Årsrapport cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1"

Transkript

1 Årsrapport 2012 cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

2 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

3 Indholdsfortegnelse Forord Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Hoved- og nøgletal Resultat 15 Koncernen pr. 31. december Selskabsoplysninger Organisation Hovedaktiviteter i Sydfyns Elforsyning A/S 22 SEF Net A/S 22 El-Gården, Svendborg A/S 22 Sydfyns Intranet A/S SEF Net A/S 24 SEF Forsyning A/S 25 El-Gården, Svendborg A/S 26 Sydfyns Intranet A/S 26 Vores Lys det nye domicil 27 Markedet 27 Energirådgivning 29 Salg 30 Arbejdsmiljø 30 Lavenergihus i Tankefuld 30 SEFs CSR-principper 30 Forventninger til Ny SEF strategi 36 Bestyrelse og direktion 39 Repræsentantskab Årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 43 Resultatopgørelse Balance 52 Pengestrømsopgørelse Noter Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

4 Forord 2012 var både et udfordrende og begivenhedsrigt år for Sydfyns Elforsyning. Det samlede resultat for året er tilfredsstillende. Hos SEF er det dog ikke tallene alene, der tæller. Vi ser også os selv og vores virksomhed som en vigtig del af det sydfynske område, og vi føler, at vi både som forsyningsvirksomhed og som arbejdsplads har et ansvar. Netop virksomhedens stærke lokale forankring betyder, at vi til tider konfronteres med kritiske spørgsmål eller bliver en del af en intens diskussion. Det accepterer vi naturligvis, forudsat at der tale om saglige spørgsmål og diskussioner. I det tidlige forår var der stort fokus på virksomhedens ejerforhold og et eventuelt salg blandt både medier og lokalpolitikere. Det var en udfordrende periode, der fik konsekvenser for selve forretningen. Debatten var skadelig og gjorde det ekstra svært at opfylde vores budget. Uroen medførte bl.a. at en del kunder primært el-kunder inden for vores forsyningsområde - besluttede at forlade SEF og vores markedsandel faldt fra 87 pct. til 81 pct. Det, som var bygget op i 2011, tabte vi i foråret 2012, og det har betydet, at SEF i dag også satser på at levere energi udenfor området. Vi kæmper stadig for at få de tabte kunder tilbage. Den megen debat omkring SEF skabte også usikkerhed blandt SEFs medarbejdere, der dagligt kunne læse om, at deres arbejdsplads var til salg. Medarbejderne stod sammen, og i dag er SEF styrket, og sammenholdet internt i virksomheden er solidt. SEF er en markedsorienteret virksomhed, der fungerer på kommercielle betingelser. Det kom tydeligere til udtryk i 2012 end nogensinde tidligere, og mange nye kunder kom til på flere forretningsområder. Året bød på flere store udbudssejre på el uden for forsyningsområdet samt Svendborg Kommunes EU-udbud. De vundne udbud ser vi som et bevis på, at SEF er konkurrencedygtig og kan tilbyde et servicekoncept, der holder. På fiber-siden har SEF fremtidssikret den digitale infrastruktur på Sydfyn med mange nye kunder til følge, og for første gang viser driften på fiber overskud. At vinde udbud og øge kundetilgangen er muligt med det rette mix af attraktive produkter og konkurrencedygtige priser. I 2012 lancerede SEF bl.a. Vindstrøm, til de kunder, der har en holdning til miljøet - og helkundekonceptet, SEF+ til de kunder, der samler deres køb af el, naturgas og fiber hos SEF. Alle i Svendborg har lagt mærke til og fulgt byggeriet langs motorvejen. I 2012 tog SEF det nye domicil i brug. Visionen for Vores Lys var at skabe et progressivt, bæredygtigt og iøjnefaldende domicil, der afspejler åbenhed, nærhed og kvalitet. Med det nye domicil blev alle aktiviteter i koncernen også samlet under et tag. Som afslutning på et begivenhedsrigt 2012 placerede SEF sig som nr. 2 i Energitilsynets benchmark-analyse af de danske elnetselskaber. Placeringen vidner om, at SEF er en veldrevet virksomhed med et lavt omkostningsniveau. I 2012 har SEFs medarbejdere leveret en flot indsats og bidraget væsentligt til, at SEF er klar til at møde bliver et udfordrende år. Konkurrencen vil skærpes på alle forretningsområder, og der er fortsat en svag samfundsøkonomi. SEF vil arbejde på at fastholde sin position i lokalmarkedet og fortsat udbygge sin position udenfor området. Anders Banke Direktør Sydfyns Elforsyning 6 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december 2012 for koncernen og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og den selvejende virksomheds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsynings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Svendborg den 4. april 2013 Anders J. Banke direktør Guri Krøis Jesper Ullemose Torben Jensen formand næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Birger Nielsen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen 8 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport Påtegninger

6 Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som virksomheden. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe- Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og virksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Svendborg, den 4. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brian Skovhus Jakobsen statsaut. revisor Karsten Bøgelund Pedersen statsaut. revisor 10 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport Påtegninger Påtegninger

7 12 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

8 Hoved- og nøgletal Resultat kr Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før renter Ordinært resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Årets nettoomsætning udgør 233 mio. kr. mod 249 mio. kr. i Den faldende nettoomsætning skyldes faldende el-priser. Det ordinære resultat efter skat udgør 22 mio. kr. mod -134 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. De væsentligste årsager til det positive resultat for selskabets aktiviteter på 22 mio. kr. er: Selskabet nedskrev sine fiberaktiver i 2011 med 120 mio. kr. Dette har medført faldende afskrivninger i Der har været en sund forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer. Salg af internet, TV og telefoni er steget i Det skyldes primært en pæn kundetilgang på trods af den hårde konkurrence. Salg af ejerdel i FynsNet 150 hv har medført en regnskabsmæssig gevinst på 7 mio. kr. Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme i alt Overskudsgrad (resultat før renter) % 1,75-44,69-7,13-14,69-4,74 Overskudsgrad (ordinært resultat) % 9,64-53,17-3,81-5,89-9,87 Afkastningsgrad % 0,33-9,04-1,37-2,89-1,17 Bruttomargin % 44,06 41,90 41,89 33,72 30,88 Egenkapitalandel (soliditet) % 56,25 54,87 68,94 73,77 85,88 Egenkapitalforrentning % 3,25-17,64-1,83-1,19-2, Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

9 Særlige risici SEFs væsentligste risici er indkøb af el samt risici relateret til renter og kreditgivning: Indkøb af el Selskabet sikrer indkøbsprisen på el ved at indgå både kort- og langsigtede finansielle elhandelskontrakter. Rente- og kreditrisici Selskabet har optaget langfristet gæld, hvor renten er sikret på et fast lavt niveau i 20 år. Desuden råder selskabet over en kassekredit, hvor renten er sikret over de næste 16 år. Selskabet arbejder målrettet på at minimere kreditgivning til dårlige betalere. Selskabet har ikke enkeltstående tilgodehavender i en størrelsesorden, der kan påvirke selskabets økonomiske og likviditetsmæssige stilling væsentligt. Værdipapirer En stor del af egenkapitalen har selskabet placeret i værdipapirer. Selv små udsving har stor påvirkning på resultatet. Øvrige risici Selskabet driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen. Indtægterne fra netvirksomheden er underlagt Energitilsynets kontrol i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og forrentningsloft, som kan påvirke netvirksomhedens indtægtsramme i negativ retning. Selskabets netselskab lå nr. 2 i Energitilsynets benchmark-analyse på baggrund af resultaterne for Analysen indeholder data fra 51 netselskaber. Begivenheder efter regnskabsåret udløb Sydfyns Elforsyning er pr. 1. januar 2013 registreret som en erhvervsdrivende fond med CVR-nr.: Ændringen forventes ikke at påvirke virksomhedens fremtidige økonomiske udvikling Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

10 Koncernen pr. 31. december 2012 Selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning A/S Monopol Konkurrence SEF Net A/S SEF Forsyning A/S Sydfyns Intranet A/S El-gården, Svendborg A/S 18 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

11 Selskabsoplysninger Organisation Sydfyns Elforsyning Repræsentantskab Adresse: Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Telefon: Fax: cvr nr: Stiftet: 1. april 1975 Hjemsted: Svendborg Kommune Bestyrelse Direktion Anders J. Banke Sekretariat HR Ejerforhold: Selvejende virksomhed Bestyrelse: Guri Krøis, formand Jesper Ullemose, næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Jensen Lars Jørgensen, medarbejdervalgt Villiam Hansen, medarbejdervalgt Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt Direktion: Anders J. Banke Kunde- & markedschef Casper Flodager Opsøgende Afregning & salg support Teknisk chef - El Per Svendsen Kvalitetsledelse Økonomichef Tom Bak Økonomi Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Banker: Sydbank, Svendborg Svendborg Sparekasse Danske Bank, Svendborg Butik Partnerskab Leverance, drift & kundesupport fiber El-gården Svendborg A/S Drift Elnet IT Marketing & forretningsudvikling 20 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

12 Hovedaktiviteter i 2012 Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsynings hovedaktivitet har i 2012 været kendetegnet ved, at elforsyningen udgør 23 % af de samlede aktiviteter, mens de øvrige 77 % er konkurrenceudsatte aktiviteter. Selskabet har drevet erhvervsmæssig virksomhed, der er relateret til forsyningsvirksomhed. Herunder elinstallationsforretning, bredbåndsog telekommunikationsforretning og handel med produkter og ydelser, der relaterer sig til elinstallations-, bredbånds- og telekommunikationsforretning. Dertil kommer service og administration over for selskabets datterselskaber. Sydfyns Elforsyning A/S Sydfyns Elforsyning A/S er holdingselskab for følgende 100% ejede datterselskaber: SEF Net A/S SEF Net A/S har i 2012 udbygget, vedligeholdt og drevet elnettet og sørget for fast og stabil leverance af el samt sørget for tilslutningen til det landsdækkende elnet. SEF Net A/S har ligeledes opkrævet afgifter og ydet miljørådgivning. SEF Forsyning A/S SEF Forsyning A/S hovedaktivitet i 2012 har bestået af køb og salg af tjenesteydelser og varer - helt i overensstemmelse med selskabets formål om at udøve elhandel og erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til energiforsyningen. El-Gården, Svendborg A/S El-gården Svendborg A/S har i 2012 udført alle former for elinstallationer, herunder fiber- og sikringsopgaver samt energirigtige løsninger. Sydfyns Intranet A/S Sydfyns Intranet A/S har i 2012 leveret internet, TV og telefoni via fibernettet til private hjem og erhvervsvirksomheder. Derudover leverede Sydfyns Intranet A/S også mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Med Sydfyns Intranet A/S er det hensigten at skabe ét intranet for hele Sydfyn. På sigt vil det blive muligt for alle på Sydfyn at få hurtigt internet, telefoni og TV alle dele til konkurrencedygtige priser. Sydfyns Intranet A/S har udbygget et lysledernet med høj hastighed samt optisk fiber til hver enkelt hjem og virksomhed Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

13 SEF Net A/S Transport af el gennem SEFs net Fjernaflæsning Udskiftning af gamle elmålere med nye fjernaflæste fulgte punktligt den lagte plan, og det forventes derfor, at alle elmålere er udskiftet inden udgangen af kwh (i mio.) EnergiNet.dk har udarbejdet en sektorberedskabsplan for elsektoren, der har til formål at sikre koordinering af beredskabet i elsektoren. Målet er at sikre en hurtig og koordineret reetablering af elforsyningen i tilfælde af strømafbrydelse med henblik på at begrænse generne for forbrugerne og samfundet mest muligt. Dette samarbejder er højt prioriteret hos SEF Net SEF Forsyning A/S I Energitilsynets årlige benchmark-analyse indtog SEF Net andenpladsen, hvilket betyder, at SEF Net ikke får reduceret sin indtægtsramme. Dermed kan arbejdet med at holde omkostningerne nede fortsætte, uden at det vil påvirke kvaliteten i leveringen af energi til kunderne. På fejl- og uheldssiden bød 2012 på ganske få fejl på 10 kv nettet. Der var tale om blot tre fejl med relative korte afbrydelsestider. Den 3. februar var der kabelfejl på Mølmarksvej, den 20. juli opstod en koblingsfejl, og den 14. november fejlede en transformator på Odensevej. Alle afbrud over et minut for alle spændingsniveauer indberettes til Energitilsynet og indgår i benchmarking for leveringskvalitet Det politiske fokus på en centralisering af forsyningspligten understregede i 2012 betydningen af at få kunder i SEFs forsyningsområde til aktivt at vælge SEF som deres leverandør af el. SEF nedjusterede dog målet for antallet af kunder, der skifter fra forsyningspligt-el til en elkontrakt, da forsyningspligtaftalen med Energitilsynet blev forlænget med fem år. SEF Forsyning A/S har ca kunder, der modtager forsyningspligtel. Målsætningen om at flytte kunder over på en elkontrakt var fortsat højt prioriteret i 2012, og størstedelen af kunderne valgte at låse prisen med en fastpriskontrakt. Antal el-forbrugere i SEFs net I 2012 blev det sidste af de gamle transformertårne væltet, og station 553 Juliegård blev erstattet af en ny transformerkiosk. Der blev etableret i alt tre nye transformerstationer, og en del af det tilbageværende lavspændingsluftnet blev i lighed med tidligere år kabellagt. Antal Et nyt SCADA overvågnings- og fjernkontrolsystem til 60/10 kv stationerne med tilhørende 10 kv net blev taget i brug i efteråret Implementering af et nyt NIS/GIS system Powel NetBas blev iværksat. Det vil gøre det muligt at udføre netberegninger og simuleringer internt på baggrund af energidata hjemtaget fra fjernaflæste elmålere Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

14 Naturgas 2012 var blot andet år for SEF Forsyning A/S som leverandør af naturgas. Ved udgangen af 2012 var 770 kunder skiftet til SEF Forsyning A/S. Hovedparten af kunderne bor i selskabets forsyningsområde og er samtidig elkunder hos SEF Forsyning A/S. Væksten i antallet af kunder er primært sket på baggrund af et nyt helkunde-koncept, SEF+. El-gården, Svendborg A/S 2012 var et år med øget aktivitet på flere områder. El-gården Svendborg A/S indgik samarbejde med en række lokale partnere og fik herigennem mange nye hus-elektriker opgaver. El-gården Svendborg A/S udførte i 2012 installationsopgaver i mange sammenhænge, og som noget nyt gik El-gården Svendborg A/S ind på solcelle-området via partner-salg med mange opgaver til følge. Som følge af den høje vækst på solcelleområdet har det også ført til opgaver inden for efter-service. El-gården Svendborg A/S fortsatte samarbejdet med SEF Net A/S om udskiftning af elmålere i forbindelse med etablering af fjernaflæsning. Udskiftningen håndteres af montører fra El-gården Svendborg A/S. 250,00 Vores Lys - det nye domicil I efteråret 2012 stod Sydfyns Elforsynings nye domicil færdigt. Det er det første sydfynske domicilbyggeri i lavenergiklasse 1. Domicilbyggeriet er opført i tråd med SEFs ønske om at bidrage til et bæredygtigt miljø. Byggeriet skal fungere som udstillingsvindue for miljørigtige løsninger og byde kunder, partnere og medarbejdere velkommen. Markedet 2012 har været et år med rig aktivitet i markedet for el, gas og energirådgivning samt fiber. Prisudvikling på el til privatkunder Aktivitetsniveauet på fiberområdet har været tilfredsstillende. Et øget salg af eftertilmeldinger samt etablering af fiber i nye områder har medvirket til et pænt aktivitetsniveau for El-gården Svendborg A/S. 200,00 I 2013 vil El-gården Svendborg A/S elektrikere i endnu højere grad fungere som omdrejningspunkt for den gode kundedialog. Sydfyns Intranet A/S Fibernettet blev påbegyndt i 2004, og ved udgangen af 2012 var fibernettet så udbygget, at det når ud til ca. 75 % af husstandene i Svendborg Kommune. Den resterende udbygning vil ske i et omfang og med en hastighed, som er bestemt af forbrugernes interesse for tilslutning - og inden for fornuftige økonomiske rammer. Øre pr. kwh 150,00 100,00 50,00 Sydfyns Intranet A/S opnåede i 2012 for første gang et positivt resultat og før tid. Det kan tilskrives stor aktivitet og mange nye kunder. Endvidere er Sydfyns Intranet det første selskab i fiberalliancen, Waoo!, som har opnået 50 % penetration med ca kunder Statsafgift og moms PSO offentlige forpligt. FynsNet og Energinet.dk Markeds-el Transport af el (nettarrif) 26 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

15 På elområdet møder Sydfyns Elforsyning nye konkurrenter, der typisk tilbyder kunderne elkontrakter. Konkurrenterne opererer inden for SEFs forsyningsområde. Markedspriserne på el var faldende gennem størstedelen af året. Det resulterede i lave kontraktpriser hos både SEF og SEFs konkurrenter. På trods af, at liberaliseringen af elmarkedet fandt sted den 1. januar 2003, har størstedelen af privatkunderne stadig ikke taget stilling til valg af elleverandør. Det er dog sket i stigende grad i På erhvervsmarkedet har SEF vundet store udbudskontrakter for mere end 100 GWh. SEFs helkundekoncept, SEF+, blev lanceret i 2012 og bidrager i stigende grad til dels fastholdelse af eksisterende kunder, dels overflytning af mange forsyningskunder til handelsplatformen, da SEF+ kræver en elaftale. I 2012 blev Vindstrøm lanceret. Produktet er til kunder, der ønsker et grønt alternativ til de kendte el-produkter. Strømmen produceres lokalt, på en vindmølle ved Lejbølle på Langeland. På gasområdet har SEF været med til at skærpe konkurrencen på Fyn. Det har resulteret i lavere markedspriser til gavn for kunderne. I 2012 var der udsving i det generelle prisniveau på gas. Infrastrukturen på fiber er fremtidssikret, og Svendborg er en såkaldt giga-by. Investeringen i fiber sikrer, at både nye og eksisterende kunder har adgang til hurtigt internet nu og i fremtiden. På TV-området har SEF via Waoo!-samarbejdet leveret kvalitets-tv til kunderne i form af fleksible programpakker til attraktive priser. Energirådgivning Inden for energirådgivning har 2012 været et år med fokus på større erhvervskunder, beliggende både indenfor og udenfor SEFs område. Der har ligeledes været fokus på private boligkunder, der modtog et tilskud fra SEF til energiforbedringer særligt i forbindelse med solcelleprojekter. Målene for energirådgivning blev derfor realiseret allerede tidligt på året Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

16 Salg 2012 var igen et år med fokus på nye tiltag, nye kampagner og et stadigt øget aktivitetsniveau hos Sydfyns Elforsyning. Det er afgørende for SEFs konkurrenceevne, at virksomheden er blandt de mest effektive til at drive forsyningsvirksomhed. Derfor optimeres alle processer løbende, og produktporteføljen skal differentierer sig fra konkurrenternes. Lavenergihus i Tankefuld Det var oprindeligt planen, at SEF i samarbejde med lokale entreprenører skulle opføre en DEMO-bolig på 150 kvm. i Svendborg Kommunes nye boligområde. Boligen skulle være selvforsynende, intelligent og betjeningsvenlig, men de økonomiske forudsætninger syntes ikke at holde, og projektet er indtil videre sat på hold. SEFs CSR-redegørelse Som erhvervsdrivende fond er SEF bevidst om sit ansvar for samfundet og bevidst om den udfordring, det er at sikre, at SEFs aktiviteter foregår på en ansvarlig måde. SEF tilslutter sig principperne om virksomheders sociale ansvar som beskrevet i årsregnskabsloven. Den følgende redegørelsen er inddelt i to hovedafsnit om SEF som arbejdsplads og om SEF s fysiske rammer og miljøet. SEF som arbejdsplads SEF støtter op om en virksomhedskultur, hvor respekt, tolerance, forståelse og tillid til hinanden er i fokus, og SEF lægger vægt på at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. SEF har tillid til medarbejderne, der har fleksible rammer under ansvar, ligesom SEF understøtter, at der er balance mellem privatliv og arbejdsliv. Der er åbenhed omkring medarbejdernes trivsel både når det gælder de fysiske og psykiske vilkår i hverdagen. SEF gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) hvert år som udgangspunkt. Undersøgelserne skal være med til at sikre medarbejdernes trivsel og skabe klarhed over, hvordan SEF er som ar- bejdsplads. Derudover skal undersøgelsen også give såvel ledelse som medarbejdere ved SEF et billede af, hvilke konkrete udviklingstiltag der skal arbejdes med. Ved MTU-målingen for 2012 viste resultatet en fremgang på væsentlige områder som bl.a. trivsel, jobindhold, loyalitet og engagement. Fokusområder det kommende år bliver værdipolitik, det psykiske arbejdsmiljø samt et ledelses- og uddannelsesmæssigt løft af ledere og chefer. Arbejdsforhold SEF respekterer medarbejdermes frie valg af foreningsdannelse og ret til at organisere sig, og SEF påvirker ikke den enkelte medarbejder til at være medlem af en bestemt fagforening. SEF er tilsluttet tre overenskomster og er medlem af arbejdsgiverorganisationen, Tekniq via datterselskabet El-Gården Svendborg A/S. SEF ansætter personer efter deres kvalifikationer og diskriminere hverken på grund af race, religion, nationalitet, etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, politiske holdninger, alder eller handicap. SEF bidrager tillige gerne med at åbne virksomheden op til gavn for personer, der skal i jobtræning efter sygdom, for personer der skal i praktik efter længere tids arbejdsløshed og for unge studerende, der har brug for en virksomhedspraktik i forbindelse med deres uddannelse. SEF har en seniorpolitik, som har til formål at sikre seniormedarbejdernes motivation og udvikling gennem hele ansættelsen. Der afholdes en samtale mellem leder og medarbejder, som udmunder i en handlingsplan for, hvordan overgangen til en seniortilværelsen sker mest hensigtsmæssigt for både SEF og medarbejderen. En plan for en sådan seniorperiode kan indeholde aftaler om nedsat tid, ændret arbejdsindhold, ansvarsområde eller lign. I 2012 blev der udarbejdet en handlingsplan. Sundhed Medarbejdernes sundhed og trivsel i arbejdslivet såvel som i privatlivet understøttes af SEF, der tilbyder forskellige muligheder for at fremme en sund livsstil. Medarbejderne har adgang til en sund frokostordning, der tages hensyn til, om medarbejderen er udekørende elektriker, der har brug for en madpakke, eller om medarbejderen har sin arbejdsgang i SEFs domicil. SEF tilbyder frugtordning, mulighed for vaccinationer samt mulighed for at træne ved Fitness DK på fordelagtige vilkår. Der er ligeledes tegnet sundhedsforsikring for alle medarbejdere, der i tilfælde af personlige kriser, misbrug og stress er sikret professionel hjælp og behandling Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

17 Kompetenceudvikling I SEF er det afgørende, at virksomhedens mål bliver nået i et udfordrende og udviklende fagligt miljø. Det sker bl.a. ved løbende kompetenceudvikling af medarbejderne, så SEF til enhver tid har de rette kompetencer inden for de forskellige fagområder. SEF og den enkelte medarbejder har et fælles ansvar for, at medarbejderen har fastsat individuelle mål, kender sin rolle og ansvar. SEF og medarbejderen gør en fælles indsats for, at den enkelte medarbejders jobindhold opleves udviklende og udfordrende bla. ved hjælp af den årlige MUS-samtale mellem leder og medarbejder. Mobning og chikane SEF ønsker en god og positiv omgangstone, og det forventes, at alle behandler hinanden venligt og respektfult. Mobning - eller andre former for chikane - er uacceptabelt og tolereres ikke. I seneste MTU-måling indberettede tre personer, at de af og til oplevede mobning og to personer indberettede, at de af og til oplevede uønsket seksuel opmærksomhed. Det tilstræbes, at disse oplevelser ikke kommer til at foregå fremover. Arbejdsmiljø SEF arbejder målrettet og systematisk på at forbedre arbejdsmiljøet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. Næste APV gennemføres marts Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for trivslen blandt medarbejderne. Baseret på MTU-målingerne fra 2011 til ultimo 2012 er der fremskridt. Dog er det et område, der fortsat prioriteres højt, og som der arbejdes for at forbedre var et år uden alvorlige arbejdsulykker. Kun et mindre uheld er indberettet til Arbejdsskadestyrelsen. Det samlede sygefravær i hele koncernen Sydfyns Elforsyning ligger på 2,8%, hvilket betegnes som tilfredsstillende. Arbejdsmiljøorganisationen i SEF varetager sikkerheden på arbejdspladsen ud fra følgende forebyggelsesprincipper: Risici bekæmpes ved kilden Arbejdet tilpasses den enkelte medarbejder, så vidt det er muligt. Det gælder både udformning af arbejdspladsen, valg af arbejdsudstyr samt ved valg af arbejds- og produktionsmetoder Monotont arbejde og ensidigt belastende arbejde begrænses, så helbredspåvirkningen mindskes Der anvendes ikke konstruktioner og arbejdsmetoder, som kan udgøre en væsentlig fare for medarbejderne ved arbejdets udførelse Sikkerhed SEF tilstræber at have en sikker arbejdsplads. Alle bygninger, anlæg, arealer mv., som SEF s ansatte har adgang til, er indrettet og konstrueret således, at de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt indrettet - ud fra en vurdering af de arbejdsmiljøforhold, som kan have betydning for den fysiske eller psykiske sundhed. Der er udarbejdet en beredskabsplan for SEF og uddannelse i førstehjælp vedligeholdes. Der er registreret en arbejdsulykke i SEFs fysiske rammer Ibrugtagningen af det nye domicil har automatisk afhjulpet mange af de udfordringer og gener, som blev påpeget i APV analysen for Yderligere er det nye domicil bygget i energiklasse 1, hvilket først er et reelt krav til fremtidens erhvervsbyggerier i Svendborg Kommune fra Indeklima SEF ønsker at sikre de ansatte et godt indeklima. Virksomhedens arbejdspladser indrettes så vidt muligt, så arbejdet kan udføres, uden at temperaturen generer de ansatte. Temperaturen i arbejdsrummene er tilpasset de ansattes arbejdsmetoder og deres fysiske belastning, ligesom temperaturforholdene i arbejdsrummene er uden generende temperaturforskelle. Sidstnævnte er udarbejdet på baggrund af undersøgelser omkring velvære og god arbejdstemperatur. Ventilationsanlægget registrerer automatisk behovet for luftudskiftning og regulerer ned og op efter behov. Miljø Som forsyningsvirksomhed med pligt til energioptimering, har SEF selv et konstant fokus på virksomhedens eget energiforbrug og miljøbelastning. El 250 m2 solceller vil bidrage til 20 % af det samlede energiforbrug hos SEF. Domicilet er ligeledes inddelt i belysningszoner, der hver især styres individuelt alt efter bevægelse og mængden af sollys. Yderligere er lyskilderne af typen lavenergi, og udendørsbelysningen er LED Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet Årsrapport 2010 cvr nr 51 17 08 14 - nærhed og kvalitet ÅRSRAPPORT 2010 Sydfyns Elforsyning Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Side 2 Den uafhængige revisors påtegning Side 3 Repræsentantskab t og bestyrelse

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Det Obelske Familiefond.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Det Obelske Familiefond. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere