En ideel klimaaftale?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ideel klimaaftale?"

Transkript

1 En ideel klimaaftale? Ross Jackson, phd. Introduktion Hvordan ville den ideelle klimaaftale se ud, hvis vi kunne forudsætte en international aftale om det nødvendige mål for samtlige globale CO2 udslip på en bestemt dato i fremtiden, og se på problemet ud fra, hvad der er bedst for planeten som helhed? Hvad ville kravene være? Som det aller vigtigste ville vi ønske en garanti for at vi faktisk ville nå målet. Vi ville også ønske et yderst affektivt globalt system som også er enkelt at administrere. Som det sidste ville vi kræve et system som anses for retfærdigt for alle ikke mindst udviklingslandene. I regeringskredse diskuterer man forskellige forslag, i tænketanke, forskningsinstitutter og forskellige steder på Internettet. Uheldigvis synes ingen af dem i stand til at opfylde alle betingelserne nævnt ovenfor. Den mest almindelige mangel er at der ikke er en garanti om at nå målet Intet frivilligt kvotesystem kan yde en sådan garanti. Intet system kun baseret på beskatning kan give en garanti. Det kan en strategi baseret på at udvikle nye uprøvede teknologier heller ikke. Selv en forpligtende aftale som Kyoto Protokollen er utilstrækkelige fordi straffen for ikke at nå målet er bare en mindre kvote i den næste periode. Men måske bliver der ikke en anden chance for at nå målet hvis vi havner i en selvforstærkende positiv feedback ved målstregen. Andre systemer falder på spørgsmålet om administrative omkostninger og behovet for et enkelt system. Særligt er mange downstream systemer (systemer der er tæt på borgerne) alt for besværlige og ville aldrig fungere I udviklingslande. Det ideelle system må inkludere en eller anden form for rationering for at skabe garantien for at nå målet, og det må placeres upstream (tæt på stedet hvor de fossile brændsler kommer ind i den økonomiske sfære). For at være administrativt enkelt må det være på globalt niveau og det kan kun blive effektivt ved at tillade global handel med tilladelser til CO 2 udslip. Endelig må aftalen anses som retfærdigt af alle. I det følgende vil jeg skitsere de grundlæggende komponenter i sådant et forslag, som jeg vil kalde Kulstof Fonden og som jeg tror opfylder alle de ovennævnte specifikationer. CO 2 Målet Ethvert forslag til rationering kræver en international aftale om den samlede sum af det menneske-skabte, årlige, globale CO 2 udslip på et givet tidspunkt, f.eks i i år Det nuværende niveau var ifølge IPPC i 2004 omkring 49 Gigatons af CO 2 ækvivalent. 1 Mængden af udslip skulle så falde år for år i planlængings-perioden. For eksempel, skulle det globale udslip I følge IPPC s sidste redegørelse i 2050 være faldet med ca 85 % i forhold til 2004 for at holde stigningen i lang tids temperaturen under den kritiske CO 2 ækvivalent 1

2 på 445 ppm, hvilket svarer til en langsigtede forøgelse på 2 grader celcius i temperaturen i forhold til førindustrielle niveauer. 2 Kulstof Fonden Tilladelser til at købe fossile brændsler (olie, naturgas, kul) som udslipper CO 2 ville blive solgt i fri konkurrence af Kulstof Fonden og kun af denne til selskaber som er placeret ved indgangen til det økonomiske system (raffinaderier, firmaer, der transporterer naturgas, kulproducenter, importører af fossilt brændsel direkte fra primærproducenterne m.v.) Alene i USA er der ca sådanne firmaer. 3 På denne måde sikrer man sig en konkurrencedygtig pris og tilstrækkelig likviditet. Disse salg skulle begynde et godt stykke tid inden det år tilladelserne skal bruges for at lette erhvervslivets planlægningen (mindst 18 måneder før). Når tilladelser én gang er købt kan de sælges igen gennem Kulstof Fonden så længe de er gyldige. Denne fremgangsmåde betyder maksimal effektivitet så at tilladelser går til de firmaer der er mest CO 2 effektive i alle de forskellige grene af erhvervslivet. Kombinationen af en loft over udslippet og handel med tilladelser kaldes et cap and trade system. Forslaget om Kulstof Fonden er derfor i overensstemmelse med Washington Deklarationen fra februar, 2007, hvor USA, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Rusland. Storbritannien, Kina, Indien; Mexico og Sydafrika alle i princippet var enige om at Kyoto Protokollens efterfølger skulle være et cap and trade system, som inkluderer både industrialiserede- og udviklings-lande. 4 Mit forslag er at indtægterne fra salget af tilladelser fordeles ligeligt til alle verdens borgere med same beløb ud fra synspunktet at atmosfæren er et fælles gode.dette betyder en overførsel fra de rige til de fattige lande. I de rigere lande betyder det en relativt større betaling til de fattigste borgere som typisk har større energi udgifter procentvis. En sådan form for fordeling er nødvendig for at opnå bred folkelig støtte. En generel karakteristik af dette forslag er at der er mange aspekter som skal og kan forhandles internationalt og nationalt under forudsætning naturligvis af at de væsentlige karakteristika ved forslaget forbliver intakt. Kontrol med Kulstof Fonden Det er vigtigt af Kulstof Fonden ikke kan påvirkes af individuelle lande eller kommercielle interesser, og står til ansvar for hele den globale befolkning på ca 6.7 milliard mennesker. Jeg vil foreslå at Kulstof Fonden udpeges af og er ansvarlig over for FN s generalforsamling (ikke Sikkerhedsrådet som repræsenterer særinteresser) Primærproducenternes rolle Forholdet til primærproducenterne er åbent for forhandling. De har en interesse i ikke at producere mere end den aftalte årlige mængde da der ikke vil være kunder til en større produktion. Men hvor meget skulle hver primærproducent få lov til at producere? 2

3 En fornuftig løsning ville være at producenterne arbejder tæt sammen med Kulstof Fonden, som ville tildele kvotaer til de individuelle producenter baseret på deres productions kapacitet og og årets aftalt total produktion. En reduktion i forhold til kapaciteten ville være et rimeligt udgangspunkt. Det er under alle omstændigheder vigtigt at overvåge primærproducenterne for at forhindre et sort marked i at udvikle sig. Der er plads til nogen fleksibilitet her forudsat at produktionen er under kontrol. Et land som er primærproducent må ikke få prioritet til sin hjemlige produktion; alle skal behandles ens. Ejheller kan det tillades en vertikalt integreret olieproducent at favorisere sine egne raffinaderier eller datterselskaber som er importører. De må købe tilladelser i åben konkurrence med andre. Tllladelser skal købes Det er vigtigt at der betales for tilladelser af to grunde Den ene er at skaffe en indtægt til fordeling til verdens borgere og derved opnå folkelig opbaknig. Den anden er at skabe det nødvendige økonomiske incitament til forskning og udvikling som vil føre til teknologisk mere energieffektive løsninger overalt. Forfatterne til en af klimaforslagene (The Earth Atmospheric Trust) skønner at prisen for en tilladelse vil være i størrelsen $20 til $80 per ton CO 2, hvilket svarer til en indtægt på $1000 milliarder til $4000 milliarder ved nuværende udlednings niveau. 5 Handel med tilladelser Det er også vigtigt at et globalt marked for Internet handel med tilladelser bliver etableret og administreret af Kulstof Fonden noget i stil med en valutahandel afdeling i en Central Bank. De firmaer der få lov til at købe og sælge tilladelser ville være begrænset til en liste af godkendte importører og andre som introducerer fossile brændsler i økonomien. For at minimere korruption og/eller svind skal alle transaktioner bogføres gennem Kulstof Fonden, som skal opretholde et stabilt and likvid marked lige som en centralbank ville gøre det. Det er åbent for diskussion om tilladelser kun skulle være gyldige i et år eller om de skal kunne gemmes til brug i et senere år. Auktionseksperten Peter Cramton fra Universitetet af Maryland anbefaler det sidste, 6 men sådan et system kunne medføre en voldsom spekulation og hamstring som ville være skadelig for samfundet da priser for tilladelser sandsynligvis vil stige fra år til år. Dette spørgsmål kræver mere debat. Når alle tilladelser for et bestemt år er blvet solgt skal Kulstof Fonden igen være formidler og skabe kontakt mellem tilladelse indehavere og primære producenter af forskellige kategorier of olie, naturgas og kul. På denne måde kan risikoen for korruption eller svind minimeres og kontrol med primærproducenterne opretholdes. Kulstof Fonden vil til enhver tid vide præcist hvor alle brugte og ubrugte tilladelser er og hvor meget kvota der er tilbage hos hver enkelt primærproducent. 3

4 Erhversvirksomhederne vil naturligvis opkræve så meget som muligt af deres CO 2 omkostninger hos deres kunder i konkurrence med andre. De selskaber der er hurtigst og smartest til innovation og til at begrænse deres CO 2 udledningen mest vil vinde markedsandel til gavn for hele samfund. Variationsmuligheder Der er mulighed for variation landene imellem efter denne model. Hvis f.eks. et lands regering ønsker mere kontrol med processen indenfor sine grænser kunne det have kun én konto hos Kulstof Fonden i stedet for individuelle konti for dets fossil energi importører m.v.. Regeringen kunne så bruge lige det system de ønsker internt til at distribuere tilladelserne den har købt, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt. Hvis f.eks.et bestemt land ønskede en downstream model eller en kulstof skat kunne det lade sig gøre. Nogle kunne måske se dette som en positiv måde at involvere de enkelte borgere direkte i processen eller at opfylde andre politiske mål. Men det ville skabe ekstra administrative omkostninger og et vist tab af effektivitet globalt. Regnskabet Baseret på det skønnet salg af tilladelser foroven ville det indebære en indtægt på $ per person om året ($0.43-$1.71 om dagen) i starten. For de fattigste borgere i mange udviklingslande er dette meget betydningsfuldt. Det samlede,beløb der bliver overført til mange fattige lande vil være noget større end deres nuværende u-landshjælp (ca $54 milliarder globalt). Udsigten hertil vil forhåbentligt være en tilstrækkelig opmuntring til at alle lande vil acceptere planen.. Er forslaget realistisk? Baseret på den igangværende dialog i de internationale medier synes det usandsynligt at et rationeringsforslag vil blive vedtaget i København i December Dette er forståeligt nok fra et politisk synsvinkel da rationering normalt kun indføres når det er nødvendigt af hensyn til begrænsede forsyninger. Det er mere sandsynligt, at man først vil forsøge en mindre smertefuld kombination af frivillige regler og en satsning på ny teknologi og forskning. I det lys er Kulstof Fonden lige som alle andre rationerings forslag ikke realistisk i det korte løb. Men det lange løb er en anden historie. Hvis det overfor nævnte scenarie for 2009 aftalen er korrekt, er det efter min mening sandsynligt at vi vil se en stadig forøgelse af CO 2 udledninger efter 2012, eller i hvert fald, en for langsom formindskelse til at standse en uacceptabel global opvarmning. Risikoen er at verden I løbet af få år vil befinde sig i en endnu dybere krise og at den politiske ledelse vil blive tvunget af begivenhederne til meget skrappere handlinger. Når den tid kommer kan det være nyttigt at have skitsen til en effektiv løsning i skuffen. I det lange løb, hvis vi virkelig ønsker at løse problemet effektivt vil Kulstof Fonden eller noget der ligner sandsynligvis være nødvendigt. 4

5 Hvad hvis nogle nationer ikke vil deltage? Hvad hvis et overvældende flertal af lande er parate til at acceptere planen og andre ikke vil deltage ligesom det var tilfældet med Kyoto Protokollen? Lande der bliver udenfor sådan en plan svigter ikke bare deres moralske ansvar men de får en konkurrencefordel ved at de kan producere varer billigere uden omkostningen ved CO 2 tillladelser. For at skabe ens forhold kunne de lande der skriver under blive enige om en told på alle varer eksporteret fra de lande, der ikke er med og derved eliminere deres konkurrence fordel. Den franske præsident Nicolas Sarcozy nævnte denne mulighed allerede i efteråret Referenser 1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group III; Summary for Policymakers, p.3 (Se 2. Det samme, s Pete Cramton, Tradeable Carbon Permit Auctions, University of Maryland, (Energy Policy, 30, , 2002); Se 4. uary_2007_washington_declaration 5. Peter Barnes, Robert Costanza, Paul Hawken, David Orr, Elinor Ostrom, Alvaro Umaña, and Oran Young, Creating an Earth Atmospheric Trust; A system to control climate change and reduce poverty, (januar 2008). Se artiklen på 6. Se Peter Cramton artikel.. 7. Climate Change: Sarkozy backs carbon tax, EU levy on non-kyoto imports, Agence France-Presse, (25. oktober 2007). Ross Jackson er phd i økonomi (operationsanalyse) og forfatter. Han var selvstændig konsulent i international finans og valutamarkedet i mange år. Ross Jackson er medstifter/formand for den almennyttige forening Gaia Trust og hovedaktionær i Urtekram A/S og har hjemmeside 5

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Huller i Kyotoaftalen

Huller i Kyotoaftalen Nr. 146 november 2000 Huller i Kyotoaftalen Fleksibiliteten i Kyotoaftalen giver store muligheder for at undgå reelle besparelser Industrilande kan slippe uden om deres forpligtelser fra Kyoto-aftalen

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Anthony Clunies-Ross Globale offentlige goder: forskellige betalingsmåder Globale offentlige goder Jeg vil lade kategorien globale offentlige goder dække

Læs mere

Klima Hvad skal der til?

Klima Hvad skal der til? Klima Hvad skal der til? - Synspunkter og forslag fra 92-gruppen i forbindelse med klimakonventionsmødet på Bali, december 2007 Verden står overfor en global klimakrise. De seneste rapporter fra FN s klimapanel

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU En rapport om konsekvenserne af det liberaliserede el-marked i EU Af Frede Hvelplund og Niels I. Meyer Januar 2007 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik. 10. februar 2011

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik. 10. februar 2011 Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik 10. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Den danske kalkulationsrente... 4 Finansministeriets vejledning... 5 Regneeksempel... 6 Kalkulationsrenten

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU Overblik over EU s energi- og klimapolitik Indhold ISBN: 978-87-92044-60-0 Tekst: Martin Risum Bøndergaard, Søren Dyck-

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

For højt, hurtigt & hyppigt - om luftfart & klima

For højt, hurtigt & hyppigt - om luftfart & klima For højt, hurtigt & hyppigt - om luftfart & klima Top 10 om luftfart 1. En togrejse forurener 14 gange mindre end en flyrejse. 2. Vælger en familie på tre at tage toget til Madrid frem for at tage et fly,

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension nr. 1 FORÅR 2015 indhold Forrygende afkast i Kina Læs side 22 Tema: om engle og svin 3 Krtitik fra Verdensnaturfonden 5 7 anbefalinger 8 Det siger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere