Årsrapport cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

2 en del af din daglige energi...og en del af det lokale billede i Sydfyn 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport

3 Indholdsfortegnelse Forord Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Resultat 15 Koncernen pr. 31. december Selskabsoplysninger Organisation Hovedaktiviteter i Sydfyns Elforsyning A/S 22 SEF Net A/S 22 El-Gården, Svendborg A/S 22 Sydfyns Intranet A/S 22 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning A/S 24 SEF Net A/S 24 SEF Forsyning A/S 25 El-Gården, Svendborg A/S 26 Sydfyns Intranet A/S 27 Det nye domicil 27 Markedet 28 Salg 30 Rådgivning 31 SEFs politik for CSR 31 Forventninger til Ny SEF strategi 34 Bestyrelse og direktion 37 Repræsentantskab Årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 41 Resultatopgørelse Balance 48 Pengestrømsopgørelse Noter Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport

4 Forord 2011 har været et begivenhedsrigt år for Sydfyns Elforsyning. Året har været præget af nye muligheder for koncernen. Byggeriet af SEFs nye domicil blev sat i gang, og SEF lancerede naturgas. Netop salget af naturgas har budt på udfordringer. Markedet er yderst konkurrencepræget, kampen om kunderne hård, og SEFs eksisterende kunder skal vænne sig til, at SEF er meget mere end el. Sammen med el er gas de produktområder, hvor der kan vindes kunder uden for SEFs område. Når konkurrenterne kan stå i supermarkederne i Svendborg og sælge gas og el, så kan SEF også slå igen i deres områder. Et andet område, hvor konkurrencen er intensiveret, er markedet for bredbånd og TV. SEF har ikke opnået det ønskede antal nye kunder, og fremadrettet er målene for nye kunder på dette område nedjusteret. SEF vurderer i dag fibermarkedet ud fra en kortere tidshorisont end tidligere, og derfor nedjusteres forventningerne til markedet har også budt på aktiviteter, som har været udviklende og værdiskabende for SEF, og de vil bidrage til koncernens fremadrettede udvikling. SEF har i løbet af året iværksat et omfattende projekt med opsætning af nye elmålere, der automatisk sender data til SEF vel at mærke hos samtlige kunder i området. De nye elmålere er et vigtigt værktøj i forbindelse med afregning over for kunderne - i fremtiden vil afregningen blive mere effektiv, og SEFs kunder vil kunne følge deres forbrug på internettet. Med investeringerne i IT er SEF dermed godt på vej til at opfylde kravene til Smart Grid på Sydfyn. SEF har ligeledes haft fokus på energirigtige løsninger, og som partner i Go2green, er SEF med til at sikre udbredelsen af energirigtige løsninger til både private og erhvervsvirksomheder. Helkundekonceptet var et vigtigt begreb hos SEF i det forgangne år. SEF har de seneste år udviklet sig fra at være en traditionel elforsyningsvirksomhed til en virksomhed med mange produkter på hylderne. Det stiller krav til organisationen. Den skal tilpasse sig hurtigt - til nye produkter og til i højere grad at sælge nye services til den eksisterende kundeportefølje. SEF udvikler sig hurtigt, og blikket er fast rettet mod en salgskultur. Kunden er i centrum hos SEF. God service og salg går hånd i hånd, og hér er SEF på rette spor. Den årlige kundetilfredshedsundersøgelse viser, at SEF matcher og overgår de forventninger, som kunderne har til et energi- og fiberbredbåndsselskab, og kundetilfredsheden er høj. I 2012 iværksætter SEF den nye strategi, der skal bane vejen for koncernens aktiviteter de kommende år. Anders Banke Direktør Sydfyns Elforsyning 6 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 for koncernen og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og den selvejende virksomheds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsynings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Svendborg den 4. april 2012 Anders J. Banke direktør Guri Krøis Jesper Ullemose Torben Jensen formand næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Birger Nielsen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen 8 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Påtegninger Sydfyns Elforsyning årsrapport

6 Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Svendborg, den 4. april 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der Brian Skovhus Jakobsen statsaut. revisor Karsten Bøgelund Pedersen statsaut. revisor 10 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Påtegninger Påtegninger Sydfyns Elforsyning årsrapport

7 Ledelsesberetning 12 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport

8 Hoved og nøgletal Resultat kr Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før renter Ordinært resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme i alt Overskudsgrad (resultat før renter) % -44,69-7,13-14,69-4,74-6,39 Overskudsgrad (ordinært resultat) % -53,17-3,81-5,89-9,87-1,47 Afkastningsgrad % -9,33-1,41-2,99-1,17-1,17 Bruttomargin % 41,90 41,89 33,72 30,88 30,43 Egenkapitalandel (soliditet) % 56,76 70,99 76,34 85,88 91,99 Egenkapitalforrentning % -17,64-1,83-1,19-2,04 0,04 Årets nettoomsætning udgør 248 mio. kr. mod 228 mio. kr. i Det ordinære resultat efter skat udgør -134 mio. kr. mod -15 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. De væsentligste årsager til det negative resultat for selskabets aktiviteter på -134 mio. kr. er: Selskabet har nedskrevet sine fiberaktiver med 120 mio. kr. Dette er en afgørende faktor i årets resultat. Der har ikke været forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer. Resultat af værdipapirportefølje indeholdt i finansielle poster T.kr Tidsvægtet afkast 0,61 % 5,47 % Regnskabsåret har været præget af, at elsalget har været faldende målt i kwh til trods for en stigende markedsandel. Omsætningen har været stigende som følge af højere gennemsnitspriser. Selskabet har i 2011 påbegyndt salg af naturgas til husstande i forsyningsområdet. Det nye forretningsområde har haft en sværere start end forventet, og forventningen om stor kundetilgang blev ikke indfriet. Salg af internet, TV og telefoni er faldet marginalt i Det skyldes primært, at priserne er faldet på internet som følge af den hårde konkurrence. Koncernens likvide beholdninger er i 2011 steget 122 mio. kr. fra 97 mio. kr. til 219 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsagelig optagelse af kreditforeningslån Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

9 Særlige risici SEFs væsentligste risici er indkøb af el samt risici relateret til renter og kreditgivning: Indkøb af el Selskabet sikrer indkøbsprisen på el ved at indgå kortsigtede og langsigtede finansielle elhandelskontrakter. Rente- og kreditrisici Selskabet har optaget langfristet gæld, hvor renten er sikret på et fast lavt niveau i 20 år. Desuden råder selskabet over en kassekredit, hvor renten er sikret over de næste syv år. Selskabet arbejder målrettet på at minimere kreditgivning til dårlige betalere. Selskabet har ikke enkeltstående tilgodehavender i en størrelsesorden, der kan påvirke selskabets økonomiske og likviditetsmæssige stilling væsentligt. Værdipapirer Cirka halvdelen af egenkapitalen har selskabet - som likvide midler - placeret i værdipapirer. Selv små udsving har stor påvirkning på resultatet. Øvrige risici Selskabet driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen. Indtægterne fra netvirksomheden er underlagt Energitilsynets kontrol i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og forrentningsloft, som kan påvirke netvirksomhedens indtægtsramme i negativ retning. Selskabets netselskab lå som nr. 9 i benchmarking med de 56 øvrige netselskaber på baggrund af resultaterne for Begivenheder efter regnskabsåret udløb Der er ikke indtrådt begivenheder efter regnskabsårets udløb, der væsentligt påvirker vurderingen af regnskabsårets resultat og fremtidige økonomiske udvikling Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

10 Koncernen pr. 31. december 2011 Selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning A/S Monopol Konkurrence SEF Net A/S SEF Forsyning A/S Sydfyns Intranet A/S El-gården, Svendborg A/S 18 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

11 Selskabsoplysninger Organisation Sydfyns Elforsyning Repræsentantskab Adresse: Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Telefon: Fax: Bestyrelse CVR-nr.: Stiftet: 1. april 1975 Direktion Anders J. Banke Sekretariatschef Flemming A. Larsen Hjemsted: Svendborg Kommune Ejerforhold: Selvejende virksomhed Direktionssekretariat IT-afdeling Bestyrelse: Guri Krøis, formand Jesper Ullemose, næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Jensen Lars Jørgensen, medarbejdervalgt Villiam Hansen, medarbejdervalgt Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt Direktion: Anders J. Banke Markeds-/ Bredbåndschef Casper Flodager Erhvervssalg Projekt & Management Partnerskaber Teknisk chef - El Per Svendsen Drift Elnet Økonomichef Tom Bak Økonomi Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Banker: Sydbank, Svendborg Svendborg Sparekasse Danske Bank, Svendborg Marketing & Forr. udvikling Kundedata & afregning Leverance, Drift & Kundesupport - Fiber El-gården Svendborg A/S Salg & kundeservice - Privat 20 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

12 Hovedaktiviteter i 2011 Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsynings hovedaktivitet har i 2011 været kendetegnet ved, at elforsyningen udgør 20 % af de samlede aktiviteter, mens de øvrige 80 % er konkurrenceudsatte aktiviteter. Selskabet har drevet erhvervsmæssig virksomhed, der er relateret til forsyningsvirksomhed. Herunder elinstallationsforretning, bredbåndsog telekommunikationsforretning og handel med produkter og ydelser, der relaterer sig til elinstallations-, bredbånds- og telekommunikationsforretning. Dertil kommer service og administration over for selskabets datterselskaber. Sydfyns Elforsyning A/S Sydfyns Elforsyning A/S, der den 1. januar 2010 overtog samtlige rettigheder, forpligtelser, aktiver og passiver fra Sydfyns Elforsyning, er holdingselskab for følgende datterselskaber: SEF Net A/S SEF Net A/S har i 2011 udbygget, vedligeholdt og drevet elnettet og sørget for fast og stabil leverance af el samt sørget for tilslutningen til det landsdækkende elnet. SEF Net A/S har ligeledes opkrævet afgifter og ydet miljørådgivning. SEF Forsyning A/S SEF Forsyning A/S hovedaktivitet i 2011 har bestået af køb og salg af tjenesteydelser og varer - helt i overensstemmelse med selskabets formål om at udøve elhandel og erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til energiforsyningen. El-Gården, Svendborg A/S El-Gården, Svendborg A/S har i 2011 udført alle former for elinstallationer, herunder fiber- og sikringsopgaver samt energirigtige løsninger. Sydfyns Intranet A/S Sydfyns Intranet A/S har i 2011 leveret internet, TV og telefoni via fibernettet til hjemmet. Derudover leverede Sydfyns Intranet A/S også mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Med Sydfyns Intranet A/S er det hensigten at skabe ét intranet for hele Sydfyn. På sigt vil det blive muligt for alle på Sydfyn at få hurtigt internet, telefoni og TV alle dele til konkurrencedygtige priser. Sydfyns Intranet A/S er opbygget som et nyt lysledernet med høj hastighed samt med optisk fiber til hver enkelt hjem og virksomhed Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

13 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning A/S Sydfyns Elforsyning A/S har i 2011 fungeret som holdingselskab for følgende datterselskaber og deres aktiviteter: SEF Net A/S Højspændingsnettet - 10 kv På 60/10 kv-stationerne blev en udskiftning af understationer i kommunikationsudstyret mellem stationerne og fjernkontrolsystemet igangsat i Arbejdet skal være afsluttet medio 2012, da det er en forudsætning for at kunne flytte fjernkontrollen til SEFs nye domicil bød på få fejl på 10 kv-nettet. Kun fem større afbrydelser med relative korte afbrydelsestider blev registreret. Datamaterialet indberettes til Energitilsynet og indgår i benchmarking for leveringskvalitet. I øvrigt indberettes alle afbrud over et minut for alle spændingsniveauer. I 2011 blev der etableret fire nye 10/0,4 kv transformerstationer i forbindelse med forstærkning og renovering af 10 kv forsyningsnettet, og fem eksisterende 10/0,4 kv transformerstationer fik udskiftet gamle 10 kv koblingsanlæg. På 60/10 kv transformerstationerne ved Bregninge og Stenstrup er der på de ældste transformere foretaget regenerering af transformerolien. Det forlænger levetiden markant. Alle 60 kv transformere blev i 2011 forsynet med nye, automatiske silicagelfiltre (lufttørreapparater), hvilket minimerer vedligeholdelsen. Transport af el gennem SEFs net Lavspændingsnettet 0,4 kv Der blev etableret syv nye 0,4 kv kabeldelstrækninger i forbindelse med renoveringen af 0,4 kv forsyningsnettet i blev også året, hvor udskiftningen af det 17 år gamle ledningsregistreringssystem, ARGUS, blev sat i gang til fordel for et nyt Powel NetBas system. Med implementeringen af systemet kan netberegninger og simuleringer udføres internt, og alle data samles i én database. En udskiftning af det ældre SCADA-system er ligeledes iværksat. Der skiftes til et nyt overvågningssystem på 60/10 kv-hovedstationerne og 10/0,4 kv-transformerstationerne. Projektet skal være afsluttet umiddelbart efter sommerferien I 2011 blev en SMS-service til lokale el-installatører implementeret. I tilfælde af større fejl og afbrydelser på forsyningsnettet, orienteres de tilmeldte installatører om hændelsen via SMS. Elkunderne adviseres fremover også langt hurtigere. Fjernaflæsning Et nyt projekt med henblik på at skifte alle elmålere til fjernaflæste elmålere blev sat i værk i Det er hensigten, at alle elmålere er udskiftet inden udgangen af I foråret 2011 blev et pilotprojekt med 600 elmålere effektueret og afsluttet den 1. juli 2011 med et positivt resultat. Den 1. august 2011 gik det egentlige projekt i gang. Ved årets udgang var nye målere sat i drift. SEF Net opkræver desuden nettarif for al el, der transporteres igennem det lokale og det overordnede net. Endvidere opkræver SEF Net afgifterne til staten. SEF Forsyning A/S kwh (i mio.) Det politiske fokus på en centralisering af forsyningspligten understregede betydningen af at få kunder i SEFs forsyningsområde til aktivt at vælge SEF som deres leverandør af el. Ved udgangen af året var der knap kunder i SEF net, og 95 % af dem var kunder i SEF Forsyning A/S. I SEF Forsyning A/S faldt antallet af kunder fra til SEF Forsyning A/S har kunder, der modtager forsyningspligtig el. Målsætningen om at flytte kunder over på en elkontrakt lykkedes i 2011, og størstedelen af kunderne valgte at låse prisen med en fastpriskontrakt Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

14 Antal el-forbrugere i SEFs net Sydfyns Intranet A/S Antal Ved udgangen af 2011 er fibernettet der blev etableret og påbegyndt i udbygget, således at nettet når ud til ca. 75 % af husstandene i Svendborg Kommune. Den resterende udbygning vil ske i et omfang og med en hastighed, som vil være bestemt af forbrugernes interesse for tilslutning - og inden for fornuftige økonomiske rammer Naturgas 2011 blev året, hvor SEF Forsyning A/S blev leverandør af naturgas. Ved udgangen af 2011 var 518 kunder skiftet til SEF Forsyning A/S, hvoraf 308 var i afregning. Hovedparten af kunderne bor i selskabets forsyningsområde og er samtidig elkunder hos SEF Forsyning A/S I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 har selskabets ledelse vurderet værdiansættelsen af selskabets bredbåndsaktiver. Vurderingen (nedskrivningstesten) er foretaget med udgangspunkt i forventede pengestrømme baseret på det godkendte budget for 2012 og prognoser for perioden Kundetilstrømningen i prognoserne er vurderet markant lavere i forhold til tidligere. Det har medført, at ledelsen har skønnet det nødvendigt at nedskrive bredbåndsaktiverne med 120 mio. kr. i regnskabsåret Det nye domicil El-gården, Svendborg A/S 2011 var et år med øget aktivitet på flere områder. El-gården, Svendborg A/S indgik samarbejde med DLG Service A/S om installation og servicering af alarmanlæg og blev i den forbindelse certificeret for en treårig periode i salg, projektering, installation, service og vedligeholdelse af AIA-anlæg. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftale med SEF Net A/S om udskiftning af elmålere i forbindelse med etablering af fjernaflæsning - et arbejde, som SEF NET også bidrager til i form af montører er kendetegnet ved gode synergier mellem El-gården, Svendborg A/S og de øvrige selskaber i koncernen. Den 26. april 2011 tog Sydfyns Elforsyning det første spadestik til selskabets nye domicil, der bliver det første sydfynske domicilbyggeri i energiklasse 1. Domicilbyggeriet er i tråd med SEFs ønske om at bidrage til et bæredygtigt miljø. Domicilet står færdigt i efteråret 2012, og byggeriet skal være et udstillingsvindue for miljørigtige løsninger. Aktivitetsniveauet på fiberområdet har været tilfredsstillende. Salget af eftertilmeldinger samt etablering af fiber i nye områder har medvirket til at pænt aktivitetsniveau. El-gården, Svendborg A/S udførte i 2011 installationsopgaver i mange sammenhænge, og som noget nyt gik El-gården, Svendborg A/S ind på det maritime område med succes Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

15 250,00 200,00 Det nye domicil bliver bl.a. udstyret med jordvarme og el-producerende solcelleelementer. Samtlige lys- og energikilder tændes og slukkes automatisk efter behov. De elproducerende paneler vil tillige fungere som solafskærmning, og et avanceret automatisk anlæg vil overalt i bygningen sikre en optimal balance mellem lys, luft og ventilation. Det er den fynske tegnestue C&W Arkitekter, som sammen med bygherrerådgiveren Rambøll Svendborg har løftet den arkitektoniske udfordring og skabt et fremtidssikret, bæredygtigt og iøjnefaldende domicilbyggeri. Bygningen bliver på kvadratmeter, og MT Højgaard i Svendborg står for at omsætte projektet til virkelighed i samarbejde med en række fynske håndværksvirksomheder. Markedet 2011 har været et år med rig aktivitet i markedet for el, gas og energirådgivning samt fiber. Prisudvikling på el til privatkunder På elområdet har Sydfyns Elforsyning oplevet nye konkurrenter, der opererer inden for SEFs forsyningsområde og typisk tilbyder kunderne elkontrakter. SEF er blevet kontaktet af flere nystartede indkøbsforeninger, der ligger uden for selskabets forsyningsområde. De pågældende foreninger ønsker rabatter på el. Der er dog ikke økonomi i denne kundegruppe, da alle foreningernes medlemmer skal oprettes individuelt, og det er administrativt tungt. Markedspriserne på el var stigende i de første tre kvartaler af I 4. kvartal faldt markedsprisen, hvilket resulterede i lave kontraktpriser hos både SEF og SEFs konkurrenter. På trods af, at liberaliseringen af elmarkedet fandt sted for mere end otte år siden, har størstedelen af kunderne stadig ikke taget stilling til valg af elleverandør. På gasområdet er SEF stadig en ny aktør. Ikke desto mindre har SEF været med til at skærpe konkurrencen på Fyn, med efterfølgende lavere markedspriser. Det kommer kunderne til gode. Dong har i slutningen af 2011 også meldt sig ind i kampen om de fynske kunder. Der var udsving i prisniveauet på gas i Efter en lang periode med lave priser, steg gasprisen op mod starten af fyringssæsonen. De lave temperaturer på dette tidspunkt medførte imidlertid et kraftigt dyk i gaspriserne, og den efterfølgende milde vinter resulterede i jævnt faldende priser resten af Prisbilledet har gjort det muligt for SEF at sikre indkøbsprisen på en del af de gaskontrakter, der blev tegnet til sommerens lave priser med en fornuftig fortjeneste. Øre pr. kwh 150,00 100,00 SEF tegnede mange nye gaskontrakter i Som følge af reglen om seks måneders opsigelse hos kundernes eksisterende gasleverandør, kunne disse kontrakter først træde i kraft, efter gasprisen var steget. Det var uhensigtsmæssigt for SEF, da problematikken afstedkom afdækningsmæssige udfordringer. 50,00 I 2011 blev infrastrukturen på fiber til eksisterende kunder fremtidssikret, og Svendborg er nu en såkaldt giga-by. Investeringen sikrer, at både nye og eksisterende kunder har hurtigt internet nu og i fremtiden Statsafgift og moms PSO offentlige forpligt. FynsNet og Energinet.dk Markeds-el Transport af el (nettarrif) På TV-området har SEF via Waoo!-samarbejdet leveret kvalitets-tv til kunderne i form af fleksible programpakker til attraktive priser Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

16 Inden for energirådgivning har 2011 været et år med fokus på større erhvervskunder, beliggende både inden for og uden for SEFs område. Der har ligeledes været fokus på private boligkunder, der modtog et tilskud fra SEF til energiforbedringer. Salg 2011 var et år med stort fokus på nye tiltag, nye kampagner og et markant højere aktivitetsniveau end tidligere set hos Sydfyns Elforsyning. Energirådgivning med tilskud - SEF overgik forventningerne på området for energirådgivning. SEF har ydet tilskud til 3 GWh primært i lokalområdet. Fiber til nye kunder SEF fik nye kunder i Kundeudskiftning har imidlertid betydet, at nettotilgangen er 400 nye kunder. Derudover har SEF etableret fiber i nye områder. Rådgivning SEFs markedsandel i forsyningsområdet I forbindelse med energirådgivning i 2011 havde SEF og LEF (Langelands Elforsyning) opsat et mål for energibesparelsen på MWh. kwh (i mio.) % 88% 86% 84% 82% 80% 78% Procent Besparelserne er fordelt på følgende sektorer: Erhverv MWh Husholdning MWh Offentlig 247 MWh Handel og service 155 MWh Besparelserne er fordelt på følgende forsyningsarter: Biomasse 515 MWh El MWh Fjernvarme 515 MWh Naturgas MWh Olie MWh Total elforbrug i net-området SEFs eget elsalg i netområdet SEFs markedsandel (højre akse) Lancering af naturgas med udgangen af 2011 havde selskabet mange nye gaskunder, og flere kontrakter er i hus. Nye aftalemuligheder for private i 2011 lancerede SEF muligheden for individuelle aftaler på el. Med de nye aftalemuligheder kan kunderne vælge præcis den elaftale, der passer til husstandens ønsker og behov. Forårets elkampagne resulterede i elkontrakter. Ved udgangen af året, har SEF private elkunder på kontrakt. El til virksomheder også i 2011 var der fortsat stor opbakning blandt de lokale virksomheder. SEF har en markedsandel på 85 % i forsyningsområdet. SEFs politik for CSR Sydfyns Elforsyning ønsker at drive virksomhed med udgangspunkt i kundernes behov og på et bæredygtigt grundlag. Selskabets CSR-politik er baseret på en række internationalt anerkendte principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som er formuleret i UN Global Compact. I overensstemmelse med disse principper ønsker SEF at sikre en ordentlig behandling af sine interessenter og minimere eventuelle negative påvirkninger på miljøet. Ansvar CSR udgør et overordnet sæt af principper, der operationaliseres i SEFs CSR-strategi og implementeres på tværs af organisationen. Direktionen tager de overordnede beslutninger vedr. CSR på koncernniveau. For 30 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

17 at sikre en betydelig forankring, har chefgruppen og afdelingslederne ansvar for at fastlægge mål og initiativer inden for rammerne af selskabets CSR-strategi, følge op på implementering samt rapportere til direktionssekretariatet. Direktionssekretariatet sikrer den nødvendige koordinering og systematik i koncernens CSR-arbejde. SEF har defineret fire overordnede fokusområder for CSR med nærhed og kvalitet som det centrale element: Kunder SEF vil formidle salg og service af energi i bred forstand, bredbåndsydelser, energirådgivning til kunderne samt fastsætte og overholde etiske retningslinjer for produkter og services. Medarbejdere SEF vil sikre medarbejdernes kompetenceudvikling, engagement og præstation gennem et balanceret fokus på efteruddannelse, resultater og trivsel i en rummelig virksomhed. Miljø SEF vil minimere selskabets egen direkte miljøpåvirkning, samt fremme forståelse for rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaforandringer. Opfølgning og bearbejdning af koncernens informationssikkerhedssystem certificeret efter DS 484 og koncernens ISO 9001 certificerede kvalitetsledelsessystem Energirådgivning, herunder indførelse af fjernaflæste intelligente elmålere i hjemmene Opførelse af et nyt energibesparende domicil og et energibesparende prøvehus i Svendborg Kommunes Tankefuldprojekt Formulere og vedligeholde en samlet CSR-strategi Forventninger til 2012 Den generelle lavkonjunktur i økonomien synes at forsætte, og der forventes ingen stigning i elsalget målt i kwh. Som følge af lavkonjunkturen forventes priserne på el at være faldende i Selskabet forventer en nettotilgang af fibernetkunder. De sidste måneder i 2011 begyndte at vise effekten af det øgede aktivitetsniveau i dette segment. Omsætningen for 2012 forventes at ligge på niveau med regnskabsåret Resultatet forventes at være positivt i Samfund SEF vil med Sydfyns Intranet bidrage til infrastrukturudviklingen på Sydfyn ved at skabe ét intranet for hele Sydfyn, så det bliver muligt for alle at få hurtigt bredbånd, telefoni og TV til konkurrencedygtige priser. Virkemidler CSR-politikken udmøntes i praksis via en række andre politikker vedtaget i bestyrelsen og diverse medarbejderpolitikker beskrevet i koncernens personalehåndbog. Målene for SEFs CSR-politik skal nås via: Produktudvikling og kundearrangementer Medarbejderinformation, uddannelse og andre medarbejderprogrammer 32 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

18 Ny SEF strategi Fokus på kunden Betydningen af SEFs nye strategi er udtrykt ved fem hovedområder, som kræver forbedring og udvikling både her-og-nu og fremadrettet for at øge SEFs samlede værdiskabelse for kunderne. De fem områder er: SEFs kunder: SEF skal altid være mere attraktiv for kunderne end konkurrenterne. Strategien sætter fokus på dannelsen af nye og udvidede kundeforhold gennem et helhedskundekoncept. SEFs interne processer: Det er afgørende for SEFs konkurrenceevne, at selskabet er blandt de mest effektive til at drive virksomhed. Det kræver, at processer optimeres, og at organisationen har forretningsforståelse og konsekvent adfærd på alle niveauer. SEFs økonomi: For at sikre indtjeningen skal omkostningsbevidstheden være i fokus. Selskabet skal sikre de bedste aftaler og risikoafdække, ligesom indtjeningen skal øges gennem mer- og krydssalg fra alle forretningsområder. SEFs forretningsudvikling: Selskabet skal løbende og proaktivt afsøge markedet for nye investeringer - herunder vindmøller og andre clean tech-løsninger. SEFs virksomhedskultur: Såvel ledernes som medarbejdernes kompetencer udfordres, dels af krav fra omverdenen, og dels af krav der stilles til den enkelte. Udvikling og tilførsel af nye kompetencer er lige så centralt, som de mere markedsorienterede indsatser i strategien. Det er ligeledes en forudsætning for SEFs fortsatte succes, at selskabets medarbejdere opfatter SEF som en moderne, dynamisk og attraktiv virksomhed med udviklingsmuligheder. Sådan kan højt kvalificerede medarbejdere tiltrækkes og fastholdes. Og sådan kan SEFs position i markedet udbygges Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

19 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Bestyrelsen i Sydfyns Elforsyning består af ni medlemmer. Seks af medlemmerne vælges af repræsentantskabet. De tre øvrige er medarbejdervalgte repræsentanter. Bestyrelsen består pr. 31. december 2011 af: Guri Krøis, Formand, Lærer, Svendborg Jesper Ullemose, Næstformand, Frugtavler, Oure Knud Clemmensen, Lektor ved VUC, Svendborg Søren Bøving-Andersen, Adm. direktør, Skårup Hans Erik Pedersen, Reg. Revisor, Svendborg Torben Jensen, Teletekniker, Svendborg Lars Jørgensen, medarbejdervalgt, Elektriker i El-Gården Villiam Hansen, medarbejdervalgt, Elektriker i Drift Elnet Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt, Elinstallatør i Kundedata og afregning Direktion Sydfyns Elforsynings daglige ledelse varetages af den administrerende direktør og fire områdechefer. Ledelsen består pr. 31. december 2011 af: Anders J. Banke, administrerende direktør Casper Flodager, markeds- og bredbåndschef Tom Bak, økonomichef Per Svendsen, teknisk chef for el Flemming A. Larsen, sekretariatschef 36 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

20 Repræsentantskab Udpeget af Svendborg Kommune: Guri Krøis, Lærer Tina Petersen, Dekoratør Torben Jensen, Tekniker Erik Risager, Maskinmester Tove Pedersen, Fhv. hjemmehjælper Mads Fredløkke, Bager Ole-Steen Weinreich, Bygn.konstruktør Jacob Lindhardtsen, Kleinsmed Birte Veber Olesen, Socialpædagog Erling Johansen, Fuldmægtig Kaj Dam, Pens. faglærer Jesper Ullemose, Frugtavler Jan Bruun Andersen, Elektriker Jeppe Ottosen, Gårdejer Torben Frost, Plejehjemsleder Niels Højte Hansen, Gårdejer Gitte Eisenreich, Pens. sygeplejerske Svend Åge Rasmussen, Vicepolitikommisær Kate Margrethe Jørgensen, Lærer Jens Himmelstrup, Landmand Asger Bent Bjerre, Sognepræst Erik Jørgensen, Højskolelærer Gert Rasmussen, Lærer Helle Andreassen, Bogholder Niels Christian Nielsen, Konsulent Mogens Arnfeldt, Servicemedarbejder Claus Krossteig Rasmussen, Overpostbud Erik Andersen, Salgschef Peter Rasmussen, Ingeniør Søren Bøving-Andersen, Adm. direktør Inge Merethe Drost, Konsulent Mikael Stender, Radiograf Peder Skou, Boghandler Inam Dar, Selvstændig Hans Erik Pedersen, Reg. revisor Poul Windahl Ladekjær, Lektor Bodil Graver, Tandlæge Kurt Sorknæs, Direktør Vagn Aage Andersen, Pens. lærer Gunnar Nyholm, Forretningsfører Renée Hamilton, Pensionist Knud Clemmensen, Lektor Flemming Sørensen, Sagsbehandler Mikael Kirt Bønløkke, Pensionist Tove Kalkerup, Pædagog 38 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

SEF Net A/S Årsrapport 2010

SEF Net A/S Årsrapport 2010 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr. 25 11 91 50 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Elforsyning A/S Årsrapport 2013 CVR nr. 32 87 99 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19 Kirkegade 9 DK-6700 Esbjerg Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V Årsrapport for 2012 CVR-nr. 14 59 61

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1

Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1 Årsrapport 2012 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere