Årsrapport cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

2 en del af din daglige energi...og en del af det lokale billede i Sydfyn 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport

3 Indholdsfortegnelse Forord Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Resultat 15 Koncernen pr. 31. december Selskabsoplysninger Organisation Hovedaktiviteter i Sydfyns Elforsyning A/S 22 SEF Net A/S 22 El-Gården, Svendborg A/S 22 Sydfyns Intranet A/S 22 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning A/S 24 SEF Net A/S 24 SEF Forsyning A/S 25 El-Gården, Svendborg A/S 26 Sydfyns Intranet A/S 27 Det nye domicil 27 Markedet 28 Salg 30 Rådgivning 31 SEFs politik for CSR 31 Forventninger til Ny SEF strategi 34 Bestyrelse og direktion 37 Repræsentantskab Årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 41 Resultatopgørelse Balance 48 Pengestrømsopgørelse Noter Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport

4 Forord 2011 har været et begivenhedsrigt år for Sydfyns Elforsyning. Året har været præget af nye muligheder for koncernen. Byggeriet af SEFs nye domicil blev sat i gang, og SEF lancerede naturgas. Netop salget af naturgas har budt på udfordringer. Markedet er yderst konkurrencepræget, kampen om kunderne hård, og SEFs eksisterende kunder skal vænne sig til, at SEF er meget mere end el. Sammen med el er gas de produktområder, hvor der kan vindes kunder uden for SEFs område. Når konkurrenterne kan stå i supermarkederne i Svendborg og sælge gas og el, så kan SEF også slå igen i deres områder. Et andet område, hvor konkurrencen er intensiveret, er markedet for bredbånd og TV. SEF har ikke opnået det ønskede antal nye kunder, og fremadrettet er målene for nye kunder på dette område nedjusteret. SEF vurderer i dag fibermarkedet ud fra en kortere tidshorisont end tidligere, og derfor nedjusteres forventningerne til markedet har også budt på aktiviteter, som har været udviklende og værdiskabende for SEF, og de vil bidrage til koncernens fremadrettede udvikling. SEF har i løbet af året iværksat et omfattende projekt med opsætning af nye elmålere, der automatisk sender data til SEF vel at mærke hos samtlige kunder i området. De nye elmålere er et vigtigt værktøj i forbindelse med afregning over for kunderne - i fremtiden vil afregningen blive mere effektiv, og SEFs kunder vil kunne følge deres forbrug på internettet. Med investeringerne i IT er SEF dermed godt på vej til at opfylde kravene til Smart Grid på Sydfyn. SEF har ligeledes haft fokus på energirigtige løsninger, og som partner i Go2green, er SEF med til at sikre udbredelsen af energirigtige løsninger til både private og erhvervsvirksomheder. Helkundekonceptet var et vigtigt begreb hos SEF i det forgangne år. SEF har de seneste år udviklet sig fra at være en traditionel elforsyningsvirksomhed til en virksomhed med mange produkter på hylderne. Det stiller krav til organisationen. Den skal tilpasse sig hurtigt - til nye produkter og til i højere grad at sælge nye services til den eksisterende kundeportefølje. SEF udvikler sig hurtigt, og blikket er fast rettet mod en salgskultur. Kunden er i centrum hos SEF. God service og salg går hånd i hånd, og hér er SEF på rette spor. Den årlige kundetilfredshedsundersøgelse viser, at SEF matcher og overgår de forventninger, som kunderne har til et energi- og fiberbredbåndsselskab, og kundetilfredsheden er høj. I 2012 iværksætter SEF den nye strategi, der skal bane vejen for koncernens aktiviteter de kommende år. Anders Banke Direktør Sydfyns Elforsyning 6 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 for koncernen og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og den selvejende virksomheds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsynings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Svendborg den 4. april 2012 Anders J. Banke direktør Guri Krøis Jesper Ullemose Torben Jensen formand næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Birger Nielsen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen 8 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Påtegninger Sydfyns Elforsyning årsrapport

6 Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Svendborg, den 4. april 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der Brian Skovhus Jakobsen statsaut. revisor Karsten Bøgelund Pedersen statsaut. revisor 10 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Påtegninger Påtegninger Sydfyns Elforsyning årsrapport

7 Ledelsesberetning 12 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport

8 Hoved og nøgletal Resultat kr Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før renter Ordinært resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme i alt Overskudsgrad (resultat før renter) % -44,69-7,13-14,69-4,74-6,39 Overskudsgrad (ordinært resultat) % -53,17-3,81-5,89-9,87-1,47 Afkastningsgrad % -9,33-1,41-2,99-1,17-1,17 Bruttomargin % 41,90 41,89 33,72 30,88 30,43 Egenkapitalandel (soliditet) % 56,76 70,99 76,34 85,88 91,99 Egenkapitalforrentning % -17,64-1,83-1,19-2,04 0,04 Årets nettoomsætning udgør 248 mio. kr. mod 228 mio. kr. i Det ordinære resultat efter skat udgør -134 mio. kr. mod -15 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. De væsentligste årsager til det negative resultat for selskabets aktiviteter på -134 mio. kr. er: Selskabet har nedskrevet sine fiberaktiver med 120 mio. kr. Dette er en afgørende faktor i årets resultat. Der har ikke været forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer. Resultat af værdipapirportefølje indeholdt i finansielle poster T.kr Tidsvægtet afkast 0,61 % 5,47 % Regnskabsåret har været præget af, at elsalget har været faldende målt i kwh til trods for en stigende markedsandel. Omsætningen har været stigende som følge af højere gennemsnitspriser. Selskabet har i 2011 påbegyndt salg af naturgas til husstande i forsyningsområdet. Det nye forretningsområde har haft en sværere start end forventet, og forventningen om stor kundetilgang blev ikke indfriet. Salg af internet, TV og telefoni er faldet marginalt i Det skyldes primært, at priserne er faldet på internet som følge af den hårde konkurrence. Koncernens likvide beholdninger er i 2011 steget 122 mio. kr. fra 97 mio. kr. til 219 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsagelig optagelse af kreditforeningslån Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

9 Særlige risici SEFs væsentligste risici er indkøb af el samt risici relateret til renter og kreditgivning: Indkøb af el Selskabet sikrer indkøbsprisen på el ved at indgå kortsigtede og langsigtede finansielle elhandelskontrakter. Rente- og kreditrisici Selskabet har optaget langfristet gæld, hvor renten er sikret på et fast lavt niveau i 20 år. Desuden råder selskabet over en kassekredit, hvor renten er sikret over de næste syv år. Selskabet arbejder målrettet på at minimere kreditgivning til dårlige betalere. Selskabet har ikke enkeltstående tilgodehavender i en størrelsesorden, der kan påvirke selskabets økonomiske og likviditetsmæssige stilling væsentligt. Værdipapirer Cirka halvdelen af egenkapitalen har selskabet - som likvide midler - placeret i værdipapirer. Selv små udsving har stor påvirkning på resultatet. Øvrige risici Selskabet driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen. Indtægterne fra netvirksomheden er underlagt Energitilsynets kontrol i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og forrentningsloft, som kan påvirke netvirksomhedens indtægtsramme i negativ retning. Selskabets netselskab lå som nr. 9 i benchmarking med de 56 øvrige netselskaber på baggrund af resultaterne for Begivenheder efter regnskabsåret udløb Der er ikke indtrådt begivenheder efter regnskabsårets udløb, der væsentligt påvirker vurderingen af regnskabsårets resultat og fremtidige økonomiske udvikling Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

10 Koncernen pr. 31. december 2011 Selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning A/S Monopol Konkurrence SEF Net A/S SEF Forsyning A/S Sydfyns Intranet A/S El-gården, Svendborg A/S 18 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

11 Selskabsoplysninger Organisation Sydfyns Elforsyning Repræsentantskab Adresse: Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Telefon: Fax: Bestyrelse CVR-nr.: Stiftet: 1. april 1975 Direktion Anders J. Banke Sekretariatschef Flemming A. Larsen Hjemsted: Svendborg Kommune Ejerforhold: Selvejende virksomhed Direktionssekretariat IT-afdeling Bestyrelse: Guri Krøis, formand Jesper Ullemose, næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Jensen Lars Jørgensen, medarbejdervalgt Villiam Hansen, medarbejdervalgt Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt Direktion: Anders J. Banke Markeds-/ Bredbåndschef Casper Flodager Erhvervssalg Projekt & Management Partnerskaber Teknisk chef - El Per Svendsen Drift Elnet Økonomichef Tom Bak Økonomi Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Banker: Sydbank, Svendborg Svendborg Sparekasse Danske Bank, Svendborg Marketing & Forr. udvikling Kundedata & afregning Leverance, Drift & Kundesupport - Fiber El-gården Svendborg A/S Salg & kundeservice - Privat 20 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

12 Hovedaktiviteter i 2011 Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsynings hovedaktivitet har i 2011 været kendetegnet ved, at elforsyningen udgør 20 % af de samlede aktiviteter, mens de øvrige 80 % er konkurrenceudsatte aktiviteter. Selskabet har drevet erhvervsmæssig virksomhed, der er relateret til forsyningsvirksomhed. Herunder elinstallationsforretning, bredbåndsog telekommunikationsforretning og handel med produkter og ydelser, der relaterer sig til elinstallations-, bredbånds- og telekommunikationsforretning. Dertil kommer service og administration over for selskabets datterselskaber. Sydfyns Elforsyning A/S Sydfyns Elforsyning A/S, der den 1. januar 2010 overtog samtlige rettigheder, forpligtelser, aktiver og passiver fra Sydfyns Elforsyning, er holdingselskab for følgende datterselskaber: SEF Net A/S SEF Net A/S har i 2011 udbygget, vedligeholdt og drevet elnettet og sørget for fast og stabil leverance af el samt sørget for tilslutningen til det landsdækkende elnet. SEF Net A/S har ligeledes opkrævet afgifter og ydet miljørådgivning. SEF Forsyning A/S SEF Forsyning A/S hovedaktivitet i 2011 har bestået af køb og salg af tjenesteydelser og varer - helt i overensstemmelse med selskabets formål om at udøve elhandel og erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til energiforsyningen. El-Gården, Svendborg A/S El-Gården, Svendborg A/S har i 2011 udført alle former for elinstallationer, herunder fiber- og sikringsopgaver samt energirigtige løsninger. Sydfyns Intranet A/S Sydfyns Intranet A/S har i 2011 leveret internet, TV og telefoni via fibernettet til hjemmet. Derudover leverede Sydfyns Intranet A/S også mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Med Sydfyns Intranet A/S er det hensigten at skabe ét intranet for hele Sydfyn. På sigt vil det blive muligt for alle på Sydfyn at få hurtigt internet, telefoni og TV alle dele til konkurrencedygtige priser. Sydfyns Intranet A/S er opbygget som et nyt lysledernet med høj hastighed samt med optisk fiber til hver enkelt hjem og virksomhed Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

13 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning A/S Sydfyns Elforsyning A/S har i 2011 fungeret som holdingselskab for følgende datterselskaber og deres aktiviteter: SEF Net A/S Højspændingsnettet - 10 kv På 60/10 kv-stationerne blev en udskiftning af understationer i kommunikationsudstyret mellem stationerne og fjernkontrolsystemet igangsat i Arbejdet skal være afsluttet medio 2012, da det er en forudsætning for at kunne flytte fjernkontrollen til SEFs nye domicil bød på få fejl på 10 kv-nettet. Kun fem større afbrydelser med relative korte afbrydelsestider blev registreret. Datamaterialet indberettes til Energitilsynet og indgår i benchmarking for leveringskvalitet. I øvrigt indberettes alle afbrud over et minut for alle spændingsniveauer. I 2011 blev der etableret fire nye 10/0,4 kv transformerstationer i forbindelse med forstærkning og renovering af 10 kv forsyningsnettet, og fem eksisterende 10/0,4 kv transformerstationer fik udskiftet gamle 10 kv koblingsanlæg. På 60/10 kv transformerstationerne ved Bregninge og Stenstrup er der på de ældste transformere foretaget regenerering af transformerolien. Det forlænger levetiden markant. Alle 60 kv transformere blev i 2011 forsynet med nye, automatiske silicagelfiltre (lufttørreapparater), hvilket minimerer vedligeholdelsen. Transport af el gennem SEFs net Lavspændingsnettet 0,4 kv Der blev etableret syv nye 0,4 kv kabeldelstrækninger i forbindelse med renoveringen af 0,4 kv forsyningsnettet i blev også året, hvor udskiftningen af det 17 år gamle ledningsregistreringssystem, ARGUS, blev sat i gang til fordel for et nyt Powel NetBas system. Med implementeringen af systemet kan netberegninger og simuleringer udføres internt, og alle data samles i én database. En udskiftning af det ældre SCADA-system er ligeledes iværksat. Der skiftes til et nyt overvågningssystem på 60/10 kv-hovedstationerne og 10/0,4 kv-transformerstationerne. Projektet skal være afsluttet umiddelbart efter sommerferien I 2011 blev en SMS-service til lokale el-installatører implementeret. I tilfælde af større fejl og afbrydelser på forsyningsnettet, orienteres de tilmeldte installatører om hændelsen via SMS. Elkunderne adviseres fremover også langt hurtigere. Fjernaflæsning Et nyt projekt med henblik på at skifte alle elmålere til fjernaflæste elmålere blev sat i værk i Det er hensigten, at alle elmålere er udskiftet inden udgangen af I foråret 2011 blev et pilotprojekt med 600 elmålere effektueret og afsluttet den 1. juli 2011 med et positivt resultat. Den 1. august 2011 gik det egentlige projekt i gang. Ved årets udgang var nye målere sat i drift. SEF Net opkræver desuden nettarif for al el, der transporteres igennem det lokale og det overordnede net. Endvidere opkræver SEF Net afgifterne til staten. SEF Forsyning A/S kwh (i mio.) Det politiske fokus på en centralisering af forsyningspligten understregede betydningen af at få kunder i SEFs forsyningsområde til aktivt at vælge SEF som deres leverandør af el. Ved udgangen af året var der knap kunder i SEF net, og 95 % af dem var kunder i SEF Forsyning A/S. I SEF Forsyning A/S faldt antallet af kunder fra til SEF Forsyning A/S har kunder, der modtager forsyningspligtig el. Målsætningen om at flytte kunder over på en elkontrakt lykkedes i 2011, og størstedelen af kunderne valgte at låse prisen med en fastpriskontrakt Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

14 Antal el-forbrugere i SEFs net Sydfyns Intranet A/S Antal Ved udgangen af 2011 er fibernettet der blev etableret og påbegyndt i udbygget, således at nettet når ud til ca. 75 % af husstandene i Svendborg Kommune. Den resterende udbygning vil ske i et omfang og med en hastighed, som vil være bestemt af forbrugernes interesse for tilslutning - og inden for fornuftige økonomiske rammer Naturgas 2011 blev året, hvor SEF Forsyning A/S blev leverandør af naturgas. Ved udgangen af 2011 var 518 kunder skiftet til SEF Forsyning A/S, hvoraf 308 var i afregning. Hovedparten af kunderne bor i selskabets forsyningsområde og er samtidig elkunder hos SEF Forsyning A/S I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 har selskabets ledelse vurderet værdiansættelsen af selskabets bredbåndsaktiver. Vurderingen (nedskrivningstesten) er foretaget med udgangspunkt i forventede pengestrømme baseret på det godkendte budget for 2012 og prognoser for perioden Kundetilstrømningen i prognoserne er vurderet markant lavere i forhold til tidligere. Det har medført, at ledelsen har skønnet det nødvendigt at nedskrive bredbåndsaktiverne med 120 mio. kr. i regnskabsåret Det nye domicil El-gården, Svendborg A/S 2011 var et år med øget aktivitet på flere områder. El-gården, Svendborg A/S indgik samarbejde med DLG Service A/S om installation og servicering af alarmanlæg og blev i den forbindelse certificeret for en treårig periode i salg, projektering, installation, service og vedligeholdelse af AIA-anlæg. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftale med SEF Net A/S om udskiftning af elmålere i forbindelse med etablering af fjernaflæsning - et arbejde, som SEF NET også bidrager til i form af montører er kendetegnet ved gode synergier mellem El-gården, Svendborg A/S og de øvrige selskaber i koncernen. Den 26. april 2011 tog Sydfyns Elforsyning det første spadestik til selskabets nye domicil, der bliver det første sydfynske domicilbyggeri i energiklasse 1. Domicilbyggeriet er i tråd med SEFs ønske om at bidrage til et bæredygtigt miljø. Domicilet står færdigt i efteråret 2012, og byggeriet skal være et udstillingsvindue for miljørigtige løsninger. Aktivitetsniveauet på fiberområdet har været tilfredsstillende. Salget af eftertilmeldinger samt etablering af fiber i nye områder har medvirket til at pænt aktivitetsniveau. El-gården, Svendborg A/S udførte i 2011 installationsopgaver i mange sammenhænge, og som noget nyt gik El-gården, Svendborg A/S ind på det maritime område med succes Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

15 250,00 200,00 Det nye domicil bliver bl.a. udstyret med jordvarme og el-producerende solcelleelementer. Samtlige lys- og energikilder tændes og slukkes automatisk efter behov. De elproducerende paneler vil tillige fungere som solafskærmning, og et avanceret automatisk anlæg vil overalt i bygningen sikre en optimal balance mellem lys, luft og ventilation. Det er den fynske tegnestue C&W Arkitekter, som sammen med bygherrerådgiveren Rambøll Svendborg har løftet den arkitektoniske udfordring og skabt et fremtidssikret, bæredygtigt og iøjnefaldende domicilbyggeri. Bygningen bliver på kvadratmeter, og MT Højgaard i Svendborg står for at omsætte projektet til virkelighed i samarbejde med en række fynske håndværksvirksomheder. Markedet 2011 har været et år med rig aktivitet i markedet for el, gas og energirådgivning samt fiber. Prisudvikling på el til privatkunder På elområdet har Sydfyns Elforsyning oplevet nye konkurrenter, der opererer inden for SEFs forsyningsområde og typisk tilbyder kunderne elkontrakter. SEF er blevet kontaktet af flere nystartede indkøbsforeninger, der ligger uden for selskabets forsyningsområde. De pågældende foreninger ønsker rabatter på el. Der er dog ikke økonomi i denne kundegruppe, da alle foreningernes medlemmer skal oprettes individuelt, og det er administrativt tungt. Markedspriserne på el var stigende i de første tre kvartaler af I 4. kvartal faldt markedsprisen, hvilket resulterede i lave kontraktpriser hos både SEF og SEFs konkurrenter. På trods af, at liberaliseringen af elmarkedet fandt sted for mere end otte år siden, har størstedelen af kunderne stadig ikke taget stilling til valg af elleverandør. På gasområdet er SEF stadig en ny aktør. Ikke desto mindre har SEF været med til at skærpe konkurrencen på Fyn, med efterfølgende lavere markedspriser. Det kommer kunderne til gode. Dong har i slutningen af 2011 også meldt sig ind i kampen om de fynske kunder. Der var udsving i prisniveauet på gas i Efter en lang periode med lave priser, steg gasprisen op mod starten af fyringssæsonen. De lave temperaturer på dette tidspunkt medførte imidlertid et kraftigt dyk i gaspriserne, og den efterfølgende milde vinter resulterede i jævnt faldende priser resten af Prisbilledet har gjort det muligt for SEF at sikre indkøbsprisen på en del af de gaskontrakter, der blev tegnet til sommerens lave priser med en fornuftig fortjeneste. Øre pr. kwh 150,00 100,00 SEF tegnede mange nye gaskontrakter i Som følge af reglen om seks måneders opsigelse hos kundernes eksisterende gasleverandør, kunne disse kontrakter først træde i kraft, efter gasprisen var steget. Det var uhensigtsmæssigt for SEF, da problematikken afstedkom afdækningsmæssige udfordringer. 50,00 I 2011 blev infrastrukturen på fiber til eksisterende kunder fremtidssikret, og Svendborg er nu en såkaldt giga-by. Investeringen sikrer, at både nye og eksisterende kunder har hurtigt internet nu og i fremtiden Statsafgift og moms PSO offentlige forpligt. FynsNet og Energinet.dk Markeds-el Transport af el (nettarrif) På TV-området har SEF via Waoo!-samarbejdet leveret kvalitets-tv til kunderne i form af fleksible programpakker til attraktive priser Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

16 Inden for energirådgivning har 2011 været et år med fokus på større erhvervskunder, beliggende både inden for og uden for SEFs område. Der har ligeledes været fokus på private boligkunder, der modtog et tilskud fra SEF til energiforbedringer. Salg 2011 var et år med stort fokus på nye tiltag, nye kampagner og et markant højere aktivitetsniveau end tidligere set hos Sydfyns Elforsyning. Energirådgivning med tilskud - SEF overgik forventningerne på området for energirådgivning. SEF har ydet tilskud til 3 GWh primært i lokalområdet. Fiber til nye kunder SEF fik nye kunder i Kundeudskiftning har imidlertid betydet, at nettotilgangen er 400 nye kunder. Derudover har SEF etableret fiber i nye områder. Rådgivning SEFs markedsandel i forsyningsområdet I forbindelse med energirådgivning i 2011 havde SEF og LEF (Langelands Elforsyning) opsat et mål for energibesparelsen på MWh. kwh (i mio.) % 88% 86% 84% 82% 80% 78% Procent Besparelserne er fordelt på følgende sektorer: Erhverv MWh Husholdning MWh Offentlig 247 MWh Handel og service 155 MWh Besparelserne er fordelt på følgende forsyningsarter: Biomasse 515 MWh El MWh Fjernvarme 515 MWh Naturgas MWh Olie MWh Total elforbrug i net-området SEFs eget elsalg i netområdet SEFs markedsandel (højre akse) Lancering af naturgas med udgangen af 2011 havde selskabet mange nye gaskunder, og flere kontrakter er i hus. Nye aftalemuligheder for private i 2011 lancerede SEF muligheden for individuelle aftaler på el. Med de nye aftalemuligheder kan kunderne vælge præcis den elaftale, der passer til husstandens ønsker og behov. Forårets elkampagne resulterede i elkontrakter. Ved udgangen af året, har SEF private elkunder på kontrakt. El til virksomheder også i 2011 var der fortsat stor opbakning blandt de lokale virksomheder. SEF har en markedsandel på 85 % i forsyningsområdet. SEFs politik for CSR Sydfyns Elforsyning ønsker at drive virksomhed med udgangspunkt i kundernes behov og på et bæredygtigt grundlag. Selskabets CSR-politik er baseret på en række internationalt anerkendte principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som er formuleret i UN Global Compact. I overensstemmelse med disse principper ønsker SEF at sikre en ordentlig behandling af sine interessenter og minimere eventuelle negative påvirkninger på miljøet. Ansvar CSR udgør et overordnet sæt af principper, der operationaliseres i SEFs CSR-strategi og implementeres på tværs af organisationen. Direktionen tager de overordnede beslutninger vedr. CSR på koncernniveau. For 30 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

17 at sikre en betydelig forankring, har chefgruppen og afdelingslederne ansvar for at fastlægge mål og initiativer inden for rammerne af selskabets CSR-strategi, følge op på implementering samt rapportere til direktionssekretariatet. Direktionssekretariatet sikrer den nødvendige koordinering og systematik i koncernens CSR-arbejde. SEF har defineret fire overordnede fokusområder for CSR med nærhed og kvalitet som det centrale element: Kunder SEF vil formidle salg og service af energi i bred forstand, bredbåndsydelser, energirådgivning til kunderne samt fastsætte og overholde etiske retningslinjer for produkter og services. Medarbejdere SEF vil sikre medarbejdernes kompetenceudvikling, engagement og præstation gennem et balanceret fokus på efteruddannelse, resultater og trivsel i en rummelig virksomhed. Miljø SEF vil minimere selskabets egen direkte miljøpåvirkning, samt fremme forståelse for rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaforandringer. Opfølgning og bearbejdning af koncernens informationssikkerhedssystem certificeret efter DS 484 og koncernens ISO 9001 certificerede kvalitetsledelsessystem Energirådgivning, herunder indførelse af fjernaflæste intelligente elmålere i hjemmene Opførelse af et nyt energibesparende domicil og et energibesparende prøvehus i Svendborg Kommunes Tankefuldprojekt Formulere og vedligeholde en samlet CSR-strategi Forventninger til 2012 Den generelle lavkonjunktur i økonomien synes at forsætte, og der forventes ingen stigning i elsalget målt i kwh. Som følge af lavkonjunkturen forventes priserne på el at være faldende i Selskabet forventer en nettotilgang af fibernetkunder. De sidste måneder i 2011 begyndte at vise effekten af det øgede aktivitetsniveau i dette segment. Omsætningen for 2012 forventes at ligge på niveau med regnskabsåret Resultatet forventes at være positivt i Samfund SEF vil med Sydfyns Intranet bidrage til infrastrukturudviklingen på Sydfyn ved at skabe ét intranet for hele Sydfyn, så det bliver muligt for alle at få hurtigt bredbånd, telefoni og TV til konkurrencedygtige priser. Virkemidler CSR-politikken udmøntes i praksis via en række andre politikker vedtaget i bestyrelsen og diverse medarbejderpolitikker beskrevet i koncernens personalehåndbog. Målene for SEFs CSR-politik skal nås via: Produktudvikling og kundearrangementer Medarbejderinformation, uddannelse og andre medarbejderprogrammer 32 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

18 Ny SEF strategi Fokus på kunden Betydningen af SEFs nye strategi er udtrykt ved fem hovedområder, som kræver forbedring og udvikling både her-og-nu og fremadrettet for at øge SEFs samlede værdiskabelse for kunderne. De fem områder er: SEFs kunder: SEF skal altid være mere attraktiv for kunderne end konkurrenterne. Strategien sætter fokus på dannelsen af nye og udvidede kundeforhold gennem et helhedskundekoncept. SEFs interne processer: Det er afgørende for SEFs konkurrenceevne, at selskabet er blandt de mest effektive til at drive virksomhed. Det kræver, at processer optimeres, og at organisationen har forretningsforståelse og konsekvent adfærd på alle niveauer. SEFs økonomi: For at sikre indtjeningen skal omkostningsbevidstheden være i fokus. Selskabet skal sikre de bedste aftaler og risikoafdække, ligesom indtjeningen skal øges gennem mer- og krydssalg fra alle forretningsområder. SEFs forretningsudvikling: Selskabet skal løbende og proaktivt afsøge markedet for nye investeringer - herunder vindmøller og andre clean tech-løsninger. SEFs virksomhedskultur: Såvel ledernes som medarbejdernes kompetencer udfordres, dels af krav fra omverdenen, og dels af krav der stilles til den enkelte. Udvikling og tilførsel af nye kompetencer er lige så centralt, som de mere markedsorienterede indsatser i strategien. Det er ligeledes en forudsætning for SEFs fortsatte succes, at selskabets medarbejdere opfatter SEF som en moderne, dynamisk og attraktiv virksomhed med udviklingsmuligheder. Sådan kan højt kvalificerede medarbejdere tiltrækkes og fastholdes. Og sådan kan SEFs position i markedet udbygges Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

19 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Bestyrelsen i Sydfyns Elforsyning består af ni medlemmer. Seks af medlemmerne vælges af repræsentantskabet. De tre øvrige er medarbejdervalgte repræsentanter. Bestyrelsen består pr. 31. december 2011 af: Guri Krøis, Formand, Lærer, Svendborg Jesper Ullemose, Næstformand, Frugtavler, Oure Knud Clemmensen, Lektor ved VUC, Svendborg Søren Bøving-Andersen, Adm. direktør, Skårup Hans Erik Pedersen, Reg. Revisor, Svendborg Torben Jensen, Teletekniker, Svendborg Lars Jørgensen, medarbejdervalgt, Elektriker i El-Gården Villiam Hansen, medarbejdervalgt, Elektriker i Drift Elnet Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt, Elinstallatør i Kundedata og afregning Direktion Sydfyns Elforsynings daglige ledelse varetages af den administrerende direktør og fire områdechefer. Ledelsen består pr. 31. december 2011 af: Anders J. Banke, administrerende direktør Casper Flodager, markeds- og bredbåndschef Tom Bak, økonomichef Per Svendsen, teknisk chef for el Flemming A. Larsen, sekretariatschef 36 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

20 Repræsentantskab Udpeget af Svendborg Kommune: Guri Krøis, Lærer Tina Petersen, Dekoratør Torben Jensen, Tekniker Erik Risager, Maskinmester Tove Pedersen, Fhv. hjemmehjælper Mads Fredløkke, Bager Ole-Steen Weinreich, Bygn.konstruktør Jacob Lindhardtsen, Kleinsmed Birte Veber Olesen, Socialpædagog Erling Johansen, Fuldmægtig Kaj Dam, Pens. faglærer Jesper Ullemose, Frugtavler Jan Bruun Andersen, Elektriker Jeppe Ottosen, Gårdejer Torben Frost, Plejehjemsleder Niels Højte Hansen, Gårdejer Gitte Eisenreich, Pens. sygeplejerske Svend Åge Rasmussen, Vicepolitikommisær Kate Margrethe Jørgensen, Lærer Jens Himmelstrup, Landmand Asger Bent Bjerre, Sognepræst Erik Jørgensen, Højskolelærer Gert Rasmussen, Lærer Helle Andreassen, Bogholder Niels Christian Nielsen, Konsulent Mogens Arnfeldt, Servicemedarbejder Claus Krossteig Rasmussen, Overpostbud Erik Andersen, Salgschef Peter Rasmussen, Ingeniør Søren Bøving-Andersen, Adm. direktør Inge Merethe Drost, Konsulent Mikael Stender, Radiograf Peder Skou, Boghandler Inam Dar, Selvstændig Hans Erik Pedersen, Reg. revisor Poul Windahl Ladekjær, Lektor Bodil Graver, Tandlæge Kurt Sorknæs, Direktør Vagn Aage Andersen, Pens. lærer Gunnar Nyholm, Forretningsfører Renée Hamilton, Pensionist Knud Clemmensen, Lektor Flemming Sørensen, Sagsbehandler Mikael Kirt Bønløkke, Pensionist Tove Kalkerup, Pædagog 38 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet Årsrapport 2010 cvr nr 51 17 08 14 - nærhed og kvalitet ÅRSRAPPORT 2010 Sydfyns Elforsyning Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Side 2 Den uafhængige revisors påtegning Side 3 Repræsentantskab t og bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere