Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Den Danske Bank koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen

2 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København S.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5 DEN DANSKE BANK KONCERNEN 6 HOVEDTAL 8 BERETNING FOR ÅRET KONCERNENS FORRETNINGSOMRÅDER 13 Privatkunder 13 Erhvervskunder 16 Investment Bank 19 Kapitalforvaltning 21 Rente- og valutahandel 22 Egenbeholdninger 23 Forsikring 25 KONCERNENS RISIKOSTYRING 26 MEDARBEJDERE, LEDELSE OG RÅDGIVENDE FORSAMLINGER M.V. 30 INFORMATIONSTEKNOLOGI 32 Den økonomiske og monetære union 32 Forberedelse til År KAPITALFORHOLD OG AKTIONÆRER 33 Kapitalforhold 33 Aktionærer 34 Den Danske Bank aktien 34 De vigtigste fondsbørsmeddelelser i KONCERNENS REGNSKABSBERETNING 35 Regnskab 46 Koncernoversigt 78 Revisionspåtegninger 82 Danica 83 HOVEDSÆDET 87 LEDELSESHVERV 88 DEN DANSKE BANKS ADRESSER 90 RÅDGIVENDE REPRÆSENTANTSKAB 92

4 Oplysningerne i dette regnskab omfatter Den Danske Bank koncernen, det vil sige Den Danske Bank (moderbanken) samt alle datterselskaber inden for bankvirksomhed, realkredit, leasing og anden specialiseret finansiering samt livs- og skadeforsikring. I henhold til banklovgivningen er datterselskaber, som driver forsikringsvirksomhed, imidlertid ikke regnskabsmæssigt konsolideret med moderbanken. Alene værdien af moderbankens aktiebesiddelser i forsikringsselskaberne indgår i koncernens balance under posten Kapitalandele i tilknyttede virksomheder. I koncernens resultatopgørelse (jf. tabel 3 i Koncernens regnskabsberetning ) indgår resultatet af forsikringsvirksomheden følgelig i koncernens resultat under posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder.

5 BESTYRELSEN Direktør POUL J. SVANHOLM / FORMAND Direktør P ALLE MARCUS / NÆSTFORMAND Bankassistent JENS ELTON ANDERSEN * Direktør, cand.polit. HENNING CHRISTOPHERSEN Direktør, cand.polit. BENT M. HANSEN Kabinetssekretær, kammerherre, dr.jur. NIELS EILSCHOU HOLM Adm. direktør KJELD KIRK KRISTIANSEN Fuldmægtig PETER MICHAELSEN * Fuldmægtig HENNING MIKKELSEN * Fuldmægtig INGE WITHEN NIELSEN * Professor, dr.polit. NIELS CHR. NIELSEN Adm. direktør STEN SCHEIBYE Skibsreder JESS SØDERBERG Fuldmægtig VERNER USBECK * Professor, dr.oecon. CLAUS VASTRUP ** Direktør BIRGIT AAGAARD-SVENDSEN * Valgt af medarbejderne ** Udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN PETER STRAARUP / FORMAND JAKOB BROGAARD JEPPE CHRISTIANSEN KARSTEN KNUDSEN SØREN MØLLER NIELSEN

6 DEN DANSKE BANK KONCERNEN Den Danske Bank koncernen, der består af Den Danske Bank og en række datterselskaber, tilbyder sine kunder traditionelle bankydelser samt forsikring, realkredit, kapitalforvaltning, investment bank ydelser og leasing. Koncernen betjener over to millioner privatkunder i Danmark og Sverige og en væsentlig del af såvel erhvervslivet som de offentlige og institutionelle virksomheder. Hertil kommer et stort antal internationale erhvervskunder, overvejende i Nordeuropa og Nordamerika. I Danmark betjenes kunderne gennem det landsdækkende filialnet og fra erhvervscentre, datterselskaber og hovedsædeafdelinger. I Sverige har banken et omfattende filialnet, der driver virksomhed under lokale navne. Derudover er banken repræsenteret i de øvrige nordiske hovedstæder, i de førende internationale finanscentre og på Danmarks største eksportmarkeder. Koncernens forsikringsvirksomhed er samlet i Danica Forsikring koncernen, der med selvstændig identitet driver en betydelig virksomhed i Danmark inden for livs-, pensions-, og skadeforsikring. Den Danske Bank koncernen ønsker at tilbyde en betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Det er ikke mindst muligt i kraft af den veluddannede og professionelle medarbejderstab samt intensiv anvendelse af avanceret informationsteknologi. Den Danske Bank vil fremdeles udbygge sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed og dermed skabes værdi for aktionærerne. Koncernen kan i kraft af sin betydelige kapitalstyrke udbygge sine forretningsområder samtidig med, at de bestående aktiviteter udvikles. 6 DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

7 DEN DANSKE BANKS GEOGRAFISKE PLACERING DEN DANSKE BANK DRIVER BANKVIRKSOMHED I: Danmark Finland Hong Kong Luxembourg Norge Singapore Storbritannien Sverige Tyskland USA DEN DANSKE BANK HAR REPRÆSENTATIONSKONTORER I: Frankrig Spanien Polen DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 DEN DANSKE BANK KONCERNENS HOVEDTAL RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (Mio. kr.) Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) AKTIVER Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 67,5 58,6 69,3 55,8 53,5 Udlån 303,1 290,7 232,5 194,4 171,2 Obligationer og aktier m.v. 140,0 136,2 117,6 110,3 90,2 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder m.v. 10,2 9,3 8,7 8,2 4,8 Øvrige aktiver 72,0 60,0 23,7 21,3 18,5 Aktiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 140,4 138,5 130,6 114,8 108,1 Indlån 213,5 225,2 195,9 172,4 153,6 Udstedte obligationer 107,5 78,6 54,0 44,2 28,9 Øvrige passiver 84,4 66,6 32,0 24,2 17,1 Efterstillede kapitalindskud 16,6 18,4 13,4 11,3 10,2 Egenkapital 30,4 27,5 25,9 23,1 20,3 Passiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier m.v. 58,2 51,0 41,2 26,8 26,6 Andre forpligtelser 94,0 89,3 63,4 42,2 32,1 Ikke-balanceførte poster i alt 152,2 140,3 104,6 69,0 58,7 NØGLETAL Årets resultat pr. aktie 74,6 79,5 69,0 68,6 15,5 Årets resultat i procent af primo egenkapital 14,3 16,3 15,8 17,9 4,1 Omkostninger i procent af indtjening (korrigeret) 63,5 65,3 67,9 70,2 64,8 Solvensprocent 10,4 10,2 9,8 10,0 11,4 Udbytte pr. aktie, kr Børskurs ultimo Indre værdi Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Den Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber Finanstilsynets regnskabsopstilling er ændret i Sammenligningstal for resultatopgørelse er tilpasset for 5 års perioden, hvorimod sammenligningstal for balance kun er tilpasset for DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

9 BERETNING FOR ÅRET 1998 Den Danske Bank koncernen havde i 1998 en tilfredsstillende udvikling. Basisindtjeningen gik frem med 24 pct. Resultatet efter skat viste dog en tilbagegang på grund af lavere kursreguleringer af værdipapirer samt ændrede danske skatteregler, der markant har øget koncernens skattebetaling. Der blev i årets løb foretaget en udbygning af forretningerne, blandt andet på investment bank området. Det styrkede Den Danske Banks konkurrencemæssige position, og indebar bredere geografisk dækning, men medførte også et forhøjet omkostningsniveau. Den forretningsmæssige fremgang for Den Danske Bank koncernen er et resultat af en positiv udvikling inden for alle koncernens forretningsområder. Privatkundeområdet havde fremgang i såvel kundeantal som ud- og indlånsvolumen. Fremgangen var tydelig både i Danmark og i Sverige, hvor der var flere filialåbninger i større svenske byer. Der var kun et beskedent behov for hensættelser på engagementer med privatkunder. Boligejere i Danmark var også i 1998 aktive med omlægning af realkreditlån. Det medvirkede til forøgede gebyr- og provisionsindtægter i banken og til et øget udlån i Danske Kredit. Aktiviteten på erhvervskundeområdet fortsatte i 1998 på et højt niveau, og området havde stigende indtjening, hvilket blandt andet må ses i lyset af et fortsat lavt hensættelsesbehov. 71 pct. af koncernens udlån er ydet inden for erhvervskundeområdet, hvoraf langt hovedparten er ydet til kunder med aktiviteter i Nordeuropa og Nordamerika. Banken havde i 1998 en mærkbar tilgang af nye erhvervskunder. Basisindtjening Korrigeret for løbetidsafhængige kursreguleringer og resultat af forsikringsdrift. Mia. kr. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 På investment bank området etablerede banken en stærk repræsentation i Norden. 1, I Norge købte banken en bestemmende ejerandel i Saga Securities, i Finland overtog banken selskabet AG Bankirfirma og i Sverige selskabet Myrberg Fondkommission. Samtidig blev aktiviteterne i København og London væsentligt styrket. Koncernens aktiviteter inden for kapitalforvaltning og rente- og valutahandel udviklede sig tilfredsstillende, både i Danmark, hvor koncernen er markedsledende, og i det øvrige Norden, hvor koncernen har et stigende forretningsomfang. DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Vurderet i forhold til markedsudviklingen havde koncernen et tilfredsstillende afkast fra sine egenbeholdninger. Det danske KFXaktieindeks steg for året som helhed med 4,2 pct., men med store bevægelser gennem året. Totalindekset faldt med 5,7 pct. Den 10-årige danske statsobligationsrente faldt fra 5,6 pct. ved årets begyndelse til 4,2 pct. ved slutningen. Koncernen forøgede ved årets begyndelse sin renterisiko i såvel danske kroner som andre valutaer. Den Danske Bank koncernens forsikringsaktiviteter, der er placeret i datterkoncernen Danica Forsikring, havde også en tilfredsstillende udvikling, selv om konkurrencen i den danske forsikringsbranche tog til. Folketinget vedtog flere ændringer i lovgivningen vedrørende beskatning af pensionsselskaber og pensionsformuer, herunder begrænsninger i forsikringsselskabers fradragsret for hensættelser. Herved blev koncernens skattebetalinger mærkbart øget. De gennemførte ændringer vil i kombination med det lave renteniveau mærkbart reducere det fremtidige afkast, kunderne kan forvente af deres pensionsopsparing. Af disse årsager må der fremover forventes et reduceret afkast fra koncernens forsikringsaktiviteter. Mange erhvervskunder tog mod tilbuddet om at oprette en eurokonto i god tid inden 1. januar Kunderne efterspurgte i stigende omfang rådgivning om, hvordan de skulle forberede sig til euroen. For bankens enheder i Luxembourg, Hamburg og Helsinki er euroen ved årets slutning blevet den nye basisvaluta. Flere af bankens udenlandske filialer afvikler deres IT-opgaver på bankens centrale systemer, og disse systemer var derfor tilrettet euroen fra årets slutning. Hvor det økonomiske klima ved årets begyndelse endnu var overvejende positivt, især på bankens største markeder i Norden og Storbritannien, blev forventningerne til de fleste landes økonomiske udvikling væsentligt nedjusteret i løbet af året. I Danmark begyndte de negative sider af de foregående års høje beskæftigelsesvækst i den offentlige og private sektor at vise sig i form af stigende lønninger og øget underskud på betalingsbalancen. Et flertal i Folketinget vedtog i juni Pinsepakken, der blandt andet havde til formål at bremse stigningstakten i det private forbrug. Introduktionen af euroen i 11 europæiske lande fra 1. januar 1999 er den største finansielle ændring i Europa i mange årtier og medførte travl aktivitet i Den Danske Bank gennem Den Danske Bank aktien havde i 1998 ikke samme positive kursudvikling som i de foregående år. Aktien udviklede sig relativt svagt frem til juni, blandt andet som følge af de skærpede beskatningsregler for kon- 10 DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

11 cernens forsikringsselskaber. Derefter ramte den internationale finansielle uro det danske aktiemarked, og i slutningen af september var bankens aktie faldet til kurs 690 fra kurs 914 ved årets begyndelse. Derefter steg aktiemarkederne igen. Det danske marked steg dog mindre end de fleste andre europæiske aktiemarkeder, og Den Danske Bank aktien sluttede året på kurs 857. Set over en 5-årig periode har Den Danske Bank aktien givet aktionærerne et afkast, inkl. udbytte, på knap 20 pct. p.a. Det er bankens målsætning at sikre en så høj lønsomhed i koncernens aktiviteter, at aktionærerne set over en flerårig periode opnår et konkurrencedygtigt afkast. Købet i 1997 af Östgöta Enskilda Bank har givet Den Danske Bank en tilfredsstillende placering på det svenske bankmarked. Efter Östgöta Enskilda Banks omdannelse i 1998 til filial af Den Danske Bank fortsætter banken sine aktiviteter med de oprindelige, lokale banknavne. I november afgav Den Danske Bank tilbud på at erhverve alle aktier i Fokus Bank ASA, Norge. Fokus Bank, der er Norges femtestørste bank, ventes at kunne yde et værdifuldt bidrag til Den Danske Banks nordiske distributionsnet. Ved udgangen af december havde aktionærer, der repræsenterer 88 pct. af aktiekapitalen i Fokus Bank, sagt ja til tilbuddet, og Den Danske Bank rådede herefter over 98 pct. af aktiekapitalen i Fokus Bank. Hvorvidt Den Danske Bank overtager Fokus Bank afhænger af de norske myndigheders stillingtagen til Den Danske Banks ansøgning om koncession. Direktionens formand, bankdirektør Knud Sørensen, gik i marts 1998 på pension efter 47 års ansættelse i Den Danske Bank, heraf 18 år som medlem af direktionen. Bankdirektør Peter Straarup overtog hvervet som formand for direktionen. Koncernens nordiske forretningsaktiviteter blev generelt styrket i 1998, herunder ved tilkøb af de tre nordiske børsmæglerselskaber. Såfremt Den Danske Bank opnår koncession til at drive Fokus Bank, vil koncernen i 1999 råde over et omfattende nordisk filialnet på over 500 enheder. Det vil bidrage til en bred distribution af koncernens finansielle produkter. Lønsomheden i koncernens omfattende aktiviteter vil blive understøttet af en løbende indsats for at give medarbejderne de bedst mulige kvalifikationer, en intensiv anvendelse af moderne centrale IT-systemer og en stram styring af omkostningerne. DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 T I L G Æ N G E L I G H E D P R I V A T K U N D E R Altid i nærheden. Altid til rådighed. Og til at tale med, når der er brug for det. Sådan vil kunderne have det med deres bank - og sådan er Den Danske Bank. Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon, hvor enhver kunde kan få os i tale fra tidlig morgen til midnat. Inden for almindelig forretningstid er vi fysisk til stede i alle byer, hvor der er brug for os. Og adgangen til høflig selvbetjening via egen pc er som bekendt uafhængig af tid og sted. Faktisk er Den Danske Bank mere nærværende og tilgængelig end nogensinde: Åben 18 timer i døgnet, 360 dage om året.

13 KONCERNENS FORRETNINGSOMRÅDER Den Danske Bank koncernens aktiviteter er opdelt i en række forretningsområder. Aktiviteterne i koncernens datterselskaber er omfattet af de relevante forretningsområder, således at der kan ske en samlet overvågning af koncernens udvikling. Privatkunder I Danmark har Den Danske Bank over 1 1 /2 millioner privatkunder. Hertil kommer over 1 /2 million privatkunder i Danica, der tilbydes bankydelser fra Danica Bank. Uden for Danmark har koncernen privatkunder i Sverige samt en betydende kundekreds i Europa inden for Private Banking. Der var i 1998 en tilfredsstillende tilgang af nye privatkunder i både Danmark og Sverige. Bankens markedsandel inden for forretningsområdet steg. Den Danske Bank koncernen tilbyder private kunder i Danmark en bred vifte af finansielle produkter, herunder traditionelle bankprodukter, realkreditlån, forsikring og investeringsrådgivning. Den generelle fremgang i beskæftigelse og realløn samt det lave renteniveau understøttede de private kunders generelt gode økonomiske stilling. Udviklingen på boligmarkedet var positiv med et stigende antal handler til stigende priser. Stramninger i den økonomiske politik og uro på de internationale finansielle markeder førte dog fra sommeren til en begyndende afmatning. Koncernens udlån til privatkunder steg i 1998 med 15,6 pct., men stigningen tog af i årets sidste halvdel. Indlånene udviklede sig tilfredsstillende, også på pensionsområdet. Skatteomlægningerne i forbindelse med Folketingets vedtagelse af Pinsepakken og de senere ændringer i efterlønsordningen har betydning for mange kunders privatøkonomi, hvilket medførte et stort behov for rådgivning. De fleste privatkunder betjenes gennem bankens landsdækkende filialnet på 420 enheder, men kunderne efterspørger i stigende omfang elektronisk og telefonisk betjening. Den telefoniske betjening blev i 1998 udbygget, så alle bankens kunder har mulighed for personlig betjening af en bankmedarbejder fra klokken 6 morgen til 24 aften på alle ugens dage 360 dage om året. Den elektroniske betjening blev udvidet til at omfatte on-line bankforretninger via Internettet. Danske NetBank var fra begyndelsen stærkt efterspurgt af kunderne. Danske NetBank supplerer Danske PC, der giver mulighed for at forberede bankforretninger på pc en, inden der ringes op til banken privatkunder gennemfører en stor del af deres forretninger elektronisk, enten via Danske PC eller Danske NetBank. Kunderne fik med Danske NetBank mulighed for at strakshandle værdipapirer via Internettet, også i perioder uden for Fondsbørsens åbningstider. Ved strakshandler kender kunden kursen, inden handlen gennemføres. De private kunders interesse for rådgivning i forbindelse med obligations- og aktieinvesteringer steg i Investeringskunderne efterspurgte særligt rådgivning vedrørende aktieinvesteringer, men der var også øget fokus på fordelene ved risikospredning, herunder koncernens mange tilbud om investeringsforeningsbeviser og kapitalforvaltning. Boligejere i Danmark tilbydes realkreditlån via Danske Kredit, som havde en tilfredsstillende fremgang, blandt andet på Udlån og garantier, private Mia. kr Heraf realkredit DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 grund af koncernens tilbud om løbende konverteringsovervågning af kundernes realkreditlån. Selskabets andel af den udestående obligationsrestgæld steg fra 4,6 pct. primo året til 5,8 pct. ved årets udgang. Markedsandelen for ejerskiftelån steg til 13,6 pct. Den Danske Bank traf i 1998 beslutning om at påbegynde formidling af ejendomshandler. Aktiviteterne indledes i foråret 1999 gennem det 100 pct. ejede datterselskab Danske Bo. Selskabet forventer at åbne 12 boligbutikker i Der var en god udvikling i koncernens udstedelse af kreditkort. Kunderne tilbydes kreditkort gennem filialnettet og direkte fra datterselskabet KortFinans, der udsteder MasterCard. Datterselskabet mærkede en stor interesse hos erhvervskunder og institutionelle kunder for den såkaldte co-branding, der gør det muligt at forsyne kortet med kundernes egne navne og logo. Danicas privatkunder tilbydes bankforretninger via Danica Bank. Datterbanken havde i 1998 en tilfredsstillende vækst i ind- og udlån. Bankens produkter udbydes gennem Danicas salgsnet. Tilgangen af nye kunder var tilfredsstillende. Gennem den danske detailhandel yder koncernen forbrugslån i datterselskabet HandelsFinans. Selskabet fortsatte de senere års gode resultater. I Sverige betjenes private kunder gennem 35 filialer, som under en række lokale navne driver bankdrift med en prægnant profil i deres lokalområder. Som konsekvens af bankens ønske om med tiden at blive repræsenteret i alle større svenske byer blev der i 1998 åbnet 4 nye filialer. Banken har haft gode erfaringer med de senere års nyetablering af filialer og planlægger en fortsættelse heraf i De svenske kunder har elektronisk adgang til at foretage bankforretninger via Internet over Hembanken, og der var en stor fremgang i antallet af kunder, som benyttede sig af tilbudet. Der blev i 1998 også etableret en telefonbank, Provinsbanken Direkt. Datterbanken i Luxembourg, Den Danske Bank International, tilbyder privatkunder bosat uden for Danmark en individuel rådgivning inden for blandt andet investeringer på obligations- og aktiemarkederne. Datterbanken har repræsentationskontorer i Frankrig og Spanien. I samarbejde med det danske filialnet tilbydes kunder, der midlertidigt flytter fra Danmark til udlandet, en udstationeringsservice, som giver kunden en række administrative lettelser vedrørende finansielle forhold, herunder pensionsordninger. Den Danske Bank koncernens samlede udlån til private kunder var ved udgangen af 1998 på 97 mia. kr. Heraf udgjorde realkreditlån gennem Danske Kredit 56 mia. kr. Indlånene udgjorde 91 mia. kr. Indtjeningsbidraget fra privatkundeområdet var i 1998 positivt påvirket af den øgede ud- og indlånsaktivitet i såvel Danmark som Sverige. Desuden medvirkede de gunstige forhold på investeringsmarkederne til øget gebyr- og provisionsindtjening. Forretningsområdets samlede indtjening var tilfredsstillende og viste en stigning i forhold til året før. 14 DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

15 F O R B I N D E L S E E R H V E R V S K U N D E R Penge skal arbejde. Det er den egentlige mening med al bankvirksomhed. Aktiv kapital er grundlaget for den produktion, omsætning og indtjening, det moderne samfund lever af. Finansiering og produktion er forbundne kar, når bank og erhvervsliv deler ansvaret for, at kapitalen forvaltes med omtanke og perspektiv. Det kræver gensidig tillid - og respekt for hinandens kompetencer. Betydende virksomheder - private som institutionelle og offentlige - har gjort Den Danske Bank til deres foretrukne forbindelse.

16 Udlån og garantier, erhverv Mia. kr Heraf repo er Erhvervskunder Den Danske Bank koncernen er dansk erhvervslivs foretrukne finansielle samarbejdspartner, og i det øvrige Norden har banken de senere år udvidet sit forretningsomfang med erhvervslivet betydeligt. Hertil kommer en stor kundekreds af internationale koncerner og institutionelle kunder, der er knyttet til banken gennem det udenlandske filialnet. Banken havde i 1998 en meget tilfredsstillende tilgang af nye erhvervskunder i både Danmark og Sverige. Særligt forretningsomfanget med erhvervskunder gennem det svenske filialnet steg. Der var også en mærkbar fremgang i det øvrige Norden. Koncernens udlån og garantier til erhvervsvirksomheder og institutionelle kunder udgjorde ved udgangen af året 264 mia. kr. Godt halvdelen af disse udlån var ydet til danske kunder, mens den resterende del langt overvejende var ydet til erhvervskunder i Nordeuropa og Nordamerika. Efter den internationale finansielle uro hen over sommeren og efteråret var der en stigende tendens i rentemarginalerne. På det stærkt konkurrenceprægede danske marked steg marginalerne imidlertid ikke. Hensættelsesbehovet forblev i 1998 på et lavt niveau. I den sidste del af året var der dog en tendens til, at nogle kunder blev berørt af det internationale økonomiske tilbageslag. I Danmark betjenes erhvervskunderne med udgangspunkt i filialnettet, hvoraf 105 filialer fungerer som erhvervskundefilialer med særlig kompetence inden for erhvervsprodukterne. Betjeningen med blandt andet rente- og valutaprodukter samt forsikringsprodukter sker gennem erhvervscentrene med tilknyttede finansborde eller fra Hovedsædet. Bankens tilbud til svensk erhvervsliv blev styrket gennem nye filialer, hvor den lokale styrke kombineres med Den Danske Bank koncernens brede produktsortiment. I 1998 havde de svenske filialer blandt andet stor succes med tilbud om fastrentelån i svenske kroner. London-filialen havde stor fremgang inden for blandt andet det syndikerede lånemarked. På dette område er banken inden for nogle segmenter blandt de toneangivende lånearrangører på det europæiske marked. De udenlandske filialer i Hamburg, Oslo, Helsinki, New York, Singapore og Hong Kong betjener et bredt udsnit af store erhvervskunder og institutionelle kunder i deres respektive lokalområder. Inden for det brede produktsortiment, der tilbydes erhvervskunder, var bankens tilbud om Nordisk Cash Management et af de mest efterspurgte. Systemet giver kunder i Norden, Storbritannien, og fra 1999 også Tyskland, mulighed for at foretage alle daglige bankforretninger via en pc, der er on-line med banken. Løsningen indebærer mulighed for betydelige administrative besparelser for kunden og er kun mulig, fordi den er baseret på bankens IT-platform, der afvikler alle forretninger i ét centralt system, uanset hvilket land, kunden arbejder fra. Bankens officebanking-tilbud til dansk erhvervsliv blev i det tidlige forår udvidet med Danske NetBank. Systemet 16 DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1998

17 var fra begyndelsen stærkt efterspurgt. Danske NetBank, der afvikles on-line via Internettet, giver kunderne mulighed for at udføre alle former for elektroniske betalinger og følge alle posteringer på deres konti. Fra sommeren 1998 fik kunderne tilbudt en valutakonto i euro. Kontoen giver stor fleksibilitet med hensyn til omlægning af interne betalings- og bogføringsrutiner til euro. De kunder, der havde konti i flere euro-valutaer, fik samtidig mulighed for fra begyndelsen at øge effektiviteten i likviditetsstyringen. På Københavns Fondsbørs arrangerede Den Danske Bank en række obligationsemissioner. Blandt andet havde danske pengeinstitutter behov for udstedelse af supplerende kapital. Emissionsaktiviteten for obligationer med en kuponrente svarende til mindsterenten på 4 pct. faldt mærkbart i forhold til de foregående år, især på grund af faldende interesse fra private investorer, der hidtil har aftaget hovedparten af disse obligationer. Den Danske Bank koncernen tilbyder danske erhvervskunder leasingløsninger gennem Nordania Leasing. Leasingmarkedet viste stor vækst i 1998, og Nordania havde en tilfredsstillende andel af denne fremgang. Både private og offentlige virksomheder ser i stigende grad leasing som en finansieringsmulighed på linie med bank- og realkreditlån. Den øgede fokusering på finansielle nøgletal og balancesammensætning medvirker også til interessen for leasing. Antallet af biladministrationsaftaler viste en betydelig vækst i Den øgede interesse skal blandt andet ses i lyset af, at et stigende antal virksomheder lægger administration og drift af for eksempel deres bilflåder ud til eksterne leverandører. Nordania fastholdt på den baggrund sin position som Danmarks førende udbyder af leasingløsninger. Leasingmarkedet var præget af en intensiveret konkurrence. Nye aktører satte betydelige ressourcer ind for at komme ind på det danske leasingmarked. Alligevel udviklede Nordanias indtjening sig tilfredsstillende. Koncernens erhvervskunder tilbydes factoring gennem Forenede Factors. Selskabet styrkede sin konkurrenceevne ved at tilbyde kunderne løsninger på et højt informationsteknologisk niveau. For eksempel fik kunderne mulighed for via Internettet at hente oplysninger til deres eget debitorbogholderi. Selskabet havde en tilfredsstillende udvikling i aktivitet og indtjening, selv om konkurrencen inden for dets to hovedaktiviteter, factoring og kreditforsikring, blev øget. Koncernens indtjening på erhvervskundeområdet var præget af de senere års hårde konkurrence. Trods det fortsatte pres på rentemarginalerne havde området alligevel en fremgang i indtjeningen på grund af et stigende forretningsomfang. Indtjeningsniveauet før hensættelser var dog ikke på et fuldt tilfredsstillende niveau. Imidlertid var behovet for hensættelser til imødegåelse af tab forholdsvis beskedent. DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 N Y E V E J E I N V E S T M E N T B A N K Det kræver sin bank bestandigt at udvikle og tilpasse produkter til det internationale marked for aktieanalyse, rådgivning og fremskaffelse af kapital i forbindelse med strukturtilpasning af virksomheder, herunder fusioner og virksomhedsoverdragelser. Også banken går nye veje for at befæste sin position blandt de førende udbydere af investment bank produkter i Norden. Senest er opkøbt anerkendte børsmæglerselskaber i Norge, Sverige og Finland, og Den Danske Banks aktive aktieanalyse dækker nu 90% af markedsværdien i regionens børsmarkeder.

19 Investment Bank Den Danske Banks målsætning er at være en førende deltager på det nordiske marked for investment bank produkter, det vil sige salg og analyse af aktier samt rådgivning i forbindelse med fremskaffelse af egenkapital, fusioner og virksomhedsoverdragelser. I 1998 blev bankens nordiske profil på området væsentligt styrket gennem tilkøb af børsmæglerselskaber i tre nordiske lande. I Norge købte banken i februar en ejerandel på 51 pct. i Saga Securities med option på køb af den resterende aktiepost. I Finland købte banken i august en del af, og i december resten af, selskabet AG Bankirfirma. I Sverige blev selskabet Myrberg Fondkommission fuldt overtaget i september. Bankens omsætning af aktier var stigende gennem året. Den Danske Bank er aktiv på de fire nordiske fondsbørser og kunne konstatere en fremgang i markedsandelen på alle fire børser. På Københavns Fondsbørs var banken den største aktiehandler. Bankens handel med kontinentaleuropæiske investorer oplevede en markant fremgang i Den øgede fokus i virksomhederne på Shareholder Value førte til en større udbredelse af tilbagekøbsprogrammer for egne aktier. Den Danske Bank havde en tilfredsstillende andel af disse forretninger. Efter opkøbene af børsmæglerselskaberne i 1998 dækker Den Danske Banks aktieanalyseaktiviteter mere end 275 aktier, svarende til omkring 90 pct. af markedsværdien på de nordiske aktiemarkeder. Udbuddet af aktier i børsnoterede selskaber og børsintroduktioner lå i 1998 på et højere niveau end i På Københavns Fondsbørs blev udbudt nye aktier til en samlet kursværdi af 4,9 mia. kr., og 11 nye selskaber blev introduceret. Den Danske Bank medvirkede ved fire af disse aktieudbud og havde således en tilfredsstillende markedsandel. I rollen som lead manager forestod banken 1 /3 af det samlede aktieudbud i Danmark. Fusioner og køb/salg af virksomheder fortsatte i 1998 de foregående års stigende tendens. Den Danske Bank fik en række betydende rådgivningsopgaver i forbindelse med disse transaktioner. Den forstærkede indsats på det nordiske område førte til en stigende efterspørgsel efter bankens rådgivning i forbindelse med grænseoverskridende virksomhedshandler. Områdets bidrag til koncernens indtjening steg i 1998 til trods for de betydelige omkostninger, der fulgte med områdets ekspansion. DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

20 V Æ K S T D A N S K E K A P I T A L F O R V A L T N I N G Svingende kurser på de finansielle markeder skærper interessen for kvalificeret rådgivning. Også i urolige tider skaber Den Danske Banks division for kapitalforvaltning attraktive afkast - med afsæt i forretningsidéen om vækst gennem aktiv og individuel formuepleje, baseret på analyse af både generelle økonomiske forhold og hvert enkelt fondsmarked. Danske Kapitalforvaltnings investeringsekspertise står i dag til rådighed for alle koncernens kunder. Kunderne får tilbud om individuel investering, livsforsikring, investeringsforeninger og pensionspuljer. På den måde opnår alle investeringsformer samme gode vækstmuligheder.

Den Danske Bank koncernen

Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere