Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse tax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax"

Transkript

1 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax

2

3 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i r m s a f f i l i a t e d w i t h K P M G I n t e r n a t i o n a l, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

4 Indhold Indledning 3 Kapitel 1 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 5 Arbejdsgiverens kontrol 5 Kapitel 2 Rejsegodtgørelse (kost og logi m.v.) 9 Reduktion af satser 16 Fradrag 18 Særlige persongrupper 21 Kapitel 3 Befordringsgodtgørelse 25 Kapitel 4 Arbejdsgiverbetalt uddannelse, transport, kost og logi 27 Kapitel 5 Studierejselegater, transport, kost og logi 29 Kapitel 6 Idrætsforeninger m.v. 31

5 Indledning I denne publikation gennemgås reglerne for skattefri rejsegodtgørelse, dvs. godtgørelse til kost, logi og småfornødenheder, når ansatte eller andre er på rejse. Publikationen indeholder også en gennemgang af reglerne om befordringsgodtgørelse, dvs. godtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil m.v. Endvidere gennemgås reglerne om studierejselegater, hvor skattefriheden afgøres efter satserne for rejsegodtgørelse. Også reglerne for arbejdsgiverbetalt uddannelse, herunder arbejdsgivers betaling af kost, logi og transport, beskrives. Endelig gennemgås reglerne om foreningers (f.eks. idrætsforeningers) adgang til at udbetale skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere. KPMG s skatteafdeling har også udarbejdet en vejledning på engelsk om reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse m.v. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

6 4 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

7 Kapitel 1 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse En arbejdsgiver kan godtgøre en medarbejders udgifter til erhvervsmæssige rejser i Danmark og udlandet på tre måder: Refusion af udlæg efter regning. Refusionen har ingen skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. I tillæg til refusion efter regning kan der udbetales en skattefri godtgørelse på 25 % af standardsatsen for kost m.v. Udbetaling af skattefri godtgørelse efter Skatterådets satser. Faste tillæg. Sådanne tillæg skal medregnes til den skattepligtige indkomst (personlig indkomst). Den ansatte har fradrag for rejseudgifterne som et ligningsmæssigt fradrag. For transport, kost og logi kan der vælges mellem de tre principper. Der kan ikke skiftes princip på samme rejse. Skattefri godtgørelser kan ikke modregnes i lønnen. Hvis det fremgår af en overenskomst eller lokalaftale, at den ansatte er berettiget til godtgørelser efter faste satser for f.eks. udearbejde, er der risiko for, at de overenskomstmæssige godtgørelser skal anses for en del af den aftalte løn. Er det tilfældet, vil sådanne overenskomstaftalte godtgørelser derfor ikke kunne udbetales skattefrit, uanset betingelserne herfor er opfyldt. Arbejdsgiverens kontrol Arbejdsgiveren er forpligtet til at føre en effektiv kontrol med enhver form for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Rejse- og befordringsgodtgørelser Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

8 er ikke skattefri, medmindre arbejdsgiveren kan dokumentere eller sandsynliggøre, at kravet om effektiv kontrol er opfyldt. Kontrollen skal udføres senest samtidig med den endelige afregning af skattefri godtgørelser. Det er endvidere arbejdsgiveren, der skal sikre, at de anvendte satser er korrekte. Godtgørelsen skal afregnes via et bilag, der skal attesteres af en person, som skal kontrollere, om rejseafregningen er korrekt. KPMG har på vist et sæt standardblanketter, som kan anvendes ved afregningen. Rejse Bilagene vedrørende den erhvervsmæssige rejse skal indeholde følgende: Modtagerens navn, adresse og CPR-nr. Rejsens erhvervsmæssige formål Rejsens start- og sluttidspunkt Rejsens mål med eventuelle delmål De anvendte satser Beregning af rejsegodtgørelsen. Kørsel Bilagene vedrørende erhvervsmæssig kørsel skal indeholde følgende: Modtagerens navn, adresse og CPR-nr. Identifikation af den anvendte bil, f.eks. ved notering af registreringsnummeret Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål med eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen. Der kan udbetales forskud på skattefri godtgørelser med acontobeløb. Forskuddet skal være tilpasset lønmodtagerens forventede udgifter til erhvervsmæssige rejser eller forventet erhvervsmæssig kørsel. Den endelige opgørelse og afregning af den 6 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

9 skattefri godtgørelse, som lønmodtageren har ret til, skal ske senest ved udgangen af den følgende måned. Arbejdsmarkedsbidrag Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der udbetales efter Skatterådets regler og satser, er fritaget for AM-bidrag. Overstiger godtgørelsen Skatterådets satser, er kun det overskydende beløb omfattet af bidragspligten, forudsat at godtgørelsen er opdelt i en skattefri og en skattepligtig del. Er godtgørelsen ikke opdelt i en skattefri og en skattepligtig del, er hele godtgørelsen omfattet af bidrags- og skattepligt. Det skattefri beløb, der er på 25 % af Skatterådets sats for kost og småfornødenheder og kan udbetales ved rejse i Danmark og i udlandet, er ligeledes undtaget fra AM-bidrag. Indberetning for 2007 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser efter Skatterådets satser er indberetningspligtige og skal anføres på oplysningssedlen i rubrik 48 (2007-oplysningsseddel). Den skattefri godtgørelse på 25 % er også indberetningspligtig i rubrik 48. Hvis arbejdsgiveren foretager en opdeling af godtgørelsen i en skattefri og en skattepligtig del, skal der kun indeholdes AM-bidrag og A-skat i den skattepligtige del, der anses for et løntillæg. AM-bidrag skal oplyses i rubrik 16. Løntillægget skal oplyses i rubrik 13 før fradrag af AM-bidrag. Rejse- og befordringsgodtgørelse udbetalt efter satserne sammen med honorarer og lignende (B-indkomst) skal indberettes i rubrik 38. Hvis godtgørelsen ikke er skattefri, skal den indberettes i rubrik 36 sammen med honoraret. Honorarmodtageren kan imidlertid selv på selvangivelsen fradrage sine udgifter i forbindelse med honorarindtægten. Fradraget gives i personlig indkomst og skal ikke reduceres med bundfradraget. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

10 Indberetning for 2008 Fra og med 1. januar 2008 skal alle indberetningspligtige virksomheder indberette til eindkomst. eindkomst erstatter bl.a. de årlige oplysningssedler. De skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser skal derfor ligesom løn mv. indberettes hver måned. Se nærmere om Lov om et indkomstregister på SKATs hjemmeside Vedrørende godtgørelse i forbindelse med arbejdsgiverbetalt uddannelse henvises til kapitel 4. 8 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

11 Kapitel 2 Rejsegodtgørelse (kost og logi m.v.) Ved rejser i Danmark og i udlandet med overnatning kan der udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Ansatte, der midlertidigt er ansat direkte på et arbejdssted, kan også få skattefri rejsegodtgørelse, hvis det på grund af afstanden mellem bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke er muligt at overnatte på den ansattes sædvanlige bopæl. Ansatte, der er ansat på prøve, f.eks. i 3 måneder, hvorefter arbejdet bliver fast, kan i prøvetiden få skattefri rejsegodtgørelse, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Udenlandsk arbejdsgiver Der kan også udbetales skattefri rejsegodtgørelser, inklusive 25 %-godtgørelse, ved arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver. Den udenlandske arbejdsgiver skal iagttage samme krav vedrørende kontrol m.v. til udbetaling af godtgørelserne som en dansk arbejdsgiver. Tidsbegrænsning for udbetaling af skattefri godtgørelse Der kan kun udbetales skattefri rejsegodtgørelse, når der arbejdes på et midlertidigt arbejdssted. Udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse efter Skatterådets sats for kost og småfornødenheder kan kun ske i de første 12 måneder. Efter udløbet af de 12 måneder kan arbejdsgiver refundere faktiske udgifter efter regning, men også refusion efter regning forudsætter, at arbejdsstedet er midlertidigt. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

12 Der er ikke faste grænser for, hvor længe arbejdsstedet kan anses for midlertidigt, men 2-års-grænsen for dobbelt husførelse kan være vejledende. Ophold ud over 2 år kan dog efter en konkret vurdering anses for midlertidigt. Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder dog ikke, når arbejdsstedet flyttes i takt med arbejdets udførelse eller færdiggørelse over en strækning på mindst 8 km, f.eks. motorvejs-, bro-, kabel- og jernbaneprojekter. Det vil betyde, at der i forbindelse med arbejde på sådanne projekter kan udbetales godtgørelse i mere end 12 måneder, dog kun så længe arbejdsstedet kan anses for midlertidigt. En ny 12-måneders-periode påbegyndes, når der foretages et arbejdsstedsskifte. Et sådant skifte anses for foretaget, når der for samme arbejdsgiver i samme arbejdsprojekt skiftes til en ny, midlertidig arbejdsplads mindst 8 km ad normal transportvej fra den tidligere arbejdsplads, eller når der for den samme arbejdsgiver skiftes til et andet arbejdsprojekt. Også et arbejdsgiverskifte medfører, at en ny 12-måneders-periode påbegyndes, også selv om der arbejdes på samme projekt som før og på det samme sted. Der påbegyndes en ny 12-måneders-periode ved tilbagevenden til et tidligere, midlertidigt arbejdssted. Hvis tilbagevenden til det tidligere, midlertidige arbejdssted ikke var upåregnelig, er det dog en betingelse, at der er forløbet mindst 20 arbejdsdage, siden den ansatte sidst arbejdede på det tidligere, midlertidige arbejdssted. Tidsbegrænsningen på de 12 måneder gælder for satsen for kost m.v. og gælder derfor også for 25 %-godtgørelsen. Der er ingen tidsbegrænsning for logisatsen, men det forudsættes også her, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. Afstand mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted Det er en betingelse for at udbetale skattefri rejsegodtgørelser, at medarbejderen på grund af afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke har haft mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. 10 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

13 Skattemyndighederne stiller generelt høje krav til, at man skal overnatte hjemme, hvis det overhovedet er muligt. Da det kun er midlertidigt, at man skal arbejde langt fra hjemmet, forventes det derfor, at den ansatte kan leve med en ret lang transporttid. Det er derfor ikke nok, at det er besværligt, langt, upraktisk eller dyrt i transportudgifter at tage hjem til den sædvanlige bopæl hver dag. Det samme gør sig gældende ved længerevarende frihed på det midlertidige arbejdssted. Dvs. der kan ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse for perioder med længerevarende frihed, hvis det i disse perioder er muligt at overnatte hjemme. Det er i øvrigt et krav for at få skattefri godtgørelser, at den ansatte rent faktisk ikke har overnattet på sin sædvanlige bopæl. Der kan ikke opstilles en generel regel for, hvornår afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted berettiger til udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser. Det skal i alle tilfælde vurderes konkret. Nyere praksis indikerer, at der ved bedømmelsen af afstanden skelnes mellem de tilfælde, hvor medarbejderen (frivilligt) har taget direkte ansættelse på et midlertidigt arbejdssted, og de tilfælde, hvor medarbejderen af sin arbejdsgiver er blevet udsendt til at arbejde på et midlertidigt arbejdssted (tjenesterejse/udstationering). Ved direkte ansættelse skal der foretages en samlet vurdering af, hvorvidt medarbejderen på grund af afstanden ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Ved vurderingen af, om lovens betingelser er opfyldt, skal der foretages en helhedsvurdering, hvor der ikke alene lægges vægt på afstanden, men tillige tages hensyn til transporttiden og den daglige arbejdstid samt spørgsmålet om mødetid på arbejde den følgende dag. Østre Landsret har i sagen SKM ØLD vurderet, at når afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted er på omkring 100 km, og transporttiden er på 1½ time hver vej, er betingelsen for at være på rejse opfyldt, hvis den daglige arbejdstid overstiger 10 timer, hvorved medarbejderen ikke kunne hvile mindst 11 timer på den sædvanlige bopæl. SKAT har udtalt (SKM DEP), at en håndfast konklusion om, at en lønmodtager er på rejse, hvis den daglige transporttid og arbejdstid tilsammen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

14 medfører, at lønmodtageren ikke har mulighed for at opholde sig på bopælen i 11 timer i døgnet, ikke kan udledes af dommen. Det er efter SKAT s vurdering altid en helhedsvurdering, hvorvidt en medarbejder er på rejse eller ej. At der altid er tale om en helhedsvurdering, illustreres af en anden sag efterfølgende afgjort af landsskatteretten (SKM LSR), hvor en lønmodtager blev anset for omfattet af rejsebegrebet på grund af ekstraordinært lange arbejdsdage på op til timer om dagen, hvortil skulle lægges en transporttid på op til 2 timer om dagen, uanset afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted kun var 76 km. Når en arbejdsgiveren udsender en medarbejder til et midlertidigt arbejdssted (tjenesterejse/udstationering) gælder der som udgangspunkt samme betingelser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser som ved direkte ansættelse. SKAT har i TfS V bestridt, at der ved tjenesterejser skal foretages en mere subjektiv og konkret vurdering af den enkelte lønmodtagers forhold end i forhold til selvvalgte rejser, samt fremhævet at der skal stilles samme strenge krav til bedømmelsen af den fysiske afstand mellem bopælen og den midlertidige arbejdsplads. Dette argument synes taget til efterregning af Landsretten, som frikendte Skatteministeriet. Der er dog formentlig fortsat i videre grad mulighed for ved tjenesterejser at tage hensyn til arbejdsgivers erhvervsmæssige instruktioner ved bedømmelsen f.eks. kan en erhvervsmæssigt begrundet ordre om overnatning ved det midlertidige arbejdssted af hensyn til arbejdets udførelse formentlig i sig selv medføre, at medarbejderen er omfattet af rejsebegrebet, uanset afstanden til den sædvanlige bopæl i sig selv ikke umuliggør daglig pendling. Arbejdsgivers eventuelle pålæg om overnatning ved det midlertidige arbejdssted, som ikke er nødvendiggjort af den ansattes arbejdsopgaver, kan dog ikke tillægges betydning ved den skattemæssige vurdering. Det fremgår af TfS V, at uanset der er tale om en direkte ansættelse eller en tjenesterejse, skal transporttiden opgøres på baggrund af den hurtigste transportvej og ved benyttelse af det hurtigste, sædvanlige transportmiddel (bil, bus 12 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

15 eller tog). Det vil i praksis oftest være bil. Der skal ikke tages hensyn til, om medarbejderen har mulighed for at transportere sig med bil. Det er endnu ikke afklaret, om der kan tages højde for, at en medarbejder faktisk ikke har kørekort. Som en generel hovedregel anbefaler KPMG med udgangspunkt i nyere praksis at der kun udbetales skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere, der er udsendt af arbejdsgiveren, hvis afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted er mindst 100 km hver vej, svarende til en rejsetid i bil hver vej på ca. 120 minutter eller mere. Hvis der er tvivl om, hvorvidt godtgørelsen kan udbetales skattefrit, kan de lokale skattemyndigheder kontaktes, før udbetalingen foretages. Rejse i Danmark og udlandet Satserne for rejsegodtgørelser, der kan udbetales skattefrit ved rejse i Danmark og i udlandet, er: Rejse med overnatning Til kost og småfornødenheder kr. pr. døgn 440,00 + pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag (1/24 af satsen) 18,33 Til logi kr. pr. døgn 189,00 Eksempel 1. Rejse i Sverige med overnatning Afrejse den 17/4 2008, kl Hjemkomst den 21/4 2008, kl Rejsens længde 4 døgn og 10 timer. Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse således: Kost: 4 døgn á 440 kr ,00 10 timer á 440 kr./24 183,33 Skattefri godtgørelse 1.943,33 I tillæg til de skattefri godtgørelser til kost og småfornødenheder kan udgifter til logi refunderes efter regning eller godtgøres med 189 kr. pr. døgn. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

16 Skatterådet kan forhøje den generelle godtgørelsessats for kost og småfornødenheder for rejser i lande, hvor leveomkostningerne er væsentligt højere end i Danmark. For 2008 har Skatterådet ikke foretaget forhøjelser, og den generelle sats for kost på 440 kr. pr. døgn gælder således for alle lande. Hvornår kan der ikke udbetales skattefri godtgørelser Skattefri rejsegodtgørelse efter de almindelige satser og regler kan ikke udbetales: For rejser under 24 timer. For rejse uden overnatning. For rejser, hvor medarbejderen på grund af afstanden mellem sædvanlig bopæl og det midlertidige arbejdssted har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Til personer, der er registrerede som erhvervsfiskere, og som for et indkomstår har valgt fradrag efter ligningslovens 9 G (havdagsfradrag), personer på skibe omfattet af D.I.S. eller sømandsfradragsloven eller personer, der modtager ydelser efter ligningslovens 7, stk. 1, nr. 15 (ansatte udsendt af den danske stat) eller 31, stk. 4 (ansatte under uddannelse, der er omfattet af andre tilsvarende regler). Til dækning af kost, hvis arbejdsgiveren helt eller delvist har dækket denne udgift som udlæg efter regning. Hvis morgenmad er inkluderet i logiudgifter, der betales af arbejdsgiveren som udlæg efter regning, anses morgenmaden ikke også for dækket som udlæg efter regning, men som fri morgenmad med deraf følgende reduktion af kostsatsen med 15 %. Til dækning af logi, hvis arbejdsgiveren helt eller delvist har dækket udgifterne hertil som udlæg efter regning eller har stillet frit logi til rådighed. Til dækning af logi, når lønmodtageren i sit hverv medvirker til transport af varer eller personer, gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskefartøjer), arbejder på luftfartøjer eller på fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster. 14 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

17 Hvis godtgørelsen udbetales med højere beløb end Skatterådets satser. Hele beløbet anses i så fald for personlig indkomst, og i stedet kan der foretages fradrag i den skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren ved den endelige rejseopgørelse og afregning har anset det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat og AM-bidrag. Hvis godtgørelsen modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres i overensstemmelse med den udbetalte rejsegodtgørelse. 25 %-godtgørelse til dækning af småfornødenheder Ved rejse med overnatning i Danmark eller i udlandet kan arbejdsgiveren i stedet for at udbetale den faste godtgørelse til kost, dvs. 100 % af satsen, vælge helt eller delvist at dække den ansattes udgifter efter regning, dvs. efter originale bilag, som skal indgå i arbejdsgiverens regnskabsmateriale. Arbejdsgiveren kan samtidig udbetale et skattefrit beløb på indtil 25 % af standardsatsen for kost og småfornødenheder. Godtgørelsen tilsigter at dække udgifter, som arbejdsgiveren ikke dækker efter regning. 25 %-godtgørelsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for eventuelt påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag. 25 %-godtgørelsen forudsætter, at der er tale om rejse med overnatning, og at rejsen varer mindst 24 timer. 25 %-godtgørelsen kan kun udbetales i de første 12 måneder på det midlertidige arbejdssted. Hvis arbejdsgiveren har dækket rejseudgifter efter regning eller ydet fri kost på rejse, men ikke udbetalt 25 %-godtgørelse, kan den ansatte i stedet foretage et fradrag på selvangivelsen med et beløb svarende til 25 %-godtgørelsen. Fradraget skal reduceres med bundbeløbet på kr. (2008). 25 %-godtgørelsen kan ikke modregnes i bruttolønnen. 25 %-godtgørelsen gælder ikke for turistchauffører. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

18 Eksempel 2. Rejse i Sverige med overnatning Rejseudgifterne dækkes efter regning. Afrejse den 12/9 2008, kl Hjemkomst den 21/9 2008, kl Rejsens længde 9 døgn og 8 timer. Beregning af 25 %-godtgørelse: Kost: 9 døgn á 440 kr ,00 8 timer á 440 kr./24 146, % godtgørelse 4.106,67 Der kan udbetales 25 %-godtgørelse med: 25 % af 4.106,67 kr ,67 Reduktion af satser Reduktion for fri kost Hvis der ydes fri kost til den ansatte, sker der reduktion i godtgørelsen. Hvis der ydes fri kost ved rejse i Danmark eller i udlandet, reduceres godtgørelsen med en procentdel af Skatterådets sats vedrørende kost og småfornødenheder. Bemærk, at reduktionen vedrørende fri kost på tilstødende rejsedage beregnes af Skatterådets fulde dagssats på 440 kr. Tilsvarende gælder, hvis morgenmad indgår i en hotelregning, som refunderes af arbejdsgiver. Reduktion Morgenmad 15 % Frokost 30 % Middag 30 % 16 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

19 Eksempel 3. Reduktion for morgenmad (15 %) Logi inkl. morgenmad dækkes efter regning under ophold i England. Afrejse den 3/4 2008, kl Hjemkomst den 7/4 2008, kl Rejsens længde 4 døgn og 10 timer. Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse således: Kost: 4 døgn á 440 kr ,00 10 timer á 440 kr./24 183,33 Reduktion: 4 x 15 % af 440 kr Skattefri godtgørelse 1.679,33 Rejses der efter regning, og udbetales der derudover 25 %-godtgørelse, sker der ingen reduktion i 25 %-godtgørelsen. De særlige kostsatser for turistchauffører skal ikke nedsættes med værdi af fri kost på rejsen. Fri kost Ved fri kost forstås, at arbejdsgiveren yder den ansatte måltider, f.eks. ved at denne får stillet mad til rådighed, bliver tilbudt at spise med hos arbejdsgiveren eller i dennes kantine. Fri kost er ofte kendetegnet ved, at den ansatte ikke har indflydelse på, hvilken mad der stilles til rådighed. Kost, der stilles til rådighed på selve arbejdspladsen af andre end arbejdsgiveren i forbindelse med arbejde udført i arbejdsgiverens tjeneste, må sidestilles med, at der er stillet fri kost til rådighed af arbejdsgiveren. Når den ansatte har modtaget fri kost på en rejse, kan arbejdsgiveren udbetale 25 %-godtgørelse. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

20 Fradrag Differencefradrag Hvis betingelserne for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling ikke er sket eller er sket med et lavere beløb end Skatterådets satser, kan den ansatte uden dokumentation foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med et beløb svarende til differencen. Hvis arbejdsgiveren afholder den ansattes rejseudgifter efter regning eller yder fri kost, men ikke udbetaler 25 %-godtgørelse, kan den ansatte på sin selvangivelse fradrage udgifter til småfornødenheder med 25 % af Skatterådets sats for udgifter til kost. De 25 % af satsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for eventuelt påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag. Differencefradraget kan fratrækkes sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, for så vidt angår de udgifter, der overstiger kr. (2008). Personer, som er beskattet med 25 % efter kildeskattelovens 48 E, kan ikke tage differencefradrag. Fradrag for dokumenterede udgifter Hvis betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling heraf ikke er sket, kan den ansatte foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med de dokumenterede, faktiske udgifter. Hvis de faktiske udgifter overstiger den udbetalte skattefri rejsegodtgørelse, kan den ansatte foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med det beløb, de faktiske udgifter overstiger den modtagne rejsegodtgørelse. Fradrag for de faktiske udgifter til kost skal ikke reduceres med værdien af et sparet hjemmeforbrug. 18 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

21 De faktiske udgifter kan fratrækkes sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, for så vidt angår de udgifter, der overstiger kr. (2008). Der kan ikke foretages afskrivninger i den skattepligtige indkomst på driftsmidler m.v., der anvendes i forbindelse med logiet, når der foretages fradrag med satsen for logi, eller der modtages skattefri logigodtgørelse. Selvangivelse og fradrag for arbejde i udlandet Selv om en ansat i forbindelse med arbejde i udlandet på et midlertidigt arbejdssted har modtaget skattefri rejsegodtgørelse, kan der i visse situationer foretages yderligere fradrag på selvangivelsen. Eksportmedarbejdere omfattet af ligningslovens 9 E, stk. 2 kan således foretage fradrag for arbejde i udlandet, selv om de for samme periode har modtaget skattefri rejsegodtgørelse eller har foretaget differencefradrag, se nedenfor under eksportmedarbejdere. Hvis den ansatte har fået dækket alle sine udgifter til kost efter regning, kan der foretages fradrag med 25 %-godtgørelsen på selvangivelsen i de første 12 måneder, hvis den ansatte ikke har modtaget denne godtgørelse fra arbejdsgiveren. Hvis der ikke er udbetalt skattefri godtgørelse, kan den ansatte på selvangivelsen foretage fradrag for kost m.v. Fradraget kan opgøres efter samme regler og satser, som gælder for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Alternativt kan der tages fradrag for faktiske udgifter. Hvis der tages fradrag med de faktiske udgifter til kost, skal fradraget ikke reduceres med værdien af sparet hjemmeforbrug. Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet på det midlertidige arbejdssted er forbundet med overnatning i udlandet, at den sædvanlige bopæl hjemme er opret- Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

22 holdt, og at udgifterne hverken helt eller delvist er dækket af arbejdsgiveren som udlæg efter regning. Fradrag for arbejde i udlandet m.v. kan ikke overstige udlandslønnen. Eksportmedarbejdere Eksportmedarbejdere omfatter lønmodtagere, der udfører arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver med sigte på at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller opfylde sådanne aftaler. Rejsemontører er således omfattet. Direktører og bestyrelsesmedlemmer er ikke berettigede til fradrag, bortset fra medarbejdervalgte repræsentanter. Eksportmedarbejdere er berettigede til udlandsstandardfradrag, når de inden for indkomståret har haft et uafbrudt ophold i udlandet i 2 måneder, eller der samlet har været tale om ophold i udlandet i mindst 100 døgn. Fradraget udgør 55 kr. pr. påbegyndt døgn for arbejde udført i Vesteuropa og 140 kr. pr. påbegyndt døgn for arbejde udført uden for Vesteuropa. Ved Vesteuropa forstås Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island. Eksportmedarbejdere kan opnå standardfradraget for arbejde i udlandet samtidig med, at de enten har modtaget skattefri rejsegodtgørelse, har fået refunderet de faktiske udgifter og fået 25 %-godtgørelse eller har foretaget differencefradrag. Ved opgørelsen af de 100 døgn kan eksportmedarbejderen medregne ophold i udlandet, når de enkelte ophold har varet i mindst 24 timer. Efterfølgende påbegyndte døgn medregnes som hele døgn. Fradraget for eksportmedarbejdere kan sammen med andre fradrag, der vedrører indkomsterhvervelsen i udlandet, ikke overstige den udenlandske indkomst, der skal medregnes i den danske indkomstopgørelse. 20 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

23 Eksportmedarbejderes fradrag kan kun foretages i det omfang, det sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, overstiger kr. (2008). Øvrige fradrag Hvis der er modtaget skattefri rejsegodtgørelse fra arbejdsgiver, taget differencefradrag eller fradrag for dokumenterede udgifter som beskrevet ovenfor, er det ikke muligt på selvangivelsen at tage fradrag efter reglerne for teknikerfradrag eller fradrag for udgifter til dobbelt husførelse. Særlige persongrupper Ind- og udstationerede medarbejdere Ved udstationeringer, hvor der ikke kan opnås skattefritagelse i Danmark, kan den ansatte få fradrag for sine erhvervsmæssige udgifter til kost og logi via reglerne om differencefradrag. Udlændinge, der bor i Danmark og rejser i Danmark eller i udlandet for deres udenlandske eller danske arbejdsgiver, herunder personer der beskattes med 25 % efter reglerne i kildeskattelovens 48 E, kan også anvende reglerne om skattefri rejsegodtgørelse. Da godtgørelsen er skattefri, medregnes den ikke ved opgørelsen af kvalifikationsbeløbet efter 48 E. Personer, som beskattes med 25 % efter reglerne i kildeskattelovens 48 E, kan dog ikke tage differencefradrag. Også begrænset skattepligtige personer er omfattet af reglerne, hvorfor rejsereglerne, herunder fradrag for kost og logi, bør overvejes nøje, når f.eks. sæsonarbejdere arbejder i Danmark i mindre end 6 måneder. Sæsonarbejdere Reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse gælder også for sæsonarbejdere, som på grund af afstanden mellem den sædvanlig bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Sæsonarbejdere kan desuden tage fradrag for udgifter til befordring mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted. Satsen beregnes som et lig- Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

24 ningsmæssigt fradrag med satsen for befordring mellem hjem og arbejdssted, som i 2008 udgør 1,83 kr. pr. km mellem 25 km og 100 km og 0,92 kr. pr. km ud over 100 km. Det er dog en forudsætning for befordringsfradraget, at sæsonarbejderen inden afrejsen fra bopælen i hjemlandet har en arbejdsaftale med en konkret arbejdsgiver. Bestyrelsesmedlemmer Reglerne om udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse gælder også for medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner og råd, uanset om de er lønnede eller ulønnede. Hvis der rejses efter regning, kan der udbetales 25 %-godtgørelse. De almindelige betingelser for erhvervsmæssig befordring gælder også for bestyrelsesmedlemmer. Reglerne om fradrag gælder kun for lønnede bestyrelsesmedlemmer m.v. Flybesætninger Piloter, stewardesser og stewarder m.v. kan modtage skattefri rejsegodtgørelse efter de almindelige regler til dækning af kost. Dækker arbejdsgiveren lønmodtagerens rejseudgifter efter regning, kan der udbetales et skattefrit beløb på 25 % af standardsatsen for kost og småfornødenheder. Flypersonale kan som udgangspunkt ikke modtage skattefri logigodtgørelse. Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende personer, der rejser for deres virksomhed i Danmark og i udlandet, kan vælge at foretage fradrag efter standardsatserne i stedet for fradrag for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter. 22 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2016

Rejseudgifter. Skat 2016 Rejseudgifter Skat 2016 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Rejseudgifter Skat Tax

Rejseudgifter Skat Tax Rejseudgifter Skat 2017 Tax 2 Rejseudgifter Indhold 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger Brønshøj september 2014 Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger En forening består af flere forskellige organer, f.eks. generalforsamlingen, formanden, bestyrelsen,

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Aftale om tjenesterejser

Aftale om tjenesterejser Kapitel 1 Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser 1 Aftalens område Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

S T A N D A R D K O N T R A K T

S T A N D A R D K O N T R A K T Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i Fredensborg Boldklub og Idrætsforening Adresse: Kastanievej 16 3480 Fredensborg og træner/holdleder Navn:... Adresse:...... Telefon:... Mobil:... Email:...

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2016 3 INDHOLD Forord 4 SKAT OVERBLIK 5 Aflevering og ændringer 5 Restskat/overskydende skat 5 Renteudgifter 6 Kapitalpension og aldersopsparing 7 Ratepension 7 Stipendier/legater

Læs mere

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Skattenyt Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor årsopgørelsen modtages fra SKAT. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold for 2009. Det skal i

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Vandselskaber og skat

Vandselskaber og skat Vandselskaber og skat DANVA-konference 24. august 2011 Vandselskaber og skat Emner Overordnet om skattepligten Status på de skattemæssige indgangsværdier Hvornår forventes selskaberne at blive skattebetalende?

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere