H A N D E L S A F T A L E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H A N D E L S A F T A L E"

Transkript

1 H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår Erkendelse og accept af rsko Ydelser Handel mellem Net Fonds og Kunden Margner, Skkerhed, Betalnger og Leverng Margnhandler Kont Kurtage, gebyrer og andre omkostnnger Rente og valutakonverternger Aftale om pantsætnng Aftale om modregnng Market makng Sammenlægnng og opdelng Interessekonflkter Net Fonds Modparter og Introducerende mæglere Mslgholdelse og mslgholdelsesbeføjelser Kundegaranter og erklærnger Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsnng Fortrolghed og Net Fonds vderegvelse af oplysnnger Ændrnger Ophør Regulatv myndghed og Garantfonden for ndskydere og nvestorer Klager og tvster Lovvalg og værnetng Dverse UNDER HENSYNTAGEN TIL, at Net Fonds ASA ( det følgende anført som Net Fonds ), et norskt akteselskab, der er gyldgt regstreret hos The Bankng, Insurance and Securtes Commsson of Norway under ORG nr under lovgvnngen kongerget Norge og med adresse på Stenersgaten 2, 0184 Oslo, Norge, forestår vrksomhed som multlateral handelsplatform; OG Navn: Adresse: Postnr.: By: Land: Person nr./selskabsnr.: UNDER HENSYNTAGEN TIL at kunden, som er part denne Aftale ( det følgende kaldet Kunden), har tl hensgt at udføre fnanselle transaktoner gennem Net Fonds; ER SOM EN KONSEKVENS HERAF under hensyntagen tl de gensdge kontraktlge forplgtelser der følger heraf ndgået nedenstående 1

2 H A N D E L S A F T A L E mellem Net Fonds og Kunden. 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår 1.1. I denne Aftale har følgende begreber, medmndre sammenhængen nødvendggør andet, følgende betydnnger og kan både anvendes ental og flertal: Aftale betyder denne aftale, som er ndgået mellem Net Fonds og Kunden; Agent betyder den enkeltperson eller den jurdske enhed, der varetager en transakton på vegne af en anden enkeltperson eller jurdsk enhed, men hans/dens eget navn; Bankdag betyder enhver dag, hvor bankerne er åbne og fører forretnng Norge; v Bemyndget person betyder en person, der er bemyndget af Kunden tl at gve nstruktoner tl Net Fonds; v CFD betyder CFD-kontrakt; v CFD-kontrakt betyder en kontrakt, der afregnes med reference tl prssvngnnger for det relevante værdpapr eller ndeks; v Commssons, Charges & Margn Schedule betyder oversgten relaton tl kurtage, gebyrer, margn, rente og andre betalnger, der tl enhver td er gældende for Ydelserne som en funkton af Net Fonds tl enhver td trufne beslutnnger. Net Fonds Commssons, Charges & Margn Schedule er tlgængelg på Net Fonds web ste v Handelsbekræftelse betyder en meddelelse fra Net Fonds tl Kunden, som bekræfter Kundens ndgåelse af en Kontrakt; x Interne oplysnnger betyder kkeoffentlggjorte oplysnnger, der må antages at få betydnng for kursdannelsen på en Kontrakt, hvs de blev offentlggjort; x Introducerende mægler betyder en fnansnsttuton eller -rådgver, der betales af Net Fonds og/eller kunder for henvsnng af kunder tl Net Fonds og/eller rådgvnng af sådanne kunder og/eller udførelse af sådanne kunders transaktoner forhold tl Net Fonds; x Konto betyder en transaktonskonto Net x Fonds tlhørende Kunden; Kontoudtog betyder en perodsk oversgt over de transaktoner, der er kredteret eller debteret på en Konto; x Kontrakt betyder enhver mundtlg eller skrftlg kontrakt, vedrørende køb eller salg af enhver vare, værdpapr, valuta eller andet fnanselt redskab eller ejendom, herunder enhver opton, futures-forretnng, CFD eller anden transakton forbndelse hermed, som er aftalt mellem Net Fonds og Kunden; xv xv Kunde betyder Net Fonds kunde, som er part Aftalen; Margnhandler betyder en Kontrakt, der er ndgået og opretholdt på bass af en margnndbetalng modsætnng tl en Kontrakt baseret på en købsprs; xv xv xv xx xx xx xx xx xxv Markedsregler betyder de tl enhver td gældende regler, regulatorske bestemmelser, sædvaner og prakss for enhver børs, clearngcentral eller anden organsaton eller andet marked, der er nvolveret ndgåelsen, udførelsen eller afregnngen af en transakton eller en Kontrakt, og enhver udøvelse af en beføjelse eller bemyndgelse, der måtte være tldelt en sådan børs, clearngcentral eller anden organsaton eller andet marked; Mslgholdelsestlfælde har den betydnng, som er anført p. 16; Modparter betyder banker og/eller mæglere, domcleret Norge eller udlandet, gennem hvlke Net Fonds måtte afdække sne Kontrakter med kunder; OTC betyder enhver Kontrakt angående en vare, værdpapr, valuta eller fnanselt redskab eller ejendom, herunder enhver opton, future eller CFD, der kke er handlet på en reguleret fonds- eller varebørs, men over the counter af Net Fonds, hvad enten det er som market maker som beskrevet p.12 eller på anden måde; Prncpal betyder en enkeltperson eller en jurdsk enhed, der er part en transakton; Net Fonds betyder Net Fonds ASA, ORG no , med adressen Stenersgaten 2, 0184 Oslo, Norge; Omntrader betyder Net Fonds Internethandelssystem, som kan downloades på Skkerhed betyder alle værdpaprer eller andre aktver, som Kunden har deponeret hos Net Fonds; Ydelser betyder de Ydelser, der forestås af Net Fonds henhold tl Aftalen Såfremt der opstår nogen form for uoverensstemmelse mellem Aftalens bestemmelser og de relevante Markedsregler, har Markedsreglerne forrang I Aftalen omfatter enhver henvsnng tl en enkeltperson også jurdske personer, sammenslutnnger, nteressentskaber og enkeltpersoner Overskrfter og bemærknnger Aftalen er kun oplysende og skal kke have ndflydelse på Aftalens struktur og fortolknng I Aftalen omfatter enhver henvsnng tl enhver lov, bestemmelse eller forordnng også henvsnnger tl enhver lovændrng eller fornyet vedtagelse heraf eller tl enhver bestemmelse eller bekendtgørelse udstedt henhold tl en sådan lov eller forordnng (eller henhold tl sådan en ændrng eller fornyet vedtagelse). 2

3 2. Erkendelse og accept af rsko 2.1. Kunden anerkender, accepterer og forstår, at handel og nvesterng såvel værdpaprer som gearede og kke-gearede dervater, er: yderst spekulatv; kan ndbefatte en særdeles høj grad af rsko og kun er egnet for personer, der, såfremt de deltager margnhandel, er stand tl at påtage sg tabsrsko ud over den foretagne margnndbetalng Kunden anerkender, accepterer og forstår, at: på grund af den normalt lave margn, der stlles krav om Margnhandel, kan prsændrnger for de underlggende aktver resultere betydelge tab, som væsentlgt kan overstge Kundens nvesterng og margnndbetalng; når Kunden nstruerer Net Fonds om at ndgå en transakton, er ethvert udbytte eller tab som følge af et aktvs eller et underlggende aktvs svngnnger udelukkende Kundens ansvar og rsko; Kunden garanterer, at Kunden er vllg og stand tl, økonomsk og på anden måde, at påtage sg rskoen ved handel med spekulatve nvesternger; v Kunden fraskrver sg at gøre Net Fonds ansvarlg for tab, der opstår som følge af, at Net Fonds fører Kundens Konto og Kundens efterkommelse af Net Fonds eller dennes medarbejderes, forretnngspartneres eller repræsentanters anbefalnger og forslag; v Kunden accepterer, at garanter henseende tl opnåelse af fortjeneste eller skkerhed for undgåelse af tab er umulge nden for nvesterngshandel; v Kunden accepterer, at Kunden kke har modtaget sådanne garanter eller tlsvarende ndeståelser eller oplysnnger fra Net Fonds eller dets kollegaer eller repræsentanter eller nogen anden enhed, hvor Kunden har en Net Fonds-konto, respektve at Kunden kke har ndgået Aftalen eller fremtden vl handle ud fra eller tlld tl sådanne garanter eller tlsvarende ndeståelser eller oplysnnger. 3. Ydelser 3.1. Under forudsætnng af at Kunden opfylder sne forplgtelser henhold tl Aftalen, er Net Fonds berettget tl at ndgå transaktoner med Kunden forbndelse med følgende nvesternger og nstrumenter: Futures og CFD er på råvarer, værdpaprer, rentesatser og gældsbevser, akter eller andre ndekser, valutaer og ndustr- og ædle metaller; spot- og termnskontrakter på metaller, valutaer og OTC-dervater; værdpaprer, herunder akter, oblgatoner og andre gældsbevser, herunder hdrørende fra statslge og offentlge emssoner; v v optoner og garanter tl at erhverve eller afhænde ethvert af de ovennævnte dokumenter, herunder optoner på optoner; og sådanne andre produkter, hvlke Net Fonds fra td tl anden måtte være vllg tl at udføre transaktoner De tlbudte Ydelser fra Net Fonds kan omfatte: margnfnanserede transaktoner; bassesalg (dvs. salg, hvor en part Kontrakten er forplgtet tl at levere et aktv, som denne kke ejer); eller transaktoner nvesternger, der: handles på børser, der kke er anerkendte nvesterngsbørser eller udpegede nvesterngsbørser; og/eller kke handles på nogen børs eller nvesterngsbørs; og/eller kke kan realseres uden ophold I forbndelse med enhver transakton eller Kontrakt effektuerer Net Fonds en sådan transakton eller Kontrakt som Prncpal, medmndre det aftales specfkt, at Net Fonds skal fungere som Agent for Kunden Kunden er forplgtet tl, medmndre andet er skrftlgt aftalt, at ndgå Kontrakter som Prncpal. Såfremt Kunden handler på vegne af en Prncpal, uanset om Kunden udpeger den pågældende Prncpal over for Net Fonds, er Net Fonds kke forplgtet tl at acceptere denne Prncpal som kunde, medmndre andet er skrftlgt aftalt, og følgelg er Net Fonds berettget tl at anse Kunden som Prncpal forhold tl Kontrakten I tlfælde af at Net Fonds yder rådgvnng eller meddeler Kunden oplysnnger eller anbefalnger, er Net Fonds kke ansvarlg for lønsomheden af sådan rådgvnng, oplysnnger eller anbefalnger, hvlket yderlgere er anført p. 18, og Kunden anerkender, accepterer og forstår, at: alle transaktoner børshandlede produkter og mange Kontrakter vl blve effektueret under og overensstemmelse med Markedsregler; Kunden særdeleshed accepterer, at Markedsregler normalt ndeholder vdtrækkende beføjelser en nødstuaton eller en på anden måde uønsket stuaton; såfremt nogen børs eller clearngcentral handler således, at en transakton eller Kontrakt påvrkes heraf, er Net Fonds berettget tl at tage hvlken som helst forholdsregel, som Net Fonds, efter eget skøn, anser som hensgtsmæssgt med henblk på varetagelse af Kundens og/eller Net Fonds nteresser; v Net Fonds som anført p. 18 kke kan gøres ansvarlg for noget tab, som Kunden måtte lde som følge af en børs eller clearng-centrals handlnger eller undladelser eller nogen dsposton, der med rmelghed er foretaget af Net Fonds som følge af sådanne handlnger eller undladelser; v når Net Fonds effektuerer en transakton som Agent for Kunden, påhvler rskoen relaton tl 3

4 den anden parts leverng eller betalng (afhængg af hvad der er relevant) udelukkende Kunden; v Net Fonds forplgtelse tl at levere nvesternger tl Kunden eller tl at afregne med Kunden eller anden person på Kundens vegne for udbytte af salg af nvesternger er betnget af Net Fonds modtagelse af leverede dokumenter eller salgsprovenue (afhængg af hvad der er relevant) fra den anden part eller parter transaktonen; v Net Fonds åbnngstd for handel er normalt CET (centraleuropæsk td) om søndagen tl CET om fredagen. Net Fonds kan være lukket på de vgtgste europæske hellgdage; v Net Fonds er berettget tl, permanent eller mdlertdgt, helt eller delvst, uden forudgående varsel, at nddrage (lukke) enhver kontofacltet, der leveres af Net Fonds tl Kunden det bemærkes, at de tlfælde, hvor Net Fonds er berettget tl at dsponere således, omfatter, men er kke begrænset tl, tlfælde, hvor: Net Fonds er af den opfattelse, at Kunden kan være besddelse af Interne oplysnnger; Net Fonds er af den opfattelse, at der forekommer unormale handelsbetngelser; eller Net Fonds kke er stand tl at beregne prser den relevante Kontrakt, ford de relevante markedsoplysnnger kke er tlgængelge Uanset nogen anden bestemmelse Aftalen er Net Fonds, ved leverngen af sne Ydelser, berettget tl at tage de forholdsregler, som Net Fonds efter st suveræne skøn anser for nødvendge for at skre overholdelsen af Markedsreglerne og alle andre gældende love og afgørelser. 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden v v v tlgængelge på Omntrader. Foruden de vlkår, der er anført på Net Fonds web ste, er følgende vlkår gældende for Kontrakter, der gennemføres va Internettet: Net Fonds kan kke gøres ansvarlg over for Kunden for tab, udgfter, omkostnnger eller erstatnngsplgt, som Kunden pådrager sg eller falder på grund af fejl systemet, transmtterngsfejl eller forsnkelser eller lgnende teknske fejl, uanset om fejlen kan skyldes faktorer der falder nden for Net Fonds kontrol; Net Fonds kan kke gøres ansvarlg over for Kunden for tab, som Kunden lder på grund af fejl kursoplysnnger som følge af tastefejl hos Net Fonds eller som følge af Net Fonds fejlagtge opfattelse af oplysnnger, som Kunden har angvet på systemet. Net Fonds er berettget tl at foretage de nødvendge rettelser på Kundens Konto der følger af markedsværden af det pågældende aktv på det tdspunkt, hvor fejlen er opstået; Kunden er ansvarlg for alle ordrer og for nøjagtgheden af alle oplysnnger, der sendes va Internettet ved brug af Kundens navn, adgangskode eller enhver anden personlg dentfkatonsmetode, som anvendes tl dentfkaton af Kunden; Kunden er forplgtet tl at holde adgangskoder hemmelgt og skre, at tredjemænd kke får adgang tl Kundens handelsfaclteter; Kunden er ansvarlg over for Net Fonds relaton tl og for Kontrakter, der gennemføres ved anvendelse af Kundens adgangskode, uanset om sådan anvendelse er uautorseret eller uberettget; Uanset om Omntrader måtte bekræfte, at en Kontrakt gennemføres straks, når Kunden overfører nstruktoner va Omntrader, repræsenterer Handelsbekræftelsen, som fremsendes af Net Fonds eller gøres tlgængelg for Kunden på Omntrader, Net Fonds bekræftelse af en Kontrakt Kunden kan meddele Net Fonds mundtlge eller skrftlge nstruktoner (hvlket omfatter nstruktoner, der afgves va Internettet eller va e- mal som beskrevet nedenfor) De personer, der er bemyndget tl at meddele Net Fonds nstruktoner på Kundens vegne, skal være dem, som Kunden har notfceret overfor Net Fonds. Dsse personer kan ændres efter skrftlg meddelelse tl Net Fonds herom. Net Fonds er kke forplgtet tl acceptere en sådan ændrng, før skrftlg meddelelse herom er modtaget og bekræftet af Net Fonds. Net Fonds er berettget tl at dsponere ud fra de mundtlge eller skrftlge nstruktoner fra enhver således Bemyndget person eller enhver person, der fremtræder over for Net Fonds som en Bemyndget person, uanset at personen kke reelt er bemyndget Omntrader etablerer mulghed for gennemførelsen af vsse Kontrakter. Desuden kan detaljerede oplysnnger om Kont, Handelsbekræftelser og meddelelser fra Net Fonds tl Kunden være 4.4. Enhver nstrukton, der af Kunden sendes va Omntrader eller pr. e-mal, anses kun for modtaget og udgør først en gyldg nstrukton og/eller bndende Kontrakt mellem Net Fonds og Kunden, når en sådan nstrukton er regstreret som gennemført af Net Fonds og bekræftet af Net Fonds over for Kunden ved anvendelse af Handelsbekræftelsen og/eller Kontoudtoget. Kundens transmsson alene af en nstrukton udgør således kke en bndende Kontrakt mellem Net Fonds og Kunden Kunden er forplgtet tl straks at forsyne Net Fonds med de nstruktoner, som Net Fonds måtte stlle krav om. Såfremt Kunden kke leverer sådanne nstruktoner omgående, er Net Fonds efter st suveræne skøn berettget tl at tage sådanne forholdsregler for Kundens regnng, som Net Fonds måtte fnde nødvendge og hensgtsmæssge med henblk på beskyttelse af egne eller Kundens nteresser. Dette er tlsvarende gældende tlfælde, hvor Net Fonds kke er stand tl at komme kontakt med Kunden. 4

5 4.6. Såfremt Kunden kke meddeler Net Fonds oplysnnger om sn ntenton om at udnytte en opton eller en anden Kontrakt, som nødvendggør Kundens nstruktoner på det tdspunkt, der er fastsat af Net Fonds, er Net Fonds berettget tl at anse optonen eller Kontrakten som opgvet af Kunden. Såfremt en Kontrakt kan forlænges ved udløb, er Net Fonds efter st suveræne skøn berettget tl at vælge at forlænge eller afslutte en sådan Kontrakt Instruktonerne skal anerkendes mundtlgt eller skrftlgt af Net Fonds, afhængg af hvad der må anses mest hensgtsmæssgt Net Fonds er berettget (men er under ngen omstændgheder forplgtet) tl at stlle krav om bekræftelse en sådan form, som Net Fonds med rmelghed måtte ønske, såfremt en nstrukton omfatter luknng af en Konto eller betalng af beløb, der tlkommer Kunden, eller såfremt sådan bekræftelse efter Net Fonds opfattelse er nødvendg eller ønskelg Kunden er forplgtet tl at skadesløsholde Net Fonds for alle tab, som Net Fonds måtte lde som følge af enhver fejl enhver nstrukton fra en Bemyndget person eller som følge af Net Fonds dspostoner, der udsprnger af enhver nstrukton, der er, eller synes at være, fra en Bemyndget person Net Fonds er efter st suveræne skøn og uden begrundelse berettget tl at afvse at dsponere henhold tl en nstrukton Generelt er Net Fonds forplgtet tl at dsponere overensstemmelse med nstruktonerne så snart dette er praktsk mulgt, og skal, for så vdt angår handelsnstruktoner, dsponere nden for en rmelg tdsramme under hensyntagen tl nstruktonens art. Såfremt Net Fonds, efter modtagelsen af nstruktoner, er af den opfattelse, at det kke kan anses for rmelgt og praktsk mulgt at dsponere henhold tl sådanne nstruktoner nden for en rmelg tdsramme, er Net Fonds berettget tl at udsætte udførelsen af sådanne nstruktoner, ndtl det efter Net Fonds rmelgt begrundede opfattelse er praktsk mulgt at udføre sådanne eller underrette Kunden om, at Net Fonds afvser at dsponere henhold tl sådanne nstruktoner Der er mulgt, at der kan forekomme fejl de transaktonsprser, der er opgvet af Net Fonds. I sådanne tlfælde og uden præjudce for eventuelle andre rettgheder som Net Fonds måtte være berettget tl at kunne udøve henhold tl norsk ret, er Net Fonds kke forplgtet af en Kontrakt, som gøres gældende at være ndgået (hvad enten det er bekræftet eller kke af Net Fonds) tl en prs, som: Net Fonds over for Kunden kan dokumentere vlle være åbenbart ukorrekt på tdspunktet for transaktonen; eller var, eller rmelgvs burde have været, kendt af Kunden som ukorrekt på tdspunktet for transaktonen Såfremt Kunden er mere end én person (f.eks. flere kontohavere fællesskab): er hver af dsse personers ansvar og hæftelse drekte og soldarsk; er Net Fonds berettget tl at dsponere henhold tl nstruktoner, der er modtaget fra enhver enkeltperson, der er, eller for Net Fonds forekommer at være, en sådan person, hvad enten sådan person er eller kke er en Bemyndget person; anses enhver underretnng eller anden meddelelse, som Net Fonds har gvet tl en sådan person, for at være gvet tl alle sådanne personer; og v er Net Fonds rettgheder følge p. 16 gældende, såfremt en begvenhed, som er beskrevet p. 16, kan anses for at være opstået forhold tl enhver af sådanne personer Kunden accepterer, at Net Fonds er berettget tl optage alle telefonsamtaler, Internet-samtaler (chat) og møder mellem Kunden og Net Fonds og anvende sådanne optagelser eller afskrfter af sådanne optagelser som bevsmaterale over for enhver part (herunder, men kke begrænset tl enhver lovgvende myndghed og/eller enhver domstol), som Net Fonds efter st suveræne skøn fnder, at det vl være hensgtsmæssgt eller nødvendgt at vderegve sådanne oplysnnger tl enhver tvst eller forventet tvst mellem Net Fonds og Kunden. Teknske årsager kan mdlertd forhndre Net Fonds at optage en samtale, og optagelser eller afskrfter, som Net Fonds har fremstllet, destrueres overensstemmelse med Net Fonds normale prakss. Kunden skal således kke påregne, at sådanne optagelser er tlgængelge Når Kunden nstruerer Net Fonds om at oprette en poston, der er modsatrettet forhold tl en eller flere af Kundens åbne postoner, anvender Net Fonds FIFO-prncppet og lukker følgelg den modsatrettede poston, der blev åbnet som den første ud af sådanne postoner. Efter særlg aftale det enkelte tlfælde er Net Fonds mdlertd berettget tl at acceptere at lukke en anden poston. 5. Margner, Skkerhed, Betalnger og Leverng 5.1. Kunden er forplgtet tl på forlangende betale tl Net Fonds: sådanne beløb form af ndbetalnger eller som ntal eller varerende margn, som Net Fonds måtte stlle krav om. I tlfælde af en Kontrakt, der er effektueret af Net Fonds på en børs, skal sådan margn kke være mndre end det beløb eller den procentdel, der er fastsat af den relevante børs med tllæg af enhver supplerende margn, som Net Fonds efter st suveræne skøn er berettget tl at kræve; 5

6 sådanne beløb, som fra td tl anden forfalder tl Net Fonds følge en Kontrakt og sådanne beløb, som der stlles krav om tl eller med henblk på realsaton af enhver debetsaldo på enhver Konto; og sådanne beløb som Net Fonds fra td tl anden er berettget tl at stlle krav om som skkerhed for Kundens forplgtelser over for Net Fonds Såfremt Kunden henhold tl denne Aftale foretager betalnger, som er undergvet nogen form for modregnng, fradrag eller tlbageholdelse, er Kunden forplgtet tl at betale et sådant supplerende beløb tl Net Fonds for at skre, at det beløb, der faktsk modtages af Net Fonds, svarer tl det fulde beløb, som Net Fonds vlle have modtaget, såfremt ngen modregnng, fradrag eller tlbageholdelse var foretaget Betalnger tl Kundens Konto kredteres af Net Fonds på betngelse af, at Net Fonds modtager det pågældende beløb. Dette er gældende, uanset om det er angvet udtrykkelgt på kvtternger eller andre meddelelser eller anmodnnger om betalng Med forudgående skrftlgt samtykke fra Net Fonds hvert enkelt tlfælde er Kunden berettget tl at deponere Skkerhed hos Net Fonds eller meddele Net Fonds garant eller skkerhed fra en person og en for Net Fonds acceptabel form stedet for kontante beløb med det formål at opfylde sne forplgtelser. Kunden er gjort udtrykkelgt opmærksom på, at Net Fonds efter st suveræne skøn er berettget tl at fastsætte den værd, som skkerheden skal regstreres tl og følgelg skre Net Fonds krav mod Kunden, og Net Fonds er berettget tl at ændre sådan værdfastsættelse af Skkerheden uden forudgående meddelelse herom tl Kunden Enhver Skkerhed vl blve opbevaret af en udenforstående professonel formdler eller depostar der er udpeget af Net Fonds, og den udenforstående professonelle formdler eller depostar er ansvarlg for opkrævnng og modtagelse af rentebetalnger, ndtægter og andre rettgheder, der tlfalder Kunden. Net Fonds påtager sg ntet ansvar af nogen art for udenforstående professonelle formdleres eller depostarers dspostoner eller undladelser og kan kke af Kunden gøres ansvarlg for tab, der er det drekte eller ndrekte resultat af de nævntes handlnger eller undladelser Net Fonds er berettget tl at: vderegve ethvert beløb eller Skkerhed, der er modtaget fra Kunden med henblk på at opfylde Net Fonds forplgtelser over for enhver tredjemand; behæfte, pantsætte eller oprette enhver skkerhedsstllelse for Skkerheden med henblk på at opfylde Net Fonds forplgtelser over for enhver tredjemand, hvlket tlfælde Skkerheden kan eller kke kan være regstreret Kundens navn; v udlåne Skkerheden tl enhver tredjemand, hvlket tlfælde Skkerheden kan eller kke kan være regstreret Kundens navn; og returnere andet end den oprndelge Skkerhed eller type af Skkerhed tl Kunden Net Fonds er kke forplgtet tl at redegøre over for Kunden for nogen ndtægt, som Net Fonds har modtaget som følge af de denne bestemmelse anførte aktvteter Kunden er forplgtet tl straks at levere ethvert beløb eller ejendom, der skal leveres af Kunden henhold tl en Kontrakt overensstemmelse med vlkårene for den pågældende Kontrakt og med alle nstruktoner fra Net Fonds med det formål at sætte Net Fonds stand tl at opfylde sne forplgtelser under enhver tlsvarende Kontrakt, der er ndgået mellem Net Fonds og en tredjemand Såfremt Kunden undlader at tlvejebrnge nogen forfalden margn, ndbetalng eller andet beløb henhold tl denne Aftale med hensyn tl nogen transakton, er Net Fonds berettget tl at lukke enhver åben Kontrakt uden forudgående varsel tl Kunden og anvende ethvert udbytte deraf tl betalng af ethvert beløb, der er forfalden tl Net Fonds. Yderlgere bestemmelser herfor er angvet p Såfremt Kunden undlader at foretage en betalng, når denne forfalder, er Kunden forplgtet tl at betale renter (fra forfaldsdatoen og ndtl betalngen er foretaget) af det udestående beløb med den rentesats, der er anført Net Fonds Commssons, Charges & Margn Schedule eller sådan anden anvendelg sats, som Net Fonds med rmelghed vælger Kunden er underrettet om, at Net Fonds, udover alle andre rettgheder der tlkommer Net Fonds henhold tl denne Aftale eller henhold tl norsk ret generelt, er berettget tl at begrænse størrelsen af Kundens åbne postoner (netto eller brutto) og tl at afvse ordrer om at oprette nye postoner. De tlfælde, hvor Net Fonds er berettget tl at udøve sådan ret, omfatter, men er kke begrænset tl, tlfælde, hvor: 6. Margnhandler Net Fonds er af den opfattelse, at Kunden kan være besddelse af Interne oplysnnger; Net Fonds er af den opfattelse, at der forekommer unormale handelsbetngelser; værden af Kundens Skkerhed (som fastsat af Net Fonds overensstemmelse med p. 5.4) er mndre end det mnmale margnkrav På datoen for åbnngen af en Margnhandel mellem Net Fonds og Kunden er Net Fonds berettget tl at stlle krav tl Kunden om, at Kunden har ndsat en margn på Kontoen, som mndst svarer tl Net Fonds ntale margnkrav Net Fonds margnkrav er gældende for hele Margnhandelens løbetd. Det er Kundens ansvar 6

7 at skre, at tlstrækkelg margn tl enhver td er tl stede på Kontoen. Net Fonds er tl enhver td berettget tl eventuelt at underrette Kunden om, at margnkravet kke er opfyldt, men er kke forplgtet hertl. Hvs den aktuelt tlstedeværende margn på Kontoen på noget tdspunkt Margnhandelens løbetd kke er tlstrækkelg tl at dække Net Fonds margnkrav, er Kunden forplgtet tl at overføre tlstrækkelge mdler tl Net Fonds. En sådan overførsel skal effektueres og dokumenteres over for Net Fonds umddelbart efter, at Net Fonds har anmodet Kunden om dette. Selv om Kunden effektuerer sådanne transaktoner, er Net Fonds berettget tl at lukke alle eller en eller flere Margnhandler eller del af en Margnhandel og/eller lkvdere eller sælge værdpaprer eller anden ejendom tlhørende Kunden efter Net Fonds suveræne skøn uden herved at påtage sg eller falde noget ansvar for en sådan dsposton over for Kunden Såfremt Kunden har åbnet mere end en Konto, er Net Fonds berettget tl at overføre kontante beløb eller Skkerhed fra en Konto tl en anden, selv om en sådan overførsel nødvendggør luknngen af Margnhandler på den Konto, hvorfra overførslen er foretaget Net Fonds generelle margnkrav for forskellge typer Margnhandler er beskrevet på Net Fonds web ste. Net Fonds forbeholder sg retten tl at fastsætte specfkke margnkrav for de enkelte Margnhandler Kunden er gjort specfkt opmærksom på, at margnkravene kan ændres uden varsel. Når der er åbnet en Margnhandel, er Net Fonds kke berettget tl at lukke Margnhandlen efter eget skøn, men kun efter Kundens nstrukton eller overensstemmelse med de Net Fonds tlkommende rettgheder henhold tl denne Aftale. Net Fonds er derfor berettget tl at forøge margnkravene, såfremt Net Fonds er af den opfattelse, at Net Fonds rsko ved en Margnhandel er forøget, sammenlgnet med rskoen på datoen for åbnngen. 7. Kont 7.1. Net Fonds fremsender tl Kunden eller Kundens ordre en Handelsbekræftelse for hver transakton eller Kontrakt, der er ndgået af Net Fonds med eller for Kunden og for hver åben poston, der er lukket af Net Fonds for Kunden. Handelsbekræftelser fremsendes normalt forud for luknngen af Net Fonds back offce på Bankdagen efter den dag, hvor transaktonen eller Kontrakten er afsluttet Net Fonds fremsender normalt et Kontoudtog for hver Konto, herunder alle postoner, som Kunden måtte have, tl Kunden nden for to uger efter udgangen af hvert kalenderkvartal Net Fonds er efter eget valg berettget tl at fremsende enhver meddelelse eller anden kommunkaton, som Net Fonds skal drage omsorg for henhold tl Aftalen, herunder Kontoudtog og Handelsbekræftelser, tl Kunden elektronsk form pr. e-mal eller som posterng på Kundens kontooversgt Omntrader. Tl dette formål er Kunden forplgtet tl at oplyse en e-mal adresse tl Net Fonds. En e-mal meddelelse anses for modtaget af Kunden, når den er afsendt fra Net Fonds. Net Fonds er kke ansvarlg for nogen forsnkelse, ændrng, omdrgerng eller anden modfkaton, som meddelelsen blver underkastet efter transmssonen fra Net Fonds. En meddelelse på Kundens kontooversgt Omntrader anses for modtaget af Kunden, når Net Fonds har placeret meddelelsen på Omntrader Kunden er forplgtet tl at kontrollere ndholdet af hvert dokument, herunder dokumenter der sendes elektronsk form fra Net Fonds. Såfremt der kke forekommer åbenbare fejl, skal sådanne dokumenter anses for endelgt bndende, medmndre Kunden underretter Net Fonds skrftlg om det modsatte, umddelbart efter modtagelsen af sådant dokument. I tlfælde af at Kunden er af den opfattelse at have ndgået en Kontrakt, der skal udløse en Handelsbekræftelse, men Kunden kke har modtaget en sådan Handelsbekræftelse, er Kunden forplgtet tl at nformere Net Fonds herom umddelbart efter Kunden skulle have modtaget en sådan Handelsbekræftelse. I mangel af sådanne oplysnnger kan Kontrakten efter Net Fonds suveræne skøn herom anses for kkeekssterende Ved underskrft på Aftalen accepterer Kunden, at Net Fonds opbevarer Kundens værdpaprer samledepot sammen med værdpaprer, der tlhører andre kunder eller Net Fonds. Net Fonds skal opretholde et regster, der tydelgt angver de enkelte kunders ejendomsret over de regstrerede værdpaprer. I tlfælde af Net Fonds konkurs er Kunden på grundlag af dennes regstrerede ret berettget tl at fordre Kundens værdpaprer udleveret fra samledepot, såfremt der kke allerede forelgger en tvst angående Kundens ejendomsret. Kunden accepterer, at sådanne værdpaprer kke blver regstreret hos den relevante clearngnsttuton eller depostar Kundens navn, men Net Fonds navn. Følgelg er Kunden kke ndvduelt eller personlgt berettget tl erstatnng for eventuelle fejl, der begås af den relevante clearngnsttuton. 8. Kurtage, gebyrer og andre omkostnnger 8.1. Kunden er forplgtet tl at betale tl Net Fonds den kurtage og de gebyrer, der er anført Net Fonds Commssons, Charges & Margn Schedule. Det aktuelle Commssons, Charges & Margn Schedule udleveres tl Kunden på anmodnng. Net Fonds er fra td tl anden berettget tl at ændre sådanne kurtager og gebyrer uden forudgående meddelelse tl Kunden Udover sådanne kurtager og gebyrer er Kunden forplgtet tl at betale al gældende moms og andre skatter, opbevarngs- og leverngsgebyrer, gebyrer tl børser og clearnghuse og alle andre gebyrer, som Net Fonds er forplgtet tl at afholde 7

8 forbndelse med en Kontrakt og/eller forbndelse med vedlgeholdelse af forretnngsforholdet med Kunden Net Fonds er derudover berettget tl at stlle krav om, at følgende udgfter betales særsklt af Kunden: alle ekstraordnære omkostnnger som følge af kundeforholdet, f.eks. telefon, telefax, kurér og postudgfter tlfælde, hvor Kunden udbeder sg trykte koper af Handelsbekræftelser, Kontoudtog osv., som Net Fonds kunne have leveret elektronsk form; alle udgfter for Net Fonds, som skyldes Kundens manglende opfyldelse af forplgtelser, herunder et gebyr, der fastlægges af Net Fonds forbndelse med fremsendelse af rykkere, jurdsk assstance m.v.; alle udgfter for Net Fonds forbndelse med besvarelse af forespørgsler fra offentlge myndgheder overensstemmelse med norsk lovgvnng, herunder et gebyr, der fastlægges af Net Fonds forbndelse med fremsendelse af udskrfter og blag og for udarbejdelse af koper; v admnstratonsgebyrer forbndelse med deponerng af værdpaprer og eventuelle udgfter for Net Fonds forbndelse med et pant, hvs det er tlvejebragt, herunder eventuel betalng af forskrngspræme; og v alle udgfter for Net Fonds forbndelse med revsors kommentarer/rapporter, hvs sådanne ønskes af Kunden Gebyrer opkræves enten som et fast beløb, svarende tl de effektuerede betalnger, eller som procentdel eller tmebetalng svarende tl den udførte servceydelse. Beregnngsmetoderne kan kombneres. Net Fonds forbeholder sg ret tl at ndføre nye gebyrer Net Fonds er berettget tl at dele kurtage og gebyrer med sne assocerede enheder, Introducerende mæglere eller andre tredjemænd eller at modtage godtgørelse fra sådanne med hensyn tl Kontrakter, der er ndgået af Net Fonds. Detaljerne relaton tl sådan godtgørelse eller fordelng anføres kke på den relevante Handelsbekræftelse. Net Fonds (eller enhver assoceret enhed) er berettget tl at drage fordel af kurtage, kursregulerng eller enhver anden godtgørelse, hvor Net Fonds agerer for Modparten tl en Kontrakt Medmndre andet er angvet denne Aftale, skal alle forfaldne beløb tl Net Fonds (eller Agenter anvendt af Net Fonds) henhold tl Aftalen, efter Net Fonds valg: trækkes fra ethvert beløb, som Net Fonds besdder på vegne Kunden; eller betales af Kunden overensstemmelse med bestemmelserne for den relevante konto, Handelsbekræftelse eller som følge af anden meddelelse herom Med henblk på eventuelle transaktoner, der skal effektueres OTC er Net Fonds berettget tl at kvotere de prser, tl hvlke Net Fonds er vllg tl at handle med Kunden. Bortset fra de tlfælde, hvor Net Fonds udøver rettgheder, som tlkommer Net Fonds henhold tl denne Aftale tl at lukke en Kontrakt, er det Kundens ansvar at beslutte, om Kunden ønsker at ndgå en Kontrakt tl sådanne prser. De noterede prser på Handelsbekræftelsen, der er fremsendt tl Kunden, er nklusve eventuelle gebyrer, som kke angves særsklt. Kunden accepterer at modtage Handelsbekræftelser denne form. Supplerende gebyrer kan være gældende. Net Fonds dspostoner som market maker er yderlgere beskrevet p Kunden anerkender, accepterer og forstår yderlgere, at de p. 9 og p. 12 anførte procedurer, henholdsvs rente og valutakonverternger, og Market makng, kan resultere supplerende omkostnnger for Kunden. 9. Rente og valutakonverternger 9.1. Med forbehold af nedenstående bestemmelse anførte, og medmndre andet er aftalt skrftlgt, er Net Fonds kke forplgtet tl at: betale rente tl Kunden på nogen kredtsaldo på nogen Konto eller relaton tl noget andet beløb, der er ndestående hos Net Fonds; eller afregne nogen rente over for Kunden, der er modtaget af Net Fonds relaton tl sådanne beløb eller forbndelse med nogen Kontrakt Såfremt saldoen på en Konto overstger bestemte beløb, er Net Fonds forplgtet tl at betale renter af sådan saldo, efter at alle respektve margner er fratrukket, tl den sats, som Net Fonds måtte fastsætte fra td tl anden og offentlggøre Net Fonds Commssons, Charges & Margn Schedule Såfremt der ekssterer en debetsaldo på en Konto følge særlg aftale mellem Net Fonds og Kunden, er Kunden forplgtet tl at betale tl Net Fonds rente af det fulde beløb for den pågældende saldo tl den sats, Net Fonds måtte fastsætte fra td tl anden og offentlggøre Net Fonds Commssons, Charges & Margn Schedule 9.4. Net Fonds er berettget tl (men er under ngen omstændgheder forplgtet tl) at konvertere: eventuelle realserede ndtægter, tab, optonspræmer, kurtager, rentebetalnger og mæglerhonorar, som opstår en valuta, der kke er Kundens bassvaluta (dvs. den valuta, som Kundens Konto lyder på) tl Kundens bassvaluta; ethvert kontant valutandestående tl et andet kontant valutandestående med det formål at købe et aktv, der er angvet en anden valuta end Kundens bassvaluta; alle beløb, som er ndestående for Kunden hos Net Fonds, tl sådan anden valuta, som Net Fonds anser som nødvendg eller 8

9 hensgtsmæssg tl dæknng af Kundens forplgtelser og ansvar den pågældende valuta. Når som helst Net Fonds foretager valutakonverternger, skal Net Fonds være forplgtet tl at veksle tl en rmelg valutakurs efter Net Fonds valg. For håndterngen af sådanne konverternger er Net Fonds berettget tl at opkræve og tlbageholde tl sn egen konto en regulerng på valutakursen, som Net Fonds fra td tl anden angver og offentlggør st Commsson, Charges & Margn Schedule. 10. Aftale om pantsætnng Enhver Skkerhed, som overføres tl Net Fonds af Kunden eller er ndestående hos Net Fonds eller hos Net Fonds Modparter på vegne af Kunden, stlles tl skkerhed for enhver forplgtelse, som Kunden måtte have eller få over for Net Fonds. Uden begrænsnng omfatter sådan Skkerhed kredtsaldene på Kont, de værdpaprer, der er regstreret som tlhørende Kunden Net Fonds fortegnelser og værden af Kundens åbne postoner hos Net Fonds Såfremt Kunden undlader at opfylde en forplgtelse henhold tl denne Aftale, er Net Fonds berettget tl straks at sælge enhver stllet Skkerhed uden varsel eller retslg handlng. Et sådant salg skal foregå på sådan måde, som Net Fonds efter dennes rmelgt begrundede skøn bestemmer og tl den prs, som Net Fonds efter dennes rmelgt begrundede skøn anser som den bedst opnåelge. 11. Aftale om modregnng Såfremt de samme beløb samme valuta af henholdsvs Net Fonds og Kunden skal betales på en gven dato henhold tl Aftalen, ophører på sådan dato hver parts forplgtelse tl betalng af ethvert sådant beløb automatsk. Såfremt beløbene kke er samme valuta, konverteres beløbene af Net Fonds overensstemmelse med de p. 9 anførte prncpper Såfremt det samlede forfaldne beløb for den ene part overstger det samlede forfaldne beløb for den anden part, betaler den part, hvs samlede forfaldne beløb overstger den anden parts, det overskydende beløb tl den anden part, og betalngsforplgtelserne for hver part opfyldes og betales dermed Såfremt Aftalen brnges tl ophør overensstemmelse med p. 16, skal de fordrnger som parterne har over for hnanden endelgt opfyldes gennem modregnng. Værden af åbne Kontrakter skal fastlægges overensstemmelse med de prncpper, der er anført nedenfor, og det endelge beløb, der skal betales af den ene af parterne, skal være forskellen mellem parternes betalngsforplgtelser De satser, på grundlag af hvlke Kontrakterne lukkes, skal være de gældende markedssatser på den dag, hvor Net Fonds beslutter at lukke Kontrakterne Mslgholdelsestlfælde Net Fonds er efter st rmelg begrundede skøn berettget tl at fastsætte satserne ved at ndhente et tlbud fra en market maker for det aktuelle aktv eller ved at anvende satser fra elektronske fnansnformatonssystemer Når Net Fonds fastsætter værden af de Kontrakter, der skal modregnes, er Net Fonds forplgtet tl at anvende sne sædvanlge spreads og nkludere alle omkostnnger og andre betalnger Denne modregnngsaftale er jurdsk gyldg og bndende over for aftaleparternes bo og kredtorer. 12. Market makng Når Net Fonds udfører ordrer som Agent for Kunden på en anerkendt børs eller futures-børs, er Net Fonds kke part en sådan handel, eftersom sådanne ordrer udføres den relevante børs' handelssystem tl den bedst mulge kurs og under de mest fordelagtge betngelser på tdspunktet for ordren eller overensstemmelse med Kundens specfkke nstruktoner, f.eks. tlfælde af at Kunden har valgt at benytte en lmteret ordre. Net Fonds agter så tlfælde kke at nkludere et supplerende spread kursen for den udførte handel for Kunden, men blver godtgjort følge Net Fonds Commssons, Charges & Margn Schedule Kunden er gjort udtrykkelgt opmærksom på, at på vsse markeder, herunder - men kke nødvendgvs begrænset tl valutamarkeder, OTCvalutaoptoner og CFD-kontrakter, er Net Fonds berettget tl at fungere som market maker Net Fonds er, på Kundens skrftlge anmodnng, generelt forplgtet tl at oplyse over for Kunden, hvorvdt Net Fonds kan fungere som market maker et bestemt nstrument Såfremt Net Fonds fungerer som market maker, vl Net Fonds under normale markedsforhold kvotere Kunden købs- og salgskurser Med henblk på, at Net Fonds kan kvotere kurser med den hurtghed, der normalt er forbundet med spekulatonshandel, kan Net Fonds være nødt tl at dsponere på baggrund af kurs- eller dsponbltetsoplysnnger, der efterfølgende kan vse sg at være fejlagtge på grund af særlge markedsforhold, f.eks. men kke begrænset tl, manglende lkvdtet eller suspenderng af et aktv eller fejl nformatonsklder eller kursoplysnnger fra Modparter. I så fald, og såfremt Net Fonds har dsponeret god tro, da Net Fonds angav kursen tl Kunden, er Net Fonds berettget tl at annullere handlen med Kunden, men er forplgtet tl gøre dette nden for et rmelgt tdsrum og er denne sammenhæng forplgtet tl at meddele en Kunden en fuldstændg forklarng på årsagen tl en sådan annullerng Efter udførelse af enhver poston med en kunde er Net Fonds efter st suveræne skøn efterfølgende 9

10 berettget tl at modregne en sådan kundeposton med en anden kundeposton, eller en poston med en af Net Fonds Modparter eller beholde en egenposton på markedet med det formål at opnå fortjeneste af handel med sådanne postoner. Sådanne beslutnnger og handlnger kan derfor resultere Net Fonds modregnng af kundepostoner tl kurser, der afvger - tl tder markant - fra de over for kunder opgvne kurser, hvlket resulterer fortjeneste eller tab for Net Fonds. Det kan dernæst mulggøre, at Kunden pådrager sg det, der kan forekomme som en mplct omkostnng (dvs. forskellen mellem den kurs, som Kunden har handlet tl med Net Fonds, og den kurs, som Net Fonds efterfølgende har handlet tl med Modparter og/eller andre kunder) på grund af den eventuelle fortjeneste, som Net Fonds har opnået som følge af sn funkton som market maker. Market maker-funktonen kan mdlertd ndebære markante omkostnnger for Net Fonds, hvs markedet bevæger sg en ufordelagtg retnng for Net Fonds forhold tl den kurs, som Net Fonds har handlet tl med Kunden Som følge af Net Fonds aktvtet som market maker, accepterer Kunden, at Net Fonds ngen forplgtelse har tl at skre Kunden best executon på sådanne markeder. Kunden accepterer desuden, at Net Fonds på sådanne markeder kan have postoner, der er modsatrettede kunders postoner, hvlket kan resultere potentelle nteressekonflkter mellem Net Fonds og kunder. På markeder, hvor Net Fonds fungerer som market maker accepterer Kunden, at Net Fonds ngen forplgtelse har tl at kvotere kurser tl kunder på ethvert tdspunkt på ethvert gvet marked, eller at kvotere sådanne kurser tl kunder med et specfkt maksmalt spread På markeder, hvor Net Fonds fungerer som market maker, er Net Fonds berettget tl at stlle krav om betalng af kurtage. Uanset om Net Fonds opkræver kurtage, accepterer Kunden, at Net Fonds søger at opnå yderlgere fortjeneste fra sn funkton som market maker, og størrelsen på en sådan fortjeneste kan være betragtelg, hvs og når det sammenlgnes med Kundens margnndbetalng Kunden forstår, anerkender og accepterer, at den tl Kunden opgvne kurs omfatter et spread sammenlgnet med den kurs, tl hvlken Net Fonds kan have dækket eller forventer at kunne dække Kontrakten en handel med en anden kunde eller en Modpart. Derudover forstår, anerkender og accepterer Kunden, at ovennævnte spread udgør godtgørelse tl Net Fonds, og at sådant spread kke kan beregnes hvad angår alle mplcerede Kontrakter, og at sådant spread kke vl blve specfceret på Handelsbekræftelsen eller på anden vs oplyst over for Kunden Enhver kurtageomkostnng, rentebetalng, omkostnng, der er tlknyttet og nkluderet de spreads, der kvoteres af Net Fonds som market maker på bestemte markeder, og andre gebyrer og betalnger vl følgelg påvrke Kundens handelsresultat og have en negatv effekt på Kundens handelsresultat sammenlgnng med en stuaton, hvor sådanne kurtageomkostnng, rentebetalnger og omkostnnger, der er knyttet tl og nkluderet sådanne spreads, kke var gældende Mens handelsspreads og kurtager normalt anses som moderate forhold tl værden på de underlggende handlede aktver, kan sådanne omkostnnger være betragtelge, når de sammenlgnes med Kundens margnndbetalng. Det er en følge heraf, at Kundens margnndbetalng kan blve forrnget af handelstab, som Kunden måtte pådrage sg, og af de drekte synlge omkostnnger som f.eks. kurtager, rentebetalnger og mæglerhonorarer foruden de førnævnte kke-synlge omkostnnger for Kunden, der skyldes Net Fondsaktvtet som market maker Såfremt Kunden handler aktvt og foretager talrge transaktoner, kan den samlede vrknng af såvel synlge som kke-synlge omkostnnger være betydelg. Følgelg kan Kunden være nødsaget tl at opnå betydelg fortjeneste på markederne med henblk på at dække omkostnnger, der er tlknyttet handelsaktvteter med Net Fonds. For meget aktve handlere kan sådanne omkostnnger over td overstge værden af margnndbetalngen. Normalt er det således ved Margnhandel med dervater, at jo lavere en procentdel den gældende margnsats udgør, desto større er de proportonelle omkostnnger ved gennemførelsen af en transakton Kunden er gjort specfkt opmærksom på, at på markedet for valutahandel, OTC-valutaoptoner, CFD-kontrakter og andre OTC-produkter, kan der opstå substantelle ndeholdte omkostnnger som en følge af Net Fonds fortjeneste kraft af sn funkton som market maker Net Fonds aktvtet som market maker kan påvrke Kundens Konto hos Net Fonds negatvt, og de førnævnte ndrekte omkostnnger er hverken drekte synlge eller drekte kvantfcerbart for Kunden på noget tdspunkt Net Fonds er på ntet tdspunkt underlagt nogen forplgtelse tl at, og vl kke, vderegve eventuelle oplysnnger om det økonomske resultat eller ndtægt, som er opnået som market maker eller på anden vs tlknyttet andre kurtager, gebyrer og honorarer Kunden er gjort specfkt opmærksom på, at CFDkontrakter er OTC-produkter, der kvoteres af Net Fonds dennes funkton som market maker og derfor kke handles på en anerkendt børs eller andet marked. Som følge heraf er beskrvelsen ovenfor af de ndeholdte, kke-synlge omkostnnger, der er tlknyttet Net Fonds aktvtet som market maker, også gældende for enhver CFD-kontrakt. 13. Sammenlægnng og opdelng Net Fonds er berettget tl efter Net Fonds skøn at sammenlægge Kundens ordrer med Net Fonds 10

11 egne ordrer, ordrer fra enhver af Net Fonds forretnngspartnere og/eller personer, der er tlknyttet Net Fonds (herunder assocerede enheder og andre kunder). Net Fonds er derudover berettget tl at opdele Kundens ordrer såvel som sammenlagte ordrer ved udførelse af sådanne ordrer. Selv om ordrer kun sammenlægges eller opdeles, når Net Fonds ud fra en rmelgt begrundet vurderng fnder, at det er kundernes generelt bedste nteresse at foretage sådan sammenlægnng eller opdelng, kan sammenlægnng og opdelng vsse tlfælde resultere, at Kunden opnår en mndre fordelagtg kurs, end såfremt Kundens ordrer var blevet udført særsklt eller forenng med andre. 14. Interessekonflkter Net Fonds, dens forretnngspartnere eller andre personer, der er tlknyttet Net Fonds, kan have en nteresse, et forhold eller et arrangement, der er af væsentlg betydnng forhold tl enhver transakton, effektueret Kontrakt eller rådgvnng fra Net Fonds henhold tl Aftalen. Når Kunden ndgår Aftalen, accepterer Kunden, at Net Fonds kan udføre sådanne forretnnger uden forudgående reference tl Kunden Derudover er Net Fonds berettget tl at yde rådgvnng, meddele anbefalnger og andre ydelser overfor tredjemænd, hvs nteresser kan strde mod eller konkurrere med Kundens nteresser, og Net Fonds, dens forretnngspartnere og medarbejdere hos dsse er berettget tl at fungere på vegne af andre kunder, der har postoner, der er modsatrettede Kundens postoner eller som konkurrerer med Kunden for at opnå samme eller tlsvarende poston. 15. Net Fonds Modparter og Introducerende mæglere Med henblk på at effektuere Kundens nstruktoner er Net Fonds berettget tl at nstruere en Modpart, der er udvalgt efter Net Fonds skøn, og Net Fonds er forplgtet tl at gøre dette tlfælde, hvor transaktonen er underlagt reglerne for en børs eller et marked, hvor Net Fonds kke er medlem Net Fonds er kke ansvarlg for fejl, der begås af sådanne Modparter, medmndre det er godtgjort, at Net Fonds kke har udvst tlstrækkelg omhu valget af Modparten Kunden kan være blevet henvst tl Net Fonds af en Introducerende mægler. I så fald er Net Fonds kke ansvarlg for nogen aftale, der er ndgået mellem Kunden og den Introducerende mægler, og som Net Fonds kke er en part Kunden er gjort specfkt opmærksom på, at Kundens aftale med den Introducerende mægler kan resultere yderlgere omkostnnger, og med Net Fonds eventuelt skal betale honorarer eller kurtage tl sådan tredjemand. Kunden anerkender, at enhver sådan Introducerende mægler enten fungerer som en uafhængg mellemmand eller som en Agent for Kunden, og at ngen sådanne personer er autorseret tl at udstede nogen erklærnger angående Net Fonds eller Ydelserne. 16. Mslgholdelse og mslgholdelsesbeføjelser De her ndeholdte bestemmelser supplerer enhver anden rettghed, som Net Fonds har følge Aftalen, herunder men kke begrænset tl panteaftalen anført p.10, og derudover alle andre rettgheder, som Net Fonds har følge norsk ret Net Fonds forbeholder sg retten tl at tlbageholde eller foretage fradrag ethvert beløb, som Net Fonds skylder tl Kunden eller som er ndestående hos Net Fonds for Kunden, hvs noget beløb er forfaldent tl betalng fra Kunden tl Net Fonds eller dens forretnngspartnere Kunden bemyndger Net Fonds tl, efter Net Fonds skøn, tl enhver td og uden varsel eller ansvar over for Kunden, på enhver måde at sælge, anvende, modregne og/eller foretage udlæg hele eller dele af Kundens ejendom og/eller udbytte og fortjeneste af dette, som er ndestående hos Net Fonds eller enhver af dens forretnngspartnere eller Agenter eller som dsse på anden måde har sn besddelse, med henblk på at opfylde enhver af eller alle Kundens forplgtelser over for Net Fonds eller Net Fonds forretnngspartnere Hver af følgende begvenheder anses som Mslgholdelsestlfælde: v v såfremt Kunden undlader at foretage nogen betalng eller undlader at udføre nogen anden handlng eller tng, der kræves følge Aftalen eller af Net Fonds efter sammes rmelgt begrundede skøn; såfremt Kunden undlader at fremsende beløb, der er nødvendge for, at Net Fonds kan modtage leverng henhold tl enhver Kontrakt på første forfaldsdato; såfremt Kunden undlader at tlvejebrnge aktver tl leverng, eller aftage aktver henhold tl enhver Kontrakt på den første forfaldsdato; såfremt Kunden dør eller blver umyndggjort; såfremt der ndgves enhver anmeldelse for Kunden følge den norske konkurslov eller enhver anden tlsvarende lov, som er gældende for Kunden, eller, tlfælde af et partnerskab, for en eller flere af partnerne, eller, tlfælde af en selskab, der udpeges en bobestyrer, kurator, admnstrator eller lgnende; v såfremt der ndgves en begærng om lkvdaton eller konkursbehandlng overfor Kunden; v v såfremt der udstedes et dekret eller tages beslutnng om lkvdaton eller konkursbehandlng af Kunden (undtagen med henblk på sammenslutnng eller rekonstrukton med forudgående skrftlg godkendelse fra Net Fonds); såfremt der foretages udpantnng, udlæg eller anden retsskrdt relaton tl Kundens ejendom og vrknngerne heraf kke fjernes, opfyldes eller betales nden for syv dage; eller 11

12 x x x x såfremt en skkerhed, der er oprettet form af et pant eller en behæftelse, kan realseres over for Kunden, og ndehaveren af sådan pant eller behæftelse tager skrdt tl at realsere den stllede skkerhed; såfremt Kundens (eller enhver af dennes datter-, søster-, koncern- eller assocerede selskabers) gæld umddelbart forfalder tl betalng, eller kan erklæres således forfalden tl betalng, forud for den anførte forfaldstd på grund af Kundens (eller enhver af dennes datter-, søster-, koncern- eller assocerede selskabers) mslgholdelse, eller Kunden (eller enhver af dennes datter-, søster-, koncerneller assocerede selskaber) undlader at ndfr gæld på dennes forfaldsdato; såfremt Kunden undlader at opfylde nogen forplgtelse henhold tl Aftalen eller enhver Kontrakt ; såfremt enhver erklærng eller garant, der er afgvet af Kunden, er eller blver ukorrekt; x såfremt Net Fonds eller Kunden af en kontrollerende myndghed anmodes om at lukke en Kontrakt (eller enhver del af en Kontrakt); eller xv såfremt Net Fonds rmelgt begrundet anser det som nødvendgt med henblk på beskyttelse af egne eller forretnngspartneres nteresser Såfremt der forelgger et Mslgholdelsestlfælde er Net Fonds berettget tl, og efter eget skøn, bemyndget tl at: v v v på enhver måde sælge eller pantsætte dele af eller hele/al Kundens Skkerhed, aktver og ejendom, som fra td tl anden besddes af eller er ndestående hos Net Fonds eller enhver af dens forretnngspartnere eller Agenter eller gøre enhver Skkerhed gældende; købe enhver stllet Skkerhed, nvesterng eller anden ejendom, hvor dette er, eller efter Net Fonds rmelgt begrundede opfattelse sandsynlgvs vl være, nødvendgt for at Net Fonds er stand tl at opfylde sne forplgtelser henhold tl enhver Kontrakt, og Kunden er forplgtet tl at skadesløsholde Net Fonds for den fulde købsprs med tllæg af alle tlknyttede omkostnnger og udgfter; levere enhver Skkerhed, nvesterng eller ejendom tl tredjemand, eller på anden måde foretage sådanne skrdt, som Net Fonds måtte anse som hensgtsmæssge med henblk på at lukke enhver Kontrakt; kræve, at Kunden straks lukker og opfylder en Kontrakt på sådan måde, som Net Fonds efter st suveræne skøn måtte stlle krav om; ndgå enhver valutatransakton tl sådanne kurser og på sådanne tdspunkter, som Net Fonds måtte beslutte med henblk på at opfylde de forplgtelser, der er påtaget henhold tl en Kontrakt; og helt eller delvst tlbagekontere ethvert aktv, der er debteret eller kredteret enhver Konto (herunder ændre Net Fonds eller Kundens forplgtelse tl at levere et aktv tl en forplgtelse tl at betale et beløb svarende tl aktvets markedsværd (fastsat af Net Fonds efter dennes suveræne skøn) på datoen for tlbagekonterngen) Kunden autorserer Net Fonds tl at værksætte de forholdsregler, der er anført denne bestemmelse, uden varsel tl Kunden, og Kunden anerkender, at Net Fonds kke er ansvarlg for eventuelle følger af sådanne forholdsregler. De rettgheder, der er anført denne bestemmelse er gældende tllæg tl enhver anden rettghed, som Net Fonds eller enhver af dens forretnngspartnere måtte have over for Kunden følge Aftalen eller norsk ret. Kunden skal tlvejebrnge sådanne dokumenter og udføre sådan andre dspostoner, som Net Fonds måtte stlle krav om med henblk på at beskytte Net Fonds og dens forretnngspartneres rettgheder henhold tl denne Aftale eller henhold tl enhver aftale, som Kunden har med enhver af sådanne Såfremt Net Fonds udøver sne rettgheder tl at sælge enhver Skkerhed eller enhver ejendom tlhørende Kunden følge denne bestemmelse, er Net Fonds berettget tl at effektuere et sådant salg uden varsel eller ansvar over for Kunden på vegne af Kunden og anvende udbyttet af salget tl eller som bdrag tl opfyldelse af enhver af eller alle Kundens forplgtelser over for Net Fonds eller Net Fonds forretnngspartnere Uden præjudce for Net Fonds andre rettgheder henhold tl Aftalen og norsk ret er Net Fonds tl enhver td og uden varsel berettget tl at kombnere eller konsoldere alle eller enhver af de kont, som Kunden har placeret hos Net Fonds eller enhver af dens forretnngspartnere og modregne ethvert og alle beløb, der skyldes tl, eller skyldes af, Net Fonds eller enhver af dens forretnngspartnere på sådan måde, som Net Fonds efter st suveræne skøn måtte beslutte. 17. Kundegaranter og -erklærnger Kunden garanterer og erklærer, at: Kunden kke er underlagt nogen jurdske restrktoner eller underlagt nogen lov eller bestemmelse, der forhndrer Kunden ndgåelse eller opfyldelse af Aftalen eller nogen Kontrakt eller transakton, der er påtænkt med Aftalen; Kunden har ndhentet alle nødvendge samtykker og har bemyndgelse tl at ndgå Aftalen (og såfremt Kunden kke er en enkeltperson, er denne tlstrækkelgt bemyndget og har opnået den nødvendge selskabsretlge eller anden bemyndgelse overensstemmelse med Kundens organsatorske og vedtægtsmæssge krav); nvesternger og anden ejendom, der tlvejebrnges af Kunden tl ethvert formål følge Aftalen tl enhver td er fr for nogen behæftelse, tlbageholdsret, pant eller byrde og ejes fuldstændgt af Kunden; v Kunden overholder alle love, som Kunden er underlagt, herunder uden begrænsnng alle skattelove og -bestemmelser, valutabestemmelser og regstrerngskrav; og 12

13 v de oplysnnger, Kunden har meddelt Net Fonds, er fuldstændge, nøjagtge og kke vldledende på væsentlge punkter Ovennævnte garanter og erklærnger anses for at være gentaget, hver gang Kunden fremtden Aftalens løbetd gver Net Fonds nstruktoner. 18. Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsnng Kunden er forplgtet tl at skadesløsholde Net Fonds alle tab, skatter, udgfter, omkostnnger og forplgtelser (nuværende, fremtdge, eventuelle eller andre, herunder rmelge advokatsalærer), som Net Fonds måtte lde eller pådrage sg som følge af eller forbndelse med: Kundens mslgholdelse af Aftalen; Net Fonds ndgåelse enhver transakton eller Kontrakt, eller ethvert af de skrdt, som Net Fonds er berettget tl at tage Mslgholdelsestlfælde; bortset fra og alene det omfang, at sådanne tab, skatter, udgfter, omkostnnger og forplgtelser ldes eller pådrages som følge af Net Fonds grove uagtsomhed eller forsætlge mslgholdelse Denne skadesløsholdelse er også gyldg efter ethvert ophør af Aftalen Net Fonds kan kke gøres ansvarlg for: tab (herunder afledte tab og andre ndrekte tab), udgfter, omkostnnger eller forplgtelser (samlet "Tab"), der ldes af eller pådrages Kunden som følge af eller forbndelse med leverng af Ydelser, bortset fra og alene det omfang, at sådant Tab ldes eller pådrages som følge af Net Fonds grove uagtsomhed eller forsætlge mslgholdelse; eller noget Tab på grund af Net Fonds handlnger overensstemmelse med Net Fonds rettgheder henhold tl denne Aftale, uanset om Net Fonds vlle have været ansvarlg for sådant Tab følge generelle regler for ansvar henhold tl norsk ret; eller noget afledet eller andet ndrekte tab, der ldes af eller pådrages Kunden, hvad enten det opstår på grund af Net Fonds uagtsomhed eller på anden måde; eller v noget Tab, der ldes af eller pådrages Kunden som følge af en tredjemands (herunder enhver Modpart tl, eller enhver person, som Net Fonds har engageret forbndelse med en Kontrakt) manglende opfyldelse af sne forplgtelser over for Net Fonds, og under sådanne omstændgheder er Net Fonds kke ansvarlg for at opfylde sne forplgtelser over for Kunden, det omfang Net Fonds er ude af stand tl det som følge af tredjemands mslgholdelse I særdeleshed anerkender, accepterer, og forstår Kunden, at enhver markedsanbefalng og enhver oplysnng, der meddeles af Net Fonds kke udgør et tlbud om at købe eller sælge eller en tlskyndelse tl et tlbud om at købe eller sælge en Kontrakt, og at sådan anbefalng og nformaton, om end baseret på oplysnnger fra klder, der af Net Fonds anses som påldelge, kan være baseret udelukkende på en mæglers opfattelse, og at sådan nformaton kan være ufuldstændg og kan være ubekræftet og ubekræftelg. Net Fonds udsteder ngen erklærnger eller garanter for og er kke ansvarlg for nøjagtgheden eller fuldstændgheden af nformatoner eller handelsanbefalnger, der fremsættes over for Kunden. 19. Fortrolghed og Net Fonds vderegvelse af oplysnnger Ingen part må tl nogen person (medmndre denne er forplgtet tl at gøre sådan af gældende lov eller af en lovgvende eller tlsynsførende myndghed eller af anden person, der følge loven er berettget tl at kræve vderegvelse, eller for at sætte parten tlstrækkelgt stand tl at opfylde sne forplgtelser henhold tl denne Aftale), vderegve oplysnnger, der er tlknyttet den anden parts forretnng, nvesternger, fnanser eller andre forhold af fortrolg karakter, som parten måtte komme besddelse af under udførelsen af sne forplgtelser eller på anden vs, og hver part skal gøre alle rmelge bestræbelser på at forhndre enhver sådan vderegvelse Når Kunden ndgår Aftalen, bemyndger Kunden Net Fonds tl at vderegve sådanne oplysnnger om Kunden, som det kræves af enhver lov, regel eller lovgvende myndghed, herunder enhver gældende Markedsregel, uden forudgående varsel tl Kunden. 20. Ændrnger Net Fonds er berettget tl at ændre Aftalen tl enhver td med mndst 30 dages varsel over for Kunden, herunder men kke begrænset tl varsel gvet pr. e-mal. Sådanne ændrnger træder kraft på den dato, der er angvet varslet Ingen andre ændrnger af Aftalen skal træde kraft, medmndre de er skrftlge og underskrevet af en drektør Net Fonds. De drektører, der har tlladelse tl at foretage ændrnger Aftalen, fremgår af Net Fonds web ste Kunden, men kke en Bemyndget person, er berettget tl at ændre den adresse (herunder den e-mal-adresse), som Handelsaftaler, Kontoudtog og andre meddelelser sendes tl ved skrftlg meddelelse tl Net Fonds. 21. Ophør Begge parter er berettget tl straks at brnge Aftalen tl ophør ved skrftlgt varsel tl den anden part. Ingen af parterne skal betale nogen bod forbndelse med ophør af Aftalen. Ophør påvrker kke allerede opståede rettgheder og forplgtelser Ved ophør forplgter Net Fonds og Kunden sg tl at færdggøre alle de Kontrakter, der er under 13

14 gennemførelse, og vlkårene Aftalen er fortsat bndende for parterne forbndelse med sådanne transaktoner. Net Fonds er berettget tl at fratrække alle skyldge beløb nden overførsel af eventuelle kredtsald på en Konto tl Kunden, og er berettget tl at udskyde en sådan overførsel, ndtl alle Kontrakter mellem Net Fonds og Kunden er afsluttet. Desuden er Net Fonds berettget tl at stlle krav om, at Kunden betaler eventuelle gebyrer, som er påløbet forbndelse med overførsel af Kundens nvesternger Net Fonds er tl enhver td efter Aftalens ophør berettget tl, uden varsel, at lukke enhver Kontrakt mellem Net Fonds og Kunden. 22. Regulatv myndghed og Garantfonden for ndskydere og nvestorer Net Fonds er reguleret af The Bankng, Insurance and Securtes Commsson of Norway Kundens mdler adsklles fra Net Fonds mdler. Net Fonds kan kke anvende sådanne mdler forbndelse med Net Fonds forretnng Det er skkerhed for mdler på op tl NOK per kunde og 25 mll. NOK for alle kunder totalt. 23. Klager og tvster I tlfælde af at Kunden ønsker at fremsætte en klage over Net Fonds, er Kunden forplgtet tl skrftlgt at nformere Net Fonds jurdske afdelng om klagen. Herefter er Net Fonds forplgtet tl at undersøge klagen omgående og fuldstændgt Uden præjudce for eventuelle andre af Net Fonds rettgheder henhold tl Aftalen, er Net Fonds berettget tl, ethvert tlfælde hvor der mellem Kunden og Net Fonds består en tvst omkrng en Margnhandel eller påstået Margnhandel eller enhver nstrukton forbndelse med en Margnhandel, efter st suveræne skøn og uden varsel at lukke en sådan Margnhandel eller påstået Margnhandel, såfremt Net Fonds rmelgt begrundet er af den opfattelse, at en sådan dsposton er hensgtsmæssg med det formål at begrænse det maksmale beløb, som en sådan tvst måtte ndebære. Net Fonds kan kke gøres ansvarlg for eller være forplgtet over for Kunden forbndelse med efterfølgende svngnnger nveauet for den pågældende Margnhandel. Såfremt Net Fonds beslutter at lukke en Margnhandel henhold tl denne bestemmelse, skal en sådan dsposton være uden præjudce for Net Fonds ret tl at gøre gældende, at en sådan Margnhandel allerede er lukket af Net Fonds eller aldrg er åbnet af Kunden. Net Fonds er forplgtet tl at tage rmelge forholdsregler med henblk på at nformere Kunden om, at Net Fonds har foretaget en sådan dsposton, så snart det er mulgt, efter at dspostonen er foretaget. Såfremt Net Fonds lukker en Margnhandel eller påstået Margnhandel overensstemmelse med denne bestemmelse, sker luknngen uden præjudce for Kundens ret tl at åbne en ny Margnhandel, forudsat at en sådan Margnhandel åbnes overensstemmelse med Aftalen. Når Net Fonds beregner margn eller andre mdler, som er nødvendge for en sådan Margnhandel, er Net Fonds berettget tl at gøre dette på det grundlag, at Net Fonds opfattelse af de begvenheder, der er årsag tl tvsten, er korrekte. 24. Lovvalg og værnetng Aftalen er underlagt og skal fortolkes overensstemmelse med norsk ret som den eneste gældende retsgrundlag Kunden og Net Fonds har aftalt, at Tngretten Oslo skal have enekompetence og være eneste værnetng tvster vedrørende Aftalen samt alle handler mellem Kunden og Net Fonds. Net Fonds forbeholder sg mdlertd ret tl at rejse sag ved enhver domstol og jursdkton, som Net Fonds måtte fnde egnet, herunder men kke begrænset tl jursdktoner, hvor Kunden er statsborger eller bosddende, samt jursdktoner, hvor Kunden ejer aktver Denne bestemmelse er gældende efter Aftalens ophør. 25. Dverse Såfremt en eller flere bestemmelser Aftalen på noget tdspunkt er eller blver anset ulovlg, ugyldg eller uden retskraft henhold tl lovgvnngen en jursdkton, skal dette på ngen måde have ndflydelse på lovlgheden, gyldgheden eller retskraften af de resterende bestemmelser Aftalen henhold tl lovgvnngen den pågældende jursdkton, ej heller lovlgheden, gyldgheden eller retskraften for en sådan bestemmelse henhold tl loven en anden jursdkton Net Fonds er kke ansvarlg over for Kunden for nogen mslgholdelse, hndrng eller forsnkelse forbndelse med opfyldelsen af sne forplgtelser henhold tl Aftalen, hvor en sådan mslgholdelse, hndrng eller forsnkelse drekte eller ndrekte skyldes forhold, som er uden for Net Fonds rmelge kontrol. Sådanne force majeurehændelser omfatter uden begrænsnng teknske problemer, f.eks. svgt eller afbrydelser af telekommunkaton, manglende adgang tl Net Fonds web ste, der f.eks. kan skyldes luknng på grund af vedlgeholdelse, erklæret eller forestående krg, oprør, cvle urolgheder, naturkatastrofer, lovbestemmelser, foranstaltnnger værksat af myndghederne, strejker, lock-out, boykot eller blokader, desuagtet at Net Fonds er part konflkten, og herunder tlfælde, hvor kun en del af Net Fonds funktoner er påvrket af sådanne hændelser Desuden er Net Fonds berettget tl, følge sn egen rmelgt begrundede opfattelse, at beslutte, at der forelgger en nødstuaton eller ekstraordnær markedsstuaton. Sådanne stuatoner omfatter, men er kke begrænset tl, suspenson eller luknng af ethvert marked eller ethvert ophør af eller mslykket udførelse af enhver begvenhed, som Net Fonds baserer sn kvoterng på, eller forekomst af en usædvanlg stor bevægelse 14

15 nveauet for en Margnhandel og/eller et underlggende marked, eller Net Fonds rmelgt begrundede forventnng om en sådan bevægelse. I sådanne tlfælde er Net Fonds berettget tl at forøge sne margnkrav, lukke Kundens åbne Margnhandler og/eller suspendere eller ændre anvendelsen af vlkårene Aftalen, herunder men kke begrænset tl, ændrng af det sdste tdspunkt for gennemførelse af en bestemt Margnhandel, det omfang at omstændghederne gør det umulgt for Net Fonds at overholde det pågældende vlkår Kunden er kke berettget tl at overdrage nogen af Kundens rettgheder eller forplgtelser henhold tl Aftalen eller følge nogen Kontrakt tl nogen person, hvormod Net Fonds er berettget tl at overdrage sne rettgheder eller forplgtelser tl enhver offentlgt reguleret fnansel nsttuton Rettghederne og beføjelserne Aftalen er kumulatve og udelukker kke anvendelsen af lovbestemte rettgheder og retsmdler Ingen forsnkelse eller undladelse fra Net Fonds sde udøvelsen af nogen rettghed, beføjelse eller retsmddel henhold tl lovgvnngen eller Aftalen, eller delvs eller mangelfuld udøvelse heraf, kan: svække eller forhndre yderlgere eller anden udøvelse af en sådan rettghed, beføjelse eller retsmddel; eller fungere som et afkald på en sådan rettghed, beføjelse eller retsmddel Intet frafald af nogen mslgholdelse af et vlkår Aftalen skal (medmndre det udtrykkelgt er accepteret på skrft af den part, der gver afkald på sn ret) fortolknngsmæssgt anses som et fremtdgt frafald af påberåbelse af en fremtdg mslgholdelse af det samme vlkår eller som accept af en fortsættelse af den pågældende mslgholdelse Kunden tltræder herved alle de transaktoner med Net Fonds, som er effektueret nden Kundens accept af Aftalen, og accepterer, at Kundens rettgheder og forplgtelser den forbndelse skal være underlagt betngelserne Aftalen Net Fonds eller tredjemænd kan have stllet oversættelser af Aftalen tl dsposton for Kunden. Net Fonds accepterer mdlertd kun de af Net Fonds leverede danske og engelske versoner som aftalegrundlag. Såfremt der forelgger uoverensstemmelser mellem de af Net Fonds leverede danske og engelske versoner og de øvrge oversættelser, der måtte være Kundens besddelse, har de af Net Fonds leverede danske og engelske versoner forrang over enhver anden verson. Såfremt der forelgger uoverensstemmelser mellem de af Net Fonds leverede danske og engelske versoner, har den verson, som Net Fonds og Kunden har underskrevet, forrang. Dato Dato Net Fonds A/S Navn: 15

16

17 Erklærng om oplysnnger om rsko forbndelse med valuta, CFD'er, futures og optoner Denne korte erklærng beskrver kke alle de rsc og andre betydnngsfulde aspekter, der er forbundet med at handle valuta, CFD'er, futures og optoner. I lyset af rscene bør De kun påtage Dem sådanne transaktoner, hvs De forstår beskaffenheden af de kontrakter (og kontraktlge forhold), som De ndgår, samt omfanget af den rsko, De påtager Dem. Handel med valuta, CFD'er, futures og optoner egner sg kke tl det brede flertal af befolknngen. De bør overveje nøje, om denne form for handel er noget for Dem ud fra Deres erfarng, Deres mål, økonomske ressourcer og andre relevante forhold. VALUTA, CFD'ER OG FUTURES 1. Effekten af "margnhandel" eller "gearng" Transaktoner valuta, CFD'er og futures ndebærer en stor rsko. Beløbet for ntalmargn er llle forhold tl værden af kontrakten vedrørende valuta, CFD'er eller futures, så transaktoner "handles på margn" eller "geares". En relatvt llle markedsbevægelse får en forholdsmæssg større vrknng på de mdler, De har ndskudt eller skal ndskyde. Dette kan være Deres favør eller en ulempe for Dem. De kan rskere at tabe alle oprndelge margnmdler samt eventuelle andre mdler, som er deponeret frmaet, for at beholde Deres poston. Hvs markedet udvkler sg ugunstgt for Deres poston, eller margnnveauerne øges, blver De måske bedt om at betale store ekstra mdler med kort varsel for at beholde Deres poston. Hvs De undlader at efterkomme et krav om ekstra mdler nden for den foreskrevne td, blver De måske nødt tl at lkvdere Deres poston med tab, og De vl hæfte for et eventuelt underskud som følge heraf. 2. Rskobegrænsende ordrer eller strateger Placerngen af vsse ordrer (f.eks. "stop-loss"-ordrer, hvor dette er tlladt henhold tl lokal lovgvnng, eller "stop-lmt"-ordrer), som har tl formål at begrænse tab tl bestemte beløb, er mulgvs kke tlstrækkelgt, ford markedsforholdene kan gøre det umulgt at føre sådanne ordrer ud lvet. Strateger, hvor der anvendes kombnatoner af postoner, f.eks. "spread" og "straddle" postoner kan være lge så rskable som at tage smple købte eller solgte postoner. OPTIONER 3. Vekslende rskograd Transaktoner med optoner ndebærer stor rsko. Købere og sælgere af optoner bør sætte sg nd den type opton (f.eks. put eller call), som de påtænker at handle med samt de tlknyttede rsc. De bør beregne, hvor meget værden af optonerne skal stge, for at Deres poston er rentabel, det De tager højde for præmen og alle transaktonsomkostnngerne. Køberen af optoner kan modregne eller effektuere optonerne eller lade dem udløbe. Effektuerng af en opton medfører enten en kontant afregnng eller, at køberen opnår eller afleverer det underlggende aktv. Hvs optonen er på en future, opnår køberen en futures-poston med tlknyttede forplgtelser for margn (se afsnttet om futures ovenfor). Hvs den købte opton er værdløs, når den udløber, mster De hele Deres nvesterng, som består af optonspræmen plus transaktonsomkostnngerne. Såfremt De overvejer at købe far-out-of-the-money-optoner, skal De være klar over, at der normalt kun er en meget llle chance for, at sådanne optoner blver proftable. Der er generelt betydelgt større rsko forbundet med at sælge ("wrtng" eller "grantng") optoner end ved at købe optoner. Selv om den præme, som sælgeren får, er fast, kan sælgeren lde et tab, der lgger langt over dette beløb. Sælgeren hæfter for yderlgere margn for at beholde postonen, hvs markedet bevæger sg en ugunstg retnng. Sælgeren er også udsat for den rsko, at køberen udnytter optonen, og sælgeren vl være forplgtet tl enten at afvkle optonen kontant eller at aftage eller levere det underlggende aktv. Hvs optonen er på en future, opnår sælgeren en poston en future med tlknyttede forplgtelser for margn (se afsnttet om futures ovenfor). Hvs optonen er "dækket" af sælgerens tlsvarende poston det underlggende aktv eller en future eller en anden opton, reduceres rskoen mulgvs. Hvs optonen kke er dækket, kan rskoen for tab være ubegrænset. I nogle jursdktoner tllader vsse børser ratebetalng af optonspræmen, hvorved køberen forplgter sg tl margnbetalnger, som kke overstger præmebeløbet. Køberen løber stadg en rsko for at mste præmen og transaktonsomkostnngerne. Når optonen udnyttes eller udløber, er køberen ansvarlg for en eventuel ubetalt præme, som er udestående på det pågældende tdspunkt. YDERLIGERE RISICI, SOM ER ALMINDELIGE I FORBINDELSE MED VALUTA, CFD'ER, FUTURES OG OPTIONER 4. Vlkår og betngelser kontrakter De skal bede det frma, De handler med, om vlkårene og betngelserne for de futures eller optoner, De handler med, samt de tlknyttede forplgtelser (f.eks. de omstændgheder, hvorunder De forplgter Dem tl at betale eller modtage det underlggende aktv af en futureskontrakt, og, med hensyn tl optoner, udløbsdatoerne og begrænsnngerne for udnyttelsestdspunktet). Under vsse omstændgheder kan specfkatonerne for udestående kontrakter (herunder aftalekursen for en opton) ændres af børsen eller clearng-huset for at afspejle ændrnger det underlggende aktv. 5. Suspenderng eller begrænsnng af handels- og prsforhold Markedsforhold (f.eks. llkvdtet) og/eller håndhævelse af regler på bestemte markeder (f.eks. suspenderng af handel enhver kontrakt eller kontraktmåned på grund af prsgrænser eller crcut breakers) kan forøge rskoen for tab ved at gøre det

18 vanskelgt eller umulgt at effektuere transaktoner eller lkvdere/modregne postoner. Hvs De har solgt optoner, kan det forøge rskoen for tab. Desuden fndes der måske kke normale prsfastsættelsesforhold mellem det underlggende aktv og futuren og det underlggende aktv og optonen. Dette kan forekomme, når den futures-kontrakt, der lgger tl grund for optonen, modsætnng tl optonen er underlagt prsgrænser. Manglen på en underlggende referenceprs kan gøre det vanskelgt at vurdere en "rmelg" værd. 6. Deponerede kontanter og ejendom De bør sætte Dem nd reglerne for beskyttelse af de mdler form af penge eller ejendom, De deponerer tl ndenlandske eller udenlandske transaktoner, sær tlfælde af et frmas nsolvens eller konkurs. I hvor stort omfang De får Deres penge eller Deres ejendom tlbage, afhænger mulgvs af særlg lovgvnng eller lokale regler. I nogle jursdktoner vl ejendom, som kan dentfceres som specfkt ejet af Dem, blve forholdsmæssgt fordelt på samme måde som kontanter med henblk på fordelng tlfælde af et underskud. 7. Kurtage og andre omkostnnger Inden De begynder at handle, bør De få en grundg forklarng på alle kurtager, gebyrer og andre omkostnnger, som De er forplgtet tl at betale. Dsse omkostnnger har ndflydelse på en eventuel nettofortjeneste eller forøger Deres tab. 8. Transaktoner andre jursdktoner Transaktoner på markeder andre jursdktoner, herunder markeder der er formelt knyttet tl et ndenlandsk marked, kan medføre en øget rsko for Dem. Sådanne markeder er mulgvs underlagt bestemmelser, der medfører anderledes eller mndsket nvestorbeskyttelse. Deres lokale kontrolmyndghed vl være ude af stand tl at håndhæve de regler, der gælder for kontrolmyndgheder eller markeder andre jursdktoner, hvor De har effektueret Deres transaktoner. 9. Valutarsc Gevnst eller tab forbndelse med transaktoner kontrakter lydende på valuta (hvad enten de handles Deres egen eller en anden jursdkton) påvrkes af kurssvngnnger, de tlfælde hvor kontraktvalutaen skal omregnes tl en anden valuta. 10. Handelsfaclteter De fleste værktøjer tl open outcry og elektronsk handel understøttes af computerbaserede komponentsystemer tl ordrestyrng, eksekverng, matchng, regstrerng eller clearng af handler. Som alle andre værktøjer og systemer er de sårbare over for mdlertdg nedbrud eller svgt. Mulgheden for at genoprette tab kan være underlagt ansvarsbegrænsnnger, som er pålagt af systemleverandøren, markedet, clearng-kontoret og/eller tlknyttede selskaber. Sådanne begrænsnnger kan varere. De bør anmode det frma, som De handler med, om oplysnnger herom. 11. Elektronsk handel Handel på et elektronsk handelssystem kan afvge kke kun fra handel ved open outcry, men også fra handel på andre elektronske handelssystemer. Såfremt De foretager transaktoner på et elektronsk handelssystem, udsættes De for rsc forbndelse med systemet, herunder drftsforstyrrelser hardware og software. Systemsvgt kan medføre, at Deres ordre enten kke effektueres overensstemmelse med Deres nstruktoner eller kke effektueres overhovedet. 12. Off-exchange-transaktoner I nogle jursdktoner og så fald kun begrænset omfang har frmaer tlladelse tl at foretage off-exchange-transaktoner. Det frma, som De handler med, optræder måske som modpart tl transaktonen. Det kan være vanskelgt eller umulgt at realsere en ekssterende poston, at opgøre værden, fastsætte en rmelg kurs eller vurdere rskoeksponerngen. Af dsse årsager ndebærer sådanne transaktoner mulgvs en øget rsko. Der er mulgvs lovgvet mndre for off-exchange-transaktoner, eller de kan være underlagt en særsklt lovgvnng. Inden De foretager sådanne transaktoner, bør De sætte Dem nd de gældende regler og de medfølgende rsc. Jeg/v erklærer ved mn/vores underskrft: at jeg/v har modtaget, læst og forstået denne erklærng om oplysnnger om rsko og ndholdet her, at jeg/v har modtaget, læst og forstået materalet med produktoplysnngerne vedrørende det relevante produkt, at jeg/v har modtaget yderlgere dybdegående verbale oplysnnger om produktet og de tlknyttede mulgheder og rsc, at jeg/v har modtaget tlfredsstllende svar på alle mne/vores spørgsmål vedrørende vlkårene, betngelserne og andre emner forbndelse med det relevante produkt, at jeg/v har modtaget, læst og forstået de kontraktlge vlkår og betngelser for det relevante produkt, at jeg/v har haft td og mulghed for at præsentere og dskutere hele grundlaget for produktet og deen med produktet for/med en tredjepart, f.eks. mn/vores revsor eller advokat, at jeg/v har haft mulghed for at ntroducere en sådan tredjepartsrådgver de forhandlnger, der er foregået med Net Fonds ASA, og at nvesterngsbeløbet vælges lyset af mn/vores samlede økonomske forhold og anses for rmelg denne sammenhæng. Sted og dato:, / Navn:

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO BANK A/S Page 1 of 1 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere