Fællesdeklaration Fremme af beskæftigelse iden europæiske kødforarbejdningssektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesdeklaration Fremme af beskæftigelse iden europæiske kødforarbejdningssektor"

Transkript

1 FBT ED Fællesdeklaration Fremme af beskæftigelse iden europæiske kødforarbejdningssektor 1. Generelle betragtninger 1 Størstedelen af kødindustrien er stadig en omkostnings-afhængig industri, helt udsat for alle aspekter af et ihøj grad konkurrencepræget vare-marked. Kødindustrien er en vigtig økonomisk faktor for EU-medlemslandene. Produktion, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter ieu-25 repræsenterer 16,0 %af den totale produktion af fødevarer, drikkevarer og tobak. Ekstra EU-25 eksport af kød og kødprodukter repræsenterede 10,6 % af hele eksporten af fødevareprodukter, drikkevarer og tobaksprodukter i2005. Denne eksport blev vurderet til EUR 5.2 mia.,et tal svarende til værdien af import af kød og kødprodukter. Der var lidt over 1 mio. mennesker i arbejde i kødforarbejdnings-sektoren i EU-25 i 2003, mere end hver femte (22,4 %) af alle dem, der arbejder i produktionen af fødevarer, drikkevarer og tobak. Tyskland, Frankrig og England bidrog tilsammen med mere end det halve af EU-25 s totale merværdi-produktion inden for kødforarbejdnings-sektoren (55,3 % i 2003) og beskæftigede mere end halvdelen af sektorens arbejdsstyrke (50,4 %i2003). Der var også en betydelig arbejdsstyrke i kødforarbejdning i Polen (11,9 %af EU-25 s total). Alligevel var Danmark det eneste EU-medlemsland, som viste bemærkelsesværdig specialisering inden for kødforarbejdning i 2003 (dette bidrag til industriel merværdiproduktion var mere end dobbelt så stort som EU-25 s gennemsnit). 2. Denne deklarations formål De europæiske organisationer, der repræsenterer arbejdstagere og arbejdsgivere i kødforarbejdnings-sektoren, EFFAT og CLITRAVI, sigter mod at bidrage til udviklingen af den europæiske kødsektor som en moderne, effektiv, markedsorienteret, bæredygtig og konkurrencedygtig produktions-industri med velkvalificerede og motiverede ansatte og beskæftigelsesmuligheder. 1 EU-Kommissionen: European Business Facts and Figures, udgave 2006.

2 Derfor foreslår EFFAT 2 og CLITRAVI 3, at der tages skridt til at forøge og forbedre beskæftigelsen ud fra følgende to udgangspunkter: der skal skabes et miljø, hvor virksomhederne finder forudsætninger, der bidrager til at skabe og opretholde kvalitetsjob alle berørte parter skal tage pro-aktive initiativer for at skabe eller opretholde beskæftigelse med fokus på attraktive job og karrierer og virksomhedernes økonomi 3. Subsidiaritet EFFAT og CLITRAVI mener i fuld respekt for princippet om subsidiaritet at alle handlinger for at fremme beskæftigelse i sektoren, jævnfør punkterne nedenfor, skal foretages på det mest passende niveau (EU, nationalt, regionalt, lokalt eller i virksomheden). 4. Et miljø, hvor virksomhederne finder forudsætninger, der bidrager til at skabe og opretholde kvalitetsjob Frivillige tiltag skal foretrækkes frem for tvungne tiltag og skal derfor først og fremmest tages ibetragtning før eventuelle lovforslag. Lovgivning, som vedtages på europæisk plan, skal tilpasses, så den nemt kan anvendes af kødvirksomheder. Derfor er det meget nødvendigt at sikre, at lovgivningen: er nem at forstå og gennemføre skabersålidtekstra besværsom muligt tager hensyn til kødsektorens særlige natur fokuserer på målene snarere end midlerne gennemføres og sættes i kraft i samme grad, gennemskueligt og konsekvent ialle medlemslande Fødevaresikkerhed er grundlæggende. Kødkvalitet og sikkerhed er hovedelementer for en bæredygtig vækst ikødindustrien og for at sikre job idenne sektor. Fravær af benchmarking og harmonisering af national praksis, hvad angår fødevaresikkerhed, samt de begrænsede muligheder for straf kan skabe farlige betingelser og lette en uønsket udvikling. Der skal derfor gives garantier for en effektiv og sammenhængende gennemførelse af EU-lovgivning i alle medlemslande og for resultaterne af nødvendig kontrol imedlemslandene. Det er i vores fælles interesse at forhindre og bekæmpe ulovlige aktiviteter i kødindustrien (forarbejdning). Desværre forekommer disse aktiviteter stadig i nogle lande i EU, hvor hensynsløse forretningsmænd, der ulovligt omgår fødevaresikkerhed, skatteregler og sociale bestemmelser, i nogle tilfælde bringer sektorens image og forbrugernes tillid til kødprodukter ifare. CLITRAVI og EFFAT fordømmer kraftigt ulovlige aktiviteter og opfordrer til strenge straffe for lovovertræderne. 2 EFFAT er Den Europæiske Federation af Fagforbund inden for Fødevarer, Landbrug og Turisme. EFFAT taler de ansattes sag over for De Europæiske Institutioner, støtter ESUernes arbejde og fører, som anerkendt Europæisk arbejdsmarkedspart, vellykket social dialog med europæiske arbejdsgivere. 3 3 CLITRAVI er Det Europæiske Forbindelsescenter for uafhængige, nationale kødforarbejdende og kødproducerende foreninger, som arbejder med forskellige mandater. CLITRAVI forsvarer deres interesser på EU-plan. Økonomiske og regulerende emner er centrum for aktiviteterne. 2

3 CLITRAVI og EFFAT erklærer, at konkurrencen ikødsektoren skal baseres på kvalitet og innovation og ikke på tvivlsom praksis, der reducerer virksomhedens udgifter til skade for forbrugere, andre konkurrenter og medarbejdere. Imange europæiske lande domineres fødevare-detailhandelen af et mindre antal meget store detailhandlere. De Store Detailhandelskæder (hypermarkeder, supermarkeder og discount-butikker) lægger pres på leverandørerne om at reducere priserne for at tilfredsstille deres primære forretningsbehov (at maksimere markedsandel og/eller profit). Ud over evnen til at trække rabatter fra på transaktioner med leverandører, kan køberens styrke manifestere sig ide kontraktmæssige forpligtelser, som detailhandlerne måske pålægger leverandørerne, såsom tilbagevirkende rabatter på allerede solgte varer, høje bidrag til detailhandlerens markedsføringsudgifter og en insisteren på eneleverancer. Dette forpligter bestandig leverandørerne til at fokusere på og yderligere reducere omkostningerne, hvilket kan påvirke lønninger og vilkår i disse virksomheder. Af disse grunde vil CLITRAVI and EFFAT støtte ethvert initiativ, der giver bedre gennemskuelighed og en bedre afbalancering af indtjeningsmuligheder i hele fødevareleveringskæden. 5. Pro-aktive initiativer til at skabe beskæftigelse med fokus på attraktive job og karrierer og virksomhedernes rentabilitet EFFAT og CLITRAVI er overbeviste om, at det vil være virkningsfuldt at fremme nationale minimums-standarder for lønninger og arbejdsvilkår. Disse standarder er et vigtigt redskab til at reducere sociale overgreb of forstyrre en fair økonomisk konkurrence mellem virksomheder og medlemslande og er de nødvendige redskaber for en fremadskridende opnåelse af, at standarder for hele EU gennemføres i alle medlemslande. Arbejdskraftens frie bevægelighed har været et grundlæggende princip for EU siden Rom-Traktaten. Den femte udvidelse af EU skabte for mange virksomheder i EU-15 mulighed for at tiltrække faglærte og motiverede medarbejdere fra de nye medlemslande. Disse medarbejdere er istand til at arbejde og tjene en løn, der ofte er højere, end hvad de ville kunne tjene ideres eget land. Imidlertid har sammenkoblingen af dette princip med princippet om frihed for tjenesteydelser iet Europa uden grænser ført til misbrug. Især hvervning af mobile og migrerende arbejdere med en falsk status som selvstændige har haft negative konsekvenser både for virksomheder og ansatte, hvilket har skabt konkurrenceforvridning på grund af sociale afgifter. Sårbarheden i de migrerende arbejderes stilling åbner muligheder for underbetaling sammenlignet med de hjemmehørende medarbejdere. Dette kan føre til en negativ spiral med arbejdsvilkår og genbesættelse af job til den billigste pris. Derfor skal kampen imod illegale ansættelser optrappes. Der må indføres højere straffe for at bryde loven. Folk, der ønsker at arbejde i udlandet, skal informeres om ansættelsesrettighederne idet land, som de er parat til at tage til. EFFAT og CLITRAVI foreslår en uafhængig certificerings-ordning for vikarbureauer og medarbejdere med status som selvstændige. Dette ville effektivt føre til en hvid liste over bureauer og medarbejdere, der kan benyttes inden for EU. 3

4 Ydermere skal kvalifikationer forbedres, når det er muligt. Også graden af automatisering inden for kødindustrien skal forøges. Ud over arbejdsmiljøproblemer relateret til produktion af fødevarer (biologiske stoffer, kemikalier og så videre), kan også flere andre sundhedsfarer (ensidigt gentaget arbejde, stress og så videre) true medarbejdernes sikkerhed og velvære. Selv om der kan findes beviser for, at arbejdsmiljø er en produktivitetsfaktor, er det endnu ikke standard-praksis ialle medlemslande at investere iet bedre arbejdsmiljø. I sidste instans skal kvalitet ses som drivkraften for en blomstrende økonomi, flere og bedre job og et samfund, som dækker sociale forhold bredere målsætninger i Lissabon-strategien. EFFAT og CLITRAVI vil tage initiativer i medlemslandene for at stimulere og fremme omsorgen for arbejdsvilkårene i kødindustrien. I den forbindelse skal veterinære og andre kontroller, udført af velkvalificerede og uafhængige inspektører, være mere effektiv og harmoniseres ihele fødevarekæden, fra bonde til butik. Der skal laves en benchmarking af nationale standarder, strukturer og praksis for at udvikle fælles europæiske standarder og praksis. Fødevaresikkerhed skal produceres og kan ikke kontrolleres. Det er grunden til, at en bæredygtig kødsektor behøver flere faglærte, uddannede og til rådighed værende medarbejdere, da dette er afgørende for en bæredygtig europæisk fødevareindustri. Spørgsmålet om færdigheder og erhvervsuddannelse er et fælles ansvar for arbejdsgivere og medarbejdere. 6. Næste skridt mellem CLITRAVI og EFFAT Begge organisationer opfordrer i fællesskab til gennemførelse af ovenstående tiltag og principper og vil, blandt andet, derfor: regelmæssigt udveksle information og meninger udstede fælles deklarationer gennemføre fælles projekter organisere fælles seminarer om aktuelle emner for at udveksle information og synspunkter EFFAT og CLITRAVI forventer af EU-Kommissionen at blive konsulteret til fulde på begge stadier defineret iartikel 138 og 139 iamsterdam-traktaten om alle udviklinger på EUplan, der har betydning for arbejdsmarkedet. Budapest den * Underskrevet Harald Wiedenhofer Underskrevet Jan Heemskerk *Kun den engelske version er gyldig 4

5

6 Rådet kommer överens om sanktions -direktivet Den 23 december 2008 lyckades de ständiga representanterna vid EU uppnå kvalificerad majoritet om förslaget till sanktions -direktiv, som innehåller bestämmelser om harmoniseringen av vissa skyldigheter som åligger arbetsgivare och sanktioner att vidta mot dem för att bekämpa illegalt arbete av personer från tredje land. Itexten ikompromissförslaget anges att en arbetsgivare iförsta hand måste kontrollera att en potentiell kandidat rättsligt sett har ett giltigt uppehållstillstånd eller annat giltigt tillstånd, och iandra hand att tillämpliga nationella myndigheter är underrättade. Vid åsidosättande av detta kan de ådömas böter och dessutom att täcka kostnaden för återbördande av personer från tredje land som befinns uppehålla sig olagligt, samt att utbetala innestående ersättning, skatter och sociala avgifter. De kan också påläggas andra sanktioner, till exempel uteslutande från rätten till offentliga bidrag och förbud att delta vid offentlig upphandling under en tid av upp till fem år, och tillfällig eller definitiv stängning av inrättningar som använts vid förövandet av överträdelserna, eller tillfälligt eller definitivt indragande av tillståndet att utöva verksamheten ifråga. Med hänsyn till att administrativa böter eller andra straff inte alltid visar sig tillräckligt avskräckande för vissa arbetsgivare, bör medlemsstaterna tillgripa straffrättsliga förfaranden för de allvarligaste avsiktliga överträdelserna som upprepade överträdelser, samtidigt utnyttjande av ett betydande antal illegalt anstälda, anställande av minderåriga, särskilt krävande arbetsförhållanden, eller det faktum att arbetsgivaren vet att den anställde är ett offer för människohandel. Reglerna är tillämpliga på alla arbetsgivare, vare sig organisationer eller enskilda. I de fall då underleverantörer används, kan den kontrakterande parten och alla organisationer i underleverantörskedjan, antingen var och en eller tillsammans, ådömas böter om en underleverantör i slutet av kedjan illegalt anställer personer från tredje land. Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan hållas ansvariga för överträdelser. För att säkerställa direktivets efterlevnad ska medlemsstaterna vara skyldiga att göra minst ett visst antal inspektioner per år iföretag etablerade på deras territorium, utgående från en riskanalys per sektor utförd av de nationella myndigheterna. Inom sektorer som lider av illegal sysselsättning ska medlemsstaterna per den 1 juli varje år till Europeiska kommissionen meddela resultaten av dessa inspektioner. Medlemsstaterna ska säkerställa att effektiva mekanismer finns tillhands genom vilka personer från tredje land i illegal sysselsättning kan anföra klagomål mot sina arbetsgivare, direkt eller indirekt genom tredje man utsedd av medlemsstaterna som fackföreningar eller andra organ. Europaparlamentet ska rösta om texten under februari ***

7

8 FBT DA Likabehandling för alla arbetstagare i bemanningsföretag Direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Den 22 oktober 2008 godkände Europaparlamentet förslaget till direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Europaparlamentet röstade för att stödja Rådets gemensamma ståndpunkt som antogs ijuni 2008 utan ytterligare ändringar. Den godkända texten, som är en tillkämpad kompromiss mellan Parlamentet och nationella regeringar, ska göra slut på diskrimineringen av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och säkerställa att de från dag ett behandlas lika som fast anställda arbetstagare vad gäller lön, mammaledighet och rätten till ledighet. Den syftar också till att erkänna bemanningssektorns rättmätiga bidrag vad gäller att skapa arbetstillfällen och bemanningsföretagens ansvar som arbetsgivare. Den ska säkerställa en ökad transparens och öka förtroendet för bemanningssektorn. 1Godkänd text Likabehandling från dag ett för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag jämfört med fast anställda vad gäller arbets- och anställningsförhållanden (däribland lön, semester, arbetstid, viloperioder och mammaledighet). Varje undantag från denna princip ska godkännas av arbetsmarknadens parter, genom kollektivförhandlingar eller genom överenskommelse med arbetsmarknadens parter på nationell nivå (artikel 5). Lika tillgång till gemensamma inrättningar (som personalmatsalar, barnomsorg och transporter). Bättre tillgång för arbetstagare i bemanningsföretagen till utbildning, både då de arbetar på ett uppdrag och under perioder mellan uppdragen. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska informeras om möjligheter till fast anställning ikundföretaget. 2 Följande steg: Direktivet har publicerats ieuropeiska unionens officiella tidning L327 av den 5december 2008 och återfinns under följande länk (webbsida på engelska): Efter denna publicering ska EU:s länder nu inlemma direktivets bestämmelser i den nationella lagstiftningen. Det ska sedan träda i kraft inom tre år. Direktivet tar hänsyn till att olika arbetsmarknadsförhållanden och industriella relationer som förekommer bland medlemsstaterna ska kunna passas in. Det ger utrymme för avvikelser från principen om likabehandling genom kollektivavtal eller under särskilda villkor genom överenskommelse mellan de nationella arbetsmarknadsparterna. Men avvikelsen kan under inga omständigheter användas som förevändning för att sänka den existerande skyddsnivån för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Enligt direktivet måste medlemsstaterna ompröva och rättfärdiga existerande restriktioner eller förbud beträffande användningen av arbetstagare som hyrs ut av

9 bemanningsföretag. Sådana restriktioner kan enligt direktivet endast bibehållas om de är motiverade på grundval av allmänintresse. Bakgrund I maj 2000 inledde arbetsmarknadspartsorganisationerna ETUC, UNICE och CEEP samtal om en överenskommelse beträffande arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, men efter ett års diskussioner stod det klart att arbetsgivarna inte skulle komma att gå med på att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag skulle behandlas som likställda med anställda ikundföretaget. Iavsaknad av en uppgörelse mellan arbetsmarknadens båda sidor lade Europeiska kommissionen 2002 fram sitt eget förslag till ett direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Direktivet blev emellertid aldrig till, främst beroende på motståndet från på varandra följande regeringar istorbritannien, som fruktade att landets ihög grad avreglerade arbetsmarknad inte skulle vara betjänt av att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag tillerkänns lagstadgade rättigheter. Tvistefrågan under tjugofem års diskussioner har alltid varit frågan om möjliga undantag från principen om likabehandling för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag vad gäller grundläggande arbets- och anställningsvillkor. Isynnerhet kunde meningsskiljaktigheter beträffande följande frågor inte övervinnas: Hur undantag skulle behandlas Längden av perioden för att införliva principen om likabehandling mellan fast anställda och arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Definitionen av lön Men sedan utvidgningen imaj 2004 har mer möjligheter för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag från de nya medlemsstaterna ieu öppnat sig inom EU-15, vilket gjort det angeläget att inrätta miniminormer för att undvika en urholkning av löne- och arbetsvillkor. I maj 2008 bröts dödläget av arbetsmarknadsparterna och regeringen i Storbritannien och de gick med på att bevilja likabehandling av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, vilket banade väg för ett EU-direktiv i frågan. Under förberedelserna för rapporten om den andra läsningen, kontaktades representanter för samtliga intressenter och isynnerhet de från ETUC (European Trade Union Confederation), Eurociett och Uni-Europa, som representerar bemanningsföretagen på europeisk nivå. Alla tre parterna uttryckte sitt stöd iett gemensamt pressmeddelande i juni I juni 2008 nådde EU:s ministrar för sysselsättning och sociala frågor, i Rådet för sysselsättning, en politisk uppgörelse med kvalificerad majoritet beträffande en gemensam ståndpunkt. Ioktober 2008 röstade Europaparlamentet istrasbourg sitt stöd, utan ändringar, för det av Rådet och Kommissionen framlagda förslaget.

10

11 FBT ED Udviklingen i den europæiske kødindustri september - januar 2009 BRANCHEINFORMATION Tyskland bliver EU s førende eksportør af svinekød Pigprogress.net Danmark mistede sin position som EU s førende svinekødseksportør til Tyskland i løbet af 2008, fastslår LandbrugsAvisen. Den tyske statssekretær Gerd Müller har frigivet tal, der viser, at Tyskland eksporterede mere end 1,5 millioner ton svinekød ide første tre kvartaler sidste år, og dermed overgik Tyskland Danmark, der i mange år har været den førende eksportør. Tysklands eksport til lande uden for EU steg med 74 %ide første tre kvartaler af 2008, så man nåede op på ton, og dette udgjorde en stigning i værdien på 124 %, så det totale beløb kom op på 336 millioner, hvilket ibetydelig grad bidrog til den samlede stigning. Det tyske fødevareministerium har indgået nye veterinæraftaler med markeder uden for EU, og ifølge nogle rapporter har disse måske banet vejen for stigningen. Tysklands eksportsucces sker på trods af et fald på 2,7 % i landets svineproduktion sammenlignet med det foregående år. Brasilien står over for problemer i kødindustrien meat international.com Brasiliens næststørste kødforædlingsvirksomhed og største forarbejder af fjerkræ måtte se 32 % barberet af sin aktieværdi i december. Ifølge rapporter medførte tabet på US $ 406 millioner i valutahandel, at virksomhedens økonomidirektør Adriano Ferreira i fredags blev afskediget, samtidig med at koncerndirektøren trådte tilbage. Nu er virksomhedens koncerndirektør Isaac Zagury. Tabet var i løbet af et par dage mere end 400 millioner dollars, hvilket oversteg den samlede fortjeneste i2007. Virksomheden har været tvunget til at optage en rammekredit, men den har afvist at kommentere nærmere enkeltheder om, hvem kilden er. Sadia driver 12 kød- og fjerkræforædlingsvirksomheder ibrasilien foruden et globalt kødimperium. Sadia er blevet nedgraderet af to kreditoplysningsbureauer. Moody s har sat virksomheden en vurderingsklasse ned til BA3 fra BA2, fulgt af Standard & Poor, der har sat virksomheden i vurderingsklasse BBX, hvilket har negative konsekvenser. Problemerne blev opdaget, da det kom for dagens lys, at Sadia havde tabt US $ 407 millioner på valutaveksling. Den polske kødindustri er i rivende udvikling WARSZAWA Polens kødindustri blomstrer. Fem år efter at det østeuropæiske land kom med ieu, har kødindustrien en værdi på 15 milliarder euro. Polen har for tiden kødvirksomheder, og kødforbruget i landet er steget med 25 % siden Desuden er den polske økonomi i rivende udvikling, og Polen er blevet en af de førende eksportører af svinekød. Langt mindre sydamerikansk oksekød til EU ZOETERMEER Den Europæiske Union importerede sidste år betydelig mindre oksekød fra Sydamerika. Beregnet efter slagtekropsvægt var der tale om et fald på 43 %mellem januar og september Dette blev afsløret af tal offentliggjort af EU og Productschap Vee &Vlees (PVV afsætningsrådet for husdyr og kød). Indtil udgangen af oktober dette år blev der ikke brugt nogen ægthedscertifikater til import af brasiliansk oksekød til Europa.

12 Agrarisch Dagblad rapporterede, at der i alt blev udstedt certifikater for ton oksekød, men Brasilien har helt klart stadig svært ved at tilfredsstille de strenge europæiske importkrav i forbindelse med mund- og klovsyge. Der blev udstedt certifikater til import af ton argentinsk oksekød. Af disse blev der kun anvendt certifikater for ton. Situationen er den samme for kød fra Uruguay. Der blev udstedt ægthedscertifikater for ton, men disse blev kun brugt til import af ton. I øvrigt blev certifikaterne til import af amerikansk og canadisk Hilton-oksekød kun anvendt ibegrænset omfang. Der blev udstedt certifikater til import af ton, men der blev kun importeret ton. Kampen mod hormonbehandlet oksekød fortsætter meat international.com EU er nu villig til tillidsfuldt at indlede de næste trin for at løse denne langvarige handelsstrid. Europa bryder sig ikke om hormonbehandlet oksekød. Af den grund er der nedlagt forbud mod den type amerikansk kød i EU. Som gengæld for dette forbød USA for ca. 10 år siden import af europæisk oksekød. På det tidspunkt havde EU's forbud især konsekvenser for den potentielle import af amerikansk og canadisk oksekød. Samtidig måtte Australien tilpasse sin sporing af kød og certificering for at sikre, at man overholdt EU's restriktioner en eksportdokumentation, der stadig anvendes. Lovligheden af EU s forbud er nu blevet formelt anerkendt af WTO s (World Trade Organisation) ankeorgan, efter at EU har foretaget nogle mindre modifikationer for at kunne overholde WTO s regulativer. Det er således usandsynligt, at EU s langvarige forbud mod hormonbehandlet oksekød vil blive lempet inden for den nærmeste fremtid. Ifølge en pressemeddelelse fra EU i denne uge anbefaler WTO s ankeorgan, at USA, Canada og EU genoptager samtalerne for at løse den eksisterende uoverensstemmelse vedrørende handelssanktioner. Oprindelig gav WTO USA og Canada grønt lys til at pålægge EU disse handelssanktioner. EU har nu overbevist WTO om, at der er tilstrækkelig videnskabeligt grundlag for EU's restriktioner for import af hormonbehandlet kvæg og oksekød et synspunkt, som USA var og er uenig i. Rapporten fastslår i forbindelse med forbuddet, at der...for et af de pågældende seks hormoners vedkommende (oestradiol 17ß) var tilstrækkeligt bevis for, at det forårsager og fremmer kræft, og at det skader gener. EU har permanent forbudt brugen af dette hormon til vækstfremmende formål. Ved at bekræfte, at WTO s afgørelse fra 1999, der godkendte de amerikanske handelssanktioner, var behæftet med fejl, har WTO s ankeorgan fastslået, at et tidligere WTO-panel har truffet en forkert beslutning baseret på ukorrekte oplysninger. WTO afsiger igen kendelse i striden mellem USA og EU meat international.com Isin seneste kendelse, der blev offentliggjort den 31. marts, udtalte WTO, at Den Europæiske Unions de facto-forbud mod hormonbehandlet oksekød importeret fra USA og Canada går imod globale handelsregler. EU blev for flere år siden tvunget til at justere sin handelspolitik på grund af det ulovlige forbud. På baggrund af ny viden blev der i 2003 indført nye regler. WTO fastslog imidlertid, at den videnskabelige dokumentation, der nu blev anvendt af EU, i virkeligheden ikke var tilstrækkelig til at forbuddet kunne opretholdes. EU siger, at WTO i det mindste i dette tilfælde ikke havde ret til at dømme om, hvorvidt EU s nye forbud var lovligt. Den sag, som EU ironisk nok anlagde mod USA og Canada, havde egentlig kun til formål at se på, om USA og Canada havde ret til fortsat at lægge afgifter på produkter fra EU som gengæld for EU s tidligere forbud mod hormonbehandlet oksekød, der stammede tilbage fra 1980'erne. Både USA og Canada indførte i % afgifter på en lang række europæiske produkter som f.eks. chokolade og trøfler for et beløb på ikke mindre end US $ 116,8 millioner og CAN $ 11,3 millioner. I sin afgørelse fra slutningen af marts bestemte WTO, at selv om disse afgifter var passende på grund af EU s gamle forbud, var de ikke holdbare på baggrund af det forbud, som EU indførte i2003. Det korte af det lange er således, at USA og Canada skal fremkomme med nye afgifter mod EU, som er passende i forhold til det nye forbud fra EU s nye regler blev indført i oktober 2003 på baggrund af en videnskabelig rapport, som ifølge EU beviser, at et af de seks mest anvendte væksthormoner til kvæg forårsager kræft og skader på menneskets gener. Vedrørende de øvrige fem hormoner, for hvilke EU ikke kunne finde afgørende bevis for specifikke skader på mennesket, indførte EU forsigtighedsprincippet. EU anvender desuden forsigtighedsprincippet ved sit forbud mod genetisk modificerede organismer (GMO). Trods strafafgifterne på produkter fra EU er EU ikke parat til at opgive sin holdning til væksthormoner. Ifølge en kilde ieuropa-kommissionen har EU ingen planer om at ændre sin politik, og det er usandsynligt, at den nye afgørelse vil ændre noget på det, selv om USA og Canada indfører flere gengældelsestiltag. Så scenen er sat for endnu mere komplicerede skridt, og handelsstriden mellem de tre lande vil fortsætte i adskillige år fremover, uden at der kommer en løsning. USA, EU og Canada kan vælge at appellere den beslutning, der blev truffet imarts, og Canada har antydet, at det måske vil ske. '2008 et fantastisk år for kødbranchen' ZOETERMEER Sidste år var et fantastisk år for den internationale handel med svinekød og fjerkræ, som rapporteret af PVE efter GIRA Meat Clubs årlige konference. Denne vækst kan imidlertid ikke tilskrives EU. PVE har været en del af GIRA Meat Club imere end 20 år. Klubben har navn efter markedsanalysefirmaet 2

13 GIRA, der ved afslutningen af et år udarbejder forudsigelser for udviklingen i kødindustrien i det kommende år. Svinekød I2008 steg svinekødsproduktionen verden over med 2,4 % til mere end 93 millioner ton. Kina og USA tegnede sig for den største del af væksten, hvorimod produktionen ieu oplevede et mindre fald. Selv om prisniveauet for grise ikke var dårligt i 2008, blev driftsresultaterne negative på grund af den voldsomme stigning i udgifterne til foder. Fjerkræ Den globale produktion af fjerkrækød steg ifølge GIRA med 5 % til 77 millioner ton i Den største vækst tegnede USA sig for (en stigning på 4 %til 20,4 millioner ton), Brasilien (stigning med 6% til 11,5 millioner ton) og Kina (en stigning på 11 %til 127 millioner ton). Den russiske produktion er steget voldsomt ide seneste år: i2005 blev der produceret 1,4 millioner ton, og dette tal er i2008 steget til 2,2 millioner ton. Produktionen steg desuden ieu, men væksten var marginal. Oksekød Den globale produktion af oksekød faldt med 1,5 %i Produktionen var kun stigende i Kina. De største fald skete i Brasilien, hvor kvægavlere reducerede antallet af køer under indflydelse af de lave priser. EU har fortsat importforbud mod kyllinger fra USA BRUXELLES EU's landbrugsministre fastholder forbuddet mod import af fjerkræ fra USA på grund af forurening med klorin. Torsdag afviste Ministerrådet et forslag fra Europa- Kommissionen i Bruxelles. Af de 26 landbrugsministre stemte 18 for at fastholde det næsten 10 år gamle importforbud. Kommissionen ønskede at tillade import af klorinkyllinger fra USA i 2 år under strenge betingelser, forudsat at det tydeligt fremgår af mærkningen, at produktet er blevet desinficeret med klorin. Kommissionen ønskede desuden i denne periode at gennemføre yderligere forskning vedrørende sundhedsrisici. Europæisk politik fokuserer ikke på desinfektion af f.eks. fjerkræ, der har salmonella, men på at forhindre forurening. Tyskland når en million slagtede grise BERLIN Tyske slagterier har sat en ny mængderekord: Isidste uge blev der for første gang slagtet mere end en million grise. Agrarisch Dagblad meddeler, at ifølge ZMP (landbrugets centrale markeds- og prisrapporteringskontor) er det første gang i historien, at den magiske million er blevet overskredet på en uge. Stigningen skyldes hovedsagelig, at det var tæt op mod jul. Fortsat færre tyske grise Pigprogress.net ZMP (landbrugets centrale markeds- og prisrapporteringskontor) meddelte, at antallet af 3 tyske grise fortsat falder. Antallet af grise faldt til 26,4 millioner i november Det er derfor usandsynligt, at det samlede antal dyr, der vil være til rådighed til slagtning i2009, vil være højere end i Den største nedgang blev set i sobestanden, hvor antallet sidste faldt med dyr eller 5,9 %. Siden maj er det samlede antal moderdyr faldet med , et fald på 4%. Landmænd lukker Endvidere falder antallet af producenter iden tyske svinebranche, idet 16,7 % af de tyske svineavlere lukkede deres virksomheder sidste år. Nedgang i andre lande Der er desuden blevet rapporteret om et dalende antal af grise i mange andre EU-lande, først og fremmest i Danmark, hvor den globale kreditkrise har ramt branchen hårdt. Antallet af østeuropæiske grisebestande er også faldende, og her er Polen hårdest ramt. Europæiske svineavlere står over for en krise pigprogress.net Både i Holland og i Danmark indskrænkes bestandenes størrelse, og svineavlere i hele Europa er i krise. Den danske bestand er næsten 8 % mindre end for et år siden, og sammenholdt med faldet på 10 % isommer, antyder dette snarere en midlertidig stabilisering end en normalisering. Reduktionen af den hollandske bestand begyndte senere end i andre dele af Europa, men den er nu betydelig, og dette års augusttælling viser et fald fra år til år på 4%af avlsbestanden. Udgiveren af Pig World, Digby Scott, har gjort sig nogle tanker om emnet: Europæiske svineproducenter har investeret store beløb ieffektiv produktion af svin, og nu ser de stadig stigende tab, deres markeder indskrænkes, og de har ikke råd til de ekstra udgifter til miljø og dyrevelfærd. Europæiske svineproducenter er ikrise, og for første gang ligger enheder tomme, fordi nye eller eksisterende producenter ikke længere har mod til at gå i fodsporene af dem, der har tabt kampen. Selv de, der hænger fast i fingerspidserne, spekulerer på, om der er nogen mening i det, for hvis bureaukrati og dårlige priser ikke får dem ned med nakken nu, vil billig import fra Brasilien og USA gøre det i fremtiden. Det er dystre udsigter. Så dystre, at Europas store forædlingsvirksomheder og detailhandlere måske i løbet af de næste år vil se deres fede forretning løbe ud i sandet, efterhånden som den europæiske svinecyklus brydes, så den ikke umiddelbart kan genoprettes, sådan som det skete i England for ti år siden. Om 10 år vil Brasilien være kødgiganten DOETINCHEM Brasilien vil ide næste 10 år vokse til at blive verdens største nettoeksportør af kød, især oksekød og fjerkræ, fastslår en undersøgelse af den globale handel inden for kødbranchen, som Generaldirektoratet for Landbrug har gennemført. Denne analyse er baseret på de seneste rapporter fra OECD, FAO, USDA og forskningsinstituttet Fapri. På verdensbasis vil produktionen og forbruget af kød stige med næsten 2procent om året, så man i2017

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2010

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2010 1 TIRSG DEN 15. JUNI 2010 FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.00) 2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

Læs mere

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F nedsatte i 2006 et udvalg omkring globalisering, som har bidraget til at koordinere vore aktiviteter på området. Næstformand Steen Andersen er formand for

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007 11-12-2007 1 TIRSG DEN 11. DECEMBER 2007 FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Afgørelse om uopsættelig forhandling Forslag til Rådets forordning

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Vores globale handelsinteresser

Vores globale handelsinteresser Vores globale handelsinteresser En rapport om EU s handelspolitik, de multinationale selskaber og u-landene Af Christina Deckwirth Med bidrag af Trine Pertou Mach og Kenneth Haar Tænketanken Ny Agenda

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere