Regnskabsberetning. Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsberetning. Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening"

Transkript

1 Regnskabsberetning Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 112 mio. kr. til mio. kr. Rentemarginalindtjeningen er steget med 53 mio. kr. i forhold til Væksten i udlån og indlån har mere end opvejet den reducerede indtjening fra en vigende rentemarginal. Den fortsatte vækst i realkreditaktiviteten har medført en stigning i indtjeningen fra dette forretningsområde på 27 mio. kr. til 152 mio. kr., og indtjeningen fra betalingsformidling er steget med 12 mio. kr. til 80 mio. kr. Andre ordinære indtægter er steget med 18 mio. kr. til 39 mio. kr., der hovedsagelig kan henføres til en stigning i nettoresultatet af fast ejendom. Handelsindtjening Handelsindtjeningen vedrørende obligationer, aktier, valuta og pengemarked hidrører fra market making af og kundehandel med de enkelte instrumenter samt avance/tab på de tilhørende handelsbeholdninger. Indtjeningen vedrørende kapitalforvaltning hidrører fra provisioner og gebyrer fra investeringsforeninger, porteføljemanagementaftaler og bankens puljer samt depotgebyrer. En stigende kundeaktivitet vedrørende aktier og valuta samt kapitalforvalt- Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Mio. kr Rentemarginalindtjening mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Øvrige provisioner Andre ordinære indtægter I alt Handelsindtjening Mio. kr Obligationer Aktier Valuta Pengemarked Kapitalforvaltning I alt Omkostninger og afskrivninger Mio. kr Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter 0 0 Omkostninger i alt Heraf vedrørende beholdningsresultat S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

2 ning har medført, at handelsindtjeningen er steget fra 638 mio. kr. i 2003 til 712 mio. kr. i Basisindtjening i alt Basisindtjeningen i alt udgør mio. kr. mod mio. kr. i Omkostninger og afskrivninger Omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr. en stigning på 3 pct. Heraf er 9 mio. kr. medtaget under beholdningsresultatet. Medarbejderantallet er ved udgangen af 2004 opgjort til mod på samme tidspunkt i I foråret 2004 er der åbnet ny afdeling i Viborg. Herefter er antallet af afdelinger 116. Tab og hensættelser Tab og hensættelser på debitorer udgør 225 mio. kr., hvilket er en reduktion på 75 mio. kr. i forhold til Tab og hensættelser udgør 0,4 pct. af bankudlån, garantier og hensættelser. Koncernens samlede hensættelser til imødegåelse af tab på bankudlån og garantier var ved årsskiftet mio. kr. (2003: mio. kr.), svarende til 2,9 pct. (2003: 3,2 pct.) af bankudlån, garantier og hensættelser. Uforrentede bankudlån udgjorde 156 mio. kr. (2003: 161 mio. kr.), svarende til 0,3 pct. Af de samlede hensættelser er mio. kr. (2003: mio. kr.) A-hensættelser, der udgør 2,6 pct. af de samlede bankudlån, garantier og hensættelser. Basisresultat Det samlede basisresultat udgør 758 mio. kr. en stigning på 209 mio. kr. i forhold til Beholdningsresultat Efter afholdte finansieringsomkostninger og efter henførbare omkostninger på 9 mio. kr. er beholdningsresultatet i 2004 på 160 mio. kr. (2003: 217 mio. kr.). Heri indgår et afkast af aktier i Københavns Fondsbørs og egne aktier på henholdsvis 53 mio. kr. og 43 mio. kr. Resultat før Totalkredit-avance Det samlede resultat før salg af aktier i Totalkredit er steget med 152 mio. kr. til 918 mio. kr. en resultatfremgang på 20 pct. Avance ved salg af Totalkredit I 4. kvartal 2004 solgte Sydbank stk. aktier i Totalkredit til Nykredit. Salget medførte en avance på 87 mio. kr. (2003: 282 mio. kr.). Årets resultat Resultatet før skat udgør mio. kr. mod mio. kr. i Beregnet skat udgør 241 mio. kr. (2003: 376 mio. kr.). Årets resultat er 764 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 17 pct. (2003: 16 pct.). Dattervirksomheder Dattervirksomhederne DMK-Holding og SBK-Invest bidrog samlet med et resultat før skat på 47 mio. kr. (2003: 43 mio. kr.). De væsentligste aktiviteter i DMK- Holding og SBK-Invest er udlån i form af leasing og factoring samt selskabsadministration. Selskabernes udlån er steget med 423 mio. kr. og udgør ultimo mio. kr. Resultatet før skat i Ejendomsselskabet udgjorde 3 mio. kr. (2003: -14 mio. kr.). Resultatet før skat i Sydbank (Schweiz) AG blev på -12 mio. kr. (2003: -15 mio. kr.). Der forventes balance mellem indtægter og udgifter i de sidste måneder af 2005, og fra 2006 forventes et positivt resultat. Dattervirksomhedsresultater indgår i basisresultatet. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 7

3 Regnskabsberetning Balance Koncernens balance er steget med 4,8 mia. kr. i forhold til 2003 og udgør 78,3 mia. kr. pr. 31. december Bankudlån udgør 41,8 mia. kr. en stigning på 20 pct. Udlån i forbindelse med reverseforretninger er steget med 1,0 mia. kr. til 5,7 mia. kr. Beholdningen af værdipapirer og kapitalandele udgør 16,1 mia. kr. (2003: 20,8 mia. kr.). Puljernes beholdninger udgør uændret 4,6 mia. kr., mens bankens egen- og handelsbeholdning inklusive egne kapitalandele består af 1,1 mia. kr. aktier og kapitalandele og 10,4 mia. kr. obligationer. Den samlede ejendomsportefølje udgør 770 mio. kr. (2003: 814 mio. kr.). Indlån udgør 43,3 mia. kr. mod 37,8 mia. kr. ultimo Stigningen på 15 pct. kan hovedsagelig henføres til indlån på anfordring og tidsindskud. Aktiver Ultimo (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 9,0 9,9 Bankudlån 34,9 41,8 Udlån, reverseforretninger 4,7 5,7 Værdipapirer og kapitalandele mv. 20,8 16,1 Andre aktiver 4,1 4,8 I alt 73,5 78,3 Passiver Ultimo (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter 21,5 19,1 Indlån 37,8 43,3 Udstedte obligationer 1,9 1,9 Andre passiver 6,7 7,8 Efterstillede kapitalindskud 1,3 1,8 Egenkapital 4,3 4,4 I alt 73,5 78,3 Kapitalgrundlag Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Sydbank i 4. kvartal 2004 obligationer for i alt 75 mio. euro. Obligationerne er udstedt som hybrid tier 1 -kapital, der hæfter før den supplerende kapital og indgår i kernekapitalen. Solvens Ultimo (mia. kr.) Kernekapital (inkl. hydbrid kernekapital) efter fradrag 4,1 4,9 Supplerende kapital efter fradrag 1,1 1,1 Basiskapital efter fradrag i alt 5,2 6,0 Risikovægtede poster i alt 46,6 52,2 Solvensprocent 11,1 11,5 Kernekapitalprocent 8,9 9,5 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 8,9 8,4 8 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

4 Den efterstillede kapital udgør ultimo mio. kr. (2003: mio. kr.), fordelt med hybrid kernekapital og supplerende kapital på henholdsvis 558 mio. kr. og mio. kr. Ved udgangen af 2004 udgør egenkapitalen mio. kr. og er forøget med 96 mio. kr., efter at der er anvendt 453 mio. kr. i forbindelse med årets 2 kapitalnedsættelser og efter at der ultimo året er afsat 210 mio. kr. til udbytte og 5 mio. kr. til udlodning til Sydbank Sønderjyllands Fond. Koncernens solvens ved udgangen af året er 11,5 pct. (2003: 11,1 pct.), heraf kernekapital på 9,5 pct. (2003: 8,9 pct.) og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital på 8,4 pct. (2003: 8,9 pct.). Ikke-balanceførte poster Garantierne er steget med 11 pct. og udgør 10,3 mia. kr. (2003: 9,3 mia. kr.), hvoraf realkreditgarantier udgør 7,0 mia. kr. (2003: 6,4 mia. kr.). Rating Moody s rating vedrørende langfristet, kortfristet henholdsvis finansiel styrke er uændret A2, P-1 og C+. Forslag til generalforsamlingen Til generalforsamlingen indstilles, at der udbetales et udbytte på 30 kr. pr. 100-kr.-aktie udloddes 5 mio. kr. til Sydbank Sønderjyllands Fond foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen på Sydbank-aktien ændres fra 100 kr. til 10 kr. Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis for Sydbank-koncernen til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Ændringen fra de hidtil anvendte regnskabsprincipper tilsikrer, at Sydbank overholder EU-kravet om børsnoterede virksomheders overgang til IFRS. Bankens årsregnskab for 2004 er baseret på de hidtil anvendte regnskabsprincipper. På side i årsrapporten gennemgås effekten af overgangen til IFRS, herunder påvirkninger på regnskabet for 2004, opgjort efter IFRS. Side er ikke revideret. Forventninger til 2005 Koncernens budget for 2005 er baseret på en forventning om, at dansk økonomi i 2005 fastholder det nuværende væksttempo. Dette er en central forudsætning for den budgetterede vækst i udlån på 10 pct. og de vigende tab og hensættelser. Herudover forventes der et fortsat nedadgående pres på rentemarginalen. Der budgetteres med en uændret bemanding og en omkostningsstigning i niveauet 3 pct. eksklusive eventuel udgift til medarbejderaktier. Samlet forventer koncernen et basisresultat i niveauet mio. kr. i 2005 opgjort efter såvel de hidtil gældende regnskabsprincipper som efter IFRS. Beholdningsindtjeningen vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo Koncernens skat, inklusive statsafgift på hensættelser til imødegåelse af tab, ventes at udgøre 30 pct. af resultatet før skat. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 9

5 Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valutaog aktierisici. Indgåelse af markedsrisiko er en del af bankens kernevirksomhed med stor betydning for den samlede indtjening. Markedsrisiko styres i Treasury efter politikker og rammer, der er fastlagt og vedtaget af bankens ledelse. Den markedsrisiko, der knytter sig til de handels- og kundevendte forretninger, styres i Sydbank Markets. De enkelte risikoområder overvåges kontinuerligt af bankens Controllerafdeling, og bankens ledelse modtager løbende udførlig rapportering herom. Renterisiko Renterisikoen omfatter koncernens samlede tabsrisiko som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Ved opgørelsen af renterisikoen på fastforrentede fordringer (obligationer mv.) anvender Sydbank en cashflowmodel. I note 38 er anvendelsen nærmere omtalt. Renterisikoen på konverterbare danske realkreditobligationer opgøres i bankens egen varighedsmodel. Renterisikoen udgør langt den væsentligste del af koncernens samlede markedsrisiko. de til 0,0 pct. af kernekapitalen efter fradrag. Renterisikoen, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode som risikoen ved en parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint i samtlige valutaer, udgør ved årets udgang 166 mio. kr. eller 3,4 pct. (2003: 4,8 pct.) af koncernens kernekapital efter fradrag. Heraf hidrører 111 mio. kr. (2003: 214 mio. kr.) fra fordringer i danske kroner og netto 55 mio. kr. (2003: -15 mio. kr.) fra fordringer i fremmed valuta. Aktierisiko Koncernens egenbeholdning af børsnoterede aktier, dvs. ekskl. puljekundernes beholdninger og egne kapitalandele, udgør ved udgangen af mio. kr. (2003: 159 mio. kr.). Beholdningen af unoterede aktier udgør ultimo mio. kr. (2003: 527 mio. kr.). Ultimo 2004 udgør beholdningen af kapitalandele i associerede virksomheder Valutarisiko 147 mio. kr. (2003: 185 mio. kr.). Sydbank-koncernens samlede valutarisiko har i 2004 i lighed med tidligere år ligget på et meget beskedent niveau. Ved udgangen af 2004 udgør risikoen på den udækkede valutaposition 1 mio. kr. (2003: 3 mio. kr.) uændret svaren- Finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter anvendes såvel af bankens kunder som af banken til afdækning og styring af markedsrisiko. Renterisiko fordelt efter varighed og valuta Mio. kr. 0-1 år 1-2 år 2-3 år >3 år I alt 2004 I alt 2003 DKK EUR CHF USD SEK NOK Øvrige I alt I alt S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

6 Sydbank er aktiv deltager i handelen med afledte finansielle instrumenter. Af note 7 fremgår omfanget af uafviklede forretninger ved udgangen af 2003 og Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af koncernens markedsrisiko, idet de kan henføres til hver af de tre underliggende risikotyper. De afledte finansielle instrumenter medfører således ikke yderligere selvstændig markedsrisiko for koncernen. En opdeling af de afledte finansielle instrumenter på valuta-, rente- og aktiekontrakter ultimo 2003 og 2004 fremgår af oversigten til højre. Afledte finansielle instrumenter Nominelle beløb ultimo (mio. kr.) Valutakontrakter Terminer/futures Swaps Optioner Rentekontrakter Terminer/futures Forward Rate Agreements Swaps Optioner Aktiekontrakter Terminer/futures 2 0 Optioner Likviditetsrisiko Likviditet Likviditetsrisikoen er en del af koncernens markedsrisiko og omfatter risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af likviditetsberedskabet. En del af bankens likviditetsberedskab består af et GMTN-program på 1 mia. euro. Dette er ved udgangen af 2004 udnyttet til optagelse af supplerende kapital på 155 mio. euro og 10 mio. engelske pund samt udstedelse af obligationslån på 250 mio. euro. Herefter udgør bankens uudnyttede Procent Marts 2003 Juni 2003 Sept Dec Marts 2004 Juni 2004 Sept Sydbank Lovkrav Dec likviditetsberedskab under GMTN-programmet 581 mio. euro. Bankens likviditet målt i relation til 10 pct.-kravet i FiL 152 for årene fremgår af grafen. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 11

7 Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at et engagement ikke skønnes at kunne inddrives på grund af debitors manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Engagementer omfatter udlån, garantier og tilgodehavender hos kreditinstitutter. Kreditrisiko kan desuden opstå i forbindelse med handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter. Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, vedtaget og fastlagt af bankens ledelse. Ansvaret for overvågning, overordnet risikotagning og rapportering til bankens ledelse er forankret centralt i Kredit. Alle engagementer større end 1 mio. kr. revurderes, risikoklassificeres og rebevilges årligt. Kritiske engagementer Såfremt en kundes kreditværdighed drages i tvivl, og betalingsevnen eller -muligheden skønnes usikker, klassificeres engagementet som kritisk, og overvågningen skærpes, samtidig med at hensættelsesbehovet vurderes. Hensættelser Ud over individuelle hensættelser foretager banken en årlig regulering af blokhensættelser baseret på statistisk grundlag af den forventede tabsrisiko. Individuelle hensættelser foretages, hvis et engagement skønnes at indebære risiko for tab som følge af kundens at der er en sandsynliggjort risiko for tab på engagementet. B-hensættelser angiver, at tabet anses for uundgåeligt. nuværende og forventede økonomiske situation sammenholdt med realisationsværdien af sikkerheder. Hensættelsesbehovet vurderes løbende og forhøjes eller nedsættes i det omfang, ændringer i kundens økonomiske forhold giver anledning hertil. Afskrivninger Konstateres det, at kundens betalingsevne er ophørt, afskrives engagementet. Der foretages delafskrivning af et engagement, når en del af engagementet uden tvivl må forventes tabt. Hensættelserne opdeles i A- og B- hensættelser. A-hensættelser markerer, Koncernens udlån og garantier fordelt på brancher Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Bankudlån og garantier: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Finansiering, forsikring mv Ejendomsadministration mv Øvrige erhverv Erhverv bankudlån og garantier i alt Offentlige myndigheder Private Bankudlån og garantier i alt Reverseforretninger (erhverv): Finansiering, forsikring mv I alt Som branchefordeling er anvendt den til Finanstilsynet indberettede. 12 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

8 Branchefordeling/risikospredning Koncernen tilstræber en branchekonform fordeling af kreditgivning mellem privat og erhverv og inden for de forskellige brancher. Koncernens udlåns- og garantistruktur er overordnet kendetegnet ved, at 56 pct. er til erhverv, 31 pct. til private kunder og 3 pct. til offentlige myndigheder, mens 10 pct. er erhvervsmæssige reverseforretninger. Tab og hensættelser Årets tab og hensættelser fremgår af specifikationerne til højre. Koncernens driftsbelastning er reduceret med 75 mio. kr. fra 2003 til I skemaet til højre er vist udviklingen fra 2003 til 2004 i koncernens hensættelser på bankudlån og garantier samt i rentenulstillede bankudlån. Endvidere fremgår hensættelser og rentenulstillede bankudlån i pct. af bankudlån, garantier og hensættelser. Af de samlede hensættelser er mio. kr. (2003: mio. kr.) A-hensættelser, der udgør 2,6 pct. (2003: 2,9 pct.) af bankudlån, garantier og hensættelser. De samlede hensættelser udgør 988 pct. af de rentenulstillede udlån (2003: 896 pct.). Bankens udlån og garantier fordelt efter størrelse Engagementer Antal Pct. Mio. kr. Pct. Antal Pct. Mio. kr. Pct. Under 1 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. og derover I alt Summen af engagementer opgjort efter FiL 145, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen, udgør 61,5 pct. Koncernens tab og hensættelser (mio. kr.) Årets nettohensættelser Direkte tabsbogført uden tidligere hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Driftsbelastning Koncernens udlån og garantier (mio. kr.) Pct. ændring Bankudlån ,8 Udlån vedr. reverseforretninger ,0 Garantier ,6 Hensættelser ,4 Udlån, garantier og hensættelser ,0 Heraf bankudlån, garantier og hensættelser ,5 Koncernens hensættelser (mio. kr.) Hensættelser bankudlån og garantier Rentenulstillede bankudlån Hensættelser bankudlån og garantier fratrukket rentenulstillede bankudlån I pct. af bankudlån, garantier og hensættelser: Hensættelser 3,2 2,9 Rentenulstillede bankudlån 0,4 0,3 Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 13

9 Kreditrisiko Kreditmodeller Banken arbejder løbende på at videreudvikle de klassifikations- og ratingmodeller, som anvendes til kreditvurdering og klassifikation af såvel bestående som nye privat- og erhvervskunder. Modeludviklingen tager afsæt i de anbefalinger til opbygning og anvendelse af interne modeller i forbindelse med kreditrisiko, som Basel-komitéen har fremsat, og som forventes indarbejdet i et kommende kapitaldækningsdirektiv pr. 1. januar Målet er at leve op til de stillede krav til anvendelse af modellerne i forbindelse med opgørelsen af koncernens solvens. Ratingmodellen til erhverv skal anvendes til store og mellemstore erhvervskunder, mens ratingmodellen til privat skal anvendes til private kunder og mindre erhvervskunder. I 2004 har koncernen videreudviklet ratingmodellen til privat og mindre erhverv med fokus på opgørelse af kundernes engagement og sikkerhedernes værdi. Ratingmodellen til privat og mindre erhverv baserer sig på en række statistisk udvalgte variabler. På baggrund af den 1-årige PD (Probability of Default) er ratingen af bankens engagementer med privat og mindre erhverv ultimo 2004 fordelt således: Mindre erhverv Privat Ratinggruppe pct. pct I alt Den nuværende version af ratingmodellen til erhverv omfatter ca. 80 pct. af kunderne, og ratingen baseres alene på regnskabsinformationer. På baggrund af den 1-årige PD er ratingen af bankens engagementer med erhverv ultimo 2004 fordelt således: Ratinggruppe Erhverv pct I alt 100 I begge tabeller svarer grupperne 1-3 til niveauet for Investment Grade, og gruppe 10 indeholder de svageste engagementer. I den næste version af ratingmodellen til erhverv baseres ratingen på regnskabsinformationer og informationer om fremtidsudsigter for brancher og de enkelte kunder samt informationer fra bankens kreditsystemer i form af kredittræk og værdi af sikkerheder mv. I forhold til den nuværende version må der forventes nogen forskydninger i ratingfordelingen. Den næste version er færdigudviklet og implementeres i løbet af 1. kvartal Ratingen anvendes som et værktøj til at identificere forværrede økonomiske forhold hos kunden så tidligt som muligt, så banken i samarbejde med kunden kan få udarbejdet en aktionærorienteret handlingsplan. Med henblik på at styrke koncernens overordnede håndtering af kreditrisiko implementeres i løbet af 2005 en kreditmodel. Kreditmodellen kan på baggrund af data fra ratingmodellerne, branche- og landedata samt egne forudsætninger om f.eks. konjunktur og korrelation illustrere og simulere på de risici, der knytter sig til koncernens samlede kreditportefølje. 14 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

10 Øvrige risici Operationel risiko De kommende kapitaldækningsregler (Basel II) indeholder regler for opgørelse af kapitalkrav for operationelle risici. Operationel risiko er i denne forbindelse risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, mennesker, systemer eller eksterne hændelser. Med baggrund i disse kommende regler arbejder banken på et projekt, som skal gennemgå og beskrive bankens eksponering på området samt afdække hændelser og områder, hvor der via fokus kan forventes værditilvækst for banken. Med henblik på at kunne beskrive og estimere bankens operationelle risikoeksponering på produkter og forretningsområder er der fra starten af 2004 påbegyndt en løbende og systematisk indsamling af tabsdata. Tabsdataene henføres til hændelsestype (event type) og forretningsområde (business line) i tråd med tankerne i Basel II. Indsamling og opbevaring af tabsdata er en væsentlig forudsætning for en eventuel senere anvendelse af interne modeller ved opgørelsen af kapitalkravet. Projektet indeholder ligeledes en faseopdelt gennemgang af alle bankens forretningsområder med henblik på afdækning af enkelthændelser, som indeholder elementer af operationel risiko. Gennemgangen foretages i tæt samarbejde med forretningsområderne, og hændelserne beskrives med hensyn til forventet hyppighed og forventet størrelse af tab, ligesom der skønnes over det størst mulige tab for den enkelte hændelse. Med baggrund i disse beskrivelser foretages en samlet risikovurdering af enkelthændelserne og hele forretningsområdet. Forretningsgange og arbejdsrutiner inddrages ligeledes i risikovurderingerne. It er et andet væsentligt element i operationel risiko. Banken har inden for de senere år gennemgået og beskrevet hele dette område system for system. Som en del af denne beskrivelse er der for enkelthændelser opstillet krav til support, fejlmelding og fejlrettelse. Bankens ledelse forholder sig løbende til it-sikkerheden og fastsætter niveauer for bl.a. tilgængelighed og stabilitet for både systemer og data. Disse krav stilles over for såvel den interne it-organisation som Bankdatas it-organisation. Juridisk risiko Sydbank er part i forskellige retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 15

11 Forretningsgrundlag Historie og status Med en egenkapital på 4,4 mia. kr., kunder og en balance på ca. 80 mia. kr. er Sydbank med godt medarbejdere og med mere end 110 filialer Danmarks fjerdestørste bank. Banken, der blev etableret i 1970 ved en sammenslutning af 4 mindre, sønderjyske lokalbanker, har siden via fusioner og tilkøb bredt sig ud over det meste af Danmark. Fra at være et rent sønderjysk institut har banken i dag hele landet som virkeområde. På landsplan har banken afhængigt af kundesegment en markedsandel i niveauet 4-7 pct. Markedsandelen er betydelig i de landsdele, hvor banken har sin historiske rod specielt i Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Uden for Danmark driver banken virksomhed i Nordtyskland og i St. Gallen, Schweiz. Bankens hovedsæde er placeret i Aabenraa. Linjeorganisationen er opdelt i kundevendte resultatcentre danske regioner, udenlandske enheder samt datterselskaber. Sydbank har i en årrække præsteret økonomiske resultater, der placerer banken blandt de bedst indtjenende pengeinstitutter. Sydbanks blå tråd Bankens idegrundlag virksomhedens bærende værdier er siden 1995 blevet kommunikeret via Den blå tråd, som senest er opdateret i I Den blå tråd fastslås, at banken som servicevirksomhed først og fremmest er til for kunderne. Banken vil i alle relationer være værdiskabende med udgangspunkt i holdningen Hvad kan vi gøre for dig og opleves som kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig. Af privatkunden og den mindre erhvervsvirksomhed skal banken med udgangspunkt heri opleves som en lokalt forankret, nærværende og tilgængelig samarbejdspartner. Af mellemstore og større erhvervsvirksomheder herunder øvrige pengeinstitutter og institutionelle kunder skal banken opleves som en nærværende og tilgængelig samarbejdspartner, der via professionalisme, handle- og kapitalkraft løser kundernes behov for bankydelser. Via filialetableringer og via en fortsat udbygning af bankens elektroniske tilgængelighed, understøttet af bankens markedsføring, ønsker banken at blive opfattet som landsdækkende. Banken vil øge sin markedsandel i Danmark og vil videreudvikle sin mangeårige tilstedeværelse i Nordtyskland, ligesom bankens internationale private banking-aktiviteter skal videreudvikles via Sydbank (Schweiz) AG og Sydbank PBI, Gråsten. Bankens organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kunde- og dermed forretningsbehov og baserer sig på en udstrakt delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de enkelte kundevendte enheder. Samtidig tilstræbes en mest mulig rationel administration. Bankens vigtigste ressource og konkurrenceparameter er vidensøgende, engagerede, fleksible og effektive medarbejdere. Overordnede økonomiske mål Banken skal over tid præstere økonomiske resultater, der tilfredsstiller aktionærernes langsigtede afkastforventninger, og som overstiger gennemsnittet af sammenlignelige danske pengeinstitutter. 16 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

12 Kunder og forretning Kunder og afdelinger Sydbank har ca kunder, hvoraf godt er erhvervskunder. Bankens kundeudvikling er meget tilfredsstillende også i lyset af, at banken fokuserer på helkundeforhold og gensidig lønsomhed og loyalitet i forholdet mellem kunde og bank og et udtryk for, at Sydbank evner at tiltrække og fastholde kunder i et meget konkurrencepræget marked. Banken har 113 danske afdelinger og derudover afdelinger i Flensborg og i Hamborg. Hertil kommer Private Banking International (PBI) i Gråsten og datterbanken Sydbank (Schweiz) AG i St. Gallen, der begge tilbyder kapitalforvaltning og formuepleje for kunder med domicil uden for landets grænser. Efter vellykkede etableringer i Silkeborg i 2001, i Skanderborg i 2002 og i Holstebro i 2003 åbnedes i 2004 ny afdeling i Viborg. Primo 2005 er der åbnet afdeling i Hillerød, og yderligere en ny afdeling åbnes i Ballerup i Via disse udbygninger af det fysiske distributionsnet understøttes og ekspanderes Sydbanks forretning i dele af landet, hvor banken hidtil ikke har været repræsenteret. I de oprindelige kerneområder sker der en gradvis tilpasning af indretningen af et fortsat bredt afdelingsnet, der selvsagt på rentabel vis muliggør fortsat tilstedeværelse også i mindre bysamfund. Med henblik på bedst mulig sikring mod bankrøverier installerede Sydbank i 2003 tidsforsinkelseslåse i alle afdelinger. Foranstaltningerne synes at bære frugt, idet der i 2004 glædeligvis har været færre røverier end i årene forud. Med primært sigte netop på sikkerheden planlægges det i 2005 at gøre et antal afdelinger kontantløse. Selvbetjening Med udgangspunkt i bankens omfattende hjemmesider har Sydbanks kunder mulighed for at søge nyttige økonomiske informationer, etablere økonomisk beslutningsgrundlag på en række områder samt foretage gængse bankforretninger, herunder handle værdipapirer. Sydbank lancerede i 2004 en række nye funktioner i NetBanken, herunder bl.a. mulighed for også grafisk at få oversigt over pensioner og forsikringer samt at modtage sms og , når f.eks. lønnen er indsat på kontoen, eller fondshandlen er gennemført. Primo 2005 er der lanceret nye og billigere værdipapirhandelsmuligheder, samtidig med at der er åbnet mulighed for at handle på en række nye markeder. Endvidere etableres der i 2005 et nyt elektronisk arkiv, hvor alle kundens bankdokumenter på sigt vil blive opbevaret. Herudover er der bl.a. et nyt enkelt og effektivt budgetsystem undervejs. Antallet af NetBank-kunder og disses brug af NetBanken til betalinger, overførsler, værdipapirhandel mv. har også i 2004 været i kraftig vækst. Sydbanks Online Banking-systemer til erhvervskunder blev i foråret 2004 udvidet med en internetversion til foreninger og mindre erhverv. En internetversion af Online Banking til større erhvervskunder er under udvikling. Alle ebanking-løsninger serviceres af bankens hotline-afdeling, der også har åbent om aftenen. Hotline betjente i 2004 mere end kundehenvendelser. Over 80 pct. af alle bankens betalingstransaktioner såvel nationale som internationale foregår via bankens ebanking-systemer. Sydbank har med afsæt i et nyudviklet og fremtidssikret kortsystem udskiftet samtlige Dankort til chipbaserede Dankort i sidste halvdel af 2004, ligesom der i årets løb er nyudstedt mere end Visa Electron-debetkort. I 2005 vil Sydbank lancere et komplet kreditkortprogram til såvel erhvervskunder som privatkunder. Programmet vil indeholde en række fordelagtige tillægsydelser, der især vil være målrettet til kunder på rejse. Alle Sydbank-afdelinger har en pengeautomat, og i alt er der i/ved banken opstillet 141 pengeautomater, hvoraf 123 er åbne for kontanthævninger størstedelen af døgnet alle årets dage. Bankens pengeautomater har i 2004 håndteret næsten 5 mio. udbetalinger, hvilket svarer til mere end 70 pct. af alle kontanthævninger i/via banken. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 17

13 Kunder og forretning Forretningsområder Sydbank har et konkurrencedygtigt produktsortiment og leverancesystem, der matcher kundernes behov. Sydbank lægger i sit virke over for såvel privat-, erhvervs- som investeringskunder vægt på at udøve professionel rådgivning, at være en proaktiv sparringspartner samt at levere smidig betjening. Det sker med baggrund i bankens kendskab til den enkelte kundes behov og er baseret på medarbejdernes specialviden og kompetence inden for de respektive fagområder, herunder bankfinansiering, realkredit og pensionsopsparing. Banken driver sin virksomhed dels ved egenproduktion af produkter og ydelser, dels ved brug af underleverandører. Banken har i 2004 udviklet et nyt fleksibelt prioritetslån, der for en del kunder kan være et attraktivt alternativ til traditionel realkreditbelåning. Endvidere har kunderne fået en mulighed for ved hjælp af Sydbanks Frikort at springe op til 12 låneydelser over enten ved et par klik i Sydbanks NetBank eller ved personlig kontakt med filialen. En mulighed, som mange tusinde kunder har taget imod. Seneste skud på stammen er Sydbanks Bilkredit, en særdeles konkurrencedygtig bilfinansieringsmulighed, der tillige giver kunden sikkerhed for en ofte større omkostningsbesparelse ved næste bilskifte. Primo 2005 er der i konsekvens af ændret lovgivning på området yderligere lanceret et nyt andelsboliglån. Som supplement til egenproduktionen har Sydbank indgået samarbejdsaftaler med underleverandører uden for den klassiske vifte af bankprodukter. På realkreditområdet er Sydbanks primære samarbejdspartnere Totalkredit/Nykredit, på landbrugsområdet er det DLR Kredit og på livsforsikringsområdet samarbejdes med Topdanmark og PFA. Investering og private banking Investeringsrådgivning og kapitalforvaltning er forretningsområder i kraftig vækst, og Sydbank har gennem en længere årrække satset målrettet herpå. Via bred tilstedeværelse og faglig kompetence har banken været blandt de allerførste til at imødekomme bl.a. Private Banking-kundens behov for formuerådgivning. Sydbank forvalter ved udgangen af 2004 en samlet værdipapirbaseret opsparing på 33 mia. kr. Det sker bl.a. i et tæt samarbejde med investeringsforeningen Sydinvest. Herudover rådgives og betjenes kunder repræsenterende en depotvolumen på et endnu større beløb. Bankens kundevendte ekspertise inden for investeringsrådgivning og formuepleje er tilgængelig i 16 lokale investeringscentre og -afdelinger. Bankens tilbud og løsninger til kunderne bygger på personligt kendskab og opmærksomhed samt på kundebehovsorienterede værktøjer og analyser og afspejles i branchens vel nok bedste forhold mellem decentral investeringskompetence og depotvolumen. Herved står Sydbank stærkt også i relation til den voksende efterspørgsel fra formuende danske private banking-kunder. Via Private Banking Internationalafdelingen i Gråsten har Sydbank i en årrække, med baggrund i bankens investeringsrådgivningskompetence, med betydelig succes tilbudt udenlandske kunder formuepleje og investeringsrådgivning. Aktiviteten blev i 2003 udbygget med datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der fra St. Gallen i Schweiz henvender sig til investeringskunder med domicil uden for Danmarks grænser. De to afdelinger beskæftiger i alt knap 40 medarbejdere. Erhverv Sydbank er og vil være en konkurrencedygtig allround bank for erhvervskunder. Sydbank besidder særlig kompetence, bl.a. når erhvervskunderne efterspørger effektive betalingsformidlingsog cash management-løsninger såvel nationalt som internationalt. Sidstnævnte understreges ikke blot af egne afdelinger i Tyskland, men også af, at Sydbank er aktiv deltager i de nyeste syste- 18 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

14 mer for grænseoverskridende betalinger i euro, samt at banken deltager i det internationale Connector-samarbejde. Herigennem kan banken, som overbygning til øvrige betalingsformidlingsløsninger, tilbyde international cash management-løsninger i mere end 20 lande. Et andet særligt kompetenceområde er afdækning af erhvervskunders renteog valutakursrisici. Banken tilbyder således rentesikring af såvel korte som lange kreditter samt en bred vifte af instrumenter fra almindelige terminskontrakter til strukturerede optionsprodukter til afdækning af valutakursrisici. Banken tilbyder også professionelle ebanking-løsninger til erhvervskunder på specialområderne valutahandel og rembursforretninger. Sydbanks Merchant Bank-afdeling er et specialtilbud for erhvervskunder med behov bl.a. for egenkapital-fremskaffelse samt rådgivning i forbindelse med generationsskifte og virksomhedsoverdragelse. Sydbank deltager løbende i undersøgelser af erhvervskundernes tilfredshed med deres primære pengeinstitut undersøgelsen fra Aalund Business Research viste, at Sydbank for 4. år i træk har landets mest tilfredse og loyale erhvervskunder, at banken har færrest erhvervskunder, der planlægger skift fra banken, og at Sydbank i bankens geografiske kerneområde oftest Aktiekursudvikling 2004 Sydbank Bankindeks Januar April Juli Oktober Januar bliver peget på som det pengeinstitut, Sydbank har fra og med regnskabsåret 2000 praktiseret en generel og erhvervsvirksomheder ville vælge i en skiftesituation. solidarisk medarbejderaktieordning med mulighed for hvert år til favørkurs Sydbank-aktien at købe Sydbank-aktier op til en samlet Sydbank havde ved udgangen af 2004 markedskursværdi på kr. Tilbud aktionærer. Fidelity Investments om medarbejderaktier udløses i det og Silchester International Investors Ltd. enkelte år, hvis konkrete økonomiske/ ejer hver især mere end 10 pct. af Sydbanks aktiekapital og Nykredit mere end Ordningen er senest fornyet og forlæn- resultatmæssige betingelser er opfyldt. 5 pct. Sydbank-aktiekursen var get af bestyrelsen i 2003 og løber til og ved årets udgang mod 803 primo året med regnskabsåret Medarbejderaktieprogrammerne har med baggrund i og 490 primo Aktiekapitalen er efter to nedskrivninger i 2004 på i alt 50 mio. kr. 700 udløst i alt knap aktier a 100 kr., resultaterne i regnskabsårene mio. kr., fordelt på 7 mio. aktier a 100 kr. svarende til 1,7 % af bankens aktuelle Til generalforsamlingen i marts 2005 foreslås aktiestykstørrelsen ændret til 10 aktiekapital. kr. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 19

15 Organisation og medarbejdere Banken er fysisk kundevendt via 15 danske regioner, Sydbank Tyskland, PBI Gråsten, Sydbank Schweiz, selskaberne i SBK-gruppen samt specialistfunktionerne i hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa, herunder Sydbank Markets, Storkundeområdet samt Inden- og Udenlandsk Betalingsformidling. Bankens organisation er vist på side 65 i årsrapporten. De danske regioner leverer full servicebetjening af alle kunder. Regionerne er på den kundevendte side organiseret i erhvervsafsnit, investeringsafsnit og privatkundeafsnit, hvortil bankens mindre afdelinger refererer. De administrative opgaver udføres i videst muligt omfang i kundesekretariater i regionshovedkontorerne understøttet af specialiserede afdelinger i hovedsædet. Sydbank Tyskland Sydbank Tyskland henvender sig såvel til danske erhvervskunder, der har samhandel med Tyskland, som til tyske erhvervs- og privatkunder. Derudover har Sydbank i Flensborg specialiseret sig i at være bank for privatkunder, der dagligt pendler over den dansk-tyske grænse. SBK/DMK/Sydleasing/ Sydfactoring/SøFinans Selskaberne beskæftiger sig primært med leasing og factoring i regi af Sydleasing og Sydfactoring, finansiering af lystbåde i regi af SøFinans samt med anpartsadministration. Sydbank Markets Sydbank Markets varetager bankens handels- og kundevendte aktiviteter på værdipapir-, rente- og valutamarkederne. Sydbank Markets er organiseret i Handel, Kapitalforvaltning og Handelsadministration og beskæftiger i hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa ca. 145 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i de administrative funktioner. Markets Handel varetager al prisstillelse herunder egentlige market makerforpligtelser. Således varetager Markets Handel opgaven som primary dealer på danske statsobligationer en market maker-rolle, som kun få danske pengeinstitutter løser. Af øvrige ansvarsomåder kan nævnes serviceringen af enkelte større kunder samt af bankens egne investeringscentre og -afdelinger. Markets Kapitalforvaltning varetager traditionelle kapitalforvaltningsopgaver som f.eks. forvaltningen af bankens pensionspuljer og individuelle PM-mandater. Herudover er Kapitalforvaltning hjemsted for bankens nye afdeling for Emerging Markets & Structured Credit, der bl.a. er målrettet det institutionelle segment, og hvor der allerede er opnået et forretningsmæssigt gennembrud. Endelig er Kapitalforvaltning fagligt ansvarlig for bankens decentrale investeringscentre og -afdelinger, hvor der er beskæftiget i alt ca. 80 medarbejdere. Markets Handelsadministration løser opgaver for såvel Markets Handel som Markets Kapitalforvaltning. Herudover løses en række depotbankopgaver for andre finansielle institutioner. Medarbejdere Antallet af medarbejdere i Sydbank er ultimo 2004 omregnet til heltidsbeskæftigede mod ved årets begyndelse. Udviklingen i antallet af medarbejdere afspejler den fremgang, Sydbank har oplevet på markedspladsen, men skal ligeledes ses som en investering i fremtiden. Således har Sydbank i efteråret 2004 ansat 10 akademikere som erhvervstrainees fordelt på 5 af bankens regioner. På sigt skal ansættelsen være med til at cementere Sydbanks stilling som konkurrencedygtig og kompetent erhvervsbank. Der gennemføres løbende en omfattende efteruddannelse af bankens medarbejdere en efteruddannelse, der skal sikre, at kunderne altid vil opleve en imødekommende og kompetent betjening i banken. 20 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

16 Corporate governance It Bankdata er primær it-leverandør til Sydbank og til en lille snes andre danske pengeinstitutter. Sydbank står i dag stærkt positioneret på it-området. Der er i årets løb bl.a. sket en kraftig udbygning af de selvbetjeningsfaciliteter, der stilles til rådighed for bankens kunder, og Sydbanks Net- Bank fremtræder i dag som en af landets bedste. Over for bankens erhvervskunder er lanceret faciliteter til varetagelse af international cash management. I 2005 vil der ske en yderligere udbygning af selvbetjeningsmulighederne. Systemudviklingen gennemføres med respekt af de høje krav, der stilles til driftsstabilitet og sikkerhed forbundet med anvendelsen af systemerne, hvilket muliggøres af, at der arbejdes med den mest moderne platforms- og databaseteknologi. Regionale Bankers Forening Sydbank deltager i Regionale Bankers Forening sammen med Amagerbanken, Fionia Bank, Jyske Bank og Spar Nord Bank og med Arbejdernes Landsbank som associeret medlem. Foreningen har som hovedformål at styrke medlemmernes sektorpolitiske position, bl.a. på infrastrukturområdet. Samarbejdet koordineres via et sekretariat i København. Bestyrelsen i Sydbank har forholdt sig til Nørby-udvalgets anbefalinger om corporate governance. Det er bestyrelsens opfattelse, at banken i vid udstrækning efterlever Nørby-udvalgets anbefalinger. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Det er bankens mål at forblive en selvstændig, uafhængig kunde- og aktionærmæssigt bredt forankret dansk allround bank samt over tid at præstere økonomiske resultater, der tilfredsstiller aktionærernes langsigtede afkastforventninger, og som overstiger gennemsnittet af sammenlignelige danske pengeinstitutter. Sydbank har i sine vedtægter stemmeretsbegrænsninger. Bankens bestyrelse er af den opfattelse, at disse stemmeretsbegrænsninger uden at konflikte med bankens langsigtede økonomiske målsætning understøtter bankens mål om selvstændighed og forretningsmæssig udvikling til gavn for kunder, lokalsamfund, aktionærer og medarbejdere. Interessenternes rolle og betydning I overensstemmelse med udvalgets anbefalinger opererer banken med formulerede, offentligt tilgængelige politikker over for de væsentligste interessegrupper. Åbenhed og gennemsigtighed Banken efterlever udvalgets anbefalinger om åbenhed og gennemsigtighed. Banken opererer således i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs generelle oplysningsforpligtelser såvel som med informationsbetingelserne for deltagelse i fondsbørsens MidCap+ selskabsgruppe. Banken har bl.a. udarbejdet interne regler for efterlevelse af oplysningsforpligtelserne og har etableret en Investor Relations-funktion samt en politik for funktionens virke, ligesom banken offentliggør kvartalsrapporter. Bestyrelse og direktion Nørby-udvalgets anbefalinger vedrørende bestyrelsen, f.eks. om opgaver og ansvar samt uafhængighed og aldersgrænser, er i al væsentlighed opfyldt. Bankens bestyrelse består af 12 medlemmer, heraf 8 aktionærvalgte. Bestyrelsen holder 11 ordinære møder om året. Hertil kommer deltagelse i 2 årlige repræsentantskabsmøder samt i en årlig kreditgennemgang. Bestyrelsen får et fast honorar om året. Direktionen er kontraktansat og fast aflønnet. Bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser offentliggøres kvartalsvis. Risikostyring I bankens årsrapport redegøres for væsentlige dele af bankens risikostyring. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 21

17 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Sydbank A/S. Årsrapporten er aflagt efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen og de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aabenraa, den 15. februar 2005 Direktion Preben Lund Hansen Carsten Andersen (adm. direktør) Torben A. Nielsen Bestyrelse Kresten Philipsen (formand) Christen Jessen (næstformand) Otto Christensen Vagn F. Christensen Harry Max Friedrichsen Jytte Jensen Jørgen Rud Juul Jørgensen Helmuth Kirsten Pernille Siesbye Anders Thoustrup Jan Uldahl-Jensen Margrethe Weber 22 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

18 Revisionspåtegninger Intern revision Til aktionærerne i Sydbank A/S Vi har revideret årsrapporten for Sydbank A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen og de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Bankens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om de i årsrapporten indeholdte regnskabsmæssige oplysninger. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger af regnskabsmæssig karakter i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen og de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Aabenraa, den 15. februar 2005 Ole Kirkbak revisionschef Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 23

19 Revisionspåtegninger Generalforsamlingsvalgte revisorer Til aktionærerne i Sydbank A/S Vi har revideret årsrapporten for Sydbank A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen og de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Bankens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om de i årsrapporten indeholdte regnskabsmæssige oplysninger. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapportens regnskabsmæssige oplysninger ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og øvrige oplysninger af regnskabsmæssig karakter. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af de regnskabsmæssige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen og de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Aabenraa, den 15. februar 2005 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Sven Jørgensen statsautoriseret revisor H. Martinsen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Svend Aage Nissen statsautoriseret revisor 24 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

20 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Årsrapporten er endvidere aflagt i overensstemmelse med de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder, herunder danske regnskabsvejledninger, i det omfang lov om banker og sparekasser eller bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse ikke fastlægger en anden praksis. Regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter kræver følgende afvigelser fra danske regnskabsvejledninger: Udbytte medtages i balancen som en forpligtelse. I henhold til regnskabsvejledningen medtages foreslået udbytte under egenkapital. Egne kapitalandele værdiansættes til markedskurs ultimo året. I henhold til regnskabsvejledningen skal egne kapitalandele indregnes og præsenteres som egenkapitalbevægelser. Udenlandske enheder værdiansættes til balancedagens kurs. Regnskabsvejledningen foreskriver transaktionsdagens kurs. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernregnskab Koncernregnskabet omfatter regnskabet for moderselskabet og dets dattervirksomheder. Virksomheder, som midlertidigt drives til afvikling af engagementer eller med henblik på medvirken ved omstrukturering, konsolideres ikke. I regnskabets koncernoversigt fremgår de virksomheder, hvis regnskaber konsolideres. De konsoliderede regnskaber er alle udarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet ved at sammendrage de konsoliderede virksomheders indtægter og udgifter samt aktiver og passiver. Den bogførte værdi af de konsoliderede virksomheders kapitalandele i dattervirksomheder elimineres med dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Herudover elimineres koncernvirksomhedernes indbyrdes mellemværender samt indtægter og udgifter. Koncerninterne transaktioner Transaktioner mellem koncernens virksomheder sker på markedsvilkår eller afregnes på basis af de faktiske omkostninger. Væsentlige regnskabs- og værdiansættelsesprincipper Generelt Indtægter og udgifter periodiseres med undtagelse af en række gebyrer, som banken resultatfører ved forfald. Renteindtægter vedrørende nødlidende engagementer bliver ikke indtægtsført. Basisindtjening Basisindtjeningen er defineret som indtjening før omkostninger eksklusive beholdningsindtjening. Basisindtjeningen er opdelt dels i basisindtjening eksklusive handelsindtjening, dels i handelsindtjening. Handelsindtjeningen hidrører fra handel med instrumenter baseret på renter, aktier og valuta samt avancer/tab på den tilhørende handelsbeholdning. I handelsindtjeningen indgår desuden indtjening vedrørende kapitalforvaltning og rådgivning, herunder provisioner og gebyrer fra investeringsforeninger, bankens puljer og depotgebyrer. Basisresultat Basisresultatet udgøres af den samlede basisindtjening efter fradrag af omkostninger samt tab og hensættelser, der vedrører basisindtjeningen. Beholdningsresultat Beholdningsresultatet udgør afkastet af den beholdning af aktier, obligationer, finansielle instrumenter og kapitalandele i ikke-konsoliderede virksomheder, som styres af koncernens Treasury. Resultatet er opgjort efter udgifter til funding og omkostninger. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 25

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

REGNSKABSBERETNING. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening. Omkostninger og afskrivninger. Handelsindtjening. Tab og hensættelser

REGNSKABSBERETNING. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening. Omkostninger og afskrivninger. Handelsindtjening. Tab og hensættelser REGNSKABSBERETNING Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 51 mio. kr. til 1.846 mio. kr. Udviklingen i forhold til 2001 er vist herunder.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årets resultat. Koncernens solvens er 11,1 pct., heraf kernekapital 8,1 pct.

Årets resultat. Koncernens solvens er 11,1 pct., heraf kernekapital 8,1 pct. Årets resultat Hovedtræk Sydbank har i 2005 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 1.313 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 28 pct. før

Læs mere

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.051 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen

Læs mere

Basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening i alt. Omkostninger og afskrivninger. Handelsindtjening. Tab og hensættelser

Basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening i alt. Omkostninger og afskrivninger. Handelsindtjening. Tab og hensættelser R E G N S K A B S B E R E T N I N G Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 19 mio. kr. til 1.865 mio. kr. Udviklingen i forhold til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16 Å R S R A P P O R T 2003 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Samfundsøkonomi 15 Forretningsgrundlag 16 Kunder og forretning

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Regnskabsberetning 6. Kreditrisici mv. 12. Samfundsøkonomi 14. Forretningsgrundlag 15. Kunder og forretning 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Regnskabsberetning 6. Kreditrisici mv. 12. Samfundsøkonomi 14. Forretningsgrundlag 15. Kunder og forretning 16 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisici 10 Kreditrisici mv. 12 Samfundsøkonomi 14 Forretningsgrundlag 15 Kunder og forretning 16 Organisation og

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal og nøgletal 4 Årets resultat 5 Kapitalstyring 11 Markedsrisiko 12 Kreditrisiko 14 Operationel risiko 17 Idé- og forretningsgrundlag 18 Kunder

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere