Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse"

Transkript

1 UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar for [person1] [person2] [person3] [person4] mod [virksomhed1][virksomhed2] [virksomhed7] [virksomhed8] Senere instans: Østre Landsrets dom af 24. marts 2014 Afsagt af dommer: Lene Sadolin Holst Sagens baggrund parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 27. september 2011, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt [person1], [person2], [person3] [person4] har været udsat for forskelsbehandling som følge af deres alder, i forbindelse med deres afskedigelse fra de sagsøgte, om de som følge heraf har krav på økonomisk kompensation. For såvidt angår [person2], [person3] [person4], der alle er genansat i de sagsøgte, drejer sagen sig endvidere om, hvorvidt deres anciennitet i de sagsøgte skal opgøres uden fradrag af tiden fra afskedigelsen til genansættelsen. Sagsøger har nedlagt følgende påstande: Sagsøgte tilpligtes til [person1] at betale kr , med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes til [person2] at betale kr , med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes at opgøre [person2]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 01. april Sagsøgte tilpligtes til [person3] at betale kr , med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes at opgøre [person3]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. februar 2011 Sagsøgte tilpligtes til [person4] at betale kr , med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes at opgøre [person4]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. maj 2011 De sagsøgte har nedlagt følgende påstande: Principalt over for samtlige sagsøgernes påstande: Frifindelse Subsidiært over for samtlige sagsøgernes betalingspåstande: Frifindelse mod betaling af et mindre beløb end påstået af sagsøgerne. 1.2 Derudover nedlægger sagsøgte følgende selvstændige påstand: Sagsøgerne tilpligtes at anerkende, at sagsøgte er berettiget til at indplacere sagsøgerne på senioritetslisten primært efter ansættelsesdato sekundært efter fødselsdato. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Oplysningerne i sagen. Sagsøger, Ligebehandlingsnævnet, har den 22. september 2010 truffet afgørelse i [person1]s, [person2]s, [person3]s [person4]s sager. Ligebehandlingsnævnet har i afgørelser, der vedrørende det i nærværende sag omhandlede, er enslydende, anført blandt andet følgende: "...Det er Ligebehandlingsnævnets vurdering, at klager herved er blevet udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder. Ligebehandlingsnævnet finder ikke, at forskelsbehandlingslovens bestemmelse om opretholdelsen af gældende aldersgrænser i kollektive aftaler til trods for forbuddet mod forskelsbehandling, finder anvendelse i sagen, da den ikke omhandler "gældende aldersgrænser fastsat i overenskomst", i den i forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3, nævnte betydning. På denne baggrund finder nævnet, at indklagede arbejdsgiver ved indgåelsen af denne aftale har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven...

2 ...Godtgørelse Klager tilkendes en godtgørelse, der henset til længden af hans ansættelse det i øvrigt oplyste i sagen, passende skønsmæssigt kan fastsættes til kr..." Forklaringer. Der er afgivet forklaring af [person4], [person1], [person5], [person6] [person7]. [person4] har forklaret, at han blev ansat i [virksomhed1] den 30. september Han kom fra gymnasiet gik derefter på [virksomhed1] flyveskole i Roskilde, hvorefter han blev ansat i september Han husker tiden omkring afskedigelsen ret godt. I januar 2009 blev det meddelt, at der var en overtallig situation, at [virksomhed1] ville afskedige i overensstemmelse med senioritetslisten. Han gjorde allerede på dette tidspunkt direktøren for [virksomhed2] opmærksom på, at afskedigelse efter senioritetslisten ville indebære aldersdiskrimination. Hvis han havde været 9 år ældre, ville han således ikke være blevet afskediget. Han medsagsøger [person1] blev af direktøren inviteret til møde med denne. På dette møde sagde direktøren, at hvis [person4] kunne bevise sin påstand om aldersdiskrimination, ville man tage hensyn til dette. Han ved, at advokat [person8] lavede et notat, der i hovedtræk sagde, at man ikke kunne opsige på tværs af "rekrutteringsomgange" uden at komme i karambolage med forbudet mod aldersdiskrimination. Til at starte med opsagde [virksomhed1] hele den bageste "rekrutteringsomgang", dvs. rekrutteringsomgangen før sagsøgers. Det viste sig ikke at være nok. På dette tidspunkt gjorde han igen ledelsen opmærksom på, at hvis man klippede rekrutteringsomgange over, kom man i karambolage med aldersdiskriminationsforbudet. Der var intet arbejde at få i Danmark. Derfor var han nødt til at søge job i [virksomhed5], der var det eneste flyselskab, der søgte piloter, som accepterede sagsøger medsagsøgte [person1] med det erfaringsgrundlag, de havde. Han var til interviews simulatorprøvning. Inden han startede omskoling i [...], skrev han under på, at han skulle betale for omskolingen, hvis han forlod selskabet inden en vis frist. Han skulle betale en såkaldt bond på dollars. Hans 2 små piger måtte tages ud af børnehave skole. Der var så rejse flytteomkostninger ved den nye ansættelse. Da han blev kontaktet af [virksomhed1] den 3. december 2011 med henblik på genansættelse, tænkte han, at behovet for at afskedige piloter ikke havde været til stede, men at det snarere havde været net regnskabsmæssigt, der havde været baggrunden for afskedigelserne. Han syntes, at det var ærgerligt. Det havde kostet ham dollars, han havde måttet flytte til [...]. Han t mod tilbudet om genansættelse hos [virksomhed1], da han hele sit voksne liv havde været ansat i [virksomhed1]. Endvidere var pensionen ret lukrativ. Han havde alle sine kolleger i [virksomhed1]. Familiemæssigt var det så attraktivt. Børnene kunne komme hjem til bedsteforældrene. Senioritetslisten var fortsat gældende ved hans genansættelse. Alderen var derfor direkte afgørende for, hvilken stilling han blev tilbudt. Hans anciennitet blev forkortet med 5 måneder 28 dage. Det har betydning for blandt andet hans ID rettigheder. Senioritetslisten har endvidere betydning for blandt andet prioriteringen af hans ferie Hans sidste flyvning var 31. august Han fløj første tur for [virksomhed5] den 4. september Han var således fritstillet. Han er medlem af bestyrelsen i [...forening], der er de danske piloters fagforening. [foreningens] holdning til senioritetslisten er, at det er den, der er gældende. De sidste 3 år har han stillet op til valg på at få ændret senioritetslisten. Fagforeningens holdning var, at man ikke kunne lave om på senioritetsprincippet, da det var overenskomstfastsat. Det skyldtes, at de piloter, som havde særlige rettigheder, som udsprang af senioritetslisten, ikke på længere sigt kunne bevare disse. [foreningens] bestyrelse bestod overvejende af ældre kaptajner. Det er hans opfattelse, at arbejdsgiveren er ansvarlig for, at loven overholdes. Han viste advokat [person8]s notat til pilotforeningen, men det ændrede ikke ved deres holdning. I [virksomhed1] Commuter, hvor han startede, arbejdede man ikke med rekrutteringsår. Man blev ikke indplaceret efter rekrutteringsår. Der var en anciennitetsliste. Den havde han ikke net problem med, men han mistede 100 pladser på grund af sin alder, da han blev ansat i [virksomhed1], hvilket han dengang gjorde opmærksom på. Ved overflytning fra [virksomhed1] Commuter til Main fulgtes senioritetslisten. Han har ikke gjort sig overvejelser over, hvor hans situation ville have set ud, hvis der havde været anvendt et anciennitetsprincip i stedet for et senioritetsprincip. Han ved ikke, om pilotforeningen har undersøgt dette. Han har været med i bestyrelsen i 2 måneder. Han betalte en training bond på dollars til [virksomhed5], fordi han fik en omskoling til en Airbus. Han ved ikke, om omskolingen koster dollars eller mindre. Bonden bliver først aktiveret, når man starter omskolingen. Når man har sit final linecheck, aktiveres bonden. Hvis man bliver 24 måneder efter final linecheck, er bonden betalt ud. På det tidspunkt, hvor han forlod [virksomhed5], var det for ham fuld takst. Han ville have haft mulighed for at optjene fuld pension, sådan som det ser ud i dag. Han blev ansat som 22 årig. Fuld pension optjenes efter 30 år. På klagetidspunktet vidste han ikke, hvor længe han ville være ude. Pensionsspørgsmålet er nu irrelevant for ham. [person1] har forklaret, at han startede den 29. juli 1998 i [virksomhed1] Commuter efter uddannelsen på [virksomhed1]' flyveskole, hvor alle 4 sagsøgere startet. Han havde været i [virksomhed1] i 11 V2 år, da han blev opsagt. Opsigelsen var den sværeste tid i hans liv. Han troede ikke rigtig på, at han ville blive afskediget. Han blev stort set på alle fridage ringet op af trafikvagten bedt om at møde, fordi der manglede piloter. Da han blev ringet op af sin chef, var han i chok. Hvis anciennitetsprincippet var blevet anvendt, var han ikke blevet fyret. Han blev alene fyret på grund af sin alder. Han fik ansættelse i [virksomhed5]. Hans hustru var gravid på daværende tidspunkt. De kunne ikke blive i deres lejlighed, hvis han ikke t jobbet i [virksomhed5]. Han startede 2 uger efter [person4] den 18. september Han bestod optagelsesprøven til [virksomhed5]. Han underskrev så et training bond på dollars. Han flyttede hele sin familie til [...]. Da han fik tilbud om genansættelse i [virksomhed1], havde han svært ved at forstå, at man kunne tilbyde ham et job så kort tid efter hans opsigelse,. Han blev meget glad, men han havde ikke økonomi til at betale de dollars til [virksomhed5]. Han ville gerne have været genansat i [virksomhed1]. Forevist ekstrakten, side 221, mailkorrespondance, bekræftede han, at han har bedt [virksomhed1] om genansættelse. Han ønskede at komme tilbage i slutningen af maj 2010, hvor han havde faet et jobtilbud. Dette tilbud blev imidlertid trukket tilbage. Han er derfor fortsat ansat i [virksomhed5]. Han savner sine kolleger hver dag. Hans børn savner deres bedsteforældre hver eneste dag. Hans hustru måtte opsige sit job far stadig sværere ved at få job, når de vender tilbage til Danmark. Da daginstitutionerne lukker tidligt i [...], kan hans hustru ikke arbejde. Han har så tabt mange penge på sin pension på grund af den måde, som pensionen er opbygget på. [person5] har forklaret, at hun er uddannet jurist advokat. Hun har været ansat i sagsøgte siden Hun var ude i 6 7 måneder hos [virksomhed4]. Siden 1. august 2009 har hun været forhandlingschef i sagsøgte. [virksomhed1] er et skandinavisk flyselskab, som har medarbejdere i Norge, Danmark Sverige. Piloterne har en fælles overenskomst på tværs af landene. Den er udfærdiget på svensk, men gælder alle piloter. De øvrige medarbejdergrupper har nationale overenskomster. Udgangspunktet er, at det er svensk ret, der gælder ved fortolkning. Men den nationale lovgivning gælder i de enkelte lande. Forevist ekstrakten, side 282, om krisen i [virksomhed1], forklarede hun, at man forsøgte at forhandle nle besparelser ind i

3 overenskomsterne i december Der blev aftalt et tjenestegøringsbilag, der indebar, at hver pilot kunne flyve mere. Der blev så sat nle fly på jorden. Det skulle ske hen over Det ville blive fra sommerprrammets start. Det ville på grund af forskellige planlægningsmæssige forhold tage nen tid, inden det aftalte kunne træde i kraft. Der var så afskedigelser i sommeren Her afskedigede man de piloter, der var pensionsberettigede. Grunden til at man kunne genansætte piloter i december 2010 var, at der var sket ændringer i markedet, som gjorde, at man kunne sætte flere fly ind. Der var fortsat underskud. Det er ikke hende, der vurderer, om der kan ske genansættelse. Der var så andre flyselskaber, der satte fly på jorden i denne perioden. Forevist ekstrakten, side 107, materiale om [...] 12. februar 2009, forklarede hun at hun ikke var ansat på dette tidspunkt. Hele planen hed [...]. Pilotforeningen har ikke haft indvendinger mod senioritetslisten. I de tilfælde, hvor dette princip ikke er fulgt, er der indgået særskilte aftaler herom. Der har været en retssag i Sverige. Den handlede om håndtering af en situation, hvor der var arbejdsmangel, herunder om der skulle gives mere orlov. Dommen sagde, at opsigelse på grundlag af senioritetslisten var i orden. Det er hendes vurdering, at senioritetslisten for piloternes deres fagforeninger er net af det helligste, der findes i [virksomhed1]. Samme principper anvendes i en lang række flyselskaber verden over. Alle er lige. Det giver ansættelsestryghed at følge listen. Hun mener, at det er i pilotforeningernes interesse at have senioritetslisten. Fra et arbejdsgiversynspunkt ville det være mere attraktivt at kunne vælge den bedste mand. Forevist ekstrakten, side 80, Kvalifikations senioritetsbestemmelser i overenskomsten, forklarede hun, at hun ikke var involveret i forhandlingerne vedrørende dette. Hun ved derfor ikke, hvorfor der gælder forskellige regler før efter Forevist ekstrakten, side 82, forklarede hun, at hvis man skulle ændre på senioritetslisten, ville man skulle ændre på alle de punkter, som er nævnt. De sagsøgte har cirka 1500 ansatte piloter. De har alle indrettet deres karriere på listen. Kombilisten er en kombination af det gamle [virksomhed1] [virksomhed1] Commuter. Piloter i Danmark har 11 måneders opsigelse. I Norge Sverige har de kun 6 måneder. I Danmark er funktionærlovens regler forhandlet ind. [virksomhed1] ville gerne have 6 måneders opsigelse. Da opsigelserne blev gennemført, overvejede de, om de var nødt til at følge den kollektive overenskomst. De mente ikke, at den var direkte aldersdiskriminerende. Hvis det var indirekte diskriminerende, vurderede de, at det i hvert fald var sagligt begrundet. Man kunne ikke have givet mere LOA (Leave of absence). Det var ikke muligt, da det kunne have omskolingsmæssige dermed økonomiske konsekvenser for [virksomhed1]. Det var derfor deres vurdering, at opsigelser derfor ikke kunne undgås. Der skete så opsigelser i Norge Sverige. De havde forhandlet for at undgå afskedigelser. De havde lavet et bilag, der handlede om, hvordan man skulle håndtere overtallighed frem til slutningen af Først skulle man gå ud med orlov. Herefter skulle man begrænse muligheden for førtidspension. Da dette ikke var tilstrækkeligt, var det de pensionsberettigede. Dernæst måtte man følge overenskomsten. Den konkrete baggrund for at [virksomhed1] kunne genansætte, husker hun ikke. Hun fik besked om, at der kunne ske genansættelse. Det var forholdsvis kompliceret. Genansættelse skulle ske i en bestemt rækkefølge, herunder i samme segment. Det var et puslespil. De fly, der havde stået på jorden, fløj igen. Nle piloter blev ansat i [virksomhed6]. Transportordningen gik ud på, at danske norske piloter selv skulle transportere sig til Stockholm på nle særlige vilkår. [virksomhed6] havde base ud af Kobenhavn. RC er de mindre fly. Main er de lidt større fly. Det er bedst at være i Main på grund af bedre løn pension. [virksomhed1] anciennitet bruges til at tildele ID billetter jubilæumsanciennitet. En pilot får kr. i jubilæumsgratiale efter ansættelse i 25 år. Jubilæumsgratialet udbetales senere, hvis ancienniteten ændres i nedadgående retning. ID rettigheder er en policy, der ensidigt kan tages væk igen. Den pilot med den højeste anciennitet kommer med flyet i tilfælde af knaphed på sæder. Ved afskedigelserne tænkte de over, at der kunne være tale om indirekte aldersdiskrimination, men de mente, at det var sagligt dermed lovligt at opsige. Hun mener faktisk ikke, at de indhentede et juridisk responsum om sagen. Der lå en overenskomst, som de var forpligtet til at følge. De skal følge loven, det vurderede de, at de gjorde. En omskoling koster [virksomhed1] kr., dvs. mere end dollars. Hun ved ikke, hvordan [virksomhed5] beregner deres bonds. [person6] har forklaret, at han er tidligere formand for [...forening]. Han har været pilot hele sit liv. Han har været jagerpilot startede i [virksomhed1] i Han var formand for pilotforeningen fra 2002 til Han var næstformand fra 1999 til Senioritetsliste i [virksomhed1] i alle andre klassiske, ældre flyselskaber er fundamentet i piloternes ansættelse. Man får et nummer, når man starter ansættelsen. Det far nle konsekvenser, som pilotforeningen anser for en fordel. Det er din plads på listen, der afgør, hvornår du bliver kaptajn. Den regulerer din karrierevej din anciennitet i tilfælde af opsigelse. Det er meget væsentligt at bygge tryghed op via en sådan liste. Jo ældre du bliver, jo sværere bliver det at få ansættelse i andre selskaber, hvor du så så skal begynde fra bunden. Det er hjerteblod det sidste, fagforeningen vil ændre. Forevist ekstrakten, side 80, Kvalifikations senioritetsbestemmelser i overenskomsten, forklarede han, at det er rekrutteringsåret, der er afgørende. Han ved ikke, hvornår dette blev indført. Det var der i Han oplevede det som hensigtsmæssigt. Det var ikke net, han stillede spørgsmål ved. De fleste piloter kom med en baggrund i Flyvevåbnet. Da han startede, fik han at vide, at hvis du starter i perioden 1. juli til 30. juni, bliver du indplaceret i et bestemt rekrutteringsår. Det var i hans egen interesse, da han så kunne time sin afgang fra Flyvevåbnet på en fair måde. Han udskød således afgangen fra sommeren 85 til foråret 86. Da han blev ansat, var der mange af hans ældre kolleger fra Flyvevåbnet, der så startede. De fik på grund af deres alder højere senioritet end ham. Han fandt dette helt naturligt, da det var dem, han havde lært flyvning af. Man skal være ansat i 30 år i [virksomhed1] for at optjene fuld pension. De fleste blev ansat i 29 års alderen. En mand, der blev ansat i 40 års alderen, kunne ikke nå at optjene fuld pension. En sådan person ville overhale ham på senioritetslisten, men det ville ikke betyde net, da vidnet alligevel ville ende med at overhale ham set i forhold til livslønnen. Dengang arbejdede man til 60 år. Nu er det 65 år. I januar 2005 gik man over til at bruge ansættelsesdato. Det skyldtes, at der kom en ny ligebehandlingslovgivning. Pilotforeningen overvejede ikke at ændre senioritetslisten, da det var hjerteblod. Hvis han havde sagt, at princippet skulle ændres bagud, ville det næppe have været muligt. Man lavede en ny fremadrettet ordning, der var tilpasset lovgivningen. Man vurderede, at der ikke var net forkert i at opretholde det gamle system bagudrettet. [virksomhed1] voksede meget hurtigt på et tidspunkt, der blev startet 3 statslige flyverskoler for at fa nok civilt uddannede piloter. Rekrutteringsbasen blev ændret. Ræsonnementet blev et andet. Antallet af piloter er blevet reduceret. I 2008 vurderede [virksomhed1], at der var en overtallighed, der skulle reguleres. Pilotforeningen var enig i reguleringsmetoden, der gik ud på, at piloter, der kunne, skulle gå på pension. Hele efteråret 2008 forhandlede pilotforeningen med [virksomhed1] om effektiviseringer, således at [virksomhed1] i begyndelsen af 2009

4 kunne levere et tilfredsstillende regnskab. Pilotforeningen skrev under på resultatet i december Der skulle håndteres 400 piloter. Det sværeste var at komme overens om en overtallighedsordning, som de var trygge ved. Cirka 160 piloter fik en stimuleret førtidspensionsordning. De fik 2 ekstra månedslønninger i 3 år oven i førtidspensionen. En trinvis raket om LOA (Leave of absence) var så stimuleret. Man mistede ikke pensionsindbetalinger. Man ønskede at stimulere folk til at arbejde på deltid. Der var så net med omskoling, hvis folk ville søge væk. Restovertallighed skulle håndteres efter de gældende regler, dvs. opsigelse. I juni 2009 kom pilotforeningen i strid med [virksomhed1] om disse opsigelser, som pilotforeningen havde håbet at kunne undgå. Pilotforeningen var uenig med [virksomhed1] om metoderne. Pilotforeningen syntes, at der skulle have været bevilget mere deltid. [virksomhed1] vandt sagen. [virksomhed1] kunne kun opsige i overensstemmelse med senioritetslisten. Det var fortsat hjerteblod. Forevist ekstrakten, side 82, Kvalifikations senioritetsbestemmelser i overenskomsten, forklarede han, at det er det, der gælder. I 2008 aftalte pilotforeningen med [virksomhed1] helt ekstraordinært, at dem, der havde optjent fuld pension, skulle gå på pension. Det var for at undgå, at unge piloter måtte tage til udlandet. De ældre havde vidst fra starten af ansættelsen, at de skulle gå som 60 årige med fuld pension. I 2009 skete der opsigelser i henhold til overenskomsten. Han har ingen erindring om, at det har været drøftet, at det var aldersdiskriminerende at følge senioritetslisten. [person7] har forklaret, at han startede i 1988 fra 1992 frem til 2000 var involveret i pilotforeningen i forskellige roller. Han sad i bestyrelsen. Det sidste år var han formand. I 2001 til 2006 var han i [virksomhed1]' HR afdeling. På baggrund af 9/11 blev han bedt om at påtage sig dette job. Han var er fortsat aktiv pilot. Han arbejdede fra 2006 til 2008 uden for [virksomhed1], men fløj stadig deltids. Han kom tilbage kom til at beskæftige sig med allokering af fly i perioden 2008 til I foråret 2011 blev han ansat til at dimensionere personalet i ressourceoptimeringsafdelingen. En omskoling af en pilot koster fra kr. til kr. incl. produktionstab i form af løn. Halvdelen er nok løntab til elev instruktør. Resten er direkte omkostninger såsom leje af simulator. Han har forhandlet på begge sider af bordet. Han kom fra Flyvevåbnet, hvor han havde været i 10 år. Han kendte reglerne, da han blev ansat. De gjaldt for hver rekrutteringsomgang. Han blev ansat tidligt, men havnede som nr. 62, da 50 piloter, som blev ansat efter ham, kom foran ham på listen. Sådan var det bare. Pilotforeningen holdt fast i dette princip. Der blev lavet nle små justeringer, i relation til datoer, men ikke i relation til selve princippet. Mens han var i bestyrelsen, overvejede man ikke ændring, men man anså princippet for fair. De ældste kunne nå at få en karriere en pension. Det oplevedes som en højere retfærdighed. Han var væk fra [virksomhed1] fra 2006 til 2008, hvor man begyndte at forhandle [...]. I 2009 var han med til at sætte fly på jorden lave et mindre trafikprram. Man kunne ikke forudse, at der ville blive behov for nyansættelser. Omkostningerne skulle hele tiden tilpasses. Sommerprrammet gøres typisk færdigt i september det foregående år. Der er typisk måneders planlægningstid. Der er en 18 måneders cyklus for omskoling. Man begyndte at ansætte i 2011, selv om ekspansionen først ville komme senere. Der blev lavet en ny ordning for dimensionering af personalet. Ordningen giver mulighed for at købe fridage hos piloterne på frivillig basis, hvilket reducerede antallet af tilkaldevagter. Forevist bilag G forklarede han, at det er en kombiliste fra 23. marts 1997 vedrørende [virksomhed1] Commuter [virksomhed2] fra ansættelsesåret 1997 til Hvis der var en kaptajnstilling, fik den, der stod øverst på kombilisten, stillingen. I [virksomhed3] havde man en tilsvarende liste. De blev inspireret af denne liste, da kombilisten blev lavet. Pilotforeningen organiserede piloterne i begge selskaber. Listen blev lavet for at koordinere mellem de to selskaber. Det ældre system var ikke i orden. [virksomhed1] Commuter kunne blive tømt, hvis der ikke blev lavet en sådan ordning på grund af "for tur". Medarbejderne kom på en fælles liste, således at, hvis der kom en kaptajnstilling, blev den ikke tildelt efter selskab, men efter anciennitet på listen. Alle [virksomhed1] Commuter piloter ansat i 1997 blev indplaceret i rekrutteringsorden 1997 til 1998, som blev en kæmpeårgang. De med gult markerede ville være blevet opsagt, selv om man havde anvendt ansættelsesdatoen. Parternes synspunkter. Sagsøger har i påstandsdokument af 13. november 2012 anført følgende: "... Betalingspåstanden Til støtte for de nedlagte betalingspåstande gøres det overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ligebehandlingsnævnets afgørelser af 22. september 2010, hvorefter sagsøgerne hver er berettiget til en godtgørelse på kr (bilag 1 bilag 4). Til støtte herfor gøres i første række gældende, at Ligebehandlingsnævnet med rette har fundet, at sagsøgerne i forbindelse med deres opsigelse som piloter hos [virksomhed1] blev udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2 beskæftigelsesdirektivets artikel 2, stk. 2, litra a). Ved opsigelserne af sagsøgerne i december 2009 (bilag 5 8) var der alene behov for at afskedige en del af rekrutteringsåret 1998/1999. [virksomhed1] lagde i den forbindelse senioritetslisten til grund, jf. overenskomstens A (bilag 9), opsagde piloter heriblandt sagsøgerne der alene som følge af deres relativt yngre alder på ansættelsestidspunktet, var placeret nederst på senioritetslisten. Anvendelsen af senioritetslisten indebar med andre ord, at sagsøgerne blev afskediget grundet deres alder, idet de alene på grund af deres relativt yngre alder på ansættelsestidspunktet var placeret lavere på senioritetslisten end ældre kolleger ansat efter sagsøgerne i samme rekrutteringsår. Det gøres gældende, at [virksomhed1]' anvendelse af senioritetslisten som grundlag for opsigelsen af sagsøgerne ikke er et neutralt kriterium, jf. definitionen på indirekte forskelsbehandling i lovens 1, stk. 3, men tværtimod er "uadskilleligt forbundet med arbejdstagernes alder", jf. præmis 23 i EU domstolens afgørelse i sag C 499/08 Ole Andersen, følgelig udgør direkte forskelsbehandling på grund af alder. Ovenstående er i overensstemmelse med Ligebehandlingsnævnets afgørelser af sagsøgernes sager. Af de fire afgørelser fremgår bl.a.: (bilag 1 4, s. 7f): "Indklagede har i forbindelse med afskedigelsen kun afskediget en del af de piloter, der en del af klagers rekrutteringsår. Det betyder, at alderskriteriet er indgået i vurderingen, da indklagede har afskediget de medarbejdere, der stod nederst på listen, idet de var de yngste medarbejdere indenfor det pågældende rekrutteringsår. Det er Ligebehandlingsnævnets vurdering, at klager herved er blevet udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder."

5 Direkte forskelsbehandling er ulovligt efter forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1, kan modsat indirekte diskrimination ikke begrundes under hensyn til et sagligt formål, jf. således forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2 stk. 3. Undtagelsen til forbuddet for så vidt angår aldersdiskrimination efter forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3 finder ikke anvendelse i denne sag, allerede fordi der i sagen ikke er tale om, at overenskomsten anvender en sagligt fastsat aldersgrænse. Af bestemmelsens forarbejder, jf. FT (1. samling), Tillæg A s. 2708, fremgår bl.a., at adgangen til at tillade ulige behandling på grund af alder kun kan tillades, "hvis denne ulige behandling er objektivt rimeligt begrundet i et legitimt formål indenfor rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses arbejdsmarkeds erhvervsuddannelsespolitiske mål, hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige nødvendige [...] Det er dermed overenskomstparternes ansvar at sikre, at en evt. ulige behandling begrundet i alderskriteriet kan begrundes objektivt rimeligt. [...J Er en afialebestemmelse ikke objektivt rimeligt begrundet i et legitimt formål vil den være ugyldig, jf. sr 5a, stk. 1". Senioritetslistens alderskriterium, der ifølge svarskriftets pkt er begrundet i "et simpelt ønske om at foretage en selektering af medarbejderne", opfylder helt åbenbart ikke kriterierne i forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3. [virksomhed1] har derfor handlet i strid med forskelsbehandlingslovens 2 ved at opsige sagsøgerne på baggrund af senioritetslistens alderskriterium. Det påhviler derfor [virksomhed1] at betale en godtgørelse, jf. forskelsbehandlingslovens 7. Hertil bemærkes, at det er uden betydning, at [virksomhed1]' anvendelse af senioritetslisten i forbindelse med opsigelsen af sagsøgerne skete i overensstemmelse med den overenskomst, som [virksomhed1] havde indgået med sagsøgernes interesseorganisation. Det skyldes, at sagsøgernes interesseorganisation ikke har råderet over sagsøgernes grundlæggende rettigheder efter EU retten, ikke på sagsøgernes vegne kan give afkald på disse rettigheder. For så vidt angår det sagsøgte anførte om artikel 28 i EUs charter om grundlæggende rettigheder, anser sagsøger det som et selvfølgeligt almindeligt anerkendt forhold, at arbejdsgivere de forhandlingsberettigede organisationer kan indgå aftaler på medlemmers vegne. Det er imidlertid helt afgørende, at sådanne aftaler, jf. artikel 28, indgås "i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen national lovgivning praksis ". Der er derfor lige så selvfølgeligt, at de pågældende organisationer arbejdsgivere ikke kan indgå aftaler i strid med den enkelte lønmodtageres grundlæggende individuelle rettigheder efter fællesskabsretten national lovgivning. Endvidere gør sagsøgerne gældende, at nærværende sag i ikke angår, hvorvidt selve afskedigelsesrunden var sagligt begrundet. Årsagen er, at udvælgelsen af medarbejderne under afskedigelsesrunden konkret blev gennemført på et ulovligt grundlag, hvorfor det gøres gældende, at sagsøgtes økonomi mv. i perioden op til afskedigelserne af sagsøgerne er uden betydning for afgørelsen af denne sag. Det som skal prøves i denne sag er med andre ord, den valgte fremgangsmåde ved afskedigelserne af sagsøgerne, ikke den bagvedliggende årsag. Det er derfor så uden betydning for sagen, hvorvidt en eller flere af sagsøgerne rent hypotetisk alligevel var blevet afskediget, såfremt sagsøgte havde valgt at foretage afskedigelserne på baggrund af eksempelvis piloternes ansættelsesdato. Det afgørende er, at de konkrete afskedigelser af sagsøgerne reelt alene var begrundet i de fire piloters relativt yngre alder inden for deres rekrutteringsår. For det tilfælde, at retten måtte finde, at opsigelsen af sagsøgerne ikke udgjorde direkte diskrimination, gøres det i anden række gældende, at sagsøgerne i forbindelse med deres opsigelse som piloter hos [virksomhed1] blev udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af alder, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3 beskæftigelsesdirektivets artikel 2, stk. 2, litra b). Anvendelse af senioritetslisten i forbindelse med afskedigelse af en del af et rekrutteringsår vil utvivlsomt stille yngre personer ringere end andre, jf. lovens 1, stk. 3, idet yngre personer er placeret nederst på listen derfor afskediges før en ældre kollega i samme rekrutteringsår, uanset at den yngre kollega rent faktisk har været ansat længst. [virksomhed1] har således ved opsigelsen af sagsøgerne, handlet i strid med forskelsbehandlingslovens 2, medmindre anvendelsen af senioritetslisten den ugunstige listeplacering af yngre medarbejdere kan anses for objektivt begrundet i et sagligt formål, midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige nødvendige, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3, sidste led. Efter forskelsbehandlingslovens 7a påhviler det [virksomhed1] at dokumentere, at den forskelsbehandling af sagsøgerne, der uomtvisteligt har fundet sted, var objektivt begrundet i et sagligt forhold, at kravet om proportionalitet var opfyldt. Det gøres gældende, at [virksomhed1] ikke har løftet denne bevisbyrde. For det første har [virksomhed1] ikke påvist, at opsigelsen af sagsøgerne var objektivt begrundet i et sagligt formål. For det andet har [virksomhed1] ikke påvist, at opsigelsen af sagsøgerne var egnet nødvendig (proportional) til varetagelse af et eventuelt sagligt formål. Selv hvis retten måtte bedømme opsigelsen af sagsøgerne som et tilfælde af indirekte diskrimination, vil konsekvensen således under alle omstændigheder være, at [virksomhed1] handlede i strid med forskelsbehandlingslovens 2 ved at opsige sagsøgerne, der herefter har krav på en godtgørelse, jf. ovenfor. Udmålingen af godtgørelserne Det gøres overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ligebehandlingsnævnets skøn over, at godtgørelsen for hver af sagsøgerne bør udgøre et beløb på kr Der må herved navnlig lægges vægt på, at der er tale om en grov overtrædelse i form af direkte forskelsbehandling på grund af alder, der efter forskelsbehandlingsloven ikke kan begrundes under henvisning til et sagligt formål. Det kan i den forbindelse ikke tillægges nen betydning, at sagsøgerne efterfølgende har faet tilbud om genansættelse hos [virksomhed1], at tre af sagsøgerne er blevet genansat. Det skyldes, at opsigelserne uanset dette har haft fuld effekt, derved at sagsøgerne som følge af opsigelserne blev nødt til at antage nye stillinger tre af dem i [...] i den forbindelse måtte forpligte sig overfor nye arbejdsgivere ved indgåelse af aftale om bond (bilag 20 25). De tre genansatte piloter, [person4], [person3] [person2] måtte i forbindelse med genansættelsen afholde udgifter til henholdsvis [virksomhed5] DAT ([...]) i form af betaling af bonds på henholdsvis USD for [person2]s [person4]s vedkommende, kr for [person3]s vedkommende. Betalingen af bonds skulle kompensere deres arbejdsgivere for udgifter afholdt til omskoling til nye flytyper. Omskolingen er uden betydning for de genansatte piloters nuværende flyvninger. Hertil kommer, at samtlige fire sagsøgere har afholdt udgifter til flytning, har lidt et pensionstab udover de økonomiske udfordringer ved et jobskifte har måttet håndtere de betydelige familiemæssige psykiske udfordringer, som en fyring medfører. Vedrørende sagsøgerne [person4], [person1] [person2], bemærkes særskilt, at flytningerne til [...] i sagens natur har medført ikkeubetydelige udgifter. Sagsøgeren [person1] er desuden fortsat bosiddende i [...], uanset at han ønsker at vende tilbage til [virksomhed1].

6 I oktober 2011 takkede [person1] således så ja til muligheden for at vende tilbage til [virksomhed1] med virkning fra den 1. maj 2012, idet hans bond på dette tidspunkt var nedskrevet til lidt under halvdelen af det oprindelige beløb på USD. Der blev imidlertid ikke oprettet nen stillinger på baggrund af tilbuddet (bilag 27). I forhold til sagsøgernes pensionstab skal det fremhæves, at sagsøgtes pensionsordning (bilag 18), er indrettet på en sådan måde, at den enkelte pilot først optjener ret til fuld pension efter 30 års ansættelse i [virksomhed1] hvorfor opsigelsen fra [virksomhed1] for de genansatte piloter har medført en øget risiko for, at de ikke kan nå at optjene retten til fuld pension. På tilsvarende måde er tidspunktet for muligheden for fratræden med fuld pension så blevet udskudt. Sagsøgerne [person4], [person1] [person2] blev ikke tilbudt en pensionsordning i forbindelse med deres ansættelse i [virksomhed5]. [person3] var i den periode han var ansat hos DAT ([...]), omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning svarende til 8 % af den årlige løn. Han var alene omfattet af denne ordning i fire måneder. Det gøres derfor gældende, at ingen af sagsøgerne i forbindelse med deres ansættelse uden for [virksomhed1] er blevet kompenseret for det anciennitetstab, der er styrende for deres ret til pension hos sagsøgte. I tillæg til ovenstående gøres det endvidere gældende, at der ikke er net retligt grundlag for at nedsætte godtgørelserne med henvisning til, at anvendelsen af senioritetslisten er sket i overensstemmelse med en overenskomst indgået med sagsøgernes fagforbund. Til støtte herfor gøres navnlig gældende, at sagsøgerne selvsagt ikke har kunnet indrette sig på, at deres relative alder inden for deres rekrutteringsår mere end 10 år efter deres ansættelse ville danne grundlag for en ulovlig afskedigelse. Ligeledes har ingen har ingen af sagsøgerne haft nen individuel mulighed for at øve indflydelse på indrettelsen af senioritetslisten. Videre gøres det gældende, at sagsøgte, uanset Ligebehandlingsnævnets klare afgørelser i sagsøgernes en række lignende sager, ikke har bragt anvendelsen af senioritetslisten til ophør. De tre genansatte sagsøgere, [person4], [person3] [person2] er derfor i dag indplaceret på senioritetslisten efter helt samme principper som var gældende forud for afskedigelsen. Der er blandt sagens parter enighed om, at indplaceringen på senioritetslisten fortsat er styrende for en lang række ansættelsesmæssige dispositioner, herunder spørgsmål om forfremmelse, tjenestested afskedigelse. Såfremt en ansøgning om at komme i betragtning til eksempelvis en kaptajnstilling (bilag 26) eller en ændring af tjenesteordning, fremsættes i konkurrence med ældre piloter inden for samme rekrutteringsår, vil senioritetslisten automatisk medføre, at stillingen tildeles en ældre kollega. De tre genansatte sagsøgere er efter genansættelsen alle tjenestegørende på den såkaldte Transportordning ud af Stockholm, hvilket indebærer mindre gunstige arbejdsbetingelser end før afskedigelsen. De genansatte sagsøgere har således hjembase i København, men foretager flyvninger med start landing i Stockholm, hvorfra deres tjeneste så planlægges afvikles. De pågældende piloter skal selv afholde omkostningerne forbundet med overnatning i Stockholm, samt foretage rejsen til/fra Stockholm i fritiden. Transportordningen er nærmere beskrevet i bilag 9 som tillæg til overenskomstens pkt Til sammenligning er eksempelvis sagsøgernes pilotkollega, [person9], der er født i 1962 men ansat i samme rekrutteringsår som sagsøgerne, i dag tjenestegørende i main segmentet med base i København, hvorfra hans tjeneste så planlægges afvikles. Årsagen hertil er, at tilbud om ansættelse i Main segmentet tilbydes piloterne efter deres placering på senioritetslisten. [person9]s højere alder, dermed gunstigere placering på senioritetslisten, er så årsagen til, at han i modsætning til sagsøgerne aldrig har været sagt op. Således medfører den fortsatte anvendelse af senioritetslisten så, at de genansatte sagsøgere står dårligere ved en eventuel fremtidig afskedigelsesrunde indenfor deres rekrutteringsår. Til støtte for at godtgørelserne må udmåles på et højt niveau, gøres det på ovenstående baggrund afslutningsvist gældende, at det EUretlige effektivitetsprincip såvel som det EU retlige proportionalitetsprincip tilsiger, at retten håndhæver de godtgørelseskrav, som et enigt Ligebehandlingsnævn anså for passende. Anciennitetspåstanden Til støtte for de af [person2], [person3] [person4] nedlagte påstande vedrørende opgørelsen af deres [virksomhed1] anciennitet, gøres det gældende, at de foretagne fradrag i [virksomhed1] ancienniteten i perioden fra den 30. november til genansættelse fandt sted, i sig selv udgør en forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, idet de genansatte piloter som en konsekvens af deres afskedigelse på grund af alder, ikke nyder samme fordele, som de gjorde forud for deres uretmæssige afskedigelse, som deres ældre kollegaer ansat i samme rekrutteringsår fortsat nyder. De tre genansatte sagsøgere er således i dag stillet dårligere i forhold til visse personalegoder (jubilæumsanciennitet IDbilletrettigheder) end før afskedigelsen, idet der efter genansættelsen er sket en reduktion af deres [virksomhed1] anciennitet, der nu er opgjort med et tillæg af den tid, de pågældende har været beskæftiget uden for [virksomhed1]. Således er der for [person2]s vedkommende sket en fremskrivning af [virksomhed1] ancienniteten fra den 30. september 1998 (bilag 11) til den 29. januar 1999 (bilag 16) For [person3]s vedkommende er der sket en fremskrivning fra den 22. april 1998 (bilag 12) til den 30. august 1998 (bilag 15) For [person4]s vedkommende er fremskrivningen sket fra den 30. september 1998 (bilag 13) til den 28. februar 1999 (bilag 17). Det gøres gældende, at ingen af de afskedigede piloter havde forladt [virksomhed1], såfremt de ikke var blevet uretmæssigt afskediget. Den efterfølgende reduktion af [virksomhed1] ancienniteten i forbindelse med genansættelsen, er således alene en konsekvens af den af sagsøgeren udøvede forskelsbehandling på grund af alder. Efter forskelsbehandlingslovens 5a kan bestemmelser i individuelle eller kollektive aftaler overenskomster i virksomheders interne reglementer m.v., der strider mod princippet om ligebehandling erklæres ugyldige eller ændres. Det gøres derfor gældende, at de fradrag i [virksomhed1] ancienniteten, som blev foretaget i forbindelse med genansættelsen af [person2], [person3] [person4], skal ændres, således at deres oprindelige ansættelsesdato lægges til grund for opgørelsen af [virksomhed1] ancienniteten, jf. forskelsbehandlingslovens 5a. Den af sagsøgte selvstændigt nedlagte anerkendelsespåstand I forhold til den af sagsøgte nedlagte anerkendelsespåstand påstås frifindelse Anerkendelsespåstanden som formuleret i processkrift A er reelt en påstand gående på, at sagsøgerne skal anerkende, at de inden for deres rekrutteringsår behandles ringere end deres ældre kollegaer alene på grund af deres relativt yngre alder. Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det derfor gældende, at sagsøgerne ikke kan tilpligtes at anerkende en ulovlig direkte forskelsbehandling på grund af alder..." De sagsøgte har i påstandsdokument af 14. november 2012 anført følgende: " Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det gældende,

7 at afskedigelserne af sagsøgerne ikke var udtryk for direkte forskelsbehandling, men derimod forindirekte forskelsbehandling, at der er tale om lovlig indirekte forskelsbehandling, idet det anvendte kriterium om opsigelse i henhold til den overenskomstfastsatte senioritetsliste blev indført i overenskomsten, før aldersdiskrimination var forbudt, at senioritetslisten i øvrigt har reguleret en lang række forhold under hele ansættelsen, herunder karriereforhold, tildeling af ferie, flyveønsker, genansættelse mv., således etablerer en legitim rangorden for tildeling af forskellige goder, al senioritetslisten må opretholdes så i forbindelse med opsigelse begrundet i virksomhedens forhold, det er muligt at opretholde denne overenskomstfastsatte aldersgrænse i medfør af forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 3, idet det af hensyn til et indrettelsessynspunkt er objektivt rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige nødvendige. 2.2 Til støtte for den nedlagte subsidiære påstand for så vidt angår betalingspåstandene gøres det gældende, at der som følge af overtallighed forelå en driftsmæssig begrundelse for de foretagne afskedigelser således et sagligt afskedigelsesgrundlag, at overtallighedssituationen som det er sædvanligt på det danske arbejdsmarked blev håndteret efter overenskomsten indgået med sagsøgernes faglige organisation i henhold til aftale med denne, at en eventuel godtgørelse må udmåles på baggrund af det EU retlige effektivitetsprincip, der d ikke tilsiger en godtgørelse så stor som udmålt i Ligebehandlingsnævnet, at den ved Ligebehandlingsnævnet tilkendte godtgørelse under alle omstændigheder ikke er proportional med sagsøgtes forseelse i lyset af baggrund, at der, såfremt der tilkendes nen form for godtgørelse, må tilkendes godtgørelse af principalt symbolsk størrelse subsidiært i hvert fald væsentlig lavere størrelse end påstået, idet det er åbenbart, at den procedure, som sagsøgte har fulgt, som er sket efter aftale med [...forening], ikke har været udtryk for chikane eller anden form for forsøg på at skade indstævnte. 2.3 Det gøres yderligere gældende, at der særligt for så vidt angår sagsøgerne [person4] [person2] principalt ikke er grundlag for at tilkende de pågældende sagsøgere en godtgørelse, idet de så var blevet sagt op, hvis opsigelserne var blevet gennemført baseret på ansættelsesdato, subsidiært at der under alle omstændigheder ikke er grundlag for at tilkende en godtgørelse svarende til de øvrige sagsøgere. 2.4 Til støtte for den af sagsøgte nedlagte selvstændige påstand vedrørende senioritetslisten gøres de i punkt 2.1 anførte anbringender gældende. Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. Rettens begrundelse afgørelse. Retten finder, at afskedigelsen af [person1], [person2], [person3] [person4] i henhold til den omhandlede senioritetsbestemmelse i er udtryk for direkte forskelsbehandling af sagsøgerne i strid med forbudet i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1, stk. 2. Retten har herved lagt vægt på, at det alene var de pågældendes alder, der var afgørende for, at det var dem, der blev afskediget ikke deres ældre kolleger, som var ansat i samme "rekrutteringsomgang". [person1], [person2], [person3] [person4] er således alene på grund af deres alder blevet behandlet ringere end deres ældre kolleger i samme "rekrutteringsomgang". Det er uden betydning herfor, at senioritetsbestemmelsen er en del af det overenskomstgrundlag, som de pågældendes egen fagforening havde forhandlet på plads med de sagsøgte, jf. herved ligebehandlingsdirektivets artikel 16 Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder artikel Da nærværende sag ikke vedrører fastsatte eller aftalte aldersgrænser, men aldersbetinget rangordning, finder 5, stk. 3, i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., ikke anvendelse. Afskedigelserne af [person1], [person2], [person3] [person4] er derfor sket i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1, stk. 2, har som følge heraf været uretmæssige. Henset til grovheden af overtrædelsen, herunder at der var tale om uretmæssige afskedigelser med de særdeles vidtgående økonomiske, familiemæssige øvrige personlige konsekvenser, som afskedigelserne har haft for dem, findes [person1], [person2], [person3] [person4] i medfør af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 7, stk. 1, at burde tillægges en økonomisk kompensation, der skønsmæssigt passende kan fastsættes i overensstemmelse med det af Ligebehandlingsnævnet fastsatte beløb på kr. Genansættelsen af [person4], [person3] [person2] den forventede genansættelse af [person1] findes, henset til de ovennævnte konsekvenser, ikke at kunne ændre herved. De sagsøgte har vedrørende [person4] [person2] gjort gældende, at disse så var blevet sagt op, hvis opsigelsen var blevet gennemført baseret på ansættelsesdato. Da afskedigelserne er sket med henvisning til senioritetsbestemmelsen ikke med henvisning til ansættelsesdato, finder retten ikke grundlag for som påstået af de sagsøgte at undlade at tilkende de pågældende en godtgørelse eller at reducere denne. Da afskedigelserne er sket i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1, stk. 2, findes ancienniteten for [person4], [person3] [person2] at burde opgøres uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. februar Den af de sagsøgte nedlagte anerkendelsespåstand tages på baggrund af det ovenfor anførte ikke til følge. Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er tilkendt retsafgift kr., et passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand kr. Retten har ved fastsættelsen taget hensyn til sagens værdi, forløb udfald samt på, at sagen har kunnet behandles samlet for [person1], [person2], [person3] [person4]. Thi kendes for ret: De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til [person1] med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til [person2] med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal opgøre [person2]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 01. april De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til [person3] med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker.

8 De sagsøgte skal opgøre [person3]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. februar 2011 De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til [person4] med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal opgøre [person4]s [virksomhed1] anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. maj 2011 * * [person1], [person2], [person3] [person4] frifindes for de sagsøgtes påstand om, at de tilpligtes at anerkende, at sagsøgte er berettiget til at indplacere dem på senioritetslisten primært efter ansættelsesdato sekundært efter fødselsdato. De sagsøgte skal endvidere betale sagens omkostninger til sagsøger, Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for [person1], [person2], [person3] [person4], med kr. De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8a. * * afsnittet er fjernet, idet det ved en fejl var skrevet to gange. Berigtiget efter retsplejelovens 221.

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder Opmandskendelse i faglig voldgift: Air Greenland A/S (advokat Yvonne Frederiksen) mod Serviceforbundet herunder Flyvebesætningsforeningen for Grønland (advokat Jørgen G. Jacobsen) Afsagt den 12. juli 2010

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 6. ordinære generalforsamling Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Dørene åbnes for indskrivning kl. 16.00 Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Afskedigelse i det offentlige

Afskedigelse i det offentlige 2013 Afskedigelse i det offentlige En komparativ analyse mellem offentlig og privat arbejdsret. Kandidatafhandling Forfatter: Anne Margrete Olsen Studienr.: 283777 Institut: Juridisk institut Studieretning:

Læs mere