Likviditetsstyring i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Likviditetsstyring i Danmark"

Transkript

1 Likviditetsstyring i Danmark Nationalbanken tildeler i kraft af sin rolle som "bankernes bank" likviditet 1 til penge- og realkreditinstitutterne. Som grundlag for at styre likviditeten udarbejder Nationalbanken en likviditetsprognose, der giver overblik over, hvilke faktorer der forventes at påvirke likviditeten på daglig basis. Nationalbankens likviditetsprognose er i praksis en prognose for statens betalinger, for hvilke der udarbejdes og offentliggøres hhv. en månedsfordeling, der fordeler de forventede årlige betalinger ud på måneder (fremover benævnt "månedsfordelingen") og en dagsfordeling. Likviditetsprognosen udarbejdes altid for ét finansår ad gangen. ANVENDELSE Likviditetsprognosen benyttes løbende i Nationalbankens overvågning af likviditeten i hos penge- og realkreditinstitutterne samt i planlægningen af markedsoperationer, dvs. køb og salg af indskudsbeviser. Alle planlagte markedsoperationer offentliggøres i dagsfordelingen. Nationalbanken benytter endvidere prognosen til at estimere indeståendet på statens konto i Nationalbanken. Statens konto må ikke overtrækkes, da det betragtes som monetær finansiering, der ikke er tilladt ifølge Maastricht-traktaten. Det er derfor væsentligt at kunne forudsige udviklingen og planlægge eventuelle tiltag, hvis kontoens indestående nærmer sig nul. Sekundært benyttes prognosen til at følge udviklingen i statens nettofinansieringsbehov, hvilket kan give en indikation af konjunkturudviklingen i Danmark. Der er dog en del usikkerhed forbundet med at identificere årsagen til observerede forbedringer/forværringer af statsfinanserne i forhold til prognosen. Derudover benyttes likviditetsprognosen af de pengepolitiske modparter i deres egen likviditetsstyring. Prognosen hjælper bankerne med at danne forventninger til likviditeten i den kommende periode, og kan derfor benyttes i de pengepolitiske modparters beslutning om, hvor meget de skal sætte ind på deres foliokonti, når Nationalbanken har åbent for markedsoperationer. Prognosen benyttes også af de pengepolitiske modparter i fastsættelsen af dag-til-dag renten på pengemarkedet. 1 Likviditet defineres i dette notat som de pengepolitiske modparters indestående på foliokonti i Nationalbanken. Folioindestående er likviditet i danske kroner, som kontohaverne på eget initiativ kan anvende til betalinger når som helst. Derudover defineres den strukturelle likviditet som den likviditet pengeinstitutsektoren ville have haft uden Nationalbankens tilførsel eller dræn af likviditet gennem markedsoperationer. Den strukturelle likviditet kan aflæses på penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken, dvs. indestående på folio plus indskudsbeviser minus udlån mod pant. 1

2 NATIONALBANKENS BALANCE OG DE LIKVIDITETSPÅVIRKENDE FAKTORER De faktorer, der påvirker udbud og efterspørgsel efter likviditet, kan beskrives med udgangspunkt i Nationalbankens balance vist i tabel 1. NATIONALBANKENS BALANCE ULTIMO NOVEMBER 2008 (MIA.KR.) Tabel 1 Anm.: L3 Andre likviditetspåvirkende faktorer (netto) indeholder bl.a. Nationalbankens egenkapital og den indenlandske fondsbeholdning. Kilde: Nationalbankens balance De likviditetspåvirkende faktorer er delt i hhv. pengepolitiske instrumenter og autonome faktorer. De pengepolitiske instrumenter er folioindestående, indskudsbeviser og udlån mod pant. Indskudsbeviser og udlån mod pant benyttes til at regulere mængden af likviditet, således at der altid er et positivt indestående på folio ved afslutningen på det pengepolitiske døgn, der samtidig ikke overstiger den gældende folioramme uanset størrelsen og fortegnet af den strukturelle likviditet. De autonome faktorer består af alle øvrige poster på Nationalbankens balance. Til de autonome faktorer regnes valutareserven 1, seddel- og møntomløbet 2, indestående på statens konto samt andre likviditetspåvirkende faktorer (netto). DET DAGLIGE LIKVIDITETSOVERBLIK Nationalbanken følger likviditeten dagligt. Udviklingen i likviditeten som følge af statens betalinger (med likviditetseffekt) følges og sammenlignes med prognosen herfor. Derudover følges også de øvrige autonome faktorer på kort sigt, jf. tabel 1. Valutahandel (intervention mv.) og statspapirtransaktioner kendes af Nationalbanken hhv. to og tre dage før de får likviditetseffekt, da valutahandel og obligationshandel sker med hhv. to og tre dages valør. Udviklingen i seddel- og møntomløb antages som udgangspunkt uændret, men den faktiske udvikling følges løbende. Tabel 2 viser et eksempel på likviditetspåvirkningen i et typisk pengepolitisk døgn. 3 Døgnet starter med 6,8 mia.kr. på folio. De autonome faktorer dræner likviditet for i 1 Når Nationalbanken køber kroner mod valuta reduceres valutareserven, og der drænes likviditet fra penge- og realkreditinstitutterne og omvendt når Nationalbanken sælger kroner mod valuta. Nationalbankens handel med valuta kan opdeles i hhv. intervention på kronevalutamarkedet i forbindelse med fastkurspolitikken og anden valutahandel. Intervention dækker over Nationalbankens køb og salg af kroner mod euro med det formål at stabilisere kronekursen. Anden valutahandel dækker primært Nationalbankens køb og salg af valuta på vegne af staten, eksempelvis EUkommissionsbetalinger. Ikke alle valutatransaktioner, der påvirker valutareserven, påvirker dog kronelikviditeten. Et eksempel er statens udenlandske låntagning i euro. Staten modtager euro, som Nationalbanken veksler til kroner, der indsættes på statens konto, mens euroene tilføjes valutareserven. Kronelikviditeten i pengeinstitutsektoren påvirkes på intet tidspunkt. 2 En stigning i omløbet af danske sedler og mønter reducerer likviditeten for penge- og realkreditinstitutterne, da pengeinstitutterne finansierer stigningen i seddel- og møntomløbet ved at trække på deres foliokonti i Nationalbanken. 3 Et pengepolitisk døgn løber fra kl. 16 til kl den følgende bankdag. 2

3 alt 12,0 mia.kr., hvoraf staten står for det største dræn. Uden markedsoperationer ville der derfor være et negativt folioindestående ved dagens slutning. Nationalbanken har derfor på forhånd annonceret tilbagekøb af indskudsbeviser, hvilket bidrager med likviditet til pengeinstitutsektoren for 11,0 mia.kr., så folioindestående ved dagens slutning i stedet ender på 5,8 mia.kr. LIKVIDITETEN I ET TYPISK PENGEPOLITISK DØGN Tabel 2 Mia.kr. Folioindestående ved dagens start... 6,8 De autonome faktorers likviditetsvirkning Staten ,2 Valuta... -0,3 Fonds ,1 Seddel og mønt... 0,0 Andet... -0,5 I alt ,0 De pengepolitiske faktorers likviditetsvirkning Indskudsbeviser... 11,0 Udlån mod pant... 0,0 I alt... 11,0 Likviditetsvirkning i alt... -1,0 Folioindestående ved dagens slutning. 5,8 Anm.: 1 Staten dækker over statens betalinger og statsgældstransaktioner. 2 Fonds dækker over køb og salg af obligationer fra Nationalbankens obligationsbeholdning. Kilde: Nationalbanken, Likviditetsudviklingen. Det er de autonome faktorer, som Nationalbanken er interesserede i at lave et skøn over i en likviditetsprognose. Da langt det meste af de daglige ændringer i folioindestående stammer fra ændringer i indeståendet på statens konto i Nationalbanken er Nationalbankens likviditetsprognose bygget op som en prognose over statens betalinger, mens de øvrige autonome faktorer ikke prognosticeres. Likviditetsprognosen beskrives i de følgende to afsnit. MÅNEDSFORDELINGEN Nationalbankens månedsfordeling er en prognose for statens betalinger på månedlig basis. Prognosen tager udgangspunkt i Finansministeriets skøn for statsfinanserne givet ved hhv. statens nettofinansieringsbehov og indenlandsk bruttofinansieringsbehov på årlig basis. 1. I Nationalbankens likviditetsprognose omsættes Finansministeriets årstal til månedstal og dagstal primært på baggrund af historiske vægte, som overføres på fremtiden. Normalt udarbejder Finansministeriet i alt fem skøn for statsfinanserne for hvert finansår. Det første skøn offentliggøres i Forslag til finanslov (FFL), der udgives i august året inden det pågældende finansår. Derefter følger Finansloven (FL), der offentliggøres i december, Budgetoversigt 1 (BO1), der offentliggøres i maj, Budgetoversigt 2 (BO2), der offentliggøres i august og Budgetoversigt 3 (BO3), der offentliggøres i december. 1 Statens nettofinansieringsbehov er summen af statens løbende indtægter og udgifter i forbindelse med statens drift. Et negativt nettofinansieringsbehov svarer til et overskud for staten. Bruttofinansieringsbehovet beregnes som nettofinansieringsbehovet plus de samlede afdrag på statens gæld, og bruttofinansieringsbehovet er dermed et udtryk for statens faktiske finansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov er givet ved statens indenlandske nettofinansieringsbehov plus de indenlandske afdrag. 3

4 På grundlag af Finansministeriets årlige skøn udarbejder Nationalbanken normalt fire månedsfordelinger for ét finansår, baseret på FFL, FL, BO1 og BO2. Nationalbanken udarbejder ingen månedsfordeling baseret på BO3, da der på offentliggørelsestidspunktet er under en måned tilbage af det indeværende finansår. 1 I likviditetsprognosen er der udvalgt en delmængde af paragrafferne/kontiene, som for det første er af en type, hvor betalingstidspunktet følger et forudsigeligt mønster og for det andet er af en væsentlig størrelse. De udvalgte poster fordeles ud på måneder på baggrund af tidligere års betalingsmønstre, oplysninger om ændrede betalingsterminer, der fx kan opstå som følge af nye love, samt ad hoc oplysninger om enkelte betalinger, der ikke følger et fast mønster. De største poster der indgår i likviditetsprognosen er på indtægtssiden forskellige skatter og afgifter, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Statens største udgifter er tilskud til kommuner samt udbetalinger af løn, pension, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, S.U. mv. De poster på finansloven, der ikke er specifikt udvalgt og fordelt i likviditetsprognosen, indgår i en residual, der opsamler alle de resterende poster og sørger for, at det samlede nettofinansieringsbehov i likviditetsprognosen stemmer overens med Finansministeriets skøn for nettofinansieringsbehovet. 2 Likviditetsprognosen for finansåret 2009 fordeler fx årlige indbetalinger for 675 mia.kr. og årlige udbetalinger for omkring 540 mia.kr. Det giver en residual-udbetaling på godt 75 mia.kr. beregnet som Nettofinansieringsbehovet plus indbetalinger minus udbetalinger, jf. nedenstående eksempel: RESIDUALBEREGNING Tabel 3 Mia.kr. Beløb Statens nettofinansieringsbehov (Forslag til finanslov 2009) - 55,6 + Indbetalinger til staten (udvalgt fra Forslag til finanslov 2009) + 674,3 - Udbetalinger fra staten (udvalgt fra Forslag til finanslov 2009) - 541,6 = Residual = 77,1 Anm.: Tekst Kilde: Nationalbankens månedsfordeling for 2009 baseret på Finansministeriets Forslag til finanslov for Nye indtægter og udgifter kan tilføjes i prognosen løbende, når det findes relevant, ligesom gamle poster kan slettes, hvis staten ikke mere budgetterer med væsentlige beløb på posterne i finansloven. Som eksempel på en post i månedsfordelingen skønner Finansministeriet i forbindelse med Budgetoversigt 3 (august 2008), at der vil blive indbetalt A-skat til staten for i alt 321,5 mia.kr. i Det samlede skøn fordeles på måneder på baggrund af den historiske fordeling af A-skattebetalinger som vist i tabel 4: MÅNEDSFORDELING AF A-SKAT Tabel 4 1 Sidst på året opstår derfor en kort periode, hvor Nationalbankens likviditetsprognose ikke er baseret på Finansministeriets seneste konjunkturskøn. Dette giver dog normalt ikke anledning til problemer i forbindelse med fastlæggelsen af de pengepolitiske operationer. 2 De resterende poster, der indgår i residualen kan være både indbetalinger og udbetalinger. Residualen beregnes netto, så indbetalinger og udbetalinger til en vis grad udligner hinanden. Der er dog klart flest ufordelte udgifter, så netto er residualen en udbetaling. 3 Finanslov for finansåret 2007, , se undertabel Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter og finansår. 4

5 Pct. / Mia.kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Procentfordeling... 9,0 7,9 7,7 8,2 8,5 8,5 8,1 7,8 10,1 7,9 8,1 8,1 Månedlig A-skat... 29,0 25,6 24,7 26,4 27,3 27,2 26,1 25,1 32,4 25,6 26,1 26,1 Kilde: Nationalbankens likviditetsprognose. Bemærk at selve skønnet for de statslige indtægter og udgifter udelukkende foretages af Finansministeriet på baggrund af deres skøn for konjunktursituationen i Danmark DAGSFORDELINGEN Dagsfordelingen er en prognose for statens betalinger fordelt på daglig basis. Med udgangspunkt i månedsfordelingen fordeles hver måneds betalinger ud på enkelte dage, så der opnås et skøn for statens indenlandske bruttofinansieringsbehov på daglig basis. Skønnet korrigeres for betalinger uden likviditetseffekt. Følgende elementer er centrale i udarbejdelsen af dagsfordelingen: 1. Alle betalinger i månedsfordelingen tildeles et fortegn set fra pengeinstitutsektorens side. Statens indtægter får negativt fortegn (= dræn af likviditet fra pengeinstitutsektoren) og statens udgifter får positivt fortegn (= tilførsel af likviditet til pengeinstitutsektoren). 2. Derefter finder selve fordelingen på dage sted på baggrund af oplysninger om de forskellige betalingers betalingsterminer (forfaldsdage) og gennemløbstid (antal dage fra en betaling er gennemført til pengene krediteres statens konto kaldet floatdage). Gennemløbstiden er vigtig, da en betaling først har likviditetseffekt den dag, statens konto påvirkes. Gennemløbstiden er normalt 0 dage for udbetalinger fra staten og 1 dag for indbetalinger til staten, dog er der afvigelser fra dette især for indbetalinger, der i nogle tilfælde har længere gennemløbstid. Nogle betalinger er lettere at forudsige end andre, idet betalingsdatoer og beløb er mere stabile end for andre betalinger. Statens udbetalinger sker ofte på en fast månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig betalingsdag, mens indbetalinger spredes ud over flere dage, da enkelte indbetalere betaler for tidligt eller for sent, eller indbetalinger der indbetales samme dag har forskellig gennemløbstid. 3. Afdrag på statsgælden kan placeres ud fra kendt viden om forfaldsdatoer. Optag af ny statsgæld fordeles derimod ofte jævnt ud over året, da der ikke gives oplysninger om, hvornår optagelsen faktisk vil finde sted. 4. Til slut sorteres betalinger uden likviditetseffekt fra. Statens betalinger har kun likviditetseffekt i Danmark, hvis de medfører en betaling i danske kroner mellem statens konto i Nationalbanken og pengeinstitutsektoren. Det vil sige, at betalinger direkte mellem Nationalbanken og staten, fx Nationalbankens årlige overførsel af overskud til staten, ikke har likviditetseffekt. Det samme gælder for betalinger mellem staten og udlandet, fx u-landsbistand og betalinger til og fra EU. Desuden korrigeres statens udbetalinger af lønninger, pensioner, efterløn, orlovsydelse, arbejdsløshedsdagpenge og refusion af sociale ydelser for tilbageholdt A-skat, da udbetalingerne af disse ydelser sker efter, at skatten er fratrukket. Den indregnede skat giver ikke anledning til nogen betalinger. 5

6 Den samlede daglige likviditetspåvirkning af statens indenlandske bruttofinansieringsbehov kan herefter opgøres og benyttes til at fastlægge, hvilke dage der er behov for at planlægge ekstraordinære markedsoperationer. En beskrivelse af den typiske udvikling i den daglige likviditet gives i boks 1. TYPISK LIKVIDITETSMÅNED Boks 1 De fleste af statens indbetalinger og udbetalinger følger et fast mønster, og likviditetseffekten for en typisk måned kan ses i figur 1. Måneden starter med, at der indbetales A-skat med likviditetseffekt første bankdag, så der drænes likviditet fra pengeinstitutsektoren. Anden bankdag kommer der likviditet ud i sektoren, da staten udbetaler tilskud til kommuner mv. Derefter følger en stille periode indtil midt på måneden, hvor der indbetales punktafgifter efterfulgt af moms, som begge dele dræner likviditet. Ultimo måneden kommer der igen likviditet ud i pengeinstitutsektoren, når staten udbetaler lønninger, pensioner, S.U. mv. Udover de nævnte betalinger er der også andre store betalinger, som påvirker likviditeten væsentligt, men som ikke finder sted hver måned. Det er eksempelvis selskabsskat, der kun betales i marts og november, og pensionsafkastskat der forfalder én gang om året 15. december. En anden større afvigelse fra den typiske likviditetsmåned er i juli, hvor der ikke indbetales moms til staten til gengæld betales moms to gange i løbet af august. TYPISK LIKVIDITETSMÅNED Figur 1 Mia.kr Tilskud til kommuner Punktafgifter Moms A-skat 5 Udbetaling af løn, pension, SU mv Akkumuleret nettofinansieringsbehov for en typisk måned Anm.: Et negativt nettofinansieringsbehov svarer til et likviditetsdræn i pengeinstitutsektoren, og et positivt nettofinansieringsbehov svarer til en forøgelse af likviditeten i pengeinstitutsektoren. Bemærk at figuren er baseret på kalenderdage. 2. bankdag svarer derfor fx til d. 4. i måneden. Kilde: Nationalbankens likviditetsprognose. Som eksempel på hvordan dagsfordelingen genereres ses igen på A-skatten, som blev månedsfordelt i tabel 4. Store virksomheders A-skat forfalder sidste bankdag i hver måned, mindre virksomheders A-skat forfalder d. 10. i hver måned og kommuners A-skat forfalder sidste og første bankdag hver måned. Den største del af indbetalingerne har likviditetseffekt en bankdag senere, dog er betalingerne spredt ud over flere dage. Det giver følgende dagsfordeling baseret på historiske vægte, jf. tabel 5: DAGSFORDELING AF A-SKAT, MARTS 2008 Tabel 5 Pct. / Mia.kr. Man. d.1. Tirs. d.2. Ons d.5. Tors. d.11. Fre. d.12. Ons. d.30. Procentfordeling

7 Forventet A-skat ,0-2,9-0, ,5-0, ,3 Kilde: Nationalbankens likviditetsprognose. FAKTISK UDVIKLING I STATSFINANSERNE Den faktiske udvikling i statsfinanserne i forhold til prognosen overvåges nøje med henblik på at forklare afvigelser og evt. forbedre likviditetsprognosen. Udviklingen følges både på daglig basis og akkumuleret over tid. Årsagerne til afvigelser mellem statens faktiske nettofinansieringsbehov og prognosen kan opdeles i niveauafvigelser og tidsforskydninger: 1. Niveau-afvigelse: Finansministeriets skøn for statsfinanserne kan vise sig ikke at holde stik, idet konjunkturerne udvikler sig anderledes end forventet. 2. Tidsforskydning: Der kan opstå tidsforskydninger i Nationalbankens prognose både på månedlig og daglig basis. Fordelingsnøglerne er primært baseret på historiske fordelinger, og historien gentager sig nu engang ikke altid. Derfor kan der fordeles for meget i nogle måneder og for lidt i andre, når Finansministeriets årlige skøn fordeles ud på måneder, hvilket giver afvigelser på månedlig basis. Ligeledes kan der komme uventede store betalinger på enkelte dage modsvaret af uventede små betalinger andre dage, hvilket giver betalingsforskydninger på daglig basis. Niveaumæssige forbedringer eller forværringer kan Nationalbanken ikke gøre noget ved, før Finansministeriet ændrer på skønnet for de offentlige finanser i en ny Budgetoversigt. Når der derimod konstateres gentagne tidsforskydninger i det faktiske betalingsmønster i forhold til likviditetsprognosen over en længere periode, korrigeres prognosen for at inkorporere det ændrede betalingsmønster. Der foregår løbende dialog om statens betalinger med en række ministerier, direktorater, SKAT og Økonomistyrelsen med henblik på at holde prognosen opdateret. Udover at følge udviklingen i de samlede statsfinanser, følges også de faktiske indbetalinger af større enkeltposter, fx A-skat, moms mv. med henblik på at identificere årsagen til afvigelser mellem prognosen og de faktiske statslige betalinger. Det er ofte lidt af et puslespil at stykke sammen, hvad de enkelte ind- og udbetalinger vedrører, og hvor store de er. Ind- og udbetalingerne til og fra staten foretages ad tre kanaler: 1. Statens Koncern Betalinger (SKB) 2. SKATs girokonti 3. Direkte overførsler til Nationalbanken De fleste statslige indtægter og udgifter betales gennem Økonomistyrelsens betalingsformidlingssystem Statens Koncern Betalinger (SKB), der håndterer statslige og en række selvejende institutioners ind- og udbetalinger. SKB er et system af omkring 7000 betalingskonti. De statslige og selvejende institutioner bør straks tømme modtagne betalinger over på konti i private banker, da likviditeten skal over på private bankkonti, før den indgår i penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken. Betalingerne foretages gennem Sumclearingen. Nationalbanken modtager hver nat en oversigt over bevægelserne på samtlige konti dagen før. 7

8 En mindre del af indbetalingerne betales udenom SKB på SKATs girokonti. Disse indbetalinger vedrører en delmængde af statens indtægter fra moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og B-skat. Nationalbanken modtager hver morgen besked om dagens betalinger via disse girokonti. Øvrige betalinger foretages som kontooverførsler direkte til statens konto i Nationalbanken. Det kan fx være en stor virksomheds betaling af kulbrinteskat eller Nationalbankens årlige overførsel af overskud til staten. Ved at følge transaktionerne på udvalgte SKB-konti, SKATs girokonti og eventuelle større direkte indbetalinger til statens konto forsøger Nationalbanken at identificere, hvad der er årsagen til eventuelle afvigelser mellem de faktiske ind- og udbetalinger og prognosen. En illustration af en indbetaling af skat vises i figur 2 (a,b og c). INDBETALINGER TIL STATENS KONTO (SKAT) Figur 2a INDBETALINGER TIL STATENS KONTO (SKAT) Figur 2b INDBETALINGER TIL STATENS KONTO (SKAT) Figur 2c Anm.: SKB: Statens Koncern Betalinger 8

9 Forskellige virksomheder indbetaler skat ad de tre ovenfor beskrevne kanaler. Oftest indbetaler virksomheden via sit pengeinstitut, som sørger for, at indbetalingen rammer den rigtige SKB-konto, jf. figur 2a. Det tager pengeinstituttet én bankdag at overføre skatten til SKB. 1 SKB-kontoen tømmes derefter over på statens konto i Nationalbanken Nogle indbetalinger foretages på indbetalingskort med såkaldt bagsideangivelse, dvs. der skal opgives en række oplysninger på bagsiden, som kræver en manuel behandling af indbetalingskortet, jf. figur 2b. Betalingerne sendes gennem SKATs girokonti inden de når statens konto. På grund af den manuelle behandling tager det normalt to floatdage inden betalingerne er gennemført og skatten indsættes på statens konto. Endelig overføres nogle få indbetalinger direkte fra virksomhed til statens konto i Nationalbanken, jf. figur 2c. Nationalbanken skal derfor undersøge hver enkelt betaling for at få information om betalingens formål. En udbetaling fra statens konto foretages gennem nogenlunde samme kanaler som en indbetaling. Figur 3 viser et eksempel med udbetaling af folkepension. Staten anviser udbetalingen på hertil beregnede konti i SKB. 2 Folkepension udbetales af kommunerne, men kommunernes udgifter hertil betales af staten. Gennem SKB fordeles statens udbetalinger af folkepension til kommunernes konti i OBS. 3 Fra kommunernes konti i OBS fordeles folkepension herefter til folkepensionisternes private konti. Der beregnes ingen floatdage i folkepensionistens pengeinstitut folkepensionen er straks til rådighed. UDBETALING FRA STATENS KONTO (FOLKEPENSION) Figur 3 Anm.: OBS; Offentligt Betalingssystem SKB: Statens Koncern Betalinger På månedlig basis modtager Nationalbanken endvidere opgørelser over faktiske betalinger for de fleste af de statslige indtægter og udgifter, som skønnes i prognosen, men med en forsinkelse på omkring en måned. Disse data er ofte periodiserede regnskabstal i modsætning til prognosen, der beskæftiger sig med cash-flow. Der kan således ikke forventes en nøjagtig sammenhæng mellem månedsfordelingen og de indsamlede regnskabstal. 1 Det er en floatdag, som bankerne tager sig betalt for at foretage overførslen. Bankerne tjener dermed renteindtægten af betalingen i én dag Indbetales skatten gennem små lokale pengeinstitutter eller posthuse/postbutikker uden elektronisk opkobling, vil det dog tage to floatdage inden betalingen når statens konto. 2 Udbetalinger kan også foretages direkte fra statens konto til modtagers konto, eller gennem SKB men udenom OBS. 3 Offentligt Betalingssystem, et betalingsformidlingssystem til afregning af faste beløb mellem staten og kommunerne og til udbetaling af en række sociale ydelser til borgerne 9

10 Blandt andet for at lette de administrative byrder i erhvervslivet vedtog Folketinget i 2006 en lov, som lægger op til at alle virksomheder fremover alene skal foretage indbetalinger af skatter og afgifter til ét kontonummer i SKAT. For Nationalbanken kan dette umiddelbart gøre det vanskeligere at identificere statslige indbetalinger. Projekt én skattekonto (EKKO) er p.t. under udvikling. OFFENTLIGGØRELSER Nationalbankens månedsfordeling og dagsfordeling offentliggøres på Nationalbankens website under "Markedsinfo" "Statens betalinger". Offentliggørelse af månedsfordelingen sker kort efter Finansministeriets offentliggørelser af FFL, FL, BO1 og BO2, og offentliggørelse af dagsfordelingen sker 2. sidste bankdag i hver måned kl. 9. På Nationalbankens website offentliggøres også en liste over de af finanslovens paragraffer, der indgår i likviditetsprognosen samt tilhørende betalingsterminer. Den løbende udvikling i likviditeten kan følges gennem den månedlige pressemeddelelse "Valuta og likviditet" og den daglige offentliggørelse af "Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken". Når Nationalbanken har åbent for markedsoperationer, offentliggøres det normalt kl. 10 samme dag. Udviklingen i statsfinanserne følges på månedsbasis ved at sammenligne prognosen for statens nettofinansieringsbehov i månedsfordelingen med det faktiske nettofinansieringsbehov i pressemeddelelsen "Valuta og likviditet" 2. hverdag (tabel 2). Hvis månedens faktiske nettofinansieringsbehov var større (eller mindre negativt, dvs. mindre overskud) end prognosticeret, har der været en forværring af statsfinanserne i forhold til prognosen og omvendt. Forbedringer/forværringer af statsfinanserne i forhold til prognosen kan følges over længere tid ved at akkumulere over flere måneder, indtil Finansministeriet offentliggør en ny budgetoversigt, hvori den opdaterede information om den økonomiske udvikling er indeholdt, og sammenligningsgrundlaget ændres. 10

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2012, del 1. Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2012, del 1. Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling 57 Negative renter Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbanken nedsatte i begyndelsen af juli 202 sine pengepolitiske renter til

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2003 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2003 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 2 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af Århus rådhustårn, der er valgt som motiv for den

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Vurdering af Kronos Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Marts 2012 2 Indhold 1. INDLEDNING...1 1.1 NATIONALBANKENS OVERVÅGNINGSROLLE... 1 1.2 AFGRÆNSNING... 2 1.3 STANDARDER

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2007 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2007 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2004 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2004 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Lavere omsætning på det danske pengemarked

Lavere omsætning på det danske pengemarked 75 Lavere omsætning på det danske pengemarked Palle Bach Mindested, Martin Wagner Toftdahl, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten i pengemarkedet

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2012

Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Vurdering af VPafviklingen

Vurdering af VPafviklingen 1 Vurdering af VPafviklingen Efter ESCB/CESR-anbefalingerne til værdipapirafviklingssystemer Marts 2012 2 Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 Anbefalinger til værdipapirafviklingssystemer... 1 1.2 Finanstilsynets

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2012 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler Resume Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler anbefalede i en rapport fra januar

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere