Årsrapport cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

2 en del af din daglige energi...og en del af det lokale billede i Sydfyn 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport

3 Indholdsfortegnelse Forord Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Resultat 15 Koncernen pr. 31. december Selskabsoplysninger Organisation Hovedaktiviteter i Sydfyns Elforsyning A/S 22 SEF Net A/S 22 El-Gården, Svendborg A/S 22 Sydfyns Intranet A/S 22 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning A/S 24 SEF Net A/S 24 SEF Forsyning A/S 25 El-Gården, Svendborg A/S 26 Sydfyns Intranet A/S 27 Det nye domicil 27 Markedet 28 Salg 30 Rådgivning 31 SEFs politik for CSR 31 Forventninger til Ny SEF strategi 34 Bestyrelse og direktion 37 Repræsentantskab Årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 41 Resultatopgørelse Balance 48 Pengestrømsopgørelse Noter Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport

4 Forord 2011 har været et begivenhedsrigt år for Sydfyns Elforsyning. Året har været præget af nye muligheder for koncernen. Byggeriet af SEFs nye domicil blev sat i gang, og SEF lancerede naturgas. Netop salget af naturgas har budt på udfordringer. Markedet er yderst konkurrencepræget, kampen om kunderne hård, og SEFs eksisterende kunder skal vænne sig til, at SEF er meget mere end el. Sammen med el er gas de produktområder, hvor der kan vindes kunder uden for SEFs område. Når konkurrenterne kan stå i supermarkederne i Svendborg og sælge gas og el, så kan SEF også slå igen i deres områder. Et andet område, hvor konkurrencen er intensiveret, er markedet for bredbånd og TV. SEF har ikke opnået det ønskede antal nye kunder, og fremadrettet er målene for nye kunder på dette område nedjusteret. SEF vurderer i dag fibermarkedet ud fra en kortere tidshorisont end tidligere, og derfor nedjusteres forventningerne til markedet har også budt på aktiviteter, som har været udviklende og værdiskabende for SEF, og de vil bidrage til koncernens fremadrettede udvikling. SEF har i løbet af året iværksat et omfattende projekt med opsætning af nye elmålere, der automatisk sender data til SEF vel at mærke hos samtlige kunder i området. De nye elmålere er et vigtigt værktøj i forbindelse med afregning over for kunderne - i fremtiden vil afregningen blive mere effektiv, og SEFs kunder vil kunne følge deres forbrug på internettet. Med investeringerne i IT er SEF dermed godt på vej til at opfylde kravene til Smart Grid på Sydfyn. SEF har ligeledes haft fokus på energirigtige løsninger, og som partner i Go2green, er SEF med til at sikre udbredelsen af energirigtige løsninger til både private og erhvervsvirksomheder. Helkundekonceptet var et vigtigt begreb hos SEF i det forgangne år. SEF har de seneste år udviklet sig fra at være en traditionel elforsyningsvirksomhed til en virksomhed med mange produkter på hylderne. Det stiller krav til organisationen. Den skal tilpasse sig hurtigt - til nye produkter og til i højere grad at sælge nye services til den eksisterende kundeportefølje. SEF udvikler sig hurtigt, og blikket er fast rettet mod en salgskultur. Kunden er i centrum hos SEF. God service og salg går hånd i hånd, og hér er SEF på rette spor. Den årlige kundetilfredshedsundersøgelse viser, at SEF matcher og overgår de forventninger, som kunderne har til et energi- og fiberbredbåndsselskab, og kundetilfredsheden er høj. I 2012 iværksætter SEF den nye strategi, der skal bane vejen for koncernens aktiviteter de kommende år. Anders Banke Direktør Sydfyns Elforsyning 6 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 for koncernen og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og den selvejende virksomheds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsynings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Svendborg den 4. april 2012 Anders J. Banke direktør Guri Krøis Jesper Ullemose Torben Jensen formand næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Birger Nielsen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen 8 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Påtegninger Sydfyns Elforsyning årsrapport

6 Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Svendborg, den 4. april 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der Brian Skovhus Jakobsen statsaut. revisor Karsten Bøgelund Pedersen statsaut. revisor 10 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Påtegninger Påtegninger Sydfyns Elforsyning årsrapport

7 Ledelsesberetning 12 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport

8 Hoved og nøgletal Resultat kr Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før renter Ordinært resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme i alt Overskudsgrad (resultat før renter) % -44,69-7,13-14,69-4,74-6,39 Overskudsgrad (ordinært resultat) % -53,17-3,81-5,89-9,87-1,47 Afkastningsgrad % -9,33-1,41-2,99-1,17-1,17 Bruttomargin % 41,90 41,89 33,72 30,88 30,43 Egenkapitalandel (soliditet) % 56,76 70,99 76,34 85,88 91,99 Egenkapitalforrentning % -17,64-1,83-1,19-2,04 0,04 Årets nettoomsætning udgør 248 mio. kr. mod 228 mio. kr. i Det ordinære resultat efter skat udgør -134 mio. kr. mod -15 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. De væsentligste årsager til det negative resultat for selskabets aktiviteter på -134 mio. kr. er: Selskabet har nedskrevet sine fiberaktiver med 120 mio. kr. Dette er en afgørende faktor i årets resultat. Der har ikke været forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer. Resultat af værdipapirportefølje indeholdt i finansielle poster T.kr Tidsvægtet afkast 0,61 % 5,47 % Regnskabsåret har været præget af, at elsalget har været faldende målt i kwh til trods for en stigende markedsandel. Omsætningen har været stigende som følge af højere gennemsnitspriser. Selskabet har i 2011 påbegyndt salg af naturgas til husstande i forsyningsområdet. Det nye forretningsområde har haft en sværere start end forventet, og forventningen om stor kundetilgang blev ikke indfriet. Salg af internet, TV og telefoni er faldet marginalt i Det skyldes primært, at priserne er faldet på internet som følge af den hårde konkurrence. Koncernens likvide beholdninger er i 2011 steget 122 mio. kr. fra 97 mio. kr. til 219 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsagelig optagelse af kreditforeningslån Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

9 Særlige risici SEFs væsentligste risici er indkøb af el samt risici relateret til renter og kreditgivning: Indkøb af el Selskabet sikrer indkøbsprisen på el ved at indgå kortsigtede og langsigtede finansielle elhandelskontrakter. Rente- og kreditrisici Selskabet har optaget langfristet gæld, hvor renten er sikret på et fast lavt niveau i 20 år. Desuden råder selskabet over en kassekredit, hvor renten er sikret over de næste syv år. Selskabet arbejder målrettet på at minimere kreditgivning til dårlige betalere. Selskabet har ikke enkeltstående tilgodehavender i en størrelsesorden, der kan påvirke selskabets økonomiske og likviditetsmæssige stilling væsentligt. Værdipapirer Cirka halvdelen af egenkapitalen har selskabet - som likvide midler - placeret i værdipapirer. Selv små udsving har stor påvirkning på resultatet. Øvrige risici Selskabet driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen. Indtægterne fra netvirksomheden er underlagt Energitilsynets kontrol i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og forrentningsloft, som kan påvirke netvirksomhedens indtægtsramme i negativ retning. Selskabets netselskab lå som nr. 9 i benchmarking med de 56 øvrige netselskaber på baggrund af resultaterne for Begivenheder efter regnskabsåret udløb Der er ikke indtrådt begivenheder efter regnskabsårets udløb, der væsentligt påvirker vurderingen af regnskabsårets resultat og fremtidige økonomiske udvikling Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

10 Koncernen pr. 31. december 2011 Selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning A/S Monopol Konkurrence SEF Net A/S SEF Forsyning A/S Sydfyns Intranet A/S El-gården, Svendborg A/S 18 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

11 Selskabsoplysninger Organisation Sydfyns Elforsyning Repræsentantskab Adresse: Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Telefon: Fax: Bestyrelse CVR-nr.: Stiftet: 1. april 1975 Direktion Anders J. Banke Sekretariatschef Flemming A. Larsen Hjemsted: Svendborg Kommune Ejerforhold: Selvejende virksomhed Direktionssekretariat IT-afdeling Bestyrelse: Guri Krøis, formand Jesper Ullemose, næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Jensen Lars Jørgensen, medarbejdervalgt Villiam Hansen, medarbejdervalgt Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt Direktion: Anders J. Banke Markeds-/ Bredbåndschef Casper Flodager Erhvervssalg Projekt & Management Partnerskaber Teknisk chef - El Per Svendsen Drift Elnet Økonomichef Tom Bak Økonomi Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Banker: Sydbank, Svendborg Svendborg Sparekasse Danske Bank, Svendborg Marketing & Forr. udvikling Kundedata & afregning Leverance, Drift & Kundesupport - Fiber El-gården Svendborg A/S Salg & kundeservice - Privat 20 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

12 Hovedaktiviteter i 2011 Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsynings hovedaktivitet har i 2011 været kendetegnet ved, at elforsyningen udgør 20 % af de samlede aktiviteter, mens de øvrige 80 % er konkurrenceudsatte aktiviteter. Selskabet har drevet erhvervsmæssig virksomhed, der er relateret til forsyningsvirksomhed. Herunder elinstallationsforretning, bredbåndsog telekommunikationsforretning og handel med produkter og ydelser, der relaterer sig til elinstallations-, bredbånds- og telekommunikationsforretning. Dertil kommer service og administration over for selskabets datterselskaber. Sydfyns Elforsyning A/S Sydfyns Elforsyning A/S, der den 1. januar 2010 overtog samtlige rettigheder, forpligtelser, aktiver og passiver fra Sydfyns Elforsyning, er holdingselskab for følgende datterselskaber: SEF Net A/S SEF Net A/S har i 2011 udbygget, vedligeholdt og drevet elnettet og sørget for fast og stabil leverance af el samt sørget for tilslutningen til det landsdækkende elnet. SEF Net A/S har ligeledes opkrævet afgifter og ydet miljørådgivning. SEF Forsyning A/S SEF Forsyning A/S hovedaktivitet i 2011 har bestået af køb og salg af tjenesteydelser og varer - helt i overensstemmelse med selskabets formål om at udøve elhandel og erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til energiforsyningen. El-Gården, Svendborg A/S El-Gården, Svendborg A/S har i 2011 udført alle former for elinstallationer, herunder fiber- og sikringsopgaver samt energirigtige løsninger. Sydfyns Intranet A/S Sydfyns Intranet A/S har i 2011 leveret internet, TV og telefoni via fibernettet til hjemmet. Derudover leverede Sydfyns Intranet A/S også mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Med Sydfyns Intranet A/S er det hensigten at skabe ét intranet for hele Sydfyn. På sigt vil det blive muligt for alle på Sydfyn at få hurtigt internet, telefoni og TV alle dele til konkurrencedygtige priser. Sydfyns Intranet A/S er opbygget som et nyt lysledernet med høj hastighed samt med optisk fiber til hver enkelt hjem og virksomhed Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

13 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning A/S Sydfyns Elforsyning A/S har i 2011 fungeret som holdingselskab for følgende datterselskaber og deres aktiviteter: SEF Net A/S Højspændingsnettet - 10 kv På 60/10 kv-stationerne blev en udskiftning af understationer i kommunikationsudstyret mellem stationerne og fjernkontrolsystemet igangsat i Arbejdet skal være afsluttet medio 2012, da det er en forudsætning for at kunne flytte fjernkontrollen til SEFs nye domicil bød på få fejl på 10 kv-nettet. Kun fem større afbrydelser med relative korte afbrydelsestider blev registreret. Datamaterialet indberettes til Energitilsynet og indgår i benchmarking for leveringskvalitet. I øvrigt indberettes alle afbrud over et minut for alle spændingsniveauer. I 2011 blev der etableret fire nye 10/0,4 kv transformerstationer i forbindelse med forstærkning og renovering af 10 kv forsyningsnettet, og fem eksisterende 10/0,4 kv transformerstationer fik udskiftet gamle 10 kv koblingsanlæg. På 60/10 kv transformerstationerne ved Bregninge og Stenstrup er der på de ældste transformere foretaget regenerering af transformerolien. Det forlænger levetiden markant. Alle 60 kv transformere blev i 2011 forsynet med nye, automatiske silicagelfiltre (lufttørreapparater), hvilket minimerer vedligeholdelsen. Transport af el gennem SEFs net Lavspændingsnettet 0,4 kv Der blev etableret syv nye 0,4 kv kabeldelstrækninger i forbindelse med renoveringen af 0,4 kv forsyningsnettet i blev også året, hvor udskiftningen af det 17 år gamle ledningsregistreringssystem, ARGUS, blev sat i gang til fordel for et nyt Powel NetBas system. Med implementeringen af systemet kan netberegninger og simuleringer udføres internt, og alle data samles i én database. En udskiftning af det ældre SCADA-system er ligeledes iværksat. Der skiftes til et nyt overvågningssystem på 60/10 kv-hovedstationerne og 10/0,4 kv-transformerstationerne. Projektet skal være afsluttet umiddelbart efter sommerferien I 2011 blev en SMS-service til lokale el-installatører implementeret. I tilfælde af større fejl og afbrydelser på forsyningsnettet, orienteres de tilmeldte installatører om hændelsen via SMS. Elkunderne adviseres fremover også langt hurtigere. Fjernaflæsning Et nyt projekt med henblik på at skifte alle elmålere til fjernaflæste elmålere blev sat i værk i Det er hensigten, at alle elmålere er udskiftet inden udgangen af I foråret 2011 blev et pilotprojekt med 600 elmålere effektueret og afsluttet den 1. juli 2011 med et positivt resultat. Den 1. august 2011 gik det egentlige projekt i gang. Ved årets udgang var nye målere sat i drift. SEF Net opkræver desuden nettarif for al el, der transporteres igennem det lokale og det overordnede net. Endvidere opkræver SEF Net afgifterne til staten. SEF Forsyning A/S kwh (i mio.) Det politiske fokus på en centralisering af forsyningspligten understregede betydningen af at få kunder i SEFs forsyningsområde til aktivt at vælge SEF som deres leverandør af el. Ved udgangen af året var der knap kunder i SEF net, og 95 % af dem var kunder i SEF Forsyning A/S. I SEF Forsyning A/S faldt antallet af kunder fra til SEF Forsyning A/S har kunder, der modtager forsyningspligtig el. Målsætningen om at flytte kunder over på en elkontrakt lykkedes i 2011, og størstedelen af kunderne valgte at låse prisen med en fastpriskontrakt Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

14 Antal el-forbrugere i SEFs net Sydfyns Intranet A/S Antal Ved udgangen af 2011 er fibernettet der blev etableret og påbegyndt i udbygget, således at nettet når ud til ca. 75 % af husstandene i Svendborg Kommune. Den resterende udbygning vil ske i et omfang og med en hastighed, som vil være bestemt af forbrugernes interesse for tilslutning - og inden for fornuftige økonomiske rammer Naturgas 2011 blev året, hvor SEF Forsyning A/S blev leverandør af naturgas. Ved udgangen af 2011 var 518 kunder skiftet til SEF Forsyning A/S, hvoraf 308 var i afregning. Hovedparten af kunderne bor i selskabets forsyningsområde og er samtidig elkunder hos SEF Forsyning A/S I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 har selskabets ledelse vurderet værdiansættelsen af selskabets bredbåndsaktiver. Vurderingen (nedskrivningstesten) er foretaget med udgangspunkt i forventede pengestrømme baseret på det godkendte budget for 2012 og prognoser for perioden Kundetilstrømningen i prognoserne er vurderet markant lavere i forhold til tidligere. Det har medført, at ledelsen har skønnet det nødvendigt at nedskrive bredbåndsaktiverne med 120 mio. kr. i regnskabsåret Det nye domicil El-gården, Svendborg A/S 2011 var et år med øget aktivitet på flere områder. El-gården, Svendborg A/S indgik samarbejde med DLG Service A/S om installation og servicering af alarmanlæg og blev i den forbindelse certificeret for en treårig periode i salg, projektering, installation, service og vedligeholdelse af AIA-anlæg. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftale med SEF Net A/S om udskiftning af elmålere i forbindelse med etablering af fjernaflæsning - et arbejde, som SEF NET også bidrager til i form af montører er kendetegnet ved gode synergier mellem El-gården, Svendborg A/S og de øvrige selskaber i koncernen. Den 26. april 2011 tog Sydfyns Elforsyning det første spadestik til selskabets nye domicil, der bliver det første sydfynske domicilbyggeri i energiklasse 1. Domicilbyggeriet er i tråd med SEFs ønske om at bidrage til et bæredygtigt miljø. Domicilet står færdigt i efteråret 2012, og byggeriet skal være et udstillingsvindue for miljørigtige løsninger. Aktivitetsniveauet på fiberområdet har været tilfredsstillende. Salget af eftertilmeldinger samt etablering af fiber i nye områder har medvirket til at pænt aktivitetsniveau. El-gården, Svendborg A/S udførte i 2011 installationsopgaver i mange sammenhænge, og som noget nyt gik El-gården, Svendborg A/S ind på det maritime område med succes Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

15 250,00 200,00 Det nye domicil bliver bl.a. udstyret med jordvarme og el-producerende solcelleelementer. Samtlige lys- og energikilder tændes og slukkes automatisk efter behov. De elproducerende paneler vil tillige fungere som solafskærmning, og et avanceret automatisk anlæg vil overalt i bygningen sikre en optimal balance mellem lys, luft og ventilation. Det er den fynske tegnestue C&W Arkitekter, som sammen med bygherrerådgiveren Rambøll Svendborg har løftet den arkitektoniske udfordring og skabt et fremtidssikret, bæredygtigt og iøjnefaldende domicilbyggeri. Bygningen bliver på kvadratmeter, og MT Højgaard i Svendborg står for at omsætte projektet til virkelighed i samarbejde med en række fynske håndværksvirksomheder. Markedet 2011 har været et år med rig aktivitet i markedet for el, gas og energirådgivning samt fiber. Prisudvikling på el til privatkunder På elområdet har Sydfyns Elforsyning oplevet nye konkurrenter, der opererer inden for SEFs forsyningsområde og typisk tilbyder kunderne elkontrakter. SEF er blevet kontaktet af flere nystartede indkøbsforeninger, der ligger uden for selskabets forsyningsområde. De pågældende foreninger ønsker rabatter på el. Der er dog ikke økonomi i denne kundegruppe, da alle foreningernes medlemmer skal oprettes individuelt, og det er administrativt tungt. Markedspriserne på el var stigende i de første tre kvartaler af I 4. kvartal faldt markedsprisen, hvilket resulterede i lave kontraktpriser hos både SEF og SEFs konkurrenter. På trods af, at liberaliseringen af elmarkedet fandt sted for mere end otte år siden, har størstedelen af kunderne stadig ikke taget stilling til valg af elleverandør. På gasområdet er SEF stadig en ny aktør. Ikke desto mindre har SEF været med til at skærpe konkurrencen på Fyn, med efterfølgende lavere markedspriser. Det kommer kunderne til gode. Dong har i slutningen af 2011 også meldt sig ind i kampen om de fynske kunder. Der var udsving i prisniveauet på gas i Efter en lang periode med lave priser, steg gasprisen op mod starten af fyringssæsonen. De lave temperaturer på dette tidspunkt medførte imidlertid et kraftigt dyk i gaspriserne, og den efterfølgende milde vinter resulterede i jævnt faldende priser resten af Prisbilledet har gjort det muligt for SEF at sikre indkøbsprisen på en del af de gaskontrakter, der blev tegnet til sommerens lave priser med en fornuftig fortjeneste. Øre pr. kwh 150,00 100,00 SEF tegnede mange nye gaskontrakter i Som følge af reglen om seks måneders opsigelse hos kundernes eksisterende gasleverandør, kunne disse kontrakter først træde i kraft, efter gasprisen var steget. Det var uhensigtsmæssigt for SEF, da problematikken afstedkom afdækningsmæssige udfordringer. 50,00 I 2011 blev infrastrukturen på fiber til eksisterende kunder fremtidssikret, og Svendborg er nu en såkaldt giga-by. Investeringen sikrer, at både nye og eksisterende kunder har hurtigt internet nu og i fremtiden Statsafgift og moms PSO offentlige forpligt. FynsNet og Energinet.dk Markeds-el Transport af el (nettarrif) På TV-området har SEF via Waoo!-samarbejdet leveret kvalitets-tv til kunderne i form af fleksible programpakker til attraktive priser Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

16 Inden for energirådgivning har 2011 været et år med fokus på større erhvervskunder, beliggende både inden for og uden for SEFs område. Der har ligeledes været fokus på private boligkunder, der modtog et tilskud fra SEF til energiforbedringer. Salg 2011 var et år med stort fokus på nye tiltag, nye kampagner og et markant højere aktivitetsniveau end tidligere set hos Sydfyns Elforsyning. Energirådgivning med tilskud - SEF overgik forventningerne på området for energirådgivning. SEF har ydet tilskud til 3 GWh primært i lokalområdet. Fiber til nye kunder SEF fik nye kunder i Kundeudskiftning har imidlertid betydet, at nettotilgangen er 400 nye kunder. Derudover har SEF etableret fiber i nye områder. Rådgivning SEFs markedsandel i forsyningsområdet I forbindelse med energirådgivning i 2011 havde SEF og LEF (Langelands Elforsyning) opsat et mål for energibesparelsen på MWh. kwh (i mio.) % 88% 86% 84% 82% 80% 78% Procent Besparelserne er fordelt på følgende sektorer: Erhverv MWh Husholdning MWh Offentlig 247 MWh Handel og service 155 MWh Besparelserne er fordelt på følgende forsyningsarter: Biomasse 515 MWh El MWh Fjernvarme 515 MWh Naturgas MWh Olie MWh Total elforbrug i net-området SEFs eget elsalg i netområdet SEFs markedsandel (højre akse) Lancering af naturgas med udgangen af 2011 havde selskabet mange nye gaskunder, og flere kontrakter er i hus. Nye aftalemuligheder for private i 2011 lancerede SEF muligheden for individuelle aftaler på el. Med de nye aftalemuligheder kan kunderne vælge præcis den elaftale, der passer til husstandens ønsker og behov. Forårets elkampagne resulterede i elkontrakter. Ved udgangen af året, har SEF private elkunder på kontrakt. El til virksomheder også i 2011 var der fortsat stor opbakning blandt de lokale virksomheder. SEF har en markedsandel på 85 % i forsyningsområdet. SEFs politik for CSR Sydfyns Elforsyning ønsker at drive virksomhed med udgangspunkt i kundernes behov og på et bæredygtigt grundlag. Selskabets CSR-politik er baseret på en række internationalt anerkendte principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som er formuleret i UN Global Compact. I overensstemmelse med disse principper ønsker SEF at sikre en ordentlig behandling af sine interessenter og minimere eventuelle negative påvirkninger på miljøet. Ansvar CSR udgør et overordnet sæt af principper, der operationaliseres i SEFs CSR-strategi og implementeres på tværs af organisationen. Direktionen tager de overordnede beslutninger vedr. CSR på koncernniveau. For 30 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

17 at sikre en betydelig forankring, har chefgruppen og afdelingslederne ansvar for at fastlægge mål og initiativer inden for rammerne af selskabets CSR-strategi, følge op på implementering samt rapportere til direktionssekretariatet. Direktionssekretariatet sikrer den nødvendige koordinering og systematik i koncernens CSR-arbejde. SEF har defineret fire overordnede fokusområder for CSR med nærhed og kvalitet som det centrale element: Kunder SEF vil formidle salg og service af energi i bred forstand, bredbåndsydelser, energirådgivning til kunderne samt fastsætte og overholde etiske retningslinjer for produkter og services. Medarbejdere SEF vil sikre medarbejdernes kompetenceudvikling, engagement og præstation gennem et balanceret fokus på efteruddannelse, resultater og trivsel i en rummelig virksomhed. Miljø SEF vil minimere selskabets egen direkte miljøpåvirkning, samt fremme forståelse for rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaforandringer. Opfølgning og bearbejdning af koncernens informationssikkerhedssystem certificeret efter DS 484 og koncernens ISO 9001 certificerede kvalitetsledelsessystem Energirådgivning, herunder indførelse af fjernaflæste intelligente elmålere i hjemmene Opførelse af et nyt energibesparende domicil og et energibesparende prøvehus i Svendborg Kommunes Tankefuldprojekt Formulere og vedligeholde en samlet CSR-strategi Forventninger til 2012 Den generelle lavkonjunktur i økonomien synes at forsætte, og der forventes ingen stigning i elsalget målt i kwh. Som følge af lavkonjunkturen forventes priserne på el at være faldende i Selskabet forventer en nettotilgang af fibernetkunder. De sidste måneder i 2011 begyndte at vise effekten af det øgede aktivitetsniveau i dette segment. Omsætningen for 2012 forventes at ligge på niveau med regnskabsåret Resultatet forventes at være positivt i Samfund SEF vil med Sydfyns Intranet bidrage til infrastrukturudviklingen på Sydfyn ved at skabe ét intranet for hele Sydfyn, så det bliver muligt for alle at få hurtigt bredbånd, telefoni og TV til konkurrencedygtige priser. Virkemidler CSR-politikken udmøntes i praksis via en række andre politikker vedtaget i bestyrelsen og diverse medarbejderpolitikker beskrevet i koncernens personalehåndbog. Målene for SEFs CSR-politik skal nås via: Produktudvikling og kundearrangementer Medarbejderinformation, uddannelse og andre medarbejderprogrammer 32 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

18 Ny SEF strategi Fokus på kunden Betydningen af SEFs nye strategi er udtrykt ved fem hovedområder, som kræver forbedring og udvikling både her-og-nu og fremadrettet for at øge SEFs samlede værdiskabelse for kunderne. De fem områder er: SEFs kunder: SEF skal altid være mere attraktiv for kunderne end konkurrenterne. Strategien sætter fokus på dannelsen af nye og udvidede kundeforhold gennem et helhedskundekoncept. SEFs interne processer: Det er afgørende for SEFs konkurrenceevne, at selskabet er blandt de mest effektive til at drive virksomhed. Det kræver, at processer optimeres, og at organisationen har forretningsforståelse og konsekvent adfærd på alle niveauer. SEFs økonomi: For at sikre indtjeningen skal omkostningsbevidstheden være i fokus. Selskabet skal sikre de bedste aftaler og risikoafdække, ligesom indtjeningen skal øges gennem mer- og krydssalg fra alle forretningsområder. SEFs forretningsudvikling: Selskabet skal løbende og proaktivt afsøge markedet for nye investeringer - herunder vindmøller og andre clean tech-løsninger. SEFs virksomhedskultur: Såvel ledernes som medarbejdernes kompetencer udfordres, dels af krav fra omverdenen, og dels af krav der stilles til den enkelte. Udvikling og tilførsel af nye kompetencer er lige så centralt, som de mere markedsorienterede indsatser i strategien. Det er ligeledes en forudsætning for SEFs fortsatte succes, at selskabets medarbejdere opfatter SEF som en moderne, dynamisk og attraktiv virksomhed med udviklingsmuligheder. Sådan kan højt kvalificerede medarbejdere tiltrækkes og fastholdes. Og sådan kan SEFs position i markedet udbygges Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

19 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Bestyrelsen i Sydfyns Elforsyning består af ni medlemmer. Seks af medlemmerne vælges af repræsentantskabet. De tre øvrige er medarbejdervalgte repræsentanter. Bestyrelsen består pr. 31. december 2011 af: Guri Krøis, Formand, Lærer, Svendborg Jesper Ullemose, Næstformand, Frugtavler, Oure Knud Clemmensen, Lektor ved VUC, Svendborg Søren Bøving-Andersen, Adm. direktør, Skårup Hans Erik Pedersen, Reg. Revisor, Svendborg Torben Jensen, Teletekniker, Svendborg Lars Jørgensen, medarbejdervalgt, Elektriker i El-Gården Villiam Hansen, medarbejdervalgt, Elektriker i Drift Elnet Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt, Elinstallatør i Kundedata og afregning Direktion Sydfyns Elforsynings daglige ledelse varetages af den administrerende direktør og fire områdechefer. Ledelsen består pr. 31. december 2011 af: Anders J. Banke, administrerende direktør Casper Flodager, markeds- og bredbåndschef Tom Bak, økonomichef Per Svendsen, teknisk chef for el Flemming A. Larsen, sekretariatschef 36 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

20 Repræsentantskab Udpeget af Svendborg Kommune: Guri Krøis, Lærer Tina Petersen, Dekoratør Torben Jensen, Tekniker Erik Risager, Maskinmester Tove Pedersen, Fhv. hjemmehjælper Mads Fredløkke, Bager Ole-Steen Weinreich, Bygn.konstruktør Jacob Lindhardtsen, Kleinsmed Birte Veber Olesen, Socialpædagog Erling Johansen, Fuldmægtig Kaj Dam, Pens. faglærer Jesper Ullemose, Frugtavler Jan Bruun Andersen, Elektriker Jeppe Ottosen, Gårdejer Torben Frost, Plejehjemsleder Niels Højte Hansen, Gårdejer Gitte Eisenreich, Pens. sygeplejerske Svend Åge Rasmussen, Vicepolitikommisær Kate Margrethe Jørgensen, Lærer Jens Himmelstrup, Landmand Asger Bent Bjerre, Sognepræst Erik Jørgensen, Højskolelærer Gert Rasmussen, Lærer Helle Andreassen, Bogholder Niels Christian Nielsen, Konsulent Mogens Arnfeldt, Servicemedarbejder Claus Krossteig Rasmussen, Overpostbud Erik Andersen, Salgschef Peter Rasmussen, Ingeniør Søren Bøving-Andersen, Adm. direktør Inge Merethe Drost, Konsulent Mikael Stender, Radiograf Peder Skou, Boghandler Inam Dar, Selvstændig Hans Erik Pedersen, Reg. revisor Poul Windahl Ladekjær, Lektor Bodil Graver, Tandlæge Kurt Sorknæs, Direktør Vagn Aage Andersen, Pens. lærer Gunnar Nyholm, Forretningsfører Renée Hamilton, Pensionist Knud Clemmensen, Lektor Flemming Sørensen, Sagsbehandler Mikael Kirt Bønløkke, Pensionist Tove Kalkerup, Pædagog 38 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning Sydfyns Elforsyning årsrapport

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

SEF Net A/S Årsrapport 2010

SEF Net A/S Årsrapport 2010 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr. 25 11 91 50 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Intranet A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Intranet A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 65 23 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

El-firmaet ELCON Thisted A/S

El-firmaet ELCON Thisted A/S El-firmaet ELCON Thisted A/S Årsrapport 1. april 2011-31. marts 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2012 Finn Østergaard Jeppesen Dirigent Side

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Hurup Elværk Net A/S Nygade 22, 7760 Hurup

Hurup Elværk Net A/S Nygade 22, 7760 Hurup Hurup Elværk Net A/S Nygade 22, 7760 Hurup CVR-nr. 25 70 74 51 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. april 2016.

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st Give. CVR nr (16. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st Give. CVR nr (16. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st. 7323 Give CVR nr. 21467782 (16. regnskabsår) Indsender: Revisionsfirmaet Peder Holt Registreret revisionsanpartsselskab Storegade 5 7330 Brande Fremlagt

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere