Selskabsskatteret 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsskatteret 2010/11"

Transkript

1 Erik Werlauff Selskabsskatteret 2010/ udgave &Q$t THOMSON REUTERS

2 Indholdsfortegnelse Forkortelser 13 KAPITEL 1. SELSKABSSKATTERETTENS GRUNDPRINCIPPER - dansk og europæisk skatteret,forebyggelseaf skatteskuffelser Grundlovens beskatningshjemmel Selskabsskatteloven (SEL) og anden lovgivning af specifik selskabs- og fondsskatteretlig betydning Andre skattelove (via SEL 8) Skatteretlige grundbegreber af selskabsskatteretlig betydning Skatteret er offentlig ret - men med stor privatretlig betydning Legalitetsprincippet: Skat kræver hjemmel Materiel og formel skatteret Subjektiv og objektiv skattepligt Helårsprincippet Globalindkomstprincippet - og fravigelsen af dette, hvis der ikke vælges international sambeskatning Samtidighedsprincippet: personers kildeskat og selskabers acontoskat Særbeskatning eller sambeskatning Smalt eller bredt beskatningsgrundlag Retskildespørgsmål: Administrative fortolkningsbidrag. Forventningsprincippet. Domstolsafgørelser. Internationalt lovvalg i skatteretten Administrative fortolkningsbidrag Forventningsprincippet Domstolsafgørelser Internationalt lovvalg i skatteretten: Hvornår anvendes dansk skatteret, og hvornår udenlandsk ret? Dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO'er) Europaretlig (selskabs)skatteharmonisering Diskriminations-og restriktionsforbud, kapitalbevægelser mv Hidtil udstedte EU-retsakter og -henstillinger WTO-aftalernes skatteretlige betydning På vej til et frivilligt fælles EU-skattesystem, CCCTB-reglerne Skatteskuffelser: Når skatten ikke inddrages tilstrækkeligt i rådgivningen 65

3 8.1. Skatten glemmes helt Klient og rådgiver taler forbi hinanden vedrørende skat Parterne forudsætter, at den skatteretlige bedømmelse af sagen automatisk følger den civilretlige Den skattemæssige retstilstand bedømmes forkert og søges ikke afklaret gennem bindende svar (ligesom der ikke tages skatteforbehold) Der skaffes ikke klienten den bedst mulige skatteposition i tilfælde af, at sagen civilretligt forløber atypisk 70 KAPITEL 2. SELSKABERNE - danske og udenlandske selskaber, foreninger mv. omfattet af dansk skattepligt Begreberne subjektiv og objektiv skattepligt. Registrerings- og hovedsædekriterium Ubegrænset dansk skattepligt Aktie- og anpartsselskaber Andre former for kapitalselskab, herunder ikke-kooperativt A.m.b.a. samt S.m.b.a Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Kvalifikation af udenlandske fonde mv Sparekasser og andelskasser Brugsforeninger Indkøbs-, produktions- og salgsforeninger, der betjener medlemmernes virksomheder Gensidige forsikringsforeninger Finansierings- og realkreditinstitutter Opsamlingsreglen i nr. 6: foreninger mv Fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og brancheforeninger Begrænset dansk skattepligt Generelt om udenlandske selskabers skattepligt i Danmark Fast driftssted (»filial«) eller transparent datterselskab i Danmark Hvornår foreligger der fast driftssted? Hvordan opgøres driftsstedets skattepligtige indkomst? Transparent datterselskab i Danmark (check-the-box) Filialbeskatningens sammenhæng med dansk og international sambeskatning Fast ejendom i Danmark 125

4 3.4. Udbytte fra dansk selskab Indtægt via person udstationeret i Danmark Visse konsulenthonorarer i Danmark Royalty (»licens«) fra dansk kilde, herunder til et koncernselskab i et andet EU-land Ingen dansk rentekildeskat, bortset fra visse koncerninterne betalinger. EU-forbud mod rentekildeskat mv. ved koncerninterne rentebetalinger Skattefri institutioner Stat, statsinstitutioner, kommuner, halvoffentlige institutioner/ fonde, trossamfund mv Forsyningsværker, skoler, hospitaler, boligselskaber mv Personselskaber (I/S, K/S, P/S, EØFG), herunder spørgsmål om omkvalincering Transparens, deltagerbeskatning og omdannelse Kvalificering og omkvalificering Udenlandsk relaterede kvalificeringsspørgsmål Ejendomsdatterselskaber af livsforsikringsselskaber, pensionskasser mv Transparente investeringsselskaber med mere end 7 aktionærer (fra 2009) 156 KAPITEL 3. STIFTELSE OG OPLØSNING - hvordan indtræder og ophører skattepligten til Danmark? Skattepligtens indtræden for danske selskaber mv Skattepligtens indtræden for udenlandske selskaber (dansk filial eller faktisk dansk hovedsæde) Skattepligtens forandring Skattepligtens ophør Likvidation Opløsning ved erklæring Konkurs Filial af udenlandsk selskab ophører; skattefrit salg af en filial Dansk selskab flytter hovedsæde til udlandet, Færøerne eller Grønland 178 KAPITEL 4. INDKOMSTOPGØRELSEN - hvilke indtægter og udgifter skal opføres på selskabets selvangivelse, og hvilke er skatteneutrale? 180 I. Skatteregnskabets udspring i årsrapporten - de civilretlige reglers betydning for skatterettens kvalifikation 180

5 2. Indtægtssiden Kompensation for tab af indkomstkilde Overkurs ved emission Skattefrit udbytte af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og egne aktier - men modificeret af værnsregel om mellemholdingselskaber Skattefri avance af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og egne aktier, uanset ejertid - men modificeret af værnsregel om mellemholdingselskaber Visse ejendomsavancer Arv; visse gaver til fonde Begrænset skattepligtiges ikke-erhvervsindkomst Kontingenter og gaver til fagforeninger og arbejdsgiverforeninger Akkordfordel (kreditorordning) Konkursindkomst Skattefri koncerntilskud Udgiftssiden Skat af årets overskud Udskudt skat Etablerings-, stiftelses- og udvidelsesomkostninger. Driftsomkostningsbegrebet Visse låneomkostninger Ikke-erhvervsrelaterede udgifter, typisk afholdt i en kapitalejers interesse Tilskud, kaution mv. til pleje af selskabets interesser som aktionær i et andet selskab Debitortab, herunder pengeinstitutters hensættelser Repræsentation, receptioner mv. Bestikkelse Bøder, pønale afgifter, morarenter, almindelig kreditorrente Begrænset skattepligtiges udgifter, der ikke relaterer sig til den skattepligtige indkomst Fondes udgifter og uddelinger, herunder særlige uddelingsmuligheder fra Foreningers almennyttige uddelinger For store renteudgifter, dvs.»tynd kapitalisering«. Hybride finansieringsinstrumenter Likvidationsomkostninger Af- og nedskrivninger Driftsmidler og -inventar 25 J 4.2. Udlejningsaktiver (leasingaktiver) 256 8

6 4.3. Bygninger; tilslutningsafgift Skibe Op- og nedskrivning af anlægsaktiver Goodwillafskrivning Knowhow-, patent-, varemærke-, mønster- og lejemålsafskrivninger mv Ulovregulerede afskrivninger Varelagernedskrivning Skattefrit bundfradrag for visse foreninger, fonde mv Fondes uddelings-, konsoliderings- og bundfradrag Brancheforeningers konsoliderings- og bundfradrag 275 KAPITEL 5. FINANSIELLE POSTER - skat af kursgevinster og fradrag for kurstab Selskabet tjener på sine tilgodehavender Selskabet taber på sine tilgodehavender Selskabet tjener på sin gæld Selskabet taber på sin gæld Realisationsprincip eller lagerprincip 285 KAPITEL 6. FILIAL OG DATTERSELSKAB - koncernforhold, ny koncerndefinition fra 2010, sambeskatning, skattefrit udbytte af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier Koncernbegrebet i skatteretten - fra Udbytte og avance fra datterselskab i Danmark Udbytte og avance fra datterselskab i udlandet Sambeskatning med selskab i Danmark eller med selskaber og filialer i udlandet Overblik over de danske regler fra Hvornår foreligger der en sambeskatningsmæssig koncern? Dansk sambeskatning Hvis der foreligger en koncern: Hvilke retssubjekter skal indgå i den obligatoriske danske sambeskatning? Opgørelse af sambeskatningsindkomsten Tilfælde, hvor der ikke er koncernforbindelse i hele indkomståret Administrationsselskabet Samme indkomstår De enkelte sambeskatningsselskabers betaling af skatter mv. 320

7 Bortseelse fra underskud i et dansk sambeskatningsselskab eller i en filial beliggende i Danmark International sambeskatning Hvilke selskaber mv. kan indgå i en international sambeskatning? Beregning af den skattepligtige sambeskatningsindkomst Fremførsel af underskud, koncernbidrag efter udenlandske regler mv Bindingsperiode Administrationsselskabet Udnyttelse af underskud i udenlandske datterselskaber mv Indgangsværdier Ordinær genbeskatning Fuld genbeskatning Genbeskatning af faste driftssteder i lande med exemptionoverenskomst Beskæring i rente- og royaltyfradrag 341 KAPITEL 7. ARMSLÆNGDE OG TRANSFER PRICING - handel på markedsvilkår med hovedaktionærer og koncernforbundne selskaber Grundlæggende spørgsmål Udgangspunktet: Skatteplanlægning og skattebesparelse er lovlige hensyn »Realitetsgrundsætning«og»skatteudnyttelse« Fællestræk ved skattemæssig korrektion: Skønsmæssigt fastlagte markedsvilkår indsættes i stedet for aftalevilkår Retsgrundlaget for korrektion Kan korrektion ske uden et interessefællesskab? Sekundær korrektion ved kontrollerede transaktioner »Tripelbeskatning«: Skat hos et mellemled, som fordelen har»passeret« Tripelbeskatning afvist Tripelbeskatning gennemført Betingelserne for tripelbeskatning Selskab begunstiger person - armslængde ved indskud og udtræk hos selskabet Selskab begunstiger moderselskab -»maskeret udlodning«mv Selskab begunstiger datterselskab - lån, management mv

8 5. Selskab begunstiger søsterselskab mv. - armslængde ved strukturændringer, samhandel mv Person begunstiger selskab - må man sælge sine ydelser»for billigt«til sit selskab? Herunder spørgsmål om rentefiksering Person begunstiger andre ved hjælp af selskab - formueflyttende vedtægtsændringer og andre selskabsretlige transaktioner International korrektion 417 KAPITEL 8. STRUKTURÆNDRING OG SUCCESSION - dansk og international fusion, spaltning, majoritetskøb og virksomhedskøb Uden succession: Afståelsesbeskatning Med succession eller med blandet successions- og afståelsesprincip Fælles karakteristik af transaktionstyperne Strukturændringer inden for eller uden for fusionsskattedirektivets område Indledning - et valg mellem to spor Det direktivstyrede spor - forretningsmæssig begrundelse kræves Det danske spor (de objektive regler) De objektive reglers relationer til direktiv 90/ Overblik over hjemmelsgrundlaget Skattefri spaltning Skattefri tilførsel af aktiver Skattefri aktieombytning Fusion Skattepligtig fusion Skattefri fusion Fusion (og spaltning) mellem selskaber i forskellige lande Spaltning Virksomhedsoverdragelse fra selskab til selskab: Tilførsel af aktiver Majoritetsoverdragelse: Aktieombytning Holdingstruktur Succession gennem flere led:»successiv succession« Vigtige forskelle mellem skatteretlig succession og selskabsretlig (universal)succession 502 KAPITEL 9. REKONSTRUKTION - fremførbare underskud, skat ved rekonstruktion samt»newco«-konstruktioners skattefordele Selskabs- eller skatteretligt underskud

9 2. Hovedreglen om underskudsfremførsel Ny hovedaktionær: Underskuddet sættes i venteposition eller bortfalder helt Selskab med erhvervsaktivitet Selskab uden erhvervsaktivitet Akkord og gældskonvertering: Underskuddet nedsættes eller bortfalder 5J6 5. Rentefradrag: Udskydelse ved restance, beskæring ved akkord Nogle rekonstruktionsmodeller (»Newco-modeller«) og deres skatteretlige konsekvenser Tværgående insolvens- og selskabsretlige tiltag En Newco-holdingløsning En Newco-datterløsning En Newco-søsterløsning Fælles krav til en Newcoløsning: Armslængdevilkår 530 LITTERATUR 532 DOMME OG ANDRE AFGØRELSER 537 STIKORD

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. kandidatafhandling Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Jesper Teddy Christiansen Kristina Bisgaard Bohnstedt-Petersen Vejleder: Christen Amby

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

Skatteinformation august 2011

Skatteinformation august 2011 Skatteinformation august 2011 Lersø Parkalle 112. 2100 København Ø. Telefon 39 29 08 00 www.buusjensen.dk. buusjensen@buusjensen.dk Forord Konsekvenserne af finanskrisen og internationaliseringen, herunder

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

National rapport. Beskatning af den finansielle sektor i Danmark

National rapport. Beskatning af den finansielle sektor i Danmark National rapport Beskatning af den finansielle sektor i Danmark Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd Forårsseminar 2013 Stockholm Henrik Møller Nielsen, Skatteministeriet Birgitte Hjerrild Fonseca,

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere