Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter."

Transkript

1 Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne anvender standardvedtægterne, idet de medtager de relevante bestemmelser og er i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (herefter "LIS"). Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. En række af 'erne er alternative muligheder afhængigt af, hvilken type forening eller afdeling, der er tale om. Foreningen kan dog vælge at medtage 'er, der vedrører bestemte typer af foreninger/afdelinger, selvom en bestemmelse ikke er konkret relevant for den pågældende forening/afdeling ved stiftelsen. Vedtægterne skal dog fremstå som konsistente, når foreningen har anvendt alternative bestemmelser eller besluttet at bibeholde bestemmelser, der ikke aktuelt er relevante for foreningen. For visse af 'erne eller stk.'erne er nødvendigt at vælge den relevante bestemmelse, idet bestemmelserne kan være alternative i den forstand, at én bestemmelse udelukker anvendelsen af en anden. Foreningen skal være opmærksom på andre krav til vedtægterne, der følger af anden lovgivning, f. eks. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 495 af 20. juni 2002 om krav til vedtægter og forretningsgange i akkumulerende investeringsforeninger, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6. Finanstilsynet påser ikke overholdelsen af anden lovgivning ved godkendelse af foreningernes vedtægter. Endvidere henvises til Finanstilsynets vejledning om ansøgning om godkendelse af investeringsforeninger, specialforeninger og afdelinger heraf samt om godkendelse af investeringsforeningers vedtægter, samt til tilsynets retningslinjer af 4. juni 2002 om hvilke markeder investeringsforeninger og specialforeninger kan placere deres midler på i henhold til 87, stk. 1 i LIS.

2 2/17 Vedtægter for Investeringsforeningen/Specialforeningen [navn] Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er [navn] (er der tale om en PAL-forening eller afdeling skal udtrykket "PAL" indgå i navnet). Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene [navn]. Stk. 3. Foreningens hjemsted er [navn] Kommune. Formål 2. Foreningens formål er, efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med [kapitel 13/15/ (for investeringsforeninger skal nævnes kapitel og for specialforeninger skal nævnes kapitel 15) i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en et medlem, at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. [ 14]. [Det fremgår af 6, hvem den enkelte afdeling henvender sig til]. Såfremt foreningen retter henvendelse til hhv. offentligheden i nogle afdelinger og en videre kreds (f.eks. PAL eller "institutionelle investorer") i andre, skal dette angives i de bestemmelser, der regulerer den konkrete afdeling. Retter foreningen henvendelse til en videre kreds (f.eks. PAL eller "institutionelle investorer"), skal det fremgå, hvilken videre kreds, der er tale om. Retter foreningen kun henvendelse til offentligheden skal der kun skrives "offentligheden" og ikke "en videre kreds" - i 6. Medlemmer 3. Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere foreningsandele. (I rene PAL-foreninger kan i stedet indsættes følgende 3): 3. Medlem af foreningen er enhver PAL-pligtig fysisk eller juridisk person, der ejer en eller flere andele og som ifølge disse vedtægter kan være medlem. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. Hæftelse 4. Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Er en forening opdelt i afdelinger, hæfter hver afdeling kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.

3 3/17 Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle [administrationsselskab/investeringsforvaltningsselskab] hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med [kapitel 13-14/15/afsnit IX/X] i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Stk. 3. Foreningen [eller en afdeling] må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Afdelinger (Anvendes hvis foreningen skal opdeles i afdelinger) 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Stk. 1. Afdeling [navn] Hvis afdelingen modtager midler fra en specifik personkreds (f.eks. PAL investorer, institutionelle investorer, medlemmer af en fagforening eller lignende), skal det oplyse separat under den konkrete afdeling, hvem den modtager midler fra. Afdelingen investerer i [.] (nærmere angivelse af investeringspolitik, instrumenterne og markederne, jfr. LIS 10, stk. 1, nr. 28 og 29 og, m.fl., vejledningens pkt. 3 og retningslinjerne vedrørende lov om investeringsforeninger og specialforeninger 87, stk. 1 Afdelingen kan investere i aktier i administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet [navn]. (Eksempelvis): "Afdelingen investerer sine midler i [ (typen af instrumenter)] optaget til notering på regulerede markeder omfattet af Investeringsservicedirektivet, på et andet reguleret marked beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, eller handles på børser og markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinier jfr. Bilag 1". (Jfr. LIS 3, nr. 13 og nr. 14.) Det er en betingelse for investering, at værdipapirerne er optaget til offentlig notering på en fondsbørs eller handles på et andet marked der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Bilag 1 opregner herefter hvilke børser og markeder, der enten er godkendt af Finanstilsynet eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinier vedrørende LIS 87, stk. 1. Foreningens bestyrelse har kompetence til at ajourføre bilag 1, hvis bestyrelsen vurderer, at markeder og børser lever op til Finanstilsynets retningslinier.

4 4/17 (Hvis placeringsgrænsen i LIS 93, stk. 1, nr. 3, jf. 94, stk. 1 ønskes anvendt for investeringsforeninger og placeringsforeninger, jf. 10, stk. 1, nr. 29) : Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jfr. bilag 2. (Hvis muligheden i LIS 88 ønskes udnyttet): Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A land. (Hvis muligheden i LIS 90, stk. 1 og 2, ønskes udnyttet): Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. (Hvis muligheden i LIS 87, stk. 5, ønskes udnyttet): Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. (I PAL-afdelinger indsættes i stedet følgende): Afdelingen optager udelukkende medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab efter 9, stk. 5. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. Afdelingen er [akkumulerende/udloddende]. Afdelingen er [bevisudstedende/kontoførende]. Afdelingen [kan anvende/anvender ikke] afledte finansielle instrumenter på [dækket/udækket basis]. (Jfr. Bekendtgørelse nr. 672 af 24/06/2004 om investeringsforeningers, specialforeningers, fåmandsforeningers og innovationsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter.) (I afdelinger, der investerer i aktier indsættes følgende:) Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 2d (, stk. 1) anførte begrænsninger til aktivmassen. (I afdelinger, der investerer i indeksobligationer indsættes følgende:) Afdelingen opfylder de i pensionsafkastbeskatningslovens 4 anførte begrænsninger til aktivmassens sammensætning. (I obligationsafdelinger kan følgende stk. indsættes, såfremt foreningen ønsker, at båndlagte midler skal kunne investeres i afdelingen): Afdelingen investerer højst 50% af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. (I afdelinger, hvor bestyrelsen ønsker adgang til at udstede ex-kupon andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår indsættes følgende stk.): Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af andele i udbyttebetalende afdelinger uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår i perioden primo/medio januar og indtil den ordinære generalforsamling.

5 5/17 (Alternativ 6 såfremt foreningen ikke ønskes opdelt i afdelinger:) 6. Foreningen investerer i [nærmere angivelse af værdipapirerne] Afdelingen kan investere i aktier i administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet [navn]. Stk. 2. Foreningen er [bevisudstedende/kontoførende]. Stk. 3. Foreningen er [udloddende/akkumulerende]. Stk. 4. Foreningen anvender [ikke] afledte finansielle instrumenter på [dækket/udækket] basis. (I foreninger, der investerer i aktier indsættes følgende stk.:) Stk. 5. Foreningen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 2d [, stk. 1] anførte begrænsninger til aktivmassen. (I foreninger, der investerer i indeksobligationer indsættes følgende:) Stk. 5. Foreningen opfylder de i pensionsafkastbeskatningslovens 4 anførte begrænsninger til aktivmassens sammensætning. (Såfremt foreningen investerer i obligationer, kan følgende stk. indsættes, hvis foreningen ønsker, at båndlagte midler skal kunne investeres i foreningen): Stk. 6. Foreningen investerer højst 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. (I foreninger, hvor bestyrelsen ønsker adgang til at udstede ex-kupon andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår indsættes følgende stk.): Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af andele i en udbyttebetalende forening uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, i perioden primo/medio januar og indtil den ordinære generalforsamling Stk. 8. Foreningen kan opdeles i afdelinger. (Træffes der beslutning om at opdele foreningen i afdelinger, skal det første alternativ til 6 anvendes.) Lån 7. Foreningen [eller en afdeling] må ikke optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen [eller en afdeling] dog: 1) optage kortfristede lån på højst [xx] 1 % af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder, og 2) optage lån på højst [xx] 2 % af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed. Stk. 3. De samlede lån må i alt højst udgøre [xx]% 3 af foreningens [eller afdelingens] formue. 1 Maksimalt 10% jfr. LIS 43, stk. 2 nr Maksimalt 10% jfr. LIS 43, stk. 2 nr Maksimalt 15% jfr. LIS 43, stk. 3

6 6/17 (I det omfang der ikke ønskes at fravige LIS grænser kan som alternativ til ovenfor nævnte stk. 2 og 3 blot konstateres, at): Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen [eller en afdeling] dog optage lån i henhold til lovens bestemmelser derom. (Jfr. 43 i LIS ) Udlån og garantiforpligtelser 8. Foreningen [eller en afdeling] må ikke yde lån eller stille garanti. (Stk. 2. Foreningen kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af foreningens formue.) Foreningens andele (Bestemmelsen vedrører kun foreninger/afdelinger, hvor foreningsandelene registreres i værdipapircentralen A/S.) 9. Foreningsandele registreret i Værdipapircentralen A/S udstedes gennem denne i stykstørrelse på [xx] kr. eller multipla heraf. Stk. 2. [Foreningen/Hver afdeling] afholder samtlige omkostninger ved registrering i Værdipapircentralen A/S. Stk. 3. Værdipapircentralen A/S's kontoudskrift tjener som dokumentation for medlemmets foreningsandele. Stk. 4. Foreningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for [det kontoførende institut/foreningen] eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger. Stk. 5. Foreningsandele er frit omsættelige og negotiable. (Alternativt indsættes for PAL-foreninger/ -afdelinger): Stk. 5. Foreningsandele er frit omsættelige og negotiable, bortset fra andele i afdelinger, der udelukkende kan optage: 1) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1, 2) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing foreningsandelen indlægges, 3) andre akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes efter skattelovens 1, stk. 1, nr. 6, 4) pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 3, stk. 4 for så vidt angår beskatning af foreningsandelen. I sådanne afdelinger må medlemmerne alene sælge deres andele til andre investorer, der er skattepligtige efter samme bestemmelser, eller til foreningen. Stk. 6. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine foreningsandele indløse. (Stk. 7 erstattes i PAL-afdelinger med:)

7 7/17 Afdelingen optager udelukkende medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab efter 9, stk. 5. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. (I rene PAL-foreninger indsættes i stedet følgende stk. 5-7:) Stk. 5. Foreningsandele må alene sælges til 1) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1, 2) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing andelene indlægges, 3) andre akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes efter skattelovens 1, stk. 1, nr. 6, 4) pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 3, stk. 4 for så vidt angår beskatning af foreningsandelene. Stk. 6. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. Stk. 7. Afdelingen optager udelukkende medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab efter 9, stk. 5. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. (Bestemmelsen nedenfor vedrører kun foreninger/afdelinger, hvor der udstedes fysiske, faktiske investeringsbeviser, der ikke registreres i Værdipapircentralen A/S.) 10. Investeringsbeviser udstedes i stykstørrelse på [xx] kr. eller multipla heraf. Stk. 2. [Foreningen/afdelingen] afholder samtlige omkostninger ved udstedelsen af investeringsbeviserne. Stk. 3. Investeringsbeviset tjener som dokumentation for medlemmets andele. Stk. 4. Investeringsbeviserne udstedes til ihændehaverne, men kan på begæring over for [det kontoførende institut/foreningen] eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger. Stk. 5. Investeringsbeviser skal udformes således, at de indeholder følgende oplysninger: 1. foreningens navn, 2. foreningens hjemsted, 3. foreningens registreringsnummer i henholdsvis Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 4. foreningsandelens løbenummer 5. foreningsandelens pålydende værdi, 6. udstedelsesmåned, 7. bestyrelsesmedlemmernes underskrifter (faksimile), 8. angivelse af eventuel afdeling, 9. angivelse af, om [foreningen/afdelingen] er udbyttebetalende eller akkumulerende, 10. angivelse af, at foreningsandelen kan indløses i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 48, og vedtægternes 9, stk. 5 (for PAL-afdelinger). 11. oplysning om notering på navn, såfremt dette er en betingelse for stemmeret og 12. bestemmelse om mortifikation. Stk. 6. Investeringsbeviserne er frit omsættelige og negotiable. (I PAL-foreninger/-afdelinger indsættes i stedet følgende stk. 6:) Stk. 6. Foreningsandele må alene sælges til 1) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1,

8 8/17 2) medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing andelene indlægges, 3) andre akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes efter skattelovens 1, stk. 1, nr. 6, 4) pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 3, stk. 4 for så vidt angår beskatning af foreningsandelene. Stk. 7. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. Stk. 8. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine foreningsandele indløse med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning. (I rene PAL-foreninger/-afdelinger indsættes i stedet som stk. 8:) Stk. 8. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. Stk. 9. Bortkommer et foreningsbevis, er medlemmet berettiget til at få et nyt bevis udstedt når det bortkomne bevis er mortificeret. Foreningens foreningsbeviser kan mortificeres uden dom på den i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og mortifikationsloven angivne måde. Mortifikationen og udstedelsen af et nyt investeringsbevis sker på medlemmets bekostning. Bestyrelsen skønner i det enkelte tilfælde, om medlemmet i stedet bør henvises til at søge mortifikationsdom. [Er foreningens andele registreret i Værdipapircentralen A/S, følges de for dette system gældende regler.] (Bestemmelsen vedrører kun kontoførende foreninger/afdelinger)) 11. I kontoførende [foreninger/afdelinger] er foreningsandelenes pålydende [xxx kr.]. Stk. 2. Der kan kun foretages indskud og hævninger svarende til værdien af et helt antal foreningsandele. Stk. 3. Minimumsindskuddet i [foreningen/afdelingen] udgør [kr. xxx]. Stk. 4. Et medlems indskud og beregnede foreningsandele registreres på en konto i foreningen lydende på medlemmets navn. [Foreningen udsteder ikke investeringsbeviser] Stk. 5. Foreningen udsteder et udskrift fra foreningens bøger, der tjener som dokumentation for medlemmets indskud og foreningsandele. Stk. 6. [Indskud/foreningsandele] i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes. Stk. 7. Ingen [indskud/foreningsandele] har særlige rettigheder. Stk. 8. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine foreningsandele indløse med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning. (I PAL-afdelinger indsættes i stedet følgende):

9 9/17 Stk. 8. Afdelingen optager udelukkende medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab efter 9, stk. 5. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele, hvis foreningen kræver det. Værdiansættelse 12. Instrumenter, der er optaget til notering på et reguleret marked, skal opføres til den officielt noterede kurs, jfr. regnskabsbekendtgørelsen for investeringsforeninger og specialforeninger. Stk. 2. Fremmed valuta skal værdiansættes til de senest noterede kurser. Stk. 3. Andre aktiver, herunder instrumenter, der ikke er omfattet af stk. 1, skal værdiansættes til skønnet markedsværdi. Emission af foreningsandele 13. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionspris sker efter bestyrelsens beslutning. 4 Beslutning om emission af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen. Stk. 2. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet, jf. [10], med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering, og provision til formidlere af emissionen] (I udloddende foreninger eller afdelinger, hvor bestyrelsen har besluttet at foretage exkupon emission fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling, indsættes følgende stk.:) (For udbyttebetalende aktieafdelinger eller obligationsafdelinger:) Stk. 4. Fra [primo/medio] januar indtil den ordinære generalforsamling fastsættes emissionsprisen i afdeling [navn/-e], såfremt bestyrelsen har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte, dog ved anvendelse af dobbeltprismetoden 5, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes foreningsandele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede foreningsandele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. (Der kan eventuelt henvises til bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger samt i fåmandsforeninger, men det er ikke påkrævet). Indløsning af foreningsandele 4 For specialforeninger bemærkes LIS 48, stk. 2 jfr. 10, stk Jfr. kommentar i 13, stk. 2

10 10/ På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets foreningsandel i foreningen 6. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden 7, jfr. Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger samt i fåmandsforeninger 2, til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet, jf. 12, med den nominelle værdi af tegnede andele, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved eventuelt salg af instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen. (I udloddende foreninger eller afdelinger, hvor bestyrelsen har besluttet at foretage exkupon emission fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling, indsættes følgende stk.): (For aktiebaserede afdelinger:) Stk. 3. Såfremt foreningsandele i afdeling [navn/-e] tegnet i perioden [primo/medio] og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte, samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregningen af foreningsandelenes indre værdi og indløsningsprisen Stk. 4. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af foreningsandelene nødvendige aktiver. Stk. 5. Foreningen skal udsætte indløsning af foreningsandele, hvis Finanstilsynet kræver det. Stk. 6. Ved udsættelse efter stk. 4 skal foreningen straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine foreningsandele der, om udsættelsen. Generalforsamling 15. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i [by, kommune, landsdel]. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af [måned] (og senest inden udgangen af april måned), dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst [10%] af det samlede pålydende af andele i [foreningen/afdelingen, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. 6 For specialforeninger og fåmandsforeninger bemærkes LIS 48, stk. 2 jfr. 10, stk Jfr. kommentar i 13, stk. 2

11 11/17 Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med [mindst 8 dages og maksimalt 4 ugers] skriftligt varsel til alle navnenoterede medlemmer, som har fremsat begæring herom og ved [indrykning på foreningens hjemmeside/dagspressen efter bestyrelsens skøn]. Stk. 6. I indkaldelsen skal det angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 8. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at det er praktisk muligt, at forslaget kan optages på dagsordenen[, dog senest [x] dage før generalforsamlingen]. (Formuleres afhængigt af om dirigenten udpeges af bestyrelse eller vælges af generalforsamlingen) 16. Generalforsamlingen ledes af en [af bestyrelsen udpeget] dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Der føres en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. [Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift være tilgængelig for medlemmerne på foreningens kontor.] (pkt. 1 er valgfrit, pkt. 2-7 er obligatoriske:) 17. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer. 4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse). 6. Valg af revisorer (og suppleanter for disse). 7. Eventuelt.

12 12/ Ethvert medlem af foreningen har [sammen med en evt. rådgiver] ret til at deltage i generalforsamlingen [, når vedkommende senest [x] (højst 5 dage) forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele]. Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de andele som [mindst [x] dage (højst 4 uger)] forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger (eller deponeret hos depotselskabet). Stk. 3. De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens opløsning, fusion og spaltning samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Stk. 4. Hvert medlem har én stemme for hver kr. [xx] pålydende foreningsandele. Stk. 5. Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i [ 19] nævnte tilfælde. Stk. 7. Intet medlem kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end xx % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele (eller xx % af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. Stk. 8. Stemmeret kan ikke udøves for de foreningsandele, som en afdeling af foreningen ejer i andre afdelinger i foreningen. Stk. 9. Pressen har adgang til generalforsamlingen. Brug af elektroniske hjælpemidler kan nægtes, såfremt bestyrelsen skønner, at det vil forstyrre mødets afvikling. / Der må ikke foretages bånd- og filmoptagelser på generalforsamlingen. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning 19. Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om [foreningens/en afdelings] opløsning, fusion, eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. [Se dog 21, stk. 4 og 5]. Stk. 2. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Det gælder dog ikke fuldmagter til bestyrelsen.

13 13/17 Bestyrelsen 20. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst [x] medlemmer. Stk. 2. [Bestyrelsen vælger selv sin formand/formanden udpeges af generalforsamlingen]. Stk. 3. [Hvert år er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Alternativt: Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning]. Genvalg kan finde sted. [Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder [70] år.] 8 Stk. 5. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. [I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.] Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 21. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med lovgivningen og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Stk. 2. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Retningslinierne skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om ændringer heri. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til notering af foreningens andele i en eller flere af foreningens afdelinger. Beslutningen skal angives i [foreningens/afdelingens] fuldstændige prospekt. (Stk. 3 kan udelades, såfremt foreningen/afdelingen allerede er noteret og der ikke påregnes stiftelse af nye afdelinger. Beslutning om afnotering kræver generalforsamlingens godkendelse) Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af Finanstilsynet. Stk. 5. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne anledning er nødvendige eller foreskrives af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. 8 Valgfri jfr. tidligere bemærkninger om tilsvarende regler og anbefalinger for børsnoterede aktieselskaber.

14 14/17 [Stk. 6. Bestyrelsen skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens fortsatte virksomhed (herunder om [foreningens/afdelingens] formue vil komme under 10 mio. kr.).] Administration 22. Foreningens daglige ledelse varetages af et af bestyrelsen valgt [administrationsselskab/ investeringsforvaltningsselskab], der skal godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen kan i stedet ansætte en direktion til at varetage den daglige ledelse. Stk. 2. [Investeringsforvaltningsselskabet/Administrationsselskabet] skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. (Følgende undlades, hvis foreningen er administreret af et godkendt investeringsforvaltningsselskab): Stk. 3. [Administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet] må ikke drive anden virksomhed end daglig ledelse af investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger [og de i 10, stk., 2 nævnte aktiviteter]. (Bestyrelsen kan overlade den daglige ledelse til et af Finanstilsynet godkendt administrationsselskab/ investeringsforvaltningsselskab. Bemyndigelsen til at overlade den daglige ledelse til et administrationsselskab/investeringsforvaltningsselskab tilkommer bestyrelsen og kan ikke i vedtægterne overlades til generalforsamlingens beslutning.) Tegningsregler 23. Foreningen tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller [formanden i forening med et bestyrelsesmedlem/mindst to medlemmer af bestyrelsen i forening] eller 2. et medlem af bestyrelsen i forening med [foreningens direktør/direktøren for foreningens [investeringsforvaltningsselskab/administrationsselskab]]. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirer. Administrationsomkostninger (Bestemmelsen anvendes, hvis foreningen skal opdeles i afdelinger.) 24. Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. [Stk. 2. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige formueværdi i regnskabsåret.] (Alternativ stk. 2:)

15 15/17 [Stk. 2. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne under hensyntagen til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug i løbet af perioden og til deres aktiver primo perioden.] Stk. 3. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Stk. 4. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, herunder blandt andet honorar til bestyrelse og direktion eller [investeringsforvaltningsselskab/administrationsselskab]. Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige [xx]% af den højeste formueværdi i [foreningen/hver afdeling] inden for regnskabsåret. 24 "De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må ikke overstige de nedenfor angivne procenter af den højeste formueværdi i afdelingerne inden for regnskabsåret. [afdeling 1: x %] [afdeling 2 x %] (Alternativ 24 hvis foreningen ikke er opdelt i afdelinger): 24. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må ikke overstige xx % af den højeste formueværdi i foreningen inden for regnskabsåret. Depotselskab 26. Foreningens instrumenter og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab, der skal godkendes af Finanstilsynet. Stk. 2. Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsen. (Alternativ stk. 2) Stk. 2. Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af generalforsamlingen. (Foreningen kan beslutte, at det i stedet er generalforsamlingen, der træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab. Det skal tydeligt fremgå af vedtægterne, hvilket organ der har kompetencen.) Årsrapport, revision og overskud (Hvis en forening ikke er opdelt i afdelinger, skal passagerne" for hver afdeling" slettes.) 27. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen i [investeringsforvaltningsselskabet/administrationsselskabet] i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport, der i det mindste be-

16 16/17 står af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, samt en ledelsesberetning. (anvendes, hvis foreningen er opdelt i afdelinger:) Stk. 2 For hver afdeling indeholder årsrapporten særskilt balance, resultatopgørelse og noter. Stk. 2. Der udarbejdes endvidere en årsberetning [for hver afdeling]. Stk. 3. Der skal hvert år pr. 30. juni udarbejdes en formueopgørelse [for hver afdeling]. Stk. 4. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Revisor vælges af generalforsamlingen. Stk. 5. Den reviderede årsrapport og den seneste halvårsopgørelse udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor. (I kontoførende foreninger/afdelinger indsættes tillige følgende stk.:) Stk. 7. I kontoførende [afdelinger i] foreningen udsendes i løbet af januar måned opgørelse til medlemmerne indeholdende oplysning om afkast og formueværdi til brug for medlemmernes opgørelse af den skattepligtige indkomst. Udbetaling af det enkelte medlems udbytte for det forløbne år sker ved overførsel til medlemmets konto i et pengeinstitut, når generalforsamlingen har taget stilling hertil. 28. I [udloddende afdelinger/foreningen] foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens 16C anførte krav til minimumsudlodning. Udlodningen foretages på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. Stk. 2. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår. Stk. 3. Provenu ved formuerealisation i øvrigt tillægges [den pågældende afdelings/foreningens] formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden beslutning. (Det bemærkes, at stk. 3 udelukkende vedrører provenu ved formuerealisation, som ikke er omfattet af ligningslovens 16C. Bestemmelsen vedrører således ikke provenu ved indfrielse og udtrækning af obligationer samt afdrag på og indfrielse af pantebreve.) (I foreninger/afdelinger, hvor der (hvert år) udstedes andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indsættes følgende): Stk. 4. [I udbyttebetalende aktie/obligationsafdelinger, udstedes der i perioden fra primo/medio januar og indtil den ordinære generalforsamling andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, jf. 13.] (I foreninger/afdelinger, hvor bestyrelsen har bemyndigelse til (i det enkelte år) at udstede andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indsættes følgende): (For obligationsafdelinger og aktieafdelinger): stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af andele i [foreningen/ udbyttebetalende obligationsafdelinger] uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, jf. 13, i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling.

17 17/17 (I foreninger, der ønsker at udbetale à conto udbytte, indsættes følgende:) Stk. 5. I udloddende [foreninger/afdelinger], der udelukkende investerer i danske og udenlandske obligationer, dvs. afdeling [navn/-e], kan der foretages udlodning to gange årligt. Efter den ordinære generalforsamling, hvor foreningens årsrapport og størrelsen af den samlede udlodning for regnskabsåret godkendes, udbetales en rest udlodning beregnet som forskellen mellem regnskabsårets ordinære udlodning og den udbetalte à conto udlodning. Á conto-udlodningen beregnes på grundlag af [foreningens/afdelingens] indtjente renter med fradrag af [foreningens/afdelingens] administrationsomkostninger i første halvår. Kurs- og valutagevinster samt andre indtægter, der ikke kan beregnes på forhånd, selv om de er realiserede, indgår ikke i ovennævnte udlodningsgrundlag. Á conto-udlodningen udbetales i september/oktober. Såfremt á conto-udlodningen beregnes til at udgøre mindre end kr. 1 pr. andel, kan bestyrelsen beslutte, at á conto-udlodningen ikke udbetales, men inkluderes i den ordinære udlodning. Stk. 6. Á conto-udlodningen skal efterfølgende godkendes på en generalforsamling. Stk. 7. Udbytte af andele i en udloddende afdeling registreret i Værdipapircentralen A/S betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Stk. 8. Retten til udbytte i en udloddende afdeling forældes, når udbyttet ikke er hævet senest 5 år efter, at det forfaldt til udbetaling. Udbyttet tilfalder herefter afdelingen. (I akkumulerende afdelinger/foreninger indsættes følgende stk.:) Stk. 9. [I akkumulerende afdelinger/i foreningen] henlægges nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens formue. (Foreningen skal sende tre daterede eksemplarer af vedtægterne til Finanstilsynet forsynet med bestyrelsens originale underskrifter eller med digital signatur).

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning til koncipisten og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning til koncipisten og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. 14. december 2009 Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Indledning Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets sagsbehandling,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes 14, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Søeby, der konstaterede,

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes 14, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Søeby, der konstaterede, Den 25. maj 2009 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

KAPITALFORENING SEBINVEST II

KAPITALFORENING SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Specialforeningen HP Invest afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2014 kl. 11:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. MS Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. MS Invest Vedtægter for Investeringsforeningen MS Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen MS Invest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning til koncipisten og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning til koncipisten og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Februar 2012 Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Indledning Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets sagsbehandling,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere