FUTOP i et strategisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUTOP i et strategisk perspektiv"

Transkript

1 FUTOP i et strategisk perspektiv NFT 4/1996 af informationschef, cand. polit., Peter Belling, Garantifonden for Danske Optioner og Futures Peter Belling Det danske marked for futures og optioner, FUTOPmarkedet, står over for store udfordringer de kommende år. Rundt om i Europa samles kræfterne nationalt ved sammenlægninger af børser og clearinghuse, og på den internationale front samles kræfterne i form af alliancer. Virkeliggørelsen af investeringsservicedirektivet og implementeringen af en fælles valuta for store dele af Europa kan indebære de største ændringer på det europæiske børsmarked, der hidtil er set. I Danmark er det første forberedende skridt til den nye verden taget ved sammenlægningen af Garantifonden for Danske Optioner og Futures med Københavns Fondsbørs A/S. Udgangspunktet Det danske værdipapirmarked etablerede sig allerede sidst i 80 erne som bannerfører på teknologifronten. Værdipapircentralen blev oprettet for, at obligationer og aktier kunne registreres og afvikles elektronisk. Københavns Fondsbørs overgik til elektronisk handel. Nationalbanken understøttede værdipapirmarkedet med elektronisk betalingsformidling. Sigtet med disse teknologiske tigerspring var at tilbyde værdipapirhandlere og deres kunder sikre og omkostningseffektive faciliteter til handel, registrering og afvikling. Det var derfor oplagt, at FUTOP-markedet teknologisk fulgte i samme fodspor. Garantifonden for Danske Optioner og Futures blev stiftet i sommeren 1987 som clearinghus for futures og optionshandelen. Københavns Fondsbørs blev med sine teknologisk avancerede elektroniske handelssystemer og med sit på daværende tidspunkt børsmonopol den officielle handelsplads. Danmarks Nationalbank blev FUTOP-markedets clearingbank for dels at udnytte den allerede eksisterende clearingfunktion pengeinstitutterne og børsmæglerselskaberne imellem, dels at overflødiggøre enhver diskussion af modpartsrisici på clearing- og sikkerhedsstillelseskonti. Såvel driften af Københavns Fondsbørs handelssystemer som Garantifondens clearingsystem varetages af Værdipapircentralen. Værdipapircentralen står endvidere for den danske finansielle motervej, VP-netværket, der muliggør en hurtig og effektiv kommunikation blandt såvel de centrale institutioner som værdipapirhandlerne. På tilsynssiden kom Garantifonden under det danske enhedstilsyn Finanstilsynets do- 305

2 mæne. Det danske enhedstilsyn misundes af mange udenlandske derivatmarkeder, hvor flere tilsyn ofte har indflydelse på forholdene, med deraf følgende muligheder for manglende koordination og effektivitet. Brugen af den megen elektronik og integration sigter på at effektivisere og billiggøre handels-, registrerings- og clearingvirksomheden for at sikre et konkurrencedygtigt værdipapir- og derivatmarked ikke kun i relation til de centrale institutioner, men især for de tilsluttede værdipapirhandlere og deres kunder. De fortsat stigende krav om billiggørelse og effektivisering centralt som decentralt foranlediget af en stadig mere skærpet international konkurrence medfører fortsatte overvejelser om mere effektive og automatiserede edb-løsninger. Investorernes tryghed i centrum Allerede i planlægningen af det danske FUTOP-markedet blev det fra ministeriets side lagt væk på, at investorernes FUTOPkontrakter blev omgærdet med en forbilledlig garantiordning. Det er nok næppe overdrevet at sige, at investorer på FUTOP-markedet har en af verdens bedste garantiordninger i ryggen, når deres handel er blevet registreret i Garantifonden. Efter at investor har indgået en handel med en af de tilsluttede værdipapirhandlere indrapporterer værdipapirhandleren kontrakten til Garantifonden inden for en rapporteringsfrist på 15 minutter. Garantifonden kontrollerer i Danmarks Nationalbank og evt. i værdipapirhandlerens sikkerhedsdepot, at værdipapirhandleren har stillet tilstrækkelig sikkerhed for det ændrede sikkerhedskrav på hans egenposition og på kundens position. Opfylder sikkerhedsstillelsen kravet, får investor Garantifonden som direkte modpart i kontrakten, og Garantifonden udsteder elektronisk et kontraktnummer som kvittering for registreringen. Investor kan derfor få minutter efter, at handelen er indgået, få oplyst handelens kontraktnummer og dermed være sikker på at have handlet et guldrandet papir. Eventuel sikkerhedsstillelse og betalinger i kontraktens løbetid varetages af investors værdipapirhandler (administrator) vis a vis Garantifonden. Skal investor stille sikkerhed for kontrakten, vil Garantifonden garantere sikkerhedsstillelsen svarende til det beregnede sikkerhedskrav. Garantifonden garanterer alene den kontante sikkerhedsstillelse, idet sikkerhedsstillelse i form af korrekt etablerede værdipapirdepoter vil være dækket som separatist i henhold til dansk lovgivning, hvorfor investor altid vil få sine værdipapirdepoter tilbage (mod betaling af skyldige beløb). Foruden denne omfattende garanti med hensyn til kontraktfuldførelse og sikkerhedsstillelse tilbyder Garantifonden investorerne serviceydelser af kontrolmæssig karakter. Garantifonden tilbyder investorer at sende kontraktbekræftelser direkte fra Garantifonden til investor. Kontraktbekræftelserne udfærdiges samme dag, som kontrakten registreres. Garantifonden tilbyder endvidere investorerne controller-breve, som indeholder en opgørelse af kundens aktuelle positioner og sendes periodisk foruden på tilfældigt udvalgte dage for at undgå forudsigelighed i den modtagende organisation direkte fra Garantifonden til en adressat, som kunden selv specificerer eksempelvis direktionen eller revisionen. Den konstante fokus på sikkerhedsaspektet ved futures- og optionshandel for såvel de tilsluttede værdipapirhandlere som deres kunder har indebåret, at FUTOP-markedet, som et af de få markeder, lever op til de væsentligste rekommendationer, som Futures Industri Association fremsatte i kølvandet på Baringskandalen. 306

3 Risici ved FUTOP-, OTC-derivatog værdipapirhandel For at sætte betydningen af sikkerheden ved handel med FUTOP-kontrakter i relief kan FUTOP-kontrakternes risici sammenlignes med OTC-derivatkontrakter 1) og almindelig handel med værdipapirer i Danmark. Kursrisici eksisterer for alle typer værdipapirer. Derivater kan anvendes som afdækningsinstrumenter, men kan også anvendes spekulativt. For derivater, der anvendes spekulativt, vil investors kursrisici målt pr. investeret krone kunne vælges at blive ganske betydelig, som følge af det ofte begrænsede kontante udlæg, som denne type instrumenter kræver. Samme effekt kan dog ofte opnås ved værdipapirkøb for lånte penge (gearing). Modpartsrisici optræder i forbindelse med afregning af såvel FUTOP- som OTC-derivat- og værdipapirhandler. Ved FUTOP-handler har kunden én central garantiinstitution (Garantifonden) som modpart, der garanterer kontraktens fuldførelse uafhængigt af den værdipapirhandler, som kunden har indgået kontrakten med. Garantifonden garanterer foruden kontraktfuldførelse kundernes sikkerhedsstillelse, jf. tidligere. Ved OTC-derivathandel har kunden den fulde modpartsrisiko på værdipapirhandleren i hele kontraktens løbetid. Dette gælder for såvel (gevinsten på) kontrakten som på sikkerhedsstillelsen. Ved værdipapirhandel bærer kunden modpartsrisikoen på værdipapirhandleren i afviklingsperioden (normalt 3 dage). Modpartsrisikoen for FUTOP-handler må derfor anses som begrænset i forhold til OTC- og selv værdipapirhandler. FUTOP-kontrakter er børsnoterede, hvorfor prisinformation og markedets gennemsigtighed (transparens) er på samme niveau som for 1) Ved handel med OTC-derivater forstås handel med afledte instrumenter, der ikke er børsnoterede eller garanterede af et clearinghus. øvrige børsnoterede instrumenter. Foruden Københavns Fondsbørs regulering af børsmarkedet, og dermed FUTOP-markedet, regulerer Garantifondens regelsæt indberetningen og afviklingen (afregningen) af FUTOPkontrakterne. På dette område er FUTOPmarkedet meget lig værdipapirmarkedet med børsnotering og afvikling via Værdipapircentralen, hvorimod OTC-derivatmarkedet ikke har samme gennemsigtighedsniveau eller er omfattet af en tilsvarende regulering. Handel med derivater har i forbindelse med Baring-sagen været kritiseret for, at uautoriseret handel kan være svær at spore, som følge af disse instrumenters ringe likviditetskrav. ( Kontrakter kan ligge gemt i skrivebordsskuffen ). Kort tid efter Baringskandalen blev det afsløret, at en større japansk banks New York afdeling led et tab af tilsvarende størrelse ved spekulation i AAAratede obligationer og slap afsted med at dække over tabet i længere tid. En bank, der var under tilsyn af såvel amerikanske som japanske myndigheder. Såvel derivat- som almindelig værdipapireller valutahandel kræver kontrol- og rapporteringsrutiner til sikring mod misbrug. For de fleste børsnoterede derivater vil der typisk være forbundet flere betalinger i kontrakternes løbetid og ikke kun én betaling, når kontrakten udløber, som det ofte er tilfældet med OTC-kontrakter. Kundens kontrolinstanser vil med andre ord modtage signaler i form af løbende betalinger, som, hvis de ikke kan forklares ud fra de registrerede beholdninger, bør give grund til mistanke. En af udløberne af Baring-sagen bliver nok, at børsmarkederne og deres clearinghuse de kommende år vil implementere flere kontrolfaciliteter, som stilles til rådighed for de tilsluttede værdipapirhandlere og deres kunder. På dette område er FUTOP-markedet allerede langt fremme med udsendelse af kontraktbekræftelser og controllerbreve direkte fra clearingcentralen til investor. 307

4 Det danske instrumentarium FUTOP-markedet har i international sammenhæng et omfattende udbud af nationale instrumenter: futures og optioner på lange statslån futures på mellemlange statslån futures på lange realkreditobligationer futures på 3 måneders CIBOR futures og optioner på aktieindekset KFX optioner på 9 danske aktier futures på 3 danske aktier. FUTOP-omsætningen fordelt på kontrakttype og underliggende aktiv er vist i figur 1. Figur 1. Kontrakttype Underliggende arkiv Call 10% Statslån 36% Put 8% Enkelt aktier 7% CIBOR 1% Realkredit 8% Futures 82% KFX 47% Note: Omsætningen er opgjort i antal kontrakter for perioden januar september Markedet domineres omsætningsmæssigt af futures af de klassiske -instrumenter, futures og optioner på aktieindeks og lange statslån. 82% af handelen er futuresbaseret og 83% sker i futures og optioner på statslån eller KFX. Indtil juni 1996 blev samtlige kontrakter kontantafregnede. Kontantafregningen indebærer, at investor ikke vil være forpligtet til at købe eller sælge de underliggende aktiver, når kontrakterne udløber. Investor vil alene skulle afregne eventuel gevinst eller tab (differenceafregning) på udløb. I juni 1996 indførte Garantifonden levering ved udløb af de underliggende aktiver for futures og optioner på danske statslån. Produktændringen skete efter markedsønske fra især udenlandske investorer, som ønskede leveringsmulighed i lighed med kontrakter de fleste andre steder i verden. Tilpasning til international standard har været et gennemgående tema ved nyudvikling og tilpasninger af instrumentariet gennem tiden. Eksempelvis er udløbsdagene for statslånsinstrumenterne og aktieinstrumenterne tilpasset tilsvarende udenlandske kontrakter for her igennem at give mulighed for spændforretninger med minimal risiko for, at spændet vil udvikle sig uforudset som følge af forskellig løbetid for de to kontrakter (basismismatch). Investorerne indgår FUTOP-kontrakter under Garantifondens regelsæt. Dette indebærer blandt andet, at sikkerhedskravet for kontrakterne beregnes på et præcist og likviditetsbesparende risikobaseret marginsystem. Kundernes frie valg til at handle og finde de bedste priser i markedet understøttes af en fuldt ud automatiseret give-up facilitet i Garantifondens clearingsystem. Dette indebærer, at kunden kan aftale med den værdipapirhandler, som administrerer hans konti (administrator), at han kan handle med alle tilsluttede værdipapirhandlere, men alene lade afviklingen foregå hos administrator. Herved sikres ikke blot, at kunden opnår de bedste priser og den enkleste og mest likviditetsbesparende afvikling af kontrakterne, men også maksimal marginmæssig modregning mellem kontrakterne. 308

5 Strategiske initiativer Garantifonden for Danske Optioner og Futures sammenlægges med Københavns Fondsbørs A/S. Sammenlægningen vil finde sted i løbet af 1. kvartal 1997 med virkning fra 1. januar Formålet med sammenlægningen er at skabe en fælles strategisk platform for de kommende års virke i det nye europæiske værdipapirmarked, som vil blive et resultat af investeringsservicedirektivets virkeliggørelse. På det korte sigt vil sammenlægningen indebære mulighed for at opnå synergi- og stordriftsfordele i udførelsen af de to organisationers opgaver på det danske værdipapirmarked. Markedsføringen og produktudviklingen i FUTOP-markedet, som tidligere blev varetaget af Garantifonden, vil naturligt blive en del af den samlede markedsføring og udvikling af børsmarkedet, og investorer og værdipapirhandlere vil fremover kun skulle henvende sig et sted for at få information om FUTOP-markedet, nemlig på den officielle handelsplads, København Fondsbørs. På det længere sigt kan sammenlægningen vise sig at være afgørende for FUTOP-markedets fremtid. Internationale tendenser I de senere år er der i flere lande sket sammenlægninger af børser og/eller clearinghuse. Den mest omfattende sammenlægning er sket i Tyskland, hvor de regionale børser, den tyske derivatbørs Deutsche Termins Börse (DTB) foruden værdipapircentralen (Deutsche Kassen Verein) blev sammenlagt til Deutsche Börse. I Schweiz blev de regionale børser og derivatbørsen SOFFEX sammenlagt, og i Holland foregår forhandlinger om en sammenlægning af derivatbørsen EOE med tilhørende clearinghus med Amsterdambørsen. I England koncentreres derivathandelen fortsat på derivatbørsen LIFFE, hvor optionsmarkedet fra London Stock Exchange for nogle år siden blev overført, og i dag er en sammenlægning af råvarederivatbørsen LME og LIFFE ved at finde sted. Sigtet med disse sammenlægninger er at realisere så mange synergi- og stordriftsfordele som muligt samt at skabe store konkurrenceog forhandlingsstærke enheder til den fortsatte intensiverede konkurrencesituation. En konkurrencesituation, som er blevet kraftigt accelereret af udsigterne til en fælles valuta i store dele af EU, med de deraf alvorlige konsekvenser for prisdannelsen på de nationale rentemarkeder. Værdipapir- og derivatindustrien har i høj grad mulighed at udnytte stordriftsfordele via edb-teknologien. Udviklingen af nye handelssystemer med tilhørende hjælpe- og suppleringssystemer kræver store investeringer. Mange hundrede millioner kroner er ikke unormalt for blot et nyt eller ajourført handelssystem. Omkostninger ved børs- og clearingvirksomhed er fortrinsvis faste omkostninger til edbinstallationer. En fordobling af omsætningen vil kun indebære få meromkostninger, hvorfor der er et kraftige incitamenter til sammenlægninger for at kunne udnytte stordriftsfordele. For de værdipapirhandlere, som handler på børserne, vil der tilsvarende være stordriftsfordele ved at få reduceret antallet af forskellige edb-installationer, som er nødvendige for at kunne handle på de enkelte markeder, antallet af aftaler, og antallet af forskellige sikkerhedsstillelser i diverse clearinghuse m.v. Sammenlægninger og rationaliseringer har en god chance for at blive gennemført på et nationalt plan. Dette skyldes formentlig, at den stadig stigende koncentrationstendens i banksektoren, som har en meget høj grad af indflydelse på eller ejerskab af de nationale børser, muliggør en realisering af fordelene. Omend der kan argumenteres for, at de 309

6 samme fordele vil være gældende ved sammenlægninger på et internationalt plan, er disse af gode grunde noget vanskelige at opnå. Dette skyldes formentlig, at internationaliseringen og koncentrationstendensen i banksektoren på det regionale plan nok er stigende, men fortsat begrænset. Derudover vil der være nationale og politiske forhindringer, som vil skulle overvindes, før sammenlægninger på tværs af landene vil kunne finde sted. Der vil derfor en tid endnu være hård international konkurrence mellem børserne selv i regionale områder. I en skærpet international konkurrencesituation accelereret af udsigter til en fælles mønt i visse EU-lande har der været mange tiltag til strategiske alliancer og samarbejder blandt derivatbørserne. De mest markante tiltag til en alliance i Europa har været tiltagene fra DTB (Tyskland) og MATIF (Frankrig). En alliance, som utvetydigt er kommet i stand for at dæmme op for LIFFE s (England) dominerende rolle på den europæiske derivatfront. Alliancen går ud på, at udveksle handelsadgange via skærme hos hinandens medlemmer. Samarbejdet er p.t. brudt sammen, men kan nok på sigt forventes genoptaget. Tidligere har DTB forsøgt sig med en lignende alliance med derivatbørsen SOFFEX (Schweiz), men schweizerne havde vanskeligt ved at se fordelene ved at lade tyske værdipapirhandlere, som jo hidtil havde været gode kunder hos de schweiziske banker, få adgang til det centrale børsmarked og handle på lige vilkår med de schweiziske banker. Initiativerne fortsætter dog og er intensiverede. På globalt plan har antallet af underskrevne letters of intents blot det seneste halve år været betragteligt, men men hidtil er det ofte blevet ved intentionerne. På nordisk plan ser det dog ud til, at samarbejdet mellem på den ene side Oslo Børs og det norske clearinghus NOS og på den anden side den svenske børs og clearinghus OM og den engelske OM-ejede og -linkede OMLX-børs er ganske langt fremme, og et (derivat)børssåvel som clearinglink forventes at blive introduceret i begyndelsen af For de mindre landes børser og deres medlemmer vil et samarbejde i form af udvikling af handels- og evt. clearingsystemer være en mulig overlevelsesstrategi i en finansverden under stigende konkurrence og med udprægede stordriftsfordele. Men også et samarbejde i form af fælles ordrebøger, hvorved handlerkredsen for den enkelte børs kan øges uden, at den direkte får tilført nye medlemmer vil være en mulighed. Med fælles ordrebøger følger også behovet for et clearinglink mellem clearinghusene i de enkelte lande. Udfordringen Det danske FUTOP-marked står derfor over for store udfordringer i årene som kommer. Det institutionelle set-up såvel som de teknologisk løsninger indebærer visse frihedsgrader med hensyn til valg af retninger for den videre udvikling af markedet. Allerede nu forestår at få tiltrukket nye medlemmer til såvel børsen som clearingcentralen, eksempelvis i form af fjernmedlemskaber (remote members). Overvejelser om et internationalt samarbejde kan være fælles udvikling af nye og mere effektive børshandelssystemer og/eller det kan ske i form af etableringen af handelsog clearinglinks. Sammenlægningen af Garantifonden med Københavns Fondsbørs giver en styrket position ved forhandling om en samarbejdsmodel med andre børser og clearinghuse. En model som naturligt kan ses i en sammenhæng til et tilsvarende samarbejde på aktieog obligationsområdet. Det næste skridt bliver at finde en egnet samarbejdsmodel og ikke mindst de rette samarbejdspartnere. 310

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 6 03-07-2012 12:31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3:1120-0204-8/ld/fødevarer

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 2 Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 BØRSUDVALGET Indholdsfortegnelse Side Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet...

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

CURRICULUM VITAE (CV) Pia Holm Olesen Aksel Møllers Have 3, 4.th 2000 Frederiksberg

CURRICULUM VITAE (CV) Pia Holm Olesen Aksel Møllers Have 3, 4.th 2000 Frederiksberg CURRICULUM VITAE (CV) Pia Holm Olesen Aksel Møllers Have 3, 4.th 2000 Frederiksberg Telefon privat: (+45) 38 19 71 81 Mobil: (+45) 22 92 71 81 E-mail: pho1967@gmail.com LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/piaholmolesen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen.

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen. Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på den ordinære generalforsamling i Børsmæglerforeningen den 29 marts 2001 Velkomst Det er mig en glæde at

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) Skatteministeriet København, 25. marts 2009 - pskper@skm.dk - pskerh@skm.dk - jlv@skm.dk Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere