Årsrapport cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1"

Transkript

1 Årsrapport 2012 cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

2 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

3 Indholdsfortegnelse Forord Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Hoved- og nøgletal Resultat 15 Koncernen pr. 31. december Selskabsoplysninger Organisation Hovedaktiviteter i Sydfyns Elforsyning A/S 22 SEF Net A/S 22 El-Gården, Svendborg A/S 22 Sydfyns Intranet A/S SEF Net A/S 24 SEF Forsyning A/S 25 El-Gården, Svendborg A/S 26 Sydfyns Intranet A/S 26 Vores Lys det nye domicil 27 Markedet 27 Energirådgivning 29 Salg 30 Arbejdsmiljø 30 Lavenergihus i Tankefuld 30 SEFs CSR-principper 30 Forventninger til Ny SEF strategi 36 Bestyrelse og direktion 39 Repræsentantskab Årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 43 Resultatopgørelse Balance 52 Pengestrømsopgørelse Noter Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

4 Forord 2012 var både et udfordrende og begivenhedsrigt år for Sydfyns Elforsyning. Det samlede resultat for året er tilfredsstillende. Hos SEF er det dog ikke tallene alene, der tæller. Vi ser også os selv og vores virksomhed som en vigtig del af det sydfynske område, og vi føler, at vi både som forsyningsvirksomhed og som arbejdsplads har et ansvar. Netop virksomhedens stærke lokale forankring betyder, at vi til tider konfronteres med kritiske spørgsmål eller bliver en del af en intens diskussion. Det accepterer vi naturligvis, forudsat at der tale om saglige spørgsmål og diskussioner. I det tidlige forår var der stort fokus på virksomhedens ejerforhold og et eventuelt salg blandt både medier og lokalpolitikere. Det var en udfordrende periode, der fik konsekvenser for selve forretningen. Debatten var skadelig og gjorde det ekstra svært at opfylde vores budget. Uroen medførte bl.a. at en del kunder primært el-kunder inden for vores forsyningsområde - besluttede at forlade SEF og vores markedsandel faldt fra 87 pct. til 81 pct. Det, som var bygget op i 2011, tabte vi i foråret 2012, og det har betydet, at SEF i dag også satser på at levere energi udenfor området. Vi kæmper stadig for at få de tabte kunder tilbage. Den megen debat omkring SEF skabte også usikkerhed blandt SEFs medarbejdere, der dagligt kunne læse om, at deres arbejdsplads var til salg. Medarbejderne stod sammen, og i dag er SEF styrket, og sammenholdet internt i virksomheden er solidt. SEF er en markedsorienteret virksomhed, der fungerer på kommercielle betingelser. Det kom tydeligere til udtryk i 2012 end nogensinde tidligere, og mange nye kunder kom til på flere forretningsområder. Året bød på flere store udbudssejre på el uden for forsyningsområdet samt Svendborg Kommunes EU-udbud. De vundne udbud ser vi som et bevis på, at SEF er konkurrencedygtig og kan tilbyde et servicekoncept, der holder. På fiber-siden har SEF fremtidssikret den digitale infrastruktur på Sydfyn med mange nye kunder til følge, og for første gang viser driften på fiber overskud. At vinde udbud og øge kundetilgangen er muligt med det rette mix af attraktive produkter og konkurrencedygtige priser. I 2012 lancerede SEF bl.a. Vindstrøm, til de kunder, der har en holdning til miljøet - og helkundekonceptet, SEF+ til de kunder, der samler deres køb af el, naturgas og fiber hos SEF. Alle i Svendborg har lagt mærke til og fulgt byggeriet langs motorvejen. I 2012 tog SEF det nye domicil i brug. Visionen for Vores Lys var at skabe et progressivt, bæredygtigt og iøjnefaldende domicil, der afspejler åbenhed, nærhed og kvalitet. Med det nye domicil blev alle aktiviteter i koncernen også samlet under et tag. Som afslutning på et begivenhedsrigt 2012 placerede SEF sig som nr. 2 i Energitilsynets benchmark-analyse af de danske elnetselskaber. Placeringen vidner om, at SEF er en veldrevet virksomhed med et lavt omkostningsniveau. I 2012 har SEFs medarbejdere leveret en flot indsats og bidraget væsentligt til, at SEF er klar til at møde bliver et udfordrende år. Konkurrencen vil skærpes på alle forretningsområder, og der er fortsat en svag samfundsøkonomi. SEF vil arbejde på at fastholde sin position i lokalmarkedet og fortsat udbygge sin position udenfor området. Anders Banke Direktør Sydfyns Elforsyning 6 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december 2012 for koncernen og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og den selvejende virksomheds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsynings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Svendborg den 4. april 2013 Anders J. Banke direktør Guri Krøis Jesper Ullemose Torben Jensen formand næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Birger Nielsen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen 8 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport Påtegninger

6 Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som virksomheden. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe- Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og virksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Svendborg, den 4. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brian Skovhus Jakobsen statsaut. revisor Karsten Bøgelund Pedersen statsaut. revisor 10 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport Påtegninger Påtegninger

7 12 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

8 Hoved- og nøgletal Resultat kr Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før renter Ordinært resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Årets nettoomsætning udgør 233 mio. kr. mod 249 mio. kr. i Den faldende nettoomsætning skyldes faldende el-priser. Det ordinære resultat efter skat udgør 22 mio. kr. mod -134 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. De væsentligste årsager til det positive resultat for selskabets aktiviteter på 22 mio. kr. er: Selskabet nedskrev sine fiberaktiver i 2011 med 120 mio. kr. Dette har medført faldende afskrivninger i Der har været en sund forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer. Salg af internet, TV og telefoni er steget i Det skyldes primært en pæn kundetilgang på trods af den hårde konkurrence. Salg af ejerdel i FynsNet 150 hv har medført en regnskabsmæssig gevinst på 7 mio. kr. Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme i alt Overskudsgrad (resultat før renter) % 1,75-44,69-7,13-14,69-4,74 Overskudsgrad (ordinært resultat) % 9,64-53,17-3,81-5,89-9,87 Afkastningsgrad % 0,33-9,04-1,37-2,89-1,17 Bruttomargin % 44,06 41,90 41,89 33,72 30,88 Egenkapitalandel (soliditet) % 56,25 54,87 68,94 73,77 85,88 Egenkapitalforrentning % 3,25-17,64-1,83-1,19-2, Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

9 Særlige risici SEFs væsentligste risici er indkøb af el samt risici relateret til renter og kreditgivning: Indkøb af el Selskabet sikrer indkøbsprisen på el ved at indgå både kort- og langsigtede finansielle elhandelskontrakter. Rente- og kreditrisici Selskabet har optaget langfristet gæld, hvor renten er sikret på et fast lavt niveau i 20 år. Desuden råder selskabet over en kassekredit, hvor renten er sikret over de næste 16 år. Selskabet arbejder målrettet på at minimere kreditgivning til dårlige betalere. Selskabet har ikke enkeltstående tilgodehavender i en størrelsesorden, der kan påvirke selskabets økonomiske og likviditetsmæssige stilling væsentligt. Værdipapirer En stor del af egenkapitalen har selskabet placeret i værdipapirer. Selv små udsving har stor påvirkning på resultatet. Øvrige risici Selskabet driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen. Indtægterne fra netvirksomheden er underlagt Energitilsynets kontrol i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og forrentningsloft, som kan påvirke netvirksomhedens indtægtsramme i negativ retning. Selskabets netselskab lå nr. 2 i Energitilsynets benchmark-analyse på baggrund af resultaterne for Analysen indeholder data fra 51 netselskaber. Begivenheder efter regnskabsåret udløb Sydfyns Elforsyning er pr. 1. januar 2013 registreret som en erhvervsdrivende fond med CVR-nr.: Ændringen forventes ikke at påvirke virksomhedens fremtidige økonomiske udvikling Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

10 Koncernen pr. 31. december 2012 Selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning A/S Monopol Konkurrence SEF Net A/S SEF Forsyning A/S Sydfyns Intranet A/S El-gården, Svendborg A/S 18 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

11 Selskabsoplysninger Organisation Sydfyns Elforsyning Repræsentantskab Adresse: Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Telefon: Fax: cvr nr: Stiftet: 1. april 1975 Hjemsted: Svendborg Kommune Bestyrelse Direktion Anders J. Banke Sekretariat HR Ejerforhold: Selvejende virksomhed Bestyrelse: Guri Krøis, formand Jesper Ullemose, næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Jensen Lars Jørgensen, medarbejdervalgt Villiam Hansen, medarbejdervalgt Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt Direktion: Anders J. Banke Kunde- & markedschef Casper Flodager Opsøgende Afregning & salg support Teknisk chef - El Per Svendsen Kvalitetsledelse Økonomichef Tom Bak Økonomi Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Banker: Sydbank, Svendborg Svendborg Sparekasse Danske Bank, Svendborg Butik Partnerskab Leverance, drift & kundesupport fiber El-gården Svendborg A/S Drift Elnet IT Marketing & forretningsudvikling 20 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

12 Hovedaktiviteter i 2012 Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsynings hovedaktivitet har i 2012 været kendetegnet ved, at elforsyningen udgør 23 % af de samlede aktiviteter, mens de øvrige 77 % er konkurrenceudsatte aktiviteter. Selskabet har drevet erhvervsmæssig virksomhed, der er relateret til forsyningsvirksomhed. Herunder elinstallationsforretning, bredbåndsog telekommunikationsforretning og handel med produkter og ydelser, der relaterer sig til elinstallations-, bredbånds- og telekommunikationsforretning. Dertil kommer service og administration over for selskabets datterselskaber. Sydfyns Elforsyning A/S Sydfyns Elforsyning A/S er holdingselskab for følgende 100% ejede datterselskaber: SEF Net A/S SEF Net A/S har i 2012 udbygget, vedligeholdt og drevet elnettet og sørget for fast og stabil leverance af el samt sørget for tilslutningen til det landsdækkende elnet. SEF Net A/S har ligeledes opkrævet afgifter og ydet miljørådgivning. SEF Forsyning A/S SEF Forsyning A/S hovedaktivitet i 2012 har bestået af køb og salg af tjenesteydelser og varer - helt i overensstemmelse med selskabets formål om at udøve elhandel og erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til energiforsyningen. El-Gården, Svendborg A/S El-gården Svendborg A/S har i 2012 udført alle former for elinstallationer, herunder fiber- og sikringsopgaver samt energirigtige løsninger. Sydfyns Intranet A/S Sydfyns Intranet A/S har i 2012 leveret internet, TV og telefoni via fibernettet til private hjem og erhvervsvirksomheder. Derudover leverede Sydfyns Intranet A/S også mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Med Sydfyns Intranet A/S er det hensigten at skabe ét intranet for hele Sydfyn. På sigt vil det blive muligt for alle på Sydfyn at få hurtigt internet, telefoni og TV alle dele til konkurrencedygtige priser. Sydfyns Intranet A/S har udbygget et lysledernet med høj hastighed samt optisk fiber til hver enkelt hjem og virksomhed Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

13 SEF Net A/S Transport af el gennem SEFs net Fjernaflæsning Udskiftning af gamle elmålere med nye fjernaflæste fulgte punktligt den lagte plan, og det forventes derfor, at alle elmålere er udskiftet inden udgangen af kwh (i mio.) EnergiNet.dk har udarbejdet en sektorberedskabsplan for elsektoren, der har til formål at sikre koordinering af beredskabet i elsektoren. Målet er at sikre en hurtig og koordineret reetablering af elforsyningen i tilfælde af strømafbrydelse med henblik på at begrænse generne for forbrugerne og samfundet mest muligt. Dette samarbejder er højt prioriteret hos SEF Net SEF Forsyning A/S I Energitilsynets årlige benchmark-analyse indtog SEF Net andenpladsen, hvilket betyder, at SEF Net ikke får reduceret sin indtægtsramme. Dermed kan arbejdet med at holde omkostningerne nede fortsætte, uden at det vil påvirke kvaliteten i leveringen af energi til kunderne. På fejl- og uheldssiden bød 2012 på ganske få fejl på 10 kv nettet. Der var tale om blot tre fejl med relative korte afbrydelsestider. Den 3. februar var der kabelfejl på Mølmarksvej, den 20. juli opstod en koblingsfejl, og den 14. november fejlede en transformator på Odensevej. Alle afbrud over et minut for alle spændingsniveauer indberettes til Energitilsynet og indgår i benchmarking for leveringskvalitet Det politiske fokus på en centralisering af forsyningspligten understregede i 2012 betydningen af at få kunder i SEFs forsyningsområde til aktivt at vælge SEF som deres leverandør af el. SEF nedjusterede dog målet for antallet af kunder, der skifter fra forsyningspligt-el til en elkontrakt, da forsyningspligtaftalen med Energitilsynet blev forlænget med fem år. SEF Forsyning A/S har ca kunder, der modtager forsyningspligtel. Målsætningen om at flytte kunder over på en elkontrakt var fortsat højt prioriteret i 2012, og størstedelen af kunderne valgte at låse prisen med en fastpriskontrakt. Antal el-forbrugere i SEFs net I 2012 blev det sidste af de gamle transformertårne væltet, og station 553 Juliegård blev erstattet af en ny transformerkiosk. Der blev etableret i alt tre nye transformerstationer, og en del af det tilbageværende lavspændingsluftnet blev i lighed med tidligere år kabellagt. Antal Et nyt SCADA overvågnings- og fjernkontrolsystem til 60/10 kv stationerne med tilhørende 10 kv net blev taget i brug i efteråret Implementering af et nyt NIS/GIS system Powel NetBas blev iværksat. Det vil gøre det muligt at udføre netberegninger og simuleringer internt på baggrund af energidata hjemtaget fra fjernaflæste elmålere Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

14 Naturgas 2012 var blot andet år for SEF Forsyning A/S som leverandør af naturgas. Ved udgangen af 2012 var 770 kunder skiftet til SEF Forsyning A/S. Hovedparten af kunderne bor i selskabets forsyningsområde og er samtidig elkunder hos SEF Forsyning A/S. Væksten i antallet af kunder er primært sket på baggrund af et nyt helkunde-koncept, SEF+. El-gården, Svendborg A/S 2012 var et år med øget aktivitet på flere områder. El-gården Svendborg A/S indgik samarbejde med en række lokale partnere og fik herigennem mange nye hus-elektriker opgaver. El-gården Svendborg A/S udførte i 2012 installationsopgaver i mange sammenhænge, og som noget nyt gik El-gården Svendborg A/S ind på solcelle-området via partner-salg med mange opgaver til følge. Som følge af den høje vækst på solcelleområdet har det også ført til opgaver inden for efter-service. El-gården Svendborg A/S fortsatte samarbejdet med SEF Net A/S om udskiftning af elmålere i forbindelse med etablering af fjernaflæsning. Udskiftningen håndteres af montører fra El-gården Svendborg A/S. 250,00 Vores Lys - det nye domicil I efteråret 2012 stod Sydfyns Elforsynings nye domicil færdigt. Det er det første sydfynske domicilbyggeri i lavenergiklasse 1. Domicilbyggeriet er opført i tråd med SEFs ønske om at bidrage til et bæredygtigt miljø. Byggeriet skal fungere som udstillingsvindue for miljørigtige løsninger og byde kunder, partnere og medarbejdere velkommen. Markedet 2012 har været et år med rig aktivitet i markedet for el, gas og energirådgivning samt fiber. Prisudvikling på el til privatkunder Aktivitetsniveauet på fiberområdet har været tilfredsstillende. Et øget salg af eftertilmeldinger samt etablering af fiber i nye områder har medvirket til et pænt aktivitetsniveau for El-gården Svendborg A/S. 200,00 I 2013 vil El-gården Svendborg A/S elektrikere i endnu højere grad fungere som omdrejningspunkt for den gode kundedialog. Sydfyns Intranet A/S Fibernettet blev påbegyndt i 2004, og ved udgangen af 2012 var fibernettet så udbygget, at det når ud til ca. 75 % af husstandene i Svendborg Kommune. Den resterende udbygning vil ske i et omfang og med en hastighed, som er bestemt af forbrugernes interesse for tilslutning - og inden for fornuftige økonomiske rammer. Øre pr. kwh 150,00 100,00 50,00 Sydfyns Intranet A/S opnåede i 2012 for første gang et positivt resultat og før tid. Det kan tilskrives stor aktivitet og mange nye kunder. Endvidere er Sydfyns Intranet det første selskab i fiberalliancen, Waoo!, som har opnået 50 % penetration med ca kunder Statsafgift og moms PSO offentlige forpligt. FynsNet og Energinet.dk Markeds-el Transport af el (nettarrif) 26 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

15 På elområdet møder Sydfyns Elforsyning nye konkurrenter, der typisk tilbyder kunderne elkontrakter. Konkurrenterne opererer inden for SEFs forsyningsområde. Markedspriserne på el var faldende gennem størstedelen af året. Det resulterede i lave kontraktpriser hos både SEF og SEFs konkurrenter. På trods af, at liberaliseringen af elmarkedet fandt sted den 1. januar 2003, har størstedelen af privatkunderne stadig ikke taget stilling til valg af elleverandør. Det er dog sket i stigende grad i På erhvervsmarkedet har SEF vundet store udbudskontrakter for mere end 100 GWh. SEFs helkundekoncept, SEF+, blev lanceret i 2012 og bidrager i stigende grad til dels fastholdelse af eksisterende kunder, dels overflytning af mange forsyningskunder til handelsplatformen, da SEF+ kræver en elaftale. I 2012 blev Vindstrøm lanceret. Produktet er til kunder, der ønsker et grønt alternativ til de kendte el-produkter. Strømmen produceres lokalt, på en vindmølle ved Lejbølle på Langeland. På gasområdet har SEF været med til at skærpe konkurrencen på Fyn. Det har resulteret i lavere markedspriser til gavn for kunderne. I 2012 var der udsving i det generelle prisniveau på gas. Infrastrukturen på fiber er fremtidssikret, og Svendborg er en såkaldt giga-by. Investeringen i fiber sikrer, at både nye og eksisterende kunder har adgang til hurtigt internet nu og i fremtiden. På TV-området har SEF via Waoo!-samarbejdet leveret kvalitets-tv til kunderne i form af fleksible programpakker til attraktive priser. Energirådgivning Inden for energirådgivning har 2012 været et år med fokus på større erhvervskunder, beliggende både indenfor og udenfor SEFs område. Der har ligeledes været fokus på private boligkunder, der modtog et tilskud fra SEF til energiforbedringer særligt i forbindelse med solcelleprojekter. Målene for energirådgivning blev derfor realiseret allerede tidligt på året Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

16 Salg 2012 var igen et år med fokus på nye tiltag, nye kampagner og et stadigt øget aktivitetsniveau hos Sydfyns Elforsyning. Det er afgørende for SEFs konkurrenceevne, at virksomheden er blandt de mest effektive til at drive forsyningsvirksomhed. Derfor optimeres alle processer løbende, og produktporteføljen skal differentierer sig fra konkurrenternes. Lavenergihus i Tankefuld Det var oprindeligt planen, at SEF i samarbejde med lokale entreprenører skulle opføre en DEMO-bolig på 150 kvm. i Svendborg Kommunes nye boligområde. Boligen skulle være selvforsynende, intelligent og betjeningsvenlig, men de økonomiske forudsætninger syntes ikke at holde, og projektet er indtil videre sat på hold. SEFs CSR-redegørelse Som erhvervsdrivende fond er SEF bevidst om sit ansvar for samfundet og bevidst om den udfordring, det er at sikre, at SEFs aktiviteter foregår på en ansvarlig måde. SEF tilslutter sig principperne om virksomheders sociale ansvar som beskrevet i årsregnskabsloven. Den følgende redegørelsen er inddelt i to hovedafsnit om SEF som arbejdsplads og om SEF s fysiske rammer og miljøet. SEF som arbejdsplads SEF støtter op om en virksomhedskultur, hvor respekt, tolerance, forståelse og tillid til hinanden er i fokus, og SEF lægger vægt på at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. SEF har tillid til medarbejderne, der har fleksible rammer under ansvar, ligesom SEF understøtter, at der er balance mellem privatliv og arbejdsliv. Der er åbenhed omkring medarbejdernes trivsel både når det gælder de fysiske og psykiske vilkår i hverdagen. SEF gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) hvert år som udgangspunkt. Undersøgelserne skal være med til at sikre medarbejdernes trivsel og skabe klarhed over, hvordan SEF er som ar- bejdsplads. Derudover skal undersøgelsen også give såvel ledelse som medarbejdere ved SEF et billede af, hvilke konkrete udviklingstiltag der skal arbejdes med. Ved MTU-målingen for 2012 viste resultatet en fremgang på væsentlige områder som bl.a. trivsel, jobindhold, loyalitet og engagement. Fokusområder det kommende år bliver værdipolitik, det psykiske arbejdsmiljø samt et ledelses- og uddannelsesmæssigt løft af ledere og chefer. Arbejdsforhold SEF respekterer medarbejdermes frie valg af foreningsdannelse og ret til at organisere sig, og SEF påvirker ikke den enkelte medarbejder til at være medlem af en bestemt fagforening. SEF er tilsluttet tre overenskomster og er medlem af arbejdsgiverorganisationen, Tekniq via datterselskabet El-Gården Svendborg A/S. SEF ansætter personer efter deres kvalifikationer og diskriminere hverken på grund af race, religion, nationalitet, etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, politiske holdninger, alder eller handicap. SEF bidrager tillige gerne med at åbne virksomheden op til gavn for personer, der skal i jobtræning efter sygdom, for personer der skal i praktik efter længere tids arbejdsløshed og for unge studerende, der har brug for en virksomhedspraktik i forbindelse med deres uddannelse. SEF har en seniorpolitik, som har til formål at sikre seniormedarbejdernes motivation og udvikling gennem hele ansættelsen. Der afholdes en samtale mellem leder og medarbejder, som udmunder i en handlingsplan for, hvordan overgangen til en seniortilværelsen sker mest hensigtsmæssigt for både SEF og medarbejderen. En plan for en sådan seniorperiode kan indeholde aftaler om nedsat tid, ændret arbejdsindhold, ansvarsområde eller lign. I 2012 blev der udarbejdet en handlingsplan. Sundhed Medarbejdernes sundhed og trivsel i arbejdslivet såvel som i privatlivet understøttes af SEF, der tilbyder forskellige muligheder for at fremme en sund livsstil. Medarbejderne har adgang til en sund frokostordning, der tages hensyn til, om medarbejderen er udekørende elektriker, der har brug for en madpakke, eller om medarbejderen har sin arbejdsgang i SEFs domicil. SEF tilbyder frugtordning, mulighed for vaccinationer samt mulighed for at træne ved Fitness DK på fordelagtige vilkår. Der er ligeledes tegnet sundhedsforsikring for alle medarbejdere, der i tilfælde af personlige kriser, misbrug og stress er sikret professionel hjælp og behandling Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

17 Kompetenceudvikling I SEF er det afgørende, at virksomhedens mål bliver nået i et udfordrende og udviklende fagligt miljø. Det sker bl.a. ved løbende kompetenceudvikling af medarbejderne, så SEF til enhver tid har de rette kompetencer inden for de forskellige fagområder. SEF og den enkelte medarbejder har et fælles ansvar for, at medarbejderen har fastsat individuelle mål, kender sin rolle og ansvar. SEF og medarbejderen gør en fælles indsats for, at den enkelte medarbejders jobindhold opleves udviklende og udfordrende bla. ved hjælp af den årlige MUS-samtale mellem leder og medarbejder. Mobning og chikane SEF ønsker en god og positiv omgangstone, og det forventes, at alle behandler hinanden venligt og respektfult. Mobning - eller andre former for chikane - er uacceptabelt og tolereres ikke. I seneste MTU-måling indberettede tre personer, at de af og til oplevede mobning og to personer indberettede, at de af og til oplevede uønsket seksuel opmærksomhed. Det tilstræbes, at disse oplevelser ikke kommer til at foregå fremover. Arbejdsmiljø SEF arbejder målrettet og systematisk på at forbedre arbejdsmiljøet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. Næste APV gennemføres marts Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for trivslen blandt medarbejderne. Baseret på MTU-målingerne fra 2011 til ultimo 2012 er der fremskridt. Dog er det et område, der fortsat prioriteres højt, og som der arbejdes for at forbedre var et år uden alvorlige arbejdsulykker. Kun et mindre uheld er indberettet til Arbejdsskadestyrelsen. Det samlede sygefravær i hele koncernen Sydfyns Elforsyning ligger på 2,8%, hvilket betegnes som tilfredsstillende. Arbejdsmiljøorganisationen i SEF varetager sikkerheden på arbejdspladsen ud fra følgende forebyggelsesprincipper: Risici bekæmpes ved kilden Arbejdet tilpasses den enkelte medarbejder, så vidt det er muligt. Det gælder både udformning af arbejdspladsen, valg af arbejdsudstyr samt ved valg af arbejds- og produktionsmetoder Monotont arbejde og ensidigt belastende arbejde begrænses, så helbredspåvirkningen mindskes Der anvendes ikke konstruktioner og arbejdsmetoder, som kan udgøre en væsentlig fare for medarbejderne ved arbejdets udførelse Sikkerhed SEF tilstræber at have en sikker arbejdsplads. Alle bygninger, anlæg, arealer mv., som SEF s ansatte har adgang til, er indrettet og konstrueret således, at de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt indrettet - ud fra en vurdering af de arbejdsmiljøforhold, som kan have betydning for den fysiske eller psykiske sundhed. Der er udarbejdet en beredskabsplan for SEF og uddannelse i førstehjælp vedligeholdes. Der er registreret en arbejdsulykke i SEFs fysiske rammer Ibrugtagningen af det nye domicil har automatisk afhjulpet mange af de udfordringer og gener, som blev påpeget i APV analysen for Yderligere er det nye domicil bygget i energiklasse 1, hvilket først er et reelt krav til fremtidens erhvervsbyggerier i Svendborg Kommune fra Indeklima SEF ønsker at sikre de ansatte et godt indeklima. Virksomhedens arbejdspladser indrettes så vidt muligt, så arbejdet kan udføres, uden at temperaturen generer de ansatte. Temperaturen i arbejdsrummene er tilpasset de ansattes arbejdsmetoder og deres fysiske belastning, ligesom temperaturforholdene i arbejdsrummene er uden generende temperaturforskelle. Sidstnævnte er udarbejdet på baggrund af undersøgelser omkring velvære og god arbejdstemperatur. Ventilationsanlægget registrerer automatisk behovet for luftudskiftning og regulerer ned og op efter behov. Miljø Som forsyningsvirksomhed med pligt til energioptimering, har SEF selv et konstant fokus på virksomhedens eget energiforbrug og miljøbelastning. El 250 m2 solceller vil bidrage til 20 % af det samlede energiforbrug hos SEF. Domicilet er ligeledes inddelt i belysningszoner, der hver især styres individuelt alt efter bevægelse og mængden af sollys. Yderligere er lyskilderne af typen lavenergi, og udendørsbelysningen er LED Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

18 Vand SEF anvender overalt vandbesparende toiletter. Regnvand på taget opfanges af græstaget og det resterende overfladevand separeres fra det øvrige spildevand og ledes til en nyetableret sø uden behov for energikrævende behandling i kommunale rensningsanlæg. Opvarmning Al varmeforsyning klares via et jordvarmeanlæg - det være sig både varme til opvarmning og til brugsvand. Der er i alt nedgravet 10,4 km jordvarmeslanger i bakken bag SEF. Derudover er jordvarmeinstallationen konstrueret således, at den varme, som serverne i serverrummet generer, anvendes til at hjælpe med at varme bygningen og brugsvandet op via varmevekslere. Affald SEF arbejder kontinuerligt på at optimere sorteringen og mængden af affald. Overgangen til det nye domicil har medført forbedringer i forhold til ændrede sorteringsvaner af papir. Det har øget mængden af papir til genbrug og minimeret det brandbare affald. Derudover bliver alt plast sorteret fra, ligesom affald generelt bliver sorteret. Yderligere har nye kopimaskiner medført ændrede kopieringsvaner, der tilsvarende har nedbragt forbruget af papir. Indkøb SEF tilstræber at handle lokalt. Der ligger dog ikke nogen formaliseret politik for leverandørkrav ved indkøb af materialer, udstyr etc. Transport Når det gælder transport, har SEF længe benyttet dieselkøretøjer på områder med stort transportbehov. Generelt går SEF efter biler der kan køre længst muligt på literen. SEF har i alt 45 biler, hvoraf en er en elbil, to er benzinbiler og resten dieselbiler. Der blev i 2012 brugt liter brændstof Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

19 Forventninger til 2013 Den generelle lavkonjunktur i økonomien synes at fortsætte, og der forventes ikke ændringer i elsalget målt i kwh. Som følge af lavkonjunkturen forventes priserne på el fortsat at være lave i Selskabet forventer også i 2013 en pæn nettotilgang af fibernetkunder. Omsætningen for 2013 forventes at ligge over niveauet for regnskabsåret Resultatet forventes også at være positivt i Ny SEF strategi I november 2012 vedtog SEF en ny strategi der udstikker rammerne for koncernens udvikling de kommende år. Strategien Lokal i Danmark understøtter SEFs stærke lokale tilhørsforhold og baner vejen for SEFs øgede fokus på salg til kunder, der ligger udenfor det sydfynske område. SEF har udvalgt fem hovedområder, som kræver forbedring og udvikling for at øge værdiskabelsen for kunderne. De fem områder er: SEFs forretningsudvikling: SEF skal være fokuseret på virksomhedens kerneområder og på produktudvikling. Med dette fokus vil SEF til stadighed være det bedste valg for såvel eksisterende som potentielle kunder. SEFs virksomhedskultur: SEF har udviklet sig fra en servicevirksomhed til en salgsvirksomhed med fokus på resultater og med en spirende vinderkultur. Derfor skal udvikling og tilførsel af nye kompetencer spille en lige så central del af strategien, som de andre og mere markedsorienterede indsatser. SEF er en dynamisk, moderne og attraktiv arbejdsplads, og det er fortsat en afgørende forudsætning for SEFs succes, at virksomheden blandt både nye og gamle medarbejdere opleves som en arbejdsplads med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. SEF skal dyrke en kultur, hvor medarbejderne engagerer sig og spreder positiv energi. Det handler om at være der for hinanden og for omverdenen. Sådan kan SEF tiltrække og fastholde de højt kvalificerede medarbejdere, der kan bidrage til fastholdelse og udvikling af markedspositionen. SEFs kunder: SEF skal altid være mere attraktiv for kunderne end konkurrenterne. SEF skal arbejde på at skabe vækst gennem helkundekonceptet, SEF+ og ved som de eneste på markedet at tilbyde kundetilpassede løsninger på tværs af alle tre forretningsområder og både indenfor og udenfor det sydfynske område. SEFs interne processer: Det er afgørende for konkurrenceevnen, at SEF også fremadrettet er blandt de mest effektive til at drive virksomhed. SEF skal være let at samarbejde med, og det skal være let at være kunde hos SEF. Det kræver, at processer optimeres, at SEF har et kundevenligt online selvbetjeningsunivers, og at forretningsforståelse og konsekvent adfærd er kendetegnende på alle niveauer i organisationen. SEFs økonomi: For at sikre indtjeningen skal SEF kontinuerligt være omkostningsbevidst, sikre de bedste aftaler med virksomhedens samarbejdspartnere og risikoafdække, ligesom indtjeningen skal øges gennem mer- og krydssalg fra alle forretningsområder Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

20 Direktion Sydfyns Elforsynings daglige ledelse varetages af den administrerende direktør samt tre områdechefer. Ledelsen består pr. 31. december 2012 af: Anders J. Banke, administrerende direktør Casper Flodager, kunde og markedschef Tom Bak, økonomichef Per Svendsen, teknisk chef for el 38 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

SEF Net A/S Årsrapport 2010

SEF Net A/S Årsrapport 2010 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr. 25 11 91 50 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 Årsrapport 2011 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 en del af din daglige energi...og en del af det lokale billede i Sydfyn 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Elforsyning A/S Årsrapport 2013 CVR nr. 32 87 99 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19 Kirkegade 9 DK-6700 Esbjerg Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V Årsrapport for 2012 CVR-nr. 14 59 61

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere