Regelsæt for Microsoft-leverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelsæt for Microsoft-leverandører"

Transkript

1 Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission om at hjælpe mennesker og virksomheder i hele verden med at realisere de højeste niveauer af produktivitet og success. At opfylde vores mission handler ikke bare om at udvikle innovative teknologi. Det handler også om, hvem vi er som virksomhed og som enkeltindivider, hvordan vi administrerer vores forretning internt og hvordan vi samarbejder med kunder, partnere, regeringer, lokalsamfund og leverandører. Via regelsættet om forretningsstandarder (www.microsoft.com/mscorp/legal/buscond) har Microsoft fastsat virksomhedsstandarder, som omfatter etiske forretningspraksisser og overensstemmelse med lovgivningen. Disse standarder gælder for alle Microsofts medarbejdere, direktører og ledere. På same made forventer Microsoft, at deres leverandører tilslutter sig denne forpligtelse til integritet ved at overholde og uddanne sine medarbejdere i Regelsættet for Microsoft-leverandører. OVERHOLDELSE AF REGELSÆTTET FOR LEVERANDØRER Leverandører og deres medarbejdere, agenter og underleverandører (samlet kaldet Leverandører ) skal overholde dette Regelsæt for leverandører, når de gør forretninger med eller på vegne af Microsoft. Leverandører skal øjeblikkelig informere deres Microsoft-kontaktperson (eller et medlem af Microsofts ledelse), hvis der opstår en situation, som forårsager, at Leverandøren handler i modstrid med dette Regelsæt. Microsoft-leverandør forventes selv at overvåge og demonstrere deres overholdelse af dette Regelsæt, men Microsoft kan revidere Leverandører eller undersøge Leverandørers faciliteter for at kontrollere overholdelsen. Microsoft kan kræve øjeblikkelig fjernelse af enhver Leverandørrepræsentant eller personale, som opfører sig på en made, der er ulovlig eller ikke er i overensstemmelse med dette Regelsæt eller enhver anden Microsoftpolitik. Overholdelse af dette Regelsæt og deltagelse i uddannelse i dette Regelsæt, som Microsoft kan udbyde, er påkrævet ud over andre forpligtelser i enhver aftale, som en Leverandør måtte have med Microsoft. PRAKSISSER FOR JURIDISK OG LOVGIVNINGSMÆSSIG OVERENSSTEMMELSE Alle Microsoft-leverandører skal udføre deres forretningsaktiviteter i fuld overensstemmelse med de gældende lovgivning og forordninger, når de gør forretninger med og/eller på vegne af Microsoft, og de skal uden begrænsning: Handel: Overholde alle gældende handelskontroller samt alle gældende love og forordninger for eksport, geneksport og import. Antitrust: Gøre forretninger i fuld overensstemmelse med antitrustlove og love for fair konkurrence, som gælder for de jurisdiktioner, som de gør forretninger i. Boykotter: Ikke deltage i internationale boykotter, som ikke er sanktioneret af den amerikanske regering eller gældende love. Antikorruption: Ikke deltage i bestikkelse eller returkommission af nogen art, hverken i forbindelse med offentlige embedsmænd eller personer i den private sektor. Microsoft er forpligtet til at overholde Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 1

2 de ordensregler, som er anført i den amerikanske FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) og i lovgivningen mod korruption og hvidvaskning af penge i de lande/regioner, hvor Microsoft driver forretning. Leverandører skal overholde alle gældende love mod corruption og hvidvaskning af penge, herunder FCPA samt love, der gælder for lobbyisme, gaver og betaling til offentlige embedsmænd, love om bidrag til politiske kampagner og andre relaterede forordninger. Leverandører må ikke direkte eller indirekte tilbyde eller betale noget af værdi (herunder rejser, gaver, opholdsudgifter og donationer til velgørenhed) til nogen embedsmand eller medarbejder I nogen regering, offentlig myndighed, offentlig international organization eller nogen kandidater til politiske embeder, med henblik på (i) ukorrekt påvirkning af handlinger eller beslutninger hos en sådan medarbejder eller kandidat til fremme af Microsofts forretningsinteresser på nogen måde eller (ii) på anden måde ukorrekt promovere Microsofts forretningsinteresser på nogen måde. Som repræsentanter for Microsoft skal Leverandører i alle henseender overholde Microsofts Politik om antikorruption for repræsentanter på DwTR. FORRETNINGSPRAKSIS OG ETIK Microsoft-leverandører skal udføre deres forretningsinteraktioner og aktiviteter med integritet og skal, uden begrænsning: Forretningsregistreringer: Registrere og rapportere alle forretningsoplysninger ærligt og nøjagtigt og overholde alle gældende love vedrørende deres gennemførelse og nøjagtighed. Oprette, opbevare og bortskaffe forretningsregistreringer i fuld overensstemmelse med alle gældende juridiske og lovgivningsmæssige krav. Være ærlig, direkte og sandfærdig i forhandlinger med repræsentanter for lovgivende myndigheder og offentlige embedsmænd. Presse: Kun tale med pressen på Microsofts vegne, hvis Leverandøren er udtrykkeligt skriftligt autoriseret af Microsoft til at gøre dette. Gaver: Undgå at give gaver til Microsoft-medarbejdere, da selv en gave, som er givet med de bedste intentioner, kan opfattes som bestikkelse under visse omstændigheder eller skabe interessekonflikter. Undlad at tilbyde noget af værdi, for at giveren kan opnå eller bevare en fordel, og tilbyd ikke noget, som kan anses for at påvirke, kompromittere dømmekraften hos eller forpligte Microsoft-medarbejderen. Hvis De tilbyder Microsoft-medarbejdere en gave, et måltid mad eller underholdning, skal De altid anvende Deres sunde dømmekraft, diskretion og mådeholdenhed. Enhver gave fra en Leverandør skal være acceptable i henhold til politikken for Microsoft-medarbejderens forretningsenhed og land, fordi Microsofts forretnings- og regionale politikker kan forbyde gaver helt eller angive en maksimumværdi for gaver på forskellige beløb. Alle gaver, måltider eller underholdning skal overholde den gældende lovgivning, må ikke overskride giverens og/eller modtagerens politikker vedrørende den pågældende sag og skal være i overensstemmelse med lokal skik og brug. Leverandører må ikke give gaver af nogen værdi til medlemmer af GPG (Global Procurement Group) eller dens repræsentanter. Interessekonflikter: Undgå tilsyneladende eller faktiske interessekonflikter. Leverandører må ikke handle direkte med en Microsoft-medarbejder, hvis ægtefælle, samlever eller andet familiemedlem eller pårørende har en betydelig økonomisk interesse i en Leverandør. Under forhandlingen af Leverandøraftalen eller udførelsen af Leverandørens forpligtelser er direkte handel med en Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 2

3 Leverandørmedarbejders ægtefælle, samlever eller andet familiemedlem eller pårørende, som er ansat hos Microsoft, også forbudt. Insiderhandel: Undgå insiderhandel ved at undlade at købe eller sælge Microsofts eller en anden virksomheds værdipapirer, når de er i besiddelse af oplysninger om Microsoft eller en anden virksomhed, som ikke er tilgængelige for den investerende offentlighed, og som kan påvirke en investors beslutning om at købe eller sælge værdipapiret. ARBEJDSPRAKSIS OG MENNESKERETTIGHEDER Microsoft forventer, at deres leverandører deler deres forpligtelse i forhold til menneskerettigheder og lige muligheder på arbejdspladsen. Alle Microsoft-leverandører skal udføre deres ansættelsespraksis i fuld overensstemmelse med alle gældende love og forordninger, og de skal uden begrænsning: Samarbejde om Microsofts forpligtelser til en arbejdsstyrke og en arbejdsplads, som er fri for chikane og ulovlig diskrimination. Vi anerkender og respekterer kulturelle forskelle, og vi kræver, at Leverandører ikke diskriminerer i forbindelse med ansættelse, godtgørelse, adgang til uddannelse og/eller pension baseret på race, farve, køn, nationalitet, religion, alder, handicap, kønsidentitet eller tilkendegivelse, ægteskabelig status, graviditet, seksuel orientering, politisk ståsted, foreningsmedlemskab eller erfaring. Kun bruge frivilligt arbejde. Brugen af tvungent arbejde, uanset om det er i form af kontraktarbejde eller, arbejde under kaution eller fængselsarbejde af Microsoft-leverandører er forbudt. Det er desuden forbudt at støtte nogen form for ulovlig menneskehandel i forbindelse med ufrivilligt arbejde via trusler, tvang, falske påstande eller andre tvangsforanstaltninger. Ikke kræve at arbejdere deponerer depositummer eller deres identitetspapirer (regeringsudstedt id, pas eller arbejdstilladelse) hos deres arbejdsgiver. Arbejderne skal frit kunne fratræde deres stilling i overensstemmelse med lokale og nationale love og forordninger uden ulovlig bod. Overholde alle lokale og nationale love og forordninger vedrørende minimumsalder for medarbejdere og ikke bruge børnearbejdere. Leverandører må ikke ansætte nogen under 15 år, under aldersgrænsen for gennemførelse af lovpligtig undervisning eller under den lovlige minimumsarbejdsalder for ansættelse afhængigt af hvad der er højest. Microsoft støtter kun udviklingen af lovlige lærepladsprogrammer til fordel for unge menneskers uddannelse og vil ikke gøre forretning med dem, der misbruger systemet. Medarbejdere under 18 år må ikke udføre farligt arbejde og kan være udelukket fra natarbejde af hensyn til uddannelsesmæssige behov. Ikke foretage fysisk afstraffelse eller misbrug. Fysisk misbrug eller afstraffelse, trusler om fysisk misbrug, seksuel eller anden form for chikane og verbale overgreb eller andre former for intimidering er forbudt. Betale passende lovlige lønninger under humane forhold. Alle medarbejdere skal have klare, skriftlige oplysninger om deres ansættelsesforhold med hensyn til lønninger og i øvrigt efter behov i hele ansættelsesperioden. Fradrag i lønnen som en disciplinær metode er ikke tilladt, og fradrag i løn, som ikke udbetales i henhold til national eller lokal lovgivning, er heller ikke tilladt uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra den medarbejder, der er involveret. Alle disciplinære foranstaltninger skal registreres. Løn og goder, som udbetales for en standardarbejdsuge, skal som minimum overholde de lokale og nationale lovlige standarder. Ikke kræve, at medarbejdere arbejder mere end det maksimale antal arbejdstimer, som er angivet i lokale og nationale forordninger. Leverandørerne skal sørge for, at overarbejde er frivilligt og betales Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 3

4 i overensstemmelse med lokale og nationale love og forordninger. En arbejdsuge må ikke være på mere end 60 timer om ugen, inklusive overarbejde, bortset fra i nødsituationer eller usædvanlige situationer. Medarbejderne har ret til mindst én fridag på en syvdages uge. Opbevare medarbejderregistreringer i overensstemmelse med lokale og nationale love og forordninger, og oplys i god tid, via lønseddel eller lignende dokumentation, det grundlag, som medarbejdere betales på. Respektere medarbejdernes ret til at organisere sig og til kollektiv forhandling i overensstemmelse med juridiske krav. Som anført ovenfor kræver vi, at Leverandørerne ikke foretage diskrimination i forbindelse med ansættelse, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse og/eller pension baseret på medlem af en fagforening. SUNDHED OG SIKKERHED Microsoft-leverandører forventes at indarbejde sunde praksisser til administration af sundhed og sikkerhed i alle aspekter af virksomheden og skal, uden begrænsning: Skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og til fulde overholde alle sikkerheds- og helbredslove, - forordninger og praksisser, herunder de, der gælder inden for arbejdssikkerhed, at være forberedt i tilfælde af nødsituationer, arbejdsskader og -sygdom, industriel hygiejne, fysisk krævende arbejde, afsikring af maskiner, sanitet, fødevarer og boliger. Der skal træffes passende forholdsregler for at minimere årsagerne til farer i arbejdsmiljøet. Forbyde brug, besiddelse, distribution eller salg af ulovlige stoffer, mens man befinder sig på ejendom, der ejes eller leases af Microsoft. MILJØMÆSSIGE FORORDNINGER OG BESKYTTELSE Microsoft anerkender sit sociale ansvar for at beskytte miljøet og forventer, at deres Leverandører deler deres forpligtelse til at reagere på de udfordringer, som er forårsaget af klimaændringer, og arbejde hen imod beskyttelse af miljøet. Som en del af denne forpligtelse skal alle Microsoft-leverandører uden begrænsning: Overholde alle gældende miljømæssige love og forordninger vedrørende farlige materialer, luftemissioner, udledning af affald og spildevand, herunder fremstilling, transport, opbevaring, bortskaffelse og udledning i miljøet af sådanne materialer. Tilstræbe at reducere eller eliminere alle typer af affald, herunder vand og energi, ved at implementere passende vedligeholdelsesmetoder i deres faciliteter, via deres vedligeholdelses- og produktionsprocesser og ved at recirkulere, genbruge eller erstatte materialer. Anskaffe, vedligeholde og holde alle miljømæssige tilladelser og registreringer opdateret og følge de driftsmæssige og rapporteringsmæssige krav til sådanne tilladelser. Hvis det er relevant, identificere kemikalier eller andre materialer, som frigives, og som udgør en trussel mod miljøet, og administrere dem på passende vis for at sørge for sikker håndtering, flytning, opbevaring, brug, recirkulering eller genbrug og bortskaffelse. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 4

5 Overholde alle gældende love, forordninger og kundekrav vedrørende forbud mod eller begrænsning af bestemte stoffer, herunder mærkning om genbrug og bortskaffelse. BESKYTTELSE AF AKTIVER OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER Beskyttelse af immaterielle rettigheder er afgørende for enhver virksomhed. Microsoft er afhængig af immaterielle rettigheder som oplysninger, processer og teknologi. Alle Microsoft-leverandører skal uden begrænsninger: Respektere og beskytte de immaterielle rettigheder for alle parter ved kun at bruge informationsteknologi og -software, som er anskaffet og licenseret på lovlig vis. Kun bruge software, hardware og indhold i overensstemmelse med de tilhørende licenser og brugervilkår. Beskytte og på ansvarlig vis bruge Microsofts fysiske og immaterielle aktiver, herunder immaterielle rettigheder, materielle aktiver, lager. Forbrugsvarer og udstyr, når de er autoriseret af Microsoft til at bruge sådanne aktiver. Kun bruge informationsteknologi og systemer (herunder ), som er leveret af Microsoft, til autoriserede Microsoft-virksomhedsrelaterede formål. Microsoft forbyder strengt Leverandører at bruge teknologi og systemer, der er leveret af Microsoft, til at (i) oprette, få adgang til, udskrive, anmode om eller sende noget material, som er intimiderende, chikanerende, truende, krænkende, seksuelt eksplicit eller på anden made stødende eller upassende, eller at (ii) sende falsk, nedsættende eller skadelig kommunikation. Overholde alle Microsoft-krav og -procedurer til vedligeholdelse af adgangskoder, fortrolighed, sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger som betingelse for at levere varer eller tjenester til Microsoft eller få adgang til Microsofts interne virksomhedsnetværk, systemer og bygninger. Alle data, der lagres eller sendes på udstyr, der ejes eller lejes af Microsoft, skal anses for at være private og er Microsofts ejendom. Microsoft må overvåge al brug af virksomhedsnetværket og alle systemer (herunder ) og må få adgang til alle data, der lagres eller sendes via Microsoft-netværket. Overholde Microsoft og andres ejerskabsrettigheder til immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder, og administrere overdragelse af teknologi og knowhow på en måder, som beskytter immaterielle rettigheder. RAPPORTERING AF TVIVLSOM ADFÆRD Hvis De ønsker at rapportere tvivlsom adfærd eller en mulig overtrædelse af Regelsættet for leverandører, Conduct, you are encouraged to work with your primary Microsoft contact in resolving your concern. Hvis det ikke er muligt eller passende, skal De kontakte Microsoft på en af følgende måder: Telefon: Microsofts linje vedrørende forretningsregler på MSFT (6738). Hvis du ringer fra andre steder end USA, kan du foretage et opkald, hvor modtageren betaler, til linjen vedrørende forretningsregler ved at kontakte en international operatør og bede om at foretage et opkald til Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 5

6 Hvis De er Leverandør til Microsofts intranet, kan De sende en til direktøren for overensstemmelse på aliasset til Business Conduct and Compliance, Post: Send et brev til direktøren for overensstemmelse hos Microsoft Corporation, Legal and Corporate Affairs, One Microsoft Way, Redmond, WA Fax: Send en fax til direktøren for overensstemmelse på Microsoft vil overholde fortroligheden i den udstrækning, det er muligt, og vil ikke acceptere nogen straf eller repressalier mod nogen enkeltpersoner, som loyalt har søgt rådgivning eller rapporterer tvivlsom adfærd eller en mulig overtrædelse af Regelsættet for leverandører. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 6

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål... 2 Definition af korruption... 2 Definition af bestikkelse... 2 Hvem kan deltage i bestikkelse og

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

U DKAST. Takeda adfærdsregelsæt for leverandører. Version 1.0

U DKAST. Takeda adfærdsregelsæt for leverandører. Version 1.0 Takeda adfærdsregelsæt for leverandører Version 1.0 24. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion og anvendelsesområde... 2 2.0 Overholdelse af gældende lovgivning, regulativer og leverandørregelsæt...

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde.

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Securitas værdier og etik Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Gyldig fra den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse Page 2 of 10 1 GENERELLE PRINCIPPER... 3 2 VORES VÆRDIER... 4 3

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører

Adfærdskodeks for leverandører Adfærdskodeks for leverandører Vi omdanner vores verden 150 år INDHOLDSFORTEGNELSE Forpligtet til integritet 3 Forventninger 3 FORRETNINGSETIK OG OVERHOLDELSE 4 Korruption og antibestikkelse 4 Gaver og

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere