BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)"

Transkript

1 BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel 4 Ledelse Kapitel 5 Solvens Kapitel 6 Midlernes anbringelse Kapitel 7 Regnskab, revision, konsolidering i koncernforhold og anvendelse af årsoverskud Kapitel 8 Tilsyn Kapitel 9 Straffebestemmelser Kapitel 10 Ikrafttræden Kapitel 11 Overgangsbestemmelser I medfør af 4b, stk. 1, 5, stk. 1, og 6, stk. 3, i lov om visse kreditinstitutter, jf. lovbekendtgørelse nr. 644 af 6. oktober 1989, som ændret ved lov nr. 306 af 16. maj 1990, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på: 1) kreditinstitutter, som fra offentligheden eller en videre kreds modtager indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt yder lån for egen regning, samt 2) kreditinstitutter omfattet af lovens 4b (kreditinstitutter med særlig tilladelse). Stk. 2. De af stk. 1 omfattede virksomheder benævnes i det følgende kreditinstitutter. Stk. 3. Virksomhed som kreditinstitut efter stk. 1, nr. 1, må kun drives af aktieselskaber eller anpartsselskaber, og virksomhed efter stk. 1, nr. 2, må kun drives af aktieselskaber. Stk. 4. Kreditinstitutter omfattet af stk. 1, nr. 1, må ikke drive anden virksomhed end omhandlet i 1, stk. 1, i lov om visse kreditinstitutter. Stk. 5. Her i landet registrerede datterselskaber af kreditinstitutter, som defineret i lov om banker og sparekasser m.v. 37a, stk. 2, må ikke fra offentligheden modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales. Tilsvarende gælder for her i landet registrerede selskaber, som er ligestillet med datterselskaber efter lov om banker og sparekasser m.v. 37a, stk. 9. Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelserne i 1. og 2. pkt. Stk. 6. Kreditinstitutter med særlig tilladelse kan udover kreditinstitutvirksomhed jf. 1, stk. 4, kun udøve følgende former for virksomhed:

2 1) valutahandel i medfør af de gældende regler i bekendtgørelsen om valutaforhold, 2) pleje og administration af klienters værdipapirer i åbne depoter, 3) formidling af markedslån og pantebrevshandel, 4) økonomisk rådgivning, 5) omprioritering af fast ejendom, 6) terminsforretninger og lignende finansielle instrumenter, 7) virksomhed som fondshandler, 8) vekseldiskontering, og 9) børsemission og børsintroduktion. Stk. 7. Kreditinstitutter kan dog midlertidigt drive anden virksomhed til afvikling af forud indgåede engagementer. Indberetning herom skal gives til Finanstilsynet. 2. Kreditinstitutter må ikke reklamere med, at de er godkendt af eller under tilsyn af offentlig myndighed. Andre virksomheder må ikke benytte betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er omfattet af lov om visse kreditinstitutter. Stk. 2. Kreditinstitutter bortset fra institutter omfattet af lov om visse kreditinstitutter 4b, må ikke ved henvendelse til offentligheden tilbyde sig som modtagere af indlån. Kapitel 2 Tilladelse m.m. 3. Kreditinstitutter skal have tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed. Ansøgning om tilladelse skal indeholde en nærmere angivelse af arten af de påtænkte forretninger og af kreditinstituttets organisation. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger om alle, der direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en kapitalandel, der giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på forvaltningen af kreditinstituttet samt om størrelsen af disse kapitalejeres kapitalandel. Stk. 2. Når Finanstilsynet har meddelt kreditinstituttet tilladelse til at drive virksomhed, skal kreditinstituttet registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Med anmeldelse til registrering skal kreditinstituttet indsende 2 daterede eksemplarer af vedtægterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender det ene eksemplar til Finanstilsynet. Stk. 3. Ved anmeldelse af vedtægtsændringer skal kreditinstituttet indsende 2 daterede eksemplarer med den fuldstændige nye affattelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender det ene eksemplar til Finanstilsynet. 4. Om oprettelse af filialer her i landet af udenlanske kreditinstitutter uden for De Europæiske Fællesskaber finder bestemmelserne i lov om banker og sparekasser m.v. 6c og de i medfør af lovens 6c, stk. 2, fastsatte bestemmelser tilsvarende anvendelse. Særlige regler for kreditinstitutter omfattet af 1, stk. 1, nr Aktie- henholdsvis indskudskapitalen i et kreditinstitut skal mindst udgøre et beløb svarende til modværdien af 5 mio. ECU. Den tegnede kapital skal være indbetalt, inden tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 1, i lov om visse kreditinstitutter. Goodwill kan ikke anvendes som en del af

3 den indbetalte kapital. Stk. 2. Forhøjelse af aktie- henholdsvis indskudskapitalen skal være fuldt indbetalt, inden der sker registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kapitel 3 Ejerforhold 6. Om erhvervelse af aktie- eller indskudskapital i et kreditinstitut, om pligt til underretning af Finanstilsynet herom, og om tilsynets godkendelse og ophævelse af stemmeret finder bestemmelserne i 7b og 7c i lov om banker og sparekasser m.v. tilsvarende anvendelse. Kapitel 4 Ledelse 7. Der skal inden en måned gives Finanstilsynet meddelelse om valg, ansættelse og afgang af direktører, revisorer og bestyrelsesmedlemmer. 8. Den tegningsret, der tilkommer medlemmer af ledelsen i et kreditinstitut, kan kun udøves af mindst to i forening. Kapitel 5 Solvens 9. Om et kreditinstituts solvens finder bestemmelserne i lov om banker og sparekasser m.v. 21, 21a og 22 tilsvarende anvendelse. Kapitel 6 Midlernes anbringelse 10. Om midlernes anbringelse finder bestemmelserne i lov om banker og sparekasser m.v tilsvarende anvendelse. 11. I et kreditinstitut skal der findes en efter dets forhold forsvarlig beholdning af likvide midler. Stk. 2. Tilsynet kan stille krav om en forøgelse af beholdningen af likvide midler, hvis denne ikke skønnes at være forsvarlig. Tilsynet fastsætter en frist for opfyldelsen af kravene. 12. For kreditinstitutter med særligt formål kan Finanstilsynet undtage fra Kapitel 7 Regnskab, revision, konsolidering i koncernforhold og anvendelse af årsoverskud 13. Om et kreditinstituts regnskab, revision, konsolidering i koncernforhold og anvendelse af årsoverskud finder bestemmelserne i lov om banker og sparekasser m.v. 29, 30, 31, stk. 1, 2, 4 og 5, 32-36, 37, stk. 1-4 og 6, 37a og 38 tilsvarende anvendelse. For kreditinstitutter omfattet af lov om visse kreditinstitutter 4b, finder 37, stk. 5, i lov om banker og sparekasser m.v. tilsvarende anvendelse.

4 Kapitel 8 Tilsyn 14. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne bekendtgørelse. Stk. 2. Tilsynet skal undersøge kreditinstitutternes forhold. Kreditinstitutterne skal give tilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. I det omfang det er nødvendigt for bedømmelsen af et kreditinstituts økonomiske stilling, har tilsynet endvidere adgang til at indhente oplysninger og foretage inspektionsbesøg hos virksomheder, med hvilke kreditinstituttet har særlig direkte eller indirekte forbindelse, jf. definitionerne i årsregnskabslovens 1, stk. 2, nr. 5, 7 og 8. Stk. 3. Finanstilsynet kan ved aftale overdrage tilsynet med et kreditinstituts solvens til den myndighed, der fører tilsyn med instituttets udenlandske moderselskab. Stk. 4. Tilsynet afgiver en årlig beretning til industriministeren om kreditinstitutternes virksomhed. Industriministeren bestemmer, i hvilket omfang beretningen skal offentliggøres. 15. Kreditinstitutter dækker udgifterne ved statens tilsyn. Bidragene fastsættes af tilsynet i forhold til de samlede gælds og garantiforpligtelser, men kan dog ikke fastsættes lavere end kr. årligt. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Kapitel 9 Straffebestemmelser 16. Overtrædelse af bestemmelserne i 1, stk. 4, 5 og 6, 2, 3, stk. 1, 6, 9, 11 eller 13 straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter borgerlig straffelov. Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der efter 6, stk. 4, i lov om visse kreditinstitutter pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Kapitel 10 Ikrafttræden 17.1) Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 817 af 13. november 1986 om visse kreditinstitutter. Kapitel 11 Overgangsbestemmelser 18. Lov af 16. maj 1990 om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. med flere love 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse på kreditinstitutter. 19. Den ansvarlige indskudskapital i Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S sidestilles med ansvarlig indskudskapital, jf. lov om banker og sparekasser m.v. 22, stk. 2, ved anvendelse af 9.

5

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere