FUTOP i et strategisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUTOP i et strategisk perspektiv"

Transkript

1 FUTOP i et strategisk perspektiv NFT 4/1996 af informationschef, cand. polit., Peter Belling, Garantifonden for Danske Optioner og Futures Peter Belling Det danske marked for futures og optioner, FUTOPmarkedet, står over for store udfordringer de kommende år. Rundt om i Europa samles kræfterne nationalt ved sammenlægninger af børser og clearinghuse, og på den internationale front samles kræfterne i form af alliancer. Virkeliggørelsen af investeringsservicedirektivet og implementeringen af en fælles valuta for store dele af Europa kan indebære de største ændringer på det europæiske børsmarked, der hidtil er set. I Danmark er det første forberedende skridt til den nye verden taget ved sammenlægningen af Garantifonden for Danske Optioner og Futures med Københavns Fondsbørs A/S. Udgangspunktet Det danske værdipapirmarked etablerede sig allerede sidst i 80 erne som bannerfører på teknologifronten. Værdipapircentralen blev oprettet for, at obligationer og aktier kunne registreres og afvikles elektronisk. Københavns Fondsbørs overgik til elektronisk handel. Nationalbanken understøttede værdipapirmarkedet med elektronisk betalingsformidling. Sigtet med disse teknologiske tigerspring var at tilbyde værdipapirhandlere og deres kunder sikre og omkostningseffektive faciliteter til handel, registrering og afvikling. Det var derfor oplagt, at FUTOP-markedet teknologisk fulgte i samme fodspor. Garantifonden for Danske Optioner og Futures blev stiftet i sommeren 1987 som clearinghus for futures og optionshandelen. Københavns Fondsbørs blev med sine teknologisk avancerede elektroniske handelssystemer og med sit på daværende tidspunkt børsmonopol den officielle handelsplads. Danmarks Nationalbank blev FUTOP-markedets clearingbank for dels at udnytte den allerede eksisterende clearingfunktion pengeinstitutterne og børsmæglerselskaberne imellem, dels at overflødiggøre enhver diskussion af modpartsrisici på clearing- og sikkerhedsstillelseskonti. Såvel driften af Københavns Fondsbørs handelssystemer som Garantifondens clearingsystem varetages af Værdipapircentralen. Værdipapircentralen står endvidere for den danske finansielle motervej, VP-netværket, der muliggør en hurtig og effektiv kommunikation blandt såvel de centrale institutioner som værdipapirhandlerne. På tilsynssiden kom Garantifonden under det danske enhedstilsyn Finanstilsynets do- 305

2 mæne. Det danske enhedstilsyn misundes af mange udenlandske derivatmarkeder, hvor flere tilsyn ofte har indflydelse på forholdene, med deraf følgende muligheder for manglende koordination og effektivitet. Brugen af den megen elektronik og integration sigter på at effektivisere og billiggøre handels-, registrerings- og clearingvirksomheden for at sikre et konkurrencedygtigt værdipapir- og derivatmarked ikke kun i relation til de centrale institutioner, men især for de tilsluttede værdipapirhandlere og deres kunder. De fortsat stigende krav om billiggørelse og effektivisering centralt som decentralt foranlediget af en stadig mere skærpet international konkurrence medfører fortsatte overvejelser om mere effektive og automatiserede edb-løsninger. Investorernes tryghed i centrum Allerede i planlægningen af det danske FUTOP-markedet blev det fra ministeriets side lagt væk på, at investorernes FUTOPkontrakter blev omgærdet med en forbilledlig garantiordning. Det er nok næppe overdrevet at sige, at investorer på FUTOP-markedet har en af verdens bedste garantiordninger i ryggen, når deres handel er blevet registreret i Garantifonden. Efter at investor har indgået en handel med en af de tilsluttede værdipapirhandlere indrapporterer værdipapirhandleren kontrakten til Garantifonden inden for en rapporteringsfrist på 15 minutter. Garantifonden kontrollerer i Danmarks Nationalbank og evt. i værdipapirhandlerens sikkerhedsdepot, at værdipapirhandleren har stillet tilstrækkelig sikkerhed for det ændrede sikkerhedskrav på hans egenposition og på kundens position. Opfylder sikkerhedsstillelsen kravet, får investor Garantifonden som direkte modpart i kontrakten, og Garantifonden udsteder elektronisk et kontraktnummer som kvittering for registreringen. Investor kan derfor få minutter efter, at handelen er indgået, få oplyst handelens kontraktnummer og dermed være sikker på at have handlet et guldrandet papir. Eventuel sikkerhedsstillelse og betalinger i kontraktens løbetid varetages af investors værdipapirhandler (administrator) vis a vis Garantifonden. Skal investor stille sikkerhed for kontrakten, vil Garantifonden garantere sikkerhedsstillelsen svarende til det beregnede sikkerhedskrav. Garantifonden garanterer alene den kontante sikkerhedsstillelse, idet sikkerhedsstillelse i form af korrekt etablerede værdipapirdepoter vil være dækket som separatist i henhold til dansk lovgivning, hvorfor investor altid vil få sine værdipapirdepoter tilbage (mod betaling af skyldige beløb). Foruden denne omfattende garanti med hensyn til kontraktfuldførelse og sikkerhedsstillelse tilbyder Garantifonden investorerne serviceydelser af kontrolmæssig karakter. Garantifonden tilbyder investorer at sende kontraktbekræftelser direkte fra Garantifonden til investor. Kontraktbekræftelserne udfærdiges samme dag, som kontrakten registreres. Garantifonden tilbyder endvidere investorerne controller-breve, som indeholder en opgørelse af kundens aktuelle positioner og sendes periodisk foruden på tilfældigt udvalgte dage for at undgå forudsigelighed i den modtagende organisation direkte fra Garantifonden til en adressat, som kunden selv specificerer eksempelvis direktionen eller revisionen. Den konstante fokus på sikkerhedsaspektet ved futures- og optionshandel for såvel de tilsluttede værdipapirhandlere som deres kunder har indebåret, at FUTOP-markedet, som et af de få markeder, lever op til de væsentligste rekommendationer, som Futures Industri Association fremsatte i kølvandet på Baringskandalen. 306

3 Risici ved FUTOP-, OTC-derivatog værdipapirhandel For at sætte betydningen af sikkerheden ved handel med FUTOP-kontrakter i relief kan FUTOP-kontrakternes risici sammenlignes med OTC-derivatkontrakter 1) og almindelig handel med værdipapirer i Danmark. Kursrisici eksisterer for alle typer værdipapirer. Derivater kan anvendes som afdækningsinstrumenter, men kan også anvendes spekulativt. For derivater, der anvendes spekulativt, vil investors kursrisici målt pr. investeret krone kunne vælges at blive ganske betydelig, som følge af det ofte begrænsede kontante udlæg, som denne type instrumenter kræver. Samme effekt kan dog ofte opnås ved værdipapirkøb for lånte penge (gearing). Modpartsrisici optræder i forbindelse med afregning af såvel FUTOP- som OTC-derivat- og værdipapirhandler. Ved FUTOP-handler har kunden én central garantiinstitution (Garantifonden) som modpart, der garanterer kontraktens fuldførelse uafhængigt af den værdipapirhandler, som kunden har indgået kontrakten med. Garantifonden garanterer foruden kontraktfuldførelse kundernes sikkerhedsstillelse, jf. tidligere. Ved OTC-derivathandel har kunden den fulde modpartsrisiko på værdipapirhandleren i hele kontraktens løbetid. Dette gælder for såvel (gevinsten på) kontrakten som på sikkerhedsstillelsen. Ved værdipapirhandel bærer kunden modpartsrisikoen på værdipapirhandleren i afviklingsperioden (normalt 3 dage). Modpartsrisikoen for FUTOP-handler må derfor anses som begrænset i forhold til OTC- og selv værdipapirhandler. FUTOP-kontrakter er børsnoterede, hvorfor prisinformation og markedets gennemsigtighed (transparens) er på samme niveau som for 1) Ved handel med OTC-derivater forstås handel med afledte instrumenter, der ikke er børsnoterede eller garanterede af et clearinghus. øvrige børsnoterede instrumenter. Foruden Københavns Fondsbørs regulering af børsmarkedet, og dermed FUTOP-markedet, regulerer Garantifondens regelsæt indberetningen og afviklingen (afregningen) af FUTOPkontrakterne. På dette område er FUTOPmarkedet meget lig værdipapirmarkedet med børsnotering og afvikling via Værdipapircentralen, hvorimod OTC-derivatmarkedet ikke har samme gennemsigtighedsniveau eller er omfattet af en tilsvarende regulering. Handel med derivater har i forbindelse med Baring-sagen været kritiseret for, at uautoriseret handel kan være svær at spore, som følge af disse instrumenters ringe likviditetskrav. ( Kontrakter kan ligge gemt i skrivebordsskuffen ). Kort tid efter Baringskandalen blev det afsløret, at en større japansk banks New York afdeling led et tab af tilsvarende størrelse ved spekulation i AAAratede obligationer og slap afsted med at dække over tabet i længere tid. En bank, der var under tilsyn af såvel amerikanske som japanske myndigheder. Såvel derivat- som almindelig værdipapireller valutahandel kræver kontrol- og rapporteringsrutiner til sikring mod misbrug. For de fleste børsnoterede derivater vil der typisk være forbundet flere betalinger i kontrakternes løbetid og ikke kun én betaling, når kontrakten udløber, som det ofte er tilfældet med OTC-kontrakter. Kundens kontrolinstanser vil med andre ord modtage signaler i form af løbende betalinger, som, hvis de ikke kan forklares ud fra de registrerede beholdninger, bør give grund til mistanke. En af udløberne af Baring-sagen bliver nok, at børsmarkederne og deres clearinghuse de kommende år vil implementere flere kontrolfaciliteter, som stilles til rådighed for de tilsluttede værdipapirhandlere og deres kunder. På dette område er FUTOP-markedet allerede langt fremme med udsendelse af kontraktbekræftelser og controllerbreve direkte fra clearingcentralen til investor. 307

4 Det danske instrumentarium FUTOP-markedet har i international sammenhæng et omfattende udbud af nationale instrumenter: futures og optioner på lange statslån futures på mellemlange statslån futures på lange realkreditobligationer futures på 3 måneders CIBOR futures og optioner på aktieindekset KFX optioner på 9 danske aktier futures på 3 danske aktier. FUTOP-omsætningen fordelt på kontrakttype og underliggende aktiv er vist i figur 1. Figur 1. Kontrakttype Underliggende arkiv Call 10% Statslån 36% Put 8% Enkelt aktier 7% CIBOR 1% Realkredit 8% Futures 82% KFX 47% Note: Omsætningen er opgjort i antal kontrakter for perioden januar september Markedet domineres omsætningsmæssigt af futures af de klassiske -instrumenter, futures og optioner på aktieindeks og lange statslån. 82% af handelen er futuresbaseret og 83% sker i futures og optioner på statslån eller KFX. Indtil juni 1996 blev samtlige kontrakter kontantafregnede. Kontantafregningen indebærer, at investor ikke vil være forpligtet til at købe eller sælge de underliggende aktiver, når kontrakterne udløber. Investor vil alene skulle afregne eventuel gevinst eller tab (differenceafregning) på udløb. I juni 1996 indførte Garantifonden levering ved udløb af de underliggende aktiver for futures og optioner på danske statslån. Produktændringen skete efter markedsønske fra især udenlandske investorer, som ønskede leveringsmulighed i lighed med kontrakter de fleste andre steder i verden. Tilpasning til international standard har været et gennemgående tema ved nyudvikling og tilpasninger af instrumentariet gennem tiden. Eksempelvis er udløbsdagene for statslånsinstrumenterne og aktieinstrumenterne tilpasset tilsvarende udenlandske kontrakter for her igennem at give mulighed for spændforretninger med minimal risiko for, at spændet vil udvikle sig uforudset som følge af forskellig løbetid for de to kontrakter (basismismatch). Investorerne indgår FUTOP-kontrakter under Garantifondens regelsæt. Dette indebærer blandt andet, at sikkerhedskravet for kontrakterne beregnes på et præcist og likviditetsbesparende risikobaseret marginsystem. Kundernes frie valg til at handle og finde de bedste priser i markedet understøttes af en fuldt ud automatiseret give-up facilitet i Garantifondens clearingsystem. Dette indebærer, at kunden kan aftale med den værdipapirhandler, som administrerer hans konti (administrator), at han kan handle med alle tilsluttede værdipapirhandlere, men alene lade afviklingen foregå hos administrator. Herved sikres ikke blot, at kunden opnår de bedste priser og den enkleste og mest likviditetsbesparende afvikling af kontrakterne, men også maksimal marginmæssig modregning mellem kontrakterne. 308

5 Strategiske initiativer Garantifonden for Danske Optioner og Futures sammenlægges med Københavns Fondsbørs A/S. Sammenlægningen vil finde sted i løbet af 1. kvartal 1997 med virkning fra 1. januar Formålet med sammenlægningen er at skabe en fælles strategisk platform for de kommende års virke i det nye europæiske værdipapirmarked, som vil blive et resultat af investeringsservicedirektivets virkeliggørelse. På det korte sigt vil sammenlægningen indebære mulighed for at opnå synergi- og stordriftsfordele i udførelsen af de to organisationers opgaver på det danske værdipapirmarked. Markedsføringen og produktudviklingen i FUTOP-markedet, som tidligere blev varetaget af Garantifonden, vil naturligt blive en del af den samlede markedsføring og udvikling af børsmarkedet, og investorer og værdipapirhandlere vil fremover kun skulle henvende sig et sted for at få information om FUTOP-markedet, nemlig på den officielle handelsplads, København Fondsbørs. På det længere sigt kan sammenlægningen vise sig at være afgørende for FUTOP-markedets fremtid. Internationale tendenser I de senere år er der i flere lande sket sammenlægninger af børser og/eller clearinghuse. Den mest omfattende sammenlægning er sket i Tyskland, hvor de regionale børser, den tyske derivatbørs Deutsche Termins Börse (DTB) foruden værdipapircentralen (Deutsche Kassen Verein) blev sammenlagt til Deutsche Börse. I Schweiz blev de regionale børser og derivatbørsen SOFFEX sammenlagt, og i Holland foregår forhandlinger om en sammenlægning af derivatbørsen EOE med tilhørende clearinghus med Amsterdambørsen. I England koncentreres derivathandelen fortsat på derivatbørsen LIFFE, hvor optionsmarkedet fra London Stock Exchange for nogle år siden blev overført, og i dag er en sammenlægning af råvarederivatbørsen LME og LIFFE ved at finde sted. Sigtet med disse sammenlægninger er at realisere så mange synergi- og stordriftsfordele som muligt samt at skabe store konkurrenceog forhandlingsstærke enheder til den fortsatte intensiverede konkurrencesituation. En konkurrencesituation, som er blevet kraftigt accelereret af udsigterne til en fælles valuta i store dele af EU, med de deraf alvorlige konsekvenser for prisdannelsen på de nationale rentemarkeder. Værdipapir- og derivatindustrien har i høj grad mulighed at udnytte stordriftsfordele via edb-teknologien. Udviklingen af nye handelssystemer med tilhørende hjælpe- og suppleringssystemer kræver store investeringer. Mange hundrede millioner kroner er ikke unormalt for blot et nyt eller ajourført handelssystem. Omkostninger ved børs- og clearingvirksomhed er fortrinsvis faste omkostninger til edbinstallationer. En fordobling af omsætningen vil kun indebære få meromkostninger, hvorfor der er et kraftige incitamenter til sammenlægninger for at kunne udnytte stordriftsfordele. For de værdipapirhandlere, som handler på børserne, vil der tilsvarende være stordriftsfordele ved at få reduceret antallet af forskellige edb-installationer, som er nødvendige for at kunne handle på de enkelte markeder, antallet af aftaler, og antallet af forskellige sikkerhedsstillelser i diverse clearinghuse m.v. Sammenlægninger og rationaliseringer har en god chance for at blive gennemført på et nationalt plan. Dette skyldes formentlig, at den stadig stigende koncentrationstendens i banksektoren, som har en meget høj grad af indflydelse på eller ejerskab af de nationale børser, muliggør en realisering af fordelene. Omend der kan argumenteres for, at de 309

6 samme fordele vil være gældende ved sammenlægninger på et internationalt plan, er disse af gode grunde noget vanskelige at opnå. Dette skyldes formentlig, at internationaliseringen og koncentrationstendensen i banksektoren på det regionale plan nok er stigende, men fortsat begrænset. Derudover vil der være nationale og politiske forhindringer, som vil skulle overvindes, før sammenlægninger på tværs af landene vil kunne finde sted. Der vil derfor en tid endnu være hård international konkurrence mellem børserne selv i regionale områder. I en skærpet international konkurrencesituation accelereret af udsigter til en fælles mønt i visse EU-lande har der været mange tiltag til strategiske alliancer og samarbejder blandt derivatbørserne. De mest markante tiltag til en alliance i Europa har været tiltagene fra DTB (Tyskland) og MATIF (Frankrig). En alliance, som utvetydigt er kommet i stand for at dæmme op for LIFFE s (England) dominerende rolle på den europæiske derivatfront. Alliancen går ud på, at udveksle handelsadgange via skærme hos hinandens medlemmer. Samarbejdet er p.t. brudt sammen, men kan nok på sigt forventes genoptaget. Tidligere har DTB forsøgt sig med en lignende alliance med derivatbørsen SOFFEX (Schweiz), men schweizerne havde vanskeligt ved at se fordelene ved at lade tyske værdipapirhandlere, som jo hidtil havde været gode kunder hos de schweiziske banker, få adgang til det centrale børsmarked og handle på lige vilkår med de schweiziske banker. Initiativerne fortsætter dog og er intensiverede. På globalt plan har antallet af underskrevne letters of intents blot det seneste halve år været betragteligt, men men hidtil er det ofte blevet ved intentionerne. På nordisk plan ser det dog ud til, at samarbejdet mellem på den ene side Oslo Børs og det norske clearinghus NOS og på den anden side den svenske børs og clearinghus OM og den engelske OM-ejede og -linkede OMLX-børs er ganske langt fremme, og et (derivat)børssåvel som clearinglink forventes at blive introduceret i begyndelsen af For de mindre landes børser og deres medlemmer vil et samarbejde i form af udvikling af handels- og evt. clearingsystemer være en mulig overlevelsesstrategi i en finansverden under stigende konkurrence og med udprægede stordriftsfordele. Men også et samarbejde i form af fælles ordrebøger, hvorved handlerkredsen for den enkelte børs kan øges uden, at den direkte får tilført nye medlemmer vil være en mulighed. Med fælles ordrebøger følger også behovet for et clearinglink mellem clearinghusene i de enkelte lande. Udfordringen Det danske FUTOP-marked står derfor over for store udfordringer i årene som kommer. Det institutionelle set-up såvel som de teknologisk løsninger indebærer visse frihedsgrader med hensyn til valg af retninger for den videre udvikling af markedet. Allerede nu forestår at få tiltrukket nye medlemmer til såvel børsen som clearingcentralen, eksempelvis i form af fjernmedlemskaber (remote members). Overvejelser om et internationalt samarbejde kan være fælles udvikling af nye og mere effektive børshandelssystemer og/eller det kan ske i form af etableringen af handelsog clearinglinks. Sammenlægningen af Garantifonden med Københavns Fondsbørs giver en styrket position ved forhandling om en samarbejdsmodel med andre børser og clearinghuse. En model som naturligt kan ses i en sammenhæng til et tilsvarende samarbejde på aktieog obligationsområdet. Det næste skridt bliver at finde en egnet samarbejdsmodel og ikke mindst de rette samarbejdspartnere. 310

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 2 Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 BØRSUDVALGET Indholdsfortegnelse Side Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014

TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014 TALE NATIONALBANKDIREKTØR HUGO FREY JENSENS TALE VED FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 8. SEPTEMBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for invitationen til at tale her i dag Overskriften for dagens konference

Læs mere

Vurdering af VPafviklingen

Vurdering af VPafviklingen 1 Vurdering af VPafviklingen Efter ESCB/CESR-anbefalingerne til værdipapirafviklingssystemer Marts 2012 2 Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 Anbefalinger til værdipapirafviklingssystemer... 1 1.2 Finanstilsynets

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Nye skridt på det danske obligationsmarked

Nye skridt på det danske obligationsmarked Nye skridt på det danske obligationsmarked Børsmæglerforeningen INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING OG KONKLUSIONER 1.1 Rapportens formål... 5 1.2 Erhvervsobligationer i euro-området... 5

Læs mere

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH VHNWRUÃHIWHUÃnUÃ 'HQ ILQDQVLHOOH VHNWRU HIWHUnU 6HSWHPEHUÃ 6HSWHPEHUÃÃ%HW QNQLQJÃ ISBN: Trykt udgave 87-7862-060-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-072-4 Omslag:

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Betalingskortloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2000 2 Forord Konkurrencestyrelsen offentliggør hermed en redegørelse om konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet. Redegørelsen er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 6 03-07-2012 12:31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3:1120-0204-8/ld/fødevarer

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere