Regnskabsberetning. Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsberetning. Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening"

Transkript

1 Regnskabsberetning Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 112 mio. kr. til mio. kr. Rentemarginalindtjeningen er steget med 53 mio. kr. i forhold til Væksten i udlån og indlån har mere end opvejet den reducerede indtjening fra en vigende rentemarginal. Den fortsatte vækst i realkreditaktiviteten har medført en stigning i indtjeningen fra dette forretningsområde på 27 mio. kr. til 152 mio. kr., og indtjeningen fra betalingsformidling er steget med 12 mio. kr. til 80 mio. kr. Andre ordinære indtægter er steget med 18 mio. kr. til 39 mio. kr., der hovedsagelig kan henføres til en stigning i nettoresultatet af fast ejendom. Handelsindtjening Handelsindtjeningen vedrørende obligationer, aktier, valuta og pengemarked hidrører fra market making af og kundehandel med de enkelte instrumenter samt avance/tab på de tilhørende handelsbeholdninger. Indtjeningen vedrørende kapitalforvaltning hidrører fra provisioner og gebyrer fra investeringsforeninger, porteføljemanagementaftaler og bankens puljer samt depotgebyrer. En stigende kundeaktivitet vedrørende aktier og valuta samt kapitalforvalt- Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Mio. kr Rentemarginalindtjening mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Øvrige provisioner Andre ordinære indtægter I alt Handelsindtjening Mio. kr Obligationer Aktier Valuta Pengemarked Kapitalforvaltning I alt Omkostninger og afskrivninger Mio. kr Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter 0 0 Omkostninger i alt Heraf vedrørende beholdningsresultat S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

2 ning har medført, at handelsindtjeningen er steget fra 638 mio. kr. i 2003 til 712 mio. kr. i Basisindtjening i alt Basisindtjeningen i alt udgør mio. kr. mod mio. kr. i Omkostninger og afskrivninger Omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr. en stigning på 3 pct. Heraf er 9 mio. kr. medtaget under beholdningsresultatet. Medarbejderantallet er ved udgangen af 2004 opgjort til mod på samme tidspunkt i I foråret 2004 er der åbnet ny afdeling i Viborg. Herefter er antallet af afdelinger 116. Tab og hensættelser Tab og hensættelser på debitorer udgør 225 mio. kr., hvilket er en reduktion på 75 mio. kr. i forhold til Tab og hensættelser udgør 0,4 pct. af bankudlån, garantier og hensættelser. Koncernens samlede hensættelser til imødegåelse af tab på bankudlån og garantier var ved årsskiftet mio. kr. (2003: mio. kr.), svarende til 2,9 pct. (2003: 3,2 pct.) af bankudlån, garantier og hensættelser. Uforrentede bankudlån udgjorde 156 mio. kr. (2003: 161 mio. kr.), svarende til 0,3 pct. Af de samlede hensættelser er mio. kr. (2003: mio. kr.) A-hensættelser, der udgør 2,6 pct. af de samlede bankudlån, garantier og hensættelser. Basisresultat Det samlede basisresultat udgør 758 mio. kr. en stigning på 209 mio. kr. i forhold til Beholdningsresultat Efter afholdte finansieringsomkostninger og efter henførbare omkostninger på 9 mio. kr. er beholdningsresultatet i 2004 på 160 mio. kr. (2003: 217 mio. kr.). Heri indgår et afkast af aktier i Københavns Fondsbørs og egne aktier på henholdsvis 53 mio. kr. og 43 mio. kr. Resultat før Totalkredit-avance Det samlede resultat før salg af aktier i Totalkredit er steget med 152 mio. kr. til 918 mio. kr. en resultatfremgang på 20 pct. Avance ved salg af Totalkredit I 4. kvartal 2004 solgte Sydbank stk. aktier i Totalkredit til Nykredit. Salget medførte en avance på 87 mio. kr. (2003: 282 mio. kr.). Årets resultat Resultatet før skat udgør mio. kr. mod mio. kr. i Beregnet skat udgør 241 mio. kr. (2003: 376 mio. kr.). Årets resultat er 764 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 17 pct. (2003: 16 pct.). Dattervirksomheder Dattervirksomhederne DMK-Holding og SBK-Invest bidrog samlet med et resultat før skat på 47 mio. kr. (2003: 43 mio. kr.). De væsentligste aktiviteter i DMK- Holding og SBK-Invest er udlån i form af leasing og factoring samt selskabsadministration. Selskabernes udlån er steget med 423 mio. kr. og udgør ultimo mio. kr. Resultatet før skat i Ejendomsselskabet udgjorde 3 mio. kr. (2003: -14 mio. kr.). Resultatet før skat i Sydbank (Schweiz) AG blev på -12 mio. kr. (2003: -15 mio. kr.). Der forventes balance mellem indtægter og udgifter i de sidste måneder af 2005, og fra 2006 forventes et positivt resultat. Dattervirksomhedsresultater indgår i basisresultatet. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 7

3 Regnskabsberetning Balance Koncernens balance er steget med 4,8 mia. kr. i forhold til 2003 og udgør 78,3 mia. kr. pr. 31. december Bankudlån udgør 41,8 mia. kr. en stigning på 20 pct. Udlån i forbindelse med reverseforretninger er steget med 1,0 mia. kr. til 5,7 mia. kr. Beholdningen af værdipapirer og kapitalandele udgør 16,1 mia. kr. (2003: 20,8 mia. kr.). Puljernes beholdninger udgør uændret 4,6 mia. kr., mens bankens egen- og handelsbeholdning inklusive egne kapitalandele består af 1,1 mia. kr. aktier og kapitalandele og 10,4 mia. kr. obligationer. Den samlede ejendomsportefølje udgør 770 mio. kr. (2003: 814 mio. kr.). Indlån udgør 43,3 mia. kr. mod 37,8 mia. kr. ultimo Stigningen på 15 pct. kan hovedsagelig henføres til indlån på anfordring og tidsindskud. Aktiver Ultimo (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 9,0 9,9 Bankudlån 34,9 41,8 Udlån, reverseforretninger 4,7 5,7 Værdipapirer og kapitalandele mv. 20,8 16,1 Andre aktiver 4,1 4,8 I alt 73,5 78,3 Passiver Ultimo (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter 21,5 19,1 Indlån 37,8 43,3 Udstedte obligationer 1,9 1,9 Andre passiver 6,7 7,8 Efterstillede kapitalindskud 1,3 1,8 Egenkapital 4,3 4,4 I alt 73,5 78,3 Kapitalgrundlag Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Sydbank i 4. kvartal 2004 obligationer for i alt 75 mio. euro. Obligationerne er udstedt som hybrid tier 1 -kapital, der hæfter før den supplerende kapital og indgår i kernekapitalen. Solvens Ultimo (mia. kr.) Kernekapital (inkl. hydbrid kernekapital) efter fradrag 4,1 4,9 Supplerende kapital efter fradrag 1,1 1,1 Basiskapital efter fradrag i alt 5,2 6,0 Risikovægtede poster i alt 46,6 52,2 Solvensprocent 11,1 11,5 Kernekapitalprocent 8,9 9,5 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 8,9 8,4 8 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

4 Den efterstillede kapital udgør ultimo mio. kr. (2003: mio. kr.), fordelt med hybrid kernekapital og supplerende kapital på henholdsvis 558 mio. kr. og mio. kr. Ved udgangen af 2004 udgør egenkapitalen mio. kr. og er forøget med 96 mio. kr., efter at der er anvendt 453 mio. kr. i forbindelse med årets 2 kapitalnedsættelser og efter at der ultimo året er afsat 210 mio. kr. til udbytte og 5 mio. kr. til udlodning til Sydbank Sønderjyllands Fond. Koncernens solvens ved udgangen af året er 11,5 pct. (2003: 11,1 pct.), heraf kernekapital på 9,5 pct. (2003: 8,9 pct.) og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital på 8,4 pct. (2003: 8,9 pct.). Ikke-balanceførte poster Garantierne er steget med 11 pct. og udgør 10,3 mia. kr. (2003: 9,3 mia. kr.), hvoraf realkreditgarantier udgør 7,0 mia. kr. (2003: 6,4 mia. kr.). Rating Moody s rating vedrørende langfristet, kortfristet henholdsvis finansiel styrke er uændret A2, P-1 og C+. Forslag til generalforsamlingen Til generalforsamlingen indstilles, at der udbetales et udbytte på 30 kr. pr. 100-kr.-aktie udloddes 5 mio. kr. til Sydbank Sønderjyllands Fond foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen på Sydbank-aktien ændres fra 100 kr. til 10 kr. Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis for Sydbank-koncernen til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Ændringen fra de hidtil anvendte regnskabsprincipper tilsikrer, at Sydbank overholder EU-kravet om børsnoterede virksomheders overgang til IFRS. Bankens årsregnskab for 2004 er baseret på de hidtil anvendte regnskabsprincipper. På side i årsrapporten gennemgås effekten af overgangen til IFRS, herunder påvirkninger på regnskabet for 2004, opgjort efter IFRS. Side er ikke revideret. Forventninger til 2005 Koncernens budget for 2005 er baseret på en forventning om, at dansk økonomi i 2005 fastholder det nuværende væksttempo. Dette er en central forudsætning for den budgetterede vækst i udlån på 10 pct. og de vigende tab og hensættelser. Herudover forventes der et fortsat nedadgående pres på rentemarginalen. Der budgetteres med en uændret bemanding og en omkostningsstigning i niveauet 3 pct. eksklusive eventuel udgift til medarbejderaktier. Samlet forventer koncernen et basisresultat i niveauet mio. kr. i 2005 opgjort efter såvel de hidtil gældende regnskabsprincipper som efter IFRS. Beholdningsindtjeningen vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo Koncernens skat, inklusive statsafgift på hensættelser til imødegåelse af tab, ventes at udgøre 30 pct. af resultatet før skat. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 9

5 Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valutaog aktierisici. Indgåelse af markedsrisiko er en del af bankens kernevirksomhed med stor betydning for den samlede indtjening. Markedsrisiko styres i Treasury efter politikker og rammer, der er fastlagt og vedtaget af bankens ledelse. Den markedsrisiko, der knytter sig til de handels- og kundevendte forretninger, styres i Sydbank Markets. De enkelte risikoområder overvåges kontinuerligt af bankens Controllerafdeling, og bankens ledelse modtager løbende udførlig rapportering herom. Renterisiko Renterisikoen omfatter koncernens samlede tabsrisiko som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Ved opgørelsen af renterisikoen på fastforrentede fordringer (obligationer mv.) anvender Sydbank en cashflowmodel. I note 38 er anvendelsen nærmere omtalt. Renterisikoen på konverterbare danske realkreditobligationer opgøres i bankens egen varighedsmodel. Renterisikoen udgør langt den væsentligste del af koncernens samlede markedsrisiko. de til 0,0 pct. af kernekapitalen efter fradrag. Renterisikoen, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode som risikoen ved en parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint i samtlige valutaer, udgør ved årets udgang 166 mio. kr. eller 3,4 pct. (2003: 4,8 pct.) af koncernens kernekapital efter fradrag. Heraf hidrører 111 mio. kr. (2003: 214 mio. kr.) fra fordringer i danske kroner og netto 55 mio. kr. (2003: -15 mio. kr.) fra fordringer i fremmed valuta. Aktierisiko Koncernens egenbeholdning af børsnoterede aktier, dvs. ekskl. puljekundernes beholdninger og egne kapitalandele, udgør ved udgangen af mio. kr. (2003: 159 mio. kr.). Beholdningen af unoterede aktier udgør ultimo mio. kr. (2003: 527 mio. kr.). Ultimo 2004 udgør beholdningen af kapitalandele i associerede virksomheder Valutarisiko 147 mio. kr. (2003: 185 mio. kr.). Sydbank-koncernens samlede valutarisiko har i 2004 i lighed med tidligere år ligget på et meget beskedent niveau. Ved udgangen af 2004 udgør risikoen på den udækkede valutaposition 1 mio. kr. (2003: 3 mio. kr.) uændret svaren- Finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter anvendes såvel af bankens kunder som af banken til afdækning og styring af markedsrisiko. Renterisiko fordelt efter varighed og valuta Mio. kr. 0-1 år 1-2 år 2-3 år >3 år I alt 2004 I alt 2003 DKK EUR CHF USD SEK NOK Øvrige I alt I alt S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

6 Sydbank er aktiv deltager i handelen med afledte finansielle instrumenter. Af note 7 fremgår omfanget af uafviklede forretninger ved udgangen af 2003 og Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af koncernens markedsrisiko, idet de kan henføres til hver af de tre underliggende risikotyper. De afledte finansielle instrumenter medfører således ikke yderligere selvstændig markedsrisiko for koncernen. En opdeling af de afledte finansielle instrumenter på valuta-, rente- og aktiekontrakter ultimo 2003 og 2004 fremgår af oversigten til højre. Afledte finansielle instrumenter Nominelle beløb ultimo (mio. kr.) Valutakontrakter Terminer/futures Swaps Optioner Rentekontrakter Terminer/futures Forward Rate Agreements Swaps Optioner Aktiekontrakter Terminer/futures 2 0 Optioner Likviditetsrisiko Likviditet Likviditetsrisikoen er en del af koncernens markedsrisiko og omfatter risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af likviditetsberedskabet. En del af bankens likviditetsberedskab består af et GMTN-program på 1 mia. euro. Dette er ved udgangen af 2004 udnyttet til optagelse af supplerende kapital på 155 mio. euro og 10 mio. engelske pund samt udstedelse af obligationslån på 250 mio. euro. Herefter udgør bankens uudnyttede Procent Marts 2003 Juni 2003 Sept Dec Marts 2004 Juni 2004 Sept Sydbank Lovkrav Dec likviditetsberedskab under GMTN-programmet 581 mio. euro. Bankens likviditet målt i relation til 10 pct.-kravet i FiL 152 for årene fremgår af grafen. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 11

7 Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at et engagement ikke skønnes at kunne inddrives på grund af debitors manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Engagementer omfatter udlån, garantier og tilgodehavender hos kreditinstitutter. Kreditrisiko kan desuden opstå i forbindelse med handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter. Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, vedtaget og fastlagt af bankens ledelse. Ansvaret for overvågning, overordnet risikotagning og rapportering til bankens ledelse er forankret centralt i Kredit. Alle engagementer større end 1 mio. kr. revurderes, risikoklassificeres og rebevilges årligt. Kritiske engagementer Såfremt en kundes kreditværdighed drages i tvivl, og betalingsevnen eller -muligheden skønnes usikker, klassificeres engagementet som kritisk, og overvågningen skærpes, samtidig med at hensættelsesbehovet vurderes. Hensættelser Ud over individuelle hensættelser foretager banken en årlig regulering af blokhensættelser baseret på statistisk grundlag af den forventede tabsrisiko. Individuelle hensættelser foretages, hvis et engagement skønnes at indebære risiko for tab som følge af kundens at der er en sandsynliggjort risiko for tab på engagementet. B-hensættelser angiver, at tabet anses for uundgåeligt. nuværende og forventede økonomiske situation sammenholdt med realisationsværdien af sikkerheder. Hensættelsesbehovet vurderes løbende og forhøjes eller nedsættes i det omfang, ændringer i kundens økonomiske forhold giver anledning hertil. Afskrivninger Konstateres det, at kundens betalingsevne er ophørt, afskrives engagementet. Der foretages delafskrivning af et engagement, når en del af engagementet uden tvivl må forventes tabt. Hensættelserne opdeles i A- og B- hensættelser. A-hensættelser markerer, Koncernens udlån og garantier fordelt på brancher Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Bankudlån og garantier: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Finansiering, forsikring mv Ejendomsadministration mv Øvrige erhverv Erhverv bankudlån og garantier i alt Offentlige myndigheder Private Bankudlån og garantier i alt Reverseforretninger (erhverv): Finansiering, forsikring mv I alt Som branchefordeling er anvendt den til Finanstilsynet indberettede. 12 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

8 Branchefordeling/risikospredning Koncernen tilstræber en branchekonform fordeling af kreditgivning mellem privat og erhverv og inden for de forskellige brancher. Koncernens udlåns- og garantistruktur er overordnet kendetegnet ved, at 56 pct. er til erhverv, 31 pct. til private kunder og 3 pct. til offentlige myndigheder, mens 10 pct. er erhvervsmæssige reverseforretninger. Tab og hensættelser Årets tab og hensættelser fremgår af specifikationerne til højre. Koncernens driftsbelastning er reduceret med 75 mio. kr. fra 2003 til I skemaet til højre er vist udviklingen fra 2003 til 2004 i koncernens hensættelser på bankudlån og garantier samt i rentenulstillede bankudlån. Endvidere fremgår hensættelser og rentenulstillede bankudlån i pct. af bankudlån, garantier og hensættelser. Af de samlede hensættelser er mio. kr. (2003: mio. kr.) A-hensættelser, der udgør 2,6 pct. (2003: 2,9 pct.) af bankudlån, garantier og hensættelser. De samlede hensættelser udgør 988 pct. af de rentenulstillede udlån (2003: 896 pct.). Bankens udlån og garantier fordelt efter størrelse Engagementer Antal Pct. Mio. kr. Pct. Antal Pct. Mio. kr. Pct. Under 1 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. og derover I alt Summen af engagementer opgjort efter FiL 145, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen, udgør 61,5 pct. Koncernens tab og hensættelser (mio. kr.) Årets nettohensættelser Direkte tabsbogført uden tidligere hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Driftsbelastning Koncernens udlån og garantier (mio. kr.) Pct. ændring Bankudlån ,8 Udlån vedr. reverseforretninger ,0 Garantier ,6 Hensættelser ,4 Udlån, garantier og hensættelser ,0 Heraf bankudlån, garantier og hensættelser ,5 Koncernens hensættelser (mio. kr.) Hensættelser bankudlån og garantier Rentenulstillede bankudlån Hensættelser bankudlån og garantier fratrukket rentenulstillede bankudlån I pct. af bankudlån, garantier og hensættelser: Hensættelser 3,2 2,9 Rentenulstillede bankudlån 0,4 0,3 Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 13

9 Kreditrisiko Kreditmodeller Banken arbejder løbende på at videreudvikle de klassifikations- og ratingmodeller, som anvendes til kreditvurdering og klassifikation af såvel bestående som nye privat- og erhvervskunder. Modeludviklingen tager afsæt i de anbefalinger til opbygning og anvendelse af interne modeller i forbindelse med kreditrisiko, som Basel-komitéen har fremsat, og som forventes indarbejdet i et kommende kapitaldækningsdirektiv pr. 1. januar Målet er at leve op til de stillede krav til anvendelse af modellerne i forbindelse med opgørelsen af koncernens solvens. Ratingmodellen til erhverv skal anvendes til store og mellemstore erhvervskunder, mens ratingmodellen til privat skal anvendes til private kunder og mindre erhvervskunder. I 2004 har koncernen videreudviklet ratingmodellen til privat og mindre erhverv med fokus på opgørelse af kundernes engagement og sikkerhedernes værdi. Ratingmodellen til privat og mindre erhverv baserer sig på en række statistisk udvalgte variabler. På baggrund af den 1-årige PD (Probability of Default) er ratingen af bankens engagementer med privat og mindre erhverv ultimo 2004 fordelt således: Mindre erhverv Privat Ratinggruppe pct. pct I alt Den nuværende version af ratingmodellen til erhverv omfatter ca. 80 pct. af kunderne, og ratingen baseres alene på regnskabsinformationer. På baggrund af den 1-årige PD er ratingen af bankens engagementer med erhverv ultimo 2004 fordelt således: Ratinggruppe Erhverv pct I alt 100 I begge tabeller svarer grupperne 1-3 til niveauet for Investment Grade, og gruppe 10 indeholder de svageste engagementer. I den næste version af ratingmodellen til erhverv baseres ratingen på regnskabsinformationer og informationer om fremtidsudsigter for brancher og de enkelte kunder samt informationer fra bankens kreditsystemer i form af kredittræk og værdi af sikkerheder mv. I forhold til den nuværende version må der forventes nogen forskydninger i ratingfordelingen. Den næste version er færdigudviklet og implementeres i løbet af 1. kvartal Ratingen anvendes som et værktøj til at identificere forværrede økonomiske forhold hos kunden så tidligt som muligt, så banken i samarbejde med kunden kan få udarbejdet en aktionærorienteret handlingsplan. Med henblik på at styrke koncernens overordnede håndtering af kreditrisiko implementeres i løbet af 2005 en kreditmodel. Kreditmodellen kan på baggrund af data fra ratingmodellerne, branche- og landedata samt egne forudsætninger om f.eks. konjunktur og korrelation illustrere og simulere på de risici, der knytter sig til koncernens samlede kreditportefølje. 14 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

10 Øvrige risici Operationel risiko De kommende kapitaldækningsregler (Basel II) indeholder regler for opgørelse af kapitalkrav for operationelle risici. Operationel risiko er i denne forbindelse risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, mennesker, systemer eller eksterne hændelser. Med baggrund i disse kommende regler arbejder banken på et projekt, som skal gennemgå og beskrive bankens eksponering på området samt afdække hændelser og områder, hvor der via fokus kan forventes værditilvækst for banken. Med henblik på at kunne beskrive og estimere bankens operationelle risikoeksponering på produkter og forretningsområder er der fra starten af 2004 påbegyndt en løbende og systematisk indsamling af tabsdata. Tabsdataene henføres til hændelsestype (event type) og forretningsområde (business line) i tråd med tankerne i Basel II. Indsamling og opbevaring af tabsdata er en væsentlig forudsætning for en eventuel senere anvendelse af interne modeller ved opgørelsen af kapitalkravet. Projektet indeholder ligeledes en faseopdelt gennemgang af alle bankens forretningsområder med henblik på afdækning af enkelthændelser, som indeholder elementer af operationel risiko. Gennemgangen foretages i tæt samarbejde med forretningsområderne, og hændelserne beskrives med hensyn til forventet hyppighed og forventet størrelse af tab, ligesom der skønnes over det størst mulige tab for den enkelte hændelse. Med baggrund i disse beskrivelser foretages en samlet risikovurdering af enkelthændelserne og hele forretningsområdet. Forretningsgange og arbejdsrutiner inddrages ligeledes i risikovurderingerne. It er et andet væsentligt element i operationel risiko. Banken har inden for de senere år gennemgået og beskrevet hele dette område system for system. Som en del af denne beskrivelse er der for enkelthændelser opstillet krav til support, fejlmelding og fejlrettelse. Bankens ledelse forholder sig løbende til it-sikkerheden og fastsætter niveauer for bl.a. tilgængelighed og stabilitet for både systemer og data. Disse krav stilles over for såvel den interne it-organisation som Bankdatas it-organisation. Juridisk risiko Sydbank er part i forskellige retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 15

11 Forretningsgrundlag Historie og status Med en egenkapital på 4,4 mia. kr., kunder og en balance på ca. 80 mia. kr. er Sydbank med godt medarbejdere og med mere end 110 filialer Danmarks fjerdestørste bank. Banken, der blev etableret i 1970 ved en sammenslutning af 4 mindre, sønderjyske lokalbanker, har siden via fusioner og tilkøb bredt sig ud over det meste af Danmark. Fra at være et rent sønderjysk institut har banken i dag hele landet som virkeområde. På landsplan har banken afhængigt af kundesegment en markedsandel i niveauet 4-7 pct. Markedsandelen er betydelig i de landsdele, hvor banken har sin historiske rod specielt i Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Uden for Danmark driver banken virksomhed i Nordtyskland og i St. Gallen, Schweiz. Bankens hovedsæde er placeret i Aabenraa. Linjeorganisationen er opdelt i kundevendte resultatcentre danske regioner, udenlandske enheder samt datterselskaber. Sydbank har i en årrække præsteret økonomiske resultater, der placerer banken blandt de bedst indtjenende pengeinstitutter. Sydbanks blå tråd Bankens idegrundlag virksomhedens bærende værdier er siden 1995 blevet kommunikeret via Den blå tråd, som senest er opdateret i I Den blå tråd fastslås, at banken som servicevirksomhed først og fremmest er til for kunderne. Banken vil i alle relationer være værdiskabende med udgangspunkt i holdningen Hvad kan vi gøre for dig og opleves som kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig. Af privatkunden og den mindre erhvervsvirksomhed skal banken med udgangspunkt heri opleves som en lokalt forankret, nærværende og tilgængelig samarbejdspartner. Af mellemstore og større erhvervsvirksomheder herunder øvrige pengeinstitutter og institutionelle kunder skal banken opleves som en nærværende og tilgængelig samarbejdspartner, der via professionalisme, handle- og kapitalkraft løser kundernes behov for bankydelser. Via filialetableringer og via en fortsat udbygning af bankens elektroniske tilgængelighed, understøttet af bankens markedsføring, ønsker banken at blive opfattet som landsdækkende. Banken vil øge sin markedsandel i Danmark og vil videreudvikle sin mangeårige tilstedeværelse i Nordtyskland, ligesom bankens internationale private banking-aktiviteter skal videreudvikles via Sydbank (Schweiz) AG og Sydbank PBI, Gråsten. Bankens organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kunde- og dermed forretningsbehov og baserer sig på en udstrakt delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de enkelte kundevendte enheder. Samtidig tilstræbes en mest mulig rationel administration. Bankens vigtigste ressource og konkurrenceparameter er vidensøgende, engagerede, fleksible og effektive medarbejdere. Overordnede økonomiske mål Banken skal over tid præstere økonomiske resultater, der tilfredsstiller aktionærernes langsigtede afkastforventninger, og som overstiger gennemsnittet af sammenlignelige danske pengeinstitutter. 16 S Y D B A N K Å R S R A P P O R T

12 Kunder og forretning Kunder og afdelinger Sydbank har ca kunder, hvoraf godt er erhvervskunder. Bankens kundeudvikling er meget tilfredsstillende også i lyset af, at banken fokuserer på helkundeforhold og gensidig lønsomhed og loyalitet i forholdet mellem kunde og bank og et udtryk for, at Sydbank evner at tiltrække og fastholde kunder i et meget konkurrencepræget marked. Banken har 113 danske afdelinger og derudover afdelinger i Flensborg og i Hamborg. Hertil kommer Private Banking International (PBI) i Gråsten og datterbanken Sydbank (Schweiz) AG i St. Gallen, der begge tilbyder kapitalforvaltning og formuepleje for kunder med domicil uden for landets grænser. Efter vellykkede etableringer i Silkeborg i 2001, i Skanderborg i 2002 og i Holstebro i 2003 åbnedes i 2004 ny afdeling i Viborg. Primo 2005 er der åbnet afdeling i Hillerød, og yderligere en ny afdeling åbnes i Ballerup i Via disse udbygninger af det fysiske distributionsnet understøttes og ekspanderes Sydbanks forretning i dele af landet, hvor banken hidtil ikke har været repræsenteret. I de oprindelige kerneområder sker der en gradvis tilpasning af indretningen af et fortsat bredt afdelingsnet, der selvsagt på rentabel vis muliggør fortsat tilstedeværelse også i mindre bysamfund. Med henblik på bedst mulig sikring mod bankrøverier installerede Sydbank i 2003 tidsforsinkelseslåse i alle afdelinger. Foranstaltningerne synes at bære frugt, idet der i 2004 glædeligvis har været færre røverier end i årene forud. Med primært sigte netop på sikkerheden planlægges det i 2005 at gøre et antal afdelinger kontantløse. Selvbetjening Med udgangspunkt i bankens omfattende hjemmesider har Sydbanks kunder mulighed for at søge nyttige økonomiske informationer, etablere økonomisk beslutningsgrundlag på en række områder samt foretage gængse bankforretninger, herunder handle værdipapirer. Sydbank lancerede i 2004 en række nye funktioner i NetBanken, herunder bl.a. mulighed for også grafisk at få oversigt over pensioner og forsikringer samt at modtage sms og , når f.eks. lønnen er indsat på kontoen, eller fondshandlen er gennemført. Primo 2005 er der lanceret nye og billigere værdipapirhandelsmuligheder, samtidig med at der er åbnet mulighed for at handle på en række nye markeder. Endvidere etableres der i 2005 et nyt elektronisk arkiv, hvor alle kundens bankdokumenter på sigt vil blive opbevaret. Herudover er der bl.a. et nyt enkelt og effektivt budgetsystem undervejs. Antallet af NetBank-kunder og disses brug af NetBanken til betalinger, overførsler, værdipapirhandel mv. har også i 2004 været i kraftig vækst. Sydbanks Online Banking-systemer til erhvervskunder blev i foråret 2004 udvidet med en internetversion til foreninger og mindre erhverv. En internetversion af Online Banking til større erhvervskunder er under udvikling. Alle ebanking-løsninger serviceres af bankens hotline-afdeling, der også har åbent om aftenen. Hotline betjente i 2004 mere end kundehenvendelser. Over 80 pct. af alle bankens betalingstransaktioner såvel nationale som internationale foregår via bankens ebanking-systemer. Sydbank har med afsæt i et nyudviklet og fremtidssikret kortsystem udskiftet samtlige Dankort til chipbaserede Dankort i sidste halvdel af 2004, ligesom der i årets løb er nyudstedt mere end Visa Electron-debetkort. I 2005 vil Sydbank lancere et komplet kreditkortprogram til såvel erhvervskunder som privatkunder. Programmet vil indeholde en række fordelagtige tillægsydelser, der især vil være målrettet til kunder på rejse. Alle Sydbank-afdelinger har en pengeautomat, og i alt er der i/ved banken opstillet 141 pengeautomater, hvoraf 123 er åbne for kontanthævninger størstedelen af døgnet alle årets dage. Bankens pengeautomater har i 2004 håndteret næsten 5 mio. udbetalinger, hvilket svarer til mere end 70 pct. af alle kontanthævninger i/via banken. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 17

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16 Å R S R A P P O R T 2003 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Samfundsøkonomi 15 Forretningsgrundlag 16 Kunder og forretning

Læs mere

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.051 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 INDHOLD 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 22 26 28 29 30 31 32 33 53 54 55 56 58 Amagerbanken kort fortalt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Samarbejdspartnere Forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Overtagelsesbalance 1. januar 2009 Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Side 2 / 58 Indhold Ledelsens beretning...side 3 Hoved- og

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27 Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 INDHOLD ÅRSBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere