TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011"

Transkript

1 TAL OM: Aalborg Kommune

2 TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt og overskueligt indblik i bl.a. beskæftigelsesmæssige forhold. Målgruppen er kommuner og jobcentre og andre med interesse for arbejdsmarkedet og den beskæftigelsesmæssige situation. Informationerne er tilgængelige på hjemmesiden som en samlet fil om den enkelte kommune. Oplysningerne offentliggøres og opdateres løbende på Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside TAL OM indeholder følgende emner: 1. Befolkningens alder før, nu og frem til Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling 3. Befolkningens alder status og udvikling 4. Befolkningens uddannelse status og udvikling 5. Befolkningens herkomst status og udvikling 6. Befolkning og køn status og udvikling 7. Beskæftigelsen fordelt på branche 8. De beskæftigedes alder 2009 og Andel beskæftigede over 50 år 10. Mænd og kvinders beskæftigelse 11. Erhvervsfrekvens 12. Indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens 13. Antal ledige 2

3 Generelle noter Befolkningen vil i materialet 1 være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder, som defineres i resten af materialet som år. I 2009 skete der et databrud i RAS-tallene, som bruges i tabellerne i Tal Om. En ny opgørelsesmetode betyder, at beskæftigelsesniveauet i 2009 og 2010 er lavere, end det ville have været med den gamle opgørelsesmetode. Tallene for 2010 er helt sammenlignelige med dem for 2009, mens det er sværere at sammenligne med tal fra 2008 og bagud. Den nye metode er en mere præcis indikator, fordi den bygger på månedlige indberetninger fra virksomhederne via e-indkomstregistret. I den gamle metode byggede beskæftigelsesvurderingen på indberetninger fra virksomhederne en gang årligt. Der kunne opstå større usikkerhed om beskæftigelsesniveauet i den sidste uge i november, som er referencetidspunktet. Med den nye opgørelsesmetode indberettes der månedligt, og der foreligger derfor en indberetning for november måned, som giver et mere præcist billede af beskæftigelsen i den sidste uge i november måned. Bemærk, at antallet af arbejdsløse for 2010 (som er brugt i befolkningens socioøkonomiske status) ikke umiddelbart kan sammenlignes med antal fuldtidsledige for 2010 (brugt på side 16). Det skyldes, at antallet af arbejdsløse stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Her opgøres hele befolkningens socioøkonomiske status en gang årligt i den sidste uge i november måned. Her tæller én person én gang. Antal fuldtidsledige i 2010 er et gennemsnit af antallet af fuldtidsledige i hele året Antal fuldtidsledige er således et beregnet tal. Det opgøres, hvor mange timer hver enkelt person har været ledig. En fuldtidsledig svarer til 37 timers ledighed pr. uge i 52 uger. Derefter beregnes antal fuldtidsledige ud fra en gennemsnitlig ledighed på 37 timer pr. uge i 52 uger. 1 Med undtagelse af tabellen på side 4 Befolkningens alder før, nu og frem til

4 1. Befolkningens alder før, nu og frem til 2040 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for, hvor stor arbejdsstyrken kan blive. Arbejdsstyrken består af de beskæftigede og de ledige, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. I Aalborg er 72,3% af befolkningen i arbejdsstyrken pr. 1. januar Hvert år udarbejder Danmarks Statistik en fremskrivning af befolkningen. Den seneste går til Dermed kan kommunerne få et billede af, hvor mange i den arbejdsdygtige alder der i fremtiden vil kunne indgå i arbejdsstyrken. BEFOLKNINGEN EFTER ALDER I AALBORG KOMMUNE I 2002 OG 2011 OG FREMSKREVET TIL Antal ,8% 66,3% 64,6% 61,9% 60,6% I alt Over 64 år år år Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; BEF1A, FOLK1, FRKM111 Figuren viser befolkningen i Aalborg Kommune i 2002 og 2011 og fremskrivninger af befolkningen til 2020, 2030 og Det samlede befolkningstal er steget med godt de seneste 10 år, og ifølge fremskrivningen forventes denne udvikling at fortsætte, således at der i 2040 vil være ca flere personer i Aalborg end i Det svarer til en stigning på 12,3%. Den andel af befolkningen, som er i den erhvervsaktive alder, og som arbejdsstyrken skal komme fra, forventes at blive mindre. I 2011 er 66,3% af befolkningen i aldersgruppen år. Det er personer. Fremskrivningen viser, at andelen formentlig vil falde til 64,6% i 2020, 61,9% i 2030 og 60,6% i Gruppen på 65 og derover år står for den helt store stigning - fra at udgøre 16,0% i 2011 til at udgøre 21,6% i Det forventes altså, at lidt over hver 5. person i befolkningen vil være over 65 år i

5 2. Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling Befolkningen vil i de følgende afsnit være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder. Den erhvervsaktive alder defineres i resten af materialet som år. Befolkningen kan opdeles på en række socioøkonomiske parametre. Der er de beskæftigede og de arbejdsløse. Disse to grupper udgør tilsammen arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er et mål for udbuddet af arbejdskraft. De beskæftigede er et mål for efterspørgslen efter arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Den arbejdskraft, der bliver udbudt, men som ikke er efterspurgt af virksomhederne, er gruppen af arbejdsløse. Der er desuden en række personer uden for arbejdsstyrken. Det er bl.a. personer under uddannelse, pensionister og personer på orlov. Personerne i arbejdsstyrken og personerne uden for arbejdsstyrken udgør samlet hele befolkningen. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS I AALBORG KOMMUNE Udvikling Ab sol ut Procent Beskæftigede ,0% Befolkning Arbejdsstyrke Arbejdsløse ,3% (Beskæftigede + arbejdsløse) ,6% Uden for arbejdsstyrken ,6% Befolkning i alt (arbejdsstyrken + uden for arbejdsstyrken) ,2% Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 & Ras 207, egne beregninger I 2010 var der en samlet befolkning i aldersgruppen år på personer i Aalborg Kommune. Heraf var beskæftigede og var arbejdsløse. Der var personer uden for arbejdsstyrken. Befolkningstallet for de årige er steget i Aalborg Kommune i modsætning til resten af Nordjylland, hvor befolkningstallet falder. Udviklingen i tiåret 2000 til 2010 i Aalborg viser, at befolkningstallet for de årige er steget med 4.091, hvilket svarer til en stigning på 3,2%. I hele Nordjylland er der et fald på 1,1%. Væksten i befolkningstallet i Aalborg Kommune er fordelt på et fald på i arbejdsstyrken og en stigning på uden for arbejdsstyrken. 5

6 3. Befolkningens alder status og udvikling Befolkningen kan opdeles på alder og på socioøkonomiske parametre. Forskydningerne imellem de enkelte aldersgrupper er interessante at belyse, fordi man f.eks. kan få en idé om, hvordan arbejdsstyrken kan øges gennem inddragelse af nogle af dem, der står uden for arbejdsstyrken. Her er befolkningen opdelt på aldersgrupperne år, år og år. Det vil sige den arbejdsdygtige alder. Aldersudviklingen viser bl.a., at der de kommende år vil være en stor aldersbetinget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS I AALBORG I 2010 Alder Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning år år år år Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207, egne beregninger I 2010 var der årige personer i arbejdsstyrken. Af dem var beskæftigede og arbejdsløse. I alt var der i befolkningen årige, heraf var uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I AALBORG KOMMUNE FORDELT PÅ ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS FRA 2001 TIL Antal år år år år Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Ras1 og Ras207, egne beregninger Figuren viser, hvordan befolkningens alderssammensætning har ændret sig fra 2001 til Antallet i befolkningen i aldersgruppen år er faldet, mens der er stigningen i både den yngre og den ældre gruppe. Samlet er befolkningstallet for de årige steget med I arbejdsstyrken er der forsvundet årige og årige, mens der er flere årige. I samtlige aldersgrupper er der blevet færre arbejdsløse. Der er et fald i beskæftigelsen på Kun aldersgruppen år har en stigning, på Arbejdsstyrken er nemlig vokset i denne aldersgruppe med De beskæftigede er blevet ældre. Udviklingen viser, at aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet kan blive en udfordring fremover, fordi det bliver vanskeligt at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft som følge af små ungdomsårgange. 6

7 4. Befolkningens uddannelse status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter uddannelsesniveau og på socioøkonomiske parametre. Det fremgår bl.a., at kortuddannede har større risiko for at blive ledige end personer med videregående uddannelse, og at uddannelse øger muligheden for at komme i beskæftigelse. BEFOLKNINGENS (16-64 ÅR) UDDANNELSESSAMMENSÆTNING I AALBORG KOMM UNE I 2010 Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning (16-64 år) Kortuddannede F aglært e Korte. vidg. udd Melleml. vidg. udd Lange vidg. udd Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu11; egne beregninger Tabellen viser de åriges uddannelsesniveau i Aalborg Kommune i Der var kortuddannede personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Af dem var i beskæftigelse, mens var arbejdsløse. UDVIKLING I BEFOLKNINGENS (16-64 ÅR) UDDANNELSE OG SOCIOØKONOMISK STATUS I AALBORG KOMMUNE I 2001 TIL Antal Kortuddannede Faglærte Korte. vidg. udd. Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu 1 og Rasu11; egne beregninger Melleml. vidg. udd. Lange vidg. udd. Uoplyst I alt Figuren viser udviklingen 2001 til 2010 i befolkning og arbejdsstyrke m.v. fordelt på uddannelsesniveau. Udviklingen går i retning af øget efterspørgsel (flere beskæftigede) efter personer med videregående uddannelse og fald i efterspørgslen efter kortuddannet og faglært arbejdskraft. Arbejdsløsheden er ganske vist faldet for de kortuddannede med 1.155, men det skyldes ikke, at efterspørgslen på kortuddannet arbejdskraft er steget, tværtimod. Beskæftigelsen for de kortuddannede i perioden er nemlig faldet. Arbejdsstyrken for de kortuddannede er imidlertid faldet endnu mere, med 6.494, hvilket er årsagen til, at der også er færre ledige i denne gruppe end for 10 år siden. Beskæftigelsen for faglærte er faldet med 3.319, mens arbejdsløsheden er faldet med 556. Samlet er arbejdsstyrken faldet med Udbuddet af arbejdskraft er steget ganske meget for alle grupper med videregående uddannelse, men de er også efterspurgte. Arbejdsmarkedet har dog kun til en vis grad kunnet aftage det større udbud, idet arbejdsløsheden er steget lidt for dem med en kort, videregående uddannelse og for dem med en lang, videregående uddannelse. For de mellemlange, videregående uddannelse er der et fald i ledigheden. 7

8 5. Befolkningens herkomst status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter herkomst og på socioøkonomiske parametre. Her er befolkningen opdelt på herkomst fordelt på indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse. 2 Det fremgår bl.a., at der bliver færre personer med dansk oprindelse og flere med udenlandsk oprindelse, og at arbejdsmarkedet har brug for tilgangen af arbejdskraft fra udlandet. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS OG HERKOMST I AALBORG KOMMUNE I 2010 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1; egne beregninger Tabellen viser, at der var indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med en dansk oprindelse i alderen år i Aalborg Kommune. Af disse var indvandrere og efterkommere fra vestlige lande i beskæftigelse fra ikke-vestlige lande var i beskæftigelse. For personer med dansk oprindelse var i beskæftigelse. 52,2% af indvandrere i befolkningen fra vestlige lande er i beskæftigelse, og 47,4% af indvandrere i befolkningen fra ikke-vestlige lande er i beskæftigelse, mens 71,1% af befolkningen med dansk oprindelse er i beskæftigelse. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER HERKOMST OG SOCIOØKONOMISKE STATUS I AALBORG KOMMUNE I 2001 TIL 2010 I alt Antal Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Personer med dansk oprindelse I alt Arbejdsstyrken er steget for både indvandrere og efterkommere fra vestlige og fra ikke-vestlige lande. Derimod har der været et betydeligt fald i arbejdsstyrken på for personer med dansk oprindelse. Den samlede beskæftigelse er faldet med Faldet havde været større, hvis der ikke var kommet flere i arbejde fra gruppen af indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikkevestlige lande. 2 Vestlige lande: Alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i Vestlige lande. Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande. 8

9 6. Befolkningen og køn status og udvikling Befolkningen kan opdeles efter køn og på socioøkonomiske parametre. Køn er interessant at belyse, fordi det viser, om der sker forskydninger blandt mænd og kvinder. Det fremgår bl.a., at kvinders beskæftigelse stiger væsentlig mere end mænds. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) FORDELT PÅ KØN OG SOCIOØKONOMISK STATUS I 2010 I AALBORG Mænd Kvinder I alt Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207; egne beregninger I 2010 var der beskæftigede mænd og beskæftigede kvinder i Aalborg Kommune. Det fremgår desuden, at der var arbejdsløse mænd og arbejdsløse kvinder mænd og kvinder var uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER KØN OG SOCIOØKONOMISKE STATUS I AALBORG KOMMUNE I Antal Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Figuren viser udviklingen i beskæftigelse, arbejdsløshed, arbejdsstyrke, befolkning for mænd og kvinder i perioden 2001 til Kvinder deltager i stigende grad på arbejdsmarkedet og har i perioden bidraget til beskæftigelsen med 481, mens der er blevet færre beskæftigede mænd. Arbejdsløsheden er faldet klart mere for kvinder end for mænd. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken stiger for begge køn. Antallet af mænd uden for arbejdsstyrken er steget betydeligt med personer, og antallet af kvinder er steget med

10 7. Beskæftigelsen fordelt på brancher En kommunes udviklingsmuligheder er meget afhængig af, hvordan erhvervsstrukturen er sammensat, og hvordan den udvikler sig. Denne tabel viser erhvervsstrukturen, nemlig antal beskæftigede med arbejdssted i området, og dermed også antal arbejdspladser i kommunen. BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I AALBORG KOMMUNE OG NORDJYLLAND, 2010 SAMT UDVIKLING Aalborg Aalborg Nordjylland 2010 Udvikling Udvikling Absolut Andel Absolut Procent Procent Andel Landbrug, skovbrug og fiskeri ,3% -54-3,9% -4,6% 4,2% Råstofindvinding 42 0,0% 0 0,0% -8,5% 0,2% Landbrug, fiskeri, råstof i alt ,4% -54-3,8% -4,8% 4,3% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,8% -59-3,2% -7,8% 3,5% Tekstil- og læderindustri 515 0,5% ,0% -16,7% 0,4% Træ- og papirindustri, trykkerier 975 1,0% ,6% -10,8% 1,5% Olieraff inaderier mv. 3 0, 0% 0 0,0% -40,0% 0,0% Kemisk industri 22 0,0% 3 15,8% -11,2% 0,2% Medicinalindustri 29 0, 0% -3-9,4% -2,7% 0,1% Plast-, glas- og betonindustri ,1% ,0% -24,5% 1,5% Metalindustri ,9% ,3% -22,5% 2,3% Elektronikindustri 351 0,4% ,1% -19,8% 0,5% Fremst. af elektrisk udstyr 180 0,2% ,7% -23,7% 0,5% Maskinindustri ,8% ,1% -19,0% 2,4% Transportmiddelindustri 140 0,1% ,2% -12,4% 0,3% Møbel og anden industri mv ,5% -50-9,7% -13,3% 1,3% Industri i alt ,3% ,6% -16,3% 14,4% Energiforsyning 666 0, 7% ,7% -1,3% 0,4% Vandforsyning og renovation 558 0,6% ,9% 10,9% 0,6% Energi- og vandforsyning i alt ,2% ,4% 5,2% 1,0% Bygge og anlæg ,3% ,1% -15,4% 6,5% Handel ,5% ,5% -7,0% 14,7% Transport ,9% ,4% -7,9% 3,7% Hoteller og restauranter , 1% ,3% -2,6% 3,1% Forlag, tv og radio 437 0,4% 57 15,0% -1,8% 0,4% Telekommunikation ,7% 58 3,6% 2,5% 0,7% It- og informationstjenester ,5% ,0% -7,3% 1,3% Finansiering og forsikring ,7% -68-2,4% -5,5% 2,4% Ejendomshandel og udlejning ,3% -70-5,3% -4,0% 1,2% Rådgivning mv ,0% ,2% -0,6% 2,3% Forskning og udvikling 128 0, 1% 8 6,7% 0,4% 0,1% Reklame og øvrige erhvervsservice ,0% 2 0,2% 0,3% 1,0% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel s ,0% ,8% -8,3% 4,0% Privat service i alt ,3% ,9% -5,8% 34,9% Offentlig administration, forsvar og politi ,4% 416 6,0% 3,7% 5,9% Undervisning ,9% 468 5,0% 3,5% 8,6% Sundhedsvæsen ,0% 227 2,6% 4,7% 6,6% Socialeinstitutioner ,0% ,1% 1,3% 13,8% Kultur og fritid ,6% 101 6,7% 4,0% 1,4% Andre serviceydelser mv ,0% 9 0,4% -0,3% 2,1% Offentlig service i alt ,0% 837 2,1% 2,8% 38,4% Uoplyst aktivitet 480 0,5% 14 3,0% -4,4% 0,5% I alt ,0% ,1% -5,0% 100,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 I 2010 var der beskæftigede med arbejdssted i Aalborg Kommune. Der er et fald på 4,1% i forhold til Målt i procent er faldet mindre end i Region Nordjylland som helhed, hvor beskæftigelsen faldt med 5,0%. I Aalborg Kommune har der været et fald inden for alle hovedbrancher, med undtagelse af offentlig service og uoplyste aktiviteter. Faldet har været størst inden for Industrien med 17,6% og Bygge- og anlæg med 14,1%. Beskæftigelsen er derimod steget inden for Offentlig service, her er det især inden for Offentlige administration, at der er sket en stigning i beskæftigelsen. Branchernes andel af den samlede beskæftigelse viser, at arbejdspladserne inden for hovedbrancherne Privat handel og service og Offentlig service udgør en større andel i Aalborg Kommune end i Nordjylland som helhed. 40,3% af beskæftigelsen i Aalborg Kommune findes inden for privat service, hvor tallet for hele regionen er 34,9%. 10

11 8. De beskæftigedes alder 2009 og 2010 Figuren viser udviklingen i de beskæftigedes alderssammensætning. De beskæftigede er her opgjort som personer, der har arbejdssted i kommunen, og som er 16 år og derover. I Nordjylland har der fra 2009 til 2010 været et fald i antallet af beskæftigede med arbejdssted i regionen på 5% mod Aalborgs fald på 4,1%. UDVIKLING I ANTAL BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I AALBORG KOMMUNE OG I NORDJYLLAND I 2010 FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Procent -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% år år år år år 60+ år I alt Aalborg -4,7% -5,4% -4,4% -4,2% -3,6% -1,5% -4,1% Nordjylland -6,4% -8,0% -5,9% -4,6% -3,8% -1,3% -5,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Det er markant, at der er sket et fald i beskæftigelsen for alle aldersgrupper og for både Nordjylland og Aalborg. Det største fald er der for de årige i Aalborg og i Nordjylland. Faldene i beskæftigelsen er dog mindre i Aalborg Kommune for alle aldersgrupperne, med undtagelse af de 60+ årige, hvor Aalborg har et lidt større fald end resten af Nordjylland. 11

12 9. Andel beskæftigede over 50 år Befolkningen bliver ældre, og det kan blive en udfordring fremover at skaffe et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft. Denne udfordring er selvfølgelig større eller mindre afhængig af, hvilken branche der ses på. Figuren herunder viser andelen af beskæftigede på 50 år og derover fordelt på brancher. Der er tale om beskæftigede med arbejdssted i kommunen. Hvis der er en stor andel beskæftigede på 50 år og derover i en branche, vil der sandsynligvis være et stort behov for rekruttering af arbejdskraft inden for de nærmeste år med mindre beskæftigelsen i den pågældende branche går tilbage. ANDEL BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I AALBORG KOMMUNE PÅ 50 ÅR OG DEROVER FORDELT PÅ BRANCHER I ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Aalborg Kommune har relativt færre beskæftigede på 50 år og derover end hele Nordjylland. 27,1% af de beskæftigede med arbejdssted i Aalborg Kommune er 50 år eller derover, mens andelen i hele Nordjylland er på 29,9%. I alt er knap af de beskæftigede i Aalborg Kommune 50 år eller mere, så der skal rekrutteres et betydeligt antal personer i de kommende år for at få besat de job, som de ældre forlader. Der er stor forskel på alderssammensætningen i de forskellige brancher. Brancherne Hotel og restauration, Forlag, tv og radio samt Telekommunikation har alle under 12% beskæftigede, som er 50 år og derover. I de store brancher i den offentlige sektor; Undervisning, Andre serviceydelser, Offentlig administration, Sociale institutioner og Sundhedsvæsen, ligger andelen af beskæftigede på 50 år og derover over gennemsnittet for Aalborg Kommune. Disse brancher har over 30% medarbejdere over 50 år. Inden for undervisning er f.eks. 34% af de beskæftigede 50 år og derover. 12

13 10. Mænd og kvinders beskæftigelse Arbejdsmarkedet er kønsopdelt. I denne opgørelse vurderer vi, at en branche har en skæv kønsfordeling, hvis det ene køn udgør 60% eller mere. Det bliver vanskeligere at få den fornødne arbejdskraft, når man i nogle fag og brancher stort set kun kan eller vil rekruttere fra det ene køn. ANTAL BESKÆFTIGEDE I AALBORG KOMMUNE I 2010 FORDELT PÅ BRANCHE OG KØN. Sundhedsvæsen Socialeinstitutioner Andre serviceydelser mv. Undervisning Hoteller og restauranter Kultur og fritid Rejseb., rengøring o.a.op.service Finansiering og forsikring Handel Elektronikindustri Rådgivning mv. Reklame og øvrige Off. adm., forsvar og politi Telekommunikation Føde-, drikke- og tobaksvareind. Tekstil- og læderindustri Olieraffinaderier mv. Forskning og udvikling Ejendomshandel og udlejning Træ- og papirind., trykkerier Forlag, tv og radio Kemisk industri Energiforsyning Møbel og anden industri mv. Fremst. af elektrisk udstyr It- og informationstjenester Transport Medicinalindustri Landbrug mv Plast-, glas- og betonindustri Metalindustri Maskinindustri Vandforsyning og renovation Transportmiddelindustri Bygge og anlæg Råstofindv. Kvinder udgør 60 % eller flere % mænd eller kvinder Mænd udgør 60 % eller flere Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RASA1 Mænd Figuren viser, hvor mange mænd og kvinder, der er beskæftiget på arbejdspladserne i Aalborg Kommune fordelt på brancher. Handel er den enkeltbranche, hvor flest mænd er beskæftiget. Her er dog også mange kvinder, og det er en branche, hvor der overordnet set er balance. Sociale institutioner er den enkeltbranche, hvor flest kvinder er beskæftiget, og kvinder udgør 82,9% af de beskæftigede her. Bygge og anlægsbranchen er den branche, hvor der arbejder færrest kvinder, idet kun 9,5% er kvinder. 44% af de beskæftigede i Aalborg arbejder i en branche med skæv kønsfordeling, hvilket er noget mindre end i hele Nordjylland med 50%. 13

14 11. Erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvens er et udtryk for, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der er i arbejdsstyrken. Det vil sige, at de er på arbejdsmarkedet som beskæftiget eller ledig. I den følgende opgørelse er erhvervsfrekvensen beregnet ud fra de årige i befolkningen. Erhvervsfrekvensen er traditionelt højere for mænd end for kvinder, men forskellen bliver mindre og mindre. Forskelle i erhvervsfrekvens kan bruges til at vurdere, om der i nogle befolkningsgrupper kan være et potentiale for at få flere ind i arbejdsstyrken. UDVIKLING I ERHVERVSFREKVENS I AALBORG KOMMUNE FORDELT PÅ KØN 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Procent 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50, Køn i alt 80,0 80,5 80,3 78,9 79,1 79,1 76,5 77,3 76,1 73,9 72,2 Kvinder 75,6 76,4 76,3 74,8 75,3 75,4 73,6 74,5 73,1 71,2 70,3 Mænd 84,4 84,6 84,2 83,1 82,9 82,7 79,3 80,0 79,0 76,5 74,1 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F og RAS1F1 samt egne beregninger Aalborg har i 2010 en lavere erhvervsfrekvens 72,2 end hele Nordjylland på 73,8. Erhvervsfrekvensen var i 2000 på 80 og er i store træk faldet siden da. I figuren kan man følge udviklingen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens i Aalborg fra Mænds erhvervsfrekvens er faldet fra 84,4% til 74,1%, og kvinders erhvervsfrekvens er faldet fra 75,6 til 70,3. Forskellen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens er i perioden blevet lidt mindre. Forskellen var i 2000 på 8,8 procentpoint, mens den i 2010 var på 3,8 procentpoint. 14

15 12. Indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens Nordjylland har i de kommende år behov for at øge arbejdsstyrken, fordi den demografiske udvikling trækker i retning af færre unge og flere ældre i befolkningen. Her er job til flere indvandrere en mulighed for vækst. Derfor er det interessant at se på, hvordan det er gået med i indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens. Erhvervsfrekvensen betegner den andel af befolkningen, som er i arbejdsstyrken. Figuren viser indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens. 3 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES ERHVERVSFREKVENS AALBORG KOMMUNE Procent 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ,2 52,4 78, ,3 56,4 78, ,1 55,3 77, ,1 52,9 75, ,5 48,8 74,1 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F1 samt egne beregninger Personer med dansk oprindelse I Aalborg Kommune har der fra 2006 til 2010 været et fald i de vestlige indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens, fra 63,2 til 60,5. Der er ligeledes et fald i erhvervsfrekvensen for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fra 52,4 til 48,8. For personer med dansk oprindelse er der sket et fald fra 78,1 i 2006 til 74,1 i I gruppen af indvandrere indgår personer, der er født i udlandet af forældre, der begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Vestlige lande: alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande: alle øvrige lande. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i vestlige lande. 15

16 13. Antal ledige Den mest enkle måde at opgøre ledigheden på er at tælle antallet af ledige op. Den opgørelse, der er anvendt i figuren, er antallet af ledige omregnet til fuldtidsledige. Denne beregning foretages af Danmarks Statistik 4. Opgørelsen handler om forsikrede ledige og ledige kontanthjælpsmodtagere, der er arbejdsmarkedsparate. Udviklingen i ledigheden gennemgik nogle bemærkelsesværdige udsving i perioden Ledigheden toppede i 2004, hvorefter Nordjylland - og hele landet - oplevede et vedvarende og meget markant fald i ledigheden frem til midten af Udviklingen i ledigheden afspejler blandt andet den aktuelle konjunkturudvikling. I den forløbne periode har denne udvikling sat sig nogle særlige spor i forholdet mellem mænd og kvinders ledighed. ANTAL FULDTIDSLEDIGE I AALBORG KOMMUNE FORDELT PÅ KØN Antal Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; AUL01X; AUL01 I perioden 2001 til 2009 toppede ledigheden i Aalborg Kommune i 2004 med fuldtidsledige. Siden faldt ledigheden frem til 2008, hvor ledighedsniveauet var ekstraordinært lavt. Siden er ledigheden steget, så det samlede tal i 2010 var på 4.626, altså stadig et stykke fra niveauet i Figuren viser, at der fra 2002 til 2005 var flere ledige mænd end kvinder. Det mønster er atypisk for det nordjyske arbejdsmarked som helhed, men skyldes erhvervsstrukturen i Aalborg Kommune med en stor andel beskæftigede i privat og offentlig service, hvor der er mange kvinder. Fra 2005 til 2008, hvor beskæftigelsen især steg i bygge- og anlæg, var der igen flest ledige kvinder, men samtidig markante fald i ledigheden for begge køn. Fra 2008 begyndte ledigheden igen at stige især fordi mænd blev afskediget i stort tal i industrien og i bygge og anlæg. Samlet set er mænds ledighed faldet med 6% og kvinders faldet med 45% i perioden Bemærk den generelle note vedr. opgørelsen af ledighed på side 3. 16

17 TAL OM - Kommentarer og spørgsmål kan rettes til: Beskæftigelsesregion Nordjylland - kontaktpersoner: Kurt Nielsen Anne Korup Nielsen Lars Pilgaard Susanne M. Nielsen tlf: mail: tlf: mail: tlf: mail: tlf: mail: Nybrogade 16, 1. og 2. sal Aalborg Tlf: Mail: -

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Vesthimmerlands Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2013 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Oktober 215 Nøgletal for Nordjylland opdateret til mødet i RAR Nordjylland d. 2. oktober 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2012 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 16. november 2015 November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 1.kv.2008 til 2. kvartal 2015 Beskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i Kommune har 95.800 personer i arbejdsstyrken

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Randers Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Analyserapport 2010 Februar 2010

Analyserapport 2010  Februar 2010 Analyserapport 2010 Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1: Indledning... 3 2: Udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked... 4 3: Udfordringer, der knytter sig til udviklingen på det nordjyske

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i efteråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Efterår 2009 SAMMENFATNING Virksomhederne i Nordjylland har kun få problemer med at rekruttere

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2011: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Sådan går det i. kolding. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kolding. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kolding Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kolding Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kolding Kommune. Den handler

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

Lønregulering 2014 og 2015

Lønregulering 2014 og 2015 Lønregulering 2014 og 2015 HR-analyse Juni 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 2.1. Statistiske mål... 5 3. Lønregulering 2014... 6 3.1. Samlet lønregulering 2014... 6 3.2.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2001 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Antal arbejdspladser for hele landet ændret den 20. april 2001 p.g.a. rettelser fra Danmarks

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Sådan går det i. billund. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. billund. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i billund Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Billund Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Billund Kommune. Den handler

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Kommunenotat. Syddjurs Kommune

Kommunenotat. Syddjurs Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED

STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED Til Beskæftigelsesregion Syddanmark Dokumenttype Appendiks til rapport om strukturanalyse Dato November 2012 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED APPENDIKS STRUKTURANALYSE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2000 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Stor stigning i antallet af arbejdspladser i Århus Kommune. Den 1. januar 1999 var der 167.103

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Odense

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Odense Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Odense Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Odense Juni 2006 Dokument

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2013.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2013. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2013: Undersøgelsens hovedkonklusioner

Læs mere

Sådan går det i. vejle. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. vejle. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i vejle Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Vejle Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Vejle Kommune. Den handler

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Sådan går det i. odense. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. odense. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i odense Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Odense Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Odense Kommune. Den handler

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Sådan går det i. esbjerg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. esbjerg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i esbjerg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Esbjerg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Esbjerg Kommune. Den handler

Læs mere

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 10-0719 - poul - 16.06.2010 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 De seneste opgørelser over løn og prisudviklingen frem til februar

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere