Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett"

Transkript

1 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 8 Lempning. Endrede forhold... 9 Bankrett... 9 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger... 9 Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forsikringsrett Immaterialrett Firma Fotografier Opphavsrett Patent Varemerker Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom Kjøp av løsøre Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer Tjenesteytelser Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett Menneskerettigheter Miljørett Offentlig rett Forvaltning Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett Passivitet Pengekravsrett Cesjon Condictio indebiti... 23

2 2 Foreldelse Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Rettslig interesse Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet. Brussel- og Luganokonvensjonen Vitner Voldgift Andre spørsmål Samerett. Minoritetsvern Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger Aksjeselskaper Andre sammenslutninger Sosialrett. Helsevern. Trygderett Strafferett Tingsrett Eiendomsrett. Bruksrett Forkjøpsrett. Løsningsrett Godtroerverv Inkorporasjon Naboforhold Sameie Vindikasjon Tinglysing. Registrering Utdanning Utvisning. Fremmedrett... 28

3 3 Dansk register Aftaleret, almindelig... 8 Aftalers indgåelse og gyldighed... 8 Fortolkning. Forudsætninger... 8 Lempelse. Ændrede forhold... 9 Ansættelses- og arbejdsret... 7 Arveret... 8 Bankret... 9 Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger Erstatning udenfor kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se kontraktet, de enkelte kontraktforhold Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Ægteskab. Skilsmisse Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Forsikringsret Immaterialret Firma Patenter Varemærker International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gælds sanering Kontraktret, enkelte kontraktforhold Entreprise. Udbud Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb af løsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret Ligestilling mellem kønnene. Kønsdiskrimination Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, tilbageholdsret og anden sikkerhedsret. Factoring Passivitet Pengekrav Cession Condictio indebiti Forældelse... 23

4 4 Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed. Bruxelles- og Luganokonventionen Vidner Voldgift Sameret. Minoritetsvern Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Vindikation Tinglysing. Registrering Uddannelse Udvisning. Udlændingeret... 28

5 5 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 7 Arvsrätt. Testamente... 8 Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän... 8 Avtals ingående och giltighet... 8 Tolkning. Förutsättningar... 8 Jämkning. Ändrade förhållanden... 9 Bankrätt... 9 Expropriation. Rådighetsinskränkningar... 9 Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Firma Patent Varumärke Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) Jämställdhet mellan könen Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Entreprenad. Anbud Franchise Garanti. Borgen Gåva Köp av fast egendom Hyra. Leasing Köp av lös egendom Lån. Förvaring Mellanman. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Kungörelse. Registrering Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet Penningkrav Cession... 23

6 6 Condictio indebiti Foreldning Motrekning Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Forum. Domstols behörighet. Brüssel- och Luganokonventionen Jäv Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Ställande av säkerhet Straffprocess, särskilda spörsmål Vittne Samerätt. Minoritetskydd Sakrätt Äganderätt. Nyttjanderätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Inkorporation Grannelag Samäganderätt Vindikation Skadestånd utom kontraktsförhållanden (skadestånd i kontraktsföhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet) Socialrätt. Hälsovård. Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar... 28

7 7 DOMSREFERAT 2003 første halvår Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler 1. DHR Dom UfR 2003 s Ansættelsesret. Afskedigelse. Afskedigelse på grund af forældrereaktion efter sigtelse mod pædagog for seksuelle overgreb på børn. En pædagogmedhjælper i en kommunal børneinstitution blev sigtet for seksuelle overgreb på børn i institutionen og derefter fritaget for tjeneste. Efterforskningen blev sluttet uden tiltale. Medhjælperen, som blev bakket op af personalet, skulle herefter vende tilbage til institutionen. Forældrene reagerede imidlertid herimod. 50 % af børnene blev meldt ud af institutionen, og der blev indgivet nye anmeldelser og igen rejst sigtelse, som senere blev frafaldet. Kommunen afskedigede herefter pædagogmedhjælperen ikke på grund af selve sigtelsen, men fordi det efter forældrereaktionen uanset sigtelsens udfald ikke var muligt at genoprette den fornødne tillid mellem den ansatte og forældrene i institutionen og derfor udelukket, at han kunne vende tilbage til denne. Kommunen havde imidlertid efter proportionalitetsprincippet pligt til i videst muligt omfang at søge ham omplaceret til en anden stilling, således at der ikke blev truffet en afgørelse, der kunne opfattes som en stillingtagen til skyldspørgsmålet. Da kommunen havde afskediget ham uden først at have undersøgt mulighederne for omplacering, tilkendtes der ham en godtgørelse på DKR. 2. DHR Dom UfR 2003 s Ansættelsesret. Alkoholpolitik. Bortvisning. Det var et rederis alkoholpolitik, at en alkoholpromille på 0,4 eller derover ikke var acceptabel og kunne medføre bortvisning. En skibsfører på et gastankskib havde på et tidspunkt, hvor skibet lå for anker og afventede indrejsningstilladelse, indtaget alkohol i strid hermed. Den som følge heraf foretagne bortvisning var berettiget under hensyn til, at der var tale om tilsidesættelse af regler af væsentlig betydning for sikkerheden begået af den, som var højeste myndighed om bord. 3. FHD Dom HD:2003:19 Arbetsrätt. Arbetsavtal. Konkurrensförbud En anställd vid ett fastighetsmäklarföretag hade i sitt arbetsavtal förbundit sig att under sex månader efter att anställningsförhållandet upphört låta bli bland annat att ta emot fastighetsförmedlingsuppdrag av personer som var mäklarföretagets kunder när anställningsförhållandet upphörde eller som varit det under de sex närmaste månaderna innan anställningsförhållandet upphört. Fråga om avtalsklausulen var ett sådant konkurrensförbudsavtal som avses i 16 a (724/1990) lagen om arbetsavtal samt om det förelegat i sagda lagrum förutsatta synnerligen vägande skäl med hänsyn till anställningsförhållandet att ingå avtalet. Så ansågs vara fallet och klausulen var således giltig. (Dissens 4-1). L om arbetsavtal 16 a (724/1990) 4. IHR Dom Nr. 338/2002 Grundloven. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Efterforskning af en straffesag. Anholdelse. Varetægtsfængsling. Fratagelse af embede. Erstatning. H udførte tjeneste som toldfuldmægtig da der opstod mistanke om at han to gange havde deltaget i ulovlig import af spiritus. Herefter blev han anholdt og hensat i varetægtsfængsel. I slutningen af januar blev han suspenderet og i begyndelsen af november blev han afskediget. Med Reykjavíks Herredsrets dom den 3. april 2001 blev H frifundet for alle krav fra anklagemyndigheden og denne dom blev ikke påanket. H anlagde sag for at få betalt erstatning for anholdelsen og varetægtsfængslingen,, for fratagelse af embede og forhaling i sagens behandling. Under hensyn til sagens omstændigheder og det i sagen iøvrigt oplyste fandtes at der havde været fuldt grundlag for H s anholdelse samt til fængslingskendelser-

8 8 ne 16. og 23. januar Sagen var derimod blevet fuldt oplyst den 30. januar da der blev endnu en gang begæret forlængelse af varetægtsfængsel, og det kunne ikke ses at det havde været nødvendigt for politiet at fremsætte denne begæring. De lovbrud som H var mistænkt for, fandtes at retfærdiggøre hans midlertidige suspension uden advarsel i henhold til 26, stk. 3 og stk. 4 i tjenestemandsloven nr. 70/1996. De blev derimod ikke bevist og derfor kunne Í ikke godtgøre at der havde været lovligt grundlag for fuldt at fratage H hans embede. Endvidere kom retten til den konklusion at forhaling af sagen efter at politiets efterforskning var tilendebragt i juni 1998 havde været umådelig og blev ikke forklaret og var i strid med 70, stk. 1 i grundloven jf endvidere 6, stk. 1 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, jf lov nr. 62/1994 som inkorporerede den. Herefter blev Í dømt til at betale erstatning i henhold til kap. 21 i strafferetsplejeloven nr. 19/1991 for ulolivg varetægtsfængsling fra 30. januar 1997 indtil den 12. februar s.å., økonomiskt tab og for idéel skade og tort for fratagelse af embede og godtgørelse for den utilbørlige lange forhaling af sagen under efterforskningen af det straffbare forhold, som blev bl.a. rettet mod ham. Arverett. Testament 5. FHD Dom HD:2003:51 Arvsrätt. Testamente. Boutredning. Fordran. Testatorn hade i sitt testamente förordnat att hennes fordran av ett aktiebolag efter hennes frånfälle skulle tillfalla sagda bolag. En del av bröstarvingarna ansåg att testamentet inkräktade på deras rätt till laglott och tillkännagav bolaget sina anspråk på laglott. Talan väcktes om att bolaget skulle åläggas att erlägga fordran åt dödsboet. Då indrivning av fordran till dödsboet inte var nödvändigt med hänsyn till utredning av boet förkastades talan. Uttalades att ifall testamentet visade sig inkräkta på bröstarvingars rätt till laglott skulle dessa på var sin lott få en del av fordringen, vars indrivning sedan skulle ankomma på vederbörande. NHR Dom Rt s. 92 se dom nr NHR Dom Rt s. 198 Arverett. Testament. Inhabilitet for vitne Testamentsvitne ble ikke ansett inhabil. Hun var ansatt i aksjeselskap, hvor testamentsarvingen var tilnærmet eneaksjonær, daglig leder og styremedlem. Forholdet var ikke omfattet av arveloven 61 annet ledd første punktum, som måtte forstås etter sin ordlyd. Uttalt at klarhet og forutberegnelighet er svært viktig ved testasjoner. Se tilsvarende i Rt s Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet 7. FHD Dom HD:2003:48 Avtalsrätt, allmän. Avtals ogiltighet. Köp av lös egendom. En åldrig och sjuklig hustru hade sålt till sin man sin andel i de aktier som berättigade till besittningen av den lägenhet makarna använde som bostad. Köpet förklarades ogiltigt med stöd av 31 avtalslagen. Tolking. Forutsetninger FHD Dom HD:2003:26 se dom nr 52. FHD Dom HD:2003:49 se dom nr 56.

9 8. NHR Dom Rt s. 134 Avtalerett. Tolking. Inkasso En bank tok tilbake en inkassoportefølje etter en avtale om overvåkning av uerholdelige krav, som et inkasssoselskap hadde hatt til behandling. Høyesterett fant at avtalen ikke ga selskapet krav på oppfyllelsesinteressen, men banken måtte betale vederlag for utført arbeid og utlegg for de tilbakeførte sakene. Lempning. Endrede forhold DHR Dom UfR 2003 s. 1241/2 se dom nr 79. DHR Dom UfR 2003 s se dom nr 41. Bankrett 9. DHR Dom UfR 2003 s Bankret. Ansvar for indløsning af falske international money order s. Selv om et pengeinstitut i forbindelse med modtagelse af checks eller andre betalingsanvisninger til indløsning foretager afregning til kunden, påtager pengeinstituttet sig ikke derved risikoen for, at anvisningen honoreres af det betrukne pengeinstitut. Ved danske pengeinstitutters indløsning af udenlandske checks og andre betalingsanvisninger er det sædvanlig praksis at foretage en begrænset kontrol. Selv om en nærmere granskning af nogle konkrete anvisninger kunne have givet anledning til mistanke om falskneri, kunne undladelse heraf ikke karakteriseres som en ansvarspådragende fejl. 10. SHD Dom NJA 2003 s. 194 Aktiebolag. Vilseledande. Konkurs. Sedan aktiebolaget A. träffat avtal om köp av samtliga aktier i aktiebolaget B. och en bank vilseletts att utbetala medel som innestått på B:s konto, har en person som medverkat till vilseledandet inträtt som ställföreträdare för bolaget B. Sedan sistnämnda bolag försatts i konkurs, ansågs detta bolag ha förlorat rätten att gentemot banken göra gällande att utbetalningen skett utan samtycke av behörig ställföreträdare för bolaget B. eller i strid med en av bolaget A. i samband med köpet uppställd spärrorder om att något uttag från B:s konto inte fick ske förrän bolaget A. erlagt hela köpeskillingen och korrekta behörighetshandlingar företetts. Utbetalningen hade föranletts av att en tjänsteman i banken sanningslöst uppgivit att köpeskillingen hade betalats och korrekta behörighetshandlingar uppvisats och som därigenom blivit ställföreträdare för och indirekt ägare av samtliga aktier i B. Diss (dock endast i fråga om motiveringen). Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger 11. DHR Dom UfR 2003 s. 855 Ekspropriation. Miljøret. Genskabelse af saltvandstilstand i fjord ikke ekspropriation I 1966 blev Hjarbæk Fjord for offentlige midler af hensyn til landbrugsmæssige interesser ved inddæmning omdannet til ferskvandsområde. Denne unaturlige tilstand medførte så alvorlige miljømæssige gener for beboerne langs fjorden, at amtet i 1989 besluttede at vende tilbage til saltvandstilstanden. Da beslutningen om genskabelse af saltvandstilstanden blev truffet på et sagligt grundlag ud fra overordnede samfundsmæssige interesser og i større eller mindre omfang berørte alle lodsejere langs fjorden, forelå der ikke ekspropriation. Da landmændene imidlertid ved ændringen i 1966 blev opfordret til at intensivere udnyttelsen af arealerne mod fjorden og i tillid hertil havde foretaget investeringer, kunne mistede investeringer og arealtab give grundlag for kompensation. 9

10 IHR Dom Nr. 388/2002 Ejendomsret. Ekspropriation. Forældelse. Efterkommere til ejeren af gården F nedlagde principalt påstand om anerkendelse af deres ejendomsret til et stykke af jorden idet ekspopriation af det ikke var blevet gennemført på fyldestgørende måde, subsidiært at PTT s ekspopriation af samme stykke jord dømtes for at være ugyldigt, og mere subsidiært at PTT dømtes til at betale dem for jordstykket. PTT krævede derimod anerkendelse af sin ejendomsret til det nævnte jordstykke. Højesteret tiltrådte herredsrettens konklusion om at det ikke var blevet bevist at PTT havde betalt for jordstykket, og adkomst til jordstykket var heller ikke blevet tinglyst. Derimod fandt retten at PTT havde overtaget rådigheden over jordstykket i 1946 eller 1947 og havde efter det tidspunkt betalt alle afgifter og skatter af det. PTT lod jordstykket indhegne, opførte telekommunikationsanlæg på det og rejste et hus for virksomheden. Endvidere ser det ud til at ejerne til F havde i forskellige dokumenter anerkendt ekspropriationen og desuden hengik der 52 år indtil de henvendte sig til PTT med forespørgsel om dennes adkomst til jordstykket. Når alt det anførte blev taget i betragtning kunne det ikke forbigås at ekspropriationen havde fundet sted og at jordstykket var blevet anvendt. Endvidere var kravet om erstatning på grund af ekspropriation bortfaldet på grund af forældelse jf 4 i lov nr. 14/1905 om forældelse af gæld og andre fordringer. I medfør af dette blev kravet fra efterkommere til ejeren til gården ikke taget til følge. Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) 13. DHR Dom UfR 2003 s Erstatning uden for kontrakt. Produktansvar. Et mosebrug leverede spagnum til et gartneri til brug for dettes dyrkning af potteroser. Det var ikke bevist, at misvækst i roserne skyldtes en defekt ved den leverede spagnum, hvorfor mosebruget blev frifundet for et krav om erstatning derfor. 14. FHD Dom HD:2003:3 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Försäkring. Trafikskada. Ersättningsgill skada. A hade på allmän väg med personbil uppsåtligen kört på två fotgängare och han hade därför ansetts ha gjort sig skyldig till försök till dråp och grov misshandel. Eftersom bilen hade använts i trafik på det sätt som avses i trafikförsäkringslagen, skulle fotgängarnas skador ersättas ur trafikförsäkringen för bilen, oberoende av avsikten med chaufförens beteende. Jfr HD:1991:169. TrafikförsäkringsL FHD Dom HD:2003:36 Skadestånd utom kontraksförhållanden. Dataintrång. En 17-åring hade genomfört s.k. portscan i syfte att göra intrång i andelsbankernas centrala datasystem. Han ansågs ha gjort sig skyldig till försök till dataintrång. Skadeståndskravet på grund av utredningskostnader med anledning av gärningen uppgick till mark. Fråga även om skadeståndet skulle jämkas. Trots att gärningsmannen inte fyllt 18 år ansågs omständigheterna vara sådana att han ålades att ersätta skadan till fullt belopp. 16. IHR Dom Nr. 463/2002 Arbejdsulykke. Erstatning. Erhvervsevnetab. Forhøjelse af tortgodtgørelse. Egen skyld. G kom alvorligt til skade under sit arbejde hos O da han tog op i en pæl med højspændingsledninger med strømmende elektricitet. Det var omtvistet hvorvidt G selv skulle bære en del af skaden på grund af egen skyld eller om han derimod opfyldte betingelserne i 4 i den dagældende erstatningsansvarslov nr. 50/1993 for at kunne få fastsat en større godtgørelse, end den godtgørelse for varig tort som var blevet fastsat. For Højesteret gjorde O gældende at han ikke burde erstatte skaden med mere end 2/3 dele. Det tiltrådtes med herreds-

11 11 retten at det ikke var udelukket at vejr- og belysningforholdene den anførte dag havde bidraget til at ulykken fandt sted. Det var endvidere oplyst at de strenge sikkerhedsregler ikke var blevet fulgt, som skal indebære forskelligartet værn mod at de ansatte kom ud for ulykker, da ulykken indtraf. Det fandtes at kunne fastslås at ulykken ikke ville være indtruffet, såfremt disse regler var blevet efterkommet. I lyset af O s stilling og virksomhed måtte der stilles strenge krav til det om sikkerhedsforanstaltninger. Når dette toges i betragtning ansås skylden hos O for at være så overvejende i forhold til manglende agtpågivenhed som G måtte have udvist, at det ikke fandtes grundlag for at lade ham bære en del af skylden. Herefter stadfæstede Højesteret herredsrettens dom om at O skulle erstatte G hele hans skade. Når der hensås til G s tort, navnlig til det forhold at han er afhængig af andre personers hjælp til de fleste aktiviteter i det daglige liv, kom retten til den konklusion at den vurderede 90% tort, ikke var tilstrækkelig til at godtgøre hans tort fuldt ud. Derfor fandtes det forsvarligt at forhøje godtgørelsen til ham med 35%. 17. NHR Dom Rt s. 338 Erstatningsrett. Personskade Krav om erstatning etter en trafikkulykke, hvor en dykker ble påført en skulderskade og måtte oppgi sitt yrke. Som dykker var han spesielt sårbar ved slik skade, men årsakssammenhengen var likevel adekvat. En beskjeden fysisk skade ga et høyt årlig tap i en kort yrkeskarriere. Konkret erstatningsutmåling. 18. NHR Dom Rt s. 433 Barns erstatningsansvar. Personskade. Forsikringsrett Gutt på 11 år som syklet til skolen sammen med kamerater, støtte på og skadet en fotgjenger. Ansvarsforsikringsselskapet ble pålagt ansvar av herreds- og lagmannsretten, men ble frifunnet av Høyesterett (dissens 4-1). Det forelå uttalelse fra spesialist i klinisk psykologi. Vurdering av om gutten ut fra alder og utvikling hadde opptrådt uaktsomt ved å følge samme kjøremønster som foransyklende kamerat. 19. NHR Rt s. 851 Erstatning for psykisk skade under soning av straffedom Staten ble frikjent for erstatningskrav for psykiske skader påført under soning av straffedom. Det forelå ikke ansvarsgrunnlag for kravet. 20. SHD Dom NJA 2003 s. 9 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Ersättning för personskada. Vårdslöshet. Närstående. Rätt till skadestånd till närstående till den som dödats genom vårdslöst handlande har inte ansetts föreligga, när dödsfallet inträffat före ikraftträdandet d. 1 jan av en ny bestämmelse i 5 kap. 2 skadeståndslagen (1972:207) om rätt till ersättning för personskada i form av psykiska besvär som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. Jfr. bl. a. Nord. Domss s. 84 och 1996 s SHD Beslut NJA 2003 s. 217 Skadestånd. Europakonventionen. Estoppel-principen. En talan mot staten kan föras under åberopande av bestämmelserna i skadeståndslagen (1972:207) om skadeståndsansvar för det allmänna. Enligt traktaträttsliga principer måste dessa bestämmelser då i den utsträckning det är möjligt tolkas fördragskonformt, vilket kan innebära att vissa i lagmotiv, praxis eller doktrin antagna begränsningar i tillämpningsområdet inte kommer att kunna upprätthållas. En talan mot staten om skadestånd under påstående att ett mål om bl.a. skattetillägg inte avgjorts inom skälig tid och att detta utgjort ett brott mot artikel 6:1 i Europakonventionen har ansetts kunna tas upp till prövning. Jfr art 13 och 41 i konventionen och 3 kap. 7 skadeståndslagen. Jfr. även Nord. Domss s. 188.

12 12 Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon 22. FHD Dom HD:2003:7 Familjerätt. Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Domstolen ansågs kunna ge ett förordnande enligt vilket den förälder som fråntagits vårdnaden om barnet får utöva vårdnadshavarens rätt att av myndigheterna få uppgifter om barnet, om detta kan anses vara förenligt med barnets bästa. (Dissens 4-1) 23. FHD Dom HD:2003:32 Familjerätt. Återlämnande av barn. Haagkonventionen. Modern hade fört bort makarnas gemensamma barn från Förenta Staterna, där barnet var bosatt, till Finland. Fråga om fadern samtyckt till att barnet permanent stannade i Finland eller antingen uttryckligen eller konkludent godkänt detta. Så ansågs inte vara fallet. Förordnades att barnet skulle återlämnas till Förenta Staterna. 24. NHR Dom Rt s. 35 Familierett. Foreldreansvar. EMK Faren fikk ikke del i foreldreansvaret for ni år gammel autistisk pike. Resultatet stred ikke mot EMK art 8. NHR Dom Rt s. 301 se dom nr 60. Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo 25. FHD Dom HD:2003:23 Familjerätt. Äktenskap. Bodelning Makarna hade skriftligen avtalat om bodelning. Drygt ett halvår efter det att avtalet ingåtts hade hustrun meddelat mannen att hon var missnöjd med avtalet och framlagt förslag till en ändring av avtalet. Drygt två år senare, då mer än två och ett halvt år förflutit från avtalets ingående, hade hustrun väckt talan om jämkning av bodelningen. Fråga om skälig tid överskridits. Talan ansågs väckt för sent. (Dissens 3-2) 26. FHD Dom HD:2003:29 Familjerätt. Äktenskap. Bodelning. Jämkning av bodelning. Makarna hade ingått äktenskap ungefär en månad före hustruns död. Före äktenskapet hade de bott tillsammans och i verkligheten haft gemensamt hushåll i cirka fyra år. Gemensamma bröstarvingar hade makarna inte. Den egendom som var föremål för bodelning bestod nästan helt av en andel i vissa bostadsaktier och annan egendom, som hustrun fått i sin ägo innan samlivet började. På yrkande av hustruns arvingar jämkades bodelningen, eftersom mannen annars hade fått en obehörig ekonomisk fördel. (Dissens 3-2) ÄL 103 b 1 mom. Samboerforhold Forsikringsrett 27. DHR Dom UfR 2003 s Forsikringsret. Personforsikring. Urigtige oplysninger ved tegning. Erstatningsreduktion. Forsikringstager havde i forsikringsbegæring i 1982 svaret nej til et spørgsmål om, hvorvidt han havde været undersøgt eller behandlet på hospital, klinik eller ambulatorium, selv

13 om han i 1974 var blevet røntgenundersøgt på grund af rygsmerter og i øvrigt siden 1960 erne haft tilbagevendende rygsmerter. Forsikringstager havde herved udvist uagtsomhed, og selskabet havde godtgjort, at det ville have fastsat andre forsikringsvilkår ved korrekte helbredsoplysninger. Dækningen var herefter med føje reduceret. 28. NHR Dom Rt s. 92 Forsikringsrett. Arverett Saken gjaldt oppsparte midler på en sparekonto som sammen med en dødsrisikoforsikring inngikk i en spesiell forsikringsform. Også sparemidlene ble ansett å være en forsikringssum som tilfalt den avdødes ektefelle etter forsikringsavtaleloven 15-1 annet ledd. Livsarving fikk ikke medhold i at sparemidlene måtte likestilles med innskudd i bank og inngå i dødsboet. Forsikringstakeren hadde stor men ikke ubegrenset disposisjonsadgang over sparemidlene. Dissens 4-1. NHR Dom Rt s. 433 se dom nr NHR Rt s. 557 Erstatningsrett. Motorvogn En politibil kjørte etter forfølgelse inn i en fluktbil mens denne stod stille. Sammenstøtet ble ansett å være en realisering av fluktbilens fareegenskaper som motorvogn. Skaden ble derfor ansett dekket av fluktbilens ansvarsforsikring, og forsikringsselskapet ble kjent erstatningsansvarlig. SHD Beslut NJA 2003 s. 3 se dom nr 38. Immaterialrett Firma. Fotografier Opphavsrett Patent Varemerker DHR Dom UfR 2003 s Immaterialret. Varemærker. Markedsføring. Producent af kaffefiltre krænkede varemærket Melitta ved at benytte betegnelsen Melitta type og anvende ordet Melitta som søgeord på internettet, men ikke ved at angive størrelsen af kaffefiltre ved anvendelse af tallene 202, 206 og 220. Heller ikke figurmærker, der bestod i en simpel gengivelse af et hvidt pyramideformet kaffefilter med et af de nævnte tal midt på havde det fornødne særpræg til at nyde beskyttelse som varemærke. 31. SHD Dom NJA 2003 s. 163 Immaterialrätt. Varumärke. Kännetecken. Kännetecknet Jägarbrännvin har ansetts förväxlingsbart med för bl.a. alkoholhaltiga drycker registrerade tillika inarbetade varumärkena Jäger och Jägermeister. Användningen av kännetecknet Jägarbrännvin ansågs därför utgöra intrång i rätten till dessa varumärkena. Lagrum: 6 1 st varumärkeslagen (1960:644)

14 14 Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) 32. DHR Kendelse UfR 2003 s International markedsret. Konkurrenceret. Uvarslet kontrolundersøgelse. Selvinkriminering. Fastslået, at der er adgang for repræsentanter for den danske konkurrencemyndighed til i overensstemmelse med EU-kommissionens beslutning at foretage uvarslet kontrolundersøgelse hos en virksomhed efter den kompetente nationale domstols prøvelse af, at der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende indicier til at begrunde en mistanke om, at den pågældende virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne. Virksomhedens pligt til at give faktiske oplysninger og retten til ikke at bidrage til selvinkriminering skulle afstemmes i overensstemmelse med EF-domstolens praksis, idet en sådan afvejning ikke var i strid med nationale bestemmelser med grundlovsrang. 33. IHR Dom Nr. 477/2002 Merværdiomsætningsafgift. EØS-aftalen. EFTA-domstolen. Rådgivende udtalelse. Nogle bøger som H importerede fra England og Tyskland blev fortoldet med 24,5% merværdiomsætningsafgift (moms), og H blev forpligtet til at betale denne afgift, medens der af islandske bøger kun betales 14% moms, jf 14, nr. 6 i lov nr. 50/1988 om moms. H mente at dette indebar forskelsbehandling som strider mod 14 i EØS-aftalen og krævede at toldankenævnets kendelse blev ophævet og at han fik differencebeløbet tilbagebetalt. Det fandtes, under henvisning til 3 i lov nr. 2/1993 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, at bestemmelsen i 14, stk. 2 i EØS-aftalen om forbud mod beskatning, som var egnet til indirekte at beskytte produkter hos en af de kontraherende parter fremfor produkter fra en anden kontraherende part, burde fortolkes som en særregel om beskatningsmæssig behandling af import fra andre EØS-stater, som har forrang overfor bestemmelserne i lov nr. 50/1988 om lavere afgiftssats ved salg af bøger på det islandske sprog. Det havde derfor været retsstridigt efter at EØS-aftalen blev inkorporeret i islandsk lov ved lov nr. 2/1993 at gøre forskel på bøger på islandsk og på andre sprog da satsen af moms blev fastsat. Toldankenævnets kendelse blev herefter ophævet og den islandske stat dømtes til at tilbagebetale differencebeløbet til H. SHD Beslut NJA 2003 s. 82 se dom nr 40. Konkurranserett 34. IHR Dom Nr. 83/2003 Offentlig forvaltning. Konkurrence. Partsevne. Retlige interesser. E krævede at konkurrenceankenævnets kendelse blev ophævet, hvor en beslutning som S havde truffet blev stadfæstet som gik ud på at Samskip A/S var at anse som part i en sag, som S havde til undersøgelse efter antydning fra selskabet og var rettet mod E. Det blev fremhævet at hverken i konkurrenceloven nr. 8/1993 eller forvaltningsloven nr. 37/1993 fandtes nogen kriterier for hvem kan være part i sager i henhold til lovene. Lovmotiverne tilkendegav at begrebet part i en forvaltningssag bør fortolkes på en udvidende måde, således at det ikke alene omfatter dem som er direkte parter i en sag, men derimod også dem som har indirekte interesser i sagen. Hvert enkelt tilfælde må undersøges særskilt, men generelt er den at anse som part i en sag som har individuelle, direkte og lovbeskyttede interesser at varetage. Det kunne sluttes af henvendelsen fra Samskip A/S til S at selskabet mente at E s handlemåde havde været i strid med konkurrencelovens bestemmelser og haft betydelig skadelig påvirkning på dets drift. Når dette blev taget i betragtning blev det tiltrådt med ankenævnet at Samskip A/S havde haft væsentlige og særskilte interesser at varetage angående udfaldet af sagen. Med henvisning til dette fandtes der ikke at være retsligt

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser: TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst.

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? 3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? Bilag VI Advokat SIGRID BECKMAN Herr ordförande, mina herrar och

Læs mere

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre)

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) BETÆNKNING om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) Afgivet af den ved justitsministeriets skrivelse af 30. september I959 udpegede delegerede BETÆNKNING

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

(AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår.

(AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår. NFT 1/1996 Kollokvium om "Fortolkning af Forsikringsvilkår" af Henning Jønsson, direktør for Ankenævnet for Forsikring I april 1995 arrangerede Det danske selskab for Forsikringsret (AIDA) et kollokvium

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv af Adjunkt Nina Dietz Legind 1. Indledning Bank- og sparekasselovens 41 a regulerer i et vist omfang privat kaution

Læs mere

ANDRA MÖTESDAGEN. SEKTION I. Under ordförandeskap av professor USSING behandlades ämnet:

ANDRA MÖTESDAGEN. SEKTION I. Under ordförandeskap av professor USSING behandlades ämnet: ANDRA MÖTESDAGEN. Fredagen den 2i augusti 1951 kl. 10 f. m. Förhandlingarna fördes å två sektioner. Sektion I sammanträdde i Konserthusets lilla sal och sektion II i dess stora sal. SEKTION I. Under ordförandeskap

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Pengeinstitutters rådgivningsansvar

Pengeinstitutters rådgivningsansvar Pengeinstitutters rådgivningsansvar AIDA medlemsmøde 27. marts 2014 Forbrugerombudsmand Henrik Øe Emner - Forbrugerombudsmandens kompetence - Forholdet til Pengeinstitutankenævnet og Finanstilsynet - Muligheden

Læs mere

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Innspill til diskusjon til møte i Nordisk Ministerråd for Arbeidsliv 10. oktober

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Menneskeret i Danmark. Status 2010. Institut for Menneskerettigheder

Menneskeret i Danmark. Status 2010. Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2010 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2010 Institut for Menneskerettigheder, 2012 Mekanisk, fotografisk eller anden form for gengivelse af Status

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Straffelovens 296 og 302

Straffelovens 296 og 302 Straffelovens 296 og 302 Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1415 København 2002 5 DELBETÆNKNING VI OM STRAFFELOVENS 296

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere