at det er en kombiliste fra 23. marts 1997 vedrørende [virksomhed1] Commuter [virksomhed2] fra ansættelsesåret 1997 til Hvis der var en kaptajnstilling, fik den, der stod øverst på kombilisten, stillingen. I [virksomhed3] havde man en tilsvarende liste. De blev inspireret af denne liste, da kombilisten blev lavet. Pilotforeningen organiserede piloterne i begge selskaber. Listen blev lavet for at koordinere mellem de to selskaber. Det ældre system var ikke i orden. [virksomhed1] Commuter kunne blive tømt, hvis der ikke blev lavet en sådan ordning på grund af "for tur". Medarbejderne kom på en fælles liste, således at, hvis der kom en kaptajnstilling, blev den ikke tildelt efter selskab, men efter anciennitet på listen. Alle [virksomhed1] Commuter piloter ansat i 1997 blev indplaceret i rekrutteringsorden 1997 til 1998, som blev en kæmpeårgang. De med gult markerede ville være blevet opsagt, selv om man havde anvendt ansættelsesdatoen. Parternes synspunkter. Sagsøger har i påstandsdokument af 13. november 2012 anført følgende: "... Betalingspåstanden Til støtte for de nedlagte betalingspåstande gøres det overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ligebehandlingsnævnets afgørelser af 22. september 2010, hvorefter sagsøgerne hver er berettiget til en godtgørelse på kr (bilag 1 bilag 4). Til støtte herfor gøres i første række gældende, at Ligebehandlingsnævnet med rette har fundet, at sagsøgerne i forbindelse med deres opsigelse som piloter hos [virksomhed1] blev udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2 beskæftigelsesdirektivets artikel 2, stk. 2, litra a). Ved opsigelserne af sagsøgerne i december 2009 (bilag 5 8) var der alene behov for at afskedige en del af rekrutteringsåret 1998/1999. [virksomhed1] lagde i den forbindelse senioritetslisten til grund, jf. overenskomstens A (bilag 9), opsagde piloter heriblandt sagsøgerne der alene som følge af deres relativt yngre alder på ansættelsestidspunktet, var placeret nederst på senioritetslisten. Anvendelsen af senioritetslisten indebar med andre ord, at sagsøgerne blev afskediget grundet deres alder, idet de alene på grund af deres relativt yngre alder på ansættelsestidspunktet var placeret lavere på senioritetslisten end ældre kolleger ansat efter sagsøgerne i samme rekrutteringsår. Det gøres gældende, at [virksomhed1]' anvendelse af senioritetslisten som grundlag for opsigelsen af sagsøgerne ikke er et neutralt kriterium, jf. definitionen på indirekte forskelsbehandling i lovens 1, stk. 3, men tværtimod er "uadskilleligt forbundet med arbejdstagernes alder", jf. præmis 23 i EU domstolens afgørelse i sag C 499/08 Ole Andersen, følgelig udgør direkte forskelsbehandling på grund af alder. Ovenstående er i overensstemmelse med Ligebehandlingsnævnets afgørelser af sagsøgernes sager. Af de fire afgørelser fremgår bl.a.: (bilag 1 4, s. 7f): "Indklagede har i forbindelse med afskedigelsen kun afskediget en del af de piloter, der en del af klagers rekrutteringsår. Det betyder, at alderskriteriet er indgået i vurderingen, da indklagede har afskediget de medarbejdere, der stod nederst på listen, idet de var de yngste medarbejdere indenfor det pågældende rekrutteringsår. Det er Ligebehandlingsnævnets vurdering, at klager herved er blevet udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder."

5 Direkte forskelsbehandling er ulovligt efter forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1, kan modsat indirekte diskrimination ikke begrundes under hensyn til et sagligt formål, jf. således forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2 stk. 3. Undtagelsen til forbuddet for så vidt angår aldersdiskrimination efter forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3 finder ikke anvendelse i denne sag, allerede fordi der i sagen ikke er tale om, at overenskomsten anvender en sagligt fastsat aldersgrænse. Af bestemmelsens forarbejder, jf. FT (1. samling), Tillæg A s. 2708, fremgår bl.a., at adgangen til at tillade ulige behandling på grund af alder kun kan tillades, "hvis denne ulige behandling er objektivt rimeligt begrundet i et legitimt formål indenfor rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses arbejdsmarkeds erhvervsuddannelsespolitiske mål, hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige nødvendige [...] Det er dermed overenskomstparternes ansvar at sikre, at en evt. ulige behandling begrundet i alderskriteriet kan begrundes objektivt rimeligt. [...J Er en afialebestemmelse ikke objektivt rimeligt begrundet i et legitimt formål vil den være ugyldig, jf. sr 5a, stk. 1". Senioritetslistens alderskriterium, der ifølge svarskriftets pkt er begrundet i "et simpelt ønske om at foretage en selektering af medarbejderne", opfylder helt åbenbart ikke kriterierne i forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3. [virksomhed1] har derfor handlet i strid med forskelsbehandlingslovens 2 ved at opsige sagsøgerne på baggrund af senioritetslistens alderskriterium. Det påhviler derfor [virksomhed1] at betale en godtgørelse, jf. forskelsbehandlingslovens 7. Hertil bemærkes, at det er uden betydning, at [virksomhed1]' anvendelse af senioritetslisten i forbindelse med opsigelsen af sagsøgerne skete i overensstemmelse med den overenskomst, som [virksomhed1] havde indgået med sagsøgernes interesseorganisation. Det skyldes, at sagsøgernes interesseorganisation ikke har råderet over sagsøgernes grundlæggende rettigheder efter EU retten, ikke på sagsøgernes vegne kan give afkald på disse rettigheder. For så vidt angår det sagsøgte anførte om artikel 28 i EUs charter om grundlæggende rettigheder, anser sagsøger det som et selvfølgeligt almindeligt anerkendt forhold, at arbejdsgivere de forhandlingsberettigede organisationer kan indgå aftaler på medlemmers vegne. Det er imidlertid helt afgørende, at sådanne aftaler, jf. artikel 28, indgås "i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen national lovgivning praksis ". Der er derfor lige så selvfølgeligt, at de pågældende organisationer arbejdsgivere ikke kan indgå aftaler i strid med den enkelte lønmodtageres grundlæggende individuelle rettigheder efter fællesskabsretten national lovgivning. Endvidere gør sagsøgerne gældende, at nærværende sag i ikke angår, hvorvidt selve afskedigelsesrunden var sagligt begrundet. Årsagen er, at udvælgelsen af medarbejderne under afskedigelsesrunden konkret blev gennemført på et ulovligt grundlag, hvorfor det gøres gældende, at sagsøgtes økonomi mv. i perioden op til afskedigelserne af sagsøgerne er uden betydning for afgørelsen af denne sag. Det som skal prøves i denne sag er med andre ord, den valgte fremgangsmåde ved afskedigelserne af sagsøgerne, ikke den bagvedliggende årsag. Det er derfor så uden betydning for sagen, hvorvidt en eller flere af sagsøgerne rent hypotetisk alligevel var blevet afskediget, såfremt sagsøgte havde valgt at foretage afskedigelserne på baggrund af eksempelvis piloternes ansættelsesdato. Det afgørende er, at de konkrete afskedigelser af sagsøgerne reelt alene var begrundet i de fire piloters relativt yngre alder inden for deres rekrutteringsår. For det tilfælde, at retten måtte finde, at opsigelsen af sagsøgerne ikke udgjorde direkte diskrimination, gøres det i anden række gældende, at sagsøgerne i forbindelse med deres opsigelse som piloter hos [virksomhed1] blev udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af alder, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3 beskæftigelsesdirektivets artikel 2, stk. 2, litra b). Anvendelse af senioritetslisten i forbindelse med afskedigelse af en del af et rekrutteringsår vil utvivlsomt stille yngre personer ringere end andre, jf. lovens 1, stk. 3, idet yngre personer er placeret nederst på listen derfor afskediges før en ældre kollega i samme rekrutteringsår, uanset at den yngre kollega rent faktisk har været ansat længst. [virksomhed1] har således ved opsigelsen af sagsøgerne, handlet i strid med forskelsbehandlingslovens 2, medmindre anvendelsen af senioritetslisten den ugunstige listeplacering af yngre medarbejdere kan anses for objektivt begrundet i et sagligt formål, midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige nødvendige, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3, sidste led. Efter forskelsbehandlingslovens 7a påhviler det [virksomhed1] at dokumentere, at den forskelsbehandling af sagsøgerne, der uomtvisteligt har fundet sted, var objektivt begrundet i et sagligt forhold, at kravet om proportionalitet var opfyldt. Det gøres gældende, at [virksomhed1] ikke har løftet denne bevisbyrde. For det første har [virksomhed1] ikke påvist, at opsigelsen af sagsøgerne var objektivt begrundet i et sagligt formål. For det andet har [virksomhed1] ikke påvist, at opsigelsen af sagsøgerne var egnet nødvendig (proportional) til varetagelse af et eventuelt sagligt formål. Selv hvis retten måtte bedømme opsigelsen af sagsøgerne som et tilfælde af indirekte diskrimination, vil konsekvensen således under alle omstændigheder være, at [virksomhed1] handlede i strid med forskelsbehandlingslovens 2 ved at opsige sagsøgerne, der herefter har krav på en godtgørelse, jf. ovenfor. Udmålingen af godtgørelserne Det gøres overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ligebehandlingsnævnets skøn over, at godtgørelsen for hver af sagsøgerne bør udgøre et beløb på kr Der må herved navnlig lægges vægt på, at der er tale om en grov overtrædelse i form af direkte forskelsbehandling på grund af alder, der efter forskelsbehandlingsloven ikke kan begrundes under henvisning til et sagligt formål. Det kan i den forbindelse ikke tillægges nen betydning, at sagsøgerne efterfølgende har faet tilbud om genansættelse hos [virksomhed1], at tre af sagsøgerne er blevet genansat. Det skyldes, at opsigelserne uanset dette har haft fuld effekt, derved at sagsøgerne som følge af opsigelserne blev nødt til at antage nye stillinger tre af dem i [...] i den forbindelse måtte forpligte sig overfor nye arbejdsgivere ved indgåelse af aftale om bond (bilag 20 25). De tre genansatte piloter, [person4], [person3] [person2] måtte i forbindelse med genansættelsen afholde udgifter til henholdsvis [virksomhed5] DAT ([...]) i form af betaling af bonds på henholdsvis USD for [person2]s [person4]s vedkommende, kr for [person3]s vedkommende. Betalingen af bonds skulle kompensere deres arbejdsgivere for udgifter afholdt til omskoling til nye flytyper. Omskolingen er uden betydning for de genansatte piloters nuværende flyvninger. Hertil kommer, at samtlige fire sagsøgere har afholdt udgifter til flytning, har lidt et pensionstab udover de økonomiske udfordringer ved et jobskifte har måttet håndtere de betydelige familiemæssige psykiske udfordringer, som en fyring medfører. Vedrørende sagsøgerne [person4], [person1] [person2], bemærkes særskilt, at flytningerne til [...] i sagens natur har medført ikkeubetydelige udgifter. Sagsøgeren [person1] er desuden fortsat bosiddende i [...], uanset at han ønsker at vende tilbage til [virksomhed1].

6 I oktober 2011 takkede [person1] således så ja til muligheden for at vende tilbage til [virksomhed1] med virkning fra den 1. maj 2012, idet hans bond på dette tidspunkt var nedskrevet til lidt under halvdelen af det oprindelige beløb på USD. Der blev imidlertid ikke oprettet nen stillinger på baggrund af tilbuddet (bilag 27). I forhold til sagsøgernes pensionstab skal det fremhæves, at sagsøgtes pensionsordning (bilag 18), er indrettet på en sådan måde, at den enkelte pilot først optjener ret til fuld pension efter 30 års ansættelse i [virksomhed1] hvorfor opsigelsen fra [virksomhed1] for de genansatte piloter har medført en øget risiko for, at de ikke kan nå at optjene retten til fuld pension. På tilsvarende måde er tidspunktet for muligheden for fratræden med fuld pension så blevet udskudt. Sagsøgerne [person4], [person1] [person2] blev ikke tilbudt en pensionsordning i forbindelse med deres ansættelse i [virksomhed5]. [person3] var i den periode han var ansat hos DAT ([...]), omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning svarende til 8 % af den årlige løn. Han var alene omfattet af denne ordning i fire måneder. Det gøres derfor gældende, at ingen af sagsøgerne i forbindelse med deres ansættelse uden for [virksomhed1] er blevet kompenseret for det anciennitetstab, der er styrende for deres ret til pension hos sagsøgte. I tillæg til ovenstående gøres det endvidere gældende, at der ikke er net retligt grundlag for at nedsætte godtgørelserne med henvisning til, at anvendelsen af senioritetslisten er sket i overensstemmelse med en overenskomst indgået med sagsøgernes fagforbund. Til støtte herfor gøres navnlig gældende, at sagsøgerne selvsagt ikke har kunnet indrette sig på, at deres relative alder inden for deres rekrutteringsår mere end 10 år efter deres ansættelse ville danne grundlag for en ulovlig afskedigelse. Ligeledes har ingen har ingen af sagsøgerne haft nen individuel mulighed for at øve indflydelse på indrettelsen af senioritetslisten. Videre gøres det gældende, at sagsøgte, uanset Ligebehandlingsnævnets klare afgørelser i sagsøgernes en række lignende sager, ikke har bragt anvendelsen af senioritetslisten til ophør. De tre genansatte sagsøgere, [person4], [person3] [person2] er derfor i dag indplaceret på senioritetslisten efter helt samme principper som var gældende forud for afskedigelsen. Der er blandt sagens parter enighed om, at indplaceringen på senioritetslisten fortsat er styrende for en lang række ansættelsesmæssige dispositioner, herunder spørgsmål om forfremmelse, tjenestested afskedigelse. Såfremt en ansøgning om at komme i betragtning til eksempelvis en kaptajnstilling (bilag 26) eller en ændring af tjenesteordning, fremsættes i konkurrence med ældre piloter inden for samme rekrutteringsår, vil senioritetslisten automatisk medføre, at stillingen tildeles en ældre kollega. De tre genansatte sagsøgere er efter genansættelsen alle tjenestegørende på den såkaldte Transportordning ud af Stockholm, hvilket indebærer mindre gunstige arbejdsbetingelser end før afskedigelsen. De genansatte sagsøgere har således hjembase i København, men foretager flyvninger med start landing i Stockholm, hvorfra deres tjeneste så planlægges afvikles. De pågældende piloter skal selv afholde omkostningerne forbundet med overnatning i Stockholm, samt foretage rejsen til/fra Stockholm i fritiden. Transportordningen er nærmere beskrevet i bilag 9 som tillæg til overenskomstens pkt Til sammenligning er eksempelvis sagsøgernes pilotkollega, [person9], der er født i 1962 men ansat i samme rekrutteringsår som sagsøgerne, i dag tjenestegørende i main segmentet med base i København, hvorfra hans tjeneste så planlægges afvikles. Årsagen hertil er, at tilbud om ansættelse i Main segmentet tilbydes piloterne efter deres placering på senioritetslisten. [person9]s højere alder, dermed gunstigere placering på senioritetslisten, er så årsagen til, at han i modsætning til sagsøgerne aldrig har været sagt op. Således medfører den fortsatte anvendelse af senioritetslisten så, at de genansatte sagsøgere står dårligere ved en eventuel fremtidig afskedigelsesrunde indenfor deres rekrutteringsår. Til støtte for at godtgørelserne må udmåles på et højt niveau, gøres det på ovenstående baggrund afslutningsvist gældende, at det EUretlige effektivitetsprincip såvel som det EU retlige proportionalitetsprincip tilsiger, at retten håndhæver de godtgørelseskrav, som et enigt Ligebehandlingsnævn anså for passende. Anciennitetspåstanden Til støtte for de af [person2], [person3] [person4] nedlagte påstande vedrørende opgørelsen af deres [virksomhed1] anciennitet, gøres det gældende, at de foretagne fradrag i [virksomhed1] ancienniteten i perioden fra den 30. november til genansættelse fandt sted, i sig selv udgør en forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, idet de genansatte piloter som en konsekvens af deres afskedigelse på grund af alder, ikke nyder samme fordele, som de gjorde forud for deres uretmæssige afskedigelse, som deres ældre kollegaer ansat i samme rekrutteringsår fortsat nyder. De tre genansatte sagsøgere er således i dag stillet dårligere i forhold til visse personalegoder (jubilæumsanciennitet IDbilletrettigheder) end før afskedigelsen, idet der efter genansættelsen er sket en reduktion af deres [virksomhed1] anciennitet, der nu er opgjort med et tillæg af den tid, de pågældende har været beskæftiget uden for [virksomhed1]. Således er der for [person2]s vedkommende sket en fremskrivning af [virksomhed1] ancienniteten fra den 30. september 1998 (bilag 11) til den 29. januar 1999 (bilag 16) For [person3]s vedkommende er der sket en fremskrivning fra den 22. april 1998 (bilag 12) til den 30. august 1998 (bilag 15) For [person4]s vedkommende er fremskrivningen sket fra den 30. september 1998 (bilag 13) til den 28. februar 1999 (bilag 17). Det gøres gældende, at ingen af de afskedigede piloter havde forladt [virksomhed1], såfremt de ikke var blevet uretmæssigt afskediget. Den efterfølgende reduktion af [virksomhed1] ancienniteten i forbindelse med genansættelsen, er således alene en konsekvens af den af sagsøgeren udøvede forskelsbehandling på grund af alder. Efter forskelsbehandlingslovens 5a kan bestemmelser i individuelle eller kollektive aftaler overenskomster i virksomheders interne reglementer m.v., der strider mod princippet om ligebehandling erklæres ugyldige eller ændres. Det gøres derfor gældende, at de fradrag i [virksomhed1] ancienniteten, som blev foretaget i forbindelse med genansættelsen af [person2], [person3] [person4], skal ændres, således at deres oprindelige ansættelsesdato lægges til grund for opgørelsen af [virksomhed1] ancienniteten, jf. forskelsbehandlingslovens 5a. Den af sagsøgte selvstændigt nedlagte anerkendelsespåstand I forhold til den af sagsøgte nedlagte anerkendelsespåstand påstås frifindelse Anerkendelsespåstanden som formuleret i processkrift A er reelt en påstand gående på, at sagsøgerne skal anerkende, at de inden for deres rekrutteringsår behandles ringere end deres ældre kollegaer alene på grund af deres relativt yngre alder. Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det derfor gældende, at sagsøgerne ikke kan tilpligtes at anerkende en ulovlig direkte forskelsbehandling på grund af alder..." De sagsøgte har i påstandsdokument af 14. november 2012 anført følgende: " Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det gældende,

7 at afskedigelserne af sagsøgerne ikke var udtryk for direkte forskelsbehandling, men derimod forindirekte forskelsbehandling, at der er tale om lovlig indirekte forskelsbehandling, idet det anvendte kriterium om opsigelse i henhold til den overenskomstfastsatte senioritetsliste blev indført i overenskomsten, før aldersdiskrimination var forbudt, at senioritetslisten i øvrigt har reguleret en lang række forhold under hele ansættelsen, herunder karriereforhold, tildeling af ferie, flyveønsker, genansættelse mv., således etablerer en legitim rangorden for tildeling af forskellige goder, al senioritetslisten må opretholdes så i forbindelse med opsigelse begrundet i virksomhedens forhold, det er muligt at opretholde denne overenskomstfastsatte aldersgrænse i medfør af forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 3, idet det af hensyn til et indrettelsessynspunkt er objektivt rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige nødvendige. 2.2 Til støtte for den nedlagte subsidiære påstand for så vidt angår betalingspåstandene gøres det gældende, at der som følge af overtallighed forelå en driftsmæssig begrundelse for de foretagne afskedigelser således et sagligt afskedigelsesgrundlag, at overtallighedssituationen som det er sædvanligt på det danske arbejdsmarked blev håndteret efter overenskomsten indgået med sagsøgernes faglige organisation i henhold til aftale med denne, at en eventuel godtgørelse må udmåles på baggrund af det EU retlige effektivitetsprincip, der d ikke tilsiger en godtgørelse så stor som udmålt i Ligebehandlingsnævnet, at den ved Ligebehandlingsnævnet tilkendte godtgørelse under alle omstændigheder ikke er proportional med sagsøgtes forseelse i lyset af baggrund, at der, såfremt der tilkendes nen form for godtgørelse, må tilkendes godtgørelse af principalt symbolsk størrelse subsidiært i hvert fald væsentlig lavere størrelse end påstået, idet det er åbenbart, at den procedure, som sagsøgte har fulgt, som er sket efter aftale med [...forening], ikke har været udtryk for chikane eller anden form for forsøg på at skade indstævnte. 2.3 Det gøres yderligere gældende, at der særligt for så vidt angår sagsøgerne [person4] [person2] principalt ikke er grundlag for at tilkende de pågældende sagsøgere en godtgørelse, idet de så var blevet sagt op, hvis opsigelserne var blevet gennemført baseret på ansættelsesdato, subsidiært at der under alle omstændigheder ikke er grundlag for at tilkende en godtgørelse svarende til de øvrige sagsøgere. 2.4 Til støtte for den af sagsøgte nedlagte selvstændige påstand vedrørende senioritetslisten gøres de i punkt 2.1 anførte anbringender gældende. Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. Rettens begrundelse afgørelse. Retten finder, at afskedigelsen af [person1], [person2], [person3] [person4] i henhold til den omhandlede senioritetsbestemmelse i er udtryk for direkte forskelsbehandling af sagsøgerne i strid med forbudet i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1, stk. 2. Retten har herved lagt vægt på, at det alene var de pågældendes alder, der var afgørende for, at det var dem, der blev afskediget ikke deres ældre kolleger, som var ansat i samme "rekrutteringsomgang". [person1], [person2], [person3] [person4] er således alene på grund af deres alder blevet behandlet ringere end deres ældre kolleger i samme "rekrutteringsomgang". Det er uden betydning herfor, at senioritetsbestemmelsen er en del af det overenskomstgrundlag, som de pågældendes egen fagforening havde forhandlet på plads med de sagsøgte, jf. herved ligebehandlingsdirektivets artikel 16 Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder artikel Da nærværende sag ikke vedrører fastsatte eller aftalte aldersgrænser, men aldersbetinget rangordning, finder 5, stk. 3, i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., ikke anvendelse. Afskedigelserne af [person1], [person2], [person3] [person4] er derfor sket i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1, stk. 2, har som følge heraf været uretmæssige. Henset til grovheden af overtrædelsen, herunder at der var tale om uretmæssige afskedigelser med de særdeles vidtgående økonomiske, familiemæssige øvrige personlige konsekvenser, som afskedigelserne har haft for dem, findes [person1], [person2], [person3] [person4] i medfør af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 7, stk. 1, at burde tillægges en økonomisk kompensation, der skønsmæssigt passende kan fastsættes i overensstemmelse med det af Ligebehandlingsnævnet fastsatte beløb på kr. Genansættelsen af [person4], [person3] [person2] den forventede genansættelse af [person1] findes, henset til de ovennævnte konsekvenser, ikke at kunne ændre herved. De sagsøgte har vedrørende [person4] [person2] gjort gældende, at disse så var blevet sagt op, hvis opsigelsen var blevet gennemført baseret på ansættelsesdato. Da afskedigelserne er sket med henvisning til senioritetsbestemmelsen ikke med henvisning til ansættelsesdato, finder retten ikke grundlag for som påstået af de sagsøgte at undlade at tilkende de pågældende en godtgørelse eller at reducere denne. Da afskedigelserne er sket i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1, stk. 2, findes ancienniteten for [person4], [person3] [person2] at burde opgøres uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. februar Den af de sagsøgte nedlagte anerkendelsespåstand tages på baggrund af det ovenfor anførte ikke til følge. Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er tilkendt retsafgift kr., et passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand kr. Retten har ved fastsættelsen taget hensyn til sagens værdi, forløb udfald samt på, at sagen har kunnet behandles samlet for [person1], [person2], [person3] [person4]. Thi kendes for ret: De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til [person1] med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til [person2] med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal opgøre [person2]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 01. april De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til [person3] med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker.

8 De sagsøgte skal opgøre [person3]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. februar 2011 De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til [person4] med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal opgøre [person4]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. maj 2011 * * [person1], [person2], [person3] [person4] frifindes for de sagsøgtes påstand om, at de tilpligtes at anerkende, at sagsøgte er berettiget til at indplacere dem på senioritetslisten primært efter ansættelsesdato sekundært efter fødselsdato. De sagsøgte skal endvidere betale sagens omkostninger til sagsøger, Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for [person1], [person2], [person3] [person4], med kr. De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8a. * * afsnittet er fjernet, idet det ved en fejl var skrevet to gange. Berigtiget efter retsplejelovens 221.

Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr. 525.000,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker.

Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr. 525.000,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Københavns Byret DOM Afsagt den 17. december 2012 i sag nr. BS 26B-5312/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretari som mandar for A, B, C og D mod Scandinavian Airlines System- Denmark- Norway- Sweden (SAS-konsortiet)

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)). 17. afd. nr. B-4491-12: 1) Scandinavian Airlines System

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere