Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamden 11/ Telecare Service Holding A/S Arsrapport for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamden 11/3 2014. Telecare Service Holding A/S Arsrapport for"

Transkript

1 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamden 11/3 214 Telecare Service Holding A/S Arsrapport for

2 Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 5 Hoved- og 6 Beretning 7 Koncern- og arsregnskab Regnskabspraksis juni december 22 Balance 31. december 23 Noter til arsrapporten 25

3 Ledelsespategning Bestyrelse og direktion dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 6. juni december 213 for Telecare Holding A/S. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse arsregnskabsloven. Arsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter for for de forhold, beretnin- Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende gen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. den 11. marts 214 Direktion 1

4 Den uafhaengige revisors Til kapitalejerne i Telecare Holding A/S pa koncernregnskabet og arsregnskabet Vi revideret arsregnskabet og koncernregnskabet for Telecare Service Holding A/S for regnskabsaret 6. juni december 213, der omfatter anvendt regnskabspraksis, balance samt noter for koncernen. Koncernregnskabet og arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et arsregnskab, der giver et retvisende billede i arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at en konklusion om koncernregnskabet og arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav dansk Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt og revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i koncernregnskabet og arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i koncernregnskabet og arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen oven'ejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af et koncernregnskab og et arsregnskab, der giver et retvisende billede. er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens ge er rimelige, samt en vurdering af den samlede af koncernregnskabet og arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 Den uafhaengige revisors erklaeringer Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og arsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsaret 6. juni december 213 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlaest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillaeg til den udforte revision af koncernregnskabet og arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og arsregnskabet. den 11. marts 214 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor

6 Selskabsoplysninger Selskabet Telecare Holding ster 42, Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 6. juni december Regnskabsar: 1. regnskabsar Hjemstedskommune: Direktion Jens-Christian Due Andersson Bestyrelse Mads Mathias Middelboe (formand) Vilhelm Hahn-Petersen Jens Hahn-Petersen Jacob Christian Nielsen Thygesen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup

7 Koncernoversigt Moderselskab Telecare Service Holding A/S Norn. Danmark Konsoliderede 1% Telecare Service A/S Soborg, Danmark DKK5. 1% TC Mobile Repair AB Ljungby, Sverige Nom. SEK 1. pwc 5

8 Hoved- og nogletalsoversigt kan beskrives ved hoved- og nogletal: Koncern 213 DKK 1. Bruttofortjeneste for finansielle poster af finansielle poster Arets resultat Balance Egenkapital medarbejdere 192 Nogletal i % -3,57% Soliditetsgrad 24,43% Forrentning af egenkapital -13,93% er udarbejdet i med Den Danske Finansanaly tikerforenings anbefalinger og vejledning. Der definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 6

9 Beretning Kapitalfonden Catacap har indirekte en vaesentlig ejerandel af Telecare koncernen, idet fonden via Catacap I K/S ejer 78 % af moderselskabet Telecare Holding A/S ("TCH"). Catacap er som omfattet af retningslinjer udstukket af Danish Venture Capital and Private Equity Association ("DVCA"), som findes pa DVCA's hjemmeside Disse retningslinjer udgivet i juni 28, med senere tilretninger, anbefaler udvidet af en forhold i arsberetningen, herunder corporate governance, finansielle risici samt medarbejderforhold og strategi. Som kapitalfondsejet selskab skal TCH enten folge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne eller delvist ikke Hovedaktivitet Selskabets aktiviteter bestar i at drive reparation og af teleprodukter og beprodukter i henholdsvis Danmark og Sverige. Strategi TCH driver sine aktiviteter datterselskaberne Telecare Sendee A/S med hovedsaede i Soborg og med liggende i Esbjerg, samt TC Mobile Repair AB med produktionssted i Ljungby i Sverige. virksomhed indenfor reparati Selskabets strategi er at fastholde og udbygge sin position som en on og sendcering af teleprodukter. Strategien fastholdes for 214. Udvikling i aktiviteter og forhold Koncernen blev etableret 14. juni 213, dette er derfor koncernens dog etablerede selskaber, som har i drift i en arraekke. arsrapport. Datterselskaberne er Omsaetningen i 213 er steget vaesentligt primaert drevet af TC Mobile Repair AB (169 mens der er i Telecare Sendee A/S har vaeret en vaekst pa (2 Den staerke vaekst har med etableringen af koncernen medfort en raekke engangsomkostninger samt et oget likviditetsbehov. I datterselskaberne Telecare Sendee A/S og i TC Mobile Repair AB er der hensat yderligere til feriepengeforpligtigelser og til periodisering af vareforbrug tidligere ar. Sammenligningstallene for 212 er tilsvarende blevet justeret i regnskabet, hvilket har medfort en korrektion pa i alt DKK 5 mio. i abningsbalancen pr. 1. januar 213 i datterselskaberne. Koncernens resultat blev pa - regnskabsperioden der omfatter 6 V2 overordnet set er tilfredsstillende. efter skat, resultatet pa EBITDA niveau udgjorde DKK 1,9 mio. i Arets resultat afspejler den kraftige vaekst i aret, hvilket 7

10 Beretning Proforma omsaetningen for koncernen for perioden 1. januar til 31. december 213 udgjorde DKK 173 mio. Det normaliserede EBITDA for periode udgjorde DKK 1 mio. omregnet til Forventet udvikling Ledelsen forventer fortsat stigende og vaesentligt forbedret resultat i 214, drevet af vaekst pa de eksisterende markeder. Herudover fon'enter ledelsen en forbedring af arbejdskapital i 214. Likviditetsudvikling og kapitalberedskab Koncernen fortsat vaekst i 214, dette sammenholdt med forholdene som er beskrevet i ovenstaende afsnit skaber et oget Ejerkredsen bag Telecare Holding A/S har derfor pr. 25. februar 214 yderligere DKK 15 mio. i selskabskapital ligesom selskabets bankforbindelse har stillet yderligere kreditfaciliteter pa DKK 6 mio. Til radighed med \drkning fra 25. februar 214. Ledelsen at selskabet med denne og med den indtjening fra selskabets ordinaere drift, vaere i stand til at koncernens fortsatte Ledelsen og bestyrelsen vurderer lobende, om Telecare Holding har en kapitalstruktur bl.a. ved vurdering af af selskabets relateret til aktiviteter og indtjening. anses for at vaere tilfredsstillende. Selskabets samfundsansvar Bestyrelsen i Telecare Sendee Holding A/S har vedtaget en politik om samfundsansvar. For Telecare Sendee Holding A/S er arbejdet med samfundsansvar en integreret del af maiden af drive forretning pa, og der fokuseres pa lobende at skabe resultater. Arbejdet med social ansvarlighed er ogsa et vaesentligt led i udviklingen af selskabets brands og fastholdelsen af gode relationer til selskabets vigtigste interessenter. Telecare Sendee Holding A/S' arbejde med samfundsansvar er et vaesentligt led i at beskytte selskabets position, da og skal kunne vaere sikre pa, at Telecare Service Holding A/S services udpa betryggende vis i en hoj kvalitet. Arbejdet med samfundsansvar bidrager ogsa til at sikre gode samarbejdsrelationer med kunder og produktionseffektiviteten og reducere ikkefinansielle risici og styrke selskabets identitet og pwc

11 Beretning Sundhed og sikkerhed Telecare Holding A/S sig pa at skabe et sikkert og sundt for selskabets medarbejdere og lobende foranstaltninger for at beskytte medarbejdere arbejdsrelaterede risici. Der blandt andet jaevnlige tjek af der foretages af de enkelte jobfunktioner, ligesom der systematisk traening og uddannelse samt risikoreducerende tiltag med henblik pa at undga arbejdsrelaterede skader. Menneskerettigheder Telecare Holding A/S tolererer ikke diskrimination, hvad angar medarbejderes race eller religion. Borne- og slavearbejde er ikke tilladt, og Telecare Sendee Holding A/S at kunder og lever op til denne politik. Medarbejdere i Telecare Sendee Holding A/S har ret til frit at organisere sig i fagforeninger og har strejkeret i overensstemmelse med lovgivningen i de hvor Telecare Sendee Holding A/S har aktiviteter. Telecare Sendee Holding A/S' forretningspraksis skal vaere i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen, uanset hvor der opereres. Bestikkelse Telecare Sendee Holding A/S' medarbejdere ikke hverken give eller modtage bestikkelse eller upassende betaling for egen eller selskabets vinding. Det har disciplinaere konsekvenser, medarbejdere er ret i bestikkelse. Pa Telecare Sendee Holding A/S' produktionssteder er der fokus pa lobende at de maessige konsekvenser af koncernens produktion og skal til enhver tid leve op til myndighedernes krav og gaeldende lovgivning. Hovedparten af de udskiftede dele pa mobiltelefoner bliver saledes til til genanvendelse. Politikken er vedtaget i 214 og der vil blive fulgt op pa at koncernen lever op til denne ligesom koncernen i 213 har ageret inden for den vedtagne politik. 9

12 Beretning Medarbejder forhold Ved indgangen til 213 Telecare Holding i alt 149 medarbejdere, fordelt pa 14 i Danmark og 45 i Sverige. Tilgangen i 213 i alt 43 medarbejdere, hvoraf 2 er i Danmark og 41 er i Sverige. Samlet set udgor gennemsnitligt ansatte i koncernen 192, fordelt pa 16 i Danmark og 86 i Sverige. arbejde, og organisering Bestyrelsen i moderselskabet Telecare Holding A/S og i dets datterselskaber paser, at direktionerne overholder de af bestyrelserne strategier og forretningsgange. Orientering fra direktionerne i de respektive selskaber sker systematisk ved som ved skriftlig og lobende Denne rapportering omfatter blandt andet udviklingen i omverdenen, virksomhedens udvikling og samt finansielle stilling. Bestyrelsen modes efter en fastlagt modeplan mindst 5 gange om aret. Der afholdes normalt et arligt strahvor selskabets vision, og strategi Der er ikke nedsat bestyrelsesudvalg, men formandskabet bestaende af formanden og naestformanden for bestyrelsen er i taet og lobende dialog med selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen i Telecare Service Holding A/S har besluttet kollektivt at patage sig revisionsudvalgets opgaver. Som folge heraf er formanden for det overste ledelsesorgan ogsa formand for Bestyrelsens beslutning om kollektivt at patage sig revisionsudvalgets opgaver skal ses i af selskabets i rapporteringen og procedurer, hvorfor selskabets bestyrelse ikke ser et behov for et revisionsudvalg. Bestyrelsen bestar Formand Mads Middelboe, af CataCap. Mads Middelboe er professionelt ledelsesradgiver og tidligere i TDC Mobil med kompetencer indenfor for telefoni branchen samt generel ledelse. Formand for bestyrelsen i: COMM2IG A/S A/S HASS & BERG HOLDING ApS BAKERY GROUP A/S A/S SAB HOLDING A/S TELECARE SERVICE A/S 1 pwc

13 Beretning Naestformand for bestyrelsen i: A/S LGSTRUP STEEL CDRATOR A/S JO af bestyrelsen i: AB ApS VENTELO AS MARKEDSANALYSE A/S PARTNERSELSKAB Naestformand Vilhelm Hahn-Petersen, Partner i CataCap. Ejer indirekte 3,3 % af Telecare Service Holding A/S. Ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i: CAPACENT PEOPLE A/S Naestformand for bestyrelsen i: CC TRACK HOLDING A/S TELECARE SERVICE A/S TELECARE SERVICE HOLDING A/S LYNGSOE SYSTEMS HOLDING A/S LYNGSOE SYSTEMS A/S Bestyrelsesmedlem eller i: CC ORANGE INVEST ApS, Direktor, Bestyrelsesmedlem MYCO ApS, Direktor CATACAP DM ApS, Direktor CATACAP MANAGEMENT ApS, Direktor, Bestyrelsesmedlem CATACAP GENERAL PARTNER I ApS, Direktor CATACAP OP ApS, Direktor CC EXPLORER INVEST ApS, Bestyrelsesmedlem CC EXPLORER HOLDING A/S, Bestyrelsesmedlem TRACK INVEST ApS, Direktor, Bestyrelsesmedlem HANDICAP-BEFORDRING A/S, Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Jacob Thygesen ejer 1% af Telecare Holding. Jacob Thygesen er privat investor og Operating Partner i Catacap samt tidligere partner i kapitalfonden 11 pwc

14 Beretning Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem eller direktor i: HOLDING ApS, Direktor B.BILLE A/S, Besty relsesmedlem FOCUS FLEX LEASING A/S, Bestyrelsesmedlem KINONDO INVEST APS, Direktor KINONDO ApS, Direktor KINONDO D2 ApS, Direktor KINONDO D3 ApS, Direktor LP 1 ApS, Direktor MOBIL2AB SAB HOLDING A/S, Bestyrelsesmedlem TELECARE SERVICE A/S, Bestyrelsesmedlem TELECARE SERVICE HOLDING A/S, Bestyrelsesmedlem WATTGUARD International AB Bestyrelsesmedlem Jens Hahn-Petersen, partner i CataCap. Ejer indirekte 1,7 % af Telecare Holding Service A/S. Ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i: CC ORANGE INVEST ApS CC EXPLORER INVEST ApS CC TRACK INVEST ApS Naestformand for bestyrelsen i: HANDICAP-BEFORDRING A/S Bestyrelsesmedlem eller direktor i: CATACAP DM ApS, Direktor CATACAP MANAGEMENT ApS, Direktor, Bestyrelsesmedlem CC EXPLORER HOLDING A/S, Naestformand CATACAP GENERAL PARTNER I ApS, Direktor CATACAP OP ApS, Direktor PROSPERITAS ApS, TELECARE SERVICE A/S, Bestyrelsesmedlem TELECARE SERVICE HOLDING A/S, Bestyrelsesmedlem 12

15 Beretning Risk Management En gang arligt i forbindelse med udarbejdelse af strategi planer og budget vurderer bestyrelsen det risiko billede ledelsen fremlaegger. Der lobende op pa dette risikobillede. Bestyrelsen har ikke i arsrapporten at beskrive interne kontrol- og Udvalgte risici er beskrevet nedenfor i afsnittet risici". Interessenterne TCH soger lobende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper, idet sadanne relationer at have vaesentlig og positiv betydning for koncernens teleoperatorer, forsikringsselskaber samt an- et skriftligt aftalegrundlag med alle De vaesentligste interessenter er producenter af dre samhandelspartnere. Det er koncernens politik at samarbejdspartnere. risici Selskabets bestyrelse og daglige ledelse har lobende dialog om forhold i selskabet, herunder de risici som anses at kunne pavirke selskabet vaesentligt. Nedenfor er oplyst de vaesentligste identificerede risici, som lobende pa i selskabet, samt til de tiltag som foretages indenfor de enkelte omrader. Markedsmsessige risici Selskabet servicerer alle gaengse produkter indenfor mobiltelefoni. Der sker lobende markedsforing af nye produkter og det er vigtigt for selskabet, at det lobende kan tilpasse sit produktionsapparat til nye modeller. Risici relateret til kunder Selskabets storste kunder er mobilproducenter, teleoperatorer og forsikringsselskaber. Historisk har TCH ikke tabt vaesentlige belob pa kundefordringer. Den fortsatte vaekst har dog bragt nye ind i forretningen og det skaerper behovet for kreditvurdering og saerligt pa kunder. Indkob af reservedele Selskabet anvender originale reservedele pa de respektive produkter. Forsinkelser i leverancer fra kan saledes ikke modvirkes ved indkob fra alternative Selskabet er derfor til at opretholde et minimumslager pa alle gaengse modeller. 13

16 Beretning Finansielle risici TCH vil i 214 arbejde malrettet pa en gaeldsnedbringelse, og en reduceret rentebyrde. Koncernen opererer med en lav risikoprofil, saledes at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstar med udgangspunkt i forhold. Selskabet har ikke vaesentlige indkob Norden eller EURzonen. Fakturering samt indkob foregar alt overvejende i DKK, SEK eller EUR. Pr. 31. december 213 udgor koncernens eksterne nettorentebaerende 5 Begivenheder efter balancedagen Der er d. 25. februar 214 gennemfort kontant pa nominelt TDKK 1.5. jelsen er sket til kurs DKK 1., saledes at den samlede kapitalforhojelse andrager DKK 15 mio. Herudover er der ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vaesentlig indflydelse pa sen af arsrapporten. 14

17 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Koncern- og arsregnskabet for Telecare Service Holding A/S for 213 er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for i regnskabsklasse C. Arsregnskab for 213 er aflagt i DKK. Da dette er selskabets regnskabsar, indeholder regnskabet ingen Generelt om indregning og maling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske Indtaegter indregnes i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvaerdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i alle omkostninger, der er for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt som folge af regnaf belob, der tidligere har vaeret indregnet i resultatopgorelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vaerdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga selskabet, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt. Ved indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. males aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over Amortiseret kostpris som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillaeg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen kostprisen og det nominelle belob. Herved fordeles kurstab og -gevinst over lobetiden. inden arsrappor Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der ten aflaegges, og som be- eller forhold, der eksisterer pa balancedagen. 15 pwc

18 Regnskabspraksis Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Telecare Holding samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller pa anden made har en bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtaegter og omkostninger, aktiebesiddelser, og samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattendrksomheder udlignes med moderselskabets anaf dattendrksomhedernes regnskabsmaessige indre vaerdi, opgjort pa det tidspunkt hvor koncernforholdet blev etableret. Leasing Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle vaesentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsvaerdien af og af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en vaerdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter praksis som fastlagt for selskabets anlaegsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en og leasingydelsens rentedel lobende i resultatopgorelsen. Alle ovrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgorelsen over leasingperioden. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstar pa grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatopgorelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, og andre monetaere poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet pa balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgorelsen som en finansiel post, jf. dog afsnittet afdaskning. Resultatopgorelsen for udenlandske dattendrksomheder og associerede virksomheder, der er selvstaendige enheder, omregnes til transaktionsdagens kurs eller en tilnaermet Balanceposterne omregnes til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer, der opstar ved omregning af egenkapitaler priaret, og valutakursreguleringer, der opstar som folge af omregning af resultatopgorelsen til balancedagens kurs, indregnes direkte i egenkapitalen.

19 Regnskabspraksis Resultatopgorelsen for integrerede udenlandske omregnes til transaktionsdagens kurs eller en tilnaermet gennemsnitskurs, idet poster afledt af ikke-monetaere balanceposter dog omregnes til transaktionsdagens kurser for de underiiggende aktiver eller forpligtelser. Monetaere balanceposter omregnes til balancedagens kurs, mens ikke-monetaere poster omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursreguleringer, der opstar ved indregnes i resultatopgorelsen under finansielle poster. Resultatopgorelsen ved salg af handelsvarer og faerdigvarer indregnes i resultatopgorelsen, nar salget er gennemfort. Dette anses at vaere tilfaeldet, nar levering har sted inden regnskabsarets der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, og er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. Nettoomsaetningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og samt bortset fra pro- Af- og Af- og nedskrivninger indeholder arets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlaegsaktiver. Andre driftsindtaegter/-omkostninger Andre driftsindtaegter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af karakter i forhold til hovedaktivitet, herunder eksempehds salg af administrative ydelser samt lobende indregning af badwill. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I resultatopgorelsen indregnes den forholdsmaessige andel af resultat for aret med fradrag af afskrivning af goodwill under posten "Indtaegter af kapitalandele i dattendrksomheder". pwc

20 Regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtaegter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering pa vaerdipapirer, amortisering af realkreditlan samt tillaeg og under acontoskatteordningen. Skat af arets resultat Skat af arets resultat, som bestar af arets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan til arets resultat, og direkte pa egenkapitalen med den del, der kan henfores til posteringer direkte pa egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne selskaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Balancen Immaterielle anlaegsaktiver Erhvervet goodwill males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill erhvervet i forbindelse med strategiske -sammenslutninger med en staerk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil afskrives over 2 ar, da vaerdien af eksisterende kunderelationer, laengerevarende kundekontrakter, kompetencer fra medarbejdere, know how, branchekendskab, i markedet for og tablet reparationer forventes at bidrage positivt til virksomhedens fremtidige i en laengerevarende periode. Materielle anlaegsaktiver Materielle anlaegsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er til at blive taget i brug. Renteomkostninger pa optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlaegsaktiver indregnes i kostprisen over Alle indirekte laneomkostninger indregnes i 18

21 Regnskabspraksis Afskrivningsgrundlaget, der opgores som kostpris reduceret med eventuel aktivernes forventede brugstid, der udgor: fordeles lineaert over Andre driftsmateriel og inventar 3-5 ar Indretning lejede lokaler 5 ar Aktiver med en kostpris pa under DKK 12.3 i anskaffelsesaret. Nedskrivning af anlaegsaktiver Den vaerdi af materielle anlaegsaktiver gennemgas arligt for at om der er indikation af ud over det, som ved afskrivning. Hvis dette er tilfaeldet, foretages nedskrivning til den lavere Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattendrksomheder indregnes og males efter den indre vaerdis I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmaessige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmaessige indre vaerdi, opgjort med udgangspunkt i af de identificerbare nettoaktiver pa anskaffelsestidspunktet, med fradrag eller tillaeg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab, og med tillaeg af resterende vaerdi af positiv forskelsvaerdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsvaerdi (negativ goodwill). Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattendrksomheder henlaegges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre vaerdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder. Dattervirksomheder med negativ regnskabsmaessig indre vaerdi indregnes til DKK o. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil. Varebeholdninger males til kostpris efter eller nettorealisationsvaerdi, hvis denne er lavere. for varebeholdninger opgores til det belob, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og faerdiggorelsesomkostninger. Nettorealisationsvaerdien opgores under hensyntagen til ukurans og udvikling i forventet salgspris. Kostpris for handelsvarer samt ravarer og omfatter med tillaeg af hjemtagelses- 19

22 Regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender males i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsvaerdi, hvilket her svarer til palydende vaerdi med fradrag af nedskrivning til af tab. Nedskrivninger til tab opgores pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret pa selskabets erfaringer fra tidligere ar. Periodeafgraensningsposter Periodeafgraensningsposter som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger Periodeafgraensningsposter opfort som passiver omfatter forudbetalte indtaegter. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat males efter den balanceorienterede gaeldsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmaessig og vaerdi af aktiver og forpligtelser, opgjort pa grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skattevaerdien af skattemaessigt underskud, males til den vaerdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for juridiske skatteenhed. Udskudt skat males pa grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil vaere gaeldende, nar den udskudte skat forventes som aktuel skat. i udskudt skat, som folge af i skattesatser, indregnes i resultatopgorelsen. Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det belob, der kan beregnes pa grundlag af arets forventede skattepligtige indkomst for skat af tidligere ars skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser praesenteres modregnet, i det der er legal og posterne forventes afregnet eller samtidig. Finansielle gaeldsforpligtelser Fastforrentede som realkreditlan og hos kreditinstitutter, indregnes ved laneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I perioder males nene til amortiseret kostpris, saledes at forskellen mellem og den nominelle vaerdi indregnes i resultatopgorelsen som en renteomkostning over laneperioden. vrige gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i vaesentlighed svarer til nominel vaerdi. 2

23 Regnskabspraksis Periodeafgraensningsposter Periodeafgraensningsposter opfort som forpligtelser af modtagne betalinger indtaegter i de regnskabsar. Selskabets indgar i i koncernregnskabet for Cc Orange Invest ApS, Oster Alle 42, 7., 21 Danmark. Selskabet praesenterer ikke pengestromme i arsrapporten. Forklaring af nogletal Afkastningsgrad Resultat for finansielle poster x aktiver Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 1 Samlede aktiver Forrentning af egenkapital Arets 1 egenkapital

24 6. juni december 213 Koncern Moderselskab Note Omkostninger til ravarer og Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlaegsaktiver Resultat for finansielle poster Indtaegt af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat Finansielle indtaegter Finansielle omkostninger Resultat for skat Skat af arets resultat Arets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre vaerdis metode overskud

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport for 2014/15

Årsrapport for 2014/15 DOC ApS Kløckersvej 1, 2820 Gentofte Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 15 13 68 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/11 2015 Ole Kjerulf-Jensen

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Guld & Ure City Vest ApS

Guld & Ure City Vest ApS Guld & Ure City Vest ApS CVR-nr. 34 05 24 68 Årsrapport for 2013 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05 2014 Per Borg Dirigent Telefon

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis 2-Biz Company A/S CVR-nr. 27 49 21 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober Michael Friis dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FAABORG KØKKEN OG BAD APS

FAABORG KØKKEN OG BAD APS Tlf.: 63 61 41 00 faaborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab L. Frandsensvej 2 A DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FAABORG KØKKEN OG BAD APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.14-30.09.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.02.16 Jesper Skovsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 Peter Hocke Dirigent Havnegade 2 Postbox

Læs mere

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 25 91 26 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/6 2014 Mikael Lunøe Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 CVR-nr. 18 70 62 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /5 2015 Henrik Møgelmose Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Better Energy Generation A/S. Årsrapport for 2015

Better Energy Generation A/S. Årsrapport for 2015 Better Energy Generation A/S Kigkurren 8 D, 1., 2300 København S Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 84 97 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /6 2016 Rasmus

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

DK Kapital A/S. Årsrapport for 2015

DK Kapital A/S. Årsrapport for 2015 DK Kapital A/S Hvidkærvej 23 A 1, 5250 Odense SV Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 89 02 70 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /2 2016 Torben Skovlund Nielsen

Læs mere