Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Den Danske Bank koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen

2 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København S.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5 DEN DANSKE BANK KONCERNEN 6 HOVEDTAL 8 BERETNING FOR ÅRET KONCERNENS FORRETNINGSOMRÅDER 13 Privatkunder 13 Erhvervskunder 16 Investment Bank 19 Kapitalforvaltning 21 Rente- og valutahandel 22 Egenbeholdninger 23 Forsikring 25 KONCERNENS RISIKOSTYRING 26 MEDARBEJDERE, LEDELSE OG RÅDGIVENDE FORSAMLINGER M.V. 30 INFORMATIONSTEKNOLOGI 32 Den økonomiske og monetære union 32 Forberedelse til År KAPITALFORHOLD OG AKTIONÆRER 33 Kapitalforhold 33 Aktionærer 34 Den Danske Bank aktien 34 De vigtigste fondsbørsmeddelelser i KONCERNENS REGNSKABSBERETNING 35 Regnskab 46 Koncernoversigt 78 Revisionspåtegninger 82 Danica 83 HOVEDSÆDET 87 LEDELSESHVERV 88 DEN DANSKE BANKS ADRESSER 90 RÅDGIVENDE REPRÆSENTANTSKAB 92

4 Oplysningerne i dette regnskab omfatter Den Danske Bank koncernen, det vil sige Den Danske Bank (moderbanken) samt alle datterselskaber inden for bankvirksomhed, realkredit, leasing og anden specialiseret finansiering samt livs- og skadeforsikring. I henhold til banklovgivningen er datterselskaber, som driver forsikringsvirksomhed, imidlertid ikke regnskabsmæssigt konsolideret med moderbanken. Alene værdien af moderbankens aktiebesiddelser i forsikringsselskaberne indgår i koncernens balance under posten Kapitalandele i tilknyttede virksomheder. I koncernens resultatopgørelse (jf. tabel 3 i Koncernens regnskabsberetning ) indgår resultatet af forsikringsvirksomheden følgelig i koncernens resultat under posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder.

5 BESTYRELSEN Direktør POUL J. SVANHOLM / FORMAND Direktør P ALLE MARCUS / NÆSTFORMAND Bankassistent JENS ELTON ANDERSEN * Direktør, cand.polit. HENNING CHRISTOPHERSEN Direktør, cand.polit. BENT M. HANSEN Kabinetssekretær, kammerherre, dr.jur. NIELS EILSCHOU HOLM Adm. direktør KJELD KIRK KRISTIANSEN Fuldmægtig PETER MICHAELSEN * Fuldmægtig HENNING MIKKELSEN * Fuldmægtig INGE WITHEN NIELSEN * Professor, dr.polit. NIELS CHR. NIELSEN Adm. direktør STEN SCHEIBYE Skibsreder JESS SØDERBERG Fuldmægtig VERNER USBECK * Professor, dr.oecon. CLAUS VASTRUP ** Direktør BIRGIT AAGAARD-SVENDSEN * Valgt af medarbejderne ** Udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN PETER STRAARUP / FORMAND JAKOB BROGAARD JEPPE CHRISTIANSEN KARSTEN KNUDSEN SØREN MØLLER NIELSEN

6 DEN DANSKE BANK KONCERNEN Den Danske Bank koncernen, der består af Den Danske Bank og en række datterselskaber, tilbyder sine kunder traditionelle bankydelser samt forsikring, realkredit, kapitalforvaltning, investment bank ydelser og leasing. Koncernen betjener over to millioner privatkunder i Danmark og Sverige og en væsentlig del af såvel erhvervslivet som de offentlige og institutionelle virksomheder. Hertil kommer et stort antal internationale erhvervskunder, overvejende i Nordeuropa og Nordamerika. I Danmark betjenes kunderne gennem det landsdækkende filialnet og fra erhvervscentre, datterselskaber og hovedsædeafdelinger. I Sverige har banken et omfattende filialnet, der driver virksomhed under lokale navne. Derudover er banken repræsenteret i de øvrige nordiske hovedstæder, i de førende internationale finanscentre og på Danmarks største eksportmarkeder. Koncernens forsikringsvirksomhed er samlet i Danica Forsikring koncernen, der med selvstændig identitet driver en betydelig virksomhed i Danmark inden for livs-, pensions-, og skadeforsikring. Den Danske Bank koncernen ønsker at tilbyde en betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Det er ikke mindst muligt i kraft af den veluddannede og professionelle medarbejderstab samt intensiv anvendelse af avanceret informationsteknologi. Den Danske Bank vil fremdeles udbygge sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed og dermed skabes værdi for aktionærerne. Koncernen kan i kraft af sin betydelige kapitalstyrke udbygge sine forretningsområder samtidig med, at de bestående aktiviteter udvikles. 6 DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

7 DEN DANSKE BANKS GEOGRAFISKE PLACERING DEN DANSKE BANK DRIVER BANKVIRKSOMHED I: Danmark Finland Hong Kong Luxembourg Norge Singapore Storbritannien Sverige Tyskland USA DEN DANSKE BANK HAR REPRÆSENTATIONSKONTORER I: Frankrig Spanien Polen DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 DEN DANSKE BANK KONCERNENS HOVEDTAL RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (Mio. kr.) Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) AKTIVER Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 67,5 58,6 69,3 55,8 53,5 Udlån 303,1 290,7 232,5 194,4 171,2 Obligationer og aktier m.v. 140,0 136,2 117,6 110,3 90,2 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder m.v. 10,2 9,3 8,7 8,2 4,8 Øvrige aktiver 72,0 60,0 23,7 21,3 18,5 Aktiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 140,4 138,5 130,6 114,8 108,1 Indlån 213,5 225,2 195,9 172,4 153,6 Udstedte obligationer 107,5 78,6 54,0 44,2 28,9 Øvrige passiver 84,4 66,6 32,0 24,2 17,1 Efterstillede kapitalindskud 16,6 18,4 13,4 11,3 10,2 Egenkapital 30,4 27,5 25,9 23,1 20,3 Passiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier m.v. 58,2 51,0 41,2 26,8 26,6 Andre forpligtelser 94,0 89,3 63,4 42,2 32,1 Ikke-balanceførte poster i alt 152,2 140,3 104,6 69,0 58,7 NØGLETAL Årets resultat pr. aktie 74,6 79,5 69,0 68,6 15,5 Årets resultat i procent af primo egenkapital 14,3 16,3 15,8 17,9 4,1 Omkostninger i procent af indtjening (korrigeret) 63,5 65,3 67,9 70,2 64,8 Solvensprocent 10,4 10,2 9,8 10,0 11,4 Udbytte pr. aktie, kr Børskurs ultimo Indre værdi Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Den Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber Finanstilsynets regnskabsopstilling er ændret i Sammenligningstal for resultatopgørelse er tilpasset for 5 års perioden, hvorimod sammenligningstal for balance kun er tilpasset for DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

9 BERETNING FOR ÅRET 1998 Den Danske Bank koncernen havde i 1998 en tilfredsstillende udvikling. Basisindtjeningen gik frem med 24 pct. Resultatet efter skat viste dog en tilbagegang på grund af lavere kursreguleringer af værdipapirer samt ændrede danske skatteregler, der markant har øget koncernens skattebetaling. Der blev i årets løb foretaget en udbygning af forretningerne, blandt andet på investment bank området. Det styrkede Den Danske Banks konkurrencemæssige position, og indebar bredere geografisk dækning, men medførte også et forhøjet omkostningsniveau. Den forretningsmæssige fremgang for Den Danske Bank koncernen er et resultat af en positiv udvikling inden for alle koncernens forretningsområder. Privatkundeområdet havde fremgang i såvel kundeantal som ud- og indlånsvolumen. Fremgangen var tydelig både i Danmark og i Sverige, hvor der var flere filialåbninger i større svenske byer. Der var kun et beskedent behov for hensættelser på engagementer med privatkunder. Boligejere i Danmark var også i 1998 aktive med omlægning af realkreditlån. Det medvirkede til forøgede gebyr- og provisionsindtægter i banken og til et øget udlån i Danske Kredit. Aktiviteten på erhvervskundeområdet fortsatte i 1998 på et højt niveau, og området havde stigende indtjening, hvilket blandt andet må ses i lyset af et fortsat lavt hensættelsesbehov. 71 pct. af koncernens udlån er ydet inden for erhvervskundeområdet, hvoraf langt hovedparten er ydet til kunder med aktiviteter i Nordeuropa og Nordamerika. Banken havde i 1998 en mærkbar tilgang af nye erhvervskunder. Basisindtjening Korrigeret for løbetidsafhængige kursreguleringer og resultat af forsikringsdrift. Mia. kr. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 På investment bank området etablerede banken en stærk repræsentation i Norden. 1, I Norge købte banken en bestemmende ejerandel i Saga Securities, i Finland overtog banken selskabet AG Bankirfirma og i Sverige selskabet Myrberg Fondkommission. Samtidig blev aktiviteterne i København og London væsentligt styrket. Koncernens aktiviteter inden for kapitalforvaltning og rente- og valutahandel udviklede sig tilfredsstillende, både i Danmark, hvor koncernen er markedsledende, og i det øvrige Norden, hvor koncernen har et stigende forretningsomfang. DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Vurderet i forhold til markedsudviklingen havde koncernen et tilfredsstillende afkast fra sine egenbeholdninger. Det danske KFXaktieindeks steg for året som helhed med 4,2 pct., men med store bevægelser gennem året. Totalindekset faldt med 5,7 pct. Den 10-årige danske statsobligationsrente faldt fra 5,6 pct. ved årets begyndelse til 4,2 pct. ved slutningen. Koncernen forøgede ved årets begyndelse sin renterisiko i såvel danske kroner som andre valutaer. Den Danske Bank koncernens forsikringsaktiviteter, der er placeret i datterkoncernen Danica Forsikring, havde også en tilfredsstillende udvikling, selv om konkurrencen i den danske forsikringsbranche tog til. Folketinget vedtog flere ændringer i lovgivningen vedrørende beskatning af pensionsselskaber og pensionsformuer, herunder begrænsninger i forsikringsselskabers fradragsret for hensættelser. Herved blev koncernens skattebetalinger mærkbart øget. De gennemførte ændringer vil i kombination med det lave renteniveau mærkbart reducere det fremtidige afkast, kunderne kan forvente af deres pensionsopsparing. Af disse årsager må der fremover forventes et reduceret afkast fra koncernens forsikringsaktiviteter. Mange erhvervskunder tog mod tilbuddet om at oprette en eurokonto i god tid inden 1. januar Kunderne efterspurgte i stigende omfang rådgivning om, hvordan de skulle forberede sig til euroen. For bankens enheder i Luxembourg, Hamburg og Helsinki er euroen ved årets slutning blevet den nye basisvaluta. Flere af bankens udenlandske filialer afvikler deres IT-opgaver på bankens centrale systemer, og disse systemer var derfor tilrettet euroen fra årets slutning. Hvor det økonomiske klima ved årets begyndelse endnu var overvejende positivt, især på bankens største markeder i Norden og Storbritannien, blev forventningerne til de fleste landes økonomiske udvikling væsentligt nedjusteret i løbet af året. I Danmark begyndte de negative sider af de foregående års høje beskæftigelsesvækst i den offentlige og private sektor at vise sig i form af stigende lønninger og øget underskud på betalingsbalancen. Et flertal i Folketinget vedtog i juni Pinsepakken, der blandt andet havde til formål at bremse stigningstakten i det private forbrug. Introduktionen af euroen i 11 europæiske lande fra 1. januar 1999 er den største finansielle ændring i Europa i mange årtier og medførte travl aktivitet i Den Danske Bank gennem Den Danske Bank aktien havde i 1998 ikke samme positive kursudvikling som i de foregående år. Aktien udviklede sig relativt svagt frem til juni, blandt andet som følge af de skærpede beskatningsregler for kon- 10 DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

11 cernens forsikringsselskaber. Derefter ramte den internationale finansielle uro det danske aktiemarked, og i slutningen af september var bankens aktie faldet til kurs 690 fra kurs 914 ved årets begyndelse. Derefter steg aktiemarkederne igen. Det danske marked steg dog mindre end de fleste andre europæiske aktiemarkeder, og Den Danske Bank aktien sluttede året på kurs 857. Set over en 5-årig periode har Den Danske Bank aktien givet aktionærerne et afkast, inkl. udbytte, på knap 20 pct. p.a. Det er bankens målsætning at sikre en så høj lønsomhed i koncernens aktiviteter, at aktionærerne set over en flerårig periode opnår et konkurrencedygtigt afkast. Købet i 1997 af Östgöta Enskilda Bank har givet Den Danske Bank en tilfredsstillende placering på det svenske bankmarked. Efter Östgöta Enskilda Banks omdannelse i 1998 til filial af Den Danske Bank fortsætter banken sine aktiviteter med de oprindelige, lokale banknavne. I november afgav Den Danske Bank tilbud på at erhverve alle aktier i Fokus Bank ASA, Norge. Fokus Bank, der er Norges femtestørste bank, ventes at kunne yde et værdifuldt bidrag til Den Danske Banks nordiske distributionsnet. Ved udgangen af december havde aktionærer, der repræsenterer 88 pct. af aktiekapitalen i Fokus Bank, sagt ja til tilbuddet, og Den Danske Bank rådede herefter over 98 pct. af aktiekapitalen i Fokus Bank. Hvorvidt Den Danske Bank overtager Fokus Bank afhænger af de norske myndigheders stillingtagen til Den Danske Banks ansøgning om koncession. Direktionens formand, bankdirektør Knud Sørensen, gik i marts 1998 på pension efter 47 års ansættelse i Den Danske Bank, heraf 18 år som medlem af direktionen. Bankdirektør Peter Straarup overtog hvervet som formand for direktionen. Koncernens nordiske forretningsaktiviteter blev generelt styrket i 1998, herunder ved tilkøb af de tre nordiske børsmæglerselskaber. Såfremt Den Danske Bank opnår koncession til at drive Fokus Bank, vil koncernen i 1999 råde over et omfattende nordisk filialnet på over 500 enheder. Det vil bidrage til en bred distribution af koncernens finansielle produkter. Lønsomheden i koncernens omfattende aktiviteter vil blive understøttet af en løbende indsats for at give medarbejderne de bedst mulige kvalifikationer, en intensiv anvendelse af moderne centrale IT-systemer og en stram styring af omkostningerne. DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 T I L G Æ N G E L I G H E D P R I V A T K U N D E R Altid i nærheden. Altid til rådighed. Og til at tale med, når der er brug for det. Sådan vil kunderne have det med deres bank - og sådan er Den Danske Bank. Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon, hvor enhver kunde kan få os i tale fra tidlig morgen til midnat. Inden for almindelig forretningstid er vi fysisk til stede i alle byer, hvor der er brug for os. Og adgangen til høflig selvbetjening via egen pc er som bekendt uafhængig af tid og sted. Faktisk er Den Danske Bank mere nærværende og tilgængelig end nogensinde: Åben 18 timer i døgnet, 360 dage om året.

13 KONCERNENS FORRETNINGSOMRÅDER Den Danske Bank koncernens aktiviteter er opdelt i en række forretningsområder. Aktiviteterne i koncernens datterselskaber er omfattet af de relevante forretningsområder, således at der kan ske en samlet overvågning af koncernens udvikling. Privatkunder I Danmark har Den Danske Bank over 1 1 /2 millioner privatkunder. Hertil kommer over 1 /2 million privatkunder i Danica, der tilbydes bankydelser fra Danica Bank. Uden for Danmark har koncernen privatkunder i Sverige samt en betydende kundekreds i Europa inden for Private Banking. Der var i 1998 en tilfredsstillende tilgang af nye privatkunder i både Danmark og Sverige. Bankens markedsandel inden for forretningsområdet steg. Den Danske Bank koncernen tilbyder private kunder i Danmark en bred vifte af finansielle produkter, herunder traditionelle bankprodukter, realkreditlån, forsikring og investeringsrådgivning. Den generelle fremgang i beskæftigelse og realløn samt det lave renteniveau understøttede de private kunders generelt gode økonomiske stilling. Udviklingen på boligmarkedet var positiv med et stigende antal handler til stigende priser. Stramninger i den økonomiske politik og uro på de internationale finansielle markeder førte dog fra sommeren til en begyndende afmatning. Koncernens udlån til privatkunder steg i 1998 med 15,6 pct., men stigningen tog af i årets sidste halvdel. Indlånene udviklede sig tilfredsstillende, også på pensionsområdet. Skatteomlægningerne i forbindelse med Folketingets vedtagelse af Pinsepakken og de senere ændringer i efterlønsordningen har betydning for mange kunders privatøkonomi, hvilket medførte et stort behov for rådgivning. De fleste privatkunder betjenes gennem bankens landsdækkende filialnet på 420 enheder, men kunderne efterspørger i stigende omfang elektronisk og telefonisk betjening. Den telefoniske betjening blev i 1998 udbygget, så alle bankens kunder har mulighed for personlig betjening af en bankmedarbejder fra klokken 6 morgen til 24 aften på alle ugens dage 360 dage om året. Den elektroniske betjening blev udvidet til at omfatte on-line bankforretninger via Internettet. Danske NetBank var fra begyndelsen stærkt efterspurgt af kunderne. Danske NetBank supplerer Danske PC, der giver mulighed for at forberede bankforretninger på pc en, inden der ringes op til banken privatkunder gennemfører en stor del af deres forretninger elektronisk, enten via Danske PC eller Danske NetBank. Kunderne fik med Danske NetBank mulighed for at strakshandle værdipapirer via Internettet, også i perioder uden for Fondsbørsens åbningstider. Ved strakshandler kender kunden kursen, inden handlen gennemføres. De private kunders interesse for rådgivning i forbindelse med obligations- og aktieinvesteringer steg i Investeringskunderne efterspurgte særligt rådgivning vedrørende aktieinvesteringer, men der var også øget fokus på fordelene ved risikospredning, herunder koncernens mange tilbud om investeringsforeningsbeviser og kapitalforvaltning. Boligejere i Danmark tilbydes realkreditlån via Danske Kredit, som havde en tilfredsstillende fremgang, blandt andet på Udlån og garantier, private Mia. kr Heraf realkredit DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 grund af koncernens tilbud om løbende konverteringsovervågning af kundernes realkreditlån. Selskabets andel af den udestående obligationsrestgæld steg fra 4,6 pct. primo året til 5,8 pct. ved årets udgang. Markedsandelen for ejerskiftelån steg til 13,6 pct. Den Danske Bank traf i 1998 beslutning om at påbegynde formidling af ejendomshandler. Aktiviteterne indledes i foråret 1999 gennem det 100 pct. ejede datterselskab Danske Bo. Selskabet forventer at åbne 12 boligbutikker i Der var en god udvikling i koncernens udstedelse af kreditkort. Kunderne tilbydes kreditkort gennem filialnettet og direkte fra datterselskabet KortFinans, der udsteder MasterCard. Datterselskabet mærkede en stor interesse hos erhvervskunder og institutionelle kunder for den såkaldte co-branding, der gør det muligt at forsyne kortet med kundernes egne navne og logo. Danicas privatkunder tilbydes bankforretninger via Danica Bank. Datterbanken havde i 1998 en tilfredsstillende vækst i ind- og udlån. Bankens produkter udbydes gennem Danicas salgsnet. Tilgangen af nye kunder var tilfredsstillende. Gennem den danske detailhandel yder koncernen forbrugslån i datterselskabet HandelsFinans. Selskabet fortsatte de senere års gode resultater. I Sverige betjenes private kunder gennem 35 filialer, som under en række lokale navne driver bankdrift med en prægnant profil i deres lokalområder. Som konsekvens af bankens ønske om med tiden at blive repræsenteret i alle større svenske byer blev der i 1998 åbnet 4 nye filialer. Banken har haft gode erfaringer med de senere års nyetablering af filialer og planlægger en fortsættelse heraf i De svenske kunder har elektronisk adgang til at foretage bankforretninger via Internet over Hembanken, og der var en stor fremgang i antallet af kunder, som benyttede sig af tilbudet. Der blev i 1998 også etableret en telefonbank, Provinsbanken Direkt. Datterbanken i Luxembourg, Den Danske Bank International, tilbyder privatkunder bosat uden for Danmark en individuel rådgivning inden for blandt andet investeringer på obligations- og aktiemarkederne. Datterbanken har repræsentationskontorer i Frankrig og Spanien. I samarbejde med det danske filialnet tilbydes kunder, der midlertidigt flytter fra Danmark til udlandet, en udstationeringsservice, som giver kunden en række administrative lettelser vedrørende finansielle forhold, herunder pensionsordninger. Den Danske Bank koncernens samlede udlån til private kunder var ved udgangen af 1998 på 97 mia. kr. Heraf udgjorde realkreditlån gennem Danske Kredit 56 mia. kr. Indlånene udgjorde 91 mia. kr. Indtjeningsbidraget fra privatkundeområdet var i 1998 positivt påvirket af den øgede ud- og indlånsaktivitet i såvel Danmark som Sverige. Desuden medvirkede de gunstige forhold på investeringsmarkederne til øget gebyr- og provisionsindtjening. Forretningsområdets samlede indtjening var tilfredsstillende og viste en stigning i forhold til året før. 14 DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

15 F O R B I N D E L S E E R H V E R V S K U N D E R Penge skal arbejde. Det er den egentlige mening med al bankvirksomhed. Aktiv kapital er grundlaget for den produktion, omsætning og indtjening, det moderne samfund lever af. Finansiering og produktion er forbundne kar, når bank og erhvervsliv deler ansvaret for, at kapitalen forvaltes med omtanke og perspektiv. Det kræver gensidig tillid - og respekt for hinandens kompetencer. Betydende virksomheder - private som institutionelle og offentlige - har gjort Den Danske Bank til deres foretrukne forbindelse.

16 Udlån og garantier, erhverv Mia. kr Heraf repo er Erhvervskunder Den Danske Bank koncernen er dansk erhvervslivs foretrukne finansielle samarbejdspartner, og i det øvrige Norden har banken de senere år udvidet sit forretningsomfang med erhvervslivet betydeligt. Hertil kommer en stor kundekreds af internationale koncerner og institutionelle kunder, der er knyttet til banken gennem det udenlandske filialnet. Banken havde i 1998 en meget tilfredsstillende tilgang af nye erhvervskunder i både Danmark og Sverige. Særligt forretningsomfanget med erhvervskunder gennem det svenske filialnet steg. Der var også en mærkbar fremgang i det øvrige Norden. Koncernens udlån og garantier til erhvervsvirksomheder og institutionelle kunder udgjorde ved udgangen af året 264 mia. kr. Godt halvdelen af disse udlån var ydet til danske kunder, mens den resterende del langt overvejende var ydet til erhvervskunder i Nordeuropa og Nordamerika. Efter den internationale finansielle uro hen over sommeren og efteråret var der en stigende tendens i rentemarginalerne. På det stærkt konkurrenceprægede danske marked steg marginalerne imidlertid ikke. Hensættelsesbehovet forblev i 1998 på et lavt niveau. I den sidste del af året var der dog en tendens til, at nogle kunder blev berørt af det internationale økonomiske tilbageslag. I Danmark betjenes erhvervskunderne med udgangspunkt i filialnettet, hvoraf 105 filialer fungerer som erhvervskundefilialer med særlig kompetence inden for erhvervsprodukterne. Betjeningen med blandt andet rente- og valutaprodukter samt forsikringsprodukter sker gennem erhvervscentrene med tilknyttede finansborde eller fra Hovedsædet. Bankens tilbud til svensk erhvervsliv blev styrket gennem nye filialer, hvor den lokale styrke kombineres med Den Danske Bank koncernens brede produktsortiment. I 1998 havde de svenske filialer blandt andet stor succes med tilbud om fastrentelån i svenske kroner. London-filialen havde stor fremgang inden for blandt andet det syndikerede lånemarked. På dette område er banken inden for nogle segmenter blandt de toneangivende lånearrangører på det europæiske marked. De udenlandske filialer i Hamburg, Oslo, Helsinki, New York, Singapore og Hong Kong betjener et bredt udsnit af store erhvervskunder og institutionelle kunder i deres respektive lokalområder. Inden for det brede produktsortiment, der tilbydes erhvervskunder, var bankens tilbud om Nordisk Cash Management et af de mest efterspurgte. Systemet giver kunder i Norden, Storbritannien, og fra 1999 også Tyskland, mulighed for at foretage alle daglige bankforretninger via en pc, der er on-line med banken. Løsningen indebærer mulighed for betydelige administrative besparelser for kunden og er kun mulig, fordi den er baseret på bankens IT-platform, der afvikler alle forretninger i ét centralt system, uanset hvilket land, kunden arbejder fra. Bankens officebanking-tilbud til dansk erhvervsliv blev i det tidlige forår udvidet med Danske NetBank. Systemet 16 DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

17 var fra begyndelsen stærkt efterspurgt. Danske NetBank, der afvikles on-line via Internettet, giver kunderne mulighed for at udføre alle former for elektroniske betalinger og følge alle posteringer på deres konti. Fra sommeren 1998 fik kunderne tilbudt en valutakonto i euro. Kontoen giver stor fleksibilitet med hensyn til omlægning af interne betalings- og bogføringsrutiner til euro. De kunder, der havde konti i flere euro-valutaer, fik samtidig mulighed for fra begyndelsen at øge effektiviteten i likviditetsstyringen. På Københavns Fondsbørs arrangerede Den Danske Bank en række obligationsemissioner. Blandt andet havde danske pengeinstitutter behov for udstedelse af supplerende kapital. Emissionsaktiviteten for obligationer med en kuponrente svarende til mindsterenten på 4 pct. faldt mærkbart i forhold til de foregående år, især på grund af faldende interesse fra private investorer, der hidtil har aftaget hovedparten af disse obligationer. Den Danske Bank koncernen tilbyder danske erhvervskunder leasingløsninger gennem Nordania Leasing. Leasingmarkedet viste stor vækst i 1998, og Nordania havde en tilfredsstillende andel af denne fremgang. Både private og offentlige virksomheder ser i stigende grad leasing som en finansieringsmulighed på linie med bank- og realkreditlån. Den øgede fokusering på finansielle nøgletal og balancesammensætning medvirker også til interessen for leasing. Antallet af biladministrationsaftaler viste en betydelig vækst i Den øgede interesse skal blandt andet ses i lyset af, at et stigende antal virksomheder lægger administration og drift af for eksempel deres bilflåder ud til eksterne leverandører. Nordania fastholdt på den baggrund sin position som Danmarks førende udbyder af leasingløsninger. Leasingmarkedet var præget af en intensiveret konkurrence. Nye aktører satte betydelige ressourcer ind for at komme ind på det danske leasingmarked. Alligevel udviklede Nordanias indtjening sig tilfredsstillende. Koncernens erhvervskunder tilbydes factoring gennem Forenede Factors. Selskabet styrkede sin konkurrenceevne ved at tilbyde kunderne løsninger på et højt informationsteknologisk niveau. For eksempel fik kunderne mulighed for via Internettet at hente oplysninger til deres eget debitorbogholderi. Selskabet havde en tilfredsstillende udvikling i aktivitet og indtjening, selv om konkurrencen inden for dets to hovedaktiviteter, factoring og kreditforsikring, blev øget. Koncernens indtjening på erhvervskundeområdet var præget af de senere års hårde konkurrence. Trods det fortsatte pres på rentemarginalerne havde området alligevel en fremgang i indtjeningen på grund af et stigende forretningsomfang. Indtjeningsniveauet før hensættelser var dog ikke på et fuldt tilfredsstillende niveau. Imidlertid var behovet for hensættelser til imødegåelse af tab forholdsvis beskedent. DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 N Y E V E J E I N V E S T M E N T B A N K Det kræver sin bank bestandigt at udvikle og tilpasse produkter til det internationale marked for aktieanalyse, rådgivning og fremskaffelse af kapital i forbindelse med strukturtilpasning af virksomheder, herunder fusioner og virksomhedsoverdragelser. Også banken går nye veje for at befæste sin position blandt de førende udbydere af investment bank produkter i Norden. Senest er opkøbt anerkendte børsmæglerselskaber i Norge, Sverige og Finland, og Den Danske Banks aktive aktieanalyse dækker nu 90% af markedsværdien i regionens børsmarkeder.

19 Investment Bank Den Danske Banks målsætning er at være en førende deltager på det nordiske marked for investment bank produkter, det vil sige salg og analyse af aktier samt rådgivning i forbindelse med fremskaffelse af egenkapital, fusioner og virksomhedsoverdragelser. I 1998 blev bankens nordiske profil på området væsentligt styrket gennem tilkøb af børsmæglerselskaber i tre nordiske lande. I Norge købte banken i februar en ejerandel på 51 pct. i Saga Securities med option på køb af den resterende aktiepost. I Finland købte banken i august en del af, og i december resten af, selskabet AG Bankirfirma. I Sverige blev selskabet Myrberg Fondkommission fuldt overtaget i september. Bankens omsætning af aktier var stigende gennem året. Den Danske Bank er aktiv på de fire nordiske fondsbørser og kunne konstatere en fremgang i markedsandelen på alle fire børser. På Københavns Fondsbørs var banken den største aktiehandler. Bankens handel med kontinentaleuropæiske investorer oplevede en markant fremgang i Den øgede fokus i virksomhederne på Shareholder Value førte til en større udbredelse af tilbagekøbsprogrammer for egne aktier. Den Danske Bank havde en tilfredsstillende andel af disse forretninger. Efter opkøbene af børsmæglerselskaberne i 1998 dækker Den Danske Banks aktieanalyseaktiviteter mere end 275 aktier, svarende til omkring 90 pct. af markedsværdien på de nordiske aktiemarkeder. Udbuddet af aktier i børsnoterede selskaber og børsintroduktioner lå i 1998 på et højere niveau end i På Københavns Fondsbørs blev udbudt nye aktier til en samlet kursværdi af 4,9 mia. kr., og 11 nye selskaber blev introduceret. Den Danske Bank medvirkede ved fire af disse aktieudbud og havde således en tilfredsstillende markedsandel. I rollen som lead manager forestod banken 1 /3 af det samlede aktieudbud i Danmark. Fusioner og køb/salg af virksomheder fortsatte i 1998 de foregående års stigende tendens. Den Danske Bank fik en række betydende rådgivningsopgaver i forbindelse med disse transaktioner. Den forstærkede indsats på det nordiske område førte til en stigende efterspørgsel efter bankens rådgivning i forbindelse med grænseoverskridende virksomhedshandler. Områdets bidrag til koncernens indtjening steg i 1998 til trods for de betydelige omkostninger, der fulgte med områdets ekspansion. DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

20 V Æ K S T D A N S K E K A P I T A L F O R V A L T N I N G Svingende kurser på de finansielle markeder skærper interessen for kvalificeret rådgivning. Også i urolige tider skaber Den Danske Banks division for kapitalforvaltning attraktive afkast - med afsæt i forretningsidéen om vækst gennem aktiv og individuel formuepleje, baseret på analyse af både generelle økonomiske forhold og hvert enkelt fondsmarked. Danske Kapitalforvaltnings investeringsekspertise står i dag til rådighed for alle koncernens kunder. Kunderne får tilbud om individuel investering, livsforsikring, investeringsforeninger og pensionspuljer. På den måde opnår alle investeringsformer samme gode vækstmuligheder.

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater.

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater. Forretningsområdernes aktiviteter og resultater Danske Bank koncernens forretningsaktiviteter er opdelt i seks forretningsområder, der understøttes af en række centrale stabs- og servicefunktioner. Kombinationen

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 1 FORRETNINGSPROFIL 2 KONCERNSTRUKTUR 3 HOVED- OG NØGLETAL 5 LEDELSESBERETNING 8 FORRETNINGSOMRÅDER 8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat 15 RISIKO- OG BALANCESTYRING 15 Kreditrisici

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) 1998 1997 1996 1995 1994 Nettorenteindtægter 8.512 7.849 7.251 7.803

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 INDHOLD 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 22 26 28 29 30 31 32 33 53 54 55 56 58 Amagerbanken kort fortalt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Samarbejdspartnere Forretningsområder

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.051 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16 Å R S R A P P O R T 2003 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Samfundsøkonomi 15 Forretningsgrundlag 16 Kunder og forretning

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s

Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s Lokalbanken i Nordsjælland a/s Slotsgade 36 3400 Hillerød Tlf. 4840 3000 www.lokalbanken.dk CVR. nr. 59 17 38 12 Årsrapport 2007 Ledelsen Repræsentantskab

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 2 Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.30 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere