AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010"

Transkript

1 AKTIVITETER Grøn energi og erhvervsudvikling Vækstforum Juni 2010

2 Region Midtjylland satser stort på energi- og miljøteknologi Inden 2025 vil halvdelen af det samlede energiforbrug her i regionen komme fra vedvarende energikilder. Det er det ambitiøse mål, som Vækstforum har sat for Region Midtjylland, og som skal medvirke til at fastholde regionens position som energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Til sammenligning er regeringens ambitioner - ligeledes i at en tredjedel af Danmarks energiforbrug skal stamme fra vedvarende energikilder. Region Midtjylland har allerede nu en andel af vedvarende energi på 25 % - den højeste i Danmark. De ambitiøse mål kan kun nås, hvis aktører fra erhvervsliv, forskning og kommuner alle bidrager. Region Midtjylland har vilje til at sætte midler bag ambitionerne og har allerede støttet mange energi- og miljøaktiviteter til gavn for erhvervslivet i regionen. Fokus for de igangsatte aktiviteter har været at demonstrere og afprøve markedsnære energiteknologier. Erhvervslivet i Region Midtjylland har en markant styrkeposition på området, ikke mindre end to tredjedele af Danmarks energi- og miljøeksport kommer fra regionen. Denne pjece giver dig oversigt over de aktiviteter, der er igangsat i Region Midtjylland inden for energi- og miljøområdet i perioden God læselyst Bent Hansen Formand for Vækstforum Midtjylland 2 Layout: Story2Media ApS Fotos: Flemming Nielsen, Siemens Wind Power, Vestas Wind Systems A/S, HSWind, DEXAWave, SolarVenti, Energi Horsens, Christian Alsin, Lars Nicolaisen

3 Indhold Bæredygtig transport Biodiesel... 5 Elbiler Brint og brændselsceller... 6 Methanol og brændselsceller... 6 Biogas Håndbog for opstart af biogasanlæg... 9 Ringkøbing-Skjern har ambitiøs biogas plan... 9 Stivelsesindustrien som primus motor Bioenergi og miljøbeskyttelse Biogas og økologisk gødning fra engarealer Pil og miljøbeskyttelse Biomasseressourcer Biomassepotentiale på kommuneniveau Restprodukter sikrer bæredygtigheden Alger til energi Virksomhedsnetværk Biomasse til energi Fremtidens fjernvarme Fjernvarmens Udviklingscenter Naturgassens afløser Vindeenergi Testcenter for hav vindmøller Fleksibelt elforbrug Navitas park Virksomhedsnetværk vindmølleindustrien Teknologiudvikling EnergiTEKmidt Husstandsvindmølle skal gøre verden grønnere Ny opfindelse sænker standby-forbruget SolarVenti i Thorsø Energioptimeret svømmebad Viden og formidling Naturvidenskabernes hus Energiregnskaber Klimatopmødet Konferencer Netværk Virksomhedsnetværk vindmølleindustrien Biomaterialenetværk Virksomhedsnetværk Biomasse til energi Klimaklynge Holstebro Bølgeenerginetværk

4 4 Daka Biodielsel

5 Bæredygtig transport Biodiesel Daka Biodiesel A.m.b.a. har som den første danske virksomhed etableret et fabriksanlæg til produktion af 2. generations biodiesel. Produktionen er baseret på animalsk fedt, som er et affaldsprodukt fra slagterier og landbrug. I Danmark er der animalsk affald nok til at erstatte ca. 5 % af det danske dieselforbrug med biodiesel. I projektet blev den producerede biodiesel afprøvet i fuldskala i Århusområdet. Det overordnede formål med projektet er at sikre et hjemmemarked for den producerede biodiesel. I Århusområdet blev samtlige 75 tankstationer forsynet med biodiesel i 18 måneder. I samme periode kørte et antal busselskaber i Region Midtjylland, blandt andre de grønne busser og Århus Sporveje, på 5 % biodiesel. Andelshaverne bag Daka Biodiesel har investeret 180 mio. kr. i et fabriksanlæg, som kan omdanne affald til brændstof. Med demonstrationsprojektet understøtter Region Midtjylland, at der også skabes et marked for miljøvenligt brændstof i Danmark. For de virksomheder, som producerer biobrændstoffer, har det stor betydning at kunne vise, at produktet anvendes på hjemmemarkedet. Samtidig høstes vigtige erfaringer med lagring, blanding, distribution og anvendelse i stor skala, hvilket vil gøre det mere problemfrit, når der senere skal opskaleres til hele landet. Projektdeltagere: Daka Biodiesel A.m.b.a. og samtlige olieselskaber i Danmark. Projektperioden var Elbiler Elbiler er politisk udpeget som vigtigste virkemiddel til nedbringelse af CO2 fra vejtransporten. Opladning af elbilernes batterier kan desuden indgå som en vigtig buffer i et mere fleksibelt elforbrug, som er essentiel, når store mængder vindenergi skal integreres i elnettet. Prøv1Elbil er et demonstrationsprojekt med 13 elbiler, hvor bilerne afprøves i forskellige sammenhænge: 8 biler afprøves af private husholdninger, 4 afprøves til kommunale driftsopgaver i Horsens og Hedensted kommune, og én bil anvendes til test på Teknologisk Institut i Århus. Demonstrationsprojektet skal kortlægge og beskrive praktiske forhold såsom komfort, opladning samt, hvordan bilen rent praktisk fungerer i forskellige Prøv1Elbil 5

6 brugssituationer. Desuden skal projektet belyse, hvordan elbiler kan bidrage til fleksibelt elforbrug, hvor opladning af bilerne foregår, når der er høj el produktion fra vindmøller. De erhvervsmæssige perspektiver er at inddrage regionale producenter og underleverandører, som kan medvirke til at udvikle og afsætte teknologi til elbilfremstilling og nødvendigt elektronisk udstyr. Hvilket er en forudsætning for at kunne integrere et stort antal elbiler i det danske energisystem. Projektdeltagere er: Teknologisk Institut, Foreningen Energi Horsens, NRGi, Hedensted og Horsens kommuner. Projektperioden er Brint og brændselsceller Brint som energikilde kan blive en vigtig brik i et fremtidigt samfund uafhængigt af fossile energikilder. Transport baseret på brint brændselsceller er kun et realistisk alternativ til traditionelle fossile brændstoffer, hvis der eksisterer en infrastruktur for optankning af brint. I projektet H2 Hub Vestjylland blev det afprøvet, hvordan en infrastruktur for optankning af brint kan se ud i lille skala. Der blev etableret 5 brint optankningssteder tilsammen i byerne Holstebro, Ringkøbing, Skjern og Hvide Sande. En transportinfrastruktur baseret på brint kan indgå som en vigtig faktor, når mere vindenergi skal integreres i elnettet. El fra vindenergi kan lagres som brint, når produktionen af el fra vindenergi er højere end forbruget. Den anvendte brint blev fremstillet på vand ved hjælp af elektricitet. Al elektricitet var vedvarende el indkøbt via grønne certifikater. De brintdrevne køretøjers udstødning består af rent vand og bidrager derfor hverken til CO2 eller partikelforurening. Konkret er der i projektet blevet udviklet en række samarbejder og nye innovationsaktiviteter hos og mellem de forskellige aktører, som vil kunne bidrage til fremtidig erhvervsudvikling inden for området. Projektdeltagere: HIRC (Hydrogen Innovation Research Centre), H2Logic A/S, Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune, Chr. C. Grene A/S, Vestas Assembly A/S og Golfklub Storådalen. Projektperioden var Methanol og brændselsceller Metanol (træsprit) fremstillet på basis af vedvarende energikilder, vurderes som et muligt kommende brændstof til transport. Metanol er et alternativ til anvendelse af brint som 6

7 Brint optankning, Vestas Ringkøbing brændstof i brændselsceller. Metanol har den fordel i forhold til brint, at det er flydende ved almindelig temperatur og tryk og derfor kan distribueres og opbevares, som vi kender det fra benzin og diesel. I projektet afprøves anvendelse af metanol som brændstof til specialkøretøjer, hvilket vurderes at kunne medvirke til erhvervsudvikling inden for dette område. GMR Maskiner A/S i Horsens fremstiller bl.a. en eldrevet truck til brug i parker og på kirkegårde. Et udviklingsarbejde er i gang for at modificere trucken, så det almindelige elbatteri erstattes af en brændselscelle med metanol som brændstof. Metanol fremstilles ikke i dag fra vedvarende energikilder, men normalt af naturgas. Som led i dette projekt vil der blive redegjort nærmere for mulighederne for at fremstille metanol fra vedvarende energikilder. Nærværende projekt er en del af et større projekt, som omfatter udvikling af mehanol drevne køretøjer. Projektdeltagere: Teknologisk Institut, GMR Maskiner A/S, SerEnergy A/S, OK a.m.b.a. samt værter for afprøvning af køretøjerne. Projektperioden er

8 8 Lemvig Biogas

9 Biogas Håndbog for opstart af biogasanlæg I 2010 er der 7 fælles biogasanlæg i drift i Region Midtjylland, og yderligere 2-4 nye anlæg er under planlægning. Med udgangspunkt i dyretætheden har biogasbranchen estimeret, at der er behov for mindst nye fælles biogasanlæg i Region Midtjylland. Planlægningstiden for et biogasanlæg har ofte vist sig at være lang op til 5-10 år. Hvis denne tid ikke nedbringes, vil det være meget vanskeligt at gennemføre visionerne i Regeringens plan om, at 50 % af gyllen i Danmark skal afgasses i Afgasning af 50 % af husdyrgødningen i Danmark vil kunne erstatte ca. 8 % af det nuværende naturgasforbrug med biogas. Region Midtjylland kan med dette projekt få afgørende betydning for udbygningen af biogas i hele Danmark. I samarbejde med repræsentanter for branchen og udvalgte kommuner i Region Midtjylland udvikles en håndbog for etablering af et biogasanlæg. Håndbogen skal indeholde alle de væsentligste faktorer, der skal tages hensyn til ved placering af biogasfællesanlæg. Med håndbogen kan kommunerne lettere udpege områder, der er velegnede til biogasanlæg under hensyntagen til naboer, miljø, natur, energiinfrastruktur, vejinfrastruktur og husdyrproduktion. Initiativtagere til fælles biogasanlæg vil desuden bedre kunne gennemskue processen. Det forventes, at planlægningstiden for biogasanlæg kan halveres. Håndbogen kan således være med til at sikre erhvervsudvikling inden for biogasområdet. Projektdeltagere: CBMI (Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation) i samarbejde med Planenergi, Planaction, Brancheforeningen for Biogas og Dansk Landbrugsrådgivning. Projektperiode Ringkøbing-Skjern har ambitiøs biogas plan Brug af gylle til produktion af biogas er et vigtigt led i udvikling af et bæredygtigt landbrug. Ringkøbing-Skjern Kommune har en ambitiøs biogasmodel under udvikling, der er baseret på decentral biogasproduktion hos store landbrug, transport af biogas i biogasledningsnet samt forbrænding af biogas i lokale kraftvarmeværker. Biogasanlæggene skal forsynes med lokalt produceret gylle og energiafgrøder. Kommunens målsætning er, at 80 % af husdyrgødningen i kommunen bliver anvendt til energiformål inden 2020, hvilket vurderes at kunne dække % af kommunens energiforsyning. 9

10 Biogasforsøgsanlæg Projektet skal fremme erhvervslivets muligheder for at udvikle og levere udstyr til energisatsningen. Projektet planlægges at starte i den sydlige del af kommunen med etablering af 3 biogasanlæg og ca. 20 km biogasledning til et lokalt fjernvarmeværk. Projektdeltagere: Ringkøbing-Skjern kommune, Vestjysk Landboforening, kommunens kraftvarmeværker, Blue Planet Innovation (Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret), Hegndal Svineproduktion A/S, Landia A/S, LINKA-Maskinfabrik A/S, ScanFlex A/S, Eurotech ApS. Projektperioden er

11 Stivelsesindustrien som primus motor Restprodukter fra fødevareproduktion udgør ofte et stort uudnyttet energipotentiale. Optimeret udnyttelse af restprodukterne kan medvirke til at skabe bioenergi og bæredygtige løsninger for samfundet Karup Kartoffelmelsfabrik (AAK Karup) er Danmarks største producent af stivelse på basis af kartofler. Restprodukterne fra fabrikken i Karup har energipotentiale på hvad der svarer til minimum 10 mio. m3 naturgas. Potentielt vil % heraf kunne anvendes til virksomhedens egenproduktion af el og varme samt til opvarmning af Karup by (ca indbyggere), mens de resterende % vil kunne sælges til naturgasnettet. Projektets overordnede mål er at bidrage til at skabe erhvervsudvikling og innovation gennem en optimeret udnyttelse af restprodukter fra fødevareindustrien. Biogasanlægget, som testes i projektet, er en teknologisk nyskabelse med en reaktor, hvor gennemløbstid på ca 24 timer. I et traditionelt gødningsbaseret biogasanlæg er gennemløbstiden 2-3 uger. Projektet skal fungere som primus motor og inspirator for levnedsmiddelindustrien i regionen. Det konkrete mål med projektet er at lave udredninger, forundersøgelser og pilotforsøg med henblik på at etablere et egentligt fuld-skala demonstrationsanlæg. AAK Karup Projektdeltagere: Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, (CBMI), Karup Kartoffelmelsfabrik, Danmarks Tekniske Universitet, Karup Fjernvarme, Naturgas Midt-Nord. Projektperiode:

12 12 Nørreådalen

13 Bioenergi og miljøbeskyttelse Biogas og økologisk gødning fra engarealer Produktion af biomasse til energiproduktion kan gøres mere bæredygtig, hvis den kombineres med produktion af andre værdifulde produkter og miljøbeskyttelse. Dette projekt illustrerer en sådan model. Projektet skal i stor skala demonstrere, hvordan biomasse fra uudnyttede engarealer kan omsættes til bioenergi og gødning til økologisk planteproduktion. Som en ekstra gevinst fjernes der betydelige mængder næringsstoffer fra engene, hvorved udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet begrænses. Desuden er det ud fra naturpleje hensyn en fordel, at der sker en afhøstning af vegetationen. Projektet er det første af sin art og har derfor stor nyhedsværdi. Målet er at høste biomassen (primært græs) fra ha engareal i Nørreådalen mellem Viborg og Randers. Økologiske landbrug er i dag afhængige af importeret husdyrgødning fra konventionelle landbrug. Der forventes en årlig produktion på tons økologisk gødning, som vil mindske de økologiske landmænds behov for anvendelse af konventionel husdyrgødning. Der er tale om en betydelig mængde næringsstoffer, som samtidig fjernes fra vandmiljøet. Dertil kommer en årlig produktion af biogas på op til 100 TJ, til sammenligning kan nævnes, at f.eks. Ørum Varmeværk årligt bruger ca. 50 TJ i form af naturgas. Projektet giver virksomheder, der producerer høstudstyr, biogas- og gødningsteknologi m.m. mulighed for at videreudvikle og demonstrere deres produkter. Udvikling af nye økologiske gødningsprodukter er desuden et væsentligt bidrag til udviklingen af den økologiske fødevaresektor. Der vil være gode muligheder for eksport af konceptet både i Danmark og til udlandet. Projektet har endvidere strategisk interesse i forhold til kommunernes forpligtelser på miljøområdet. Projektdeltagere: AgroTech i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning - Landscenteret, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Natur & Landbrug, Viborg Kommune, LandboMidtØst, Økologisk Landsforening, Planenergi, Kommune, Tange Frilandsgartneri, Xergi og lodsejere. Projektets fase 1 blev udført i 2008, projektperioden for fase 2 er

14 Pil og miljøbeskyttelse Baggrunden for projektet er udvikling af et nyt forretningskoncept, hvor en række aktører i hele energikæden samarbejder om at udnytte de mest miljøfølsomme landbrugsarealer til energiproduktion. Med de kommende handlingsplaner på vandmiljøområdet vil der være landbrugsarealer, som ikke længere hensigtsmæssigt kan dyrkes med traditionelle landbrugsafgrøder. Projektet skal i stor skala demonstrere, hvordan der på en miljø- og landskabsmæssig bæredygtig måde kan produceres pileflis til energisektoren. Pil er en flerårig afgrøde, som har et stort energiudbytte og samtidig effektivt reducerer næringsstofudvaskningen til vandmiljøet. Målet er at tilplante ha med energipil i oplandet til Ringkøbing og Nissum fjorde fordelt på mange lodsejere. Pilen etableres ikke i selve ådalene, men på særligt miljøfølsomme arealer i oplandene. I samarbejde med kommunerne er relevante arealer udpeget, og der er etableret et beslutningsgrundlag for at inddrage lodsejere og sikre afsætning af dyrkede energipil. Alle relevante aktører inddrages i processen, det vil sige lodsejere, kraftvarmeværker, natur og miljøinteresser og virksomheder. I projektets næste fase skal der etableres et konsortium, som i praksis kan gennemføre demonstrationsprojektet. Århus Universitet og andre tilknyttes projektet med henblik på at dokumentere effekterne. Der forventes årligt at kunne indhøstes op til 240 TJ energi svarende til tons fyringsolie. Dertil kommer, at vandmiljøet kan spares for mindst 56 tons kvælstof pr. år i forhold til udledningen, hvis arealerne fortsat var dyrket med etårige afgrøder. Projektet giver entreprenører og fremstillingsvirksomheder mulighed for at videreudvikle og demonstrere metoder og udstyr i praksis. Der vil være gode muligheder for eksport af konceptet både i Danmark og udlandet. Projektdeltagere: Agro Tech, Vestjysk Landboforening, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Københavns Universitet, Holstebro Kommune og Ringkøbing Skjern Kommune, HedeDanmark og Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Hertil kommer repræsentanter for deltagende lodsejere. Projektets fase 1 blev udført i 2008, fase 2 i perioden

15 Forsøgsmark med pil 15

16 16 Elefantgræs

17 Biomasseressourcer Biomassepotentiale på kommuneniveau Anvendelse af biomasse til energiforsyning er en vigtig faktor for at nå Region Midtjyllands mål om 50 % vedvarende energi i Projektet sætter fokus på tre kommuner: Randers, Syddjurs og Norddjurs. Her kortlægges i detaljer mulighederne for at udnytte eksisterende biomasse og dyrke af biomasse til energiforsyning. Tidligere kortlægninger af biomasseressourcer har typisk været udført på et mere teoretisk plan. Projektet vil på sigt kunne medvirke til at øge andelen af energi produceret fra lokalt dyrket biomasse. Muligheder og barrierer afklares ud fra tekniske, økonomiske og organisatoriske analyser. Resultaterne skal også danne basis for at udbygge erhvervet omkring biomasse. Projektdeltagere: CBMI (Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation) er ansvarlig for projektet. Derudover Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner samt andre samarbejdspartnere. Projektet gennemføres i perioden 2008 til og med Restprodukter sikrer bæredygtigheden På havnen i Grenå planlægger Danish Biofuel at etablere en fabrik til produktion af 200 mio. liter bioethanol årligt på basis af tons foderhvede. Region Midtjylland støtter i denne forbindelse et projekt, som skal afklare muligheden for at anvende restprodukterne til foder med højt proteinindhold. Optimal udnyttelse af restprodukterne vil kunne bidrage til både at sikre bioraffinaderiets økonomi og til at øge bæredygtigheden i det samlede projekt. Dette stærke fokus på fuld udnyttelse af restprodukter er nyt, og indeholder et væsentligt eksportpotentiale. Samtidig skabes en lokal erhvervsudvikling inden for teknologier til forædling, lagring, transport med videre. Danish Biofuel vurderer, at dette samlet vil generere 200 jobs, hvoraf de 50 er i produktionen. Dertil kommer en betydelig aktivitet under opførelsen af bioraffinaderiet. Projektdeltagere er: Agro Tech, Danish Biofuel Holding A/S, DJF Århus Universitet, Dansk Landbrugs-rådgivning - Landscentret, Cimbria A/S, Hamlet Protein A/S, Biomar Group A/S, Crocus I/S. Projektperioden er

18 Alger til Energi Alger til energi Alger kan blive en af fremtidens store energiressourcer. Alger vokser hurtigt, og de konkurrerer ikke med fødevareproduktionen på landjorden. Den teknologiske udvikling for udnyttelse af alger til energi er, i forhold til andre biomasseressourcer, i en relativ tidlig fase. Projektet skal skabe fundamentet for erhvervsudvikling i regionen omkring den nødvendige teknologi og viden på området. En del af projektet er at etablere et algedyrkningsanlæg, som kan danne udgangspunkt for at optimere produktionskæden. I forbindelse med projektet udvikles en erhvervsklynge med fokus på at gøre algedyrkning til et forretningsområde. Det er planen at kortlægge erhvervsudviklingspotentialet gennem blandt andet workshops med både erhvervsliv og forskere som deltagere. Projektdeltagere: Danmarks Miljøundersøgelser, Teknologisk Institut, Havets Hus, Kattegatcentret, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og DONG Energy. Projektperioden er

19 Virksomhedsnetværk Biomasse til energi Er et internationalt innovativt netværk for virksomheder, forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, som beskæftiger sig med energi på basis af biomasse. Der er ca. 250 virksomheder med i netværket. Halm som biomasse Netværket skal styrke vidensformidlingen til virksomhederne og samarbejdet mellem virksomhederne. Netværket også skal bistå virksomhederne med kontakt til forsknings- og uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt med henblik på at fremme innovation og udvikling af nye processer og produkter. Deltagende virksomheder i netværket vil få hjælp til udredning af finansieringsmuligheder for forsknings- og udviklingsprojekter. Projektparter: CBMI (Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation) med deltagelse af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Agro- Tech A/S og Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Projektperioden var

20 20 Ringkøbing Fjernvarmeværk

21 Fremtidens fjernvarme Fjernvarmens Udviklingscenter Fjernvarme indgår som et vigtigt element både i den nuværende og fremtidige energiforsyning. Danmark har en unik position på området og havde i 1980 erne stor succes med omlægning til kombineret kraftvarmeproduktion. Siden da har fjernvarmesektoren stagneret en smule med hensyn til fornyelse og udvikling, ligesom det i de seneste år har været vanskeligt at gøre studerende på maskinmesterskoler og universiteter interesseret i fagområdet. Alt det skal et nyt udviklingscenter for fjernvarme være med til at råde bod på. I 2009 blev der således taget initiativ til etablering af et landsdækkende udviklingscenter for fjernvarme, som skal være drivkraften bag udvikling af ny teknologi i fjernvarmesektoren fra energikilde til forbrug. Fjernvarmens Udviklingscenter skal udvikle nye projekter og sikre et tæt samarbejde mellem uddannelsesområdet, fjernvarmeproduktionen og underleverandørerne inden for branchen. Herudover skal centret koordinere nye initiativer og udbredelse af ny viden. Udviklingscentret skal sikre Danmark bedre mulighed for at anvende vedvarende energi og øgede eksportmuligheder inden for fjernvarmebranchen. I bestyrelsen for Fjernvarmens Udviklingscenter sidder Århus Maskinmesterskole, Ingeniørhøjskolen Århus, Teknologisk Institut, AffaldVarme Århus, COWI, Danfoss Redan A/S, Kamstrup A/S, København Energi A/S og Dansk Gjernvarme. Projektperiode:

22 Solen Brugere uden solfangeranlæg Ring Søpark bebyggelse med tagintegrede solfangere Akkumuleringstank Jordbaseret Solvarmeanlæg Brædstrup Fjernvarmeværk Solvarme integreret i fjernvarmesystemet Naturgassens afløser Fjernvarme er en af hovedhjørnestene i Danmarks energiforsyning. På vej mod et samfund, som er uafhængigt af fossile brændsler, er det derfor vigtigt at tænke vedvarende energi ind i fjernvarmesystemet. Solvarme, varmelagring og varmepumpeteknologi kan mindske brugen af fossile brændsler på kraftvarmeværker. I forbindelse med etablering af et større boligområde har Brædstrup Fjernvarme brugt muligheden for at tænke varmeforsyning fra vedvarende energikilder ind i projekteringsfasen. Visionen for konceptet er at udvikle en bydel, der ikke bidrager med CO 2 fra rumopvarmning og varmt vand. 22

23 Hjørnestene i projektet er en videreudvikling af den eksisterende fjernvarmeteknologi kombineret med solvarme anlæg på hustage og på jorden. Når der er overskydende varme fra solfangerne i boligområdet, kan varmen lagres i fjernvarmeværkets akkumuleringstank og herfra distribueres til andre boligområder via Brædstrup Fjernvarme. Et indledende projekt har vist, at konceptet teknisk set er realistisk. Borehul til sæsonlagring Ved traditionel lagring af varmt vand fra solvarme kan et konventionelt dansk kraftvarmeanlæg fortrænge op til 20 % af brugen af fossile brændsler. Ved brug af langtidslagring (sæsonlagring) af varme i den øvre undergrund, er det teoretisk muligt at fortrænge op til % af de fossile brændsler på kraftvarmeanlæggene. Det næste projekt undersøger derfor, om det er muligt at anvende solvarme i stor udstrækning sammen med sæsonlagring, hvor varmt vand lagres i undergrunden. Projektets er sidste skridt inden et fuld skala demonstrationsanlæg. Ud fra geologiske data vurderes desuden mulighederne for sæsonlagring af varme i undergrunden i Region Midtjylland. På et senere tidspunkt vil der være mulighed for at anvende konceptet til andre fjernvarmeanlæg. Projektdeltagere i fase 1: Brædstrup Fjernvarme, PlanEnergi, Rambøll, Advansor, SolarCAP, ARCON Solvarme og Danfoss. Projektet blev udført i Projektdeltagere i fase 2: Brædstrup Totalenergianlæg, PlanEnergi, Teknologisk Institut, Advansor A/S og ARCON A/S. Projekt blev udføres i

24 24 Havvindmølle

25 Vindeenergi Testcenter for hav vindmøller Den danske vindmølleindustri har i dag et akut behov for områder til test af vindmøller, selvom langt størstedelen af de dansk producerede vindmøller i dag eksporteres. Der er behov for at kunne udvikle og teste nye og større vindmøller tæt på den danske vindmølleindustri og tæt på de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som er med til at sikre en fortsat udvikling af vindmølleteknologien. I dag findes der kun én prøvestation ved Høvsøre med kapacitet til 5 møller med en højde på op til 165 meter. Vindmølleindustrien vurderer, at der er behov for yderligere kapacitet til prototypevindmøller med en højde på op til 250 meter. To af verdens førende vindmølleproducenter ligger i Region Midtjylland, og det er derfor en naturlig opgave for regionen at arbejde for udpegning af egnede testfaciliteter i regionen. I partnerskabsaftalen mellem Region Midtjylland og Staten har regionen siden 2007 arbejdet for, at konkrete testområder udpeges. Fleksibelt elforbrug Energisystemet står over for en række udfordringer i forbindelse med integration af en øget mængde vindkraft i elnettet, da produktionen af vindkraft ikke er konstant. Elmåler Formålet med projektet er at undersøge, om der kan udvikles nye teknologier og metoder, som gør det lettere for virksomheder at placere en del af deres energiforbrug på tidspunkter, hvor der er høj elproduktion fra vindmøller. I projektet inddrages 12 virksomheder med et energiforbrug større end 0,1 GW pr. time. Perspektiverne for projektet er en bedre samfundsmæssig udnyttelse af den producerede el fra vindmøller samt, at virksomheder i et større omfang kan få adgang til el i perioder med lave elpriser. Projektdeltager: Teknologisk Institut, EnergiDanmark, GridManager A/S, Danfoss Solutions A/S og en række produktionsvirksomheder. Projektperiode:

26 Navitas park Navitas Park i Århus skal være et nyt centrum for energi, innovation og uddannelse i det midtjyske. Parken skal ligge på de bynære havnearealer i Århus. Byggeriet står færdigt i 2014 og kommer til at huse mere end studerende, undervisere, forskere og iværksættere. Århus Kommune er primær initiativtager til projektet. Bag selve opførelsen af Navitas Park står Ingeniørhøjskolen i Århus, Århus Maskinmesterskole og INCUBA Science Park. Målet er at skabe et førende videnscenter og innovativt miljø inden for udvikling og anvendelse af energiteknologi, herunder er der også planer om at etablere et center for vindmølleteknologi. Virksomhedsnetværk vindmølleindustrien MidtVind er et innovativt netværk for leverandører til vindmølleindustrien. De store midtjyske vindmøllefabrikanter er blevet globale spillere, og samtidigt stiller fabrikanterne øgede krav til leverandørerne om kvalitet og standardisering. Det stiller leverandører overfor mange nye udfordringer. Formålet med netværket er at styrke samarbejde mellem leverandørerne internt samt mellem leverandørerne og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Resultatet af dette samarbejde skal være forbedret innovation hos og samarbejde mellem leverandørerne, således at virksomhederne står stærkere i den globale konkurrence. I netværket afholdes f.eks. løbende interne kompetanceudviklingskurser om emner som Lean, Six sigma, internationalisering og CSR. Én af virksomhederne har f.eks. åbnet kontor i Beijing med hjælp fra de andre virksomheder i netværket. 26

27 Transport af møllevinge MidtVind består af en gruppe af 12 virksomheder hovedsageligt fra Midtjylland. Virksomhederne tilhører forskellige brancher, men er alle leverandører til vindmølleindustrien. Til varetagelse af koordineringsarbejdet i MidtVind er der ansat en projektchef, som koordinerer samarbejdet mellem virksomhederne i gruppen og kontakten til forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Projektet gennemføres i første omgang i perioden 2008 til og medio

28 28 Biogasanalyse

29 Teknologiudvikling EnergiTEKmidt EnergiTEKmidt giver støtte til udviklingsprojekter hos små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Støtten gives i form af vejledning fra Væksthus Midtjylland og bistand fra konsulenter med specialistviden. Vejledningen fra Væksthuset er gratis, og tilskuddet er optil 50 % af konsulenthonoraret dog maksimalt kroner. Støtten gives til at udvikle og kommercialisere teknologi inden for energi- og miljøområdet. Væksthus Midtjylland er operatør på ordningen. I det følgende beskrives 3 cases, hvor støtten fra EnergiTEKmidt programmet har gjort en stor forskel. Husstandsvindmølle skal gøre verden grønnere HSWind er en ny vindmølleproducent fra Randers, som har udviklet en husstandsmølle på 25 kw. Husstandsmøllen er rettet mod både virksomheder og det private marked. Bag virksomheden HSWind står Svend Enevoldsen og Henrik Kristiansen, der har en baggrund i henholdsvis vindmølle- og bilindustrien. HSWind har fået et tilskud fra EnergiTEKmidt til ekstern konsulentbistand til at få færdigudviklet prototypen og få den godkendt. De eksterne konsulenter har primært hjulpet med de nødvendige belastningsberegninger, der skulle bruges til prototype- og typegodkendelserne. Produktionschef Henrik Kristiansen understreger, at virksomheden aldrig var blevet til noget, hvis de ikke havde fået hjælp fra EnergiTEKmidt programmet. Prototypen blev godkendt i 2009 og samme år blev HSWind etableret med ansættelsen af to nye medarbejdere. Når typegodkendelsen er på plads, kan salget i Danmark og på verdensmarkedet gå i gang. Nacelle fra HSWind Ny opfindelse sænker standby-forbruget Virksomheden IP-Tech ApS har opfundet produktet Zzzero, som kan nedsætte forbruget af standby strøm til omkring en promille af det eksisterende. Zzzero har vidtrækkende grønne perspektiver, og markedspotentialet er stort især i kraft af en ny europæisk stramning af kravet til elektroniske produkters standby-forbrug. Zzzero kan installeres i alle produkter, hvor der er standby-forbrug. 29

AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år

AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år AKTIVITETER Megasatsning Energi og Miljø - det første år Vækstforum Maj 2008 Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion Vækstforum Midtjylland igangsatte i juni 2007 en megasatsning

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. april 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26,

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller + Partnerskabet for brint og brændselsceller Energiværdikæden Forklaring Figur 1 præsenterer brint og brændselscellers

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram Design og produktion MONTAGEbureauet ApS www.montagebureauet.dk Tekst TextCompany, Vivian Skovbjerg www.textcompany.dk Foto Fotograf Michael Jensen

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere