Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamden 11/ Telecare Service Holding A/S Arsrapport for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamden 11/3 2014. Telecare Service Holding A/S Arsrapport for"

Transkript

1 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamden 11/3 214 Telecare Service Holding A/S Arsrapport for

2 Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 5 Hoved- og 6 Beretning 7 Koncern- og arsregnskab Regnskabspraksis juni december 22 Balance 31. december 23 Noter til arsrapporten 25

3 Ledelsespategning Bestyrelse og direktion dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 6. juni december 213 for Telecare Holding A/S. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse arsregnskabsloven. Arsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter for for de forhold, beretnin- Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende gen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. den 11. marts 214 Direktion 1

4 Den uafhaengige revisors Til kapitalejerne i Telecare Holding A/S pa koncernregnskabet og arsregnskabet Vi revideret arsregnskabet og koncernregnskabet for Telecare Service Holding A/S for regnskabsaret 6. juni december 213, der omfatter anvendt regnskabspraksis, balance samt noter for koncernen. Koncernregnskabet og arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et arsregnskab, der giver et retvisende billede i arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at en konklusion om koncernregnskabet og arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav dansk Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt og revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i koncernregnskabet og arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i koncernregnskabet og arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen oven'ejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af et koncernregnskab og et arsregnskab, der giver et retvisende billede. er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens ge er rimelige, samt en vurdering af den samlede af koncernregnskabet og arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 Den uafhaengige revisors erklaeringer Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og arsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsaret 6. juni december 213 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlaest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillaeg til den udforte revision af koncernregnskabet og arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og arsregnskabet. den 11. marts 214 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor

6 Selskabsoplysninger Selskabet Telecare Holding ster 42, Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 6. juni december Regnskabsar: 1. regnskabsar Hjemstedskommune: Direktion Jens-Christian Due Andersson Bestyrelse Mads Mathias Middelboe (formand) Vilhelm Hahn-Petersen Jens Hahn-Petersen Jacob Christian Nielsen Thygesen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup

7 Koncernoversigt Moderselskab Telecare Service Holding A/S Norn. Danmark Konsoliderede 1% Telecare Service A/S Soborg, Danmark DKK5. 1% TC Mobile Repair AB Ljungby, Sverige Nom. SEK 1. pwc 5

8 Hoved- og nogletalsoversigt kan beskrives ved hoved- og nogletal: Koncern 213 DKK 1. Bruttofortjeneste for finansielle poster af finansielle poster Arets resultat Balance Egenkapital medarbejdere 192 Nogletal i % -3,57% Soliditetsgrad 24,43% Forrentning af egenkapital -13,93% er udarbejdet i med Den Danske Finansanaly tikerforenings anbefalinger og vejledning. Der definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 6

9 Beretning Kapitalfonden Catacap har indirekte en vaesentlig ejerandel af Telecare koncernen, idet fonden via Catacap I K/S ejer 78 % af moderselskabet Telecare Holding A/S ("TCH"). Catacap er som omfattet af retningslinjer udstukket af Danish Venture Capital and Private Equity Association ("DVCA"), som findes pa DVCA's hjemmeside Disse retningslinjer udgivet i juni 28, med senere tilretninger, anbefaler udvidet af en forhold i arsberetningen, herunder corporate governance, finansielle risici samt medarbejderforhold og strategi. Som kapitalfondsejet selskab skal TCH enten folge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne eller delvist ikke Hovedaktivitet Selskabets aktiviteter bestar i at drive reparation og af teleprodukter og beprodukter i henholdsvis Danmark og Sverige. Strategi TCH driver sine aktiviteter datterselskaberne Telecare Sendee A/S med hovedsaede i Soborg og med liggende i Esbjerg, samt TC Mobile Repair AB med produktionssted i Ljungby i Sverige. virksomhed indenfor reparati Selskabets strategi er at fastholde og udbygge sin position som en on og sendcering af teleprodukter. Strategien fastholdes for 214. Udvikling i aktiviteter og forhold Koncernen blev etableret 14. juni 213, dette er derfor koncernens dog etablerede selskaber, som har i drift i en arraekke. arsrapport. Datterselskaberne er Omsaetningen i 213 er steget vaesentligt primaert drevet af TC Mobile Repair AB (169 mens der er i Telecare Sendee A/S har vaeret en vaekst pa (2 Den staerke vaekst har med etableringen af koncernen medfort en raekke engangsomkostninger samt et oget likviditetsbehov. I datterselskaberne Telecare Sendee A/S og i TC Mobile Repair AB er der hensat yderligere til feriepengeforpligtigelser og til periodisering af vareforbrug tidligere ar. Sammenligningstallene for 212 er tilsvarende blevet justeret i regnskabet, hvilket har medfort en korrektion pa i alt DKK 5 mio. i abningsbalancen pr. 1. januar 213 i datterselskaberne. Koncernens resultat blev pa - regnskabsperioden der omfatter 6 V2 overordnet set er tilfredsstillende. efter skat, resultatet pa EBITDA niveau udgjorde DKK 1,9 mio. i Arets resultat afspejler den kraftige vaekst i aret, hvilket 7

10 Beretning Proforma omsaetningen for koncernen for perioden 1. januar til 31. december 213 udgjorde DKK 173 mio. Det normaliserede EBITDA for periode udgjorde DKK 1 mio. omregnet til Forventet udvikling Ledelsen forventer fortsat stigende og vaesentligt forbedret resultat i 214, drevet af vaekst pa de eksisterende markeder. Herudover fon'enter ledelsen en forbedring af arbejdskapital i 214. Likviditetsudvikling og kapitalberedskab Koncernen fortsat vaekst i 214, dette sammenholdt med forholdene som er beskrevet i ovenstaende afsnit skaber et oget Ejerkredsen bag Telecare Holding A/S har derfor pr. 25. februar 214 yderligere DKK 15 mio. i selskabskapital ligesom selskabets bankforbindelse har stillet yderligere kreditfaciliteter pa DKK 6 mio. Til radighed med \drkning fra 25. februar 214. Ledelsen at selskabet med denne og med den indtjening fra selskabets ordinaere drift, vaere i stand til at koncernens fortsatte Ledelsen og bestyrelsen vurderer lobende, om Telecare Holding har en kapitalstruktur bl.a. ved vurdering af af selskabets relateret til aktiviteter og indtjening. anses for at vaere tilfredsstillende. Selskabets samfundsansvar Bestyrelsen i Telecare Sendee Holding A/S har vedtaget en politik om samfundsansvar. For Telecare Sendee Holding A/S er arbejdet med samfundsansvar en integreret del af maiden af drive forretning pa, og der fokuseres pa lobende at skabe resultater. Arbejdet med social ansvarlighed er ogsa et vaesentligt led i udviklingen af selskabets brands og fastholdelsen af gode relationer til selskabets vigtigste interessenter. Telecare Sendee Holding A/S' arbejde med samfundsansvar er et vaesentligt led i at beskytte selskabets position, da og skal kunne vaere sikre pa, at Telecare Service Holding A/S services udpa betryggende vis i en hoj kvalitet. Arbejdet med samfundsansvar bidrager ogsa til at sikre gode samarbejdsrelationer med kunder og produktionseffektiviteten og reducere ikkefinansielle risici og styrke selskabets identitet og pwc

11 Beretning Sundhed og sikkerhed Telecare Holding A/S sig pa at skabe et sikkert og sundt for selskabets medarbejdere og lobende foranstaltninger for at beskytte medarbejdere arbejdsrelaterede risici. Der blandt andet jaevnlige tjek af der foretages af de enkelte jobfunktioner, ligesom der systematisk traening og uddannelse samt risikoreducerende tiltag med henblik pa at undga arbejdsrelaterede skader. Menneskerettigheder Telecare Holding A/S tolererer ikke diskrimination, hvad angar medarbejderes race eller religion. Borne- og slavearbejde er ikke tilladt, og Telecare Sendee Holding A/S at kunder og lever op til denne politik. Medarbejdere i Telecare Sendee Holding A/S har ret til frit at organisere sig i fagforeninger og har strejkeret i overensstemmelse med lovgivningen i de hvor Telecare Sendee Holding A/S har aktiviteter. Telecare Sendee Holding A/S' forretningspraksis skal vaere i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen, uanset hvor der opereres. Bestikkelse Telecare Sendee Holding A/S' medarbejdere ikke hverken give eller modtage bestikkelse eller upassende betaling for egen eller selskabets vinding. Det har disciplinaere konsekvenser, medarbejdere er ret i bestikkelse. Pa Telecare Sendee Holding A/S' produktionssteder er der fokus pa lobende at de maessige konsekvenser af koncernens produktion og skal til enhver tid leve op til myndighedernes krav og gaeldende lovgivning. Hovedparten af de udskiftede dele pa mobiltelefoner bliver saledes til til genanvendelse. Politikken er vedtaget i 214 og der vil blive fulgt op pa at koncernen lever op til denne ligesom koncernen i 213 har ageret inden for den vedtagne politik. 9

12 Beretning Medarbejder forhold Ved indgangen til 213 Telecare Holding i alt 149 medarbejdere, fordelt pa 14 i Danmark og 45 i Sverige. Tilgangen i 213 i alt 43 medarbejdere, hvoraf 2 er i Danmark og 41 er i Sverige. Samlet set udgor gennemsnitligt ansatte i koncernen 192, fordelt pa 16 i Danmark og 86 i Sverige. arbejde, og organisering Bestyrelsen i moderselskabet Telecare Holding A/S og i dets datterselskaber paser, at direktionerne overholder de af bestyrelserne strategier og forretningsgange. Orientering fra direktionerne i de respektive selskaber sker systematisk ved som ved skriftlig og lobende Denne rapportering omfatter blandt andet udviklingen i omverdenen, virksomhedens udvikling og samt finansielle stilling. Bestyrelsen modes efter en fastlagt modeplan mindst 5 gange om aret. Der afholdes normalt et arligt strahvor selskabets vision, og strategi Der er ikke nedsat bestyrelsesudvalg, men formandskabet bestaende af formanden og naestformanden for bestyrelsen er i taet og lobende dialog med selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen i Telecare Service Holding A/S har besluttet kollektivt at patage sig revisionsudvalgets opgaver. Som folge heraf er formanden for det overste ledelsesorgan ogsa formand for Bestyrelsens beslutning om kollektivt at patage sig revisionsudvalgets opgaver skal ses i af selskabets i rapporteringen og procedurer, hvorfor selskabets bestyrelse ikke ser et behov for et revisionsudvalg. Bestyrelsen bestar Formand Mads Middelboe, af CataCap. Mads Middelboe er professionelt ledelsesradgiver og tidligere i TDC Mobil med kompetencer indenfor for telefoni branchen samt generel ledelse. Formand for bestyrelsen i: COMM2IG A/S A/S HASS & BERG HOLDING ApS BAKERY GROUP A/S A/S SAB HOLDING A/S TELECARE SERVICE A/S 1 pwc

13 Beretning Naestformand for bestyrelsen i: A/S LGSTRUP STEEL CDRATOR A/S JO af bestyrelsen i: AB ApS VENTELO AS MARKEDSANALYSE A/S PARTNERSELSKAB Naestformand Vilhelm Hahn-Petersen, Partner i CataCap. Ejer indirekte 3,3 % af Telecare Service Holding A/S. Ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i: CAPACENT PEOPLE A/S Naestformand for bestyrelsen i: CC TRACK HOLDING A/S TELECARE SERVICE A/S TELECARE SERVICE HOLDING A/S LYNGSOE SYSTEMS HOLDING A/S LYNGSOE SYSTEMS A/S Bestyrelsesmedlem eller i: CC ORANGE INVEST ApS, Direktor, Bestyrelsesmedlem MYCO ApS, Direktor CATACAP DM ApS, Direktor CATACAP MANAGEMENT ApS, Direktor, Bestyrelsesmedlem CATACAP GENERAL PARTNER I ApS, Direktor CATACAP OP ApS, Direktor CC EXPLORER INVEST ApS, Bestyrelsesmedlem CC EXPLORER HOLDING A/S, Bestyrelsesmedlem TRACK INVEST ApS, Direktor, Bestyrelsesmedlem HANDICAP-BEFORDRING A/S, Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Jacob Thygesen ejer 1% af Telecare Holding. Jacob Thygesen er privat investor og Operating Partner i Catacap samt tidligere partner i kapitalfonden 11 pwc

14 Beretning Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem eller direktor i: HOLDING ApS, Direktor B.BILLE A/S, Besty relsesmedlem FOCUS FLEX LEASING A/S, Bestyrelsesmedlem KINONDO INVEST APS, Direktor KINONDO ApS, Direktor KINONDO D2 ApS, Direktor KINONDO D3 ApS, Direktor LP 1 ApS, Direktor MOBIL2AB SAB HOLDING A/S, Bestyrelsesmedlem TELECARE SERVICE A/S, Bestyrelsesmedlem TELECARE SERVICE HOLDING A/S, Bestyrelsesmedlem WATTGUARD International AB Bestyrelsesmedlem Jens Hahn-Petersen, partner i CataCap. Ejer indirekte 1,7 % af Telecare Holding Service A/S. Ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i: CC ORANGE INVEST ApS CC EXPLORER INVEST ApS CC TRACK INVEST ApS Naestformand for bestyrelsen i: HANDICAP-BEFORDRING A/S Bestyrelsesmedlem eller direktor i: CATACAP DM ApS, Direktor CATACAP MANAGEMENT ApS, Direktor, Bestyrelsesmedlem CC EXPLORER HOLDING A/S, Naestformand CATACAP GENERAL PARTNER I ApS, Direktor CATACAP OP ApS, Direktor PROSPERITAS ApS, TELECARE SERVICE A/S, Bestyrelsesmedlem TELECARE SERVICE HOLDING A/S, Bestyrelsesmedlem 12

15 Beretning Risk Management En gang arligt i forbindelse med udarbejdelse af strategi planer og budget vurderer bestyrelsen det risiko billede ledelsen fremlaegger. Der lobende op pa dette risikobillede. Bestyrelsen har ikke i arsrapporten at beskrive interne kontrol- og Udvalgte risici er beskrevet nedenfor i afsnittet risici". Interessenterne TCH soger lobende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper, idet sadanne relationer at have vaesentlig og positiv betydning for koncernens teleoperatorer, forsikringsselskaber samt an- et skriftligt aftalegrundlag med alle De vaesentligste interessenter er producenter af dre samhandelspartnere. Det er koncernens politik at samarbejdspartnere. risici Selskabets bestyrelse og daglige ledelse har lobende dialog om forhold i selskabet, herunder de risici som anses at kunne pavirke selskabet vaesentligt. Nedenfor er oplyst de vaesentligste identificerede risici, som lobende pa i selskabet, samt til de tiltag som foretages indenfor de enkelte omrader. Markedsmsessige risici Selskabet servicerer alle gaengse produkter indenfor mobiltelefoni. Der sker lobende markedsforing af nye produkter og det er vigtigt for selskabet, at det lobende kan tilpasse sit produktionsapparat til nye modeller. Risici relateret til kunder Selskabets storste kunder er mobilproducenter, teleoperatorer og forsikringsselskaber. Historisk har TCH ikke tabt vaesentlige belob pa kundefordringer. Den fortsatte vaekst har dog bragt nye ind i forretningen og det skaerper behovet for kreditvurdering og saerligt pa kunder. Indkob af reservedele Selskabet anvender originale reservedele pa de respektive produkter. Forsinkelser i leverancer fra kan saledes ikke modvirkes ved indkob fra alternative Selskabet er derfor til at opretholde et minimumslager pa alle gaengse modeller. 13

16 Beretning Finansielle risici TCH vil i 214 arbejde malrettet pa en gaeldsnedbringelse, og en reduceret rentebyrde. Koncernen opererer med en lav risikoprofil, saledes at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstar med udgangspunkt i forhold. Selskabet har ikke vaesentlige indkob Norden eller EURzonen. Fakturering samt indkob foregar alt overvejende i DKK, SEK eller EUR. Pr. 31. december 213 udgor koncernens eksterne nettorentebaerende 5 Begivenheder efter balancedagen Der er d. 25. februar 214 gennemfort kontant pa nominelt TDKK 1.5. jelsen er sket til kurs DKK 1., saledes at den samlede kapitalforhojelse andrager DKK 15 mio. Herudover er der ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vaesentlig indflydelse pa sen af arsrapporten. 14

17 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Koncern- og arsregnskabet for Telecare Service Holding A/S for 213 er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for i regnskabsklasse C. Arsregnskab for 213 er aflagt i DKK. Da dette er selskabets regnskabsar, indeholder regnskabet ingen Generelt om indregning og maling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske Indtaegter indregnes i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvaerdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i alle omkostninger, der er for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt som folge af regnaf belob, der tidligere har vaeret indregnet i resultatopgorelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vaerdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga selskabet, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt. Ved indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. males aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over Amortiseret kostpris som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillaeg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen kostprisen og det nominelle belob. Herved fordeles kurstab og -gevinst over lobetiden. inden arsrappor Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der ten aflaegges, og som be- eller forhold, der eksisterer pa balancedagen. 15 pwc

18 Regnskabspraksis Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Telecare Holding samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller pa anden made har en bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtaegter og omkostninger, aktiebesiddelser, og samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattendrksomheder udlignes med moderselskabets anaf dattendrksomhedernes regnskabsmaessige indre vaerdi, opgjort pa det tidspunkt hvor koncernforholdet blev etableret. Leasing Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle vaesentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsvaerdien af og af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en vaerdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter praksis som fastlagt for selskabets anlaegsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en og leasingydelsens rentedel lobende i resultatopgorelsen. Alle ovrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgorelsen over leasingperioden. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstar pa grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatopgorelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, og andre monetaere poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet pa balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgorelsen som en finansiel post, jf. dog afsnittet afdaskning. Resultatopgorelsen for udenlandske dattendrksomheder og associerede virksomheder, der er selvstaendige enheder, omregnes til transaktionsdagens kurs eller en tilnaermet Balanceposterne omregnes til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer, der opstar ved omregning af egenkapitaler priaret, og valutakursreguleringer, der opstar som folge af omregning af resultatopgorelsen til balancedagens kurs, indregnes direkte i egenkapitalen.

19 Regnskabspraksis Resultatopgorelsen for integrerede udenlandske omregnes til transaktionsdagens kurs eller en tilnaermet gennemsnitskurs, idet poster afledt af ikke-monetaere balanceposter dog omregnes til transaktionsdagens kurser for de underiiggende aktiver eller forpligtelser. Monetaere balanceposter omregnes til balancedagens kurs, mens ikke-monetaere poster omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursreguleringer, der opstar ved indregnes i resultatopgorelsen under finansielle poster. Resultatopgorelsen ved salg af handelsvarer og faerdigvarer indregnes i resultatopgorelsen, nar salget er gennemfort. Dette anses at vaere tilfaeldet, nar levering har sted inden regnskabsarets der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, og er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. Nettoomsaetningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og samt bortset fra pro- Af- og Af- og nedskrivninger indeholder arets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlaegsaktiver. Andre driftsindtaegter/-omkostninger Andre driftsindtaegter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af karakter i forhold til hovedaktivitet, herunder eksempehds salg af administrative ydelser samt lobende indregning af badwill. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I resultatopgorelsen indregnes den forholdsmaessige andel af resultat for aret med fradrag af afskrivning af goodwill under posten "Indtaegter af kapitalandele i dattendrksomheder". pwc

20 Regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtaegter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering pa vaerdipapirer, amortisering af realkreditlan samt tillaeg og under acontoskatteordningen. Skat af arets resultat Skat af arets resultat, som bestar af arets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan til arets resultat, og direkte pa egenkapitalen med den del, der kan henfores til posteringer direkte pa egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne selskaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Balancen Immaterielle anlaegsaktiver Erhvervet goodwill males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill erhvervet i forbindelse med strategiske -sammenslutninger med en staerk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil afskrives over 2 ar, da vaerdien af eksisterende kunderelationer, laengerevarende kundekontrakter, kompetencer fra medarbejdere, know how, branchekendskab, i markedet for og tablet reparationer forventes at bidrage positivt til virksomhedens fremtidige i en laengerevarende periode. Materielle anlaegsaktiver Materielle anlaegsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er til at blive taget i brug. Renteomkostninger pa optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlaegsaktiver indregnes i kostprisen over Alle indirekte laneomkostninger indregnes i 18

21 Regnskabspraksis Afskrivningsgrundlaget, der opgores som kostpris reduceret med eventuel aktivernes forventede brugstid, der udgor: fordeles lineaert over Andre driftsmateriel og inventar 3-5 ar Indretning lejede lokaler 5 ar Aktiver med en kostpris pa under DKK 12.3 i anskaffelsesaret. Nedskrivning af anlaegsaktiver Den vaerdi af materielle anlaegsaktiver gennemgas arligt for at om der er indikation af ud over det, som ved afskrivning. Hvis dette er tilfaeldet, foretages nedskrivning til den lavere Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattendrksomheder indregnes og males efter den indre vaerdis I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmaessige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmaessige indre vaerdi, opgjort med udgangspunkt i af de identificerbare nettoaktiver pa anskaffelsestidspunktet, med fradrag eller tillaeg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab, og med tillaeg af resterende vaerdi af positiv forskelsvaerdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsvaerdi (negativ goodwill). Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattendrksomheder henlaegges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre vaerdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder. Dattervirksomheder med negativ regnskabsmaessig indre vaerdi indregnes til DKK o. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil. Varebeholdninger males til kostpris efter eller nettorealisationsvaerdi, hvis denne er lavere. for varebeholdninger opgores til det belob, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og faerdiggorelsesomkostninger. Nettorealisationsvaerdien opgores under hensyntagen til ukurans og udvikling i forventet salgspris. Kostpris for handelsvarer samt ravarer og omfatter med tillaeg af hjemtagelses- 19

22 Regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender males i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsvaerdi, hvilket her svarer til palydende vaerdi med fradrag af nedskrivning til af tab. Nedskrivninger til tab opgores pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret pa selskabets erfaringer fra tidligere ar. Periodeafgraensningsposter Periodeafgraensningsposter som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger Periodeafgraensningsposter opfort som passiver omfatter forudbetalte indtaegter. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat males efter den balanceorienterede gaeldsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmaessig og vaerdi af aktiver og forpligtelser, opgjort pa grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skattevaerdien af skattemaessigt underskud, males til den vaerdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for juridiske skatteenhed. Udskudt skat males pa grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil vaere gaeldende, nar den udskudte skat forventes som aktuel skat. i udskudt skat, som folge af i skattesatser, indregnes i resultatopgorelsen. Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det belob, der kan beregnes pa grundlag af arets forventede skattepligtige indkomst for skat af tidligere ars skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser praesenteres modregnet, i det der er legal og posterne forventes afregnet eller samtidig. Finansielle gaeldsforpligtelser Fastforrentede som realkreditlan og hos kreditinstitutter, indregnes ved laneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I perioder males nene til amortiseret kostpris, saledes at forskellen mellem og den nominelle vaerdi indregnes i resultatopgorelsen som en renteomkostning over laneperioden. vrige gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i vaesentlighed svarer til nominel vaerdi. 2

23 Regnskabspraksis Periodeafgraensningsposter Periodeafgraensningsposter opfort som forpligtelser af modtagne betalinger indtaegter i de regnskabsar. Selskabets indgar i i koncernregnskabet for Cc Orange Invest ApS, Oster Alle 42, 7., 21 Danmark. Selskabet praesenterer ikke pengestromme i arsrapporten. Forklaring af nogletal Afkastningsgrad Resultat for finansielle poster x aktiver Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 1 Samlede aktiver Forrentning af egenkapital Arets 1 egenkapital

24 6. juni december 213 Koncern Moderselskab Note Omkostninger til ravarer og Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlaegsaktiver Resultat for finansielle poster Indtaegt af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat Finansielle indtaegter Finansielle omkostninger Resultat for skat Skat af arets resultat Arets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre vaerdis metode overskud

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

A.m.b.a Arsrapport for

A.m.b.a Arsrapport for Vissenbjerg A.m.b.a Arsrapport for Fjernvarme CVR-nr. 27 18 56 14 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets generalforsamling den 30/9 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 CESS-DANMARK A/S Industrivej 8 9440 Aabybro Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den / 2011

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2013

Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2013 Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 65 66 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /3 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dansk Avis Omdeling A/S

Dansk Avis Omdeling A/S Dansk Avis Omdeling A/S CVR-nr. 26 06 38 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/02 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere