Fællesdeklaration Fremme af beskæftigelse iden europæiske kødforarbejdningssektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesdeklaration Fremme af beskæftigelse iden europæiske kødforarbejdningssektor"

Transkript

1 FBT ED Fællesdeklaration Fremme af beskæftigelse iden europæiske kødforarbejdningssektor 1. Generelle betragtninger 1 Størstedelen af kødindustrien er stadig en omkostnings-afhængig industri, helt udsat for alle aspekter af et ihøj grad konkurrencepræget vare-marked. Kødindustrien er en vigtig økonomisk faktor for EU-medlemslandene. Produktion, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter ieu-25 repræsenterer 16,0 %af den totale produktion af fødevarer, drikkevarer og tobak. Ekstra EU-25 eksport af kød og kødprodukter repræsenterede 10,6 % af hele eksporten af fødevareprodukter, drikkevarer og tobaksprodukter i2005. Denne eksport blev vurderet til EUR 5.2 mia.,et tal svarende til værdien af import af kød og kødprodukter. Der var lidt over 1 mio. mennesker i arbejde i kødforarbejdnings-sektoren i EU-25 i 2003, mere end hver femte (22,4 %) af alle dem, der arbejder i produktionen af fødevarer, drikkevarer og tobak. Tyskland, Frankrig og England bidrog tilsammen med mere end det halve af EU-25 s totale merværdi-produktion inden for kødforarbejdnings-sektoren (55,3 % i 2003) og beskæftigede mere end halvdelen af sektorens arbejdsstyrke (50,4 %i2003). Der var også en betydelig arbejdsstyrke i kødforarbejdning i Polen (11,9 %af EU-25 s total). Alligevel var Danmark det eneste EU-medlemsland, som viste bemærkelsesværdig specialisering inden for kødforarbejdning i 2003 (dette bidrag til industriel merværdiproduktion var mere end dobbelt så stort som EU-25 s gennemsnit). 2. Denne deklarations formål De europæiske organisationer, der repræsenterer arbejdstagere og arbejdsgivere i kødforarbejdnings-sektoren, EFFAT og CLITRAVI, sigter mod at bidrage til udviklingen af den europæiske kødsektor som en moderne, effektiv, markedsorienteret, bæredygtig og konkurrencedygtig produktions-industri med velkvalificerede og motiverede ansatte og beskæftigelsesmuligheder. 1 EU-Kommissionen: European Business Facts and Figures, udgave 2006.

2 Derfor foreslår EFFAT 2 og CLITRAVI 3, at der tages skridt til at forøge og forbedre beskæftigelsen ud fra følgende to udgangspunkter: der skal skabes et miljø, hvor virksomhederne finder forudsætninger, der bidrager til at skabe og opretholde kvalitetsjob alle berørte parter skal tage pro-aktive initiativer for at skabe eller opretholde beskæftigelse med fokus på attraktive job og karrierer og virksomhedernes økonomi 3. Subsidiaritet EFFAT og CLITRAVI mener i fuld respekt for princippet om subsidiaritet at alle handlinger for at fremme beskæftigelse i sektoren, jævnfør punkterne nedenfor, skal foretages på det mest passende niveau (EU, nationalt, regionalt, lokalt eller i virksomheden). 4. Et miljø, hvor virksomhederne finder forudsætninger, der bidrager til at skabe og opretholde kvalitetsjob Frivillige tiltag skal foretrækkes frem for tvungne tiltag og skal derfor først og fremmest tages ibetragtning før eventuelle lovforslag. Lovgivning, som vedtages på europæisk plan, skal tilpasses, så den nemt kan anvendes af kødvirksomheder. Derfor er det meget nødvendigt at sikre, at lovgivningen: er nem at forstå og gennemføre skabersålidtekstra besværsom muligt tager hensyn til kødsektorens særlige natur fokuserer på målene snarere end midlerne gennemføres og sættes i kraft i samme grad, gennemskueligt og konsekvent ialle medlemslande Fødevaresikkerhed er grundlæggende. Kødkvalitet og sikkerhed er hovedelementer for en bæredygtig vækst ikødindustrien og for at sikre job idenne sektor. Fravær af benchmarking og harmonisering af national praksis, hvad angår fødevaresikkerhed, samt de begrænsede muligheder for straf kan skabe farlige betingelser og lette en uønsket udvikling. Der skal derfor gives garantier for en effektiv og sammenhængende gennemførelse af EU-lovgivning i alle medlemslande og for resultaterne af nødvendig kontrol imedlemslandene. Det er i vores fælles interesse at forhindre og bekæmpe ulovlige aktiviteter i kødindustrien (forarbejdning). Desværre forekommer disse aktiviteter stadig i nogle lande i EU, hvor hensynsløse forretningsmænd, der ulovligt omgår fødevaresikkerhed, skatteregler og sociale bestemmelser, i nogle tilfælde bringer sektorens image og forbrugernes tillid til kødprodukter ifare. CLITRAVI og EFFAT fordømmer kraftigt ulovlige aktiviteter og opfordrer til strenge straffe for lovovertræderne. 2 EFFAT er Den Europæiske Federation af Fagforbund inden for Fødevarer, Landbrug og Turisme. EFFAT taler de ansattes sag over for De Europæiske Institutioner, støtter ESUernes arbejde og fører, som anerkendt Europæisk arbejdsmarkedspart, vellykket social dialog med europæiske arbejdsgivere. 3 3 CLITRAVI er Det Europæiske Forbindelsescenter for uafhængige, nationale kødforarbejdende og kødproducerende foreninger, som arbejder med forskellige mandater. CLITRAVI forsvarer deres interesser på EU-plan. Økonomiske og regulerende emner er centrum for aktiviteterne. 2

3 CLITRAVI og EFFAT erklærer, at konkurrencen ikødsektoren skal baseres på kvalitet og innovation og ikke på tvivlsom praksis, der reducerer virksomhedens udgifter til skade for forbrugere, andre konkurrenter og medarbejdere. Imange europæiske lande domineres fødevare-detailhandelen af et mindre antal meget store detailhandlere. De Store Detailhandelskæder (hypermarkeder, supermarkeder og discount-butikker) lægger pres på leverandørerne om at reducere priserne for at tilfredsstille deres primære forretningsbehov (at maksimere markedsandel og/eller profit). Ud over evnen til at trække rabatter fra på transaktioner med leverandører, kan køberens styrke manifestere sig ide kontraktmæssige forpligtelser, som detailhandlerne måske pålægger leverandørerne, såsom tilbagevirkende rabatter på allerede solgte varer, høje bidrag til detailhandlerens markedsføringsudgifter og en insisteren på eneleverancer. Dette forpligter bestandig leverandørerne til at fokusere på og yderligere reducere omkostningerne, hvilket kan påvirke lønninger og vilkår i disse virksomheder. Af disse grunde vil CLITRAVI and EFFAT støtte ethvert initiativ, der giver bedre gennemskuelighed og en bedre afbalancering af indtjeningsmuligheder i hele fødevareleveringskæden. 5. Pro-aktive initiativer til at skabe beskæftigelse med fokus på attraktive job og karrierer og virksomhedernes rentabilitet EFFAT og CLITRAVI er overbeviste om, at det vil være virkningsfuldt at fremme nationale minimums-standarder for lønninger og arbejdsvilkår. Disse standarder er et vigtigt redskab til at reducere sociale overgreb of forstyrre en fair økonomisk konkurrence mellem virksomheder og medlemslande og er de nødvendige redskaber for en fremadskridende opnåelse af, at standarder for hele EU gennemføres i alle medlemslande. Arbejdskraftens frie bevægelighed har været et grundlæggende princip for EU siden Rom-Traktaten. Den femte udvidelse af EU skabte for mange virksomheder i EU-15 mulighed for at tiltrække faglærte og motiverede medarbejdere fra de nye medlemslande. Disse medarbejdere er istand til at arbejde og tjene en løn, der ofte er højere, end hvad de ville kunne tjene ideres eget land. Imidlertid har sammenkoblingen af dette princip med princippet om frihed for tjenesteydelser iet Europa uden grænser ført til misbrug. Især hvervning af mobile og migrerende arbejdere med en falsk status som selvstændige har haft negative konsekvenser både for virksomheder og ansatte, hvilket har skabt konkurrenceforvridning på grund af sociale afgifter. Sårbarheden i de migrerende arbejderes stilling åbner muligheder for underbetaling sammenlignet med de hjemmehørende medarbejdere. Dette kan føre til en negativ spiral med arbejdsvilkår og genbesættelse af job til den billigste pris. Derfor skal kampen imod illegale ansættelser optrappes. Der må indføres højere straffe for at bryde loven. Folk, der ønsker at arbejde i udlandet, skal informeres om ansættelsesrettighederne idet land, som de er parat til at tage til. EFFAT og CLITRAVI foreslår en uafhængig certificerings-ordning for vikarbureauer og medarbejdere med status som selvstændige. Dette ville effektivt føre til en hvid liste over bureauer og medarbejdere, der kan benyttes inden for EU. 3

4 Ydermere skal kvalifikationer forbedres, når det er muligt. Også graden af automatisering inden for kødindustrien skal forøges. Ud over arbejdsmiljøproblemer relateret til produktion af fødevarer (biologiske stoffer, kemikalier og så videre), kan også flere andre sundhedsfarer (ensidigt gentaget arbejde, stress og så videre) true medarbejdernes sikkerhed og velvære. Selv om der kan findes beviser for, at arbejdsmiljø er en produktivitetsfaktor, er det endnu ikke standard-praksis ialle medlemslande at investere iet bedre arbejdsmiljø. I sidste instans skal kvalitet ses som drivkraften for en blomstrende økonomi, flere og bedre job og et samfund, som dækker sociale forhold bredere målsætninger i Lissabon-strategien. EFFAT og CLITRAVI vil tage initiativer i medlemslandene for at stimulere og fremme omsorgen for arbejdsvilkårene i kødindustrien. I den forbindelse skal veterinære og andre kontroller, udført af velkvalificerede og uafhængige inspektører, være mere effektiv og harmoniseres ihele fødevarekæden, fra bonde til butik. Der skal laves en benchmarking af nationale standarder, strukturer og praksis for at udvikle fælles europæiske standarder og praksis. Fødevaresikkerhed skal produceres og kan ikke kontrolleres. Det er grunden til, at en bæredygtig kødsektor behøver flere faglærte, uddannede og til rådighed værende medarbejdere, da dette er afgørende for en bæredygtig europæisk fødevareindustri. Spørgsmålet om færdigheder og erhvervsuddannelse er et fælles ansvar for arbejdsgivere og medarbejdere. 6. Næste skridt mellem CLITRAVI og EFFAT Begge organisationer opfordrer i fællesskab til gennemførelse af ovenstående tiltag og principper og vil, blandt andet, derfor: regelmæssigt udveksle information og meninger udstede fælles deklarationer gennemføre fælles projekter organisere fælles seminarer om aktuelle emner for at udveksle information og synspunkter EFFAT og CLITRAVI forventer af EU-Kommissionen at blive konsulteret til fulde på begge stadier defineret iartikel 138 og 139 iamsterdam-traktaten om alle udviklinger på EUplan, der har betydning for arbejdsmarkedet. Budapest den * Underskrevet Harald Wiedenhofer Underskrevet Jan Heemskerk *Kun den engelske version er gyldig 4

5

6 Rådet kommer överens om sanktions -direktivet Den 23 december 2008 lyckades de ständiga representanterna vid EU uppnå kvalificerad majoritet om förslaget till sanktions -direktiv, som innehåller bestämmelser om harmoniseringen av vissa skyldigheter som åligger arbetsgivare och sanktioner att vidta mot dem för att bekämpa illegalt arbete av personer från tredje land. Itexten ikompromissförslaget anges att en arbetsgivare iförsta hand måste kontrollera att en potentiell kandidat rättsligt sett har ett giltigt uppehållstillstånd eller annat giltigt tillstånd, och iandra hand att tillämpliga nationella myndigheter är underrättade. Vid åsidosättande av detta kan de ådömas böter och dessutom att täcka kostnaden för återbördande av personer från tredje land som befinns uppehålla sig olagligt, samt att utbetala innestående ersättning, skatter och sociala avgifter. De kan också påläggas andra sanktioner, till exempel uteslutande från rätten till offentliga bidrag och förbud att delta vid offentlig upphandling under en tid av upp till fem år, och tillfällig eller definitiv stängning av inrättningar som använts vid förövandet av överträdelserna, eller tillfälligt eller definitivt indragande av tillståndet att utöva verksamheten ifråga. Med hänsyn till att administrativa böter eller andra straff inte alltid visar sig tillräckligt avskräckande för vissa arbetsgivare, bör medlemsstaterna tillgripa straffrättsliga förfaranden för de allvarligaste avsiktliga överträdelserna som upprepade överträdelser, samtidigt utnyttjande av ett betydande antal illegalt anstälda, anställande av minderåriga, särskilt krävande arbetsförhållanden, eller det faktum att arbetsgivaren vet att den anställde är ett offer för människohandel. Reglerna är tillämpliga på alla arbetsgivare, vare sig organisationer eller enskilda. I de fall då underleverantörer används, kan den kontrakterande parten och alla organisationer i underleverantörskedjan, antingen var och en eller tillsammans, ådömas böter om en underleverantör i slutet av kedjan illegalt anställer personer från tredje land. Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan hållas ansvariga för överträdelser. För att säkerställa direktivets efterlevnad ska medlemsstaterna vara skyldiga att göra minst ett visst antal inspektioner per år iföretag etablerade på deras territorium, utgående från en riskanalys per sektor utförd av de nationella myndigheterna. Inom sektorer som lider av illegal sysselsättning ska medlemsstaterna per den 1 juli varje år till Europeiska kommissionen meddela resultaten av dessa inspektioner. Medlemsstaterna ska säkerställa att effektiva mekanismer finns tillhands genom vilka personer från tredje land i illegal sysselsättning kan anföra klagomål mot sina arbetsgivare, direkt eller indirekt genom tredje man utsedd av medlemsstaterna som fackföreningar eller andra organ. Europaparlamentet ska rösta om texten under februari ***

7

8 FBT DA Likabehandling för alla arbetstagare i bemanningsföretag Direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Den 22 oktober 2008 godkände Europaparlamentet förslaget till direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Europaparlamentet röstade för att stödja Rådets gemensamma ståndpunkt som antogs ijuni 2008 utan ytterligare ändringar. Den godkända texten, som är en tillkämpad kompromiss mellan Parlamentet och nationella regeringar, ska göra slut på diskrimineringen av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och säkerställa att de från dag ett behandlas lika som fast anställda arbetstagare vad gäller lön, mammaledighet och rätten till ledighet. Den syftar också till att erkänna bemanningssektorns rättmätiga bidrag vad gäller att skapa arbetstillfällen och bemanningsföretagens ansvar som arbetsgivare. Den ska säkerställa en ökad transparens och öka förtroendet för bemanningssektorn. 1Godkänd text Likabehandling från dag ett för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag jämfört med fast anställda vad gäller arbets- och anställningsförhållanden (däribland lön, semester, arbetstid, viloperioder och mammaledighet). Varje undantag från denna princip ska godkännas av arbetsmarknadens parter, genom kollektivförhandlingar eller genom överenskommelse med arbetsmarknadens parter på nationell nivå (artikel 5). Lika tillgång till gemensamma inrättningar (som personalmatsalar, barnomsorg och transporter). Bättre tillgång för arbetstagare i bemanningsföretagen till utbildning, både då de arbetar på ett uppdrag och under perioder mellan uppdragen. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska informeras om möjligheter till fast anställning ikundföretaget. 2 Följande steg: Direktivet har publicerats ieuropeiska unionens officiella tidning L327 av den 5december 2008 och återfinns under följande länk (webbsida på engelska): Efter denna publicering ska EU:s länder nu inlemma direktivets bestämmelser i den nationella lagstiftningen. Det ska sedan träda i kraft inom tre år. Direktivet tar hänsyn till att olika arbetsmarknadsförhållanden och industriella relationer som förekommer bland medlemsstaterna ska kunna passas in. Det ger utrymme för avvikelser från principen om likabehandling genom kollektivavtal eller under särskilda villkor genom överenskommelse mellan de nationella arbetsmarknadsparterna. Men avvikelsen kan under inga omständigheter användas som förevändning för att sänka den existerande skyddsnivån för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Enligt direktivet måste medlemsstaterna ompröva och rättfärdiga existerande restriktioner eller förbud beträffande användningen av arbetstagare som hyrs ut av

9 bemanningsföretag. Sådana restriktioner kan enligt direktivet endast bibehållas om de är motiverade på grundval av allmänintresse. Bakgrund I maj 2000 inledde arbetsmarknadspartsorganisationerna ETUC, UNICE och CEEP samtal om en överenskommelse beträffande arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, men efter ett års diskussioner stod det klart att arbetsgivarna inte skulle komma att gå med på att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag skulle behandlas som likställda med anställda ikundföretaget. Iavsaknad av en uppgörelse mellan arbetsmarknadens båda sidor lade Europeiska kommissionen 2002 fram sitt eget förslag till ett direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Direktivet blev emellertid aldrig till, främst beroende på motståndet från på varandra följande regeringar istorbritannien, som fruktade att landets ihög grad avreglerade arbetsmarknad inte skulle vara betjänt av att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag tillerkänns lagstadgade rättigheter. Tvistefrågan under tjugofem års diskussioner har alltid varit frågan om möjliga undantag från principen om likabehandling för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag vad gäller grundläggande arbets- och anställningsvillkor. Isynnerhet kunde meningsskiljaktigheter beträffande följande frågor inte övervinnas: Hur undantag skulle behandlas Längden av perioden för att införliva principen om likabehandling mellan fast anställda och arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Definitionen av lön Men sedan utvidgningen imaj 2004 har mer möjligheter för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag från de nya medlemsstaterna ieu öppnat sig inom EU-15, vilket gjort det angeläget att inrätta miniminormer för att undvika en urholkning av löne- och arbetsvillkor. I maj 2008 bröts dödläget av arbetsmarknadsparterna och regeringen i Storbritannien och de gick med på att bevilja likabehandling av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, vilket banade väg för ett EU-direktiv i frågan. Under förberedelserna för rapporten om den andra läsningen, kontaktades representanter för samtliga intressenter och isynnerhet de från ETUC (European Trade Union Confederation), Eurociett och Uni-Europa, som representerar bemanningsföretagen på europeisk nivå. Alla tre parterna uttryckte sitt stöd iett gemensamt pressmeddelande i juni I juni 2008 nådde EU:s ministrar för sysselsättning och sociala frågor, i Rådet för sysselsättning, en politisk uppgörelse med kvalificerad majoritet beträffande en gemensam ståndpunkt. Ioktober 2008 röstade Europaparlamentet istrasbourg sitt stöd, utan ändringar, för det av Rådet och Kommissionen framlagda förslaget.

10

11 FBT ED Udviklingen i den europæiske kødindustri september - januar 2009 BRANCHEINFORMATION Tyskland bliver EU s førende eksportør af svinekød Pigprogress.net Danmark mistede sin position som EU s førende svinekødseksportør til Tyskland i løbet af 2008, fastslår LandbrugsAvisen. Den tyske statssekretær Gerd Müller har frigivet tal, der viser, at Tyskland eksporterede mere end 1,5 millioner ton svinekød ide første tre kvartaler sidste år, og dermed overgik Tyskland Danmark, der i mange år har været den førende eksportør. Tysklands eksport til lande uden for EU steg med 74 %ide første tre kvartaler af 2008, så man nåede op på ton, og dette udgjorde en stigning i værdien på 124 %, så det totale beløb kom op på 336 millioner, hvilket ibetydelig grad bidrog til den samlede stigning. Det tyske fødevareministerium har indgået nye veterinæraftaler med markeder uden for EU, og ifølge nogle rapporter har disse måske banet vejen for stigningen. Tysklands eksportsucces sker på trods af et fald på 2,7 % i landets svineproduktion sammenlignet med det foregående år. Brasilien står over for problemer i kødindustrien meat international.com Brasiliens næststørste kødforædlingsvirksomhed og største forarbejder af fjerkræ måtte se 32 % barberet af sin aktieværdi i december. Ifølge rapporter medførte tabet på US $ 406 millioner i valutahandel, at virksomhedens økonomidirektør Adriano Ferreira i fredags blev afskediget, samtidig med at koncerndirektøren trådte tilbage. Nu er virksomhedens koncerndirektør Isaac Zagury. Tabet var i løbet af et par dage mere end 400 millioner dollars, hvilket oversteg den samlede fortjeneste i2007. Virksomheden har været tvunget til at optage en rammekredit, men den har afvist at kommentere nærmere enkeltheder om, hvem kilden er. Sadia driver 12 kød- og fjerkræforædlingsvirksomheder ibrasilien foruden et globalt kødimperium. Sadia er blevet nedgraderet af to kreditoplysningsbureauer. Moody s har sat virksomheden en vurderingsklasse ned til BA3 fra BA2, fulgt af Standard & Poor, der har sat virksomheden i vurderingsklasse BBX, hvilket har negative konsekvenser. Problemerne blev opdaget, da det kom for dagens lys, at Sadia havde tabt US $ 407 millioner på valutaveksling. Den polske kødindustri er i rivende udvikling WARSZAWA Polens kødindustri blomstrer. Fem år efter at det østeuropæiske land kom med ieu, har kødindustrien en værdi på 15 milliarder euro. Polen har for tiden kødvirksomheder, og kødforbruget i landet er steget med 25 % siden Desuden er den polske økonomi i rivende udvikling, og Polen er blevet en af de førende eksportører af svinekød. Langt mindre sydamerikansk oksekød til EU ZOETERMEER Den Europæiske Union importerede sidste år betydelig mindre oksekød fra Sydamerika. Beregnet efter slagtekropsvægt var der tale om et fald på 43 %mellem januar og september Dette blev afsløret af tal offentliggjort af EU og Productschap Vee &Vlees (PVV afsætningsrådet for husdyr og kød). Indtil udgangen af oktober dette år blev der ikke brugt nogen ægthedscertifikater til import af brasiliansk oksekød til Europa.

12 Agrarisch Dagblad rapporterede, at der i alt blev udstedt certifikater for ton oksekød, men Brasilien har helt klart stadig svært ved at tilfredsstille de strenge europæiske importkrav i forbindelse med mund- og klovsyge. Der blev udstedt certifikater til import af ton argentinsk oksekød. Af disse blev der kun anvendt certifikater for ton. Situationen er den samme for kød fra Uruguay. Der blev udstedt ægthedscertifikater for ton, men disse blev kun brugt til import af ton. I øvrigt blev certifikaterne til import af amerikansk og canadisk Hilton-oksekød kun anvendt ibegrænset omfang. Der blev udstedt certifikater til import af ton, men der blev kun importeret ton. Kampen mod hormonbehandlet oksekød fortsætter meat international.com EU er nu villig til tillidsfuldt at indlede de næste trin for at løse denne langvarige handelsstrid. Europa bryder sig ikke om hormonbehandlet oksekød. Af den grund er der nedlagt forbud mod den type amerikansk kød i EU. Som gengæld for dette forbød USA for ca. 10 år siden import af europæisk oksekød. På det tidspunkt havde EU's forbud især konsekvenser for den potentielle import af amerikansk og canadisk oksekød. Samtidig måtte Australien tilpasse sin sporing af kød og certificering for at sikre, at man overholdt EU's restriktioner en eksportdokumentation, der stadig anvendes. Lovligheden af EU s forbud er nu blevet formelt anerkendt af WTO s (World Trade Organisation) ankeorgan, efter at EU har foretaget nogle mindre modifikationer for at kunne overholde WTO s regulativer. Det er således usandsynligt, at EU s langvarige forbud mod hormonbehandlet oksekød vil blive lempet inden for den nærmeste fremtid. Ifølge en pressemeddelelse fra EU i denne uge anbefaler WTO s ankeorgan, at USA, Canada og EU genoptager samtalerne for at løse den eksisterende uoverensstemmelse vedrørende handelssanktioner. Oprindelig gav WTO USA og Canada grønt lys til at pålægge EU disse handelssanktioner. EU har nu overbevist WTO om, at der er tilstrækkelig videnskabeligt grundlag for EU's restriktioner for import af hormonbehandlet kvæg og oksekød et synspunkt, som USA var og er uenig i. Rapporten fastslår i forbindelse med forbuddet, at der...for et af de pågældende seks hormoners vedkommende (oestradiol 17ß) var tilstrækkeligt bevis for, at det forårsager og fremmer kræft, og at det skader gener. EU har permanent forbudt brugen af dette hormon til vækstfremmende formål. Ved at bekræfte, at WTO s afgørelse fra 1999, der godkendte de amerikanske handelssanktioner, var behæftet med fejl, har WTO s ankeorgan fastslået, at et tidligere WTO-panel har truffet en forkert beslutning baseret på ukorrekte oplysninger. WTO afsiger igen kendelse i striden mellem USA og EU meat international.com Isin seneste kendelse, der blev offentliggjort den 31. marts, udtalte WTO, at Den Europæiske Unions de facto-forbud mod hormonbehandlet oksekød importeret fra USA og Canada går imod globale handelsregler. EU blev for flere år siden tvunget til at justere sin handelspolitik på grund af det ulovlige forbud. På baggrund af ny viden blev der i 2003 indført nye regler. WTO fastslog imidlertid, at den videnskabelige dokumentation, der nu blev anvendt af EU, i virkeligheden ikke var tilstrækkelig til at forbuddet kunne opretholdes. EU siger, at WTO i det mindste i dette tilfælde ikke havde ret til at dømme om, hvorvidt EU s nye forbud var lovligt. Den sag, som EU ironisk nok anlagde mod USA og Canada, havde egentlig kun til formål at se på, om USA og Canada havde ret til fortsat at lægge afgifter på produkter fra EU som gengæld for EU s tidligere forbud mod hormonbehandlet oksekød, der stammede tilbage fra 1980'erne. Både USA og Canada indførte i % afgifter på en lang række europæiske produkter som f.eks. chokolade og trøfler for et beløb på ikke mindre end US $ 116,8 millioner og CAN $ 11,3 millioner. I sin afgørelse fra slutningen af marts bestemte WTO, at selv om disse afgifter var passende på grund af EU s gamle forbud, var de ikke holdbare på baggrund af det forbud, som EU indførte i2003. Det korte af det lange er således, at USA og Canada skal fremkomme med nye afgifter mod EU, som er passende i forhold til det nye forbud fra EU s nye regler blev indført i oktober 2003 på baggrund af en videnskabelig rapport, som ifølge EU beviser, at et af de seks mest anvendte væksthormoner til kvæg forårsager kræft og skader på menneskets gener. Vedrørende de øvrige fem hormoner, for hvilke EU ikke kunne finde afgørende bevis for specifikke skader på mennesket, indførte EU forsigtighedsprincippet. EU anvender desuden forsigtighedsprincippet ved sit forbud mod genetisk modificerede organismer (GMO). Trods strafafgifterne på produkter fra EU er EU ikke parat til at opgive sin holdning til væksthormoner. Ifølge en kilde ieuropa-kommissionen har EU ingen planer om at ændre sin politik, og det er usandsynligt, at den nye afgørelse vil ændre noget på det, selv om USA og Canada indfører flere gengældelsestiltag. Så scenen er sat for endnu mere komplicerede skridt, og handelsstriden mellem de tre lande vil fortsætte i adskillige år fremover, uden at der kommer en løsning. USA, EU og Canada kan vælge at appellere den beslutning, der blev truffet imarts, og Canada har antydet, at det måske vil ske. '2008 et fantastisk år for kødbranchen' ZOETERMEER Sidste år var et fantastisk år for den internationale handel med svinekød og fjerkræ, som rapporteret af PVE efter GIRA Meat Clubs årlige konference. Denne vækst kan imidlertid ikke tilskrives EU. PVE har været en del af GIRA Meat Club imere end 20 år. Klubben har navn efter markedsanalysefirmaet 2

13 GIRA, der ved afslutningen af et år udarbejder forudsigelser for udviklingen i kødindustrien i det kommende år. Svinekød I2008 steg svinekødsproduktionen verden over med 2,4 % til mere end 93 millioner ton. Kina og USA tegnede sig for den største del af væksten, hvorimod produktionen ieu oplevede et mindre fald. Selv om prisniveauet for grise ikke var dårligt i 2008, blev driftsresultaterne negative på grund af den voldsomme stigning i udgifterne til foder. Fjerkræ Den globale produktion af fjerkrækød steg ifølge GIRA med 5 % til 77 millioner ton i Den største vækst tegnede USA sig for (en stigning på 4 %til 20,4 millioner ton), Brasilien (stigning med 6% til 11,5 millioner ton) og Kina (en stigning på 11 %til 127 millioner ton). Den russiske produktion er steget voldsomt ide seneste år: i2005 blev der produceret 1,4 millioner ton, og dette tal er i2008 steget til 2,2 millioner ton. Produktionen steg desuden ieu, men væksten var marginal. Oksekød Den globale produktion af oksekød faldt med 1,5 %i Produktionen var kun stigende i Kina. De største fald skete i Brasilien, hvor kvægavlere reducerede antallet af køer under indflydelse af de lave priser. EU har fortsat importforbud mod kyllinger fra USA BRUXELLES EU's landbrugsministre fastholder forbuddet mod import af fjerkræ fra USA på grund af forurening med klorin. Torsdag afviste Ministerrådet et forslag fra Europa- Kommissionen i Bruxelles. Af de 26 landbrugsministre stemte 18 for at fastholde det næsten 10 år gamle importforbud. Kommissionen ønskede at tillade import af klorinkyllinger fra USA i 2 år under strenge betingelser, forudsat at det tydeligt fremgår af mærkningen, at produktet er blevet desinficeret med klorin. Kommissionen ønskede desuden i denne periode at gennemføre yderligere forskning vedrørende sundhedsrisici. Europæisk politik fokuserer ikke på desinfektion af f.eks. fjerkræ, der har salmonella, men på at forhindre forurening. Tyskland når en million slagtede grise BERLIN Tyske slagterier har sat en ny mængderekord: Isidste uge blev der for første gang slagtet mere end en million grise. Agrarisch Dagblad meddeler, at ifølge ZMP (landbrugets centrale markeds- og prisrapporteringskontor) er det første gang i historien, at den magiske million er blevet overskredet på en uge. Stigningen skyldes hovedsagelig, at det var tæt op mod jul. Fortsat færre tyske grise Pigprogress.net ZMP (landbrugets centrale markeds- og prisrapporteringskontor) meddelte, at antallet af 3 tyske grise fortsat falder. Antallet af grise faldt til 26,4 millioner i november Det er derfor usandsynligt, at det samlede antal dyr, der vil være til rådighed til slagtning i2009, vil være højere end i Den største nedgang blev set i sobestanden, hvor antallet sidste faldt med dyr eller 5,9 %. Siden maj er det samlede antal moderdyr faldet med , et fald på 4%. Landmænd lukker Endvidere falder antallet af producenter iden tyske svinebranche, idet 16,7 % af de tyske svineavlere lukkede deres virksomheder sidste år. Nedgang i andre lande Der er desuden blevet rapporteret om et dalende antal af grise i mange andre EU-lande, først og fremmest i Danmark, hvor den globale kreditkrise har ramt branchen hårdt. Antallet af østeuropæiske grisebestande er også faldende, og her er Polen hårdest ramt. Europæiske svineavlere står over for en krise pigprogress.net Både i Holland og i Danmark indskrænkes bestandenes størrelse, og svineavlere i hele Europa er i krise. Den danske bestand er næsten 8 % mindre end for et år siden, og sammenholdt med faldet på 10 % isommer, antyder dette snarere en midlertidig stabilisering end en normalisering. Reduktionen af den hollandske bestand begyndte senere end i andre dele af Europa, men den er nu betydelig, og dette års augusttælling viser et fald fra år til år på 4%af avlsbestanden. Udgiveren af Pig World, Digby Scott, har gjort sig nogle tanker om emnet: Europæiske svineproducenter har investeret store beløb ieffektiv produktion af svin, og nu ser de stadig stigende tab, deres markeder indskrænkes, og de har ikke råd til de ekstra udgifter til miljø og dyrevelfærd. Europæiske svineproducenter er ikrise, og for første gang ligger enheder tomme, fordi nye eller eksisterende producenter ikke længere har mod til at gå i fodsporene af dem, der har tabt kampen. Selv de, der hænger fast i fingerspidserne, spekulerer på, om der er nogen mening i det, for hvis bureaukrati og dårlige priser ikke får dem ned med nakken nu, vil billig import fra Brasilien og USA gøre det i fremtiden. Det er dystre udsigter. Så dystre, at Europas store forædlingsvirksomheder og detailhandlere måske i løbet af de næste år vil se deres fede forretning løbe ud i sandet, efterhånden som den europæiske svinecyklus brydes, så den ikke umiddelbart kan genoprettes, sådan som det skete i England for ti år siden. Om 10 år vil Brasilien være kødgiganten DOETINCHEM Brasilien vil ide næste 10 år vokse til at blive verdens største nettoeksportør af kød, især oksekød og fjerkræ, fastslår en undersøgelse af den globale handel inden for kødbranchen, som Generaldirektoratet for Landbrug har gennemført. Denne analyse er baseret på de seneste rapporter fra OECD, FAO, USDA og forskningsinstituttet Fapri. På verdensbasis vil produktionen og forbruget af kød stige med næsten 2procent om året, så man i2017

14 vil være oppe på 327 millioner ton. Brasilien vil tegne sig for de ca. 51 procent af eksportstigningen. Dette lands markedsandel inden for eksport af oksekød og fjerkræ vil i 2017 være næsten 50 %. For nuværende står Brasilien for henholdsvis 25 og 37 %. En af taberne er EU. Generaldirektoratet for Landbrug forudser, at vores kontinents andel af verdens handel med kød vil falde. BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER Tyson har fået en bøde på en halv million efter medarbejders død TEXARKANA Den amerikanske kødvirksomhed Tyson Foods har indgået et forlig på en halv million dollars ( euro) efter en medarbejders død. Det amerikanske justitsministerium har meddelt, at Tyson Foods har erkendt sin skyld i den bevidste overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne for medarbejdere. Medarbejderen døde for 5år siden på foderstoffabrikken i Texarkana, Arkansas, efter at have været udsat for hydrogensulfidgas. Polske slagtere får eget servicekontor ZOETERMEER Polakker, bulgarere og rumænere, der arbejder ikødindustrien, vil fra 1. januar kunne kontakte et servicekontor. Productschap Vee & Vlees (afsætningsrådet for husdyr og kød) stiller euro til rådighed til drift af dette servicekontor, der er et fagforeningsinitiativ. Der vil blive ansat tre kvalificerede personer, som vil kunne hjælpe udenlandske arbejdere på deres eget sprog, hvis det er muligt. Det er under alle omstændigheder hensigten at ansætte en person, der kan flydende polsk. Fagforeningerne ønsker, at udenlandske arbejdere får bedre information om love, regler og arbejdsforhold. Arbejdsgruppens mål er at arbejde så meget som muligt i virksomhederne og desuden gennemføre aktiviteter i fagforeningerne. Det var en ikke helt let proces at få startet dette servicekontor, da arbejdsgiverne ikke mener, at det er en opgave for afsætningsrådet, men at det burde indgå i forhandlingerne om de kollektive overenskomster. Illegale bulgarske arbejdere registreres mere effektivt HAAG Holland og Bulgarien fortsætter deres kamp mod illegalt arbejde, omgåelse af minimumslønnen og misbrug af socialforsikringen. En ny rapport fra arbejdsinspektoratet afslører, at bulgarere udgør 35 %af de illegale arbejdere i kødbranchen. Samarbejdet mellem de hollandske og de bulgarske sociale myndigheder er blevet forbedret for at bekæmpe illegalt arbejde. Dette samarbejde involverer forbedret udveksling af data, udnævnelse af kontaktpersoner, gennemførelse af fælles risikoanalyser og sammenkøring af filer samt midlertidig udveksling af embedsmænd. Som følge af dette samarbejde vil både Holland og Bulgarien få større indsigt itrafikken af arbejdskraft over grænsen. Holland vil kunne forbedre sin 4 håndtering af misbrug på arbejdsmarkedet, hvor bulgarske arbejdere er ofrene. Fortsat færre udenlandske slagtere i Storbritannien LONDON Den engelske kødindustri står over for en kronisk mangel på udenlandske arbejdere. Dette truer den samlede produktion af kød. En af de største virksomheder måtte reducere sin produktion med 25 % i flere uger på grund af mangel på arbejdskraft, meddelte British Meat Processors Association. Siden EU's udvidelse i2004 har England set tusindvis af arbejdere ankomme fra Østeuropa. Et stort antal er imidlertid rejst hjem igen. Desuden har regeringen gjort det sværere at rekruttere arbejdere fra lande uden for EU. Alt i alt mangler vi kvalificerede arbejdere på slagterier og udbeningsfabrikker, tilføjede BMPA. Bulgarere, de nye illegale arbejdere i kødvirksomhederne DEN HAAG Bulgarere er de nye illegale arbejdere i de hollandske kødvirksomheder. Også marokkanere og tyrkere arbejder tit illegalt i slagterier og i kødforædlingsvirksomheder. Bulgarere udgør 35 % af det samlede antal kontrollerede illegale arbejdere, fulgt af tyrkere (21 procent) og marokkanere (11 procent). Disse oplysninger blev offentliggjort af det hollandske arbejdstilsyn. Denne myndighed gennemførte sidste år 209 kontroller i kødindustrien for at bekæmpe illegalt arbejde og underbetaling. Ud fra kontrollerne ser det overordnet ud til, at antallet af illegale arbejdere i kødvirksomhederne falder. I2005 brød 25 %af virksomhederne loven. I 2007 var det kun 16 %. En årsag til dette er den faktiske frie bevægelighed af arbejdskraft ieu, en anden årsag er det stigende antal virksomheder, der underskriver Convenant Flexibele Arbeid (aftale om fleksibelt arbejde). Med dette projekt lover virksomhederne at arbejde sammen med registrerede vikarbureauer, der har forpligtet sig til at overholde lovgivningen. Tönnies betaler euro efter udspionering af medarbejderne meatandmeal.nl RHEDA-WIEDENBRÜCK - Tönnies skal betale i alt euro i kompensation for mistanken imod de arbejdere, de udspionerede. Tysklands største svineslagteri havde mere end 200 kameraer i sine fabrikker, hvilket var en overtrædelse af

15 bestemmelserne om databeskyttelse ihenhold til den regionale overvågningsmyndighed i Nordrhein- Westfalen. Medarbejdere klagede, fordi ledelsen hos Tönnies anbragte kameraer i garderoben og i de rum, hvor de vaskede sig. Tilstedeværelsen af kameraer i en virksomhed, der har et højt niveau af fødevaresikkerhed, er acceptabel, men Tönnies gik for vidt, kommenterede Bettina Gayk fra den Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein- Westfalen (den regionale myndighed for databeskyttelse i Nordrhein-Westfalen). Tönnies meddelte, at virksomheden accepterede at betale bøden, og at antallet af kameraer allerede var blevet reduceret. FØDEVARESIKKERHED Japan vil sælge kød fra klonede køer og grise meat international.com Den japanske regering vil komme med en erklæring om, at kød fra klonede køer og grise på grundlag af klonede æg eller kropsceller er sikkert. Ifølge rapporter tillades salg af dette kød dermed fra i år. Iden japanske kommission for fødevaresikkerhed er eksperter citeret for at have sagt, at de har konkluderet, at kvaliteten af kød fra klonede køer og grise og af ingredienserne imælk fra klonede køer er lige så sikker som kvaliteten af produkter fra konventionelt fremavlede dyr. Kommissionen vil bekræfte sin beslutning i år og videresende den til ministeriet for sundhed, velfærd og arbejde. Regeringen skal vedtage den endelige godkendelse. Ifølge rapporter kan klonet okse- og svinekød komme på markedet i år. Der er imidlertid blevet rejst tvivl om sikkerheden. US Food and Drug Administration og European Food Safety Authority meddelte for et år siden, at kød- og mælkeprodukter fra klonede dyr er sikre. IUSA er kød fra klonede dyr endnu ikke kommet på markedet af etiske og religiøse årsager. Kødbranchen: Kød- og benmel tilbage i dyrefoder DOETINCHEM Kødbranchen ønsker at genoptage diskussionen om anvendelsen af kød- og benmel i kødproduktionen. Denne udtalelse kom fra COVsekretær Richard van der Kruijk i denne måneds udgave af specialmagasinet Meat &Meal (december 2008). Brancheorganisationen COV finder, at der er tilstrækkelig grund til at rejse denne debat igen i VROM-rapporten om de miljømæssige effekter af at spise kød. Ifølge klimalobbyister sluger korn- og sojaprodukter til dyrefoder store mængder energi. Det er godt, at beslutningstagere og ngo er har indset, hvad en de af vigtigste årsager er til den mængde grøntfoder, derskal til forat producere 1kg kød, siger Van der Kruijk i magasinet, idet han refererer til BSE-krisen. Siden denne krise har det været forbudt at anvende døde dyr i dyrefoder, og som følge deraf er der blevet anvendt mere korn og soja. I stedet for bare at opfordre folk til at spise mindre kød, burde vi diskutere, om dyreproteiner fra dyr, som ikke er risikodyr, som f.eks. kyllinger og grise, igen kunne blive anvendt i vores dyrefoder. Dette skulle selvfølgelig ske på strenge betingelser. Fransk kødskandale breder sig meatandmeal.nl PARIS Fire velkendte franske kødvirksomheder og slagterier synes at være involverede i den store kødskandale med dåsekød, hvori der er blandet biprodukter. Kødforædlingsvirksomhederne Charal og Soviba samt detailvirksomheden Covi var allerede en del af skandalen. De første to formodes at have leveret kødet til Covi, der derefter solgte dåserne med sprængt oksekød. Det ser nu ud til, at også fåreslagteriet Arcadia South-West samt Alliances datterselskab Défial er involverede. De er mistænkt for at have leveret biprodukter til Covi. Affæren startede i januar efter kontrolbesøg af de veterinære myndigheder inovember Siden da er 1,2 millioner dåser sprængt oksekød fremstillet af fårekød blevet kaldt tilbage i Frankrig, England, Belgien, Grækenland og Irland. Sidste uge blev ton kød beslaglagt i Arcadia South-West. Ifølge kontrollanter var kødet ikke engang egnet som føde for hunde og katte. Stor svindel med fjerkrækød i Belgien meatandmeal.nl BRUXELLES Det belgiske justitsministerium undersøger en stor svindelsag med frosset fjerkrækød. Det drejer sig om ton fjerkrækød i 32 togvogne på vej til Ukraine. Kødet var ikke længere egnet til menneskeføde, og det var blevet opbevaret i frysere i årevis. De mistænkte ønskede at forarbejde kødet på en fabrik i Dnepropetrovsk, hvor fjerkrækødet ville være blevet blandet i snacks som f.eks. karrypølser og hamburgers. De belgiske myndigheder prøver ikke på at spore kødets ophav. Det kan dreje sig om rester af kød fra dioxinkrisen. Det beslaglagte kød forarbejdes nu til dyrefoder. 5

16 VION Aftale vedrørende Vions sociale plan MEPPEL Vion og fagforeningerne har indgået en aftale om en social plan for medarbejderne på slagteriet i Meppel. Yderligere strejker er afblæst. FNV ønskede at forfølge sagen yderligere, men medarbejderne følte, at der var blevet gjort tilstrækkeligt. Vion imødekom yderligere fagforeningerne onsdag, da man gik ind på at give medarbejderne en fratrædelsesgodtgørelse, der er beregnet på basis af deres månedlige indkomst og ikke af deres periodeindkomst, som det oprindelig var tanken. Desuden vil ældre medarbejdere, der ikke har fundet et arbejde ved udgangen af 2009, modtage et engangsbeløb på euro. FNV anså dette beløb for at være for lavt, men medarbejderne på slagteriet imeppel støttede Vion. De ønsker at godkende de forslag, der foreligger på nuværende tidspunkt, og det må vi respektere, sagde fagforeningsleder Ron Vos til Meatandmeal.nl. De er kommet meget langt. I øvrigt er Vos lidt skuffet over den manglende villighed blandt medarbejderne på Vions fabrikker til at gå iaktion. FNV havde planer om at tvinge andre af Vions kødvirksomheder til standsning. Fordi der også der vil ske omorganiseringer i fremtiden, sagde Vos. Og vi ønskede at sikre, at alle vore krav vedrørende Meppel blev opfyldt. Ifølge Vos var der imidlertid kun få mennesker, som støttede ideen om strejker i de øvrige Vionvirksomheder. Vion undersøger, om det er muligt at genoptage produktionen i Meppel mandag. Vi forventer at kunne gøre det, men der foreligger intet fast endnu, sagde Vion-talsmand Marc van der Lee. Mens strejkerne stod på, overførte Vion produktionen til andre fabrikker, således at virksomheden fortsat kunne levere til sine kunder. Vion er tilfreds med den seneste udvikling. Under alle omstændigheder giver det en afklaring, som medarbejderne imeppel har krav på, den afklaring, de har bedt om. Vi håber, at vi hurtigt kan begynde at føre planen ud i livet. Slagteri stadig lukket: Vion og FNV genoptager forhandlingerne MEPPEL Vions slagteri i Meppel vil stadig være lukket i denne uge. Årsagen er de (endnu) mislykkede forhandlinger mellem fagforeningen FNV og Vion vedrørende en social plan. Forhandlingerne vil blive genoptaget onsdag. Istarten af denne uge så det ud til, at fagforeningen og Vion havde nået et dødt punkt. Vion imødekom fagforeningen med hensyn til underdommerens afgørelse, som der var uenighed om, men fagforeningen fandt, at forslagene stadig var for svage, og man anså ikke forhandlingerne for at have givet de nødvendige resultater. Krav Vi ønsker, at underdommerens formel for bliver baseret på den månedlige indtægt istedet for på periodeindkomsten. I modsat fald vil medarbejderen stadig være taberen, forklarede FNV-fagforeningsleder Ron Vos. Fagforeningen ønsker desuden et sikkerhedsnet for ældre medarbejdere, der mister deres arbejde, og for hvem det er svært eller umuligt at finde ny beskæftigelse. Kontakt Ved et medlemsmøde mandag aften tog fagforeningen endnu en gang kontakt til Vion. Virksomheden gav udtryk for, at man stadig var villig til at diskutere begge punkter. Vi nærer store forhåbninger om, at vi vil nå vores mål, bemærkede Vos. Meppel Vion ønsker tilsyneladende at genåbne slagteriet i Meppel, når truslen om strejke er afblæst. Så længe det er uklart, om vi kan opnå en acceptabel social plan, er det for usikkert for os at genoptage produktionen i Meppel, sagde Vions talsmand Marc van der Lee. Han håber ikke desto mindre på at nå en aftale med fagforeningerne. Medarbejderne stiller Vion et ultimatum MEPPEL Medarbejderne i Vion Meppel har enstemmigt vedtaget at stille ledelsen et ultimatum. De anså forslagene fra Vion for at være fornærmende. Steenwijker Courant berettede, at der er udbredt afsky over den intimiderende måde, ældre medarbejdere bliver behandlet på, når de trues med, at de kun vil få socialhjælp og intet andet. Det er klart, at Vion holder fast isin beslutning om at lukke fabrikken i Meppel, som ledelsen ikke mener har en fremtid. RTV Drenthe har meddelt, at de drøftelser, Meppel Kommune har haft med ledelsen, ikke fik denne til at genoverveje beslutningen. I ultimatummet kræver fagforeningen FNV Bondgenoten og fagforeningen CNV en fratrædelsesgodtgørelse baseret på underdommerens formel for 2008 i stedet for formelen for De ønsker desuden en afgørelse vedrørende et sikkerhedsnet for medarbejdere på 55 og derover, der ikke kan få arbejde andre steder. Derudover kræver de, at medarbejdere, der overflyttes til andre virksomheder, får fuld dækning af omkostningerne til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, og at de vil modtage kompensation for ekstra transporttid. Endvidere skal der ydes kompensation til medarbejdere, der har arbejdet for Vion i flere år, men ikke optræder på lønningslisten. Medarbejderne besluttede enstemmigt, at de vil skride til handling, hvis ikke Vion imødekommer fagforeningernes krav. Vion Meppel har ca. 115 fuldtidsansatte og 51 medarbejdere, der er på flekstid.

17 Vion lukker endnu en fabrik i Tyskland HELMBRECHTS Vion lukker endnu en fabrik for kogt svinekød i Tyskland. Denne gang vedrører beslutningen fabrikken Lutz Fleischwaren i Helmbrechts. Fra 1. oktober vil produktionen blive overført til virksomheden Weimarer Wurstwaren i Nohra. Fabrikken Lutz ihelmbrechts havde behov for en snarlig modernisering, men bygningen er i sig selv så forfalden, at det ikke var muligt at foretage rimelige investeringer. 14 medarbejdere mister deres arbejde. Allerede sidste år lukkede Vion en fabrik tilhørende Lutz Fleischwaren ikulmbach. Lutz har 3 fabrikker tilbage: Landsberg am Lech, Hammelburg og Chemnitz. SMITHFIELD Smithfield-fusion en fordel for datterselskaber LOVENDEGEM Den belgiske kødproduktvirksomhed Imperial Meat Products ser vækstmuligheder nu, da modervirksomheden Smithfield har fusioneret med den spanske virksomhed Campofrío. Med en omsætning på 2,1 milliarder vil Campofrío Food Group som følge af fusionen være den nye markedsførende virksomhed i Europa inden for kødprodukter. Stegeman, der har fabrikker i Deventer, Sint Michielsgestel og Wijhe, er også en del af gruppen. Groupe Smithfield og Campofrío supplerer hinanden geografisk, så vi primært kan fokusere på, hvad vi kan tilbyde hinanden, sagde IMP-direktør Jacxsens til avisen De Tijd. Vi kan inkludere spanske specialiteter ivores sortiment, og de kan bruge vores belgiske pâté og salami. Desuden kan vi udveksle ekspertise. Næstefter Ter Beke er Imperial Meat den største kødforædlingsvirksomhed i Belgien. Smithfield indgår aftale med Campofrío meat international.com -19. dec Dette er blevet meddelt af Smithfield Foods. Den nye virksomhed vil blive kendt under navnet Campofrío Food Group, og den vil blive noteret på børserne i Madrid og Barcelona. Fusionen skaber den største paneuropæiske virksomhed inden for sektoren for pakket kød, og en af de fem største på verdensplan. Virksomheden er markedsførende i Spanien, Frankrig, Portugal og Holland, og den fastholder en vigtig position irumænien, Tyskland, Storbritannien, Italien og Belgien. Smithfield Foods ejer 37 % eller ca. 37,8 millioner aktier iden nye virksomhed. Det tidligere Smithfield ejede 24 % af Campofrío og 50 % af Groupe Smithfield. Andre store aktionærer er Oaktree Capital (24 %), Pedro og Fernando Ballve (12 %), Diazfamilien og Luis Serrano (5 %), Caja Burgos (4 %) og QMC (2 %). De resterende 16 % ejes af individuelle aktionærer. "Dette er et vigtigt skridt i Smithfields strategi for vækst og forbedring af virksomhedens globale position inden for pakket kød. Virksomhederne har produktions- og marketingsplatforme, som supplerer hinanden og giver mulighed for værdiskabelse og synergier," siger C. Larry Pope, Smithfield Foods administrerende direktør og koncerndirektør. Aftale mellem Smithfield og Campofrío afsluttet SMITHFIELD Kødforædlingsvirksomheden Smithfield har afsluttet fusionen med det spanske firma Campofrío. Den nye virksomheds navn bliver Campofrío Food Group. Smithfield ejer nu 37 % af aktierne ispaniens største kødforædlingsvirksomhed mod tidligere 24 %. Den fusionerede virksomhed har en omsætning på 3 milliarder dollars. Groupe Smithfield, der ejer kødproduktvirksomheden Stegeman i Holland, er et joint venture mellem Smithfield Foods og Oaktree Capital Management. Denne europæiske gren af Smithfield blev dannet i 2006 gennem fusionen mellem den franske gruppe Jean Caby og kødsektionen af Sara Lee. Smithfield-chef sælger aktier til sine børn SMITHFIELD Smithfields bestyrelsesformand, Joseph W. Luther III, har solgt to millioner aktier til sine fire børn. Med dette salg er de sikret ejerskab af familievirksomheden, der har en omsætning på over ni milliarder euro. Luthers far var en af grundlæggerne af gruppen i 1936, og siden har gruppen udviklet sig til en af verdens største kødforædlingsvirksomheder. Luther (67), der allerede har været en del af virksomheden i 31 år, sælger aktierne for over 4.60 pr. stk., hvilket giver en fortjeneste på 9,2 millioner. Luther har selv yderligere 1,6 millioner aktier ud af i alt 143,6 millioner aktier. Smithfield Foods Inc.- fagforeningsafstemning Meatinternational.com Kødudskærere på Smithfield Foods Inc's store svinekødsfabrik itar Heel, North Carolina, USA, skal den 10. og 11. december stemme om, hvorvidt de skal repræsenteres af fagforeningen United Food and Commercial Workers. Dette har virksomheden og UFCW meddelt ien fælles erklæring mandag idenne uge. Resultaterne offentliggøres umiddelbart efter afstemningen. Det er blevet meddelt, at de to parter indgik en aftale for tre uger siden om en plan, i henhold til hvilken fabrikkens medarbejdere skulle stemme om, hvorvidt de ønsker UFCWrepræsentation. Aftalen var med til at forlige en sag, der var blevet anlagt af Smithfield mod UFCW. Der blev desuden opnået enighed om, at UFCW slutter sin offentlige kampagne mod Smithfield, og begge 7

18 parter vedtog at etablere et Feed the Hungry - program, som de vil finansiere i fællesskab. Fabrikken i Tar Heel har ca medarbejdere. Smithfield og fagforeningerne ryger fredspibe meatandmeal.nl TAR HEEL Siden starten har fagforeningens kampagne i USA mod kødforædlingsvirksomheden Smithfield Foods kostet virksomheden 660 millioner $. Smithfield og fagforeningen har indgået en fredsaftale. Der kan nu afholdes fagforeningsvalg for de arbejdere på fabrikken itar Heel, der var stridens kerne. Samtidig standsede Smithfield angrebene på fagforeningerne. Smithfield sammenlignede den negative kampagne imod virksomheden for at opnå fagforeningsvalg med afpresning. Til gengæld standser fagforeningerne de kampagner, der opfordrede til boykot af Smithfields produkter, og som skabte negativ omtale af mærket. Smithfields afdeling for oksekød går til JBS meatandmeal.nl MILWAUKEE -Smithfield Foods har afsluttet salget af sin afdeling for oksekød til brasilianske JBS efter de amerikanske myndigheders endelige godkendelse. JBS betalte 565 millioner dollars for Smithfield Beef Group. Smithfield Beef Group er den femtestørste oksekødsproducent i USA, hvorimod JBS ligger på tredjepladsen. JBS erhvervelse af National Beef Packing har været blokeret af det amerikanske justitsministerium. Begge virksomheder meddelte, at de vil prøve at ændre ministeriets indstilling. Med salget af Smithfield Beef Group, der har afsluttet virksomhedens aktiviteter inden for oksekød, bliver Smithfield den største svinekødsproducent i USA. Ifølge Larry Pope var virksomhedens markedsandel i oksekød for lille, og der kunne ikke forventes en nævneværdig vækst inden for dette forretningsområde. Jean Caby-fabrik truet med lukning usinenouvelle.com Onsdag meddelte Aoste Group, et datterselskab af Smithfield Foods, at dens Jean Caby-fabrik i Saint- Priest-en-Jarez (Loire) vil lukke i sommeren Enheden laver kogte svinekødsdelikatesser og beskæftiger mere end 350 arbejdere. Produktionen skal overføres til fabrikkerne i Lampaul-Guimiliau, Ergué-Gabéric (Finistère) og Saint-André-Lez-Lille (Nord). Ledelsen har forsikret, at den vil forøge at begrænse den sociale effekt af dette projekt med alle til rådighed stående midler og yde individuel hjælp til samtlige berørte medarbejdere. DANISH CROWN Danish Crown lægger sin udbening til Tyskland SKÆRBÆK Fra nu af vil en del af svinekroppene fra Danish Crown blive udbenet i Tyskland. Agrarisch Dagblad meddelte, at de pågældende svinekroppe kommer fra slagteriet i Skærbæk. Udbeningen vil komme til at foregå på Danish Crowns tyske fabrikker. Virksomheden vil med dette skridt spare penge, da udbening er billigere i Tyskland end i Holland. ANDRE VIRKSOMHEDER Cargills kødafdeling opkøber Carneco Foods-aktiver Cargill Meat Solutions (CMS) har opkøbt aktiver fra Carneco Foods LLC, herunder en forædlingsvirksomhed for hakket oksekød i Columbus, Nebraska. CMS sagde, at købet, der vil træde i kraft fra 2. januar 2009, skal erstatte en fabrik i Booneville, Arkansas, der blev ødelagt af brand i marts. CMS er gennem virksomhedens afdeling Cargill Value Added Meats (CVAM) Food Service involveret ividereforædling af kødprodukter. Carneco Foods, der ejes af Lopez Foods, producerer frosne hakkebøffer og steaks samt færdigpakkede oksekødsprodukter, der sælges til cateringvirksomheder og detailhandlere. Siden branden har CMS overvejet flere alternativer for at erstatte den mistede kapacitet. CMS udtalte, at konstruktionen af Carneco Foods' fabrik og dens produktsortiment svarer til de muligheder, man havde på fabrikken i Booneville. Ungarsk kødvirksomhed opkøbt af konsortium PÁPA Den ungarske kødforædlingsvirksomhed Pápai Hús Zrt., der gik ilikvidation for to år siden, er blevet solgt. Et konsortium af investorer, bestående af Agroprodukt Zrt., et lokalt vandværk, regionen Pápa, medarbejdere og ledere fra kødvirksomheden og svineavlere, har købt firmaet for ca. 20 millioner euro (efter en valutaomregning). Konsortiet skal imidlertid kun betale seksten procent af salgsprisen ud af deres egne midler, da restprisen lånes i den ungarske udviklingsbank. 8

19 Danish Meat Company lukker VRÅ - Danish Meat Company (DMC) lukker, og de 170 arbejdere er blevet sendt hjem. Det er kun to år siden, virksomheden blev grundlagt som følge af utilfredshed med den politik, som den langt større virksomhed Danish Crown førte. Agrarisch Dagblad rapporterer, at lukningen i henhold til de få oplysninger, ledelsen har givet, hænger sammen med to beslægtede faktorer: mangel på kapital og en vanskelig tendens på kødmarkedet. I bedre tider forarbejdede fabrikken ca svin om ugen. Pilgrim s Pride (midlertidigt) reddet PITTSBURGH Fjerkrækødgruppen Pilgrim s Pride synes at være blevet reddet (midlertidigt) fra kollaps, nu da gruppen har fået bevilget et tredje lån. Det eksisterende lån blev forlænget for tredje gang for en kort periode. Bag scenen arbejder bankerne sammen med virksomheden med det formål at finde en løsning. Pilgrim s Pride oplevede problemer blandt andet på grund af de høje råmaterialepriser og kreditstramningen. Derudover kæmper virksomheden med en kæmpe gældsbyrde, som den måske ikke vil kunne betale tilbage. I januar investerede virksomheden 1,5 milliarder dollars i overtagelsen af den konkurrerende virksomhed Gold Kist. Pilgrim s Pride har implementeret tiltag til yderligere reduktion af omkostningerne, og der foreligger desuden planer for en omstrukturering, der skal forbedre likviditeten på længere sigt. Eksperter vurderer, at der stadig er 75 %risiko for, at Pilgrim s Pride kollapser. Bernard Matthews tabte 94 millioner meatandmeal.nl -14/11/2008 NORFOLK På grund af udbruddet af fugleinfluenza har Bernard Matthews indtil nu tabt ca. 94 millioner euro. For at reducere en gæld på 80 millioner euro solgte virksomheden afdelingen for brød og kager og sine aktiviteter på New Zealand. Sammen med andre omkostningsbesparende tiltag som en del af et omstruktureringsprogram hjalp salget til at reducere gælden fra 70 millioner. Isit driftsresultat for 2007 viste kalkunvirksomheden et tab på 11,7 millioner, hvorimod der var en fortjeneste på 27 millioner i ** * 9

20

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Annoncer Polen, 23.000 årssøer, medarbejder til ledelsesteam. Poldanor S.A. søger en ny medarbejder til vores ledelses team i svineproduktionen. Det forventes at du har

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere