Folkebevægelsen mod EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkebevægelsen mod EU"

Transkript

1 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj Telefon: Telefax: CVR: Bank: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade København K Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetningen 3 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter 12 Eventualposter og forpligtelser 15 Folkebevægelsen mod EU 2

3 Ledelsesberetning Aktiviteter Foreningen er en tværpolitisk forening, der på grundlag af folkelig opbakning og demokratisk samordning arbejder mod EU-medlemskabet. Redegørelse for resultatet for 2013 Regnskabet udviser et overskud på kr i forhold til overskuddet i 2012, som var på kr I forhold til den midlertidige nedgang i overskuddet i 2011 har vi igen øget overskuddet på trods af et relativt højt aktivitetsniveau og forberedelse af EU-parlamentsvalget. Ledelsens målsætning om opsparing til EU-parlamentsvalget er således fastholdt og har betydet et langt bedre økonomisk udgangspunkt for valgkampen end ved de seneste parlamentsvalg. Vi har fortsat stram økonomistyring. Dette, sammen med en stor offervilje hos vore medlemmer, er det, som sikrer, at vi kan nå de fastsatte målsætninger. Forventet udvikling I 2014 op til EU-parlamentsvalget er indsamlingen af midler for at sikre en god valgkamp fortsat. På trods af en endog stærkt forøget indsamling i første halvår 2014, må vi, ikke uventet, forvente et 2014 med underskud på grund af valgkamp og kampagne op til folkeafstemningen om EUpatentdomstolen. Men vi har samtidig sikret likviditeten. Fortsat stram økonomistyring og konstant opmærksomhed. Vi skal gerne stå så økonomisk stærkt som muligt i den fortsatte virksomhed. Derfor vil vi også i fortsat være meget påpasselige med, at der er en størst mulig sammenhæng mellem udgift til aktiviteter og effekt. Vi vil søge at udvide indtægtsgrundlaget for så virkningsfuld en valgkamp som muligt. Allerede i 2015 forventer vi igen overskud og afvikling af den benyttede kassekredit. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om private partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det erklæres, at Folkebevægelsen mod EU ikke har haft andre indtægter end anført i efterstående årsregnskab for København, den 9. september 2014 Landssekretær: Poul Gerhard Kristiansen Folkebevægelsen mod EU 3

4 Ledelsesberetning Forretningsudvalget: Kjeld Richter - Mikkelsen Karina Rohr Sørensen Sven Skovmand Jesper Morville Lars Østergaard Møller Niels Eriksen Johanne Langdal Kristiansen Folkebevægelsen mod EU 4

5 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor Til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU Vi har revideret årsregnskabet for Folkebevægelsen mod EU for regnskabsåret 1. januar december 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse internationale revisionsstandarder om revision og yderligere krav iflg. dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Folkebevægelsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Folkebevægelsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen. Folkebevægelsen mod EU 5

6 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Århus, den 9. september 2014 Dansk Revision Århus Registreret revisionsaktieselskab Per Laursen Registreret revisor Folkebevægelsen mod EU 6

7 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Gruppestøtte er medregnet fuldt ud i en samlet post under indtægter, mens de dertil hørende udgifter er medregnet under de respektive udgiftsposter. Balancen Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar er opført til anskaffelsessum med fradrag af lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers driftsøkonomiske levetider, der gennemsnitlig er ansat til 5 år. Folkebevægelsen mod EU 7

8 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes efter en individuel vurdering. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Valutaomregning Tilgodehavender og gæld i udenlandsk valuta er omregnet til danske kroner efter balancedagens valutakurs. Valutakursavancer og -tab er medtaget i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel gæld. Folkebevægelsen mod EU 8

9 Resultatopgørelse DKK DKK Perioden 1. januar december 2013 Finanslovstilskud via Nævnet vedr. EU-oplysning Kontingenter Støtte særlige lejligheder Bidrag fra enkeltpersoner Bidrag fra organisationer m.v Omkostningsgodtgørelse Bidrag fra parlamentsansatte Indtægter i alt Anvendt til EU-oplysning med tilskud Andre aktiviteter og udvalg Lønninger og personaleomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Udvalgsudgifter FU og Landsledelse Af- og nedskrivninger Finansieringsudgifter Udgifter i alt Årets resultat Der overføres til næste år Folkebevægelsen mod EU 9

10 Balance DKK DKK Aktiver 6 Driftsmidler Materielle anlægsaktiver i alt Nom garantbevis i Folkesparekassen Depositum Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Folkebevægelsen mod EU 10

11 Balance DKK DKK Passiver Egenkapital primo Overført årets resultat Egenkapital i alt Driftskreditter Leverandører af tjenesteydelser Anden gæld Pengekreditorer Gæld i alt Passiver i alt Folkebevægelsen mod EU 11

12 Noter DKK DKK 1 Støtte særlige lejligheder Nei til EU, Storgata 32, N-0184 Oslo Enhedslisten, Studiestræde 24, 1., 1455 København K Støtte til valgfond Støtte via andelsbevis Øvrig støtte til EU-oplysning I alt Frivillige bidrag Under henvisning til 3 i lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006 om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber skal oplyses, at følgende tilskudsydere har givet bidrag for et beløb over kr : Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26, 2500 Valby Maj Adslett-Rydbjerg, Avenue Victor Jacobs B-1040 Bruxelles. Folkebevægelsen mod EU 12

13 Noter 3 Andre aktiviteter og udvalg DKK DKK Jubilæumsarrangement, netto Aktiviteter i forbindelse med valg Folkemøde Bornholm Diverse kampagner m.m Diverse udvalg Kontingentandel lokalkomitéer Busture til Strasbourg, netto Landsmøde, netto I alt Lønninger og personaleomkostninger Gager, lønsumsafgiftspligtig Lønrefusion, flexjob og jobtræning m.v ATP-bidrag AER-bidrag og barsel mm Lønsumsafgift Personaleudgifter Databehandling løn I alt Administrationsomkostninger Kontorartikler og tryksager Fotokopiering Leasing af kontormaskiner Dækket af tilskud til EU-oplysning EDB-udgifter Småanskaffelser og vedligeholdelse Telefon og internet Porto Revisorhonorar Forsikringer Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Kontingenter mv Gaver & Blomster Rejseudgifter I alt Folkebevægelsen mod EU 13

14 Noter DKK DKK 6 Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum primo Årets afgang 0 0 Samlet anskaffelsessum Af- og nedskrivninger primo Årets afgang 0 Årets af- og nedskrivninger Samlede afskrivninger Bogført værdi, ultimo Anden gæld A-skat ATP Feriepenge m.v AM-bidrag I alt Folkebevægelsen mod EU 14

15 Eventualposter og forpligtelser mv. Leje- og leasingforpligtelser Foreningen har en lejeforpligtelse opgjort til DKK i opsigelsesperioden, samt en leasingforpligtigelse med en årlig ydelse på DKK , med en resterende løbetid på 1 år. Folkebevægelsen mod EU 15

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere