RAPPORT. Gasmotorer/gasturbiner Importeret naturgas, betydning for ydelser, forbrug og emission. Måleprojekt. Projektrapport Maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Gasmotorer/gasturbiner Importeret naturgas, betydning for ydelser, forbrug og emission. Måleprojekt. Projektrapport Maj 2011"

Transkript

1 Gasmotorer/gasturbiner Importeret naturgas, betydning for ydelser, forbrug og emission Måleprojekt Projektrapport Maj 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Gasmotorer/gasturbiner Importeret naturgas, betydning for ydelser, forbrug og emission Måleprojekt Jan de Wit, Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2011

3 Titel : Gasmotorer/gasturbiner. Importeret naturgas, betydning for ydelser, forbrug og emission Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Jan de Wit, Steen D. Andersen Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\736\20 Ydelse, forbrug osv\samlet-rapport\rapport-samlet_final.docx Sagsnavn : Ydelse, forbrug, virkningsgrad, emission for KV ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund Finansiering mv Udførelse Udvælgelse af KV-anlæg Naturgas til forbrugere i Danmark Gassammensætning under målingerne Resultater fra målinger Enhed #1 (åbenkammergasmotor) Enhed #2 (forkammergasmotor) Enhed #3 (forkammergasmotor) Enhed #4 (gasturbine) Konklusion Gasmotorerne Gasturbinen Referencer Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Eksempel på øjebliksbillede af naturgassystemet i Danmark uge 12 (gasimport) Eksempel på øjebliksbillede af naturgassystemet i Danmark uge 15 (gaseksport) Gennemsnitlige emissioner fra naturgasfyrede gasmotorer og -turbiner

5 DGC-rapport 2 1 Baggrund Der blev i efteråret 2010 påbegyndt import af naturgas til det danske naturgassystem. Importen sker over den dansk/tyske grænse; samme forbindelse, har hidtil været anvendt til eksport af dansk naturgas. Import og betingelserne herfor har officielt været annonceret siden 2007 af Sikkerhedsstyrelsen. Indledningsvist blev der tidligt i efteråret 2010 foretaget prøveimport til et fysisk afgrænset område (det syd- og sønderjyske). Siden er import blevet en almindelig operativ mulighed, og der foretages ikke bevidst fysisk afgrænsning, om end det fortsat primært er det syd- og sønderjyske område, der i perioder modtager den importerede gas. Gassen, der modtages, har færre tungere kulbrinter og også en større andel ubrændbare gasser og har derfor en lavere brændværdi pr. normalkubikmeter end den vanlige gas fra Nordsøen. Kort efter importen påbegyndtes, meldte et mindre antal motorer i det aktuelle geografiske område om problemer i relation til drift samt om problemer med forbrug og ydelser for samme. Nærværende rapport omhandler sammenlignende præcisionsmålinger (ydelse, forbrug, emission mv.) udført på 3 forskellige gasmotorer samt et gasturbineanlæg på henholdsvis nordsøgas og importeret gas med lavere brændværdi end nordsøgassen.

6 DGC-rapport 3 2 Finansiering mv. Projektarbejdet er finansieret af gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer (FAU GI) og Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC). Der rettes en varm tak til de anlægsejere, der har stillet KV-enheder og mandskab til rådighed i forbindelse med målingerne. Et antal motorleverandører takkes ligeledes for assistance i forbindelse med målingerne.

7 DGC-rapport 4 3 Udførelse Målingerne er udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC). DGC har anvendt eget udstyr til måling af emission samt udtaget og analyseret den aktuelle gas fra måleserierne, herunder foretaget bestemmelse af brændværdi. Til måling af gasforbrug og elproduktion er anvendt afregningsmålere for gas og el på installationsstedet. En række andre forhold er noteret i forbindelse med målingerne: Gastryk før gasrampe, udetemperatur samt driftsindstillinger (fx tændingsindstilling for gasmotorer, temperatur før første skovlrække på gasturbineanlægget), hvor dette har været muligt. Måleserierne er alle gennemført ved fuld last over ca. 2 timer. Første måleserie gennemførtes uge 12, 2011 med importeret gas, siden fulgte så målinger på nordsøgas i uge 15, Der er udtaget gasprøver til analyse hos DGC ved måleseriens start og slutning samt udtaget en reserveprøve midtvejs ved målingerne på de udvalgte KV-anlæg.

8 DGC-rapport 5 4 Udvælgelse af KV-anlæg Udvælgelsen af anlægget er foretaget med sigte på: Anlæg, der forsynes med ublandet importgas samt, til anden tid, ublandet nordsøgas For motorernes vedkommende gerne både åbenkammer- og forkammermotorer Gerne anlæg, der har en vis udbredelse blandt danske KV-anlæg Anlæg, hvor der har været rapporteret om mærkbare ændringer ved import af gas. Der er udvalgt en åben- samt en forkammergasmotor med stor udbredelse blandt danske anlæg. Herudover er valgt en endnu forkammermotor, hvor der har været rapporteret om en række problemer i relation til drift på den importerede gas. Der er et begrænset antal gasturbineanlæg i drift i området, hvorfra der er udvalgt et anlæg. Generelt er der ikke rapporteret om særlige problemer for gasturbinerne til kraftvarmeproduktion.

9 DGC-rapport 6 5 Naturgas til forbrugere i Danmark Det danske naturgassystem ses på Figur 1. Det ses her, at Egtved udgør et knudepunkt. Figur 1 Det overordnede danske naturgas net (fra Energinet.dk) Den importerede gas vil kunne komme til Egtved og der blive blandet med gas fra Nordsøen mv., førend den går videre derfra. Indtil Egtved (set fra den dansk/tyske grænse) vil importgassen da optræde ufortyndet. I de situationer, hvor importgassen ikke når Egtved, vil fronten mellem import- og dansk gas findes et sted på strækningen mellem grænsen og Egtved. Positionen vil afhænge af aktuelt forbrug samt importmængde. Når der er gaseksport fra Danmark, vil hovedledningen mellem grænsen og Egtved efter en tid være fyldt med dansk naturgas. Et mere detaljeret kort over gassystemet i det syd- og sønderjyske område ses på Figur 2.

10 DGC-rapport 7 Figur 2 Naturgassystemet i det sydlige Jylland. Måle- og regulatorstationer ses på kortet (fra Energinet.dk). Bestemmelser for naturgas, der leveres til forbrugere og gasforbrugende installationer i Danmark, er fastlagt i følgende: Gasreglementet (GR-A, Bilag 1 A) Meddelelse om gaskvalitet ved import af gas fra Nordtyskland, Meddelelse fra Sikkerhedsstyrelsen, december 2007 Kontrakten med gasleverandøren.

11 DGC-rapport 8 6 Gassammensætning under målingerne Herunder er i Tabel 1og Tabel 2 gengivet resultatet af gasanalyser for gasprøverne udtaget i forbindelse med målingerne. Gasanalyserne er foretaget på DGC s gaskromatograf, hvorpå der for en række gastyper kan foretages akkrediteret prøvning/analyse. Tabel 1 Gasanalyser er foretaget af DGC. Prøver er udtaget på de aktuelle KV-anlæg i uge 12, Enhed #4 er en gasturbine (GT), øvrige er gasmotorer (GM). Importgas Enhed #1 (GM) Enhed #2&3 (GM) Enhed #4 (GT) Usikkerhed Metan Mol. % 92,2 92,1 92,2 +/- 0,32 Etan Mol. % 3,6 3,7 3,9 +/- 0,06 Propan Mol. % 0,71 0,74 0,8 +/- 0,012 i-butan Mol. % 0,11 0,11 0,12 +/- 0,003 n-butan Mol. % 0,11 0,11 0,12 +/- 0,003 Neo-Pentan Mol. % 0,002 0,002 0,002 +/- 0,0001 i-pentan Mol. % 0,03 0,03 0,03 +/- 0,001 n-pentan Mol. % 0,02 0,02 0,03 +/- 0,000 Hexan + Mol. % 0,03 0,03 0,03 +/- 0,002 Nitrogen Mol. % 2,4 2,3 1,8 +/- 0,03 Kuldioxid Mol. % 0,84 0,92 1,0 +/- 0,015 Beregnede værdier Brændværdi, nedre 1) 3 kwh/m n 10,12 10,13 10,22 +/- 0,04 Wobbeindeks 1) kwh/m 3 n 14,44 14,45 14,56 +/- 0,07 Densitet 1) kg/m 3 n 0,78 0,78 0,78 +/- 0,002 1) Iht. ISO 6976

12 DGC-rapport 9 Tabel 2 Gasanalyser er foretaget af DGC. Prøver er udtaget på de aktuelle KV-anlæg i uge 15, Enhed #4 er en gasturbine (GT), øvrige er gasmotorer (GM). Nordsøgas Enhed #1 (GM) Enhed #2&3 (GM) Enhed #4 (GT) Usikkerhed Metan Mol. % 89,6 89,7 89,3 +/- 0,32 Etan Mol. % 5,9 5,8 5,9 +/- 0,06 Propan Mol. % 2,3 2,2 2,4 +/- 0,012 i-butan Mol. % 0,37 0,37 0,37 +/- 0,003 n-butan Mol. % 0,56 0,55 0,58 +/- 0,003 Neo-Pentan Mol. % 0,002 0,002 0,002 +/- 0,0001 i-pentan Mol. % 0,13 0,13 0,13 +/- 0,001 n-pentan Mol. % 0,09 0, /- 0,000 Hexan + Mol. % 0,06 0,05 0,05 +/- 0,002 Nitrogen Mol. % 0,31 0,32 0,33 +/- 0,03 Kuldioxid Mol. % 0,75 0,73 0,80 +/- 0,015 Beregnede værdier Brændværdi, nedre 1) 3 kwh/m n 10,98 10,97 11,00 +/- 0,04 Wobbeindeks 1) kwh/m 3 n 15,3 15,2 15,3 +/- 0,07 Densitet 1) kg/m 3 n 0,820 0,818 0,822 +/- 0,002 1) Iht. ISO 6976

13 DGC-rapport 10 7 Resultater fra målinger I det følgende præsenteres resultaterne fra de udførte måleserier. Det er som nævnt tilstræbt at få målingerne udført for hver KV-enhed: Med to så forskellige naturgasser som muligt (høj og lav brændværdi) Med så ens udetemperatur som muligt og dermed nogenlunde ens varmeforbrug og vandtemperaturer i det tilsluttede fjernvarmesystem Med det samme måleudstyr ved begge måleserier på de enkelte anlæg for dermed at minimere måleusikkerheden. Det er valgt at måle på anlæggene, som de nu drives og indstiller sig ved drift på de aktuelle gastyper. Måleseriernes formål har været at få belyst, om der synes at være markante forskelle i ydelse, forbrug og emission ved fuldlastdrift. Det har ikke været projektets formål at afdække evt. driftsproblemer i relation til skift imellem gastyperne eller andet. Der foreligger mange muligheder for præsentation af måleresultaterne. Her er slutteligt valgt grafisk at præsentere den målte afvigelse på ydelses- og forbrugsdata mellem drift på henholdsvis nordsøgas med høj brændværdi og importgas med lavere brændværdi med nordsøgas som referencen. DGC anvender emissionsmålings- og gasanalyseudstyr af høj kvalitet, der kalibreres før måling og kontrolleres efterfølgende. Herudover anvendes anlæggenes/enhedernes gas- og elafregningsmålere, der alle har kendt måleusikkerhed/klasse. Måleusikkerhederne for en enkeltmåling er derfor for de fleste målinger velbestemt. Her er som nævnt fokuseret på afvigelsen mellem drift på de to gastyper; dette vil betyde, at måleusikkerheden for en række af målingerne formentlig er mindre end det angivne, idet der jo er anvendt de samme målere ved de to måleserier og eventuel systematisk måleusikkerhed dermed udlignes. Det har dog ikke været muligt eksakt at talsætte denne usikkerhed, hvorfor den vanlige enkeltmålings usikkerhed er anvendt på diagrammerne.

14 DGC-rapport 11 Generelt gælder for de angivne data at: Indfyret effekt og virkningsgrader er i forhold til brændslets nedre brændværdi Visse data (f.eks. tændingsindstilling, ladelufttemperatur og eksempelvis intern gasturbine reference temperatur) er normalt aflæst på KV enhedens SRO anlæg Emissionskomponenterne CO, NO x og UHC er alle omregnet til fast O 2 reference (5 %) for at undgå fortyndingseffekt og gøre værdierne direkte sammenlignelige for de to måleserier NO x = NO+NO 2, NO er her vægtmæssigt regnet som NO 2 UHC= uforbrændte kulbrinter er udregnet som kulstofækvivalent, C.

15 DGC-rapport Enhed #1 (åbenkammergasmotor) I det følgende vises i en række diagrammer de målte forskelle mellem måleserierne og tilhørende måleusikkerhed, hvor sidstnævnte lader sig talsætte. Diagrammerne viser afvigelse ved måleserie med importeret naturgas i forhold til måleserie udført med drift på nordsøgas. Under figurerne er knyttet kommentarer til den aktuelle præsentation. Figur 3 Brændværdi er ca. 8 % lavere og gasforbrug i m 3 n/h ca. 10 % højere ved måleserien på importgas. Der måles ca. 1,3 % højere indfyret effekt og også lidt højere motorydelse ved samme måleserie; dog er begge disse forskelle mindre end måleusikkerheden.

16 DGC-rapport 13 Figur 4 Elvirkningsgraden er marginalt lavere i måleserien på importgas (ca. 0,3 procentpoint); resultatet er dog ikke signifikant, idet måleusikkerheden er væsentligt større. Der måles ingen forskel i totalvirkningsgrad; derfor ses intet på figuren.

17 DGC-rapport 14 Figur 5 Ganske små forskelle i NO x - og UHC-emission mellem måleserierne; måleusikkerhed er dog større end de målte forskelle for NO x og UHC. Der måles mindre CO på importgas (ca. 5 %); denne forskel overstiger lige netop måleusikkerheden. Ved drift på importgas er O 2 % lidt lavere end ved drift på nordsøgas. Dette er formentlig i virkeligheden hovedårsag til de målte forskelle.

18 DGC-rapport 15 Figur 6 Udetemperatur, gastryk og ladelufttemperatur har været ens under måleserierne på hhv. import- og nordsøgas. Barometertryk er højere ved måling på importgas; et forhold, der kan påvirke cylinderfyldning/luftoverskud.

19 DGC-rapport Enhed #2 (forkammergasmotor) I det følgende vises i en række diagrammer de målte forskelle mellem måleserierne og tilhørende måleusikkerhed, hvor sidstnævnte lader sig talsætte. Diagrammerne viser afvigelse ved måleserie med importeret naturgas i forhold til måleserie udført med drift på nordsøgas. Under figurerne er knyttet kommentarer til den aktuelle præsentation. Figur 7 Ved måleserien med drift på importgas ses en markant lavere brændværdi (ca. -7,7 %) og et højere gasforbrug i m 3 n/h (ca. +8,8 %). Den indfyrede effekt og ydelsen for motoren er marginalt højere på importgas; dog er måleusikkerheden her større end de målte forskelle.

20 DGC-rapport 17 Figur 8 El- og totalvirkningsgrad er for denne motor marginalt lavere ved drift på importgas; dog er de målte forskelle væsentligt lavere end måleusikkerheden.

21 DGC-rapport 18 Figur 9 Der måles forhøjet NO x samt UHC ved måleserien på importgas. For UHC gælder, at den målte forskel er på niveau med måleusikkerheden. CO-emissionen er lavere i måleserien på importgas; dog er den målte forskel også her på niveau med måleusikkerheden herfor. O 2 % ved måleserien på importgas er en anelse lavere; dette kan i væsentligt omfang være årsag til de sete emissionsforskelle.

22 DGC-rapport 19 Figur 10 Gastryk, tændingsindstilling og ladelufttemperatur var de samme under de to måleserier. Ved måleserie med importgas var udetemperatur og barometerstand højere end ved måling på nordsøgas.

23 DGC-rapport Enhed #3 (forkammergasmotor) I det følgende vises i en række diagrammer de målte forskelle mellem måleserierne og tilhørende måleusikkerhed, hvor sidstnævnte lader sig talsætte. Diagrammerne viser afvigelse ved måleserie med importeret naturgas i forhold til måleserie udført med drift på nordsøgas. Under figurerne er knyttet kommentarer til den aktuelle præsentation. Figur 11 Der måltes markant lavere brændværdi for måleserien med importgas (ca. 7,7 %) og et højere brændselsforbrug i m 3 n/h (ca. +8,9 %). Der måles marginalt højere indfyret effekt (ca. +0,6 %) og lidt lavere ydelse/last (ca. -1,3 %) ved drift på importgas; begge sidstnævnte forskelle er dog mindre end måleusikkerheden.

24 DGC-rapport 21 Figur 12 Elvirkningsgraden måles ca. 0,8 procentpoint lavere ved drift på importgas; også totalvirkningsgraden falder med omtrent det samme. Begge forskelle er dog mindre end måleusikkerheden.

25 DGC-rapport 22 Figur 13 Der måles noget højere CO- og UHC-emission ved måleserien på importgas; de målte forskelle er større end måleusikkerheden for samme. Også NO x -emissionen er højere; dog er den målte forskel her ikke større end måleusikkerheden. O 2 % er lidt lavere ved måleserien på importgas; dette forhold er næppe forklaringen på de målte forskelle. Forskellen kan skyldes dårligere forbrænding i motoren.

26 DGC-rapport 23 Figur 14 Gastryk er stort set det samme, tænding og ladelufttemperatur den samme under de to måleserier. Udetemperaturen er lavere og lufttrykket højere ved måleserien på importgas. Dette burde give større tæthed af forbrændingsluften og forventeligt måske en lidt højere O 2 % ved måleserien på importgas. Der måltes derimod lidt lavere O 2 %. Dette forhold sammenholdt med forskellene i emission tyder på, at motoren med den nuværende indstilling ikke står lige så optimalt på importgas som ved drift på nordsøgas.

27 DGC-rapport Enhed #4 (gasturbine) Gasturbiners ydelse og virkningsgrad er meget påvirkelige af omgivelsesforhold som indsugningstemperatur og barometerstand. Heraf afledte interne forhold (såsom temperatur ved indløb til første skovlrække) kan være bestemmende i forhold til aktuel ydelse. I det følgende vises i en række diagrammer de målte forskelle mellem måleserierne og tilhørende måleusikkerhed, hvor sidstnævnte lader sig talsætte. Diagrammerne viser afvigelse ved måleserie med importeret naturgas i forhold til måleserie udført med drift på nordsøgas. Under figurerne er knyttet kommentarer til den aktuelle præsentation. Figur 15 Der ses markant lavere brændværdi (ca. 7 %) for brændselsgassen ved måleserien på importgas (måleserie 1). Gasforbruget ved samme måleserie er ca. 13 % højere, og ydelsen/lasten er ca. 7 % højere end ved den senere måleserie. Den indfyrede effekt er ca. 5 % højere ved de forhold, der gjorde sig gældende på måleserien med importgas. Den øgede last ved første måleserie skyldtes gunstige forhold (udetemperatur, barometer tryk osv.).

28 DGC-rapport 25 Figur 16 Der måltes ved de forhold, der gjorde sig gældende under måleserien med importgas, marginalt højere elvirkningsgrad og ca. 0,8 procentpoint lavere totalvirkningsgrad. Selvom måleusikkerhed ikke er gengivet på grafen, er denne forventeligt i størrelsesorden som under målingerne på gasmotorerne, dvs. over 1 procentpoint, hvorfor de målte forskelle ikke kan betegnes som signifikante. Den målte forbedrede elvirkningsgrad er sandsynlig, idet der både var højere lufttryk og lavere udetemperatur under måleserien med importgas, se Figur 18. Gasturbinens styring/overvågning synes også her at have accepteret en lidt højere intern referencetemperatur (se Figur 18)

29 DGC-rapport 26 Figur 17 Der måltes ingen signifikant forskel i emission under de to måleserier; emissionerne er generelt meget lave, og mange af værdierne var under måleudstyrets detektionsgrænse.

30 DGC-rapport 27 Figur 18 Ved måleserien med importeret gas måltes lavere udetemperatur, højere barometertryk og lidt højere indløbstemperatur til ekspansionsdelen i gasturbinen. Alle de nævnte forhold giver mulighed for forbedret ydelse og akselvirkningsgrad. Gasforsyningstrykket var marginalt lavere, men tilsyneladende højt nok til fuldlastdrift på den aktuelle enhed.

31 DGC-rapport 28 8 Konklusion 8.1 Gasmotorerne For de to af gasmotorerne måltes kun meget små og ikke-signifikante ændringer af indfyret effekt, last og virkningsgrad ved måleperioderne på henholdsvis importeret naturgas samt nordsøgas. For alle motorer måltes i varierende størrelsesorden forøget UHC- og NO x - emission ved drift på importgas; i flere situationer dog under måleudstyrets måleusikkerhed. For alle motorer gjaldt imidlertid, at der også kunne konstateres forskelle i barometertryk samt et lille fald i ilt-% (under måleusikkerheden), forhold der for NO x vedkommende kan forklare det sete. For den sidste motor (større forkammermotor) ses et mere markant fald i elvirkningsgrad (-0,8 procentpoint) ved drift på importgas. Dette sammenholdt med, at der her også måles øget CO- (+18 %) og UHC- (+24 %) emission, tyder på, at motoren med sin nuværende indstilling/forbrændingsstyring kan have dårlige forbrændingsforhold ved drift på importgas. 8.2 Gasturbinen På gasturbinen måltes højere akselydelse men også en tilsvarende øget indfyret effekt ved måleperioden med importgas. Elvirkningsgraden var for samme måleperiode 0,1 procentpoint højere for gasturbinen end i måleperioden med nordsøgas. Denne lille forskel er ikke signifikant, måleusikkerheden er større end den målte størrelse. De sete forskelle i indfyret effekt samt ydelse for gasturbinen er med overvejende sandsynlighed et resultat af mere gunstige omgivelsesbetingelser for gasturbinedriften i måleperioden med drift på importgas. I denne periode var der såvel en lavere udetemperatur som et højere barometertryk. For kraftvarmeanlægget som helhed måltes en lavere totalvirkningsgrad i perioden med drift på importgas. Det lader sig dog ikke umiddelbart afgøre, hvad usikkerheden for den levere varme er; der indgår her mange værksinterne beregninger, herunder beregning ud fra damptabeller mv.

32 DGC-rapport 29 For emissionskomponenterne i udstødsgassen kan der ikke måles signifikante forskelle mellem de to måleperioder; emissionen af CO og UHC er generelt meget lav og for disse komponenter tæt ved eller under måleudstyrets detektionsgrænse.

33 DGC-rapport 30 9 Referencer 1. Jan de Wit, DGC; Ole Christensen, DTU; Various parameters influencing efficiency of and emission from high-efficient gas engines; 1995 International Gas Research Conference. 2. Jan de Wit og Lars Jørgensen, DGC; Tekniske forhold for turbine- og motoranlæg; Informationsmøde om nye forsyningsveje, , Energinet.dk m.fl.

34 DGC-rapport 31 Bilag 1 Eksempel på øjebliksbillede af naturgassystemet i Danmark uge 12 (gasimport) (kilde:

35 DGC-rapport 32 Bilag 2 Eksempel på øjebliksbillede af naturgassystemet i Danmark uge 15 (gaseksport) (kilde:

36 DGC-rapport 33 Bilag 3 Gennemsnitlige emissioner fra naturgasfyrede gasmotorer og -turbiner De angivne data er fra det seneste emissionskortlægningsprojekt udført for Energinet.dk ( ). Emission Enhed Gasmotorer naturgas Gasturbiner (< 25 MW e ), naturgas O 2 % vol (tør) CO mg/nm 3 1) NO x mg/nm 3 1) UHC mg/nm 3 1) ,9 1) 2) Omregnet til 5 % O 2 reference NO + NO 2, NO vægtmæssigt regnet som NO 2

Anlæg # 19. Gasturbineanlæg, Alstom GT35C2. Målerapport 731-28-19 November 2009

Anlæg # 19. Gasturbineanlæg, Alstom GT35C2. Målerapport 731-28-19 November 2009 Anlæg # 19 Gasturbineanlæg, Alstom GT35C2 Målerapport 731-28-19 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 19 1/14 Anlæg # 19 Gasturbine Alstom GT 35 C2 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Anlæg # 15. Gasmotoranlæg, Deutz MWM TBG 604. Målerapport 731-28-15 November 2009

Anlæg # 15. Gasmotoranlæg, Deutz MWM TBG 604. Målerapport 731-28-15 November 2009 Anlæg # 15 Gasmotoranlæg, Deutz MWM TBG 604 Målerapport 731-28-15 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 15 1/15 Anlæg # 15 Gasmotor: Deutz MWM TBG 604 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024 Til Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 199-224 21. april 215 CFN/CFN Dok. 15/5521-5 1/8 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Metan - CH 4... 4 2. Lattergas - N 2 O... 5 3. Kulmonoxid

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

KV anlæggene og de nye gasser

KV anlæggene og de nye gasser KV anlæggene og de nye gasser Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Disposition Gaskvaliteter Kraftvarmeanlæg i Danmark Styringsprincipper for gasmotorer Tekniske konsekvenser ved gasimport Sikkerhed Drift Virkningsgrad

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Præstationsprøvning 2009

Præstationsprøvning 2009 Rapport nr. 5-009 Præstationsprøvning 009 NO X, CO, UHC og O i strømmende gas Kim Nøhr Christensen Arne Oxbøl 8. december 009 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park

Læs mere

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Jan de Wit, Steen Andersen, Leo van Gruijthuijsen Disposition Gasnettet Biogas Bionaturgas Driften, eksempler Nyttige info-sider Hvad siger gasreglementet?

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Informationsmøde 20. december 2010 Tine Lindgren 1 Indhold Gaskvaliteten omkring Danmark Forventninger til variationer

Læs mere

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status DGF Gastekniske Dage 18-19 Maj 2009 på Munkebjerg Hotel John Bo Siemonsen Naturgas Midt-Nord Indhold Baggrund Gaskvaliteten Projekter/aktiviteter

Læs mere

Fremtidens naturgas i nettet

Fremtidens naturgas i nettet Fremtidens naturgas i nettet DGF Gastekniske Dage 2011 Jesper Bruun Energinet.dk 1 Fokus på energiforsyning Kilde: http://www.dr.dk/nyheder/udland/2011/03/30/203600.htm 2 Agenda Variationer i gaskvalitet

Læs mere

Udvikling i emissioner af SO 2 og NO x fra 1990 til 2022

Udvikling i emissioner af SO 2 og NO x fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissioner af SO 2 og NO x fra 199 til 222 3. april 213 CFN/CGS Fra 199-212 er emissionen af forsurende gasser (SO 2 og NO x ) fra den danske elsektor faldet betydeligt. Dette notat omhandler

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

Miljømæssig sammenligning af spidslastkedler fyret med biobrændsel eller naturgas. Notat Marts 2005

Miljømæssig sammenligning af spidslastkedler fyret med biobrændsel eller naturgas. Notat Marts 2005 Miljømæssig sammenligning af spidslastkedler fyret med biobrændsel eller naturgas Notat Marts 2005 DGC-notat 1/8 Miljømæssig sammenligning af spidslastkedler fyret med biobrændsel eller naturgas Baggrund

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

Når motoren bruger gas

Når motoren bruger gas Artikel 1/5 Når motoren bruger gas Kompakt 300 kw e kraftvarmeenhed. Motor, generator, udstødskedel samt lyddæmper er monteret på rammen. Hvor mange og hvor? Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje. april 2011

Afstandsmærker på motorveje. april 2011 Effekt efter 3 år Afstandsmærker på motorveje april 2011 Indhold Resumé 3 1. Introduktion 4 2. Analysestrækninger og dataindsamling 5 2.1 Analysestrækninger 5 2.2 Dataindsamling 5 2.3 Databehandling 6

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

Rapport nr. 79 Præstationsprøvning 2015 partikler og røggasser i strømmende gas

Rapport nr. 79 Præstationsprøvning 2015 partikler og røggasser i strømmende gas Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Præstationsprøvning 2015 Undertitel Partikler og røggasser i strømmende gas Forfatter(e) Arne Oxbøl, Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32 Bilag 18 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 Dato: 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om

Læs mere

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Lars Klit Reiff, projektleder, kompetencecenter for trafiksikkerhed, Vejdirektoratet (lk@vd.dk). Medforfattere: Tove Hels, DTU Transport;

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Konsekvenser af import af Heidenaugas til Danmark

Konsekvenser af import af Heidenaugas til Danmark DGC-notat 1/19 Konsekvenser af import af Heidenaugas til Danmark Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2 2. Forventet gaskvalitet 4 3. Konsekvenser for gasanvendelse 4 3.1 Mindre gasapparater 5 3.2 Større

Læs mere

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 25. februar 2010 CGS/LST Status for 2009 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af Luftvejledningen

Væsentlige forslag til ændringer af Luftvejledningen DGC-notat DGF KRAFTVARME konference 2.-3. maj 2001 1/10 Den nye luftvejledning konsekvenser for kraftvarmeværker Jan Jensen Afdelingschef, Forbrændingsteknik og miljø Dansk Gasteknisk Center Indledning

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 15/31180 Udgivet januar 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Halsnæs Kommune Opgørelse af CO 2 og energi til Klimakommune for året 2011 Ændringsbladet for 2011 Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Dato: 3.juni 2012 DISUD Institut for Bæredygtig Udvikling

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang. Linda Christensen, LCH@Transport.DTU.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.DTU.

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang. Linda Christensen, LCH@Transport.DTU.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.DTU. Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang Linda Christensen, LCH@Transport.D.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.D.dk Andelen, der går og cykler afhængig af rejselængden Rejselængden er

Læs mere

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3 VIBORG KOMMUNE CITY SENSE VIBORG AFRAPPORTERING, EFTERÅR 2015 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Hjælpen til barmarksværkerne Den samlede hjælpepakke til barmarksværkerne består af følgende elementer:

Hjælpen til barmarksværkerne Den samlede hjælpepakke til barmarksværkerne består af følgende elementer: Orientering ENERGISTYRELSEN 8. kontor J.nr. 6550-0015 Den 29. september 2000 Hjælp på vej til barmarksværkerne De stigende olie- og gaspriser har påført varmeforbrugerne store varmeprisstigninger. De naturgasfyrede

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk 1 Gasanvendelse Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder Bjarne Spiegelhauer www.dgc.dk 2 Gaskvalitet Hvad er gaskvalitet? Er god gaskvalitet en gas med stort energiindhold? God gaskvalitet er en

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 5 Uge 39-2014 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6 Rute

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg Rapportering om opnåede resultater og målopfyldelse Sammenfatning ved Peter Andreasen, DHI QA af samlerapporten er udført af Ditte Krogh Bak

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven Til rette vedkommende NORDIA Advokatfirma Østergade 16 1100 København K Christina Wiesner Advokat (H), LL.M. Mobil +45 20206325 cwi@nordialaw.com Journalnr. 21354 11. april 2013 NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt 03-03-2005 ISA 3/1120-0289-0086 /CS Storebæltskablet vil øge konkurrencen på elmarkedet I det følgende resumeres i korte træk

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s DGC har på vegne af de danske gasselskaber fulgt et svensk ledet projekt med udvikling af lavemissions brændkammer til en

Læs mere

VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE TEKNIK OG MILJØ HORSENS KOMMUNE VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Tal om efterskolen august 2011

Tal om efterskolen august 2011 Tal om efterskolen august 2011 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse 0.5 2016-03-04 ASHD, BDK Første udkast på baggrund

Læs mere

STOP FOR SKATTESTOPPETS UDHULING AF VELFÆRDEN

STOP FOR SKATTESTOPPETS UDHULING AF VELFÆRDEN STOP FOR SKATTESTOPPETS UDHULING AF VELFÆRDEN EN RETFÆRDIG BESKATNING AF EJERBOLIGER 2 SKATTE OG FINANS ORDFØRER: LISBETH BECH POULSEN Lisbeth.Poulsen@ft.dk 6162 5086 SF foreslår, at skattestoppet på ejendomsværdiskatten

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE 1. Indledning Fra 1. januar 2008 er alle arealer inden for byzone klassificeret som lettere forurenede også kaldet områdeklassificeret. Faxe Kommune har bedt NIRAS A/S

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Nye gaskvaliteter i nettet

Nye gaskvaliteter i nettet Nye gaskvaliteter i nettet v. Jan K. Jensen Hørsholm Indhold: - Lovgivning - Formål - Gaskvalitet - Afregning - Anvendelse - Fokus på brint - Indsatsområder Test af naturgassystemet til H 2 distribution,

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. maj 2011 FLC flc@vd.dk 7244 3197 MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 Opgørelser baseret på de seneste Transportvane Undersøgelser 1 (TU) indikerer,

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene 1. Indledning Dette notat beskriver metode, antagelser og beregningsgrundlag, som ligger til grund for beregningen af det

Læs mere

Tal om efterskolen august 2012

Tal om efterskolen august 2012 Tal om efterskolen august 2012 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Dansk Jobindex. Begyndende vending på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex. Begyndende vending på arbejdsmarkedet Dansk Jobindex Begyndende vending på arbejdsmarkedet København den 14.8.28 For yderligere information: Kaare Danielsen, Jobindex +45 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk Dansk Jobindex har med få afbrydelser været

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Den udekørende hjemmepleje udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Matematik A Vejledende opgaver 5 timers prøven

Matematik A Vejledende opgaver 5 timers prøven Højere Teknisk Eksamen 007 Matematik A Vejledende opgaver 5 timers prøven Undervisningsministeriet Prøvens varighed er 5 timer. Opgavebesvarelsen skal dokumenteres/begrundes. Opgavebesvarelsen skal udformes

Læs mere

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Overvågning af konverteringsfaktor Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Måling & afregning ved varierende gaskvalitet Afregning månedens nedre brændværdi[mj/m

Læs mere

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Jord & Affald J.nr. MST-7547-00102 Ref. kalie/asn Den 16. februar 2016 Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Miljøstyrelsen skal vejledende udtale, at det er Miljøstyrelsens

Læs mere

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

[ HØRINGS BESVARELSE ]

[ HØRINGS BESVARELSE ] 2014 Løsning Fjernvarme projektforslag, Flisfyret biomasseanlæg Mogens H Nielsen - DFP [ HØRINGS BESVARELSE ] DONG Gas Distribution A/S har givet høringssvar på projektforslag for nyt biomasseanlæg i Løsning.

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

FREMTIDENS NATURGASKVALITET

FREMTIDENS NATURGASKVALITET Bachelorprojekt 8-6-2011 Århus Maskinmesterskole IKAST VÆRKERNE FREMTIDENS NATURGASKVALITET af Jakob Stenholt Projekttitel: Fremtidens Naturgaskvalitet Type: Bachelorprojekt Semester: 6. semester Uddannelse:

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet

Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet Notat december 2009 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge Få mere ud af fjernvarmen og spar penge 1 Ny motivationstarif fra 2017 Fra 1. januar 2017 bliver din varmeregning reguleret af en ny motivationstarif, som giver et fradrag i prisen eller et pristillæg

Læs mere