Lovgivning om andelskasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgivning om andelskasser"

Transkript

1 Udvalget vedrørende gennemførelse af 1. bankdirektiv for andelskasser Lovgivning om andelskasser BETÆNKNING NR Industriministeriet, maj 1984

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Ha bet.

3 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og sammensætning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Oversigt over betænkningens indhold 9 Kapitel 2. Gennemførelsen af EF,s 1. banklovsharmoniseringsdirektiv for andelskasserne Indledning Direktivets betingelser for at drive virksomhed som kreditinstitut Direktivets særbestemmelser for visse typer af kreditinstitutter Direktivets gennemførelse i Danmark Direktivets overgangsbestemmelser Overvejelser om udformningen af den kommende lovgivning for andelskasser Kapitel 3. Grundlaget for andelskassernes hidtidige virke Den retlige regulering af andelskasserne - lov om visse spare- og udlånsvirksomheder af 2. maj Beskrivelse af andelskasserne Foreningen Danske Andelskasser Foreningen De Samvirkende Andelskasser Andre andelskasser Beskrivelse af fælleskasserne 28 Kapitel 4. Regnskabsundersøgelse af andelskasserne og fælleskasserne for årene Hvad omfatter undersøgelsen 31

4 4.2. Andelskasserne Udviklingen i andelskassernes samlede balance Andelskassernes aktivside Andelskassernes passivside De samvirkende Andelskasser Fælleskasserne Fælleskassernes aktivside Fælleskassernes passivside Andelskasserne og fælleskasserne sammenholdt med banker og sparekasser Hensættelser i banker, sparekasser og andelskasser 43 Kapitel 5. Udenlandske Rabo-ordninger (sammenslutninger af pengeinstitutter) De nederlandske andelskasser og den nederlandske Rabo-ordning Andelskassernes fremkomst og idégrundlag Den nederlandske lov om tilsyn med kreditinstitutter Definition af forskellige kreditinstitutter Den centrale Rabobank Forholdet mellem Den centrale Rabobank og de enkelte andelskasser Belgien Forbundsrepublikken Tyskland Andelskasser i andre lande 58 Kapitel 6. Drøftelser omkring indførelse af en Rabo-ordning i Danmark Indledning Muligheder for udformning af en ordning Behovet for en Rabo-ordning Andelskasserne Fælleskasserne 60

5 Danske Andelskassers Bank og Folkesparekassen Banker og sparekasser Mulighed for deltagelse i en Rabo-ordning Principperne for en ordning Udformningen af en Rabo-ordning Oversigt over ændrede samt nye paragraffer m.v Overgangsbestemmelser for andelskasser Tilsynets ressourcer 79 Kapitel 7. Drøftelse af eventuel ændring eller ophævelse af 1934-loven Indledning Afgrænsning af 1934-lovens anvendelsesområde på andelskasser Direktivets anvendelse på virksomheder, der er omfattet af 1934-loven Eventuel ophævelse af 1934-loven 83 Bilagsfortegnelse. Bilag 1. Rådets første direktiv af 12. december 1977 om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (77/780/EØF).. 85 Bilag 2. Forslag til lov om pengeinstitutter 93 Bilag 3. Andelskassernes idégrundlag og samarbejde 137 Bilag 4. Fælleskassernes idégrundlag og samarbejde 141

6

7 - 7 - Kapitel 1 Udvalgets nedsættelse og sammensætning Udvalgets nedsættelse og kommissorium. I 1980 nedsatte industriministeren et udvalg med det formål at forberede gennemførelsen i dansk ret af rådsdirektiv af 12. december 1977 (77/780/EØF) om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut for så vidt angår andelskasser. Udvalget fik følgende kommissorium: at at at udarbejde forslag til gennemførelse af 1. bankdirektiv for så vidt angår andelskasser, undersøge, hvorvidt gennemførelsen af direktivet skal ske ved en lovgivning, der inddrager andelskasserne fuldt ud under direktivet, eller ved en lovgivning, der åbner mulighed for en Rabo-ordning, samt undersøge, hvorvidt de pågældende regler vil kunne indarbejdes i bank- og sparekasseloven, og om lov nr. 156/1934 bør ændres eller ophæves. Ved en Rabo-ordning forstås, at flere pengeinstitutter i fællesskab opfylder de krav, som lovgivningen i et land stiller til et pengeinstitut. I betænkningen er udtrykket anvendt som en generel beskrivelse af denne særlige organisationsform. I kapitel 5 findes en beskrivelse af Rabo-ordningerne i Nederlandene og i Belgien. Baggrunden for kommissoriets indhold var bl.a. andelskassernes ønske om, at der i dansk lovgivning blev åbnet mulighed for, at mindre pengeinstitutter, der vanskeligt

8 - 8 - som selvstændige enheder kan opfylde lovens krav, fik adgang til at opfylde direktivet og en følgende lov i fællesskab på anden måde end gennem fusioner. Under udvalgets arbejde har det vist sig nødvendigt i flere sammenhænge at skelne imellem andelskasser og fælleskasser. De er begge andelsvirksomheder, men arbejder på forskelligt idégrundlag. I kapitel 3 findes en beskrivelse af såvel andelskasser som fælleskasser Udvalgets sammensætning. Udvalget fik følgende sammensætning: Fuldmægtig 01e Bløndal, industriministeriet (formand), Kontorchef Jørgen Ovi, Danmarks Nationalbank, Kontorchef Lars Allan Christensen, Danmarks Sparekasseforening, Kontorchef Peter Hørslev, Den Danske Bankforening, Lektor 01e Bjørn, Foreningen Danske Andelskasser, Gårdejer Jens Conrad Jespersen, Foreningen Danske Andelskasser, Redaktør Poul Busk Sørensen, Fælleskasserne, Fuldmægtig Bjørn Juell-Sundbye, industriministeriet, Inspektør J. Boysen Schmidt, tilsynet med banker og sparekasser. Fuldmægtig Gert Lehmann Pedersen, økonomiministeriet, Det økonomiske Sekretariat, Udvalgets sekretær: fuldmægtig Annette Begtorp Michaelis, industriministeriet. Den 21. september 1983 indtrådte forretningsfører Poul Junge, Foreningen De Samvirkende Andelskasser, i udvalget. Den 1. april 1982 blev kontorchef Jørgen Ovi afløst af prokurist Svend Boyer Søgaard, som den 21. oktober 1983 blev afløst af assistent Lars Rohde.

9 - 9 - Den 1. april 1983 udnævntes Ole Bløndal til registrator i aktieselskabs-registeret. Den 5. maj 1983 blev kontorchef P. Hørslev afløst af underdirektør Lars Beckvard, som den 1. februar 1984 blev afløst af underdirektør Per Overbeck. Den 29. august 1983 blev fuldmægtig Bjørn Juell-Sundbye afløst af fuldmægtig Leif Thomassen og fuldmægtig Annette Begtorp Michaelis afløst af sekretær Annemarie Christiansen. Den 7. december 1983 blev kontorchef Lars Allan Christensen afløst af fuldmægtig Birgitte Christensen. Endvidere har sekretariatschef Vagn T. Raun, Foreningen Danske Andelskasser, gårdejer Lambert Hansen, Foreningen De Samvirkende Andelskasser, og fuldmægtig Flemming Jensen, Den Danske Bankforening, deltaget i nogle af udvalgets møder. Udvalget har afholdt 13 møder Oversigt over betænkningens indhold. 1 kapitel 2 omtales de mindstekrav, som medlemsstaterne ifølge direktiv 77/780/EØF skal stille til kreditinstitutter, herunder de krav der skal stilles til sammenslutninger af pengeinstitutter (Rabo-ordninger). Kapitlet indeholder en omtale af direktivets gennemførelse i Danmark for de forskellige former for kreditinstitutter. Da den virksomhed, som andelskasserne udøver, svarer til den virksomhed, som udøves i mindre sparekasser, foreslår udvalget, at direktivet gennemføres ved, at andelskasserne omfattes af bank- og sparekasseloven. Udvalgets forslag er indeholdt i bilag 2 "forslag til lov om pengeinstitutter". Kapitel 3 indeholder en gennemgang af lov nr. 156 af 2. maj 1934 om visse spare- og udlånsvirksomheder, som hidtil har været lovgrundlaget for andelskasser. Desuden indeholder kapitlet en beskrivelse af andelskasserne, Foreningen

10 Danske Andelskasser, Foreningen De Samvirkende Andelskasser og fælleskasserne. Andelskasserne og fælleskasserne har desuden udarbejdet beskrivelser af deres idégrundlag. Disse bringes som bilag 3 og 4. Kapitel 4. I fortsættelse af beskrivelserne i kapitel 3 har udvalget udarbejdet en regnskabsundersøgelse for andelskasserne for perioden og for fælleskasserne for perioden Andelskassernes samlede balance er i denne periode vokset fra 673,5 mill.kr. til 1.794,7 mill.kr. Andelskassernes væsentligste aktivpost er udlån, som i 1983 udgjorde 1.060,9 mill.kr. Fælleskassernes samlede balance er i perioden vokset fra 1.3 mill.kr. til 70,5 mill.kr. Fælleskassernes væsentligste aktivpost er udlån, som i 1982 udgjorde 44,2 mill.kr. Andels- og fælleskasserne tegnede sig i 1982 for henholdsvis 0,6 og 0,02 % af pengeinstitutsektorens indlån. I kapitel 5 findes en beskrivelse af udenlandske Raboordninger. Den mest kendte af disse er den nederlandske ordning, hvor ca. 960 andelskasser er tilknyttet Rabo-banken. De karakteristiske træk i denne ordning beskrives. I Kapitel 6 har udvalget drøftet det mulige indhold og den mulige udformning af en Rabo-ordning. Der er ikke i udvalget opnået fuld enighed om udformningen af en sådan ordning, idet der navnligt er divergerende opfattelser af, i hvilket omfang sammenslutningens ledelse bør kunne udstede forskrifter til de tilsluttede pengeinstitutter. Udvalget har udarbejdet udkast til de nødvendige ændringer i bank- og sparekasseloven samt bemærkninger hertil. Den væsentligste ændring består i indsættelse af 2 nye afsnit, nemlig "Kapitel 4 C. Andelskasser 11 og "Kapitel 4 D. Sammenslutninger af pengeinstitutter". Endvidere er der udformet overgangsbestemmelser, 56a-g, for de andelskasser, som har drevet pengeinstitutvirksomhed inden den 1. januar Tilsynet med banker og sparekasser har anført, at de foreslåede ændringer vil kræve øgede ressourcer i tilsynet både personalemæssigt og økonomisk.

11 I kapitel 7 drøftes en eventuel ophævelse af 1934-loven. Da denne lov ikke længere vil omfatte andelskasserne, er der ikke behov for at opretholde loven af hensyn til disse. Det er oplyst, at der er 2 institutter, der ikke er andelskasser, under tilsyn efter loven. Af denne årsag finder udvalget ikke at kunne foreslå, at loven ophæves. Udvalget har afsluttet sit arbejde den 9. maj e Bløndal Annemarie Christiansen

12 - 12 -

13 Kapitel 2. Gennemførelsen af EF's 1. banklovsharmoniseringsdirektiv for andelskasserne Indledning. EF's ministerråd vedtog den 12. december 1977 det 1. direktiv om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (direktiv 77/780/EØF). Direktivet opstiller en række mindstekrav, der har til formål at skabe ensartede konkurrencevilkår for kreditinstitutter, at lette adgangen til at oprette filialer i andre medlemsstater, samt at beskytte de sparere, som placerer midler i kreditinstitutter. Endvidere opstiller direktivet krav om, at et kreditinstitut først kan indlede sin virksomhed, når det har opnået tilladelse fra en tilsynsmyndighed. Direktivet er optaget som bilag 1. Direktivet er et minimumsdirektiv, hvilket vil sige, at det alene opstiller de mindstebestemmelser, som medlemsstaterne skal foreskrive for kreditinstitutter. Direktivet indebærer ikke indskrænkninger i mulighederne for at fastsætte strengere regler. Ved et kreditinstitut forstås i direktivets art. 1: "et foretagende, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning." Efter definitionen kræves tre betingelser opfyldt for, at der er tale om et kreditinstitut, nemlig at: der modtages indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, og

14 disse modtages fra offentligheden, samt at der ydes lån for egen regning. Direktivet finder anvendelse på samtlige kreditinstitutter i medlemslandene, der ikke udtrykkeligt er undtaget. Dette gælder, hvad enten der er tale om kontante ind- og udlån eller om udlånsvirksomhed på grundlag af obligationsudstedelse. I medfør af direktivets art 2, stk. 2, finder det dog ikke anvendelse på medlemsstaternes centralbanker og postgirokontorer. Endvidere er "Dansk Eksportfinansieringsfond" og "Danmarks Skibskreditfond" undtaget fra direktivets anvendelsesområde Direktivets betingelser for at drive virksomhed som kreditinstitut. Efter direktivets art. 3 drager medlemsstaterne omsorg for, at de kreditinstitutter, som omfattes af direktivet, er meddelt tilladelse, før de påbegynder deres virksomhed. Med forbehold af andre generelle betingelser, der måtte være fastsat i de nationale bestemmelser, meddeler de kompetente myndigheder kun tilladelse, når et kreditinstitut opfylder følgende betingelser: Art. 3, stk. 2. Der skal forefindes en særskilt egenkapital, der skal forefindes en tilstrækkelig minimumsegenkapital, der skal være mindst 2 personer, som faktisk bestemmer hovedlinierne for kreditinstituttets virksomhed. I øvrigt meddeler myndighederne ikke tilladelse, såfremt de 2 nævnte personer ikke er i besiddelse af den nødvendige hæderlighed eller en fyldestgørende erfaring til at udøve disse funktioner.

15 Art. 3, stk Medlemsstaterne træffer endvidere bestemmelse om, at der til en tilladelse skal knyttes en driftsplan med særlig angivelse af arten af de påtænkte forretninger og af instituttets organisation. I art. 6 foreskrives, at indtil yderligere samordning kan finde sted, opstiller de kompetente myndigheder i observationsøjemed en række forholdstal med henblik på at kunne følge kreditinstitutternes solvens og likviditet og andre omstændigheder, der er relevante som værn for opsparingen Direktivets særbestemmelser for visse typer af kreditinstitutter. Direktivet indeholder i art. 2, stk. 4a), en undtagelsesbestemmelse for kreditinstitutter, som ved direktivets meddelelse findes i samme medlemsstat, og som på dette tidspunkt varigt er tilsluttet et centralorgan, der kontrollerer dem. Disse kreditinstitutter kan undtages fra betingelserne i art. 3, stk. 2, første afsnit, første, andet og tredje led, i art. 3, stk. 2, andet afsnit, og i art. 3, stk. 4, samt fra bestemmelserne i art. 6, forudsat at den nationale lovgivning senest på det tidspunkt, hvor de nationale myndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at omsætte direktivet hertil, indeholder følgende bestemmelser: Centralorganet og de tilsluttede institutter hæfter solidarisk for deres forpligtelser, eller de tilsluttede institutters forpligtelser garanteres fuldt ud af centralorganet; centralorganets og samtlige tilsluttede institutters solvens og likviditet kontrolleres i deres helhed på grundlag af koncernregnskaber;

16 centralorganets ledelse er bemyndiget til at give instrukser til de tilsluttede institutters ledelse. I kapitel 6 omtales udvalgets drøftelser omkring denne bestemmelse Direktivets gennemførelse i Danmark. I art. 14 bestemmes, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme direktivet inden 24 måneder fra dets meddelelse, d.v.s. fra december Direktivet åbnede dog mulighed for forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for forskellige grupper af kreditinstitutter. De nødvendige ændringer af lov om banker og sparekasser blev gennemført ved lov nr. 177 af 14. maj 1980, som trådte i kraft den 28. maj Lov nr. 178 af 14. maj 1980 om visse kreditinstitutter trådte ligeledes i kraft den 28. maj Efter 1, stk. 1, i denne lov forstås ved et kreditinstitut et foretagende, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning. Definitionen af lovens anvendelsesområde er sammenfaldende med definitionen af direktivets anvendelsesområde. Loven omfatter ikke kreditinstitutter, som er 1) banker og sparekasser, 2) foreninger og andre virksomheder, der er omfattet af 1, stk. 1, eller 13, stk. 1 og 2, i lov nr. 156 af 2. maj 1934 om visse spare- og udlånsvirksomheder, 3) realkreditinstitutter eller 4) institutter oprettet eller hvis oprettelse er godkendt i henhold til særlig lov. Der var pr. 9. marts 1984 registreret 8 virksomheder som værende omfattet af loven. 1 virksomhed var under registrering. For realkreditinstitutter er der mulighed for i op til en 12-årig periode, d.v.s. indtil december 1989, fortsat

17 at betinge meddelelse af tilladelse til at drive realkreditvirksomhed af en prøvelse af, om der på markedet eksisterer et behov for oprettelse af nye realkreditinstitutter. Direktivets øvrige bestemmelser finder anvendelse på realkreditinstitutterne. For andelskassernes vedkommende meddelte Danmark Kommissionen, at gennemførelsen af direktivet udsattes for en periode af 5 år i medfør af art. 2, stk. 5 og 6. Meddelelsen er optaget i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 244 af 14. oktober 1978 p 2. Denne periode blev i 1982 forlænget for yderligere en periode af 3 år. Forlængelsen er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 66 af 11. marts 1983 p. 2. Fristen for ikraftsættelsen af direktivet for andelskasser udløber dermed i december Endvidere er det nødvendigt at udarbejde regler for udøvelse af bankiervirksomhed. Industriministeriet har nedsat et udvalg med henblik herpå Direktivets overgangsbestemmelser. Direktivets art. 10 fastsætter, at de kreditinstitutter, som omfattes af direktivet, og som i overensstemmelse med bestemmelserne i den medlemsstat, hvor de har hjemsted, har påbegyndt deres virksomhed før ikrafttrædelsen af direktivets gennemførelsesbestemmelser, anses for tilladte. 2 i ovennævnte lov nr. 177 af 14. maj 1980 bestemte, at banker og sparekasser, der lovligt havde påbegyndt deres virksomhed før ikrafttrædelsen af bestemmelsen om, at påbegyndelse af virksomhed kræver tilladelse, kunne fortsætte virksomheden uden tilladelse Overvejelser om udformningen af den kommende lovgivning for andelskasser. De pengeformidlingsopgaver m.v., som andelskasserne varetager, består i fra offentligheden at modtage indlån el-

18 ler andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning, jfr. kapitel 2.1. Dermed er andelskasserne kreditinstitutter, der er omfattet af direktivet. Foreningen Danske Andelskasser og Foreningen De Samvirkende Andelskasser har i udvalget understreget, at direktivets gennemførelse ikke indebærer, at andelskasserne vil ændre deres vedtægter og forretningsområder, således at de ikke længere vil være omfattet af definitionen af et kreditinstitut. Fælleskasserne har oplyst, at der endnu ikke er taget stilling til, på hvilken måde direktivets gennemførelse i Danmark vil indvirke på fælleskassernes fremtidige struktur. Det er fra andelskassernes side blevet fremhævet, at den lovgivning, som direktivet kræver gennemført, ikke bør indskrænke sig til alene at omfatte de i afsnit 2.2. nævnte krav. Den bør derimod indebære en ligestilling af andelskasserne med banker og sparekasser. Udvalget har på dette grundlag drøftet, om den krævede lovgivning skal indarbejdes i bank- og sparekasseloven - enten i form af et særskilt kapitel eller afsnit om andelskasser -eller i form af en inkorporering, indarbejdes i anden lovgivning, f.eks. lov om visse kreditinstitutter eller i den kommende lov om andelsselskaber, eller i form af en selvstændig lov. Da andelskassernes funktion og stilling kan sammenlignes med de mindre sparekassers, har udvalget fundet, at de udarbejdede regler bør placeres i bank- og sparekasseloven. Det indgår i udvalgets kommissorium at undersøge "hvorvidt gennemførelsen af direktivet skal ske ved en lovgivning, der inddrager andelskasserne fuldt ud under direktivet eller ved en lovgivning, der åbner mulighed for en Rabo-ordning." Udvalget har på dette grundlag drøftet såvel omfanget

19 som indholdet af den fremtidige lovgivning for andelskasser. Udgangspunktet er taget i, at den foreslåede løsning må sikre en konkurrencemæssig ligestilling af de forskellige grupper af pengeinstitutter. Per Overbeck og Birgitte Christensen understreger, at den konkurrencemæssige ligestilling ikke bør gælde alene i forhold til EF-direktivet og bank- og sparekasseloven, men også i forhold til anden lovgivning, herunder skattelovgivningen. Udvalget har gennemgået bank- og sparekasseloven for at undersøge, på hvilke områder det vil være nødvendigt at foretage ændringer, hvis de nye regler for andelskasserne indarbejdes i denne lov. Dette indebærer, at ordene "banker og sparekasser" erstattes med ordene "banker, sparekasser og andelskasser". De nye regler, der må fastsættes om andelskassers struktur m.v. er indeholdt i bilag 2. Som nævnt i afsnit 2.4. skal de bestemmelser om andelskasser, som direktivet nødvendiggør, være gennemført i december Udvalget har derfor udarbejdet de i bilag 2 foreslåede bestemmelser uafhængigt af Udvalget vedrørende Andelsselskabers arbejde. Dette udvalg er nedsat i februar Endvidere har udvalget drøftet en eventuel indførelse af en Rabo-ordning. Der er enighed om, at såfremt der foreslås en sådan ordning, må der være valgfrihed for den enkelte andelskasse, om denne ønsker at tilslutte sig en sådan ordning.

20 - 20 -

21 Kapitel 3. Grundlaget for andelskassernes hidtidige virke Den retlige regulering af andelskasserne - lov om visse spare- og udlånsvirksomheder af 2. maj Ved lov nr. 156 af 2. maj 1934 om visse spare- og udlånsvirksomheder gennemførtes tilsyn med foreninger og andre virksomheder, der modtager indskud og atter udlåner eller anbringer de således modtagne sparemidler på anden måde end ved indsættelse i sparekasse eller bank. Loven indeholder en række krav til de af loven omfattede virksomheder. Virksomhederne skal have en nærmere fastsat garanti- eller egenkapital, de må ikke påbegynde forretninger, forinden bl.a. oplysninger om grundlaget for virksomheden, herunder vedtægter, forretningsplan og formularer for kontrakter med sparere, er godkendt af tilsynet med banker og sparekasser. Vedtægterne skal angive sparernes rettigheder og forpligtelser samt indeholde regler om virksomhedens organisation, ledelse m.v., samt bestemmelse om de krav, der vil være at stille med hensyn til sikkerhed for ydede lån såvel som anbringelse af midler, der ikke genudlånes. Endelig foreskriver loven visse likvidations- og revisionsbestemmelser samt mulighed for det offentlige for at standse en virksomhed, når omstændighederne tilsiger det. Ifølge lovens 13, stk. 2, finder lovens regler imidlertid ikke anvendelse på sådanne foreninger og virksomheder af lokal natur, der alene modtager sparemidler fra et sogn med tilgrænsende sogne, d.v.s. andelskasserne og J.A.K. fælleskasserne. Disse foreninger og virksomheder er således ikke undergivet tilsyn, men skal dog indsende deres vedtægter og senere vedtægtsændringer til tilsynet med banker og sparekasser.

22 For at være fritaget for tilsyn m.m. efter 1934-loven må de af loven omfattede virksomheder underkaste sig en geografisk begrænsning af indlånsvirksomheden til hjemstedssognet med tilgrænsende sogne. De almindeligt anvendte vedtægter for de danske andelskasser anvender en geografisk afgrænsning af den kreds af personer, der har adgang til at blive optaget som medlem af kasserne, hvilket bringer dem ind under 1934-lovens 13, stk. 2. Såfremt en andelskasse måtte ønske at drive indlånsvirksomhed uden for sit hidtidige virkeområde, kan dette derfor lade sig gøre, men med den konsekvens, at andelskassen kommer under tilsyn efter denne lov Beskrivelse af andelskasserne. Dette og det følgende afsnit er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra "Foreningen Danske Andelskasser". Med hensyn til andelskassernes idégrundlag henvises til bilag 3. Den første andelskasse blev oprettet i 1915 i Outrup. Andelskasserne er organiseret i foreningsform. Det er andelskassernes formål at virke som pengeinstitut for medlemmerne, at arbejde for økonomisk fordel for såvel indskydere som låntagere samt at yde medlemmerne bedst mulig service på alle pengemæssige områder. Som aktivt medlem af andelskassen kan optages enhver myndig person, der har hjemsted i andelskassens virkeområde eller tilknytning hertil. Låntagere skal være aktive medlemmer. Andelskassernes aktive medlemmer er solidarisk ansvarlige for enhver andelskassen påhvilende forpligtelse, således at ansvaret fordeles mellem medlemmerne indbyrdes i forhold til modtagne renter af indskudsmidler og/eller rentetilsvar af lån eller kredit i de sidste 5 regnskabsår forud for de konstaterede tab. Hæftelse kommer først til anvendelse, hvis andelskas-

23 sens egenkapital samt eventuelle bidrag fra Danske Andelskassers Fællesfond ikke kan dække andelskassens gældsforpligtelser. Dette forudsætter dog medlemskab af Foreningen Danske Andelskasser. Som andelskassens passive medlemmer optages enhver, herunder også foreninger, selskaber eller institutioner, når disse har hjemsted i andelskassens virkeområde eller har tilknytning hertil. Andelskassens midler kan anvendes til ydelse af lån og kreditter til aktive medlemmer, diskontering af veksler og købekontrakter samt almindelig garant istillelse, indskud i Danske Andelskassers Bank eller andre pengeinstitutter, anbringelse i fondsbeholdning samt i fælles fonde til fremme af fælles opgaver i Foreningen Danske Andelskasser og endelig til erhvervelse af fast ejendom og inventar, der er formålstjenligt for andelskassens drift. Andelskassens myndigheder består af generalforsamlingen, repræsentantskabet og bestyrelsen Foreningen Danske Andelskasser. Andelskasserne har deres egen landsforening, - "Foreningen Danske Andelskasser". Foreningen er stiftet i Ved udgangen af 1983 var der ialt 54 andelskasser, der var medlemmer af foreningen. Det er foreningens formål at fremme interessen og forståelsen for andelskassetanken samt at oprette og udbygge serviceorganer og fælles aktiviteter, herunder tilsyn, konsulent- og revisionstjeneste, undervisnings- og kursusvirksomhed, oplysningsarbejde, en fælles bank, fællesindkøb samt fælles EDB. Foreningen repræsenterer andelskasserne i spørgsmål af interesse over for offentlige myndigheder og over for andre pengeinstitutters organisationer m.v., og virker desuden som centralorgan for danske andelskasser og udøver i den

24 forbindelse de forpligtelser og rettigheder, som lovgivningen tillægger foreningen. Endelig er det foreningens formål ved en fællesfond samt ved fælles hæftelse i nærmere beskrevet omfang at begrænse den økonomiske risiko for indskydere og medlemmer i en andelskasse. De andelskasser, der er medlemmer af foreningen, hæfter i fællesskab for midler, som indsættes på skattebegunstigede indlånskonti samt for midler, modtaget fra forsikringsselskaber, statslige og kommunale institutioner samt kreditforeninger. De tilsluttede andelskasser hæfter indbyrdes i forhold til statusbalancen for det sidst aflagte regnskabsår. Hvad særligt angår hæftelsesproblematikken, er det foreningens hensigt - som et led i overvejelserne omkring en eventuel Rabo-ordning - samtidig med en lovgivning om andelskasser at indføre en bestemmelse om, at foreningen og andelskasserne hæfter solidarisk for forpligtelser, som påhviler medlemmer af foreningen. Hæftelsen skal for andelskassernes vedkommende begrænses til den enkelte andelskasses ansvarlige kapital. I det indbyrdes forhold hæfter medlemmerne i forhold til statusbalancen for det sidst aflagte årsregnskab. Foreningen Danske Andelskasser har oprettet en fællesfond, - "Danske Andelskassers Fællesfond" - som skal træde hjælpende til, hvis en andelskasse kommer i alvorlige vanskeligheder. Herudover kan fondens midler anvendes som hjælp til oprettelse af nye andelskasser eller etablering af filialer af eksisterende andelskasser. Hjælpen ydes dels i form af indskud af ansvarlig kapital, dels i form af lån på særlig favorable vilkår. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde de generelle retningslinier, der er fastsat i et særligt regulativ. Der findes heri bestemmelser om

25 a. forholdet mellem den ansvarlige kapital og de samlede gælds- og garantiforpligtelser, b. enkeltengagementers størrelse i forhold til andelskassens ansvarlige kapital, c. forholdet mellem medlemmernes likvide midler og deres samlede gælds- og garantiforpligtelser, samt, d. sådanne andre bestemmelser, som af foreningens bestyrelse måtte blive vedtaget som følge af krav og henstillinger fra myndighederne til foreningen i dennes egenskab af centralorgan for foreningens medlemmer. Endelig er foreningens medlemmer forpligtet til løbende at foretage indberetning af de under a-d nævnte forhold til foreningens sekretariat. Såfremt medlemmerne ikke overholder de givne retningslinier, kan foreningen pålægge andelskassen generelle eller specielle påbud, som andelskassen er forpligtet til at efterkomme. I alvorlige tilfælde kan foreningen iværksætte foranstaltninger vedrørende andelskassens fremtidige drift, herunder bl.a. kræve engagementer opsagt eller nedbragt, kræve ændringer i rente-, provisions- og andre satser for ind- og udlån, kræve afskedigelse af ansatte i andelskassen samt indsætte en ny daglig ledelse. Herudover gives der mulighed for, at foreningens repræsentantskab om nødvendigt kan henstille til generalforsamlingen at likvidere andelskassen. Ud over ovennævnte indseende med andelskassernes virksomhed udøves tilsynet med de enkelte andelskasser af en statsautoriseret revisor. Tilsynet omfatter aflæggelse af mindst et årligt besøg i den enkelte andelskasse, hvor andelskassens udlån og kreditter gennemgås, hvorefter der udfærdiges en skriftlig beretning. Endvidere skal andelskassen sende månedsbalance og års-

26 regnskab til den tilsynsførende samt lade regnskabet revidere af en statsautoriseret revisor. Et medlem kan udelukkes af foreningen, såfremt det gentagne gange groft tilsidesætter alvorlige henstillinger fra foreningen om ændring i forretningsførelsen, eller i øvrigt udsætter foreningens og egne medlemmer for en unødig risiko. En andelskasse er i øvrigt forpligtet til ikke at træffe beslutning om fusion med bank eller sparekasse, eller opløsning af en andelskasse, forinden spørgsmålet har været forelagt foreningen. Siden 1973 har revision ved statsautoriseret revisor været obligatorisk. Derudover føres tilsyn med de enkelte andelskassers virksomhed dels af Foreningen Danske Andelskasser, og dels af en statsautoriseret revisor, som er antaget af foreningen. Foreningens myndigheder består af generalforsamlingen, repræsentantskabet og bestyrelsen. Som medlemmer af foreningen optages enhver andelskasse, der opfylder de af foreningen opstillede betingelser Foreningen De Samvirkende Andelskasser. Beskrivelsen er udarbejdet af Foreningen De Samvirkende Andelskasser. Foreningen er stiftet i januar 1983 og består af 4 andelskasser. Foreningen oplyser, at beskrivelsen i afsnit 3.2. også er dækkende for foreningens medlemmer, dog har foreningen ingen sikringsfond. Medlemmerne har fælles revision. Foreningens formål er: at fremme interesse og forståelse for andelskassetanken, at medvirke til sikring af sunde vilkår for medlemmernes virke i det nære samfund, at; oprette hertil egnede aktiviteter, og

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT. Navn, hjemsted. Formål og virksomhed. Medlemmer

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT. Navn, hjemsted. Formål og virksomhed. Medlemmer VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er KommuneKredit. Foreningen har hjemmel i lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Foreningen benævnes

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Vedtægter. for. Faxe Vandværk s.m.b.a.

Vedtægter. for. Faxe Vandværk s.m.b.a. Vedtægter for Faxe Vandværk s.m.b.a. 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Faxe Vandværk s.m.b.a. Dets hjemsted er Faxe Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at forsyne ejendomme beliggende

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING Foreningens formål er at modtage indskud fra medlemmer og udlåne til samme mod betryggende sikkerhed. 1 Foreningens regnskabsår er fra den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere