Fællesdeklaration Fremme af beskæftigelse iden europæiske kødforarbejdningssektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesdeklaration Fremme af beskæftigelse iden europæiske kødforarbejdningssektor"

Transkript

1 FBT ED Fællesdeklaration Fremme af beskæftigelse iden europæiske kødforarbejdningssektor 1. Generelle betragtninger 1 Størstedelen af kødindustrien er stadig en omkostnings-afhængig industri, helt udsat for alle aspekter af et ihøj grad konkurrencepræget vare-marked. Kødindustrien er en vigtig økonomisk faktor for EU-medlemslandene. Produktion, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter ieu-25 repræsenterer 16,0 %af den totale produktion af fødevarer, drikkevarer og tobak. Ekstra EU-25 eksport af kød og kødprodukter repræsenterede 10,6 % af hele eksporten af fødevareprodukter, drikkevarer og tobaksprodukter i2005. Denne eksport blev vurderet til EUR 5.2 mia.,et tal svarende til værdien af import af kød og kødprodukter. Der var lidt over 1 mio. mennesker i arbejde i kødforarbejdnings-sektoren i EU-25 i 2003, mere end hver femte (22,4 %) af alle dem, der arbejder i produktionen af fødevarer, drikkevarer og tobak. Tyskland, Frankrig og England bidrog tilsammen med mere end det halve af EU-25 s totale merværdi-produktion inden for kødforarbejdnings-sektoren (55,3 % i 2003) og beskæftigede mere end halvdelen af sektorens arbejdsstyrke (50,4 %i2003). Der var også en betydelig arbejdsstyrke i kødforarbejdning i Polen (11,9 %af EU-25 s total). Alligevel var Danmark det eneste EU-medlemsland, som viste bemærkelsesværdig specialisering inden for kødforarbejdning i 2003 (dette bidrag til industriel merværdiproduktion var mere end dobbelt så stort som EU-25 s gennemsnit). 2. Denne deklarations formål De europæiske organisationer, der repræsenterer arbejdstagere og arbejdsgivere i kødforarbejdnings-sektoren, EFFAT og CLITRAVI, sigter mod at bidrage til udviklingen af den europæiske kødsektor som en moderne, effektiv, markedsorienteret, bæredygtig og konkurrencedygtig produktions-industri med velkvalificerede og motiverede ansatte og beskæftigelsesmuligheder. 1 EU-Kommissionen: European Business Facts and Figures, udgave 2006.

2 Derfor foreslår EFFAT 2 og CLITRAVI 3, at der tages skridt til at forøge og forbedre beskæftigelsen ud fra følgende to udgangspunkter: der skal skabes et miljø, hvor virksomhederne finder forudsætninger, der bidrager til at skabe og opretholde kvalitetsjob alle berørte parter skal tage pro-aktive initiativer for at skabe eller opretholde beskæftigelse med fokus på attraktive job og karrierer og virksomhedernes økonomi 3. Subsidiaritet EFFAT og CLITRAVI mener i fuld respekt for princippet om subsidiaritet at alle handlinger for at fremme beskæftigelse i sektoren, jævnfør punkterne nedenfor, skal foretages på det mest passende niveau (EU, nationalt, regionalt, lokalt eller i virksomheden). 4. Et miljø, hvor virksomhederne finder forudsætninger, der bidrager til at skabe og opretholde kvalitetsjob Frivillige tiltag skal foretrækkes frem for tvungne tiltag og skal derfor først og fremmest tages ibetragtning før eventuelle lovforslag. Lovgivning, som vedtages på europæisk plan, skal tilpasses, så den nemt kan anvendes af kødvirksomheder. Derfor er det meget nødvendigt at sikre, at lovgivningen: er nem at forstå og gennemføre skabersålidtekstra besværsom muligt tager hensyn til kødsektorens særlige natur fokuserer på målene snarere end midlerne gennemføres og sættes i kraft i samme grad, gennemskueligt og konsekvent ialle medlemslande Fødevaresikkerhed er grundlæggende. Kødkvalitet og sikkerhed er hovedelementer for en bæredygtig vækst ikødindustrien og for at sikre job idenne sektor. Fravær af benchmarking og harmonisering af national praksis, hvad angår fødevaresikkerhed, samt de begrænsede muligheder for straf kan skabe farlige betingelser og lette en uønsket udvikling. Der skal derfor gives garantier for en effektiv og sammenhængende gennemførelse af EU-lovgivning i alle medlemslande og for resultaterne af nødvendig kontrol imedlemslandene. Det er i vores fælles interesse at forhindre og bekæmpe ulovlige aktiviteter i kødindustrien (forarbejdning). Desværre forekommer disse aktiviteter stadig i nogle lande i EU, hvor hensynsløse forretningsmænd, der ulovligt omgår fødevaresikkerhed, skatteregler og sociale bestemmelser, i nogle tilfælde bringer sektorens image og forbrugernes tillid til kødprodukter ifare. CLITRAVI og EFFAT fordømmer kraftigt ulovlige aktiviteter og opfordrer til strenge straffe for lovovertræderne. 2 EFFAT er Den Europæiske Federation af Fagforbund inden for Fødevarer, Landbrug og Turisme. EFFAT taler de ansattes sag over for De Europæiske Institutioner, støtter ESUernes arbejde og fører, som anerkendt Europæisk arbejdsmarkedspart, vellykket social dialog med europæiske arbejdsgivere. 3 3 CLITRAVI er Det Europæiske Forbindelsescenter for uafhængige, nationale kødforarbejdende og kødproducerende foreninger, som arbejder med forskellige mandater. CLITRAVI forsvarer deres interesser på EU-plan. Økonomiske og regulerende emner er centrum for aktiviteterne. 2

3 CLITRAVI og EFFAT erklærer, at konkurrencen ikødsektoren skal baseres på kvalitet og innovation og ikke på tvivlsom praksis, der reducerer virksomhedens udgifter til skade for forbrugere, andre konkurrenter og medarbejdere. Imange europæiske lande domineres fødevare-detailhandelen af et mindre antal meget store detailhandlere. De Store Detailhandelskæder (hypermarkeder, supermarkeder og discount-butikker) lægger pres på leverandørerne om at reducere priserne for at tilfredsstille deres primære forretningsbehov (at maksimere markedsandel og/eller profit). Ud over evnen til at trække rabatter fra på transaktioner med leverandører, kan køberens styrke manifestere sig ide kontraktmæssige forpligtelser, som detailhandlerne måske pålægger leverandørerne, såsom tilbagevirkende rabatter på allerede solgte varer, høje bidrag til detailhandlerens markedsføringsudgifter og en insisteren på eneleverancer. Dette forpligter bestandig leverandørerne til at fokusere på og yderligere reducere omkostningerne, hvilket kan påvirke lønninger og vilkår i disse virksomheder. Af disse grunde vil CLITRAVI and EFFAT støtte ethvert initiativ, der giver bedre gennemskuelighed og en bedre afbalancering af indtjeningsmuligheder i hele fødevareleveringskæden. 5. Pro-aktive initiativer til at skabe beskæftigelse med fokus på attraktive job og karrierer og virksomhedernes rentabilitet EFFAT og CLITRAVI er overbeviste om, at det vil være virkningsfuldt at fremme nationale minimums-standarder for lønninger og arbejdsvilkår. Disse standarder er et vigtigt redskab til at reducere sociale overgreb of forstyrre en fair økonomisk konkurrence mellem virksomheder og medlemslande og er de nødvendige redskaber for en fremadskridende opnåelse af, at standarder for hele EU gennemføres i alle medlemslande. Arbejdskraftens frie bevægelighed har været et grundlæggende princip for EU siden Rom-Traktaten. Den femte udvidelse af EU skabte for mange virksomheder i EU-15 mulighed for at tiltrække faglærte og motiverede medarbejdere fra de nye medlemslande. Disse medarbejdere er istand til at arbejde og tjene en løn, der ofte er højere, end hvad de ville kunne tjene ideres eget land. Imidlertid har sammenkoblingen af dette princip med princippet om frihed for tjenesteydelser iet Europa uden grænser ført til misbrug. Især hvervning af mobile og migrerende arbejdere med en falsk status som selvstændige har haft negative konsekvenser både for virksomheder og ansatte, hvilket har skabt konkurrenceforvridning på grund af sociale afgifter. Sårbarheden i de migrerende arbejderes stilling åbner muligheder for underbetaling sammenlignet med de hjemmehørende medarbejdere. Dette kan føre til en negativ spiral med arbejdsvilkår og genbesættelse af job til den billigste pris. Derfor skal kampen imod illegale ansættelser optrappes. Der må indføres højere straffe for at bryde loven. Folk, der ønsker at arbejde i udlandet, skal informeres om ansættelsesrettighederne idet land, som de er parat til at tage til. EFFAT og CLITRAVI foreslår en uafhængig certificerings-ordning for vikarbureauer og medarbejdere med status som selvstændige. Dette ville effektivt føre til en hvid liste over bureauer og medarbejdere, der kan benyttes inden for EU. 3

4 Ydermere skal kvalifikationer forbedres, når det er muligt. Også graden af automatisering inden for kødindustrien skal forøges. Ud over arbejdsmiljøproblemer relateret til produktion af fødevarer (biologiske stoffer, kemikalier og så videre), kan også flere andre sundhedsfarer (ensidigt gentaget arbejde, stress og så videre) true medarbejdernes sikkerhed og velvære. Selv om der kan findes beviser for, at arbejdsmiljø er en produktivitetsfaktor, er det endnu ikke standard-praksis ialle medlemslande at investere iet bedre arbejdsmiljø. I sidste instans skal kvalitet ses som drivkraften for en blomstrende økonomi, flere og bedre job og et samfund, som dækker sociale forhold bredere målsætninger i Lissabon-strategien. EFFAT og CLITRAVI vil tage initiativer i medlemslandene for at stimulere og fremme omsorgen for arbejdsvilkårene i kødindustrien. I den forbindelse skal veterinære og andre kontroller, udført af velkvalificerede og uafhængige inspektører, være mere effektiv og harmoniseres ihele fødevarekæden, fra bonde til butik. Der skal laves en benchmarking af nationale standarder, strukturer og praksis for at udvikle fælles europæiske standarder og praksis. Fødevaresikkerhed skal produceres og kan ikke kontrolleres. Det er grunden til, at en bæredygtig kødsektor behøver flere faglærte, uddannede og til rådighed værende medarbejdere, da dette er afgørende for en bæredygtig europæisk fødevareindustri. Spørgsmålet om færdigheder og erhvervsuddannelse er et fælles ansvar for arbejdsgivere og medarbejdere. 6. Næste skridt mellem CLITRAVI og EFFAT Begge organisationer opfordrer i fællesskab til gennemførelse af ovenstående tiltag og principper og vil, blandt andet, derfor: regelmæssigt udveksle information og meninger udstede fælles deklarationer gennemføre fælles projekter organisere fælles seminarer om aktuelle emner for at udveksle information og synspunkter EFFAT og CLITRAVI forventer af EU-Kommissionen at blive konsulteret til fulde på begge stadier defineret iartikel 138 og 139 iamsterdam-traktaten om alle udviklinger på EUplan, der har betydning for arbejdsmarkedet. Budapest den * Underskrevet Harald Wiedenhofer Underskrevet Jan Heemskerk *Kun den engelske version er gyldig 4

5

6 Rådet kommer överens om sanktions -direktivet Den 23 december 2008 lyckades de ständiga representanterna vid EU uppnå kvalificerad majoritet om förslaget till sanktions -direktiv, som innehåller bestämmelser om harmoniseringen av vissa skyldigheter som åligger arbetsgivare och sanktioner att vidta mot dem för att bekämpa illegalt arbete av personer från tredje land. Itexten ikompromissförslaget anges att en arbetsgivare iförsta hand måste kontrollera att en potentiell kandidat rättsligt sett har ett giltigt uppehållstillstånd eller annat giltigt tillstånd, och iandra hand att tillämpliga nationella myndigheter är underrättade. Vid åsidosättande av detta kan de ådömas böter och dessutom att täcka kostnaden för återbördande av personer från tredje land som befinns uppehålla sig olagligt, samt att utbetala innestående ersättning, skatter och sociala avgifter. De kan också påläggas andra sanktioner, till exempel uteslutande från rätten till offentliga bidrag och förbud att delta vid offentlig upphandling under en tid av upp till fem år, och tillfällig eller definitiv stängning av inrättningar som använts vid förövandet av överträdelserna, eller tillfälligt eller definitivt indragande av tillståndet att utöva verksamheten ifråga. Med hänsyn till att administrativa böter eller andra straff inte alltid visar sig tillräckligt avskräckande för vissa arbetsgivare, bör medlemsstaterna tillgripa straffrättsliga förfaranden för de allvarligaste avsiktliga överträdelserna som upprepade överträdelser, samtidigt utnyttjande av ett betydande antal illegalt anstälda, anställande av minderåriga, särskilt krävande arbetsförhållanden, eller det faktum att arbetsgivaren vet att den anställde är ett offer för människohandel. Reglerna är tillämpliga på alla arbetsgivare, vare sig organisationer eller enskilda. I de fall då underleverantörer används, kan den kontrakterande parten och alla organisationer i underleverantörskedjan, antingen var och en eller tillsammans, ådömas böter om en underleverantör i slutet av kedjan illegalt anställer personer från tredje land. Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan hållas ansvariga för överträdelser. För att säkerställa direktivets efterlevnad ska medlemsstaterna vara skyldiga att göra minst ett visst antal inspektioner per år iföretag etablerade på deras territorium, utgående från en riskanalys per sektor utförd av de nationella myndigheterna. Inom sektorer som lider av illegal sysselsättning ska medlemsstaterna per den 1 juli varje år till Europeiska kommissionen meddela resultaten av dessa inspektioner. Medlemsstaterna ska säkerställa att effektiva mekanismer finns tillhands genom vilka personer från tredje land i illegal sysselsättning kan anföra klagomål mot sina arbetsgivare, direkt eller indirekt genom tredje man utsedd av medlemsstaterna som fackföreningar eller andra organ. Europaparlamentet ska rösta om texten under februari ***

7

8 FBT DA Likabehandling för alla arbetstagare i bemanningsföretag Direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Den 22 oktober 2008 godkände Europaparlamentet förslaget till direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Europaparlamentet röstade för att stödja Rådets gemensamma ståndpunkt som antogs ijuni 2008 utan ytterligare ändringar. Den godkända texten, som är en tillkämpad kompromiss mellan Parlamentet och nationella regeringar, ska göra slut på diskrimineringen av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och säkerställa att de från dag ett behandlas lika som fast anställda arbetstagare vad gäller lön, mammaledighet och rätten till ledighet. Den syftar också till att erkänna bemanningssektorns rättmätiga bidrag vad gäller att skapa arbetstillfällen och bemanningsföretagens ansvar som arbetsgivare. Den ska säkerställa en ökad transparens och öka förtroendet för bemanningssektorn. 1Godkänd text Likabehandling från dag ett för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag jämfört med fast anställda vad gäller arbets- och anställningsförhållanden (däribland lön, semester, arbetstid, viloperioder och mammaledighet). Varje undantag från denna princip ska godkännas av arbetsmarknadens parter, genom kollektivförhandlingar eller genom överenskommelse med arbetsmarknadens parter på nationell nivå (artikel 5). Lika tillgång till gemensamma inrättningar (som personalmatsalar, barnomsorg och transporter). Bättre tillgång för arbetstagare i bemanningsföretagen till utbildning, både då de arbetar på ett uppdrag och under perioder mellan uppdragen. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska informeras om möjligheter till fast anställning ikundföretaget. 2 Följande steg: Direktivet har publicerats ieuropeiska unionens officiella tidning L327 av den 5december 2008 och återfinns under följande länk (webbsida på engelska): Efter denna publicering ska EU:s länder nu inlemma direktivets bestämmelser i den nationella lagstiftningen. Det ska sedan träda i kraft inom tre år. Direktivet tar hänsyn till att olika arbetsmarknadsförhållanden och industriella relationer som förekommer bland medlemsstaterna ska kunna passas in. Det ger utrymme för avvikelser från principen om likabehandling genom kollektivavtal eller under särskilda villkor genom överenskommelse mellan de nationella arbetsmarknadsparterna. Men avvikelsen kan under inga omständigheter användas som förevändning för att sänka den existerande skyddsnivån för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Enligt direktivet måste medlemsstaterna ompröva och rättfärdiga existerande restriktioner eller förbud beträffande användningen av arbetstagare som hyrs ut av

9 bemanningsföretag. Sådana restriktioner kan enligt direktivet endast bibehållas om de är motiverade på grundval av allmänintresse. Bakgrund I maj 2000 inledde arbetsmarknadspartsorganisationerna ETUC, UNICE och CEEP samtal om en överenskommelse beträffande arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, men efter ett års diskussioner stod det klart att arbetsgivarna inte skulle komma att gå med på att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag skulle behandlas som likställda med anställda ikundföretaget. Iavsaknad av en uppgörelse mellan arbetsmarknadens båda sidor lade Europeiska kommissionen 2002 fram sitt eget förslag till ett direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Direktivet blev emellertid aldrig till, främst beroende på motståndet från på varandra följande regeringar istorbritannien, som fruktade att landets ihög grad avreglerade arbetsmarknad inte skulle vara betjänt av att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag tillerkänns lagstadgade rättigheter. Tvistefrågan under tjugofem års diskussioner har alltid varit frågan om möjliga undantag från principen om likabehandling för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag vad gäller grundläggande arbets- och anställningsvillkor. Isynnerhet kunde meningsskiljaktigheter beträffande följande frågor inte övervinnas: Hur undantag skulle behandlas Längden av perioden för att införliva principen om likabehandling mellan fast anställda och arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Definitionen av lön Men sedan utvidgningen imaj 2004 har mer möjligheter för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag från de nya medlemsstaterna ieu öppnat sig inom EU-15, vilket gjort det angeläget att inrätta miniminormer för att undvika en urholkning av löne- och arbetsvillkor. I maj 2008 bröts dödläget av arbetsmarknadsparterna och regeringen i Storbritannien och de gick med på att bevilja likabehandling av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, vilket banade väg för ett EU-direktiv i frågan. Under förberedelserna för rapporten om den andra läsningen, kontaktades representanter för samtliga intressenter och isynnerhet de från ETUC (European Trade Union Confederation), Eurociett och Uni-Europa, som representerar bemanningsföretagen på europeisk nivå. Alla tre parterna uttryckte sitt stöd iett gemensamt pressmeddelande i juni I juni 2008 nådde EU:s ministrar för sysselsättning och sociala frågor, i Rådet för sysselsättning, en politisk uppgörelse med kvalificerad majoritet beträffande en gemensam ståndpunkt. Ioktober 2008 röstade Europaparlamentet istrasbourg sitt stöd, utan ändringar, för det av Rådet och Kommissionen framlagda förslaget.

10

11 FBT ED Udviklingen i den europæiske kødindustri september - januar 2009 BRANCHEINFORMATION Tyskland bliver EU s førende eksportør af svinekød Pigprogress.net Danmark mistede sin position som EU s førende svinekødseksportør til Tyskland i løbet af 2008, fastslår LandbrugsAvisen. Den tyske statssekretær Gerd Müller har frigivet tal, der viser, at Tyskland eksporterede mere end 1,5 millioner ton svinekød ide første tre kvartaler sidste år, og dermed overgik Tyskland Danmark, der i mange år har været den førende eksportør. Tysklands eksport til lande uden for EU steg med 74 %ide første tre kvartaler af 2008, så man nåede op på ton, og dette udgjorde en stigning i værdien på 124 %, så det totale beløb kom op på 336 millioner, hvilket ibetydelig grad bidrog til den samlede stigning. Det tyske fødevareministerium har indgået nye veterinæraftaler med markeder uden for EU, og ifølge nogle rapporter har disse måske banet vejen for stigningen. Tysklands eksportsucces sker på trods af et fald på 2,7 % i landets svineproduktion sammenlignet med det foregående år. Brasilien står over for problemer i kødindustrien meat international.com Brasiliens næststørste kødforædlingsvirksomhed og største forarbejder af fjerkræ måtte se 32 % barberet af sin aktieværdi i december. Ifølge rapporter medførte tabet på US $ 406 millioner i valutahandel, at virksomhedens økonomidirektør Adriano Ferreira i fredags blev afskediget, samtidig med at koncerndirektøren trådte tilbage. Nu er virksomhedens koncerndirektør Isaac Zagury. Tabet var i løbet af et par dage mere end 400 millioner dollars, hvilket oversteg den samlede fortjeneste i2007. Virksomheden har været tvunget til at optage en rammekredit, men den har afvist at kommentere nærmere enkeltheder om, hvem kilden er. Sadia driver 12 kød- og fjerkræforædlingsvirksomheder ibrasilien foruden et globalt kødimperium. Sadia er blevet nedgraderet af to kreditoplysningsbureauer. Moody s har sat virksomheden en vurderingsklasse ned til BA3 fra BA2, fulgt af Standard & Poor, der har sat virksomheden i vurderingsklasse BBX, hvilket har negative konsekvenser. Problemerne blev opdaget, da det kom for dagens lys, at Sadia havde tabt US $ 407 millioner på valutaveksling. Den polske kødindustri er i rivende udvikling WARSZAWA Polens kødindustri blomstrer. Fem år efter at det østeuropæiske land kom med ieu, har kødindustrien en værdi på 15 milliarder euro. Polen har for tiden kødvirksomheder, og kødforbruget i landet er steget med 25 % siden Desuden er den polske økonomi i rivende udvikling, og Polen er blevet en af de førende eksportører af svinekød. Langt mindre sydamerikansk oksekød til EU ZOETERMEER Den Europæiske Union importerede sidste år betydelig mindre oksekød fra Sydamerika. Beregnet efter slagtekropsvægt var der tale om et fald på 43 %mellem januar og september Dette blev afsløret af tal offentliggjort af EU og Productschap Vee &Vlees (PVV afsætningsrådet for husdyr og kød). Indtil udgangen af oktober dette år blev der ikke brugt nogen ægthedscertifikater til import af brasiliansk oksekød til Europa.

12 Agrarisch Dagblad rapporterede, at der i alt blev udstedt certifikater for ton oksekød, men Brasilien har helt klart stadig svært ved at tilfredsstille de strenge europæiske importkrav i forbindelse med mund- og klovsyge. Der blev udstedt certifikater til import af ton argentinsk oksekød. Af disse blev der kun anvendt certifikater for ton. Situationen er den samme for kød fra Uruguay. Der blev udstedt ægthedscertifikater for ton, men disse blev kun brugt til import af ton. I øvrigt blev certifikaterne til import af amerikansk og canadisk Hilton-oksekød kun anvendt ibegrænset omfang. Der blev udstedt certifikater til import af ton, men der blev kun importeret ton. Kampen mod hormonbehandlet oksekød fortsætter meat international.com EU er nu villig til tillidsfuldt at indlede de næste trin for at løse denne langvarige handelsstrid. Europa bryder sig ikke om hormonbehandlet oksekød. Af den grund er der nedlagt forbud mod den type amerikansk kød i EU. Som gengæld for dette forbød USA for ca. 10 år siden import af europæisk oksekød. På det tidspunkt havde EU's forbud især konsekvenser for den potentielle import af amerikansk og canadisk oksekød. Samtidig måtte Australien tilpasse sin sporing af kød og certificering for at sikre, at man overholdt EU's restriktioner en eksportdokumentation, der stadig anvendes. Lovligheden af EU s forbud er nu blevet formelt anerkendt af WTO s (World Trade Organisation) ankeorgan, efter at EU har foretaget nogle mindre modifikationer for at kunne overholde WTO s regulativer. Det er således usandsynligt, at EU s langvarige forbud mod hormonbehandlet oksekød vil blive lempet inden for den nærmeste fremtid. Ifølge en pressemeddelelse fra EU i denne uge anbefaler WTO s ankeorgan, at USA, Canada og EU genoptager samtalerne for at løse den eksisterende uoverensstemmelse vedrørende handelssanktioner. Oprindelig gav WTO USA og Canada grønt lys til at pålægge EU disse handelssanktioner. EU har nu overbevist WTO om, at der er tilstrækkelig videnskabeligt grundlag for EU's restriktioner for import af hormonbehandlet kvæg og oksekød et synspunkt, som USA var og er uenig i. Rapporten fastslår i forbindelse med forbuddet, at der...for et af de pågældende seks hormoners vedkommende (oestradiol 17ß) var tilstrækkeligt bevis for, at det forårsager og fremmer kræft, og at det skader gener. EU har permanent forbudt brugen af dette hormon til vækstfremmende formål. Ved at bekræfte, at WTO s afgørelse fra 1999, der godkendte de amerikanske handelssanktioner, var behæftet med fejl, har WTO s ankeorgan fastslået, at et tidligere WTO-panel har truffet en forkert beslutning baseret på ukorrekte oplysninger. WTO afsiger igen kendelse i striden mellem USA og EU meat international.com Isin seneste kendelse, der blev offentliggjort den 31. marts, udtalte WTO, at Den Europæiske Unions de facto-forbud mod hormonbehandlet oksekød importeret fra USA og Canada går imod globale handelsregler. EU blev for flere år siden tvunget til at justere sin handelspolitik på grund af det ulovlige forbud. På baggrund af ny viden blev der i 2003 indført nye regler. WTO fastslog imidlertid, at den videnskabelige dokumentation, der nu blev anvendt af EU, i virkeligheden ikke var tilstrækkelig til at forbuddet kunne opretholdes. EU siger, at WTO i det mindste i dette tilfælde ikke havde ret til at dømme om, hvorvidt EU s nye forbud var lovligt. Den sag, som EU ironisk nok anlagde mod USA og Canada, havde egentlig kun til formål at se på, om USA og Canada havde ret til fortsat at lægge afgifter på produkter fra EU som gengæld for EU s tidligere forbud mod hormonbehandlet oksekød, der stammede tilbage fra 1980'erne. Både USA og Canada indførte i % afgifter på en lang række europæiske produkter som f.eks. chokolade og trøfler for et beløb på ikke mindre end US $ 116,8 millioner og CAN $ 11,3 millioner. I sin afgørelse fra slutningen af marts bestemte WTO, at selv om disse afgifter var passende på grund af EU s gamle forbud, var de ikke holdbare på baggrund af det forbud, som EU indførte i2003. Det korte af det lange er således, at USA og Canada skal fremkomme med nye afgifter mod EU, som er passende i forhold til det nye forbud fra EU s nye regler blev indført i oktober 2003 på baggrund af en videnskabelig rapport, som ifølge EU beviser, at et af de seks mest anvendte væksthormoner til kvæg forårsager kræft og skader på menneskets gener. Vedrørende de øvrige fem hormoner, for hvilke EU ikke kunne finde afgørende bevis for specifikke skader på mennesket, indførte EU forsigtighedsprincippet. EU anvender desuden forsigtighedsprincippet ved sit forbud mod genetisk modificerede organismer (GMO). Trods strafafgifterne på produkter fra EU er EU ikke parat til at opgive sin holdning til væksthormoner. Ifølge en kilde ieuropa-kommissionen har EU ingen planer om at ændre sin politik, og det er usandsynligt, at den nye afgørelse vil ændre noget på det, selv om USA og Canada indfører flere gengældelsestiltag. Så scenen er sat for endnu mere komplicerede skridt, og handelsstriden mellem de tre lande vil fortsætte i adskillige år fremover, uden at der kommer en løsning. USA, EU og Canada kan vælge at appellere den beslutning, der blev truffet imarts, og Canada har antydet, at det måske vil ske. '2008 et fantastisk år for kødbranchen' ZOETERMEER Sidste år var et fantastisk år for den internationale handel med svinekød og fjerkræ, som rapporteret af PVE efter GIRA Meat Clubs årlige konference. Denne vækst kan imidlertid ikke tilskrives EU. PVE har været en del af GIRA Meat Club imere end 20 år. Klubben har navn efter markedsanalysefirmaet 2

13 GIRA, der ved afslutningen af et år udarbejder forudsigelser for udviklingen i kødindustrien i det kommende år. Svinekød I2008 steg svinekødsproduktionen verden over med 2,4 % til mere end 93 millioner ton. Kina og USA tegnede sig for den største del af væksten, hvorimod produktionen ieu oplevede et mindre fald. Selv om prisniveauet for grise ikke var dårligt i 2008, blev driftsresultaterne negative på grund af den voldsomme stigning i udgifterne til foder. Fjerkræ Den globale produktion af fjerkrækød steg ifølge GIRA med 5 % til 77 millioner ton i Den største vækst tegnede USA sig for (en stigning på 4 %til 20,4 millioner ton), Brasilien (stigning med 6% til 11,5 millioner ton) og Kina (en stigning på 11 %til 127 millioner ton). Den russiske produktion er steget voldsomt ide seneste år: i2005 blev der produceret 1,4 millioner ton, og dette tal er i2008 steget til 2,2 millioner ton. Produktionen steg desuden ieu, men væksten var marginal. Oksekød Den globale produktion af oksekød faldt med 1,5 %i Produktionen var kun stigende i Kina. De største fald skete i Brasilien, hvor kvægavlere reducerede antallet af køer under indflydelse af de lave priser. EU har fortsat importforbud mod kyllinger fra USA BRUXELLES EU's landbrugsministre fastholder forbuddet mod import af fjerkræ fra USA på grund af forurening med klorin. Torsdag afviste Ministerrådet et forslag fra Europa- Kommissionen i Bruxelles. Af de 26 landbrugsministre stemte 18 for at fastholde det næsten 10 år gamle importforbud. Kommissionen ønskede at tillade import af klorinkyllinger fra USA i 2 år under strenge betingelser, forudsat at det tydeligt fremgår af mærkningen, at produktet er blevet desinficeret med klorin. Kommissionen ønskede desuden i denne periode at gennemføre yderligere forskning vedrørende sundhedsrisici. Europæisk politik fokuserer ikke på desinfektion af f.eks. fjerkræ, der har salmonella, men på at forhindre forurening. Tyskland når en million slagtede grise BERLIN Tyske slagterier har sat en ny mængderekord: Isidste uge blev der for første gang slagtet mere end en million grise. Agrarisch Dagblad meddeler, at ifølge ZMP (landbrugets centrale markeds- og prisrapporteringskontor) er det første gang i historien, at den magiske million er blevet overskredet på en uge. Stigningen skyldes hovedsagelig, at det var tæt op mod jul. Fortsat færre tyske grise Pigprogress.net ZMP (landbrugets centrale markeds- og prisrapporteringskontor) meddelte, at antallet af 3 tyske grise fortsat falder. Antallet af grise faldt til 26,4 millioner i november Det er derfor usandsynligt, at det samlede antal dyr, der vil være til rådighed til slagtning i2009, vil være højere end i Den største nedgang blev set i sobestanden, hvor antallet sidste faldt med dyr eller 5,9 %. Siden maj er det samlede antal moderdyr faldet med , et fald på 4%. Landmænd lukker Endvidere falder antallet af producenter iden tyske svinebranche, idet 16,7 % af de tyske svineavlere lukkede deres virksomheder sidste år. Nedgang i andre lande Der er desuden blevet rapporteret om et dalende antal af grise i mange andre EU-lande, først og fremmest i Danmark, hvor den globale kreditkrise har ramt branchen hårdt. Antallet af østeuropæiske grisebestande er også faldende, og her er Polen hårdest ramt. Europæiske svineavlere står over for en krise pigprogress.net Både i Holland og i Danmark indskrænkes bestandenes størrelse, og svineavlere i hele Europa er i krise. Den danske bestand er næsten 8 % mindre end for et år siden, og sammenholdt med faldet på 10 % isommer, antyder dette snarere en midlertidig stabilisering end en normalisering. Reduktionen af den hollandske bestand begyndte senere end i andre dele af Europa, men den er nu betydelig, og dette års augusttælling viser et fald fra år til år på 4%af avlsbestanden. Udgiveren af Pig World, Digby Scott, har gjort sig nogle tanker om emnet: Europæiske svineproducenter har investeret store beløb ieffektiv produktion af svin, og nu ser de stadig stigende tab, deres markeder indskrænkes, og de har ikke råd til de ekstra udgifter til miljø og dyrevelfærd. Europæiske svineproducenter er ikrise, og for første gang ligger enheder tomme, fordi nye eller eksisterende producenter ikke længere har mod til at gå i fodsporene af dem, der har tabt kampen. Selv de, der hænger fast i fingerspidserne, spekulerer på, om der er nogen mening i det, for hvis bureaukrati og dårlige priser ikke får dem ned med nakken nu, vil billig import fra Brasilien og USA gøre det i fremtiden. Det er dystre udsigter. Så dystre, at Europas store forædlingsvirksomheder og detailhandlere måske i løbet af de næste år vil se deres fede forretning løbe ud i sandet, efterhånden som den europæiske svinecyklus brydes, så den ikke umiddelbart kan genoprettes, sådan som det skete i England for ti år siden. Om 10 år vil Brasilien være kødgiganten DOETINCHEM Brasilien vil ide næste 10 år vokse til at blive verdens største nettoeksportør af kød, især oksekød og fjerkræ, fastslår en undersøgelse af den globale handel inden for kødbranchen, som Generaldirektoratet for Landbrug har gennemført. Denne analyse er baseret på de seneste rapporter fra OECD, FAO, USDA og forskningsinstituttet Fapri. På verdensbasis vil produktionen og forbruget af kød stige med næsten 2procent om året, så man i2017

14 vil være oppe på 327 millioner ton. Brasilien vil tegne sig for de ca. 51 procent af eksportstigningen. Dette lands markedsandel inden for eksport af oksekød og fjerkræ vil i 2017 være næsten 50 %. For nuværende står Brasilien for henholdsvis 25 og 37 %. En af taberne er EU. Generaldirektoratet for Landbrug forudser, at vores kontinents andel af verdens handel med kød vil falde. BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER Tyson har fået en bøde på en halv million efter medarbejders død TEXARKANA Den amerikanske kødvirksomhed Tyson Foods har indgået et forlig på en halv million dollars ( euro) efter en medarbejders død. Det amerikanske justitsministerium har meddelt, at Tyson Foods har erkendt sin skyld i den bevidste overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne for medarbejdere. Medarbejderen døde for 5år siden på foderstoffabrikken i Texarkana, Arkansas, efter at have været udsat for hydrogensulfidgas. Polske slagtere får eget servicekontor ZOETERMEER Polakker, bulgarere og rumænere, der arbejder ikødindustrien, vil fra 1. januar kunne kontakte et servicekontor. Productschap Vee & Vlees (afsætningsrådet for husdyr og kød) stiller euro til rådighed til drift af dette servicekontor, der er et fagforeningsinitiativ. Der vil blive ansat tre kvalificerede personer, som vil kunne hjælpe udenlandske arbejdere på deres eget sprog, hvis det er muligt. Det er under alle omstændigheder hensigten at ansætte en person, der kan flydende polsk. Fagforeningerne ønsker, at udenlandske arbejdere får bedre information om love, regler og arbejdsforhold. Arbejdsgruppens mål er at arbejde så meget som muligt i virksomhederne og desuden gennemføre aktiviteter i fagforeningerne. Det var en ikke helt let proces at få startet dette servicekontor, da arbejdsgiverne ikke mener, at det er en opgave for afsætningsrådet, men at det burde indgå i forhandlingerne om de kollektive overenskomster. Illegale bulgarske arbejdere registreres mere effektivt HAAG Holland og Bulgarien fortsætter deres kamp mod illegalt arbejde, omgåelse af minimumslønnen og misbrug af socialforsikringen. En ny rapport fra arbejdsinspektoratet afslører, at bulgarere udgør 35 %af de illegale arbejdere i kødbranchen. Samarbejdet mellem de hollandske og de bulgarske sociale myndigheder er blevet forbedret for at bekæmpe illegalt arbejde. Dette samarbejde involverer forbedret udveksling af data, udnævnelse af kontaktpersoner, gennemførelse af fælles risikoanalyser og sammenkøring af filer samt midlertidig udveksling af embedsmænd. Som følge af dette samarbejde vil både Holland og Bulgarien få større indsigt itrafikken af arbejdskraft over grænsen. Holland vil kunne forbedre sin 4 håndtering af misbrug på arbejdsmarkedet, hvor bulgarske arbejdere er ofrene. Fortsat færre udenlandske slagtere i Storbritannien LONDON Den engelske kødindustri står over for en kronisk mangel på udenlandske arbejdere. Dette truer den samlede produktion af kød. En af de største virksomheder måtte reducere sin produktion med 25 % i flere uger på grund af mangel på arbejdskraft, meddelte British Meat Processors Association. Siden EU's udvidelse i2004 har England set tusindvis af arbejdere ankomme fra Østeuropa. Et stort antal er imidlertid rejst hjem igen. Desuden har regeringen gjort det sværere at rekruttere arbejdere fra lande uden for EU. Alt i alt mangler vi kvalificerede arbejdere på slagterier og udbeningsfabrikker, tilføjede BMPA. Bulgarere, de nye illegale arbejdere i kødvirksomhederne DEN HAAG Bulgarere er de nye illegale arbejdere i de hollandske kødvirksomheder. Også marokkanere og tyrkere arbejder tit illegalt i slagterier og i kødforædlingsvirksomheder. Bulgarere udgør 35 % af det samlede antal kontrollerede illegale arbejdere, fulgt af tyrkere (21 procent) og marokkanere (11 procent). Disse oplysninger blev offentliggjort af det hollandske arbejdstilsyn. Denne myndighed gennemførte sidste år 209 kontroller i kødindustrien for at bekæmpe illegalt arbejde og underbetaling. Ud fra kontrollerne ser det overordnet ud til, at antallet af illegale arbejdere i kødvirksomhederne falder. I2005 brød 25 %af virksomhederne loven. I 2007 var det kun 16 %. En årsag til dette er den faktiske frie bevægelighed af arbejdskraft ieu, en anden årsag er det stigende antal virksomheder, der underskriver Convenant Flexibele Arbeid (aftale om fleksibelt arbejde). Med dette projekt lover virksomhederne at arbejde sammen med registrerede vikarbureauer, der har forpligtet sig til at overholde lovgivningen. Tönnies betaler euro efter udspionering af medarbejderne meatandmeal.nl RHEDA-WIEDENBRÜCK - Tönnies skal betale i alt euro i kompensation for mistanken imod de arbejdere, de udspionerede. Tysklands største svineslagteri havde mere end 200 kameraer i sine fabrikker, hvilket var en overtrædelse af

15 bestemmelserne om databeskyttelse ihenhold til den regionale overvågningsmyndighed i Nordrhein- Westfalen. Medarbejdere klagede, fordi ledelsen hos Tönnies anbragte kameraer i garderoben og i de rum, hvor de vaskede sig. Tilstedeværelsen af kameraer i en virksomhed, der har et højt niveau af fødevaresikkerhed, er acceptabel, men Tönnies gik for vidt, kommenterede Bettina Gayk fra den Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein- Westfalen (den regionale myndighed for databeskyttelse i Nordrhein-Westfalen). Tönnies meddelte, at virksomheden accepterede at betale bøden, og at antallet af kameraer allerede var blevet reduceret. FØDEVARESIKKERHED Japan vil sælge kød fra klonede køer og grise meat international.com Den japanske regering vil komme med en erklæring om, at kød fra klonede køer og grise på grundlag af klonede æg eller kropsceller er sikkert. Ifølge rapporter tillades salg af dette kød dermed fra i år. Iden japanske kommission for fødevaresikkerhed er eksperter citeret for at have sagt, at de har konkluderet, at kvaliteten af kød fra klonede køer og grise og af ingredienserne imælk fra klonede køer er lige så sikker som kvaliteten af produkter fra konventionelt fremavlede dyr. Kommissionen vil bekræfte sin beslutning i år og videresende den til ministeriet for sundhed, velfærd og arbejde. Regeringen skal vedtage den endelige godkendelse. Ifølge rapporter kan klonet okse- og svinekød komme på markedet i år. Der er imidlertid blevet rejst tvivl om sikkerheden. US Food and Drug Administration og European Food Safety Authority meddelte for et år siden, at kød- og mælkeprodukter fra klonede dyr er sikre. IUSA er kød fra klonede dyr endnu ikke kommet på markedet af etiske og religiøse årsager. Kødbranchen: Kød- og benmel tilbage i dyrefoder DOETINCHEM Kødbranchen ønsker at genoptage diskussionen om anvendelsen af kød- og benmel i kødproduktionen. Denne udtalelse kom fra COVsekretær Richard van der Kruijk i denne måneds udgave af specialmagasinet Meat &Meal (december 2008). Brancheorganisationen COV finder, at der er tilstrækkelig grund til at rejse denne debat igen i VROM-rapporten om de miljømæssige effekter af at spise kød. Ifølge klimalobbyister sluger korn- og sojaprodukter til dyrefoder store mængder energi. Det er godt, at beslutningstagere og ngo er har indset, hvad en de af vigtigste årsager er til den mængde grøntfoder, derskal til forat producere 1kg kød, siger Van der Kruijk i magasinet, idet han refererer til BSE-krisen. Siden denne krise har det været forbudt at anvende døde dyr i dyrefoder, og som følge deraf er der blevet anvendt mere korn og soja. I stedet for bare at opfordre folk til at spise mindre kød, burde vi diskutere, om dyreproteiner fra dyr, som ikke er risikodyr, som f.eks. kyllinger og grise, igen kunne blive anvendt i vores dyrefoder. Dette skulle selvfølgelig ske på strenge betingelser. Fransk kødskandale breder sig meatandmeal.nl PARIS Fire velkendte franske kødvirksomheder og slagterier synes at være involverede i den store kødskandale med dåsekød, hvori der er blandet biprodukter. Kødforædlingsvirksomhederne Charal og Soviba samt detailvirksomheden Covi var allerede en del af skandalen. De første to formodes at have leveret kødet til Covi, der derefter solgte dåserne med sprængt oksekød. Det ser nu ud til, at også fåreslagteriet Arcadia South-West samt Alliances datterselskab Défial er involverede. De er mistænkt for at have leveret biprodukter til Covi. Affæren startede i januar efter kontrolbesøg af de veterinære myndigheder inovember Siden da er 1,2 millioner dåser sprængt oksekød fremstillet af fårekød blevet kaldt tilbage i Frankrig, England, Belgien, Grækenland og Irland. Sidste uge blev ton kød beslaglagt i Arcadia South-West. Ifølge kontrollanter var kødet ikke engang egnet som føde for hunde og katte. Stor svindel med fjerkrækød i Belgien meatandmeal.nl BRUXELLES Det belgiske justitsministerium undersøger en stor svindelsag med frosset fjerkrækød. Det drejer sig om ton fjerkrækød i 32 togvogne på vej til Ukraine. Kødet var ikke længere egnet til menneskeføde, og det var blevet opbevaret i frysere i årevis. De mistænkte ønskede at forarbejde kødet på en fabrik i Dnepropetrovsk, hvor fjerkrækødet ville være blevet blandet i snacks som f.eks. karrypølser og hamburgers. De belgiske myndigheder prøver ikke på at spore kødets ophav. Det kan dreje sig om rester af kød fra dioxinkrisen. Det beslaglagte kød forarbejdes nu til dyrefoder. 5

16 VION Aftale vedrørende Vions sociale plan MEPPEL Vion og fagforeningerne har indgået en aftale om en social plan for medarbejderne på slagteriet i Meppel. Yderligere strejker er afblæst. FNV ønskede at forfølge sagen yderligere, men medarbejderne følte, at der var blevet gjort tilstrækkeligt. Vion imødekom yderligere fagforeningerne onsdag, da man gik ind på at give medarbejderne en fratrædelsesgodtgørelse, der er beregnet på basis af deres månedlige indkomst og ikke af deres periodeindkomst, som det oprindelig var tanken. Desuden vil ældre medarbejdere, der ikke har fundet et arbejde ved udgangen af 2009, modtage et engangsbeløb på euro. FNV anså dette beløb for at være for lavt, men medarbejderne på slagteriet imeppel støttede Vion. De ønsker at godkende de forslag, der foreligger på nuværende tidspunkt, og det må vi respektere, sagde fagforeningsleder Ron Vos til Meatandmeal.nl. De er kommet meget langt. I øvrigt er Vos lidt skuffet over den manglende villighed blandt medarbejderne på Vions fabrikker til at gå iaktion. FNV havde planer om at tvinge andre af Vions kødvirksomheder til standsning. Fordi der også der vil ske omorganiseringer i fremtiden, sagde Vos. Og vi ønskede at sikre, at alle vore krav vedrørende Meppel blev opfyldt. Ifølge Vos var der imidlertid kun få mennesker, som støttede ideen om strejker i de øvrige Vionvirksomheder. Vion undersøger, om det er muligt at genoptage produktionen i Meppel mandag. Vi forventer at kunne gøre det, men der foreligger intet fast endnu, sagde Vion-talsmand Marc van der Lee. Mens strejkerne stod på, overførte Vion produktionen til andre fabrikker, således at virksomheden fortsat kunne levere til sine kunder. Vion er tilfreds med den seneste udvikling. Under alle omstændigheder giver det en afklaring, som medarbejderne imeppel har krav på, den afklaring, de har bedt om. Vi håber, at vi hurtigt kan begynde at føre planen ud i livet. Slagteri stadig lukket: Vion og FNV genoptager forhandlingerne MEPPEL Vions slagteri i Meppel vil stadig være lukket i denne uge. Årsagen er de (endnu) mislykkede forhandlinger mellem fagforeningen FNV og Vion vedrørende en social plan. Forhandlingerne vil blive genoptaget onsdag. Istarten af denne uge så det ud til, at fagforeningen og Vion havde nået et dødt punkt. Vion imødekom fagforeningen med hensyn til underdommerens afgørelse, som der var uenighed om, men fagforeningen fandt, at forslagene stadig var for svage, og man anså ikke forhandlingerne for at have givet de nødvendige resultater. Krav Vi ønsker, at underdommerens formel for bliver baseret på den månedlige indtægt istedet for på periodeindkomsten. I modsat fald vil medarbejderen stadig være taberen, forklarede FNV-fagforeningsleder Ron Vos. Fagforeningen ønsker desuden et sikkerhedsnet for ældre medarbejdere, der mister deres arbejde, og for hvem det er svært eller umuligt at finde ny beskæftigelse. Kontakt Ved et medlemsmøde mandag aften tog fagforeningen endnu en gang kontakt til Vion. Virksomheden gav udtryk for, at man stadig var villig til at diskutere begge punkter. Vi nærer store forhåbninger om, at vi vil nå vores mål, bemærkede Vos. Meppel Vion ønsker tilsyneladende at genåbne slagteriet i Meppel, når truslen om strejke er afblæst. Så længe det er uklart, om vi kan opnå en acceptabel social plan, er det for usikkert for os at genoptage produktionen i Meppel, sagde Vions talsmand Marc van der Lee. Han håber ikke desto mindre på at nå en aftale med fagforeningerne. Medarbejderne stiller Vion et ultimatum MEPPEL Medarbejderne i Vion Meppel har enstemmigt vedtaget at stille ledelsen et ultimatum. De anså forslagene fra Vion for at være fornærmende. Steenwijker Courant berettede, at der er udbredt afsky over den intimiderende måde, ældre medarbejdere bliver behandlet på, når de trues med, at de kun vil få socialhjælp og intet andet. Det er klart, at Vion holder fast isin beslutning om at lukke fabrikken i Meppel, som ledelsen ikke mener har en fremtid. RTV Drenthe har meddelt, at de drøftelser, Meppel Kommune har haft med ledelsen, ikke fik denne til at genoverveje beslutningen. I ultimatummet kræver fagforeningen FNV Bondgenoten og fagforeningen CNV en fratrædelsesgodtgørelse baseret på underdommerens formel for 2008 i stedet for formelen for De ønsker desuden en afgørelse vedrørende et sikkerhedsnet for medarbejdere på 55 og derover, der ikke kan få arbejde andre steder. Derudover kræver de, at medarbejdere, der overflyttes til andre virksomheder, får fuld dækning af omkostningerne til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, og at de vil modtage kompensation for ekstra transporttid. Endvidere skal der ydes kompensation til medarbejdere, der har arbejdet for Vion i flere år, men ikke optræder på lønningslisten. Medarbejderne besluttede enstemmigt, at de vil skride til handling, hvis ikke Vion imødekommer fagforeningernes krav. Vion Meppel har ca. 115 fuldtidsansatte og 51 medarbejdere, der er på flekstid.

17 Vion lukker endnu en fabrik i Tyskland HELMBRECHTS Vion lukker endnu en fabrik for kogt svinekød i Tyskland. Denne gang vedrører beslutningen fabrikken Lutz Fleischwaren i Helmbrechts. Fra 1. oktober vil produktionen blive overført til virksomheden Weimarer Wurstwaren i Nohra. Fabrikken Lutz ihelmbrechts havde behov for en snarlig modernisering, men bygningen er i sig selv så forfalden, at det ikke var muligt at foretage rimelige investeringer. 14 medarbejdere mister deres arbejde. Allerede sidste år lukkede Vion en fabrik tilhørende Lutz Fleischwaren ikulmbach. Lutz har 3 fabrikker tilbage: Landsberg am Lech, Hammelburg og Chemnitz. SMITHFIELD Smithfield-fusion en fordel for datterselskaber LOVENDEGEM Den belgiske kødproduktvirksomhed Imperial Meat Products ser vækstmuligheder nu, da modervirksomheden Smithfield har fusioneret med den spanske virksomhed Campofrío. Med en omsætning på 2,1 milliarder vil Campofrío Food Group som følge af fusionen være den nye markedsførende virksomhed i Europa inden for kødprodukter. Stegeman, der har fabrikker i Deventer, Sint Michielsgestel og Wijhe, er også en del af gruppen. Groupe Smithfield og Campofrío supplerer hinanden geografisk, så vi primært kan fokusere på, hvad vi kan tilbyde hinanden, sagde IMP-direktør Jacxsens til avisen De Tijd. Vi kan inkludere spanske specialiteter ivores sortiment, og de kan bruge vores belgiske pâté og salami. Desuden kan vi udveksle ekspertise. Næstefter Ter Beke er Imperial Meat den største kødforædlingsvirksomhed i Belgien. Smithfield indgår aftale med Campofrío meat international.com -19. dec Dette er blevet meddelt af Smithfield Foods. Den nye virksomhed vil blive kendt under navnet Campofrío Food Group, og den vil blive noteret på børserne i Madrid og Barcelona. Fusionen skaber den største paneuropæiske virksomhed inden for sektoren for pakket kød, og en af de fem største på verdensplan. Virksomheden er markedsførende i Spanien, Frankrig, Portugal og Holland, og den fastholder en vigtig position irumænien, Tyskland, Storbritannien, Italien og Belgien. Smithfield Foods ejer 37 % eller ca. 37,8 millioner aktier iden nye virksomhed. Det tidligere Smithfield ejede 24 % af Campofrío og 50 % af Groupe Smithfield. Andre store aktionærer er Oaktree Capital (24 %), Pedro og Fernando Ballve (12 %), Diazfamilien og Luis Serrano (5 %), Caja Burgos (4 %) og QMC (2 %). De resterende 16 % ejes af individuelle aktionærer. "Dette er et vigtigt skridt i Smithfields strategi for vækst og forbedring af virksomhedens globale position inden for pakket kød. Virksomhederne har produktions- og marketingsplatforme, som supplerer hinanden og giver mulighed for værdiskabelse og synergier," siger C. Larry Pope, Smithfield Foods administrerende direktør og koncerndirektør. Aftale mellem Smithfield og Campofrío afsluttet SMITHFIELD Kødforædlingsvirksomheden Smithfield har afsluttet fusionen med det spanske firma Campofrío. Den nye virksomheds navn bliver Campofrío Food Group. Smithfield ejer nu 37 % af aktierne ispaniens største kødforædlingsvirksomhed mod tidligere 24 %. Den fusionerede virksomhed har en omsætning på 3 milliarder dollars. Groupe Smithfield, der ejer kødproduktvirksomheden Stegeman i Holland, er et joint venture mellem Smithfield Foods og Oaktree Capital Management. Denne europæiske gren af Smithfield blev dannet i 2006 gennem fusionen mellem den franske gruppe Jean Caby og kødsektionen af Sara Lee. Smithfield-chef sælger aktier til sine børn SMITHFIELD Smithfields bestyrelsesformand, Joseph W. Luther III, har solgt to millioner aktier til sine fire børn. Med dette salg er de sikret ejerskab af familievirksomheden, der har en omsætning på over ni milliarder euro. Luthers far var en af grundlæggerne af gruppen i 1936, og siden har gruppen udviklet sig til en af verdens største kødforædlingsvirksomheder. Luther (67), der allerede har været en del af virksomheden i 31 år, sælger aktierne for over 4.60 pr. stk., hvilket giver en fortjeneste på 9,2 millioner. Luther har selv yderligere 1,6 millioner aktier ud af i alt 143,6 millioner aktier. Smithfield Foods Inc.- fagforeningsafstemning Meatinternational.com Kødudskærere på Smithfield Foods Inc's store svinekødsfabrik itar Heel, North Carolina, USA, skal den 10. og 11. december stemme om, hvorvidt de skal repræsenteres af fagforeningen United Food and Commercial Workers. Dette har virksomheden og UFCW meddelt ien fælles erklæring mandag idenne uge. Resultaterne offentliggøres umiddelbart efter afstemningen. Det er blevet meddelt, at de to parter indgik en aftale for tre uger siden om en plan, i henhold til hvilken fabrikkens medarbejdere skulle stemme om, hvorvidt de ønsker UFCWrepræsentation. Aftalen var med til at forlige en sag, der var blevet anlagt af Smithfield mod UFCW. Der blev desuden opnået enighed om, at UFCW slutter sin offentlige kampagne mod Smithfield, og begge 7

18 parter vedtog at etablere et Feed the Hungry - program, som de vil finansiere i fællesskab. Fabrikken i Tar Heel har ca medarbejdere. Smithfield og fagforeningerne ryger fredspibe meatandmeal.nl TAR HEEL Siden starten har fagforeningens kampagne i USA mod kødforædlingsvirksomheden Smithfield Foods kostet virksomheden 660 millioner $. Smithfield og fagforeningen har indgået en fredsaftale. Der kan nu afholdes fagforeningsvalg for de arbejdere på fabrikken itar Heel, der var stridens kerne. Samtidig standsede Smithfield angrebene på fagforeningerne. Smithfield sammenlignede den negative kampagne imod virksomheden for at opnå fagforeningsvalg med afpresning. Til gengæld standser fagforeningerne de kampagner, der opfordrede til boykot af Smithfields produkter, og som skabte negativ omtale af mærket. Smithfields afdeling for oksekød går til JBS meatandmeal.nl MILWAUKEE -Smithfield Foods har afsluttet salget af sin afdeling for oksekød til brasilianske JBS efter de amerikanske myndigheders endelige godkendelse. JBS betalte 565 millioner dollars for Smithfield Beef Group. Smithfield Beef Group er den femtestørste oksekødsproducent i USA, hvorimod JBS ligger på tredjepladsen. JBS erhvervelse af National Beef Packing har været blokeret af det amerikanske justitsministerium. Begge virksomheder meddelte, at de vil prøve at ændre ministeriets indstilling. Med salget af Smithfield Beef Group, der har afsluttet virksomhedens aktiviteter inden for oksekød, bliver Smithfield den største svinekødsproducent i USA. Ifølge Larry Pope var virksomhedens markedsandel i oksekød for lille, og der kunne ikke forventes en nævneværdig vækst inden for dette forretningsområde. Jean Caby-fabrik truet med lukning usinenouvelle.com Onsdag meddelte Aoste Group, et datterselskab af Smithfield Foods, at dens Jean Caby-fabrik i Saint- Priest-en-Jarez (Loire) vil lukke i sommeren Enheden laver kogte svinekødsdelikatesser og beskæftiger mere end 350 arbejdere. Produktionen skal overføres til fabrikkerne i Lampaul-Guimiliau, Ergué-Gabéric (Finistère) og Saint-André-Lez-Lille (Nord). Ledelsen har forsikret, at den vil forøge at begrænse den sociale effekt af dette projekt med alle til rådighed stående midler og yde individuel hjælp til samtlige berørte medarbejdere. DANISH CROWN Danish Crown lægger sin udbening til Tyskland SKÆRBÆK Fra nu af vil en del af svinekroppene fra Danish Crown blive udbenet i Tyskland. Agrarisch Dagblad meddelte, at de pågældende svinekroppe kommer fra slagteriet i Skærbæk. Udbeningen vil komme til at foregå på Danish Crowns tyske fabrikker. Virksomheden vil med dette skridt spare penge, da udbening er billigere i Tyskland end i Holland. ANDRE VIRKSOMHEDER Cargills kødafdeling opkøber Carneco Foods-aktiver Cargill Meat Solutions (CMS) har opkøbt aktiver fra Carneco Foods LLC, herunder en forædlingsvirksomhed for hakket oksekød i Columbus, Nebraska. CMS sagde, at købet, der vil træde i kraft fra 2. januar 2009, skal erstatte en fabrik i Booneville, Arkansas, der blev ødelagt af brand i marts. CMS er gennem virksomhedens afdeling Cargill Value Added Meats (CVAM) Food Service involveret ividereforædling af kødprodukter. Carneco Foods, der ejes af Lopez Foods, producerer frosne hakkebøffer og steaks samt færdigpakkede oksekødsprodukter, der sælges til cateringvirksomheder og detailhandlere. Siden branden har CMS overvejet flere alternativer for at erstatte den mistede kapacitet. CMS udtalte, at konstruktionen af Carneco Foods' fabrik og dens produktsortiment svarer til de muligheder, man havde på fabrikken i Booneville. Ungarsk kødvirksomhed opkøbt af konsortium PÁPA Den ungarske kødforædlingsvirksomhed Pápai Hús Zrt., der gik ilikvidation for to år siden, er blevet solgt. Et konsortium af investorer, bestående af Agroprodukt Zrt., et lokalt vandværk, regionen Pápa, medarbejdere og ledere fra kødvirksomheden og svineavlere, har købt firmaet for ca. 20 millioner euro (efter en valutaomregning). Konsortiet skal imidlertid kun betale seksten procent af salgsprisen ud af deres egne midler, da restprisen lånes i den ungarske udviklingsbank. 8

19 Danish Meat Company lukker VRÅ - Danish Meat Company (DMC) lukker, og de 170 arbejdere er blevet sendt hjem. Det er kun to år siden, virksomheden blev grundlagt som følge af utilfredshed med den politik, som den langt større virksomhed Danish Crown førte. Agrarisch Dagblad rapporterer, at lukningen i henhold til de få oplysninger, ledelsen har givet, hænger sammen med to beslægtede faktorer: mangel på kapital og en vanskelig tendens på kødmarkedet. I bedre tider forarbejdede fabrikken ca svin om ugen. Pilgrim s Pride (midlertidigt) reddet PITTSBURGH Fjerkrækødgruppen Pilgrim s Pride synes at være blevet reddet (midlertidigt) fra kollaps, nu da gruppen har fået bevilget et tredje lån. Det eksisterende lån blev forlænget for tredje gang for en kort periode. Bag scenen arbejder bankerne sammen med virksomheden med det formål at finde en løsning. Pilgrim s Pride oplevede problemer blandt andet på grund af de høje råmaterialepriser og kreditstramningen. Derudover kæmper virksomheden med en kæmpe gældsbyrde, som den måske ikke vil kunne betale tilbage. I januar investerede virksomheden 1,5 milliarder dollars i overtagelsen af den konkurrerende virksomhed Gold Kist. Pilgrim s Pride har implementeret tiltag til yderligere reduktion af omkostningerne, og der foreligger desuden planer for en omstrukturering, der skal forbedre likviditeten på længere sigt. Eksperter vurderer, at der stadig er 75 %risiko for, at Pilgrim s Pride kollapser. Bernard Matthews tabte 94 millioner meatandmeal.nl -14/11/2008 NORFOLK På grund af udbruddet af fugleinfluenza har Bernard Matthews indtil nu tabt ca. 94 millioner euro. For at reducere en gæld på 80 millioner euro solgte virksomheden afdelingen for brød og kager og sine aktiviteter på New Zealand. Sammen med andre omkostningsbesparende tiltag som en del af et omstruktureringsprogram hjalp salget til at reducere gælden fra 70 millioner. Isit driftsresultat for 2007 viste kalkunvirksomheden et tab på 11,7 millioner, hvorimod der var en fortjeneste på 27 millioner i ** * 9

20

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. september 2006 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 3. marts 2008 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød 11. juni PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 24 Faktisk

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. marts 2017 Uge 13 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uændret fra sidste uge. Også denne uge rapporteres om handel med ferske skinker på det europæiske

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Fødevareøkonomisk Institut EU s direkte støtte Konsekvenser og mulige reformstrategier Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Baggrund Stigende betydning af den direkte støtte Midtvejsevaluering af CAP

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 6. oktober 2008 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16 Markedsnyt 14-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 10. april 2017 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. april 2011 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. december 2013 Uge 1 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. juni 2017 Uge 23 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked er handlen med såvel ferske skinker som øvrige udskæringer under pres. Der handles dog til stort

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked Erklæring om fælles mål for EU s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt 03-06-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.000 stk. Afregningspriseren =

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 47 Faktisk Uge 46 År

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15 Markedsnyt -08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Nyhedsbrev om Oksekød nr. 30/2013

Nyhedsbrev om Oksekød nr. 30/2013 Nyhedsbrev om Oksekød nr. 30/2013 Landbrug & Fødevarer Handel, Marked & Afsætning 15. maj 2013 Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V tlf.: 33 39 40 00 e-post: info@lf.dk fax: 33 39 41 41 web: www.lf.dk

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 13. april 2011 Et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 31. marts 28 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere