Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter."

Transkript

1 Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne anvender standardvedtægterne, idet de medtager de relevante bestemmelser og er i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (herefter "LIS"). Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. En række af 'erne er alternative muligheder afhængigt af, hvilken type forening eller afdeling, der er tale om. Foreningen kan dog vælge at medtage 'er, der vedrører bestemte typer af foreninger/afdelinger, selvom en bestemmelse ikke er konkret relevant for den pågældende forening/afdeling ved stiftelsen. Vedtægterne skal dog fremstå som konsistente, når foreningen har anvendt alternative bestemmelser eller besluttet at bibeholde bestemmelser, der ikke aktuelt er relevante for foreningen. For visse af 'erne eller stk.'erne er nødvendigt at vælge den relevante bestemmelse, idet bestemmelserne kan være alternative i den forstand, at én bestemmelse udelukker anvendelsen af en anden. Foreningen skal være opmærksom på andre krav til vedtægterne, der følger af anden lovgivning, f. eks. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 495 af 20. juni 2002 om krav til vedtægter og forretningsgange i akkumulerende investeringsforeninger, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6. Finanstilsynet påser ikke overholdelsen af anden lovgivning ved godkendelse af foreningernes vedtægter. Endvidere henvises til Finanstilsynets vejledning om ansøgning om godkendelse af investeringsforeninger, specialforeninger og afdelinger heraf samt om godkendelse af investeringsforeningers vedtægter, samt til tilsynets retningslinjer af 4. juni 2002 om hvilke markeder investeringsforeninger og specialforeninger kan placere deres midler på i henhold til 87, stk. 1 i LIS.

2 2/17 Vedtægter for Investeringsforeningen/Specialforeningen [navn] Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er [navn] (er der tale om en PAL-forening eller afdeling skal udtrykket "PAL" indgå i navnet). Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene [navn]. Stk. 3. Foreningens hjemsted er [navn] Kommune. Formål 2. Foreningens formål er, efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med [kapitel 13/15/ (for investeringsforeninger skal nævnes kapitel og for specialforeninger skal nævnes kapitel 15) i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en et medlem, at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. [ 14]. [Det fremgår af 6, hvem den enkelte afdeling henvender sig til]. Såfremt foreningen retter henvendelse til hhv. offentligheden i nogle afdelinger og en videre kreds (f.eks. PAL eller "institutionelle investorer") i andre, skal dette angives i de bestemmelser, der regulerer den konkrete afdeling. Retter foreningen henvendelse til en videre kreds (f.eks. PAL eller "institutionelle investorer"), skal det fremgå, hvilken videre kreds, der er tale om. Retter foreningen kun henvendelse til offentligheden skal der kun skrives "offentligheden" og ikke "en videre kreds" - i 6. Medlemmer 3. Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere foreningsandele. (I rene PAL-foreninger kan i stedet indsættes følgende 3): 3. Medlem af foreningen er enhver PAL-pligtig fysisk eller juridisk person, der ejer en eller flere andele og som ifølge disse vedtægter kan være medlem. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. Hæftelse 4. Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Er en forening opdelt i afdelinger, hæfter hver afdeling kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.

3 3/17 Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle [administrationsselskab/investeringsforvaltningsselskab] hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med [kapitel 13-14/15/afsnit IX/X] i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Stk. 3. Foreningen [eller en afdeling] må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Afdelinger (Anvendes hvis foreningen skal opdeles i afdelinger) 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Stk. 1. Afdeling [navn] Hvis afdelingen modtager midler fra en specifik personkreds (f.eks. PAL investorer, institutionelle investorer, medlemmer af en fagforening eller lignende), skal det oplyse separat under den konkrete afdeling, hvem den modtager midler fra. Afdelingen investerer i [.] (nærmere angivelse af investeringspolitik, instrumenterne og markederne, jfr. LIS 10, stk. 1, nr. 28 og 29 og, m.fl., vejledningens pkt. 3 og retningslinjerne vedrørende lov om investeringsforeninger og specialforeninger 87, stk. 1 Afdelingen kan investere i aktier i administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet [navn]. (Eksempelvis): "Afdelingen investerer sine midler i [ (typen af instrumenter)] optaget til notering på regulerede markeder omfattet af Investeringsservicedirektivet, på et andet reguleret marked beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, eller handles på børser og markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinier jfr. Bilag 1". (Jfr. LIS 3, nr. 13 og nr. 14.) Det er en betingelse for investering, at værdipapirerne er optaget til offentlig notering på en fondsbørs eller handles på et andet marked der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Bilag 1 opregner herefter hvilke børser og markeder, der enten er godkendt af Finanstilsynet eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinier vedrørende LIS 87, stk. 1. Foreningens bestyrelse har kompetence til at ajourføre bilag 1, hvis bestyrelsen vurderer, at markeder og børser lever op til Finanstilsynets retningslinier.

4 4/17 (Hvis placeringsgrænsen i LIS 93, stk. 1, nr. 3, jf. 94, stk. 1 ønskes anvendt for investeringsforeninger og placeringsforeninger, jf. 10, stk. 1, nr. 29) : Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jfr. bilag 2. (Hvis muligheden i LIS 88 ønskes udnyttet): Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A land. (Hvis muligheden i LIS 90, stk. 1 og 2, ønskes udnyttet): Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. (Hvis muligheden i LIS 87, stk. 5, ønskes udnyttet): Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. (I PAL-afdelinger indsættes i stedet følgende): Afdelingen optager udelukkende medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab efter 9, stk. 5. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. Afdelingen er [akkumulerende/udloddende]. Afdelingen er [bevisudstedende/kontoførende]. Afdelingen [kan anvende/anvender ikke] afledte finansielle instrumenter på [dækket/udækket basis]. (Jfr. Bekendtgørelse nr. 672 af 24/06/2004 om investeringsforeningers, specialforeningers, fåmandsforeningers og innovationsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter.) (I afdelinger, der investerer i aktier indsættes følgende:) Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 2d (, stk. 1) anførte begrænsninger til aktivmassen. (I afdelinger, der investerer i indeksobligationer indsættes følgende:) Afdelingen opfylder de i pensionsafkastbeskatningslovens 4 anførte begrænsninger til aktivmassens sammensætning. (I obligationsafdelinger kan følgende stk. indsættes, såfremt foreningen ønsker, at båndlagte midler skal kunne investeres i afdelingen): Afdelingen investerer højst 50% af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. (I afdelinger, hvor bestyrelsen ønsker adgang til at udstede ex-kupon andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår indsættes følgende stk.): Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af andele i udbyttebetalende afdelinger uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår i perioden primo/medio januar og indtil den ordinære generalforsamling.

5 5/17 (Alternativ 6 såfremt foreningen ikke ønskes opdelt i afdelinger:) 6. Foreningen investerer i [nærmere angivelse af værdipapirerne] Afdelingen kan investere i aktier i administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet [navn]. Stk. 2. Foreningen er [bevisudstedende/kontoførende]. Stk. 3. Foreningen er [udloddende/akkumulerende]. Stk. 4. Foreningen anvender [ikke] afledte finansielle instrumenter på [dækket/udækket] basis. (I foreninger, der investerer i aktier indsættes følgende stk.:) Stk. 5. Foreningen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 2d [, stk. 1] anførte begrænsninger til aktivmassen. (I foreninger, der investerer i indeksobligationer indsættes følgende:) Stk. 5. Foreningen opfylder de i pensionsafkastbeskatningslovens 4 anførte begrænsninger til aktivmassens sammensætning. (Såfremt foreningen investerer i obligationer, kan følgende stk. indsættes, hvis foreningen ønsker, at båndlagte midler skal kunne investeres i foreningen): Stk. 6. Foreningen investerer højst 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. (I foreninger, hvor bestyrelsen ønsker adgang til at udstede ex-kupon andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår indsættes følgende stk.): Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af andele i en udbyttebetalende forening uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, i perioden primo/medio januar og indtil den ordinære generalforsamling Stk. 8. Foreningen kan opdeles i afdelinger. (Træffes der beslutning om at opdele foreningen i afdelinger, skal det første alternativ til 6 anvendes.) Lån 7. Foreningen [eller en afdeling] må ikke optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen [eller en afdeling] dog: 1) optage kortfristede lån på højst [xx] 1 % af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder, og 2) optage lån på højst [xx] 2 % af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed. Stk. 3. De samlede lån må i alt højst udgøre [xx]% 3 af foreningens [eller afdelingens] formue. 1 Maksimalt 10% jfr. LIS 43, stk. 2 nr Maksimalt 10% jfr. LIS 43, stk. 2 nr Maksimalt 15% jfr. LIS 43, stk. 3

6 6/17 (I det omfang der ikke ønskes at fravige LIS grænser kan som alternativ til ovenfor nævnte stk. 2 og 3 blot konstateres, at): Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen [eller en afdeling] dog optage lån i henhold til lovens bestemmelser derom. (Jfr. 43 i LIS ) Udlån og garantiforpligtelser 8. Foreningen [eller en afdeling] må ikke yde lån eller stille garanti. (Stk. 2. Foreningen kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af foreningens formue.) Foreningens andele (Bestemmelsen vedrører kun foreninger/afdelinger, hvor foreningsandelene registreres i værdipapircentralen A/S.) 9. Foreningsandele registreret i Værdipapircentralen A/S udstedes gennem denne i stykstørrelse på [xx] kr. eller multipla heraf. Stk. 2. [Foreningen/Hver afdeling] afholder samtlige omkostninger ved registrering i Værdipapircentralen A/S. Stk. 3. Værdipapircentralen A/S's kontoudskrift tjener som dokumentation for medlemmets foreningsandele. Stk. 4. Foreningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for [det kontoførende institut/foreningen] eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger. Stk. 5. Foreningsandele er frit omsættelige og negotiable. (Alternativt indsættes for PAL-foreninger/ -afdelinger): Stk. 5. Foreningsandele er frit omsættelige og negotiable, bortset fra andele i afdelinger, der udelukkende kan optage: 1) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1, 2) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing foreningsandelen indlægges, 3) andre akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes efter skattelovens 1, stk. 1, nr. 6, 4) pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 3, stk. 4 for så vidt angår beskatning af foreningsandelen. I sådanne afdelinger må medlemmerne alene sælge deres andele til andre investorer, der er skattepligtige efter samme bestemmelser, eller til foreningen. Stk. 6. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine foreningsandele indløse. (Stk. 7 erstattes i PAL-afdelinger med:)

7 7/17 Afdelingen optager udelukkende medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab efter 9, stk. 5. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. (I rene PAL-foreninger indsættes i stedet følgende stk. 5-7:) Stk. 5. Foreningsandele må alene sælges til 1) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1, 2) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing andelene indlægges, 3) andre akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes efter skattelovens 1, stk. 1, nr. 6, 4) pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 3, stk. 4 for så vidt angår beskatning af foreningsandelene. Stk. 6. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. Stk. 7. Afdelingen optager udelukkende medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab efter 9, stk. 5. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. (Bestemmelsen nedenfor vedrører kun foreninger/afdelinger, hvor der udstedes fysiske, faktiske investeringsbeviser, der ikke registreres i Værdipapircentralen A/S.) 10. Investeringsbeviser udstedes i stykstørrelse på [xx] kr. eller multipla heraf. Stk. 2. [Foreningen/afdelingen] afholder samtlige omkostninger ved udstedelsen af investeringsbeviserne. Stk. 3. Investeringsbeviset tjener som dokumentation for medlemmets andele. Stk. 4. Investeringsbeviserne udstedes til ihændehaverne, men kan på begæring over for [det kontoførende institut/foreningen] eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger. Stk. 5. Investeringsbeviser skal udformes således, at de indeholder følgende oplysninger: 1. foreningens navn, 2. foreningens hjemsted, 3. foreningens registreringsnummer i henholdsvis Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 4. foreningsandelens løbenummer 5. foreningsandelens pålydende værdi, 6. udstedelsesmåned, 7. bestyrelsesmedlemmernes underskrifter (faksimile), 8. angivelse af eventuel afdeling, 9. angivelse af, om [foreningen/afdelingen] er udbyttebetalende eller akkumulerende, 10. angivelse af, at foreningsandelen kan indløses i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 48, og vedtægternes 9, stk. 5 (for PAL-afdelinger). 11. oplysning om notering på navn, såfremt dette er en betingelse for stemmeret og 12. bestemmelse om mortifikation. Stk. 6. Investeringsbeviserne er frit omsættelige og negotiable. (I PAL-foreninger/-afdelinger indsættes i stedet følgende stk. 6:) Stk. 6. Foreningsandele må alene sælges til 1) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1,

8 8/17 2) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing andelene indlægges, 3) andre akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes efter skattelovens 1, stk. 1, nr. 6, 4) pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 3, stk. 4 for så vidt angår beskatning af foreningsandelene. Stk. 7. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. Stk. 8. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine foreningsandele indløse med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning. (I rene PAL-foreninger/-afdelinger indsættes i stedet som stk. 8:) Stk. 8. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. Stk. 9. Bortkommer et foreningsbevis, er medlemmet berettiget til at få et nyt bevis udstedt når det bortkomne bevis er mortificeret. Foreningens foreningsbeviser kan mortificeres uden dom på den i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og mortifikationsloven angivne måde. Mortifikationen og udstedelsen af et nyt investeringsbevis sker på medlemmets bekostning. Bestyrelsen skønner i det enkelte tilfælde, om medlemmet i stedet bør henvises til at søge mortifikationsdom. [Er foreningens andele registreret i Værdipapircentralen A/S, følges de for dette system gældende regler.] (Bestemmelsen vedrører kun kontoførende foreninger/afdelinger)) 11. I kontoførende [foreninger/afdelinger] er foreningsandelenes pålydende [xxx kr.]. Stk. 2. Der kan kun foretages indskud og hævninger svarende til værdien af et helt antal foreningsandele. Stk. 3. Minimumsindskuddet i [foreningen/afdelingen] udgør [kr. xxx]. Stk. 4. Et medlems indskud og beregnede foreningsandele registreres på en konto i foreningen lydende på medlemmets navn. [Foreningen udsteder ikke investeringsbeviser] Stk. 5. Foreningen udsteder et udskrift fra foreningens bøger, der tjener som dokumentation for medlemmets indskud og foreningsandele. Stk. 6. [Indskud/foreningsandele] i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes. Stk. 7. Ingen [indskud/foreningsandele] har særlige rettigheder. Stk. 8. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine foreningsandele indløse med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning. (I PAL-afdelinger indsættes i stedet følgende):

9 9/17 Stk. 8. Afdelingen optager udelukkende medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab efter 9, stk. 5. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. Værdiansættelse 12. Instrumenter, der er optaget til notering på et reguleret marked, skal opføres til den officielt noterede kurs, jfr. regnskabsbekendtgørelsen for investeringsforeninger og specialforeninger. Stk. 2. Fremmed valuta skal værdiansættes til de senest noterede kurser. Stk. 3. Andre aktiver, herunder instrumenter, der ikke er omfattet af stk. 1, skal værdiansættes til skønnet markedsværdi. Emission af foreningsandele 13. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionspris sker efter bestyrelsens beslutning. 4 Beslutning om emission af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen. Stk. 2. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet, jf. [10], med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering, og provision til formidlere af emissionen] (I udloddende foreninger eller afdelinger, hvor bestyrelsen har besluttet at foretage exkupon emission fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling, indsættes følgende stk.:) (For udbyttebetalende aktieafdelinger eller obligationsafdelinger:) Stk. 4. Fra [primo/medio] januar indtil den ordinære generalforsamling fastsættes emissionsprisen i afdeling [navn/-e], såfremt bestyrelsen har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte, dog ved anvendelse af dobbeltprismetoden 5, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes foreningsandele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede foreningsandele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. (Der kan eventuelt henvises til bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger samt i fåmandsforeninger, men det er ikke påkrævet). Indløsning af foreningsandele 4 For specialforeninger bemærkes LIS 48, stk. 2 jfr. 10, stk Jfr. kommentar i 13, stk. 2

10 10/ På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets foreningsandel i foreningen 6. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden 7, jfr. Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger samt i fåmandsforeninger 2, til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet, jf. 12, med den nominelle værdi af tegnede andele, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved eventuelt salg af instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen. (I udloddende foreninger eller afdelinger, hvor bestyrelsen har besluttet at foretage exkupon emission fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling, indsættes følgende stk.): (For aktiebaserede afdelinger:) Stk. 3. Såfremt foreningsandele i afdeling [navn/-e] tegnet i perioden [primo/medio] og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte, samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregningen af foreningsandelenes indre værdi og indløsningsprisen Stk. 4. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af foreningsandelene nødvendige aktiver. Stk. 5. Foreningen skal udsætte indløsning af foreningsandele, hvis Finanstilsynet kræver det. Stk. 6. Ved udsættelse efter stk. 4 skal foreningen straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine foreningsandele der, om udsættelsen. Generalforsamling 15. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i [by, kommune, landsdel]. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af [måned] (og senest inden udgangen af april måned), dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst [10%] af det samlede pålydende af andele i [foreningen/afdelingen, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. 6 For specialforeninger og fåmandsforeninger bemærkes LIS 48, stk. 2 jfr. 10, stk Jfr. kommentar i 13, stk. 2

11 11/17 Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med [mindst 8 dages og maksimalt 4 ugers] skriftligt varsel til alle navnenoterede medlemmer, som har fremsat begæring herom og ved [indrykning på foreningens hjemmeside/dagspressen efter bestyrelsens skøn]. Stk. 6. I indkaldelsen skal det angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 8. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at det er praktisk muligt, at forslaget kan optages på dagsordenen[, dog senest [x] dage før generalforsamlingen]. (Formuleres afhængigt af om dirigenten udpeges af bestyrelse eller vælges af generalforsamlingen) 16. Generalforsamlingen ledes af en [af bestyrelsen udpeget] dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Der føres en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. [Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift være tilgængelig for medlemmerne på foreningens kontor.] (pkt. 1 er valgfrit, pkt. 2-7 er obligatoriske:) 17. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer. 4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse). 6. Valg af revisorer (og suppleanter for disse). 7. Eventuelt.

12 12/ Ethvert medlem af foreningen har [sammen med en evt. rådgiver] ret til at deltage i generalforsamlingen [, når vedkommende senest [x] (højst 5 dage) forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele]. Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de andele som [mindst [x] dage (højst 4 uger)] forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger (eller deponeret hos depotselskabet). Stk. 3. De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens opløsning, fusion og spaltning samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Stk. 4. Hvert medlem har én stemme for hver kr. [xx] pålydende foreningsandele. Stk. 5. Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i [ 19] nævnte tilfælde. Stk. 7. Intet medlem kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end xx % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele (eller xx % af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. Stk. 8. Stemmeret kan ikke udøves for de foreningsandele, som en afdeling af foreningen ejer i andre afdelinger i foreningen. Stk. 9. Pressen har adgang til generalforsamlingen. Brug af elektroniske hjælpemidler kan nægtes, såfremt bestyrelsen skønner, at det vil forstyrre mødets afvikling. / Der må ikke foretages bånd- og filmoptagelser på generalforsamlingen. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning 19. Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om [foreningens/en afdelings] opløsning, fusion, eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. [Se dog 21, stk. 4 og 5]. Stk. 2. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Det gælder dog ikke fuldmagter til bestyrelsen.

13 13/17 Bestyrelsen 20. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst [x] medlemmer. Stk. 2. [Bestyrelsen vælger selv sin formand/formanden udpeges af generalforsamlingen]. Stk. 3. [Hvert år er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Alternativt: Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning]. Genvalg kan finde sted. [Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder [70] år.] 8 Stk. 5. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. [I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.] Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 21. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med lovgivningen og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Stk. 2. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Retningslinierne skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om ændringer heri. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til notering af foreningens andele i en eller flere af foreningens afdelinger. Beslutningen skal angives i [foreningens/afdelingens] fuldstændige prospekt. (Stk. 3 kan udelades, såfremt foreningen/afdelingen allerede er noteret og der ikke påregnes stiftelse af nye afdelinger. Beslutning om afnotering kræver generalforsamlingens godkendelse) Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af Finanstilsynet. Stk. 5. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne anledning er nødvendige eller foreskrives af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. 8 Valgfri jfr. tidligere bemærkninger om tilsvarende regler og anbefalinger for børsnoterede aktieselskaber.

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care - Prospekt - Vedtægter PROSPEKT Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med emission

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 43 Børsmeddelelse nr. 05.2011, Prospekt,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere