Årsrapport cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1"

Transkript

1 Årsrapport 2012 cvr nr Sydfyns Elforsyning årsrapport

2 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

3 Indholdsfortegnelse Forord Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Hoved- og nøgletal Resultat 15 Koncernen pr. 31. december Selskabsoplysninger Organisation Hovedaktiviteter i Sydfyns Elforsyning A/S 22 SEF Net A/S 22 El-Gården, Svendborg A/S 22 Sydfyns Intranet A/S SEF Net A/S 24 SEF Forsyning A/S 25 El-Gården, Svendborg A/S 26 Sydfyns Intranet A/S 26 Vores Lys det nye domicil 27 Markedet 27 Energirådgivning 29 Salg 30 Arbejdsmiljø 30 Lavenergihus i Tankefuld 30 SEFs CSR-principper 30 Forventninger til Ny SEF strategi 36 Bestyrelse og direktion 39 Repræsentantskab Årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 43 Resultatopgørelse Balance 52 Pengestrømsopgørelse Noter Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

4 Forord 2012 var både et udfordrende og begivenhedsrigt år for Sydfyns Elforsyning. Det samlede resultat for året er tilfredsstillende. Hos SEF er det dog ikke tallene alene, der tæller. Vi ser også os selv og vores virksomhed som en vigtig del af det sydfynske område, og vi føler, at vi både som forsyningsvirksomhed og som arbejdsplads har et ansvar. Netop virksomhedens stærke lokale forankring betyder, at vi til tider konfronteres med kritiske spørgsmål eller bliver en del af en intens diskussion. Det accepterer vi naturligvis, forudsat at der tale om saglige spørgsmål og diskussioner. I det tidlige forår var der stort fokus på virksomhedens ejerforhold og et eventuelt salg blandt både medier og lokalpolitikere. Det var en udfordrende periode, der fik konsekvenser for selve forretningen. Debatten var skadelig og gjorde det ekstra svært at opfylde vores budget. Uroen medførte bl.a. at en del kunder primært el-kunder inden for vores forsyningsområde - besluttede at forlade SEF og vores markedsandel faldt fra 87 pct. til 81 pct. Det, som var bygget op i 2011, tabte vi i foråret 2012, og det har betydet, at SEF i dag også satser på at levere energi udenfor området. Vi kæmper stadig for at få de tabte kunder tilbage. Den megen debat omkring SEF skabte også usikkerhed blandt SEFs medarbejdere, der dagligt kunne læse om, at deres arbejdsplads var til salg. Medarbejderne stod sammen, og i dag er SEF styrket, og sammenholdet internt i virksomheden er solidt. SEF er en markedsorienteret virksomhed, der fungerer på kommercielle betingelser. Det kom tydeligere til udtryk i 2012 end nogensinde tidligere, og mange nye kunder kom til på flere forretningsområder. Året bød på flere store udbudssejre på el uden for forsyningsområdet samt Svendborg Kommunes EU-udbud. De vundne udbud ser vi som et bevis på, at SEF er konkurrencedygtig og kan tilbyde et servicekoncept, der holder. På fiber-siden har SEF fremtidssikret den digitale infrastruktur på Sydfyn med mange nye kunder til følge, og for første gang viser driften på fiber overskud. At vinde udbud og øge kundetilgangen er muligt med det rette mix af attraktive produkter og konkurrencedygtige priser. I 2012 lancerede SEF bl.a. Vindstrøm, til de kunder, der har en holdning til miljøet - og helkundekonceptet, SEF+ til de kunder, der samler deres køb af el, naturgas og fiber hos SEF. Alle i Svendborg har lagt mærke til og fulgt byggeriet langs motorvejen. I 2012 tog SEF det nye domicil i brug. Visionen for Vores Lys var at skabe et progressivt, bæredygtigt og iøjnefaldende domicil, der afspejler åbenhed, nærhed og kvalitet. Med det nye domicil blev alle aktiviteter i koncernen også samlet under et tag. Som afslutning på et begivenhedsrigt 2012 placerede SEF sig som nr. 2 i Energitilsynets benchmark-analyse af de danske elnetselskaber. Placeringen vidner om, at SEF er en veldrevet virksomhed med et lavt omkostningsniveau. I 2012 har SEFs medarbejdere leveret en flot indsats og bidraget væsentligt til, at SEF er klar til at møde bliver et udfordrende år. Konkurrencen vil skærpes på alle forretningsområder, og der er fortsat en svag samfundsøkonomi. SEF vil arbejde på at fastholde sin position i lokalmarkedet og fortsat udbygge sin position udenfor området. Anders Banke Direktør Sydfyns Elforsyning 6 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december 2012 for koncernen og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og den selvejende virksomheds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsynings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Svendborg den 4. april 2013 Anders J. Banke direktør Guri Krøis Jesper Ullemose Torben Jensen formand næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Birger Nielsen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen 8 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport Påtegninger

6 Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som virksomheden. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe- Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og virksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Svendborg, den 4. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brian Skovhus Jakobsen statsaut. revisor Karsten Bøgelund Pedersen statsaut. revisor 10 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport Påtegninger Påtegninger

7 12 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

8 Hoved- og nøgletal Resultat kr Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før renter Ordinært resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Årets nettoomsætning udgør 233 mio. kr. mod 249 mio. kr. i Den faldende nettoomsætning skyldes faldende el-priser. Det ordinære resultat efter skat udgør 22 mio. kr. mod -134 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. De væsentligste årsager til det positive resultat for selskabets aktiviteter på 22 mio. kr. er: Selskabet nedskrev sine fiberaktiver i 2011 med 120 mio. kr. Dette har medført faldende afskrivninger i Der har været en sund forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer. Salg af internet, TV og telefoni er steget i Det skyldes primært en pæn kundetilgang på trods af den hårde konkurrence. Salg af ejerdel i FynsNet 150 hv har medført en regnskabsmæssig gevinst på 7 mio. kr. Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme i alt Overskudsgrad (resultat før renter) % 1,75-44,69-7,13-14,69-4,74 Overskudsgrad (ordinært resultat) % 9,64-53,17-3,81-5,89-9,87 Afkastningsgrad % 0,33-9,04-1,37-2,89-1,17 Bruttomargin % 44,06 41,90 41,89 33,72 30,88 Egenkapitalandel (soliditet) % 56,25 54,87 68,94 73,77 85,88 Egenkapitalforrentning % 3,25-17,64-1,83-1,19-2, Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

9 Særlige risici SEFs væsentligste risici er indkøb af el samt risici relateret til renter og kreditgivning: Indkøb af el Selskabet sikrer indkøbsprisen på el ved at indgå både kort- og langsigtede finansielle elhandelskontrakter. Rente- og kreditrisici Selskabet har optaget langfristet gæld, hvor renten er sikret på et fast lavt niveau i 20 år. Desuden råder selskabet over en kassekredit, hvor renten er sikret over de næste 16 år. Selskabet arbejder målrettet på at minimere kreditgivning til dårlige betalere. Selskabet har ikke enkeltstående tilgodehavender i en størrelsesorden, der kan påvirke selskabets økonomiske og likviditetsmæssige stilling væsentligt. Værdipapirer En stor del af egenkapitalen har selskabet placeret i værdipapirer. Selv små udsving har stor påvirkning på resultatet. Øvrige risici Selskabet driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen. Indtægterne fra netvirksomheden er underlagt Energitilsynets kontrol i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og forrentningsloft, som kan påvirke netvirksomhedens indtægtsramme i negativ retning. Selskabets netselskab lå nr. 2 i Energitilsynets benchmark-analyse på baggrund af resultaterne for Analysen indeholder data fra 51 netselskaber. Begivenheder efter regnskabsåret udløb Sydfyns Elforsyning er pr. 1. januar 2013 registreret som en erhvervsdrivende fond med CVR-nr.: Ændringen forventes ikke at påvirke virksomhedens fremtidige økonomiske udvikling Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

10 Koncernen pr. 31. december 2012 Selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning A/S Monopol Konkurrence SEF Net A/S SEF Forsyning A/S Sydfyns Intranet A/S El-gården, Svendborg A/S 18 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

11 Selskabsoplysninger Organisation Sydfyns Elforsyning Repræsentantskab Adresse: Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Telefon: Fax: cvr nr: Stiftet: 1. april 1975 Hjemsted: Svendborg Kommune Bestyrelse Direktion Anders J. Banke Sekretariat HR Ejerforhold: Selvejende virksomhed Bestyrelse: Guri Krøis, formand Jesper Ullemose, næstformand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Jensen Lars Jørgensen, medarbejdervalgt Villiam Hansen, medarbejdervalgt Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt Direktion: Anders J. Banke Kunde- & markedschef Casper Flodager Opsøgende Afregning & salg support Teknisk chef - El Per Svendsen Kvalitetsledelse Økonomichef Tom Bak Økonomi Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Banker: Sydbank, Svendborg Svendborg Sparekasse Danske Bank, Svendborg Butik Partnerskab Leverance, drift & kundesupport fiber El-gården Svendborg A/S Drift Elnet IT Marketing & forretningsudvikling 20 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

12 Hovedaktiviteter i 2012 Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsynings hovedaktivitet har i 2012 været kendetegnet ved, at elforsyningen udgør 23 % af de samlede aktiviteter, mens de øvrige 77 % er konkurrenceudsatte aktiviteter. Selskabet har drevet erhvervsmæssig virksomhed, der er relateret til forsyningsvirksomhed. Herunder elinstallationsforretning, bredbåndsog telekommunikationsforretning og handel med produkter og ydelser, der relaterer sig til elinstallations-, bredbånds- og telekommunikationsforretning. Dertil kommer service og administration over for selskabets datterselskaber. Sydfyns Elforsyning A/S Sydfyns Elforsyning A/S er holdingselskab for følgende 100% ejede datterselskaber: SEF Net A/S SEF Net A/S har i 2012 udbygget, vedligeholdt og drevet elnettet og sørget for fast og stabil leverance af el samt sørget for tilslutningen til det landsdækkende elnet. SEF Net A/S har ligeledes opkrævet afgifter og ydet miljørådgivning. SEF Forsyning A/S SEF Forsyning A/S hovedaktivitet i 2012 har bestået af køb og salg af tjenesteydelser og varer - helt i overensstemmelse med selskabets formål om at udøve elhandel og erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til energiforsyningen. El-Gården, Svendborg A/S El-gården Svendborg A/S har i 2012 udført alle former for elinstallationer, herunder fiber- og sikringsopgaver samt energirigtige løsninger. Sydfyns Intranet A/S Sydfyns Intranet A/S har i 2012 leveret internet, TV og telefoni via fibernettet til private hjem og erhvervsvirksomheder. Derudover leverede Sydfyns Intranet A/S også mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Med Sydfyns Intranet A/S er det hensigten at skabe ét intranet for hele Sydfyn. På sigt vil det blive muligt for alle på Sydfyn at få hurtigt internet, telefoni og TV alle dele til konkurrencedygtige priser. Sydfyns Intranet A/S har udbygget et lysledernet med høj hastighed samt optisk fiber til hver enkelt hjem og virksomhed Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

13 SEF Net A/S Transport af el gennem SEFs net Fjernaflæsning Udskiftning af gamle elmålere med nye fjernaflæste fulgte punktligt den lagte plan, og det forventes derfor, at alle elmålere er udskiftet inden udgangen af kwh (i mio.) EnergiNet.dk har udarbejdet en sektorberedskabsplan for elsektoren, der har til formål at sikre koordinering af beredskabet i elsektoren. Målet er at sikre en hurtig og koordineret reetablering af elforsyningen i tilfælde af strømafbrydelse med henblik på at begrænse generne for forbrugerne og samfundet mest muligt. Dette samarbejder er højt prioriteret hos SEF Net SEF Forsyning A/S I Energitilsynets årlige benchmark-analyse indtog SEF Net andenpladsen, hvilket betyder, at SEF Net ikke får reduceret sin indtægtsramme. Dermed kan arbejdet med at holde omkostningerne nede fortsætte, uden at det vil påvirke kvaliteten i leveringen af energi til kunderne. På fejl- og uheldssiden bød 2012 på ganske få fejl på 10 kv nettet. Der var tale om blot tre fejl med relative korte afbrydelsestider. Den 3. februar var der kabelfejl på Mølmarksvej, den 20. juli opstod en koblingsfejl, og den 14. november fejlede en transformator på Odensevej. Alle afbrud over et minut for alle spændingsniveauer indberettes til Energitilsynet og indgår i benchmarking for leveringskvalitet Det politiske fokus på en centralisering af forsyningspligten understregede i 2012 betydningen af at få kunder i SEFs forsyningsområde til aktivt at vælge SEF som deres leverandør af el. SEF nedjusterede dog målet for antallet af kunder, der skifter fra forsyningspligt-el til en elkontrakt, da forsyningspligtaftalen med Energitilsynet blev forlænget med fem år. SEF Forsyning A/S har ca kunder, der modtager forsyningspligtel. Målsætningen om at flytte kunder over på en elkontrakt var fortsat højt prioriteret i 2012, og størstedelen af kunderne valgte at låse prisen med en fastpriskontrakt. Antal el-forbrugere i SEFs net I 2012 blev det sidste af de gamle transformertårne væltet, og station 553 Juliegård blev erstattet af en ny transformerkiosk. Der blev etableret i alt tre nye transformerstationer, og en del af det tilbageværende lavspændingsluftnet blev i lighed med tidligere år kabellagt. Antal Et nyt SCADA overvågnings- og fjernkontrolsystem til 60/10 kv stationerne med tilhørende 10 kv net blev taget i brug i efteråret Implementering af et nyt NIS/GIS system Powel NetBas blev iværksat. Det vil gøre det muligt at udføre netberegninger og simuleringer internt på baggrund af energidata hjemtaget fra fjernaflæste elmålere Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

14 Naturgas 2012 var blot andet år for SEF Forsyning A/S som leverandør af naturgas. Ved udgangen af 2012 var 770 kunder skiftet til SEF Forsyning A/S. Hovedparten af kunderne bor i selskabets forsyningsområde og er samtidig elkunder hos SEF Forsyning A/S. Væksten i antallet af kunder er primært sket på baggrund af et nyt helkunde-koncept, SEF+. El-gården, Svendborg A/S 2012 var et år med øget aktivitet på flere områder. El-gården Svendborg A/S indgik samarbejde med en række lokale partnere og fik herigennem mange nye hus-elektriker opgaver. El-gården Svendborg A/S udførte i 2012 installationsopgaver i mange sammenhænge, og som noget nyt gik El-gården Svendborg A/S ind på solcelle-området via partner-salg med mange opgaver til følge. Som følge af den høje vækst på solcelleområdet har det også ført til opgaver inden for efter-service. El-gården Svendborg A/S fortsatte samarbejdet med SEF Net A/S om udskiftning af elmålere i forbindelse med etablering af fjernaflæsning. Udskiftningen håndteres af montører fra El-gården Svendborg A/S. 250,00 Vores Lys - det nye domicil I efteråret 2012 stod Sydfyns Elforsynings nye domicil færdigt. Det er det første sydfynske domicilbyggeri i lavenergiklasse 1. Domicilbyggeriet er opført i tråd med SEFs ønske om at bidrage til et bæredygtigt miljø. Byggeriet skal fungere som udstillingsvindue for miljørigtige løsninger og byde kunder, partnere og medarbejdere velkommen. Markedet 2012 har været et år med rig aktivitet i markedet for el, gas og energirådgivning samt fiber. Prisudvikling på el til privatkunder Aktivitetsniveauet på fiberområdet har været tilfredsstillende. Et øget salg af eftertilmeldinger samt etablering af fiber i nye områder har medvirket til et pænt aktivitetsniveau for El-gården Svendborg A/S. 200,00 I 2013 vil El-gården Svendborg A/S elektrikere i endnu højere grad fungere som omdrejningspunkt for den gode kundedialog. Sydfyns Intranet A/S Fibernettet blev påbegyndt i 2004, og ved udgangen af 2012 var fibernettet så udbygget, at det når ud til ca. 75 % af husstandene i Svendborg Kommune. Den resterende udbygning vil ske i et omfang og med en hastighed, som er bestemt af forbrugernes interesse for tilslutning - og inden for fornuftige økonomiske rammer. Øre pr. kwh 150,00 100,00 50,00 Sydfyns Intranet A/S opnåede i 2012 for første gang et positivt resultat og før tid. Det kan tilskrives stor aktivitet og mange nye kunder. Endvidere er Sydfyns Intranet det første selskab i fiberalliancen, Waoo!, som har opnået 50 % penetration med ca kunder Statsafgift og moms PSO offentlige forpligt. FynsNet og Energinet.dk Markeds-el Transport af el (nettarrif) 26 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

15 På elområdet møder Sydfyns Elforsyning nye konkurrenter, der typisk tilbyder kunderne elkontrakter. Konkurrenterne opererer inden for SEFs forsyningsområde. Markedspriserne på el var faldende gennem størstedelen af året. Det resulterede i lave kontraktpriser hos både SEF og SEFs konkurrenter. På trods af, at liberaliseringen af elmarkedet fandt sted den 1. januar 2003, har størstedelen af privatkunderne stadig ikke taget stilling til valg af elleverandør. Det er dog sket i stigende grad i På erhvervsmarkedet har SEF vundet store udbudskontrakter for mere end 100 GWh. SEFs helkundekoncept, SEF+, blev lanceret i 2012 og bidrager i stigende grad til dels fastholdelse af eksisterende kunder, dels overflytning af mange forsyningskunder til handelsplatformen, da SEF+ kræver en elaftale. I 2012 blev Vindstrøm lanceret. Produktet er til kunder, der ønsker et grønt alternativ til de kendte el-produkter. Strømmen produceres lokalt, på en vindmølle ved Lejbølle på Langeland. På gasområdet har SEF været med til at skærpe konkurrencen på Fyn. Det har resulteret i lavere markedspriser til gavn for kunderne. I 2012 var der udsving i det generelle prisniveau på gas. Infrastrukturen på fiber er fremtidssikret, og Svendborg er en såkaldt giga-by. Investeringen i fiber sikrer, at både nye og eksisterende kunder har adgang til hurtigt internet nu og i fremtiden. På TV-området har SEF via Waoo!-samarbejdet leveret kvalitets-tv til kunderne i form af fleksible programpakker til attraktive priser. Energirådgivning Inden for energirådgivning har 2012 været et år med fokus på større erhvervskunder, beliggende både indenfor og udenfor SEFs område. Der har ligeledes været fokus på private boligkunder, der modtog et tilskud fra SEF til energiforbedringer særligt i forbindelse med solcelleprojekter. Målene for energirådgivning blev derfor realiseret allerede tidligt på året Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

16 Salg 2012 var igen et år med fokus på nye tiltag, nye kampagner og et stadigt øget aktivitetsniveau hos Sydfyns Elforsyning. Det er afgørende for SEFs konkurrenceevne, at virksomheden er blandt de mest effektive til at drive forsyningsvirksomhed. Derfor optimeres alle processer løbende, og produktporteføljen skal differentierer sig fra konkurrenternes. Lavenergihus i Tankefuld Det var oprindeligt planen, at SEF i samarbejde med lokale entreprenører skulle opføre en DEMO-bolig på 150 kvm. i Svendborg Kommunes nye boligområde. Boligen skulle være selvforsynende, intelligent og betjeningsvenlig, men de økonomiske forudsætninger syntes ikke at holde, og projektet er indtil videre sat på hold. SEFs CSR-redegørelse Som erhvervsdrivende fond er SEF bevidst om sit ansvar for samfundet og bevidst om den udfordring, det er at sikre, at SEFs aktiviteter foregår på en ansvarlig måde. SEF tilslutter sig principperne om virksomheders sociale ansvar som beskrevet i årsregnskabsloven. Den følgende redegørelsen er inddelt i to hovedafsnit om SEF som arbejdsplads og om SEF s fysiske rammer og miljøet. SEF som arbejdsplads SEF støtter op om en virksomhedskultur, hvor respekt, tolerance, forståelse og tillid til hinanden er i fokus, og SEF lægger vægt på at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. SEF har tillid til medarbejderne, der har fleksible rammer under ansvar, ligesom SEF understøtter, at der er balance mellem privatliv og arbejdsliv. Der er åbenhed omkring medarbejdernes trivsel både når det gælder de fysiske og psykiske vilkår i hverdagen. SEF gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) hvert år som udgangspunkt. Undersøgelserne skal være med til at sikre medarbejdernes trivsel og skabe klarhed over, hvordan SEF er som ar- bejdsplads. Derudover skal undersøgelsen også give såvel ledelse som medarbejdere ved SEF et billede af, hvilke konkrete udviklingstiltag der skal arbejdes med. Ved MTU-målingen for 2012 viste resultatet en fremgang på væsentlige områder som bl.a. trivsel, jobindhold, loyalitet og engagement. Fokusområder det kommende år bliver værdipolitik, det psykiske arbejdsmiljø samt et ledelses- og uddannelsesmæssigt løft af ledere og chefer. Arbejdsforhold SEF respekterer medarbejdermes frie valg af foreningsdannelse og ret til at organisere sig, og SEF påvirker ikke den enkelte medarbejder til at være medlem af en bestemt fagforening. SEF er tilsluttet tre overenskomster og er medlem af arbejdsgiverorganisationen, Tekniq via datterselskabet El-Gården Svendborg A/S. SEF ansætter personer efter deres kvalifikationer og diskriminere hverken på grund af race, religion, nationalitet, etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, politiske holdninger, alder eller handicap. SEF bidrager tillige gerne med at åbne virksomheden op til gavn for personer, der skal i jobtræning efter sygdom, for personer der skal i praktik efter længere tids arbejdsløshed og for unge studerende, der har brug for en virksomhedspraktik i forbindelse med deres uddannelse. SEF har en seniorpolitik, som har til formål at sikre seniormedarbejdernes motivation og udvikling gennem hele ansættelsen. Der afholdes en samtale mellem leder og medarbejder, som udmunder i en handlingsplan for, hvordan overgangen til en seniortilværelsen sker mest hensigtsmæssigt for både SEF og medarbejderen. En plan for en sådan seniorperiode kan indeholde aftaler om nedsat tid, ændret arbejdsindhold, ansvarsområde eller lign. I 2012 blev der udarbejdet en handlingsplan. Sundhed Medarbejdernes sundhed og trivsel i arbejdslivet såvel som i privatlivet understøttes af SEF, der tilbyder forskellige muligheder for at fremme en sund livsstil. Medarbejderne har adgang til en sund frokostordning, der tages hensyn til, om medarbejderen er udekørende elektriker, der har brug for en madpakke, eller om medarbejderen har sin arbejdsgang i SEFs domicil. SEF tilbyder frugtordning, mulighed for vaccinationer samt mulighed for at træne ved Fitness DK på fordelagtige vilkår. Der er ligeledes tegnet sundhedsforsikring for alle medarbejdere, der i tilfælde af personlige kriser, misbrug og stress er sikret professionel hjælp og behandling Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

17 Kompetenceudvikling I SEF er det afgørende, at virksomhedens mål bliver nået i et udfordrende og udviklende fagligt miljø. Det sker bl.a. ved løbende kompetenceudvikling af medarbejderne, så SEF til enhver tid har de rette kompetencer inden for de forskellige fagområder. SEF og den enkelte medarbejder har et fælles ansvar for, at medarbejderen har fastsat individuelle mål, kender sin rolle og ansvar. SEF og medarbejderen gør en fælles indsats for, at den enkelte medarbejders jobindhold opleves udviklende og udfordrende bla. ved hjælp af den årlige MUS-samtale mellem leder og medarbejder. Mobning og chikane SEF ønsker en god og positiv omgangstone, og det forventes, at alle behandler hinanden venligt og respektfult. Mobning - eller andre former for chikane - er uacceptabelt og tolereres ikke. I seneste MTU-måling indberettede tre personer, at de af og til oplevede mobning og to personer indberettede, at de af og til oplevede uønsket seksuel opmærksomhed. Det tilstræbes, at disse oplevelser ikke kommer til at foregå fremover. Arbejdsmiljø SEF arbejder målrettet og systematisk på at forbedre arbejdsmiljøet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. Næste APV gennemføres marts Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for trivslen blandt medarbejderne. Baseret på MTU-målingerne fra 2011 til ultimo 2012 er der fremskridt. Dog er det et område, der fortsat prioriteres højt, og som der arbejdes for at forbedre var et år uden alvorlige arbejdsulykker. Kun et mindre uheld er indberettet til Arbejdsskadestyrelsen. Det samlede sygefravær i hele koncernen Sydfyns Elforsyning ligger på 2,8%, hvilket betegnes som tilfredsstillende. Arbejdsmiljøorganisationen i SEF varetager sikkerheden på arbejdspladsen ud fra følgende forebyggelsesprincipper: Risici bekæmpes ved kilden Arbejdet tilpasses den enkelte medarbejder, så vidt det er muligt. Det gælder både udformning af arbejdspladsen, valg af arbejdsudstyr samt ved valg af arbejds- og produktionsmetoder Monotont arbejde og ensidigt belastende arbejde begrænses, så helbredspåvirkningen mindskes Der anvendes ikke konstruktioner og arbejdsmetoder, som kan udgøre en væsentlig fare for medarbejderne ved arbejdets udførelse Sikkerhed SEF tilstræber at have en sikker arbejdsplads. Alle bygninger, anlæg, arealer mv., som SEF s ansatte har adgang til, er indrettet og konstrueret således, at de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt indrettet - ud fra en vurdering af de arbejdsmiljøforhold, som kan have betydning for den fysiske eller psykiske sundhed. Der er udarbejdet en beredskabsplan for SEF og uddannelse i førstehjælp vedligeholdes. Der er registreret en arbejdsulykke i SEFs fysiske rammer Ibrugtagningen af det nye domicil har automatisk afhjulpet mange af de udfordringer og gener, som blev påpeget i APV analysen for Yderligere er det nye domicil bygget i energiklasse 1, hvilket først er et reelt krav til fremtidens erhvervsbyggerier i Svendborg Kommune fra Indeklima SEF ønsker at sikre de ansatte et godt indeklima. Virksomhedens arbejdspladser indrettes så vidt muligt, så arbejdet kan udføres, uden at temperaturen generer de ansatte. Temperaturen i arbejdsrummene er tilpasset de ansattes arbejdsmetoder og deres fysiske belastning, ligesom temperaturforholdene i arbejdsrummene er uden generende temperaturforskelle. Sidstnævnte er udarbejdet på baggrund af undersøgelser omkring velvære og god arbejdstemperatur. Ventilationsanlægget registrerer automatisk behovet for luftudskiftning og regulerer ned og op efter behov. Miljø Som forsyningsvirksomhed med pligt til energioptimering, har SEF selv et konstant fokus på virksomhedens eget energiforbrug og miljøbelastning. El 250 m2 solceller vil bidrage til 20 % af det samlede energiforbrug hos SEF. Domicilet er ligeledes inddelt i belysningszoner, der hver især styres individuelt alt efter bevægelse og mængden af sollys. Yderligere er lyskilderne af typen lavenergi, og udendørsbelysningen er LED Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

18 Vand SEF anvender overalt vandbesparende toiletter. Regnvand på taget opfanges af græstaget og det resterende overfladevand separeres fra det øvrige spildevand og ledes til en nyetableret sø uden behov for energikrævende behandling i kommunale rensningsanlæg. Opvarmning Al varmeforsyning klares via et jordvarmeanlæg - det være sig både varme til opvarmning og til brugsvand. Der er i alt nedgravet 10,4 km jordvarmeslanger i bakken bag SEF. Derudover er jordvarmeinstallationen konstrueret således, at den varme, som serverne i serverrummet generer, anvendes til at hjælpe med at varme bygningen og brugsvandet op via varmevekslere. Affald SEF arbejder kontinuerligt på at optimere sorteringen og mængden af affald. Overgangen til det nye domicil har medført forbedringer i forhold til ændrede sorteringsvaner af papir. Det har øget mængden af papir til genbrug og minimeret det brandbare affald. Derudover bliver alt plast sorteret fra, ligesom affald generelt bliver sorteret. Yderligere har nye kopimaskiner medført ændrede kopieringsvaner, der tilsvarende har nedbragt forbruget af papir. Indkøb SEF tilstræber at handle lokalt. Der ligger dog ikke nogen formaliseret politik for leverandørkrav ved indkøb af materialer, udstyr etc. Transport Når det gælder transport, har SEF længe benyttet dieselkøretøjer på områder med stort transportbehov. Generelt går SEF efter biler der kan køre længst muligt på literen. SEF har i alt 45 biler, hvoraf en er en elbil, to er benzinbiler og resten dieselbiler. Der blev i 2012 brugt liter brændstof Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

19 Forventninger til 2013 Den generelle lavkonjunktur i økonomien synes at fortsætte, og der forventes ikke ændringer i elsalget målt i kwh. Som følge af lavkonjunkturen forventes priserne på el fortsat at være lave i Selskabet forventer også i 2013 en pæn nettotilgang af fibernetkunder. Omsætningen for 2013 forventes at ligge over niveauet for regnskabsåret Resultatet forventes også at være positivt i Ny SEF strategi I november 2012 vedtog SEF en ny strategi der udstikker rammerne for koncernens udvikling de kommende år. Strategien Lokal i Danmark understøtter SEFs stærke lokale tilhørsforhold og baner vejen for SEFs øgede fokus på salg til kunder, der ligger udenfor det sydfynske område. SEF har udvalgt fem hovedområder, som kræver forbedring og udvikling for at øge værdiskabelsen for kunderne. De fem områder er: SEFs forretningsudvikling: SEF skal være fokuseret på virksomhedens kerneområder og på produktudvikling. Med dette fokus vil SEF til stadighed være det bedste valg for såvel eksisterende som potentielle kunder. SEFs virksomhedskultur: SEF har udviklet sig fra en servicevirksomhed til en salgsvirksomhed med fokus på resultater og med en spirende vinderkultur. Derfor skal udvikling og tilførsel af nye kompetencer spille en lige så central del af strategien, som de andre og mere markedsorienterede indsatser. SEF er en dynamisk, moderne og attraktiv arbejdsplads, og det er fortsat en afgørende forudsætning for SEFs succes, at virksomheden blandt både nye og gamle medarbejdere opleves som en arbejdsplads med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. SEF skal dyrke en kultur, hvor medarbejderne engagerer sig og spreder positiv energi. Det handler om at være der for hinanden og for omverdenen. Sådan kan SEF tiltrække og fastholde de højt kvalificerede medarbejdere, der kan bidrage til fastholdelse og udvikling af markedspositionen. SEFs kunder: SEF skal altid være mere attraktiv for kunderne end konkurrenterne. SEF skal arbejde på at skabe vækst gennem helkundekonceptet, SEF+ og ved som de eneste på markedet at tilbyde kundetilpassede løsninger på tværs af alle tre forretningsområder og både indenfor og udenfor det sydfynske område. SEFs interne processer: Det er afgørende for konkurrenceevnen, at SEF også fremadrettet er blandt de mest effektive til at drive virksomhed. SEF skal være let at samarbejde med, og det skal være let at være kunde hos SEF. Det kræver, at processer optimeres, at SEF har et kundevenligt online selvbetjeningsunivers, og at forretningsforståelse og konsekvent adfærd er kendetegnende på alle niveauer i organisationen. SEFs økonomi: For at sikre indtjeningen skal SEF kontinuerligt være omkostningsbevidst, sikre de bedste aftaler med virksomhedens samarbejdspartnere og risikoafdække, ligesom indtjeningen skal øges gennem mer- og krydssalg fra alle forretningsområder Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

20 Direktion Sydfyns Elforsynings daglige ledelse varetages af den administrerende direktør samt tre områdechefer. Ledelsen består pr. 31. december 2012 af: Anders J. Banke, administrerende direktør Casper Flodager, kunde og markedschef Tom Bak, økonomichef Per Svendsen, teknisk chef for el 38 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SEF Net A/S Årsrapport 2010

SEF Net A/S Årsrapport 2010 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr. 25 11 91 50 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere