NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder."

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig indbetaling af acontoskat ND REVISION udvider med afdeling i Randers For lidt eller for meget skat? Sundhedsordning beskattes, når arbejdsgiveren betaler Side 3 Side 4 Side 5 Fra den 1. november skal 90 lokaliteter huse omkring medarbejdere i den nye told- og skatteforvaltning. Landets skattemedarbejderne samles allerede fra den 1. november 2005 på 90 adresser. Det er et stort spring fra de nuværende over 300 adresser, der i dag rummer kommunale forvaltninger på skatte- og inddrivelsesområdet, ligningscentre, skattesamarbejder og ToldSkats regioner. - Det er meget tilfredsstillende, at det på kort tid er lykkedes at samle medarbejderne på langt færre lokaliteter. Dermed skaber vi et solidt grundlag for at udbygge den faglighed og service, der skal kendetegne den nye forvaltning. Og så får vi oven i købet helt fra starten oprettet landets første samlede skattecenter - i Rønne på Bornholm, siger skatteminister Kristian Jensen. Den nye told- og skatteforvaltning modtager ca skatte- og inddrivelsesmedarbejdere fra kommunerne. Sammen med ToldSkats omkring ansatte bliver - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. der dermed i alt ca medarbejdere i den nye samlede forvaltning. Så få adresser som muligt - Der er mange faktorer i spil, når flere tusinde mennesker skal flytte. Vi satser på hurtigt at samle medarbejderne på så få adresser som muligt. Der skal derfor indgås nye lejeaftaler med en fornuftig løbetid samtidig med, at der skal tages hensyn til eksisterende lejeaftaler, forklarer Kristian Jensen. - Dette komplicerede puslespil betyder så desværre, at vi i enkelte tilfælde har måttet acceptere løsninger, der ikke er optimale for medarbejdere, idet nogle få i en overgangsperiode flytter lidt væk fra den by, hvor skattecentret skal ligge. På den anden side vil de nye lokaleløsninger føre til, at flere medarbejdere fra starten kommer til at sidde sammen med deres nye kolleger, udtaler skatteministeren. Arbejdspladsvurdering i alle virksomheder Sådan er skattereglerne for tilskud til valgkampen Danmarks økonomi Nyttige satser 2005 og 2006 Side 6 Side 7 Side 8

2 Sidste nyt fra Skattefradrag for dobbelt husførelse 400 kr. om ugen, når betingelserne opfyldes Lavere selskabs- og virksomhedsskat Nedsættelse fra 30 til 28 pct. Husk restskatten vedrørende 2004 senest den 1. juli 2005 Restskatter op til kr. kan stadig betales uden afgift Arbejdsgiverbetalte pc-ordninger Skattefrit eller mulighed for fradrag Frynsegoder og skatten Skattefrie, bagatelgrænsen eller skattepligtige Mindsterenten er på 2 pct. i 2. halvår 2005 Stiftelsestidspunktet er afgørende Barselsorlov på mange måder Barselsorloven kan sammensættes næsten efter ønske Barselsfond for medarbejdere i DA-virksomheder Senere kommer barselsudligningsordning for øvrige lønmodtagere Skattefri godtgørelse til overnatning Lønmodtagere kan modtage op til 175 kr. uden dokumentation Lavere kapitalafkastsats i 2005 Kapitalafkastsatsen er fastsat til 4 pct. i 2005 Mulighed for højere beregningsgrundlag for ejendomsskatterne Kan stige med op til 5,5 pct. i 2006 Nye regler for gældssanering Mindstedividenden ved tvangsakkord nedsættes fra 25 til 10 pct. Mere søndagsåbent Ny lukkelov giver mulighed for søndagsåbent op til 20 gange årligt Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Samarbejde med andre leverandører kan være muligheden for at fastholde offentlige kunder. Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Den del af erhvervslivet, der i dag arbejder for offentlige kunder, risikerer at miste arbejde og kundegrundlag i forbindelse med kommunalreformen. Sammenlægningen i større enheder vil betyde, at de offentlige indkøbere søger at reducere omkostningerne ved at centralisere indkøbet i forventning om større rabatter og mindre administration på aftalestyringen. Nogle leverandører risikerer at blive bortvalgt i licitationerne alene på grund af virksomhedens størrelse og lokale tilknytningsforhold. Virksomheden er ikke længere placeret i kommunens hovedstad. Politikernes indstilling til at skabe lokale arbejdspladser flyttes - bevidst eller ubevidst - til den nye hovedstad i storkommunen. Afvikling eller udvikling For virksomhedsejeren bør kommunalreformen give anledning til overvejelser, specielt hvis en ikke ubetydelig del af kundeunderlaget er offentlige kunder. Spørgsmålet er, om man skal afvikle en del af virksomheden og tilpasse den til et niveau, hvor de offentlige kunder ikke længere er en del af kundegrundlaget. Eller om man i stedet skal søge at udvikle virksomheden til at kunne løse den nye storkommunes opgaver. Samarbejde med andre virksomheder De mindre virksomheder er karakteriseret ved, at det er indehaveren, der er drivkraften i virksomheden. Typisk er indehaveren en stærk iværksætter, der i høj grad er med i virksomhedens daglige drift og den, der tager alle beslutninger. For disse virksomheder kan et samarbejde mellem den nye storkommunes tilsvarende virksomheder måske være løsningen. Et samarbejde kan etableres på flere måder, der alle har fordele og ulemper. Fordele Større virksomheder, hvad enten det er en juridisk enhed eller et netværk af mindre virksomheder, har i høj grad mulighed for at udnytte fælles fordele. Fælles indkøb bør medføre lavere priser. Administrativt personale kan udnyttes bedre både i regnskabsafdelingen og i tilbudsfasen. En bedre udnyttelse af anlægsinvesteringer bør også give et bedre afkast. Ulemper Ulemperne knytter sig specielt til indehaverens personlige suverænitet. Er man fælles om en virksomhed - eller deltager virksomheden i et netværk - må indehaveren nødvendigvis afgive suverænitet. Ikke alle beslutninger kan tages uden hensyn til partnerne i virksomheden eller netværket. Man bliver også afhængig af kvaliteten af det arbejde, der udføres af samarbejdspartnerne. Kontakt ND Revision Vi bidrager gerne med en vurdering af din virksomheds fremtid og muligheder for at fastholde og udvikle det potentiale, som virksomheden har - før og efter kommunalreformen. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Frivillig indbetaling af acontoskat Indbetaling senest den 21. november 2005 kan være fordelagtig. For selskaber, der er stiftet før den 29. januar 1992, som har en selskabskapital på mere end kr. eller en skattepligtig indkomst på mindre end 10 mio. kr., forfalder selskabsskatten den 1. november i det kalenderår, der følger efter indkomståret. Dog kun, hvis disse selskaber aldrig har betalt frivillig acontoskat. Alle øvrige selskaber er omfattet af acontoskatteordningen. Sådan betales acontoskatten Acontoskatten indbetales to gange årligt, henholdsvis den 20. marts og den 20. november. For et selskab, der havde regnskabsafslutning den 30. juni 2005 (indkomståret 2005), skal acontoskatten i år indbetales senest den 21. marts 2005 og den 21. november 2005 (den 20. i begge måneder er en søndag) - altså henholdsvis før og efter regnskabsafslutning. Acontoskatten er opdelt i ordinære rater og frivillige indbetalinger. De ordinære rater fastsættes af ToldSkat på baggrund af de seneste tre års skattepligtige indkomster. Selskabet kan herudover beslutte at foretage frivillige indbetalinger. Nystiftede selskaber kan i de to første indkomstår kun foretage frivillige indbetalinger. Frivillig indbetaling Den frivillige indbetaling af acontoskat foretages sammen med den ordinære acontoskat i marts og november. Er der ingen ordinær acontoskat til betaling, har selskabet fortsat mulighed for at indbetale en frivillig acontoskat. Ved frivillige acontoindbetalinger beregnes et tillæg den 20. marts og et tilsvarende fradrag den 20. november. Med virkning fra indkomståret 2005 er pct.-tillægget, som til og med indkomståret 2004 udgjorde 1 pct., gjort variabel med markedsrenten. ToldSkat skal hvert år senest den 15. januar offentliggøre indkomstårets procentsatser. Tillægsprocenten for indkomståret 2005 er fastsat til 0,5 pct. En frivillig indbetaling den 21. marts 2005 på kr. vil således svare til en skattebetaling på kr., og en frivillig indbetaling den 21. november 2005 vil svare til en skattebetaling på kr. Renter for overskydende skat og restskat Hvis man har betalt for meget eller for lidt i acontoskat, er der et udestående med skattemyndighederne. Fra og med indkomståret 2004 er godtgørelsesprocenterne for overskydende skat og restskat ændret, så de også er gjort variable. Godtgørelsesprocenten for overskydende skat for indkomståret 2005 er fastsat til 1,9 pct.. Restskatteprocenten tillægges yderligere 3,5 pct., og udgør derfor 5,4 pct. for indkomståret Kan frivillige indbetalinger betale sig? For at kunne vurdere, hvad der er optimalt for selskabet, er det nødvendigt at beregne renten ved at indbetale frivillig acontoskat, når selskabet får henholdsvis en restskat og en overskydende skat. I beregningen skal indgå, at den overskydende skat udbetales med en godtgørelse på 1,9 pct. den 20. november i året efter indkomståret, dvs. den 20. november 2006 for indkomståret Den beregnede rente skal derefter sammenholdes med den rente, selskabet betaler på en kassekredit eller modtager i rente af eventuel overskudslikviditet - den såkaldte kalkulationsrente. Fire kombinationsmuligheder Ved kombinationen af indbetaling af frivillig acontoskat den 20. marts og forventet restskat skal kalkulationsrenten være under 2,07 pct., hvis selskabet med fordel kunne foretage en frivillig indbetaling den 21. marts Ved kombinationen af frivillig acontoskat den 20. marts og forventet overskydende skat skal kalkulationsrente være under 1,99 pct., for at selskabet med fordel kunne foretage en frivillig indbetaling den 21. marts Ved kombinationen af frivillig acontoskat den 21. november og forventet restskat skal kalkulationsrente være under 6,76 pct., for at selskabet med fordel kan foretage en frivillig indbetaling den 21. november Ved kombinationen af frivillig acontoskat den 21. november og forventet overskydende skat skal kalkulationsrente være under 1,93 pct., for at selskabet med fordel kan foretage en frivillig indbetaling den 21. november Frivillig indbetaling af forventet restskat den 21. november Med de nye renteregler vil konklusionen være, at en frivillig indbetaling af acontoskat for de fleste selskaber kun vil være optimal, hvis aconto-skatten indbetales den 21. november for at dække restskat (så restskattetillægget på 5,4 pct. ikke skal betales). Denne kombination vil være fordelagtig, hvis selskabet har en kalkulationsrente på mindre end 7 pct.. I andre situationer vil det være mest fordelagtigt at betale de ordinære acontoskatter og derefter vente med yderligere skattebetaling, til den endelige opkrævning kommer fra myndighederne sammen med årsopgørelsen. ND REVISION udvider med afdeling i Randers KL Revision i Randers er pr. 1. august 2005 indtrådt i ND REVISION-samarbejdet og skiftede samtidigt navn til ND REVI- SION RANDERS registreret revisionsinteressentskab. Virksomheden ejes fortsat af registreret revisor FRR Steen Kristensen og revisor Tonny Harvej, der nu begge indtræder som partnere i ND REVISION DANMARK. Virksomheden i Randers beskæftiger syv engagerede og professionelle medarbejdere, der alle arbejder med revision, regnskab, skatterådgivning, daglig sparring, rådgivning om optimeringsmuligheder og andre strategiske problemstillinger. ND REVISION RANDERS fortsætter uændret fra adressen Gl. Stationsvej 5 i Randers, ligesom telefonnummeret fortsat er SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 For lidt eller for meget skat? Efteråret er tiden for gennemgang af regnskaber, budgetter og skattebetalinger. Tjek om skatten svarer til indtjeningen. For lidt betalt skat og for meget betalt skat kan være lige uheldigt. Hvis de betalte skatter er for små i forhold til indtjeningen, giver det overskudslikviditet med deraf følgende risiko for overforbrug. Så mangler pengene, når restskatten senere skal betales. Omvendt betyder for store skattebetalinger, at virksomheden kommer til at køre med en stram likviditet. Det kan hindre eller forsinke nødvendige investeringer. Indkomståret 2004 Efteråret er en god periode til at se på forholdet mellem skattebetalingernes størrelse i forhold til indtjeningen. På nuværende tidspunkt har alle et klart overblik over indtjeningen i 2004, og den kan sammenholdes med den indbetalte B-skat på 10 rater i Indbetalingerne kan eventuelt være suppleret med frivillige indbetalinger i første halvdel af Overskydende skat tilbagebetales sammen med årsopgørelsen for 2004, mens restskatter opkræves i tre månedlige rater eller indregnes i forskudsopgørelsen for Vedrørende 2004 kan der således gøres meget lidt på nuværende tidspunkt. Men såvel overskydende skat som restskat har påvirket virksomhedens likviditet. Indkomståret 2005 For 2005 kan der stadig gøres noget, hvis skatten ikke er i overensstemmelse med indtjeningen. På nuværende tidspunkt tegner der sig i de fleste virksomheder et tydeligt billede af indtjeningen. I første omgang vil det være relevant at se på, hvorledes den forventede indtjening for hele 2005 svarer til den indtjening, som fremgår af den forskudsopgørelse for 2005, der ligger til grund for de 10 rater B-skat. Store forskelle kan betyde, at der kan være økonomiske fordele ved allerede nu at se nærmere på skattebetalingen. Mange forhold kan påvirke den skattepligtige indkomst Selvom virksomhedens indtjening stort set svarer til det forventede, kan andre forhold have betydning for den skattepligtige indkomst og dermed for den endelige skattebetaling. Låneomlægninger og/ eller bolighandel I de senere år har mange foretaget låneomlægninger, herunder optaget nye lån i friværdien. Det vil påvirke skatten. Helt oplagt er det også at gå skatten igennem, hvis man har købt eller solgt fast ejendom i år. Nye muligheder for fradrag for pensionsindbetalinger Af dagspressen fremgår det, at mange skatteydere, herunder også selvstændigt erhvervsdrivende, har foretaget store pensionsindbetalinger. For selvstændigt erhvervsdrivende kan de nye regler om et årligt fradrag på op til 30 pct. af indtjeningen påvirke skatten kraftigt. Hvis indbetalingerne er større end tidligere, vil det også kunne påvirke den endelige skat for Mange andre forhold kan føre til, at skatten ikke passer, selvom indtjeningen når det forventede. Det gælder fx ændret ægteskabelig status, der kan medføre endog meget store ændringer. Endvidere kan flytning af privatbolig eller virksomhed betyde kortere eller længere afstand til virksomheden, hvilket kan føre til ændret kørselsfradrag. Restskat uden tillæg for 2005 Hvis en sammenligning af regnskab og skattebetalinger viser, at den betalte skat bliver for lille, kan der foretages frivillige indbetalinger allerede i år. Dette er kun økonomisk fordelagtigt, hvis restskatten ser ud til at blive over kr., idet der for restskatter udover kr. skal betales et til- NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 læg på 2 pct., hvis betalingen sker efter årsskiftet. Det kan derfor være fordelagtigt at få bragt de forventede restskatter ned på under kr. inden årets udgang. Restskatter under kr., der betales senest den 1. juli 2006, tillægges ikke renter. Overskydende skat for 2005 Hvis sammenligningen viser, at de 10 B-skatterater er alt for store i forhold til den forventede indkomst, vil det som omtalt påvirke likviditeten. Det er imidlertid muligt at søge for meget betalt skat udbetalt inden årets udgang. Det forudsætter dog, at den for meget betalte skat væsentligt overstiger slutskatten - men det er vel også kun i den situation, at den udgør et likviditetsproblem. Hvis der sker tilbagebetaling i år, modtager man ikke det skattefrie rentetillæg på 2 pct., som ellers følger med den overskydende skat. Forskudsopgørelsen for 2006 For indkomståret 2006 fremsender skattevæsenet omkring den 1. november den nye forskudsopgørelse. Også her er det vigtigt at se, om skattevæsenets forventninger til virksomhedens indtjening står i et realistisk forhold til egne forventninger. Skattevæsenet forventer ingen indtjeningsmæssige ændringer i forhold til indtjeningen i Hvis man selv gør det, bør forskudsopgørelsen ændres. For en række forhold kan også her føre til væsentlige ændringer i den skattepligtige indkomst - fx nye lån, låneomlægninger, køb eller salg af fast ejendom, ændret ægteskabelig status osv. Læg budget for virksomheden Det kan selvfølgelig være vanskeligt at forudse, hvordan indtjeningen bliver næste år. En virkelig god hjælp her vil være et budget. Det kan være et stort arbejde at få lavet et budget, men det viser sig hver gang at være alle anstrengelserne værd. Budgetarbejdet fører næsten altid til, at man kommer til at se på virksomheden med lidt andre øjne - og det er som regel en god ting. Sundhedsordning beskattes, når arbejdsgiveren betaler Men forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader er skattefri. Som omtalt i artiklen om bruttotrækordninger i forrige udgave af Nyt fra ND REVISION sker der løbende en afprøvning af grænsen mellem skattefrie og skattepligtige personalegoder. Senest har Ligningsrådet i maj 2005 afgjort en forespørgsel om helbredsundersøgelse af en virksomheds medarbejdere. Plan for generel helbredsundersøgelse Virksomheden havde gennem en årrække tilstræbt at øge sundheden hos sine medarbejdere via rygeafvænningskurser, sund kost i kantinen og information om motion og stress. Der var som led i disse tiltag planer om at gennemføre en årlig sundhedsundersøgelse af samtlige medarbejdere med det formål at nedbringe sygefraværet og øge medarbejdernes opmærksomhed på stressrelaterede sygdomme, som kan opstå i forbindelse med deres arbejde. Undersøgelsen skulle omfatte alle ansatte i virksomheden i det omfang, at den enkelte medarbejder ønsker at deltage. Undersøgelsen vil finde sted med lægelig assistance fra en sundhedsklinik, og resultaterne vil være underlagt de sædvanlige regler om tavshedspligt. Statsskattelovens 4 Efter statsskattelovens 4 vil en lønmodtager som udgangspunkt være skattepligtig af værdien af de økonomiske fordele, som vedkommende opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser mv. Hvis arbejdsgiveren betaler for en helbredsundersøgelse, vil medarbejderen som udgangspunkt være skattepligtig af værdien heraf. I praksis beskattes medarbejderen ikke, hvis arbejdsgiveren betaler udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader. Egentlig helbredsundersøgelse Ligningsrådet har afgjort, at medarbejderne skal beskattes, hvis de deltager i den sundhedsordning, som virksomheden påtænker at tilbyde. Der er tale om en årlig sundhedsundersøgelse, som skal omfatte måling af blodtryk, kolesterol, lungefunktion, elektrokardiografi og røntgen af lunger og hjerte. Derudover skal medarbejderne besvare en række spørgsmål for at få klarlagt eventuelle helbredsrisici. Undersøgelsen vil finde sted med lægelig assistance fra en sundhedsklinik. Bliver der i forløbet opdaget tegn på sygdomme, som kræver nærmere undersøgelse eller lægelig behandling, vil dette foregå via medarbejderens egen læge. Private sundhedsudgifter er skattepligtige Ligningsrådet gjorde gældende, at den påtænkte ordning har karakter af en egentlig helbredsundersøgelse, som rækker ud over forhold, som relaterer sig til arbejdspladsen. Der er således tale om private sundhedsudgifter, og arbejdsgiverens betaling af medarbejderens private sundhedsudgifter er skattepligtig for medarbejderen efter statsskattelovens 4. Ja, det kan være svært at skelne mellem fradragsberettigede udgifter og ikke fradragsberettigede udgifter på sundhedsområdet! SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Arbejdspladsvurdering i alle virksomheder Arbejdstilsynet har udarbejdet checklister for mindre virksomheder. hvilken metode den vil bruge i sin APV - blot den omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer. APV-checklisterne indeholder en række spørgsmål, som virksomheden skal svare ja eller nej til. Alle de spørgsmål, som virksomheden svarer ja til, udgør et arbejdsmiljøproblem, der skal indgå i en handleplan, som virksomheden skal udarbejde i tilknytning til checklisten. Branchearbejdsmiljørådenes checklister Nogle branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet APV-checklister, som virksomheden kan bruge i stedet for - eller sammen med - Arbejdstilsynets checkliste. Den 1. januar 2005 trådte en ny arbejdsmiljøreform i kraft, som betyder, at Arbejdstilsynets kontrol af virksomhedernes arbejdsmiljø skærpes. Det gælder især over for de virksomheder, som ikke har styr på arbejdsmiljøet. Bl.a. vil virksomhedernes arbejdspladsvurderinger (APV) løbende blive kontrolleret. Arbejdstilsynet er i fuld gang med at screene arbejdsmiljøet på de danske virksomheder. Foreløbig har godt virksomheder fået uanmeldt besøg, og omkring halvdelen af dem er udtaget til et mere grundigt eftersyn - et såkaldt tilpasset tilsyn. Arbejdspladsvurdering skal fremlægges Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering, som skal fremvises, når tilsynsmyndigheden kommer på besøg. APV en skal udarbejdes i et samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. En APV skal indeholde en kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, en prioritering, en handleplan og en ajourføringsplan. Reglerne om APV blev indført i 1993 og gælder for alle arbejdspladser med én eller flere ansatte. En APV skal dokumenteres skriftligt og revideres, når der sker væsentlige ændringer, dog mindst hvert tredje år. Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering er at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og at der arbejdes systematisk og løbende med at løse problemerne. Arbejdspladsvurdering skal ses som et redskab og en dynamisk proces, hvor arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab arbejder for at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø i virksomheden. Den skriftlige arbejdspladsvurdering skal ikke nødvendigvis munde ud i en omfattende dokumentation. Dokumentationens omfang vil bl.a. afhænge af arbejdets art og organisering, virksomhedens størrelse, samt hvor kompliceret arbejdsmiljøforholdene er. En arbejdspladsvurdering, hvor det umiddelbart er muligt at løse arbejdsmiljøproblemerne i forbindelse med kortlægningen, vil ofte være kort. Checklister i 60 brancher Som en hjælp til virksomhederne har Arbejdstilsynet udarbejdet 60 brancherettede checklister, der især henvender sig til virksomheder med færre end ti ansatte. APV-checklisterne findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: APV-checklisterne er et tilbud - ikke et myndighedskrav. Virksomheden kan selv vælge, Arbejdstilsynet har endvidere udarbejdet 48 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, hvor virksomhederne kan læse mere om krav til arbejdsmiljøet og gode råd om at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Virksomhedens sikkerhedsorganisation Hvis der er mere end 10 medarbejdere i en virksomhed, er der pligt til at etablere en sikkerhedsgruppe. Hvis der er mere end 20 medarbejdere, skal der etableres et sikkerhedsudvalg. Opgaverne er de samme, og for nemheds skyld omtales de herefter som sikkerhedsorganisation. Tanken bag en sikkerhedsorganisation er, at virksomheden selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Sikkerhedsorganisationen skal kontrollere arbejdsmiljøforholdene og rådgive virksomhedens ledelse om, hvordan forholdene kan forbedres samt deltage i planlægningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Sikkerhedsorganisationen skal involveres i udarbejdelse af APV og skal påtegne APV en, når den er udfyldt. Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at sikkerhedsorganisationens rolle begrænser sig til dialog- og rådgiverfunktion for virksomhedens ledelse. Det er ledelsen, der i sidste ende har ansvar for virksomhedens arbejdsmiljø. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Sådan er skattereglerne for tilskud til valgkampen Kommune- og regionsvalgene nærmer sig, og derfor gennemgår vi her reglerne for bidrag til de politiske partier og deres kandidater. Offentligt ydet støtte til et politisk parti eller en politisk kandidat uden for partierne er skattefri for modtagerne jf. lov om økonomisk støtte til politiske partier mv. For private bidrag til politiske partier samt til de enkelte kandidater både i og uden for partierne gælder derimod de almindelige skattemæssige regler. Bidrag fra private er skattefri for politiske partier Et politisk parti er omfattet af skattepligten efter selskabsskatteloven. Skattepligten omfatter dog alene indtægter, som erhverves af partiet ved erhvervsmæssig virksomhed. Et bidrag, som et politisk parti får af en privatperson eller fra en privat virksomhed, vil således være skattefrit for partiet. Bidrag fra private til personer er skattepligtige for modtageren Privat ydet støtte til en kandidat uden for partierne eller til en bestemt politiker inden for et parti er personlig indkomst for den pågældende efter statsskatteloven og personskatteloven. Hvis en politiker til fordel for sit parti giver afkald på et bidrag, som den pågældende har modtaget fra privat side, vil bidraget alligevel være skattepligtigt for politikeren. Der er heller ikke hjemmel for politikeren til at fradrage bidraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattefrit via partiet Når en privatperson eller en privat virksomhed ønsker at yde et bidrag til en politiker, vil situationen normalt være den, at bidraget gives til partiet, som sender det videre til den enkelte kandidat til brug for dennes politiske arbejde. Der vil derfor i praksis typisk ikke være noget beskatningsproblem. Et beløb, som et parti bruger i en valgkampagne for at promovere en af partiets politikere, betragtes nemlig ikke som en indtægt for denne og skal derfor ikke medregnes til den pågældendes personlige indkomst. Formentlig af denne grund er det anført i ligningsvejledningen, at de bidrag, en folketingskandidat modtager til sin valgkampagne, ifølge praksis ikke beskattes. Ikke fradrag for driftsomkostninger Politikere er ikke berettiget til ligningsmæssige fradrag for driftsomkostninger, da omkostningerne ikke kan anses for nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår fx af en afgørelse fra Landsskatteretten, at støtte til politisk arbejde og udgifter, der er afholdt for at fremme politiske synspunkter, ikke anses for omfattet af statsskattelovens 6a. De udgifter til annoncer mv., som afholdes i forbindelse med et valg, må i første række anses som afholdt for at fremme den pågældendes synspunkter og politiske arbejde. Udgifterne anses derfor ikke som fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ikke fradrag for bidrag til politisk arbejde Afslutningsvis skal bemærkes, at den private støtteyder (privatperson, virksomhed eller andet) som udgangspunkt ikke vil have fradragsret for partistøtte. Dette gælder dog ikke for den indirekte støtte, der gives via fx kontingenter til fagforeninger og erhvervsorganisationer. Her følger fradragsretten af ligningslovens regler for kontingenter. Danmarks økonomi Indeks antal beløb Periode Samme periode året før PRISUDVIKLING Forbrugerprisindekset 110,3 juli ,0% Nettoprisindeks 111,0 juli ,7% Prisindeks, importerede varer 104,2 juli ,7% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 109,4 juli ,7% Lønudvikling Private sektor 140,2 1.kvt ,1% Offentlige sektor - Stat 145,3 2.kvt ,6% - Kommune 140,7 2.kvt ,7% AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 123,8 juni ,2% Byggeomkostningsindeks for boliger 104,2 1.kvt ,7% Påbegyndt boligbyggeri juni 05 20,9% Prisindeks enfamilieshuse 201,9 1.kvt ,2% Industriens omsætning, Indeks 109,2 juni ,2% Industriens ordreindgang, Indeks 114,9 juni ,5% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt ,0% Ledigheden (i tusinde) 159,3 juni 05 11,0% På børnepasningsorlov juni 05 3,4% På efterløn juni 05 10,1% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 36,5 juni ,1% Eksport i mia. kr. 42,3 juni ,0% Valutabeholdning i mia. kr. 225,1 juli 05 1,3% Effektiv kronekurs 101, ,6% Nyt fra ND REVISION Nr. 3 - September 2005 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C one2one, Odense Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 19 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2005 OG 2006 Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 2. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2005) 4% Skattesats 28% Selskabsskat acontoordningen 28% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: 2005 Kørselsgodtgørelse pr. km indtil km kr. 3,10 Kørselsgodtgørelse pr. km over km kr. 1,68 Cykel, knallert og EU-knallert pr. km kr. 0,40 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 654 REJSER UDEN OG MED OVERNATNING Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 175,00 kr. 179,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 408,00 kr. 417,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 17,00 kr. 17,38 Reduktion for fri morgenmad 15% 15% Reduktion for fri frokost 30% 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 30% 25% til småfornødenheder kr. 102,00 kr. 104,25 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER Indregningsgrænse restskat kr kr Medarbejdende ægtefælle kr kr Kapitalpension efter bruttoskat kr kr Personfradrag kr kr Aktieindkomst 28%-grænse kr kr Grænse småaktiver/ straksafskrivning kr kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: KØGE Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: RANDERS Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR -1 - Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet anerkendte ved et bindende svar af 24/8 2010 en arbejdsgiverbetalt generel sundhedsundersøgelse

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater - 1 Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har den 29. maj 2015 offentliggjort en afgørelse fra 28. april

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR - 1 Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM2017.488.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved kendelsen ref. i SKM2017.488.LSR, at bidrag til førelse af en folketingskandidats

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 2 2003 ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk Denne hjemmeside giver en hurtig adgang til information om ND REVISION og de forskellige

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser NYT FRA ND REVISION NR. 1 2004 Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser Ofte hører man, at bestyrelser i små og mellemstore selskaber arbejder for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis NYT FRA ND REVISION NR. 1 2003 Forår på vej Så er vinteren ved at være overstået. Under alle omstændigheder går det mod lysere tider, og forhåbentlig får vi et lunt og solfyldt forår. Det kan vi trænge

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere